*1 „ons blad buitenland binnenland: 11 SÉ H u FEUILI.KTt >M Onder Valsche Vlag 14e JAARGANG ...12.— Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon REdacTiiphi^Gsi' 433 NO. 251 MAANDAG 8 AUGUSTUS 1921 süüi Kp5jj T] g jp Abonnementsprijs Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met G ïtusfreerd Zondagsblad f 2 85 0 60 f hooger. Advertentieprijs: Van 1 5 regels f 1.25; elkerege! meer f 0 25; Reclames, per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor- uitbetaling per plaatsing f 0.60 a-rjTnr*^^mé's~wor^ op ranvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 2QO,—f 100,—, f SO,—f 85,—, f 15,—. W-arvoor wij passen. In de verslagen van verschillende gemeenteraden die beslis en moeten iver een voordracht lot den bouw van bijzondere scholen, kan men gewaar worden, hoe weinig de pacificatie op 't gebied van het lager onderwijs nog is doorgedrongen in de hoofden en harten onzer politieke tegenstanders. Gelukk:g maar, dat de beslissing over den bouw van bijzondere Scholen niet gelegd is in de hand der Gemeen tebesturen. Dan toch zou de kans lang niet denkbeeldig zijn, dat de school strijd in den ouden, weerzinwekken- den vorm van onderdrukking, weer in 't leven zou zijn geroepen. De meest schampere opmerkingen zijn niet van de lucht en lvet zijn meermalen de sociaal-democraten, d:e bun erfelijk-belashzijn n dit opzicht duidelijk maken en vooropgaan in bel vïrzet. Men drijft het soms zoover, dat men legen de bedoeling van de wét in gaat oordeelen over de noodzake lijkheid van de aanvraag en straks dwang van hooge 1 and noodlg heeft om te doen wat recht is. In de vrijzinnige en socialistische pers wordt meermalen het bewijs ge geven, dat men niet dan met onwil de gelijkstelling aanvaardt. Vooral vlamt de woede op, als men z'ei dat ook vrijzinnige kringen de vrijheid, die de wet biedt tot den bouw van bij zondere scholen, willen gebruiken, al licht omdat men zijn kroost liever niet overgeeft aan socialistische en communistische onderwijzers) die" bui ten de school in elk geval niet den waarborg geven dat zij daarbinnen goede opvoeders zullen zijn. Intusschen, al dat gepruts en ge pruttel kan de werking der Wet niet tegenhouden. In de Wet zelf zijn de rechten inzake gelijkstelling daartoe te goed vastgelegd. De Gemeenteraden hebben zich aan de Wet te-houden en Is zij daaraan pogen te tornen, dan tullen ze van hoogerliand wel op de onwillige vingers getikt worden. Gevaarlijker is het feit, waarop de „Standaard" de aandacht vestigt, n.l. dat men de moeilijkheid op financieel gebied gaat gebruiken om het bijzon der onderwijs in zijn ontwikkeling te chadeu. Men roept overal om bezuiniging cn vij zullen de laatsteii zijn, die met de en roep niet van harte instemmen. Echter, men- dient de schreeuwers van zekeren politieken kant om be zuiniging ter dege in de gaten te houden. Want deze lieden zijn het, die zich tegen bekrimping verzetten op alles, wat ze zelf aangenaam vinden en die met veel drukte wijzen op de dingen die veel geld kosten en die ze zelf o zoo graag, zouden zien ver dwijnen. Het zijn de slimmelingen, die '«zuiniging gaarne zóó zouden toe passen, dat aan den naaste het gerech te deel werd ontnomen, om daarna op liet ,zoo bespaarde geld nog voor zich zelf voor een groot deel beslag te leggen. Deze menschen klagen steen en heen over de dure onderwijswet, over let vele geld, dat de gelijkstelling kost. Nog eens, men boude deze klagers deze bezuinigers