erken 1 ilgingen Hlkmaar. BUITENLAND teil mpapier. snpoeder **1318 S3de Esperantisten congres. FEUILLETON'1 Onder Valsclss Vlag l/ TING van de ©ring ta Bergsn. 3e Rustende lager". Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: S^SI'^I'433 /- No. 248 DONDERDAG 4 AUGUSTUS 1921 14e JAARGANG AAN, Langettr. 77 OOT. DONK. P. ZWART. 2e Prijs een üarnes- js een Kaleigh Rijwiel schilder Malth Wig- r D Filarsky, 6e Prijs Rijwiel, 8e Prijs een op Sport- en Kunst- rting door de leveran- in in den Bergenschen Rijniersce, Postma, tar bij de Debitanten traat en Jb. de Vries, en A. Jongejante angst van postwissel an de V. V. V., Kerk- ;n Ge kunt illijke prijs 'BIES, iltiZJF. No. 334. '-J- iLiA'D".- Vil'. -* tfty' G aiddel bij bt. j snijwon» I, zuivert, In weg en jidïen een j jlen» zeer© en, aam» Iddel bij en, etc. 1 gr*ni i 3.- CKER, Rotterdtia. MOORD-HOLLANDSCH Abonnementsprijs Per kwartaai Alkmaar Voor buittn ir I t Oeïlluslreeiu Zondagsblad ...f2.— f 2 85 0 60 f hooger. „ONS BLAD5 Advertentieprijs: Van 1 5 regels f l .25; eikeregel meer f 0 25; Reclames per regel f 0 75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor- uitbeta! g per plaatsing f 0 60 Aan alie abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—. f 400,—is-uO,—f tOQ,—f 60,—f 35,—, f 15,- Provinciale misere. Sinds de Provinciale Staten van Noord- Hclland zich in afwijking va., wjjt voor heen usance was meer en meer zijn gaan bewegen op sociaal en economisch bestuursterrein en op dat terrein ingrijpen de bestuursdaden zijn gaan stellen, is het er voor den provincialen belastingbetaler niel beter op geworden. Méér dan in ecrige andere provincie zijn dr Provinciale Stalen in Noord-Holland geneigd, overheidszorg op zich te nemen er ..ten gerieve" van de provinciale onder- hoorigen bedrijven en instituten op te zetten en te exjrtoilceren. Wij zijn in algemeen geen voorstan ders van provinciale overheidszorg, om de eenvoudige reden, dat een provinciaal hestuur uit zijn aard niet liet aangewezen lichaam is voor het verkenen van over heidszorg, voor zoover die overigens ook al gewenscht of geboden mocht zijn. Een provincie omsluit niet een op zieti- zel aangewezen samenleving zooals dit 't geval is met Rijk en gemeente; de his torische beleekenis der provinciale indee ling is vervallen; de provinciale eenheid" bestaat nog vrijwel uitsluilend in. adminis tratieven zin en berust vrijwel in niets op werkelijkheden. Móét er nu overheidszorg wezen, dan dienl deze uit te gaan van de besturen der een-geheel-vormende samenleyji jen, van besturen resp. van Rijk en gemeente, al naar gelang de zorg in kwestie over de gansche bevolking tegelijk of meer spe ciaal over (de] afzonderlijke gemeenten van noode is. Dti wil niet zéggen, dal wij het Provin ciaal bestuur zonder meer zouden willen uitschakelen; geenszins: 't is goed, dat hel Rijk onderverdeeld is in gewesleu, waar van de afzonderlijke besturen speciaal voor de belangen van die gewesten optre den bij de Kroon en bij de Stalen-Gcne- raal, 't is goed, dat in iedere provincie eer college van Gedeputeerde Staten toe zicht houdt op de gemeentebesturen, zorgt voer liet maken van provinciale verorde ningen, voor het uitvoeren van provinciale reglementen en verordeningen enz. enz. Doch dil alles hcefl dan ook mee" uit sluitend administratieve beleekenis en komt daardoor overeen mei het karakter der provinciale indeeling zelf. Waarin dan ook juist de reden gele gen is, waarom wij deze en aergeHike weikzaamheden en bemoeiingen der pro vince niet uit den booze achten. Geheel anders slaat de zaak echter, wan neer de provincie zich op sociaal en eco nomisch terrein gaat bewegen; een provin ciale samenleving (gesteld, dat daarvan ge sproken zou kunnen worden) heeft niet het karakter van een maatschappelijke huishouding; neemt de provincie nu toch huishiudelijk-bestierende allures .