90.-. HT ©NS BLAD BUITENLAND werktuigen, No. 253 WOENSDAG 10 AUGUSTUS 1921 lie JAARGANG ee). 'a ITage roept solli ï- üUR(TRIGE) voor 't EN ARBEID, NG AAN DE DOMA- KOLENMIJNEN. ten 0TIN0 van de dering 2r te Oargsn. Ja Rustende lager", Étó m ski sjll is «•krachir SscrS bfni' J r., AJilt® B S3 Abonnementsprijs: Byreaw: MOF 6, ALKMAAR* - Telefoon: KS Advertentieprijs: TTt a.j. aho.nné's wordt op aanvrage gratis een polis varstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500—, f 400,—. f 200—, f 100,—, f 60,—, f 35,—, f 15.—. EEN VERWEER. OPPER-SILEZIE. FEU I LLP,Ti )N Onder Valsche Vlag KAA^ Langeetr. 7 7 .-f"1" BOOT. SOONK.- :e: P. en acfieve personen specteur J. LIJITSE 'dag had een incident plaats, h uit Herzogettrath, bekend, he anijnw'erkerswereld en C'hristliclien gewerfeverein, iandagmiddag te Kerkrade ibureau. Dit was gauw on- rs bekend. Harsch, die, om dan ook, niet het verlrou- bezitten van de mijnwee g _;ou van het strjkingsbis \l j-n wenkers - - 1* wW- 0J?" de Prijs een Dames- rijs een Kaleigh Rijwiel ■luider Matth Wig- J Filarsky, 6e Prijs jRijwiöl, 8e Prijs een op sport- en Kunsf- oriing door de leveran- ien in den Bergenschen Rijmersce, Poslma, laar bij de Debüanfen 'Straat en Jd. (ie Vnes, tcüa^eri Greeuw uz,- en Jr vangst i van de st van ppmwissel de V.V^V., Kerk ~^ss£t uvioofd eu egcering. GTEN. sin iu contanten: l.OUO.UstO 5JO.OOO ■ioo.yyy 4 >.Oe« ay oo« 2.»y.ti«y 53<>.0«4> S. 3.7.3 lot een prij3 stortiDg voor pissel of in post ere trekking. c. D-HOLLANDSCH per kwartaal voor Alkmaari f 2.— iVoor buiten Alkmaar 1 L °D 'wet Geïllustreerd Zondagsblad 0 60 f hooger. ADMINISTRATIE No. 433 No. 633 Van 1—5 regels f 1.25; elkeregel meer f 0 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60: NOG EENS: PROVINCIALE MISèRE. II. (Slot.) Wij hebben den heer van Olclenborg in lief voorgaande artikel heel ro}raal aan het .woord gelaten. Thans onzerzijds enkele opmerkingen: Wij geven direkt toe, dat de heer van Oldenborgh, wanneer hij nurt statisti sche cijfers wil gaan wreken, d.i. veelal Kgooclielen" verreweg onze meerdere is: wij toch beschikken niet over de sta tistieken, welke hij blijkens zijn „Open Brief" te kust en te keur na kan slaan; wij zijn „vreemdeling in Jerusalem", wij kunnen de gegeven cijfers bezwaarlijk con- iróleeren, bezwaarlijk toetsen aan de werk- "ijkheid, wij kunnen als „outsiders" be zwaarlijk c-onslateeren, of er sopliismen schuilen in de cijfer-redeneeringen van den neer van Oldenborgh. In 't algeni fjn kunnen wij met even veel recht als de heer van Oldenborgh misschien het tegenovergestelde ?.ou wil len waar maken beweren, dat een direc tie van een waterleiding evenmin ais 'wij kan vaststellen, hoeveel water er door een gemiddeld normaal gezin (dus van gemid deld 4, 5 personen) per dag gebruikt wordt Immers (de heer van Oldenborgh me moreert hel zelf heel verstandig!)„in de opgegeven hoeveelheid is (echter) ook be grepen, wat door kleine neringen wordt verbruikt; en dit laatste achten wij een zeei .voorname factor bij een juiste bere kening van wat de afzonderlijke gezinnen verbruiken: hoeveel water heeft een slager, tien melkboer, een bierbottel aar, een her- eergier niet méér noodig dan een nering loos gezinl Dat scheelt wellicht veel meer dan de helft! Zoolang zulks niet door middel van wnierieid-ingmeiers ie contróleereii valt, mist de directie van.het bedrijf bet recht, om zonder meer vast te stellen, dat een ge middeld normaal gezin een bepaald aan tal liters water per hoofd per dag ver bruikt. En wat nu het cijfer: „30 a 45 L. per hoofd en per dag (zonder closetspcelingj" betreft: na vooropgezet ie hebben, dat de directie der waterleiding (blijkens het hoven