tot eigen voordeel' goed in 't vizier. Onzerzijds dient gezorgd, dat men van de bezuinigingsleuze geen mis bruik maakt, om ons onrecht aan te doen, om af te breken wat er op het gebied van het bijzonder onderwijs, zoowel wat het middelbaar als wat het lager onderwijs betreft, tot stand is gekomen en nog tot stand gebracht kan worden. Willen de voorstanders van 't open baar onderwijs over bezuiniging spre- oor een bezuiniging, die den po litieken tegenstander ten goede zou komen, doordat zij alleen op ons zou worden toegepast, daarvoor passen wij dan nT,hnbben er nieLs te^n\ maar -- P tomen voet van gelijkheid, pen met de Poolsche opstandelingen De bijeenkomst van den Opper sten Raad. De Opperste Raad zou heden, Maandag ochtend, om elf uur bijeen komen. De Fransche regeering zal vertegenwoordigd worden door, Briand. en door Berthe'lot, secretaris-generaal aan buitenlandsche zaken*. - Dinsdagmiddag om drie uur zal de financieele conferentie geopend worden, waarop Frankrijk door de ministers Dou- mer en Loucheur vertegenwoordigd zal worden. Engeland zal vertegenwoordigd worden door Lloyd George, die uit naam van alle landen, die het Britsche rijk vormen, zal fspreken. Harvey, de gezant van de Ver- èenigde Staten te Londen, zal de regeering van Harding vertegenwoordigen. Amerika op de conferentie. Harvey, de Amerikaansche gezant te Londen, is gisteren uit Londen naar Parijs vertrokken, om daar de conferentie bij te wonen. President Harding heeft n.L de uilnoodiging aan de Ver. Staten, om ter conferentie -vertegenwoordigd te zijn, aangenomen en verklaard, dat de Ver. St. bereid zijn om deel te nemen aan de rege ling van vraagstukken, die van een wereld belang zijn. Naar uit de Ver. Staten wordt gemeld, heeft president Harding verklaard, dat de Amerikaanscbe regeering zeer groot belang stelt in behoorlijke economische schikkin gen en in een rechtvaardige regeling van de vraagstukken, waarbij de gehecle wereld belang heeft. Daarom wil zij mee doen aan de vergaderingen van den Raad over die quaesfcie. De economische vraag stukken, die uit den oorlog zijn voortge vloeid zijn voor de Ver. Staten van be lang, zoowel voor zoover zij betrekking hebben op de rehabilitatie van Europa als voor zoover zij de welvaart van de Ver. Staten aangaan en direct betrekking heb ben op den handel van Amerika. Harding is van oordeel, dat een doettref- fende-erkenning van de „opendeur"-poli- tiek waarbij aan allen gelijke handelskan sen worden toegekend, van essentieel be lang is voor het herstel van de normale bedrijvigheid van de wereld. Hij hoopt ernstig, dat de Europeesche mogendhe den die er rechtstreeks bij betrokken zijn spoedig een rechtvaardige en bevredigende schikking zullen bereiken in het geschil over Opper-Silezië. Dan zal een van de voornaamste beletselen worden weggeno men, die aan een blijvenden vrede in den weg staan. OPPER-SïLEZIë. De Duitsche commissie voor de volks stemming zal binnen enkele dagen, onder den titel: De Poolsche opstand in Opper- Silezië en de medeplichtigheid van de Franschen, Juli 1921, een Witboek uit geven. Het Berl. Tagebl. deelt er reeds iets uit mede betreffende de gebeurtenis sen in de stad en het district Gleiwitz. Het betreft hier slechts een klein overzicht van het onmetelijke lijden der Duitsoh- gezinde Opper-Sileziërs. In het eerste ge deelte van het Witboek worden de Pool sche gewelddadigheden behandeld en een moord-kroniek van een verpletterenden omvang