-jon, dan verricht zij werk, dat uiteraard niet „der provincie" is. Nu kan het provinciaal beheer van be paalde bedrijven, welke op overheidszorg zijn aangewezen, in sommige gevallen (b.v. in overgangsperiodes, wanneer het boog tijd is, dat een bedrijf den particulier uit handen wordt genomen en wanneer het Rijk nog niet bij machle is, het gansche bedrijf tot Rijkszorg te maken) zijn goede zijde hebben, doch, wat wij tot op he den van provinciaal beheer ondervonden hebben, stemt nu juist niet ten gunste van dat behcerl Vrijwel alles, wat de provincie op sociaal en economisch gebied ondervonden heeft, is heel zacht uitgedrukt weinig ge lukkig uitgevallen. De provinciale overheidszorg verslindt geld. Heel wijselijk hebben de Staten er nu voorloopig maar van afgezien een derde provinciaal krankzinnigengesticht te bou wen; met de beide andere te Caslri- cum en te Bloemendaal schijnt men voorloopig leergeld ge: g betaald te heb ben. Het Provinciaal Electrisch bedrijf kost. kosttot sommen, welke doen duize len. En danhet Provinciaal Waterlei dingsbedrijf! Er is een g-oede, oude tijd geweest, toen een particuliere waterleidingmaatschappij een groot aantal gemeenten in Noord- Holland van leidingwater voorzag, even accuraat als het thans geschiedt door de provincie. Die maatschappij had met de gemeen- j ten bepaalde overeenkomsten in verband met de concessie; wanneer die maat schappij haar tarieven wilde wijzigen, na tuurlijk duurder maken, dan moest er met het gemeentebestuur ter 'ego geconfereerd worden, dan moest de maatschappij haar boeken openleggen en.... bewijzen-as-je- blieft, dat de gevvenschte hoogere tarieven inderdaad onvermijdelijk waren, dat de maatschappij het heusch niet goedkoopcr doen konl Toen het bedrijf eenmaal door de pro vincie was overgenomen en toen men ten vorigen jare een voorheen steeds gewikt en gewogen tarievenverhooging noodig achtte, toen zette de provincie doodleuk een annonce in de krant om hét publiek mede te deelen, dat met ingang van eenige dagen vóór datum de tarieven met 50 pCt. waren verhoogd! Kort geleden heeft men een wijziging gebracht in de tarieven berekening: de verbruiker betaalt voorlaan volgens be woonde vloer-oppervlakte. Bij de aankondiging van deze wijziging, welke voor sommigen weliswaar een voor deeltje, doch voor zeer velen ook een verduurdering van het water beduidt, was de directie van het provinciaal waterlei dingsbedrijf „leuk"; zij wilde nu niet meer na datum decreleeren: „zooveel moet u meer betalen," neen, ze kon digde een en ander neljes van te voren aan, maar onder bijvoeging, dat degene, die zich inct die wijziging niet vereenigen kon, vóór een bepaalden datum zijn con tract met de waterleiding maar noest.... opzeggen. Wij gelooven, dat de directie haar overheidsmachtsbewnslzijn niet fijner had kunnen laten voelen; de directie weet natuurlijk drommels goed, dat de provin ciale onderdaan het water wel van liaür bedrijf betrekken