staande) evenmin als wij qs« af doend bewijs leveren kan; zoo durven wij toch alle huisvrouwen tot getuigen nemen, dat een hoeveelheid water van 30 a 40 L. per dag per hoofd over 't algenieen een ongelooflijke hoeveelheid genoemd moet worden. Een huisvrouw weet, hoeveel een liter meik is, heeft zij nu per hoofd per dag 30 a45 maal die hoeveelheid aan water noodig voor haar gezin? Kan zij het met den besten wil gelooven, dat zij - met een gezin van 5 personen 150 a 200 L. per dag verbruikt aan drink-, wasch- en menage-water? Ook al brengt zij de spreekwoordelijk Hollandscfre zindelijkheid in praktijk? 30 a 40 L. water is een groote hoeveel heid: daarvan kan men héél wat koffie zetten, héél wat glaasjes water drinken, héél wat lampetkannen vullen, alsook' waschbakjes voor kinderen, hiermede kan men hcél wat borden v/asschcnl En 150 a 200 L. water is vijf maal zoo- vé'IÜ De heer van Oldenborgh kan zoo veel statistische-cijfers aanhalen ah hij wil, het wil er bij ons en wellicht ook' bij onze lezers niet in, cfat een gemiddeld normaal gezin zonder abnormaal water gebruik (als benoodigd b.v. bij pholo- grapheeren, bij begieting van groote tuinen, enz. en in bovenbedoelde kleine neringen) zóó groote hoeveelheden water zou ver bruiken, als de heer van Oldenborgh het doel voorkomen. Het funeste is maar, dal bij het prov. bedrijf niet naar een ieder het juiste waterverbruik vastgesteld kan worden door middel van onhygiënische en inder daad al te dure water-meters. Ons en ieder-anders „neen" blijft hier dus staan tegenover het „ja" van den heer van Oldenborgh. Anders staat het met de berekening van het in doorsnee gebruikte water voor e osetspoeling (iels, waarvan inmiddels maar een deel der bevolking gebruik !!fu );,hler kuilnen v'ij bewijzen, dat deberekemng van den heer van Olden borgh zeer beslist aan den zeer hoogen kant is. De heer van Oldenborgh geeft te kennen, dat i» verschillende groepen volkswonin gen ongeveer 40 M3 water per jaar voor closetspoeling benoodigd zou zijn; wij maken eens een rekensommetje: een closet-waler-reservoir bevat 9 L. water; we nemen een gezin van 5 per sonen (het hoogst gemiddelde)en veron derstellen, dat elk der personen één maal per dag het reservoir water verbruikt, dan krijgen wc 5 X per dag per gezin; we willen wat royaal rekenen en nemen (voor méér gebruik) CO L. per dag; dan komen we lot een totaal be- noodigde hoeveelheid per jaar van 3G5 X GO L. 21.9 M3, Laten we nu eens sterk overdrijven en zeggen, dat ieder persoon van het gezin hei reservoir-water 2 X Per verbruikt, dan komen we lot een per dag benoodigde hoeveel water van 2 X S X 9 L. 90 L., d. i. per jaar 365 X90 L. 32.95 M3. AIzoo blijft men zelfs bij zóó sterke overdrijving nog zeer beduidend beneden de door den heer van Oldenborgh be cijferde (althans aangenomen) hoeveel heid. Wij willen niet beweren, dat de heer van Oldenborgh bij de berekening van het voor een normale huishouding benoodigde water min of nicer opzettelijk evezizooveel of -misschien nog méér aan den hoogen kant geweest is als bij de berekening van benoodigd closet-water, doch de op merkelijke overdrijving in het laatste ge- va! is nu juist niet in staat, vertrouwen te wekken in de eerst-bedoelde cijfers. Wij zullen ons er vvèl voor wachten, het Prov. Waterleidingbedrijf als „oplichter" voor te stellen; wij begrijpen zeer goed, dat er hier van „oplichting" geen sprake kan zijn, nu toch de exploitatie juist doordat zij provinciaal werd en om hygiënische redenen haar gebied zeer kost baar trachtte uil te breiden veel duurder moest worden. Doch hierin schuilt juist onze grief: dat het bedrijf door de-provinciale ambtenarij zooveel duurder gemaakt werd en