gegeven, waarbij de afzonderlijke moorden met de nauwkeurigheid van een politie-bericht beschreven worden. Het tweede hoofdstuk betreft de inhechtenis nemingen, maar beperkt zich feitelijk tot een lijst van 340 namen van menschen uit alle kringen en van alle standen van de Duitschgezinde bevolking. In het volgende hoofdstuk worden nieuwe feiten over het optreden der Pool sche opstandelingen tegenover de Duitsche bevolking meegedeeld. Het vierde hoofd stuk behandelt het deelnemen van de troe pen van congres-Polen aan den opstand. Het slothoofdstuk is het uitgebreidste; het beslaat de helft van het geheele Witboek. Het behandelt de medeplichtigheid van de Franschen en bevat een aantal geheime ge tuigenissen in een reeks van gevallen, waarin Fransche officieren en manschap- samenwerkten. Voorts wordt een uitvoerig fotografisch materiaal gereproduceerd, 't welk strekt om ook diegenen te over tuigen, die nog ongeloovig zouden staan tegenover de honderden en duizenden ge tuigenverklaringen van mannen en vrou wen. Er worden o.m. een aantal verminkte lijken en vele schandalig mishandelde mannen en vrouwen afgebeeld. Ook zijn er vier interessante foto's afgedrukt, die de Poolsch-Fransche verbroedering bren gen. Fischbeck, de Pruisische minister van handel, heeft in een gesprek mei Mason, een Amerikaansch journalist, nogmaals ge wezen op het economisch gevaar, dat voort zou vloeien uit een verandering van de sinds 7 eeuwen bestaande grens in Opper-Silezië en op de onbekwaamheid der Polen om een zoo ingewikkeld gebied als dat van Opper-Silezië ongeschonden te bewaren. De minister schat de opbreng sten van de Opper-Silezische nij'verheid nog steeds als volgt: 5% miljard mark brandstoffen, 4% miljard ijzer, 1 *4 mil jard lood en zink enz. Dit alles zou Duitschland ook voor nakoming zijner verplichtingen ontgaan, terwijl boven dien de verdeeling voor Opper-Silezië zelf rampspoedige gevolgen met zich zou sleepen. Het hoofdbestuur van de vereenigde verbonden van Duitsche vaderlandsge- trouwe Opper-Sileziërs eisebt in een be kendmaking de ondeelbaarheid van Op per-Silezië en de aanhechting bij het moe derland. Een soortgelijken oproep versprei den de burgerlijke partijen uk den Beierschen landdag, die uit naam van recht en vrijheid een onverdeeld Duilsch Op per-Silezië eisdh-en. De commissie van deskundigen, aan wie een voorafgaand onderzoek van het vraagstuk van de verdeeling van Opper- Silezië is opgedragen, is, naar Havas meent te weten, met haar arbeid zoo goed als gereed. Gegeven de onmogelijkheid om aan den uitslag der volksstemmingen een een stemmige interpretatie te geven, hebben de deskundigen besloten aan den Oppersten Raad een rapport uit te brengen, waarin de verschillende aanbevolen oplossingen uit eengezet worden, aan den Raad overlatend een beslissing te nemen. IERLAND; Officieel wordt medegedeeld, dat, in overeenstemming met de in het openbaar door den premier gedane beloften, dat de Engelsche regeering op alle mogelijke wij ze de slappen zou ve rgcm alkk el ijkendie thans worden gedaan om den vrede in Ierland tot stand te brengen, de regeering besloten heeft, alle leden van het parle ment van Sinn Fein, die thans geïnter neerd of gevangen zijn, onmiddellijk en onvoorwaardelijk in vrijheid te steliem Het kabinet van Sinn Fein heeft zich gisteren bezig gehouden met de bespre king van de schikkingen voor het bijeen komen van het parlement van Sinn Fein op 16 dezer. Men neemt