móét, nu zij immers zelf de particuliere watervoorziening tot zich trok, zoodat haar uilnoodiging tot des- gewensehte opzegging van het waterlei- dingsconlract in de meeste gevallen zoo veel beleekent als: „Doe het maar eens zor.der water als je kunt!" Een particuliere maatschappij had zich aan dergel,,e „stoutigheden" eens moeten wagen I Dan was het „gezag" onmiddellijk tus- schenbeide gekomen! Maar nu is „gezag" en leverancier één vandaar dat de gebruikers gerin geloord worden, machteloos. Heeft derhalve de provincie hier alle concurrentie uitgeschakeld en zichzelf zoo doende ae macht verleend de waterver bruikers heel willekeprig te behandelen, zonder dat dezen met succes kunnen te gensputteren, door hare „goedé zorgen" is het water bovendien ook nog schande lijk veel duurder geworden, en betaald moet er worden, want niet waar? ..provinciaal, d.w.z. Overheidsbedrijf! Een Zaansch blad beeft uitgerekend, dat, practisch gesproken, de prijs voor het water den kleinen gebruiker op 0 75 per M3 komt te staan. Voor het kleinste huis n.l. rekent men 60 M2 vloeroppervlakte en een waterge bruik van 12 M3 per kwartaal. Dit theoretisch verbruik komt neer op 940 Liter per week, of 135 Ijler per dag, d.i. circa 13 5 14 emmers van 10 Liter. Deze 50 M3 worden berekend te gen het op het eerste gezicht zeer bil lijke tarief van f 0.25 per M3. Aangezien men echter van die 13 emmers toegestaan gebruik er ten hoog ste 3 of 4 gebruikt en de resl toch be talen moet, komt de prijs per M3 prac tisch neer op f 0.75 1/1. Van dit standpunt bezien, is het dus zeer begrijpelijk, dat men hier (in Zaan dam) niet, zooals b.v. in Haarlem of Den Haag, water voor huishoudelijk ge bruik over den nieter tan betrekken. Een prijs van f 0.75 5 1 per M3 durft zelfs een provinciaal bedrijf niet te be rekenen. Men laxeert nu echter eenvoudig hel gebruik 3 5 4 maal te boog en laat dan met een royaal gebaar slechts f 0.25 per M3 betalen, bij een minimam pi ijs van f 0.40 voor industrieële doeleinden. De particuliere maatschappij, sinds eni gen tijd overgenomen door de provincie, was een goed rendeerend bedrijf en bere kende tarieven voor huishoudelijk gebruik van ongeveer... 1/3 der nu ontworpen rege ling! En nóg krijgen we te hooren, dat het provinciaal bedrijf voorloopig nog liéél veel geld zal vergen: in het eerste half jaar van zijn bestaan had het bedrijf al een tekort van f 25.000. Ziedaar de zegeningen van he4 provin ciaal ambtelijk beheer! Waarbij we eerlijkheidshalve niet willen vergeten, dat de provincie door haar drang tot algemeen leidingwater-ge bruik wèl len gunste der volkshygiëne werkzaam is, welk resultaat o.i. echter veel goedkooper verkregen moest kunnen worden. Wij meenen niel te veel gezegd te heb ben, toen wij hierboven beweerden, dat de bemoeiingen en werkzaamheden der pro vincie op sociaal en economisch gebied „weinig gelukkig uitgevallen" zijn tot op heden. De huidige „provinciale ir'sère" moge tot wijziging van inzicht, tot inkeer bren gen. Tot het besef, dat men er héél voor zichtig mee zijn moet, het provinciale be stuur in de sociale en economische sa menleving een rol te doen spelen, welke met zijn werkelijke beleekenis, met zijn werkelijk karakter niet in overeenstem ming is. Het vóór-congres te Dresden. Omtrent het vóórcongres te Dresden, de réunie, welke het groote 13de Internatio nale Espcrantistencongres te Praag voor afging, wordt ons