ONS B BUITENLAND feuilleton TEN VERWEER. 2-~ Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: schipbreuk: van de ai Onder Valscfee -Vlag .vku «aar het duitsch, tweede deel. jr Wo. 252 DINSDAG 9 AUGUSTUS 1921 14e JAARGANG OLLANDS ADMINISTRATIE No. 433 REDACTIE No C33 Abonnementsprijs Per kwartaal voor Alkmaar2 85 y°0Vb"im"iirHnZoirdag5h'hd' 0 60 f' ltooger. aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 2Q0,—f 1QQ,—f 60,—, f 35,—, f 15,—. Advertentieprijs: Van 1 5 regels f 1.25; elke regel meer f O 25; Reclames per regel f 0 75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor. uitbetaling per plaatsing f 0.60 Aan ails abonné's wordt op NOG EENS: PROVINCIALE MISëRE. I. Het artikel over de nieuwe tarieven van het „Provinciaal Waterleidingbedrijf in een Zaansch blad („De Zaandammer waaruit wij in ons artikel „Provinciale misère" een frappant gedeelte (de bere kening, o.a. dat, praktisch gesproken één M3 water den kleinen verbruiker op f 0./5 komt te staan) overnamen, heeft ook de aandaght getrokken van den directeur van het Provinciaal Waterleidingsbedrijf te Bloemendaal, den lieer van Oidenborgh. Het artikel schijnt dezen directeur niet prettig gestemd te hebben, doch zich op het standpunt plaatsend, dat hij niet reageeren kan op alle onjuisie mededee- lingen betreffende het P. W. N. zoude hij er het zwijgen toe gedaan hebben, ware het niet, dat het „Zaandammer"-artikel door liet „Algemeen Handelsblad" was overgenomen en aldus natuurlijk in veel wiideïen kring verspreid en gelezen was. in een zonderling „kleine" opvatting van de Nederlandsche pers (wellicht doordat hij zelf het „Handelsblad" leest, schijnt hij dil blad te beschouwen nis dc Nederland sche pers!), heeft de heer Qldenburgh nu ondanks het feit, dat meerdere groote bladen liet geïncrimineerde artikel even- cen.: overnamen een „Open Brief" geschreven aan hel adres van het „Han delsblad" en dien „Open BrfSf aan den heer hoofdredacteur van het Algemeen Handelsblad te Amsterdam" toegezonden aan alle daarvoor in de termen vallende bladen. Als niet voor ons bestemd zouden wij den „Open Brief' derhalve terzijde kun nen leggen; doch zoo „automatisch* Willen wij niet handelen, nu het zoo'n al emeen belangrijke zaak betreft, waarin de directeur van het Waterleidingsbedrijf zich loch moet kunnen verdedigen, zoo „automatisch" willen wij niet handelen, teméér niet, nu wij zeil in een uitvoerig artikel dezer dagen de uwesiie bespraken en daarin de door den direcleur zoozeer gedankte beschouwing van de „Zaandam mer" gedeeltelijk overnamen, mede lot staving van onze redeneering: dal men er iéél voorzichtig mee zijn moet, liet pro vinciaal bestuur in de sociale en economi se! samenleving een rol te do-en spelen, welke met zijn werkelijke beteekenis, met zijn werkelijk karakter, niet in ovcrècn- •temining is. Strikt genomen, behoeven wij voor het geciteerde uit de „Zaandammer" geenerlei verantwoordelijkheid op ons te nemen, en ook zónder het „bewijsmateriaal" uit laatstgenoemd blad hadden wij zéér wel ten artikel „Provinciale misère" van des- zelfs strekking kunnen schrijven en pu- blieecren, doch in ieder geval Üjkl het ons fair en journalistiek waardig, onzen lezers na overneming van de beschou wing der „Zaandammer" ook zoo vol ledig ais noodig is, kennis te doen nemen van wat de heer Oidenborgh in zijn ver weerschrift betoogt en tracht te bewijzen. Onszelf de vrijheid veroorlovend, aan een en ander alsnog eenige beschouwingen onzerzijds toe tc voegen. De kern van 's hecren Oldenborgh's be toog ligt in het hiernavolgende samenge vat: „Op gezag van „De Zaaniander" neemt u aan, dat een gemiddeld normaal gezin (dus van gemiddeld 4,. 