aan, dat de Britsche regee ring de 36 leden van bet Sinn Fein, zal in vrijheid stellen, die in voortoopige hechtenis of in de gevangenis zitten. AANSLAG TE BARCELONNA. Vrijdagavond is een bom ontploft. Twee personen zijn gedood en een is gewond. Bij een politie-onderzoek in de kamer, waar de ontploffing plaats had, werden nog 5 'bommen gevonden. In den zak van een der slachtoffers vond men nog twee bommen, DE SPANJAARDEN IN MAROKKO. De berichten over Melml'la beginnen! be kend te worden bij de afvalligen in de streek van Wezzan, waar 7?? een gisting veroorzaken. De opstand<CW;gen! hebben verscheiden overrompel'ngen getracht uit te voeren, die met ernstige verliezen voor den vijand zijn afgeslagen. Er zijn siKe mogelijke voorzorgen in de streek geno men. DE ENGELSGHE RiIJiKSGONFERENTïE. De hesprékingen op de Vrijdag geëin digde rijksconfenentie waren ten aanzien van de rijks verdediging en de buitenland sche zaken hoogst vertrouwelijk. Deswege wordt dienaangaande het stilzwijgen be waard, maar het heet dat de besprekingen een eenstemmige opvatting openbaarden ten aanzien van de hoofdlijnen der poli tiek, alsmede dé diepe overtuiging, dat het gansche gewicht van het rijk gecon centreerd moest zijn achter de gemeen schappelijke politiek in buitenlandsche aangelegenheden. De conferentie keurde eenstemmig En gland's politiek ten aanzien van Opper- Silezië goed. Ook werden voorloopige be sprekingen voorgesteld over Harding's conferenties, maar dit idee werd onwil lens oogegeven vanwege Amerika's afkeu ring. De conferentie kwam overeen, dat de Britsche vloot even sterk moest züo als c£e sterkste buitenlandische maaT besloot haar actie in dien zin wit te stellen tot na de on t waoerwngscon f eren tie. De conferentie aanvaardde een resolu tie, 'dlle de wenscheH'kheid uitsoraik, dat de rechten der Indiërs oo het burger schap .van het Britsche gemeenebest zou den worden eikend. Alleen Zuid-Afrika 'stemde tegen. De Dailv News stelt vast: De conferen tie bereikte niets sensationeels van eon- aard. De conferentie kwatm biieen me^liet doel grootë dingen te doen, doch •deed alleen kleine. Het blad erkent, dat dit het gevolg is Van de aanstaande con ferentie te Washington, welke de beslis sing^ over twee van de belangrijkste kwes ties oo de agenda, nameliik het Rritsch- .Tapansch verdrag en de vloot verdediging aanhield. Dr eerste ministers van het Riik heb ben een adres tot den koning gericht, waarin zij hun ik)vale gehechtheid aan den troon bevestigen, en verklaren, dat zij, 'bij al hun besprekingen er volkomen van doord'rongen waren, dat de meest os- senrieele der banden, die hun wijd-ver spreide volken binden:, as de Kroon, en ,.ons besluit, dat geen veranderingen in onzen! status als volken of rogééringen onset gemeenschappelijke trouw aan het rijk en zijn souverem zullen verzwakken." De hongersnood in Rusland. F'olitiken verneemt uit Rev al, dat <fc Russische volkscommissarissen in een tvui- tengewonen raad besloten hebben onmrd- deliijk drie buitengewone gezantschap pen naar het buitenland te zenden met het verzoek om hulp voor de hongerlijdenden. De eerste, onder Loenatsjarski, zal zich naar Zweden, Noorwegen, Denemarken, Nederland en België begeven.de tv.wïe, onder Joffe, naar Midden-Europa en Italië en de derde, onder prof. Bechte- ren, naar West-Europa en Amerika. Voortsbesloot de raad aan de sovjet vertegenwoordigers in het buitenland da delijk te gelasten elk'e communistische