dat de hygiënische voordeelen van het provin ciale beheer en van den provincialen aan- draug-lot-aansliiiting tot op heden (en wel licht ook nog in verre toekomst) niet op wegen tegen de zeer groote kosten voor den provicialen belastingbetaler. Zoovéél nieuwe gemeenten zijn er inder daad iet op l eden nog niet fot aansluiting overgegaan, el wordt ook mét loffelijken ijver daarvoor gewerkt. En daartegenover staat, dat de oude par ticuliere en waterleidingmaatschappij over haar laatste exploitatie-jaar nog 7 uit keerde, terwijl het provinciaal bedrijf al spoedig (heel willekeurig) overging lot een tarieven-verhooging met 50 en niet temin over het eerste exploiiatic-jaar (1920) een verlies van f 24.009 te boeken had. (Heeft de „Zaandammer" zich vergist, door hier van „half jaar" te spreken, dan hebben ook wij ons op gezag van ge noemd blad vergist.) Ons dunkt atzoo, dat de tot op heden nog slechts matige hygiënische en andere voordeden van het provinciale beheer ten deze wél zeer duur gekocht zijn! We vragen ons vooral na het betoog van den deskundigen directeur ernstig ai' of het wel in het algemeen voordcel van den provincialen onderdaan (ook al weer in 't algemeen) geweest is, dat hei provinciaal bestuur hel waterleidingbedrijf lot zich getrokken heeft. Was zulks op dat moment noodig? Wij betwijfelen het, In ieder geval wegen de voordeelen van het provinciaal beheer niet op legen de nadeden. Het wordt door het water van de zee (om in liet beeld te blijven) niet afgewas- schen, dat het-overheidsbeheer geloond heeft, hier niet op te kunnen tornen tegen hei particulier beheer. Het feit, dat het bedrijf tijdelijk buiten gewoon belast was (is), o.a. door uit breiding van het bedrijf, door nog niet algemeene deelneming der bevolking, schenkt wel een verklaring van, doch geen verschooning voor de noodzakelijk gewor den hooge tarieven cn overigens voor de zeer ongunstige uitkomsten van het bedrijf. De vraag rijst: waarom moeten juist zij, die moment d aangesloten zijn, de dupe worden van die tijdelijke buitengewone be lastheid? En wel juist in deze malaise- jaren! Mag en kan een winkelier zijn waren duurder gaan verkoopen, mag cn kan een winkelier maar lukraak verliezen boeken en gelden opnemen, omdat hij zijn bedrijf uitbreidt en (optimistisch gesproken) ten gerieve van het publiek verbetert? De concurrentie zou hem wel anders doen besluiten 1 liet blijft als een paal boven water staan, dat (in aanmerking genomen de rectifi- catie's, welke de heer van Oldenborgh terecht in de beschouwingen van de „Zaan dammer" aanbracht, o.a. ook betreffende den minimum-prijs van 0.40 per M3 voor industrieele doeleinden) de watervoorzie ning^ in Noord-Holland door het provin ciaal-ambtelijk beheer veel duurder en (met hel oog op algemeene aansluiting, met het oog op de hygiëne) niet zooveel beter geworden is ais een dusdanige ver- duurdering zou mogen doen veronderstel len. Zeer zeker blijft dan ook van kracht de slot-conclusie van ons vorig artikel: dat men er heel voorzichtig mee zijn moet, het provinciale bestuur in de sociale en-econo mische samenleving .een rol te doen spelen, i. c. de exploitatie van een waterleiding bedrijf, welke met zijn werkelijke be- teekenis, niet zijn werkelijk karakter niet in overeensterriming is. De lijdsphase, waarin provinciaal beheer wen schel ck kon zijn, schijnt bij de "over name van het bedrijf no-g niet daór geweest te zijn. De zitting van den Oppersten Raad. Uit Londen ■werd gisteren geseind: Uier vrordt er voldoening over betuigd, dat de beraadslagingen van den Oppersten Raad zijn begonnen in '11 gtuistigen stem ming. Alle bladen leggen er den nadruk op, dat het duidelijk is, dal het bij de