5 personen) voor huishoudelijk verbruik aan 30 of 40 L. waler per dag genoeg heeft. Die meening is voor hen, die waterlei ding in huis hebben, in het algemeen on juist. Siaal u daarover de handboeken op, dan zuil u bevinden, dat voor dezulken, onge rekend spui- en lek water, een hoeveelheid van 30>15 L. per hoofd en per dag (zon der (closetspoeling) d. i. dus gemiddeld 135—200 L. per gezin wordt aangenomen. „Dat is theoriei" zal daartegen misschien door u worden aangevoerd. De werkelijke -erbruihen zijn echter dikwijls belangrijk grooter. (Zie de Sialisliek der Vereeniging voor Waterieidings-belangen in Neder land). Het Bedrijf heeft nochtans voor den kleinen gebruiker de onderste der hier boven aangegeven theoretische hoeveel heden aangehouden. Deze aanneming ge schiedde op alleszins deugdelijke gronden enis geheel ;n overeenstemming met het advies der Tarief-Commissie, ingesteld door de Vereeniging voor Waterleidings- bel.ngen in Nederland. (Zie liet desbetref fende verslag voorkomende op blz. 114 van het Tijdschrift „Water", 3e Jaargang 1019—1S2C). Door herhaalde controle van de door den „kleinen gebruiker" afgenomen hoe veelheid waler, n.l. die, betrokken door de bewoners van verschillende groepen volks woningen aan den Zuidkant van het Y, is door den Directeur der Gemeente-Water leidingen van Amsterdam vastgesteld, dat in dergelijke woningen te Amsterdam ge middeld ongeveer 50 M3 per jaar wordt gebruikt, indien geen en ongeveer 90 M3 per jaar, indien wel een watercloset aan wezig is. Ook de practijk in de Zaanstreek zelve wijst op dergelijke hoeveelheden. Volgens de badrijfscijfers van 1920 werd in het voormalig gebied van de Zaanland- sche Waterleiding totaal opgepompt 1.595.594 M3 en werd daarvan 387.261 M3 over den meter verkocht. Rest dus 1.208.333 M3, die per gewoon abonnement zijn afgeleverd. In den aanvang van het jaar waren er 12.636 perceelen op gewone abonnementen aangesloten, op het einde van het jaar 13.250, zoodat dus gemid deld per abonnement is verbruikt rond 93.4 M3 per jaar, d.i. pl.m. 256 Liler pof dag, zijnde bijna het dubbele van de door het bedrijf voor den kieipen gebruiker uit getrokken hoeveelheid. In dc opgegeven hoeveelheid is echter ook begrepen wat door kleine neringen wordt verbruikt. Bij de overige exploitante zijn in de jaren 19131915 controle-waarnemingen gedaan op 50 perceelen van de Bouwver- eeniging „Zaandams Belang", dus ook van „kleine gebruikers." Deze woningen hadden gemiddeld 70 M2 oppervlak en gaven een tolaal verbruik: in 1913 van 2704 M3. „1914 2796 en 1915 2388 dus gemiddeld van rond 56 M3 per woning en per jaar. Deze cijfers stollen duidelijk dc jaarlijksche toeneming in het ücht. Hieruit blijkt dus, Mijnheer de Hoofdre dacteur, dat de aanneming van gemiddeld 43 M3 per jaar als minimum niet uit de lucht is gegrepen en dat in liet feit, dat er wel gezinnen zijn, die met minder kunnen volstaan, noch voor „De Zaaniander" vol doende grond gelegen is om het Bedrijf ais een oplichter voor te stellen, noch voor het „Algemeen Handelsblad" om deze voorstel ling zonder nader onderzoek naar alle windstreken te verspreiden. Bovenstaande gegevens, beteekenèn na tuurlijk niet, dat elkeen dezé hoeveelheid verbruikt. Voor gezinnen van 2 of 3 per sonen cn, bij inachtneming van groote, doch van een hygiënisch oogpunt be schouwd, dikwijls verkeerd geplaatste zui nigheid, kunnen ook grootcre gezinnen met minder water volstaan, vooral, indien men in de gelegenheid is zich van andere mid delen van watervoorziening voor ruwe doeleinden tc bedienen en zich werkelijk de moeite daarvoor getroost. Maar met dergelijke bijzondere gevallen, die uüzondcring zijn, kan natuurlijk hét Bedrijf geen rekening houden. De ervaring leert fcch, dat wanneer het gemakkelijke leidir.gkraantje