pro paganda voorloopig te slalken en met alle industrieele inkoopen op te houden, tenein de alle beschikbare geldlmiddelen te kun nen gebruiken voor den aankoop van le vensmiddelen. De „Matin" deelt -mede, dat oe Fran sche regeering antwoord gekregen heeft van de Amerikaanscbe regeering op haar aanbod om mee te werken aan de levens middelen-voorziening van Rusland. De Amerikaansche regeering laat weten, dat deze actie niet van de regeering uitgaat, maar uitsluitenl het werk is van Hoover, den voorzitter' van de Amerikaansche on- dersteunings-cotnmissie. De Amerikaan sche regeering dankt die Fransche voor haar ijver en zal zeer gelukkig zijn zoo Frankrijk de pogingen van Floover wil steunen, In een oproep aan de leden van den Al- gemeenen Duitsahen Vaktvereenigingsbond verklaart de voorzitter Leipart, dat de bond geen gevolg kan geven aan 'het voor stel van de communistische partij van Duitschlandom gemeenschappelijk met 'haar een hulpactie voor Rusland te onder nemen. De arbeiders van Duitschland bunnen met den besten wil niet zooveel geld opbrengen, d.at daarmee iets uit te richten zou zijn. Zij kunnen alleen deelne men aan een hulpactie ter bestrijding van de cholera en andere ziekten. De Poolsche ministerraad heeft aan den minister van buitenlandsche zaken opge dragen, mede te deelen, dat de republiek meedoet aan de mogelijke internationale actie tot hulpverleening aan het Russische volt. De regeering voelt vooral veel voor de actie van Hoover. DE PAUSELIJKE NUNTIUS IN FRANKRIJK. Ceretti, de pauselijke nuntius in Frank rijk, heeft Zondag te Rambouillet zijn ge loofsbrieven overhandigd aan Millerand, president van de republiek. Ceretti bracht buide aan Millerand en. aan diens voor gang er, die de hervatting van de betrek kingen met het Vatikaan voorbereid 'heb ben. Hij zeide verder, dat deze hervatting een historische gebeurtenis van buitenge wone beteekenis is. De paus is steeds be zield geweest door bijzondere welwillend heid ten opzichte van de roemruchtige Fransche natie. De Heilige Stoel wil me dewerken aan bet streven der volkeren tot algemeene vredesstichting door den vol keren eerbied voor en gehoorzaamheid aan de openbare machten in te prenten en eensgezindheid onder de burgers te bevor deren in naam van de vaderlandsliefde en den godsdienst. Hij spralc verder goede wenschen uit voor Frankrijk en Mille rand. Millerand antwoordde, dat 'hel herstel der betrekkingen aan de scheiding van berk en slaat baar ware bete eken is heeft. Deze heeft een stelsel van vrijheid inge voerd, waarbij de slaat met de kerkelijke autoriteiten goede en hoffelijke betrekkin gen kan aank'noopen en in wederzijdsch vertrouwen met den Heiligen Stoel kan samenwerken overal, waar de belangen van Frankrijk en van de katholieke kerk elkaar ontmoeten. De Heilige Stoel is een .moreele macht, die overal eerbied geniet en Frankrijk 'heeft in het bijzonder recht op haar vertrouwen, omdat het altijd een ideaal van recht en vrede nagestreefd beeft. Millerand spreekt nog de verwach ting uit, dat met steun van Ceretti de Fransche geestelijkheid baar vaderlands- lieverwiwt arbeid, dien zij in den oorlog verricht heeft zal voortzetten. Hij dankt den paus voor zijn goede wenschen en spreekt de zijne voor den paus uit. wp- BELGISCHE PASSEN. """^T De Belgische regeering heeft met Enge land besprekingen geopend, om te komen tot opheffing van de passen, zooals dit reeds het geval is met Frankrijk' en Luxemburg. De