nog gemeld: Ongeveer 400 deelnemers vereenigden zich Donderdagmiddag in het groote ten toonstellingspaleis aan een feestmaaltijd 22 landen waren vertegenwoordigd. Er wérden tal van redevoeringen gehouden. Dr. H. Arnold, las als voorzitter van het plaatselijk centraal comité een telegram voor van den president van het 4de Con gres, gezondheidsraad dr. Wybs uit Alto- na, welk congres in 1908 in Dresden werd gebonden. >e zwitsersclie professor dr. Priva hul digde mevrouw dr. Hankel, een dichteres wier werken het bewijs hebben geleverd, dar ook in Esperanto poëzie kan bestaan. Hij roemde de vrouwen, die gedurende den oorlog in alle lauden steeds offervaardig zij» geweest. De vrouwen verafschuw-én den oorlog en zij mogen met de opgedane ervaringen vooraan trekken in de interna tionale cultuurbewegingen, zooals het Es peraulo er eenc is. Mevrouu Ceuse uit Parijs wees daarop op het Teit, dat hot gedurende den oorlog door middel van Esperanto gelukt is een informatiedienst aloor te voeren en vele vertuisten op te sporen. Van zelfsprekend houdt ieder van zij eigen land, maar daarom moet men hei land van anderen nog niet haten, integen deel, de zeden en den arbeid van andereu respecteeren en leeren verstaan. Ken uitstekend hulpmiddel hiervoor is Esperanlo, dat in alle landen hulpvaar dige vrienden verschaft. Lé vertegenwoordiger van Uraguay bra,cht daarop de groeten over en den daiik van alle zoo ver wonende Esperan tisten. Ofschoon uit alle streken der we reld, gevoelden zich de gedelegeerden in Dresden als één familie. Het feestmaal verliep in prachtige har monie. De openbare propaganda-vergaderdng des middags zag, ondanks de tropische hitle, een zoo talrijk gehoor bijeen, dat de geheeie zaal en zelfs de galerijen van het vercenigingsgehouw gevuld waren lot de laatste plaats. Mevr. prof. Hankel, de reeds bejaarde voorvechtster van het Esperanto-ideaal in Dresden, werd stormachtig toegejuicht. Consul Frenckell sprak de begroetings rede uit: Geen hindernis kan zoo groot zijn, lat het de doorvoering van een we- rehl^-il ernstig in den weg staat, want de esperantisten vechten voor een groot beschavingsideaal. Het congres moge liet bewijs brengen, dat de kunst-taal een le vende taal geworden is. De begroeting van de vertegenwoordi gers van 22 landen, welke te begroeten in iiun moedertaal onmogelijk zou zijn, kon de spreker nu in het ééna Esperanto doen. Daarop.'volgde oen rede in vloeiend Es peranlo door het gemeenteraadslid, dr. Tomper. Daarna sprak de heer Legrand, als of- ficieele vertegenwoordiger der Regeering van llrugay. Daarop had een onopzettelijke, maar daarom niet minder uitnemende proef plaats om de bruikbaarheid van Esperan to te onderzoeken. Achter elkaar hielden de lieeren Haye uit Melbourne (Australië) Gelcla uit Finland, Gervois uit Frankrijk, Keltelina uit Danzig, Atanaroff uit Bul garije, Bonnevie uit Noorwegen, Hallor uil Zweden, Devenliuizen uit Nederland als officiecle vertegenwoordigers van het Mi nisterie van Onderwijs, Kunsten en Welen- schappen uit hun land, een korte rede. Daarbij bleek, hoe de spraakkundige eigenaardigheden van het taaleigen bij gebruik van Esperanlo spoedig afslijten. Men verstond elkander in finesses, wat uit korte schertsivoorden en humoristische redevoeringen duidelijk merkbaar was. De eigenlijke propagandarede werd des middags door prof. dr. Lcdcrmann uil Nürnberg in hel Duitsch gehouden. Hel