ier beschikking staat, over het algemeen pomp en regenbak en nog eerder de wasch stoep buiten gebruik blijven. Zeker, er zullen velen zijn, die door het nieuwe tarief meer te betalen zullen krijgen, maar voor een groot deel zijn dat de-genen, die lot dusver in dit opzicht, v.eelal zonder het te weten of te willen, op de gemeenschap hebben geteerd en aan wie slechts zóó belangrijk heneden kost prijs kon geleverd worden, omdat zulks door de betaling van anderen goed ge maakt werd. Die toestand is niet gezond en ik heb het mijng gedaan om dien te doen eindi gen. Ook de bakker levert ziin brood van eenzelfde qualiteit aan den kleinverbrui ker niet goedkooper dan aan een ander cn zeker niet beneden kostprijs. Het nieuw in te voeren tarief is, even min als welk ander ook, volmaakt, maar het werkt in elk geval veel billijker dan het thans van kracht zijnde. Het zal sommigen duurder, anderen daarentegen voordeeliger uitkomen." Verder schrijft de heer van Oidenborgh: En waarom nu geen metertarief voor huishoudelijk verbruik? Omdat de .alge- meene invoering daarvan om voor de liand liggende hygiënische redenen, onjuist wordt geacht en voorts omdat zij de kos ten van het water gemiddeld met 30 a 40 zou verhoogen en aanleiding zou geven tot een groot aantal ambtenaren voor het aflezen, controleeren, verwisse len en herstellen der meiers. De schrijver van het artikel in „De Zaaniander" zou zich echter aldus gaal de heer Oidenborgh voort bij toepas sing van een metertarief ook teleurgesteld zien, want het is voor een bedrijf en zeer zeker voor oen beginnend bedrijf praetisch wel ondoenlijk om zulk een ta rief in te voeren zonder een verplicht minimum te stellen, zoodat ook daarbij zijn zuinigheid niet, althans niet ten volle tot zijn recht zou komen. De „minimum"-prijs van f 0,40 per M3 voor induslrieeJe doeleinden is onjuist. Men noemt hier integendeel den maximum prijs, geldend bij een gegarandeerd mini mum van slechts 40 M3, doch geleidelijk dalend tot f 0,22 bij een gegarandeerde minimum-afneming van 2000 M3. „De Zaaniander" laat na ik hoop voor dezen voorlichter van het publiek, dat het alleen maar uit onwetendheid is te vermelden, dat in dien prijs tevens inbegrepen is de huur voor den watermeter, die door het P. W. N. voor rekening van het Bedrijf genomen wordt. Dat het bedrijf in liet eerste half jaar f 24.0ÓÖ,verlies heeft opgeleverd, is juist, indien men voor „half jaar" leest „jaar." Bij raadpleging echler van de offi- cieele stukken of door bij mij inlichtingen te vragen, had men kunnen vernemen, dat het Bedrijf tijdelijk buitengewoon was be last, terwijl er op zeer conservatieve wijze is afgeschreven. Overigens zijn deze verliezen bij de uit breiding, die het Bedrijf ondergaat, niets buitengewoons. Dergelijke uitbreidingen zijn niet terstond rendabel en kunnen dit ook niet zijn. Men zal zich daaraan in de eerste jaren hebben tc gewennen, wanneer men bij de toepassing van redelijke tarie ven de drinkwatervoorziening van het Gewest wersscht tot stand te brengen. De rentabiliteit zal slechts op den duur kun nen worden verkregen, en daartoe is het nog noodig, dal het rnqest geïsoleerde deel der bevolking, naar raming pl.m. 15 a 20 niet, althans niet op kosten van het algemeen, wordt aangesloten en dat overi gens algemeenc deelneming der bevolking wordt verkregen." De Opperste Raad. Lloyd George, Curzon, Robert Home en baron Hayas&hi, de Japansciie gezant te Londen, zijn Zondag om kwart voor zeven te Parijs aangekomen. Briand haalde hen van den trein. De staatslieden werden toe gejuicht. Lloyid George noodigde Briand uit met hem te eten. 