be raadslagingen niel zal ontbreken aan wel gezindheid. Hel is naar de pers oor deelt een gunstig leeken, dat men aan alle kanten erkent, dat het een absolute noodzakelijkheid is, dat een schikking wor de bereikt. De meening wordt geuit, dat het lange particuliere gesprek, dat Briand Zondag heeft gehad met Lloyd George, er veel toe heeft bijgedragen om liet terrein vcar de op'cningsvergadering voor te be reiden. Hei wordt echter ten voile beseft, dat, voor dc gaping lusschen de Engelsche cn de F ransche opvatting kan worden over brugd, heel wat moeilijkheden zullen moe. ten worden overwonnen. Men beschouwt het echter ais iets gelukkigs, dat Briand a! dadelijk heeft goedgevonden, de behan deling^ der kwestie van bet zenden van versterkingen naar Opper-Silezië uit te stel len totdal de politieke kwesties zuilen zijn afgedaan. liet was in Britsche kringen steeds be weerd, dat het ijdel zou wezen tijd te ver doen aan besluiten van dezen aard, die zelf op belangrijker kwesties berusten. De bladen hier (Engeland) wijzen er opnieuw op, dat liet een gebiedende eisch is, dat de nijverheidsdiriêfioek iu Opper- Silezië onverdeeld blijft, en dal zij krach lens den uitslag der volksstemming aan Duitscliiand dient te worden locgewezen. De Britsche regeering wordt uitsluitend geleid door liet voornemen, de vrede van Europa ook vcor de toekomst te verzeke ren. Haar verlangen om met haar boiul- genoolen tot een schikking te komen is op zich zeli al een voldoende waarborg, dat het Fransclic plan, 'twelk zooals liet thans luidt, onaannemelijk is, zal worden bestu deerd met nauwgezetheid en welwillend heid. De atlorny-general sir Gordon Stewart, cn de solicitor-general, sir Ernest Pollock, zijn gisteravond uit Londen naar Parijs vertrokken, om daar deel te nemen aan de beraadslagingen betreffende de berechting der Duilschc oorlogsmisdadigers. Naar de Parijsche correspondent van de ..Deutsche Allgean. Ztg." meldt, laat zich in-den Opprsten Raad reeds een compro- missteniming gelden, ais is er ook nog geen uitzicht op een vergelijk inzake Op per-Silezië. Briand schijnt zich Zondag in een onder-onsje met Lloyd George te heb ben vergewist, dat de kwestie der zending van versterkingen nauwelijks -kans op ver wezenlijking-naar den wensch van Frank rijk heeft. "Alle officieele verklaringen der Fran- sche regeeringsbureau's komen hierop lieer, dat een breuk in de Entente verme den behoort te worden en dat Frankrijk derhalve lol concessies bereid is. Het Poolsche standpunt. Skirmiuit, de Poolsche minister van bui- tenlandsche zaken, heeft in een interview eenige verklaringen afgelegd over de bui- tenlandsche politiek van Polen. Er zijn in de Poolsche buitenlandsche politiek, zoo zëide hij, ivvec vaststaande hoofdpunten, dat zijii de uitvoering van liet verdrag van Versailles en het bondgenoot schap met Frankrijk. Er is onlangs be weerd,, dat ik een politiek wilde voeren, af wijkend van die van mijn voorganger. Dat'is een volstrekte onwaarheid. Ik zeg tot de Duitschers: indien gij de" uitvoering van het verdrag van Versailles en óns bondgenootschap met Frankrijk aanvaardt als basis van onze buitenland sche politiek, dan hen ik bereid met U in relatie te treden lot hel instellen van góe de buurbëirekkingen. Zeer zeker beeft bel Poolsche volk ge noeg van voorloopige regelingen. Maar het komt bij ge-en enkelen Poolsehen politicus op om de eerste de beste oplossing te wil len, mils er maar een oplossing komt. Wij zijn tegenstanders van 'n eerst maar ver- deelen van de helft van Opper-Silezië om dan later over het ander gedeelte le beslis sen. Wij wen-schen, dat er een zoo volle-dij mogelijke beslissing genomen zal worden. De 'bewering van