was een enthousiaste schildering van den geweldigen vooruitgang van Esperanto. Dit was nog slechts de voorbereiding voor de groote dagen, welke ons in Praag wachten. HET CONGRES TE PRAAG. Omtrent het op 1 Augustus te Praag ge opende congres, wordt geseind: Het algemeen congres der Esperantisten is hier vandaag plechtig geopend. In naam der regeering heette minister Soesta de congressisten welkom in een rede, waarin hij wees op de belangrijkheid van het Esperanto voor hel internalionaal ver keer. De vice-president van de Universele Es peranto Associé, Edmond Prival, bracht hulde aan.de Tsjecho-Slowaksche natie,- wier helden hun triumfen niet op militair, doch op wijsgeerig gebied zochten, zooals Sj&vwc-nlks en Masseryk. Van minister Benes was een brief inge- ko -..ij ter begroeting van liet congres, dat 'en oorlog toe zal mede werken om 1t denkbeeld van verstandelijke toenade ring tusschen de natiën te bevorderen. Een internationale eenheidstaal is thans geen droombeeld meer, doch een probleem waarmede de intellectueelen van alle lan den ziel) bezig houden. De deelnemers aan bet congres kunnen zich overtuigen hoe zeer de Tsjecho-Slowakschc natie den vre de tusschen de volkeren begeert en de minister belooft zijn algeheelen bijstand ter bevordering van het esperantistïsch ideaal. Op den eersten dag van het congres voer den afgevaardigden uit België, Italië, Li- tauen, Nederland en Saksen liet woord, evenals Nitobe, de afgevaardigde van den Volkenbond en Urgusy, lid van de Oe- kralnsclie afvaardiging. Er was één groote dissonant, n.m. het eten zelf. Door een abuis van een der leden van de regelingscommissie was de maaltijd een dag te vroeg besteld en ook klaar gemaakt. Men kreeg dus eten van den vorigen dag en dat met deze afschu welijke hitte! Wat hierdoor aan de stemming werd bedorven, werd later weer door het avondfeest met bal in nationale kleeder dracht, goed gemaakt. Nederland was vertegenwoordigd door Marker, Volendammer en Staphorster boe ren cn boerinnen. FINANCIEELE CONFERENTIE. De „Daily Chronicle" meldt, dal -irne Engeland zal vertegenwoordigen tor con ferentie van financieeie deskundigen, die in verband met de bijeenkomst van den Oppersten Raad waarschijnlijk 8 Aug. Ie Parijs zal vergaderen ter bespreking van de Ouitsche schadevergoeding enz. FRANKRIJK EN ENGELAND. De politieke directeur van het-bekende Fransche weekblad „l'Europe Nouville" en van de „Petit Parisien", Philippe Millet, is tevens Parijscli correspondent. van de Londen sehe „Observer". De „Éclair" vestigt verontwaardigd de aandacht er op, dat Millet in dit laatste blad, (na verklaard te hebben, dat de Franscli-Engelsche crisis vermeden had kunnen worden, indien beide mogendhe den voldoende moeite hadden gedaan om eikaars standpunt 1e begrijpen), in een on derzoek naar den oorsprong van het con flict o.a. schrijft: Zonder cenigcn twijfel moet de eerste fout worden gesteld aan de zijde van Frankrijk. Na ontvangst van de nola der hooge commissarissen te Oppeln had de Fransche regeering klaarblijkelijk bet ant woord moeten afwachten van Londen alvo rens te Berlijn test te geven tot het verge makkelijken van de reis van t' iepen dwars door Duitschland. Een dusdanig ondoordacht initiatief is zoozeer strijdig met de wijze van doen van Briand en diens raadsman Bcrthelot, dat men elders een verklaring moet zoeken. Inderdaad werd hel besluit genomen in den ministerraad