's Avonds zouden zij dan nog een eerste onderhoud hebben, vóór de Opperste Raad morgen, waar schijnlijk om half twaalf, bijeenkomt. In deze eerste bijeenkomst zal de kwestie der versterkingen behandeld worden. Uit Londen werd gisteren gemeld: De ernst van de laak die de Opperste Raad heden te Parijs moet ter hand nemen, wordt door de Engelsene pers ten volle beseft. Naar hier (Londen) in offieieele kringen was verwacht, is de commissie van deskundigen, die te Parijs is bijeenge weest, er niet in geslaagd, een unaniem verslag nit te brengen oveT de quaestie der grenzen van Opper-Silczic. Naar dc Times opmerkt, zal de Opperste Raad dus de zaak uit alle gezichtspunten opnieuw moeten beschouwen, of in ieder geval een vergelijk moeten treffen tus- schen <le geschillen in algemeenc politiek, die blijkbaar ten grondslag liggen aan de afwijking in de opvatting der deskundigen. De Britsche houding ten opzichte van deze quaestie is van den beginne af duide lijk uiloen gazet. Het mandaat dat Engeland aan zijn gedelegeerden heeft meegegeven ■is, dat de vrede moet worden gehand haafd en verkregen. De Parijsdhe correspondent van datzelf de blad legt er den nadruk op, dat het in de afgeloopen week steeds duidelijker is geworden, dal het prestige van Lloyd George gestegen is door het mandaat, hem door de eerste ministers van de Britsche zeltmeesturende gebieden verslrekt. Het is misschien goed zoo voegt deze oorrespondent daar nog aan toe dat de Fzansche geallieerden reeds van te voren begrijpen, wat zij in 'hot verleden niet al tijd begrepen hebben, dat het Britscihe rijk eensgezind is over de Britsche politiek. De Daily News schrijft: „Het feit, dat Lloyd George naar de conferentie is ge gaan met de wetenschap, dat zijn eigen opvatting over dc hoofdzaken van het Op- per-Silezische vraagstuk feitelijk dezelfde is als die van het Britsche volk, moet hem met vertrouwen vervullen en daarom een bron van 'kracht voor hom wezen." De Daily News beschouwt do tegenwoor digheid van den vertegenwoordiger van de Y'er. Slaien in Londen op de conferentie te Parijs als een zeer hoopvollen nieuwen factor. Het blad uit de meening, „dat Har vey's invloed, naar alle waarschijnlijkheid, in de schaal zal worden geworpen van die van .Engeland en Italië, wat betreft het baseeren van het betwiste gebied op de duidelijke beteekenis van den uitslag der volksstemming cn van bet verdrag van Versailles. Indien Frankrijk zich voegt naar de meerderheid, zal een flinke stap voor waards zijn gedaan in hel belang van den Euro^eeschon vrede. In ieder geval zal Engeland nooit toe stemmen in het scheppen van een nieuw -Elzas-Eotharingen in bet Oosten van Europa. Ook de „Manchester Guardian" legt den nadruk op de belangrijkheid van de aan wezigheid van d'en vertegenwoordiger van de Ver. Staten. AI wat voor Amerika van belang is, wijst in de richting van het behoud en de duurzaamheid van dien Europeescben vre de. Ie Ver. Staten zullen gekant zijn te gen ,»l wat zou strekken tot voortzetting van ?<len oorlog of tot een oorlog in de toekqjnst. Het is gemakkelijk in te zien, waar) die politiek op zal neerkomen met betrekking tot bijna elk van de onmiddel lijke vraagstukken, waanmee de groote mogendheden zich op bet oogenlblik bezig houden OpU-er-Sikzië, de voortgezette bezetting van "Duitsche steden, uitzondcrings-over- oentómslen op handelsgebied, de liulpver- leenit'g in den Russischen hongersnood. Op;liet punt Van al deze kwesties, wijst het elönomische belang dat een gezond en bf.tza.am belang is in de riohting van vrede Tie" „Daily Citron iele verklaart dat de voornaamste bezorgdheid is geweest van Lloyd George en zijn collega's, te vermij den in Centraai-Europa een nieuw Elzas- Lotharingen te scheppen. „Wat de verhouding tusscben Engeland en Frankrijk belrefl" zoo vervolgt dc Daily Chronicle" zouden