regeering beeft een zelfden slap ge daan bij de Nederlan d s c he re geering, maar men zegt in officieele krin gen dat Nederland nog een tijd lang bet status quo wil handhaven. ®§S£Maf BUITEHL. BBBOffTEis, DE WERKLOOSHEID IN ENGE LAND. Het aantal werklooren in Enrre'and be droeg op 29 Juli 1 789,835; het ïa dus met 86 6{>1 verminderd vergeleken met do vorige week. Het aantal arbeiders, dat een korten tijd arbeidt, dat in bo vengenoemde cijfers n'et begrepen is, is verminderd met 153.000 vergeleken bij de vorige week. PEST TE ST. PETER SBURGP Volgens do Krasnaja Gazetta is te St. Petersburg het eerste postgevat ge constateerd. Engeland heeft ook zijn talefoon- ellonde. Do minister voor de posterijen heeft een krediet van 5.000.000 p.st. ge vraagd voor nieuwe centrales en uitbrei ding van het net. Er zijn 23.000 lieden, die een telefoon willen hebben, maar wegens gebrek aan toestellen niet aan de beurt kunnen komen. Do minister heeft in het Lagerhuis meegedeeld, dat er voor de invoering van het automati sche systeem in Londen een bedrag vin 6.000.000 noodig zou zijn. Maar dat kan bet land niet betalen. De groote Londensche barkmsfeVin- gen hebben bedoten zich gelegen te la ten liggen aan de kleeding van het vrou welijke bankpersoneel. Voortaan zullen zoowel de ldeur en het weefsel als do snit worden gekleurd en indien zij niet voegzaam zijn verboden. Geduren de de warme maanden, die wij gehad hebben, waren tal van kantoorme sjes in baar zoeken naar koelte gekomen tot oen zoo ver doorgevoerde Weeding-.,ver eenvoudiging", dat zij van „businesslike" (zakelijk) was. Dat woord „onzakelijk" is de term, waarmede de klee en wor den veroordeeld, waarbij de mouwen ra kort zijn, de stof te transparant is, de bals te diep en te scherp is uitgesneden, de rok to veel van de knie laat zien, en de schoentjes en kousjes al te ge durfd zijn. Zelfs- de kleur van het japon netje kan als „onzakelijk" worden ge wraakt. De hertog van Portland heeft dezer dagen on zijn prachtig kasteel Welbe-Jt Abbey, een rede gehouden tot zijn pach ters, waarin hij hun mededeelde, dat het waarschijnlijk was, dat een aan zienlijk aantal vau de groote landhui-en in Engeland door de eigenaars zouden moeten worden ge loten eu verlaten, om dat de belastingen tegenwoorlig van dien aard zijn, dat groot-grondbezit als zoo danig, en het voeren van den staat van landheer financieel onmogelijk zijn ge worden. In do staking van de Kenlsche boekdrukkers worden thans, dank zij het ingrijpen van den gouverneur van hot Rijn'and, onderhandelingen gevoerd, die tot dusver echter nog niet tot een resul taat geleid hebben. De kranten-rond- brengsters hebben zich bij de staking aangeslotenzij. weigeren het gemmen- schappelijke blad van de Keulsche bla den te bezorgen. Bij een brand in een woonkazerne te New Vork zijn vier kinderen omge komen en zeven personen ernstig ge kwetst. Een van de loopers van de Elzasser Bank te Keulen, die meer dan twee millioen mark verduisterd en zjch bij; de politie aangegeven hadden, heeft na bekend, dat de twee millioen mark be graven waren in de nabijheid van Keu len. Het geld is op de aangeduide plaats gevonden. Aanvankelijk hadden de die ven opgegeven, dat het geld hun ont stolen was. Er is door de Spaansehe regeering een erediet van 185 millioen peseta aan gevraagd, om de 'kosten, te bestrijden van een militaire expeditie naar Ma rokko. Japan zal den kroonprins een groot- eche ontvangst bereiden. Aar, de