onder leiding van Millerand. Het schijnt, dat de meerderheid der ministers dien dag eigenlijk een te rugkeer tot de politiek van Film!; 4 .heeft aanbevolen. De leden der rcgccrir.g begrepen echter weldra, dat het oen dwaasheid was en Millerand zelf toonde zich een voorstander van een soort com promis. De Britsche regeerinig heeft vol komen gelijk gehad te proleslecrcn tegen het afzonderlijke initiatief van Frankrijk. DE PLANNEN VAN LLOYD GEORGE. De „Even. Stand." zegt, dat Lloyd George voor het einde dezer maand naar Schotland hoopt te gaan en niet voor hel eind van September naar Londen zal te'- rugkecren. Als nieuwe Tersche wetgeving noodig mocht zijn, zal hij daarvoor in October of half December beschikbaar we zen. Indien hij naar Amerika mocht gaan, .VRIJ NAAR HET DUITSCH, TWEEDE DEEL. _A „Helena vertelde het mij." „Zij heeft zich niet lang' bij mij op gehouden. Naar zij mij vertelde,heeft het toeval haar dezen kant uitge bracht." „U heeft haar niet verzocht haar bezoek te herhalen. „Neen, ik. dacht, dat het beter was zulks n.et te doen. Een ontmoeting zou voor u beiden niet anders dan pijnlijk kunnen zijn." Max antwoordde niet. Zijn moeder sloeg hem heimelijk gade; maar zijn Kalm uiterlijk zeideniets. „Zij neeft mij allerhande dingen van Erzenbach en van den heer Berling verteld," ging zij voort ont het ge- tprek op een ander onderwerp te bren gen. „Hij heeft zijn fabriek verkocht." „Verkocht Mevrouw Wallhagen knikte. „Hij heeft ongeluk gehad in den laatsten tijd. Daarna kwam de werkstaking, juist toen groote bestellingen ont vangen waren, die op een bepaalden tijd moesten worden geleverd." „Hij heeft niet anders gewild. Ge lijk men zaait, zal men oogsten," her nam Max. „Herinnert gij u nog dien Karei Dinter op het kantoor Het is dezen gelukt, gedurende den opstand, zich bij den heer Berling onontbeerlijk te maken, er zelfs toegang tot zijn huis te verkrijgen. Daar wist hij die zwak hoofdige Emma zoo voor zich in te nemen, tot zij een werktuig werd in zijn hand. Haar vader weigerde zijn toestemming tot een verloving, die achter zijn rug had plaats gehad en joeg den pretendent de deur uit. Ten gevolge zijner hevige aandoening bij die gelegenheid heeft hij echter een beroerte gekregen en ligt nu geheel lam en hulpeloos." „Mijn God, welk een slag voor den ijverigen man riep Max. „En Em ma „Hij heeft zich genoodzaakt ge zien haar in een geneeskundig gesticht te plaatsen. O, Max, ik huiver, als ik er aan denk, dat dit ongelukkig schepsel nu uw_, echtgenoote .zou 7i\p. ipóien wat zeker schijnt, <Jan zal hij daar eind October heen gaan. ZEELIEDEN EN TRANSPORTWERKER!. De Engelsche nationale bond van malro zen en stokers heeft bestolen zich teruf te trekken uit de nationale federatie vai trausportwerkers. De reden daarvan is dal het in Juni te Edinburgh gehouden fede raiie-congres een motie aannam, waarii, bet federatie-bestuur machtiging kreeg zonder raadpleging der aangesloten ver- eenigingen, indien zulks noodig zou wor den geacht, een algemeene staking te pro clameeren. Men weet dat de voorzitter van den zeelicdenbond, Havelock Wilson steeds tegen cene dergelijke algemeen; staking gekant is geweest. DE ENGELSCHE DELEGATIE NAAR DE VOLKENBOND-VERGADERING. Officieel is aangekondigd, dat Lloyd George niet zal deelnemen aan de verga dering van den Volkenbond, die de vol gende maand zal plaats hebben. Engeland zal daar vertegenwoordigd