wij enkel het volgende willen zeggen. Engeland heeft al zijn kaarten op tafel gelegd; en 't is dui delijk dat het belangeloos is. Laat Frankrijk hetzelfde doen en Iaat ons voor zooveel wij kunnen liet onmogelijk maken voor de Duitsdhers en de Polen om te veronderstellen, dat hun lol is geregeld door een zelfzuchtig ge- kwansel tussohen derden, of door iels an ders dan door hel recht". Het rapport der deskundigen. De deskundigen van de bondgenoolen, belast met een voorafgaand onderzoek van de Opper-Silezische-kweslie, hebben die op stelling van het rapport aan den voorzitter van de conferentie van d.en Oppersten Raad voltooid. Zij hebben er het resultaat van den arbeid dier deskun-digen-cpmmis- sie in uiteengezet, de punten, waaromtrent Overeenstemming verkregen is en de pun ten, waaromtrent verschil van inzicht bleek. De deskundigen laten aan den Op persten R-aad over de eindbeslissing no pens de vevdeeling van Opper-Silezië te nemen. Het program, dat de Opperste Raad in zijn aanstaande 'bijeenkomst af moet han delen, schijnt vrij uitgebreid te zijn. 'tZal inderdaad nog andere vraagstukken om- vetten dan de kwestie van het zenden van versterkingen naar Opper-Silezië en de verdieeiing van het slemmings-gebied. Ter sprake zullen kranen: de opheffing der economische sancties, de douane-afslui ting; de belasting van 25 pet. op den uit voer; de berechting van de oorlogsschul- digen; het Oostersche vraagstuk; de luchtvaar! liep aling cm van het verdrag van Versailles, in :het bijzonder in verband met de aan Duitschlan-d verleende vergunning om vliegtuigen voor niet-militaire doel einden te bouwen; de levensmiddelen voor ziening van Rusland en waarschijnlijk de financieele toestand in Oostenrijk., De toestand in Opper-Silezië. Havas meldt uit Beuthen: Het district Groot-Strelitz is nog het looneel van talrijke buitensporigheden van de Duitschers, die met bajonetten en gum mistokken gewapend het ijjatteland afloo- pen, de Poolsche bevolking aanvallen en eenzame huizen plunderen. Dikwijls heb ben er aanvallen en plunderingen plaats onder de oogen van Duitsche officieren, die er kalm getuige van zijn. De Poolsoiie overheid heeft te Beuthen een nieuwe Duitsche samenzwering ont dekt, waarvan het doel was ongeregeldhe den uit te lokken op het oogenblik dat de Opperste Raad zijn beslissing genomen heeft. Huiszoekingen bij verdachte perso nen ingesteld hebben lot de ontdekking ge leid van een geheime organisatie, die over machtige propaganda-middelen beschikt cn tal van vertakkingen heeft onder het Duitsche element in het industrie-gebied'. Bekende communisten waren in dienst van die organisatie, die, hoewel zij gevoed werd uit de alduitsche kringen, het niet versmaadde onder de bevolking een com munistische campagne te voeren. Volgens een bericht uit Breslau beerscht in O.-S. een „stilte voor den storm". De kreits Ryhnife, die als basis voor een nieu wen Poolscbèn opstand dient, is reeds ge heel in handen van 'de opstandelingen, die in nauw contact met de Franscben staan. DE HONGERSNOOD IN RUSLAND. De sowjel-Maxfcn uit de laatste dagen van Juili bevatten onder moer de volgen- •die biizonderltiieden: Onder de Wolga-gouvemneimeniten heeft Samara 'het meest geleden. De velden zijin d'aar bijna zonder uitzondering tot een uitgeijrande steppe geworden. Waar een klein beetje regen wat groen had doen opkomen, hebben de sprinkhanen aiiiles oogeruimd. De hoeren voeden zibh met alles wat maar gekawwrHcan worden. Wait «r aan gras gegroeid is, verteerbaar of niet, is opgegeten. Ei kelen gelden als een lekkernij. Brood wordt uit lindebladien, som,s ook uit mierikwortel gebakken. De hoeren voeden zich ook ved met ratten, die zij met huid en haar verslinden. De ■veestapel gaat de atachoeile vernietiging tegemoet. Het vee wordt godecllelvik ver-., kocht, ge'iJeefeh'ik geslacht. Op de mank ten in de steden wordt het biina voor niets van de hand gedaan. Véle boer fie ri Ten ziin vertelen, daar de bewoners ■naar Siberië of naar de Oekraïne opge trokken ziin. Ben zelfde toestand Jieersdht m de Kir- gisisehe steunen, waar de sprinkhanen- rilnng ontzaglijke afmetingen aangenomen heeft. Ook hét gouvernement SranbiT.sk is met ziin riilke 'tuin- en groenlencultuux een of fer der droogte geworden. In het gouvernement Saratof is de stand van het winter- en zomergraan slecht. Aan de overzijde van de Wolga moet van volslagen misoogst sprake ziin. Een pond brood kost er in den vrijen handel /000 rochel. Slaatskoren is niet voorhanden. In het Tsioewa-geWd beerscht een ver- twiifelde toeste.ud. De bevolking heelt vanwege het zich met «ras voeden zeer van ervrleTr.'ën te lilden en vooral ue ten- dersterfte heeft er schrikbarende afmohn- sen aangenomen. Het laatste voe en het laatste «jevoceUe zh'n. verdwenen. Diefstal en roof hebben geheel de overhand ge- kregen. De we u-en naar de. sterten znn "vol hete!aars. De bevolking, <«te on s ev e er 80-0.OW) zielen telt. hongert man voorman. In -de republiek Basikinë is de toes.'and slechts heel weinig beter Men telt er ■moer dan 200.000 hongerenden. Het aan tel neemt van dag tot dag foe. Er h-eer- schem veel epidemnën en vooral de cho lera begnail er steeds meer stedhlof-ers te eisehen. Werkelijk beter ziet het eT uit in de gouvernementen Zarizvn cn Nis }ni-No f go- rock Het heeft daar den laai sten tijd ge regend en men voorziet een oogst van 25 tot 30 poed per des jatten. Vodgens te Kopenhagen ontvangen be richten is er een hevige pest-epidemie in Astrakan uitgebroken. Dagelijks sterven er 25 h 30 mensohen aan de pest. Do stad Astrakan is tot op 100 werst aeor spe- ciafle versperring s troepen omsingeld. Met ■do bestrijding van de verschrikkelijke- epidemie zijn uitsluitend orgaarisa'.tes be last, dis samengesteld zijn uit personen, die veroordeeld zijn lot lange jaren •dwangarbeid. DE BELASTINGPLANNEN IN DUITSCH LAN-D. Met de tot dusver openbaar gemaakte bela&Hingplannen van het kabinet is, naar officieus wordt meegedeeld, hel financi- ede program der regeering nog geenszins uitgeput. Hot voornemen om het rijk aan ondernemingen deel te doen nemen heefl de regeering voorloopig laten varen, maar wol overweegt zij nog hot bezit ook langs andoren weg dan belasting in de lasten van het rijk 1e laten bijdragen. UIT ENGELAND. Volgens statistische o-peaven van het Engetlische ministerie van b-unenlandtsche zaken is het aantail misdaden in het Ver. Koninkrijk in 1019 geringer geweest dan in eenig ander jaar van deze eeuw. De overtredingen hebl>en da aren! eg en 31 pet. meer bedragen dan in 1918. dooh rite nog 27 pot. beneden het aantal in 1913. UIT DE VEREENUGDE STATEN. De staatssecretarissen van oorlog en marine te Washington hebben bij de se- naatsoommisie voor de financiën aange drongen op 'handhaving van het invoer verbod op kleurstoffen en chemicaliën in het tarief ontwerp, 't welk het Huis van Afgevaardigden uit het ontwerp heeft ge schrapt. Zij verklaren dat het verbod noodizaikeiük is om de chemische industrie aan te moedigen, welke in tiid van oorlog voor de landsverdediging nuttig kan zijn door 't vervaardigen van verstikkende gassen en ontplofbare sloffen. mmnmüg BUITEHL BEMróÉ Het passagiersschip Alaska is ter hoogte van Eureka aan do Oalifornische kust vergaan. Twee booten met schip breukelingen zijn opgepikt. Een ander stoomschip is ter plaatse. Het is nóg niet- bekend hoeveel menschenlevens er zijn verloren gegaan. De Alaska had meer dan 200 passa giers aan boord. Nader