ecnige Duilschc bla den. <iat wij een nieuwen cpslani voorbe reiden, is enkel laster. Het standpunt van Amerika. - Volgens een bericht aan de „Times" steunen ook de Vcreenigde Staten, zij niet rechtstreeks dan toch zijdelings, he Briisoh-Tlaliaansche standpunt inzake Op per-Silezië. Vorens bermh 1 uit Warschau ma a-U •de Poolsche reg-eering een nota openfbaar. tö'ie zij Zondag aan den Oppersten Raad te Partis gericht heeft. Daarin wordt ge- De Poolsdhe regeerin#, die door haa-T moreeden steun meegeholpen heeft het biitegg-en van den laatsten opstand zou den geallieerden oeó zelfden moaeeüen steun bij de uitvoering van hun beiriisrinig slechs dan kunnen verleenen, wanneer liet een definitieve be slissing gekit, die in o vereen s lemming is mei de aanspraken van Polen. Anders zo de Opper-Soterische bevolkmig niet rustig te houden zijn, Kavas seint ui} Öppeiln: Een Engeische afdeeling, «die een huis zoeking had gedaan in het kasteel PoL z a no wits j (di-str. Rosenberg), en daar ge weren, mitrailleurs, kisten granaten, enz. in beslag had genomen, word met ge weervuur bestookt door een aantal Duit schers, die de Engelsahen dwongen de wapens, enz. terug le geven en de op het kasteel aangehouden personen weder vrij te laten. In verband met de Pooisehe opwek king tol staking in O. S., die trouwens tol dusver weinig weerklank onder de ar beiders lxeeft gevonden, herinneren de Beriijnsche bladen, dat de laatste,opstand ook met dergelijke opwekkingen is be gonnen. De voorbereidingen voor een nieuwen opstand gaan voort; bij zal echter vermoedelijk eerst na de beslissing van den Oppersten Raad uitbreken. IERLAND DE 1NVR1JHEIDSSTE.LLJNG VAN MC. KEOWN. Alle leden van het Sin» Feiivparlement „Daii Eireann", diie zich in gevangen schap bevonden, zijn thans in vrijheid gesteld ten einde ben in staal te rt-r-J' deel le nemen aan de bijeenkomst, die in de volgende week zal worden gehouden om de vredesvoorstellen van de Engel- sehe regeering te overwegen. Met de invrijheidsstelling van één lid, John Mc Keown was getalmd, wijl er bepaalde wettelijke formaliteiten nood zakelijk waren vóór deze man, die we gens moord was veroordeeld, kon wor den losgelaten. De zaak was aan de re- geering voorgelegd en er werd een mi nisterraad bij-eengeroepen. Op die bijeen komst werd besloten, dat Mc Keown zou worden vrijgela-ten. Er werden instructies geseind naar Dublin en de vrijlating volg de. Verscheiden andere leden van de Bail Eiireann, die onder aan'kilachl^waren van moord, waren reeds vroeger vrijge laten. Maar die waaien ook nog niet ver oordeeld. AMERIKA EN JAPAN. Kolonel House zegt in een lelegram uit Londen aan de Philadelphia-Ledgerdat Japan's aanvaarding van -de conferentie te Washington niet zoo gewillig is gegaan als weoschedijk is. Maar Japan's staats manschap is spreekwooidelijk voorzich tig. Japan is blijkbaar ongeneigd de be spreking daarheen te leidden dat de za ken die door de conferentie te Versailles bc-slisi zijn, opnieuw ter sprake komen. House erkent, dat er vele factoren voor moeilijkheden tuisschen Amerika en Ja pan bestaan, maar, zegt bij, hel zou een treurige mislukking van hel staatsman schap zijn indien ze ooit tot oorlog zou den leiden. House hoopt dat de conferen tie meer zal omvatten dan de beanlwoor- dii-ngen der ui too obliging aanduiden, met name Diiilschian-d, Rusland en liet snabije Oosten. LLOYD GEORGE. Het bericht uit Parijs, dat Llovd George zou hebben besloten, niet naar Washing ton te gaan. is ongegrond. DE GRIEKSCH-TURKSGH.fi OORLOG. Volgens den At'heenischen correspondent van de Mioming-post heeft Goenaris, die van het front teruggekeerd is, aan de Kamer medegedeeld, dat hel Grieksche le ger naar Angora