worden door Balfour en Fislier. SPOORWEGSTAKING IN IERLAND OP KOMST? In Dublin gaan geruchten over een mo gelijke staking van het Iersehe spoorweg personeel, naar aanleiding van de loons verlaging tengevolge van de intrekking van het regeeringssnbsid-ic aan de spoorwegen. Men vreest, dat zuLk oen conflict het tot stand komen van een politieke overeen stemming zou tegenwerken. De toestand in ferland. De Valera's plannen. De „Daily Tel.' meldt, dat het bericht, volgens hetwelk De Valera heden te Lon den zou worden verwacht, te Dublin of ficieel wordt tegengesproken. Desmond Fitzegerald heeft verklaard, dat De Valera een. dergelijk plan niet heeft en dat noch het kabinet, noch de Dail Eireann deze week zouden vergaderen. DE REV. ONDERWIJZERS IN FRANKRIJK. In verband met het a.s. congres te Parijs heeft de secretaris van de extre mistische federatie van de onderwijzers syndicaten het „rapport moral" gepu bliceerd, hetwelk een overzicht geeft van de rev actie onder het onderwijzend personeel. Do rapporteur constateer! o.m., dal het afgeloopen jaar een jaar was „van so cialen achteruitgang," en dat de federatie zich er toe bepalen moest „stand te 'houden legen de krachten der repressie". Volgens den rapporteur is dit doel be reikt, hoewel de federatie den steun had noch van -de C. G. T., noch van het na tionale syndicaat der onderwijzers. De rechterlijke vervolgingen -ingesteld tegen de gefedereerde syndicaten hcb'jen geleid lot den afval van de federatie van de syndicaten van Corsiika. Konslantinê (Algiers) la Corrèzc, Marne, Yonne, Meulhe-et-Mosel'le, Dröme, Gard. Nievre, Hauie-Pyrênées. Aisne. Jura cn Cóte-d'Or, zoodat de getalsterkte zeer verminderd is. Hoewel de ra-pnorleur geen cijfers noemt, memen niel-rev. bladen, dat het ctff-er der c.onmbul-iehefalendc federair-e- leden van 13.000 verleden jaar tot ruim de helft verminderd is. Twee der ontslagen onderwijzers (o. w. ■de rapporteur zelf) ontvangen uit de fede rale weerstandskas hun volle onderwij zers".'!'! ris; de and-eren krijgen oen raaaa» deliiksohe toelage teesrh'Hi de 100 en 300 frs. Aanger'én echter de finantiën uitge put raken, stelt de rapporteur hel congres voor om onder het gaheelc onderwijzend personeel van Frankrijk een. inschrijving te organisecren ten behoeve van de ont slagen onderwijzers. Het schijnt n-iet uilgesloten, dal onder de gegeven omstandigheden d-e meerder heid der syndicaten van extremistische onderwiizers op het a.s. congres ral be sluiten het plan te aanr ïrd-en tot fusie met het Nationale syndicaat (de oude Fédé-rai'on des A licales), hetwelk d-au natuur opgesl-okl zal moeten worden door de extremist-om CholeraT Uit Reval wordt gemeld, dal alleen in de maand Juli in Sovjet-Rusland 24.090 choleragevallen voorkwamen. Dat dit een gij u door het geld had laten verblin den „Het arme meisje," zeide Max me delijdend. „Tot zulk een boevenstreek had ik Dinter toch niet in staat ge acht." Mevrouw Wallhagen had haar brei kous opgerold en wendde zich lang zaam naar de deur. Op den drempel bleef zij besluiteloos staan en keerde dan terug. „Max hare stem beefde, „Wat is er, mama Hij was eenig- zins getroffen door den toon harer stem. „Ik wilde u wel een vraag stellen, maar ik vrees, dat zij u onaangenaam zal aandoen." „Vraag maar." „Het betreft Augusta Wilhelmi." „Wat dan, mama „Max, ik weet niet, of ik tot een verkeerd besluit gekomen ben maar- hare