kust zullen vuurwerken worden geplaatst, die verschillende uren aangeven en de ge heele bevolking van Tokio zal, lantaarns dragend, door de straten loopen. Te Luxenburg worden goote feesten georganiseerd ter gelegenheid van heb sluiten van de overeenkomst met België. Jaspar zal daarbij de Belgische regee ring vertegenwoordigen. GEEN OUDERWETSGGE PAPENHAAT? De Christ. Hist. „Nederlander", tracht de Jimi-Ègitatie in zake de op heffing van het pro cessie-verbod le verdedigen tegen de afkeuring van een schrijver in de „Nieuwe Crt." endaar- bij le betoogen, „dat de strijd tegen Rome niet ontstaat uit oudérwetschen papen- haal", maar eenvoudig uit het b'z- scf van zelfuerdsdicjing; uit de be geerte, om die conscientievrijheld te handhaven, die wij, in begint!- ver schuldigd zijn niet aan de opvoed kunde van onze Grondwetgevers, maar aan den heldhaftigen strijd van onze voorvaderen, die in den letterlijken zingoed en bloed voor de conscicntievrjjheid over hebben gehad." Verder schrijft het blad, „dat het herstel van het gezantschap, bij den Paus door velen veroordeeld wordt, niet uit ouderwetsch anti-papisme, maar ondat die verinniging van we- Hu VRIJ NAAR HET DUlTSm TWEEDE DEEL T' De deur van het huis viel dicht ichter Augusta en zij stond op de -traat, voor het oogenblik letterlijk "onder te huis,. Maar deze gedachte drukte haar niet ter neer, integendeel sedert weken reeds was zij niet zoo vroolijk gestemd geweest als nu. Tot dan had zij gedroomd, op onzekere mogelijkheden gehoopt, nu wilde eij handelen. Een koude oostenwind waaide over de kale velden, maar Augusta voelde noch koude, noch vermoeienis, toen fzij zich over den haar nu welbekenden ;eg spoedde. Vandaag moest er een esllssing in haar noodlot komen. Kreeg zij die betrekking, dan was de vervulling van den vurigsten wensch haars harten nog slechts een kwestie van tijd zoo niet maar daaraan wilde zij niet denken. Met een kloppend hart betrad zij lijjdelijlt J,e laai)^ die .naar het_ kasteel leidde. Rechts en links strekte zich het park uit, maar de van ouderdom eerwaardige woudreuzen toonden nog slechts de overblijfselen van het veel kleurige bladerengewaad, dat hen kor geleden nog tooide, en een zacht zuch tend geluid ging somwijlen door de kale takken gelijk een dof geklaag, of gelijk eene rilling van het noodlot, dat de komende winter op het punt stond, hun te bereiden. Augusta bleef een oogenblik staan. Haar blikken gingen langs het uitge strekte gebouw, dat haar met zijn lange rij van ramen als met honderd oogen, dreigend scheen aan te staren. Geen mensch was er te zien, en een angstig gevoel maakte zich van haar meester. In 't volgende oogenblik echetr glimlachte zij over haar dwaas heid en beklom zonder verder dralen de stoep. „U solliciteert voor de open betrek king jj J^- „Volg mij dan, als het u belieft, ik zaj u dadehjk aanmelden." De bediende schreed door de in 't schemerlicht bijna onmetelijk schij nende vestibule, opende een deur en verzocht het jonge meisje binnen te treden. Zij deed het en bevond zich nu in een ruim vertrek, waarvan de wanden met boeken van allerhande vorm en grootet bijna geheel bedekt waren. Op den schoorsteenmantel tikte een zeldzaam gevormde, door twee afgrij selijke duivelstroniën gedragen pen dule. Een zacht geruisch achter haar gaf de sollicitante te kennen, dat zij niet meer alleen was. Zij keerde zich haas tig om en keek in een paar zwarte, onderzoekend op haar gerichte