zou oprukken, ten einde de Kemolisien te vernietigen. Griekenland is beri-ouen alle vredes- en benrkldelings- vo or stellen te weigeren. De Times verneemt u-it Smyrna: De tweede plia-se van het Griek sell offensief is begonnen. De aanval kwam los vijftien mijl ten Noorden van BiJejik. De Turken trekken terug. mmmsz BlHTEfiL B£BS8f?rm DE GROOTE BRAND TE LONDEN. Eeu officieel beridil over den groolen ■brand in de honlloodsen te Slraliórd in 't Oosleinde van Londen zegt, dut de brand ui'bir,k in een loods waar twintig ■man weidt ten. De politie is overtuigd, dat de brand geen venband houdt met een arbeidsgeschil. Nochtans meldt hetzelfde bericht, dat werklooze betoogers tevoren een yrucihteJooze poging hadden gedaan om een slapei hout in brand le steken. AZIATISCHE PEST TE WARSCHAU? De WarschauscKe bladen melden, dal ondanks de genomen maatregelen, de Aziatische pest le Warschau binnen ge drongen is. DE ENGELSGHE SPOORWEGEN. De artikelen van de nieuwe Engelsclic spoorweig-wet, waarin de regeling opge nomen is, waarover kapitaal en arbeid hel eens geworden zijn, zijn gisteravond door het Lagerhuis aangenomen. Volgens de nieuwe regeling zullen alle kwesties over loon, werktijd en arbeidsvoorwaarden naar liet centrale loondepartement verwezen worden. De bepalingen in zake de opzeggings termijnen maken hel waarschijnlijk, dat de regeling voor minstens twee jaar een locsland van vrede tiissehen kapitaal en arbeid in de spoorwegwereld geschapen heeft. - De ontwikkeling van het spoorweg nel in Peru is thans zoodanig, dat over een jaar de spoorweglijm van liet Oosten verbonden zal zijn aan den- centralen spoorweg. Op deze wijze zal de Peruaan- sebe hoofdslad Lima door de groote rivier Patdiitea in rechlslreeksclie gemeen schap met den Ailanfisclien Oceaan komen. Uit de Italiaansehe pers blijkt, dat Italië geheel aan de zijde van Engeland slaat. Zoo schrijft de Idea Nazionale: Als Frankrijk een sterk Polen wenscht, kan bel dit oogmerk '1 best bereiken door zich neer te leggen bij het Britsch-Italiaansche standpunt, want cR!c andere oplossing van liet O.-S. vraagstuk zou een uittarting van Duitscliiand. zijn en Frankrijk en Polen duur te slaan komen. ïg ge wenscht ivelenl "fflSi3 .VRIJ NAAR HET DUITSCH TWEEDE DEEL. Een half uur later gingen de oeide meisjes de trap af, om zich naar de eet zaal te begeven. Augusta had heden veel zorg aan haar toilet besteed en sloeg onder haar lange ooghaartjes met voldoening gade, met welk be hagen het oog van den heer des huizes op haar rustte. „Wie het doel wil, moet ook de mid delen willen", zeide zij beslist tot zich zelf. Had zij zich tot nu toe tegenover den ouden man op een afstand gehou den, was zij zijne haar menigmaal onaangename oplettendheden uit den ^eS ?eêaan, heden moest en wilde zij die gedragslijn veranderen. Sedert de aanwezigheid van een der- Qe persoon aan tafel was de heer Guth- ondge veel spraakzamer geworden. ugusta slaagde er spoedig in hem aan «en levendige conversatie te doen deel- ewen. 2ii verstond de kunst van luis De Temps zegt, dat Italië geen Fransch nijverheidsmonopoiie op hel vasteland kan dulden. De noodzakelijke zending vat Italiaansehe arbeiders naar O.-S. zal slechts mogelijk zijn als liet land Duitsch blijft. II Pace betoogt dat de historische, poli tieke, geografische en ekonomische een heid van O.