visite hier, hare manieren en ge- h*el haar voorkomen maakten o? mij den indruk alsof zij berouw had...." „Dat zij het zekere voor het on zekere heeft opgeofferd," voegde Max er bij. „Waarschijnlijk heeft u gelijk, mama maar wat verder ,En_ gij, Max?" Mevrpuy V/aJl- hagen legde hare hand op den schou der van haar zoon en keek hem vol zorg in de oogen. „Ik, mama Dus dat was de oor zaak, waarom uw lief gezicht den ge- heelen avond een zoo bezorgde uit drukking had „Wees gerust, wat u vreest, zal nooit gebeuren „O, Max," riep mevrouw Wall hagen en hare oogen vulden zich met tranen. „Gij weet niet welk een troost deze woorden voor v*ij zijn. Gij hebt dus deze ongelukkige neiging over wonnen Gij hebt haar vergeten „Ik heb meer gedaan dan dat," hernam Max op ernstigen toon. „Ik heb ingezien, dat mijn gevoelens voor haar weinig hadden van een ware, innige neiging des harten. Haar schoon heid boeide mij, maar ik weet nu, hoe zeer ik mij vergiste. Is Elfriede Rank- horst niet alles, wat u kan wenschen?" „Ni had een andere hoop," zeide mevrouw Wallhagen zacht, „en ik gdloof, dat men u niet afgewezen had. Ik verbeeldde mij de toekomst zoo rooskleurig voor u, Max." „Mama," hernam deze na een pauze ,,een arm man, die de hand vraagt van een rijk meisje, is of een geluk zoeker of h;j loopt gevaar er voor ge houden te worden. Maar deze ver klaring is meer dan overbodigik bemin Elfriede en hoop, dat zij eens mijn vrouw zal worden." De moeder schudde neerslachtig het hoofd. „Elfriede is een goed kind, en ik zou zeker niets tegen uw keus hebben, indien gij beiden niet zonder fortuin waart. Gij vergeet, dat wij allen van uw salaris moeten leven." „O, mama, begin niet te rekenen riep Max half lachend en half pijnlijk aangedaan. ,,U weet toch, dat ik van harte gaarne voor u werk. Elfriede is nog jong, wij kunnen nog wachten." „Hebt gij reeds met haar gespro ken „Neen, mama, en ik denk, dat ik het voorloopig ook r. -iet zal doen. Het zou verkeerd van i.. zijn haar nu al voor jaren lang te binden." Mevrouw Wallhagen stond op. „Goeden nacht, Max. God zegene u zeide hij aangedaan. Met een half onderdrukten zucht verliet de be zorgde moeder de kamer. X.I II. Een gure Novemberavond. De koude noordoostenwind drong bij iedere nieuwe windvlaag tusschen de reten van het slecht gesloten raam door in het zolderkamertje, waar Augusta, bij 't flauwe licht eener vetkaars bezig was de gapende wonde te herstellen, welke Marsa „voor de grap" de huis japon harer bonne had toegebracht. De vingers, die van koude blauwrood waren, konden de naald nauwelijks meer vasthouden, maar een oogopslag op het snelvermin derende kaarsje, spoorde haar tot haast aan. Eindelj'k was de laatste steek gedaan. Augusta wierp met een diepen zucht het ver stelde klèedingstuk over ds leuning van den naast haar staanden stoel. De laatste maanden waren voor het jonge meisje niet spoorloos voorbij gegaan. Hare wangen waren niet rnec.- zoo fijn gerond als vroeger donkc. a randen ongaven hare oogen ende lijnen om neus eiuunond hadden een nieuwe uitdrukking aangenomen zij gaven iets hards en terugstootends aan het gelaat en deden Augusta ouder schij nen, dan zij was.-Zooals zij daar zat te midden harer armoedige omgeving, zou wel geen harer vroegere vrienden die trotsche, veeleischende Augusta Wilhelmi in haar hebben herkend. .(Wordt vervolgd.) M

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1