wordt medegedeeld worden van de opvarenden der Alaska 26 passagiers on 16 koppen der bemanning vermist. DE MEXI0AANS0HE PETROLEUM. Een commissie, die de meerderh „Ids- partij in het Lagerhuis vertegenwoor digt, heeDt aan Obregon een plan voor een onmiddellijke oplossing van de pe- troleum-kwesties aangeboden. De presi dent heo'ft aan de commissie als zijn meening fe kennen gegeven, dat er een bepaling gemaakt zou kunnen worden, volgens welke artikel zeven-en-twintig van do Mexicaan,sche grondwet, waarbij de plaatsen, waar petroleum gevonden wordt, genationaliseerd worden, geen te rugwerkende kracht beeft. Obregon zal Maandag de wijzigingen, die hij nood zakelijk acht, bij 'do Kamer indienen. Do sociaal-demoeraten in bet Tsje- obo-SIo ivaksche parlement hebben tot de regeering een interpellatie gericht naai aanleiding van do pogingen van Stinmea om beslissenden invloed te krijgen in industrieeie- cn mijnondernemingen, als mede om kranten te koopen. In deze be moeiingen zien de interpellanten een po litiek gevaar, dat de overheid behoort to keeren. In do wouden van de Tatra in Tsje- cbo-Slowakijo woedt een bosclibrand van ongekondo hevigheid. Te hulp ctien' militairen zijn er niet in 'geslaagd het vuur te blussehen, daar hot zich reeds heeft voortgeplant tot streken, welke uiterst moeilijk toegankelijk zijn. De algomeene commissie' belast met. het ondersoek van het vraagstuk van hef afstaan van westelijk Hongarije aan Oos tenrijk heeft haar eerste vei^pdering te Oldenburg gehouden, ondc voorzitter schap van den Italiaansehen generaal Eerrarrio. Marion zat vermoeid in haar leu- .nngstoei aan het venster. Het bor- ïuurwerk, waarmede zij zich bezip bad gehouden, was aan hare hand ont glipt, haar oogleden waren gesloten, en haar rustig ademhalen bewees, dat een weldadige sluimering haar gevan gen hield. „Juffrouw Wilhelmï Marion ontwaakte, terwijl de be diende achteruit trad om de aange melde dame den weg vrij te laten. Met moeite verhief Marion zich en bood rnet een vriendelijken welkomst groet de nieuwe huisgenoote de hand. De beide van elkander zoozeer ver schillende meisjes keken elkander een oogenblik zwijgend aan. Augusta was aangenaam verrast. Zij had er zich op voorbereid eene van hare positie door drongen dame te vinden, waardoor aj van uit de hoogte zou behandeld I wordem en zag nu, tot haar groote verlichting, een zacht, neerslachtig schepseltje voor zich, dat klaarblij kelijk meer genegen zou zijn tot haar op, dan op haar neder te zien. De indruk, dien Marion ontving, was minder gunstig. Een zeker gevoel scheen haar toe te fluisteren, dat tus- schen haar en deze vreemdelinge met de donkere oogen weinig sympathie kon bestaan, en dat haar hoop, in haat- juffrouw van gezelschap een vriendin te vinden waarschijnlijk niet verwe zenlijkt zou worden. In de volgende seconde echter had zij haa liefdeloos oordeel verworpen, en trachtte zij haar ongelijk door een bijzondere hartelijk heid weer goed te maken Langzamerhand slaagde Augusta er ook in, den minder goeden indruk, dien zij, zonder het zich bewust te zijn,had gemaakt, weg te nemen. Zij vertelde aan hare met deelneming luisterende toehoorster van den dood harer moeder en van het leven bij hare tante. Toen zij een uur later afscheid nam, met de belofte dadelijk den volgenden morgen haar nieuwe betrekking te aanvaarden, omarmde Marion haar, een pb uste ingeving volgend, met zusterlijke tèe- derheid en beloofde haar het verblijf opslot Guruguh zoo draaglijk mogelijk te maken. „Draaglijk Ik ben er zeker van, dat ik hier volkomen gelukkig zal zijn," zeide Augusta met overtuiging. XIV. „Het is onmogelijk, lieve juffrouw, papa zal het nooit toestaan." „Hij moet I Waarom zou hij het weigeren