oogen. „Neem plaats, als het u belieft." De heer Guthbridge ging eveneens zitten. „Ik had in mijn brief den wensch te kennen gegeven, zoo spoedig moge lijk persoonlijk kennis met u te maken; maar ik was ver van te verwachten, dat dit genogen mij heden reeds ten deel zou vallen." Guthbridge verwou- derde zich in 't geheim over zijn eigen lieftalligheid maar onder den indrnk de_zer schitterende oogen wag het hem volkomen onmogelijk op een anderen toon te spreken. Augusta draalde, niet wetend wat zij zou zeggen. Waarom zou de dame des huizes onzichtbaar blijven De openlijke bewondering van den ouden man vleide wel is waar haar ijdelheid; op dit oogenblik echter, en onder deze omstandigheden had zij iets beleedi gends voor haar. „Ik zal u later bij mijn dochter bren gen," ging Guthbridge voort, alsof hij haar gedachten had geraden „maar eerst wilde ik het een en ander met u bespreken." „U zoekt dus een juffrouw van ge zelschap voor uw dochter,""stamelde Augusta, toen Guthbridge zweeg en een antwoord scheen te verwachten „Ik dacht, dat het mevrouw uw echtgenoote was, die „Ik ben weduwnaar," viel de heer des huizes haar in de rede. „Heeft u tot nu toe nog geen dusdanige be trekking gehad „Neen mijnheer," hernam Augusta bedeesd. „Ik geloof echter in staat te zijn aan de gestelde eisclien te beant- wooi'den, ten minste hebjkjien goedqïi wil in ieder opzicht mijn best te doen." „Daaraan twijfel ik niet in 't minst Uw voornaamste of liever uw eenigste plicht zal zijn, mijn dochter op alle mogelijke wijze afleiding te bezorgen. Haar aanhoudende ongesteldheid ver oordeelt haar tot een rustig, tamelijk eenzaam leven en heeft in haar den aanleg tot droefgeestige droomerijen ontwikkeld, die bepaald moet wodren overwonnen. U spreekt Engelsch r.ict waar Augusta antwoordde bevestigend „Ik ben wel is waar, sedert eenigen tijd uit de oefening geraakt," voegde zij er verlegen bij, toen plotseling de vrees bij haar opkwam, dat mijnheer Guthbridge op de gedachte kon konten eens een proef te neme: Zij had zich niet vergist. „Dan kun nen wij onze -conversatie in 't Engelsch voortzetten. Ik ben, zooals u wel aan mijn naam heeft gezien, een Engelsch- man of liever een Amerikaan, en aan tafel converseeren wij gewoonlijk in mijne moedertaal. De bijzonderheden, over uwe intrede enz. kan u met mij nader bepalen. Een punt moeten wij echter nog afspreken: Uw salaris. Hoeveel verlangt u „Ik heb cr volstrekt geen idee van hoe hoog het salaris eer.er juffrouw van gezelschap gewoonlijk is," sta melde Augusta blozend. Guthbridge glimlachte. De -iond- die de geluiden zijner moedertaal zoo zeer mishandelde, was te knap, dan dat hij het van zich had kunnen ver-, krijgen er een aanmerking over te maken. „Nu goed, laat ons dan dui zend gulden zeggen," hernam hij en verdubbelde zoo in zijne grootmoedig heid de som, die hij oorspronkelijk had bepaald. „Vindt u dat goed?" Augusta verklaarde, dat zij er vol komen mee tevreden was, en de heer Guthbridge stond op. „Hoe eerder u kan komen, hoe liever het mij zal zijn." Hij had zijn afkeer tegen het opne= rnen van een vreemd persoon in zijn familie gehheel vergeten. „Dus tot weerziens, liovè juffsou—'voegde hij er bij. Augusta b jog en volgde oen be diende, die op het geluid der schel was verschenen. De eerste en grootste moeilijkheid was gelukkig overwonnen, voor het overige, was zij niet .meer be vreesd. <Wordt vervolvd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1