Marion haalde zwijgend de schou ders op. „Een dusdanige verstrooiing zou voor u een ware weldaad zijn, en ik haar, eene weelde, gelijk zij zich in haar stoutste droomen nauwelijks had voor gesteld, cmgaf haar. Marion bewees haar iedere oplettendheid, die zich maar liet denken, en de heer des huizes, voor alle anderen, zijn dochter niet uitgezonderd, onaangenaam en ruw, behandelde haar met een voorkomend heid, die, naar zij zeer wel wist, reeds de opmerkingen van het dienstpersoneel had uitgelokt. Haar verwachtingen waren in ieder opzicht ver, zeer ver overtroffen, slechts in één opzicht niet zij vond geene gelegenheid om haar doel, een verzoening met Max, ook maar één stap naderbij te komen. In den voor u een ware weldaad zijn, en ik beginne had zij haar hoop daarop ge- begrtjp niet, waarom u ten minste de vestied. dat met het herstel van Marion proef niet eens wil wagen." „Ik zou natuurlijk zeer gaarne willen gaan, maar er is niets aan te doen. Papa zal eenvoudig neen zeggen, zonder ook maar 'n enkele verklaring te geven" Augusta wierp haar borduurwerk, waa mede zij bezig was, op de tafel en sprong op. De onverschilligheid, waarmede het jonge meisje het schijn baar onvermijdelijke aanvaardde, was haar qgdraagüjk. Zekér, 'het levën op Guruguh beviel véstigd, dat met het herstel van Marion het onderbroken verkeer mét de buren weder zou worden hervat, maar al te spoedig had zij van Marion vernomen hoe weinig dit verkeer sedert haren had te beteekenen. Aan 'n samenkomst met Max op partijen of feestelijkheden was dus ten naaste bij niet te denken. Wat baatte het haar nu, zoo in zijne nabijheid te zijn I Maar zij gaf de hoop niet op, integendeel de schijnbaar on overwinnelijke moeilijkheden, welke zich op haar wek plaatsten, waren voor haar een nieuwe machtige spoorslag. En nu rustte in hare hand de uit- noodiging, ook voor haar, tot 'n avond partij op de villa Weber Max zou zon der twijfel aanwezig zijn de vurig ver langde, de met heete tranen afgesmeek te gelegenheid wenkte haar. Zij wilde, zij moest Marion wakker schudden uit haar onverschilligheid. „Marion, ik ben besloten te gaan, wat er ook moge gebeuren". Deze keek op, verbaasd over de on gewone, vertrouwelijke aanspraak en nog meer over de onverklaarbare op gewondenheid harer juffrouw van ge zelschap. „Is u zoo verschrikkelijk nieuws gierig de levende beelden te zien, of is 't het bal, dat u aantrekt „Heeft mijnheer Guthbridge reeds voor de uitnoodiging bedankt ging Augusta voort, zonder de vraag te beantwoorden, misschien zonder haar gehoord te hebben. „Ik weet het niet, denkelijk wel". „En wil u hem niet verzoeken van plan te veranderen „Ik zou het doen om uwentwil, omdat die kleine teleurstelling u zoo ter harte gaat en indien ik maarde ge ringste hoop had van te zullen slagn". „Dan doe ik het". Marion keek haar eerst verwondere aan en schudde dan zacht het hoofd. „Doe dat liever niet, juffrouw WilheR- mi. Ik weet het wel, dat u meer invloed heeft op papa dan iemand anders, en als het niet juist bij de familie Weber was, zou hij wellicht aan uw wensch voldoen, maar nu zal u hem sléchts boos maken, zonder uw doel te berei ken." „Wat heeft hij dan tegen de familie Weber Zijn het onplezierige men- schen „Dat niet.... sedert geruimén..tijd bestaat er tusschen hem en den *-eer Weber een klein misverstand, ge-.oöf ik", zeide ^Marion dralend. Het ontging Augusta niet, dat Ma rion eigenlijk een andere verklaring had willen geven, maar wat kon het haar schelen of mijnheer Guthbridge om deze of gene reden vijandelijk gezind was tegen den fabrikant, als zij er slechts in slaagde hem over te halen om dit feest bij te wonen. - - r iWo-rdl vervolgd,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1