-S. een onomsloolelijk feit is. Hel tweede Skamlinaafsche automo biel-congres is thans te Stockholm bijeen. Onder de reeds behandelde punten behoo- ren de automobieibelasling, welker op-, brengsi volgens hel oordeel van het con- verder verkeerskwesties en de wensche- voor aanleg en vcibetering van wegen, vreder verkeerskwestïes en de wensche- lijkheid om deze naar dezelfde beginselen voor de Neorsche landen te regelen. In het Lagerhuis zijn gisteren aan de regeering tal van vragen gesteld over de bezuinigingseommi sie, die builen do departementen en hel parlement om, oen enquête moet houden en ayiezen moet geven over de beste manier om op doel treffende wijze do rog eringsuitgaven te besnoeien. Deze commissie zal onder voorzitterschap sl.an van Geld s. Cham berlain wilde echter niets loslaten. Hij zeide dat hij de namen der commissie leden niet kon meie'Ied n omdat do eer- ste-minister eu de kanselier der schat kist niet aanweyig-'waren. I Wales wordt sinds enkele dagen geteisterd door overstroomingen. Er staat heel wat weiland en akkerland onder vfc.- ter. In de buurt van Dolgelly zijn tal van dorpjes onder gebogen. De bewo ners zijn er verhuisd naar de bovenver dieping. Naar Reuter uit Londen seint, heeft Maandagavond in het Lagerhuis een schokkend voorval plaats gevonden. In de leeskamer is het Ld Wintringhrm plotseling doodgebleven. De zitling werd onmiddellijk verdaagd. De bioscoop ontwikkelt zich nog steeds en z o zijn ei' b.v bioscopen, waar aan zeer goeie restauraties en w ch zien zijn verbonden. Thans is de Alh imbra- einèma "teLonden nog een stap verder gegaan. Aan die inrichting is n.l. een kinderzaal verbonden, waar moe Iers hun kinderen in bewaring kunnen geven, Br is toezicht; melk en speelgoed worden verstrekt en voor <ïe kinderen wordt de gang naar de einenia-bewaarschool een echt feest Het Deenseh blad Politiken zegt uit vertrouwbare bron uit Riga te ver- neinon, dat er tot eind Juli in Rusland reeds 130.000 mensehen aan de cholera gestorven zijn. Wat den verderen toestand betreft heeft in tal van deelen van het land het bandietendom geheel de overhand genomen. In het Oeral-gebled hebbón zij 10.000 hec'.aren bos h verbrand. In Zuid-Rusland is het spoorwegver keer,, dat reeds tot het uiterste beperkt scheen, nu nog verder ingek oinpen w - gens gebrek aan brand-toffen. Dit is een nieuwe zware slag voor het hongcr- gebied en ook voor de kolenindustrie van het Don-gebied, daar de toevoêr van levensmiddelen v;or de mijnwerkers nu nog moeilijker geworden is. In zake den hongersnood is een be richt uit de Islvostia teekenend. Br word! melding gömaak't 'van een bijeenkomst van jagers, die overleg gopleogd heb ben over do bestrijding der wolven, die 'vanwege den hongersnood tot in de dor pen doordringen. In het gouvernement van Toela hebben wolven en beren in eenige dorpen al het vee en ook eenige nier.s hen gêleod. Wanneer de b vo'kmg uit een dorp wegtrekken wil vanwege den honger, wordt zij gevolgd door een groolp schare wolven en jakhalzen» Daar er geon jachtgeweren en geen- mun e te krijgen z'jn, is het zeer moeilijk d-z beesten tie bestrijden. teren gelijk maar weinigen mogelijk kwam de beweeglijkheid harer trekken haar daarbij zeer goed te stade. De uitdrukking van gespannen oplettend heid in haar groote, bruine oogen, zou ook een minder hoogvaardigen man dan Guthbridge was, de weldoen de overtuiging hebben gegeven, dat hij een zeer bekwaam verteller was. Zijn voorhoofd, dat eerst een weinig betrokken was, helderde op, naarmate de maaltijd voortging en de voorko mendheden, welke hij der schoone en vandaag zoo buitengewoon beminne- h]ke gezelschapsjuffrouw zijner doch ter bewees, namen langzamerhand een warmer karakter aan. „Juffrouw Marion verzekert mij, dat zij den ganschen nacht geen enke len keer heeft gehoest", begon Augusta geheel onbevangen. „Zij gaat iu den laatsten tijd ver zend goed voo uit. Ik heb haar echter geraden voci aan staanden Maandag geen wit te kiezen zij is daarvoor nog te bleek". Guthbridge fronste de wenkbrauwen. „Aanstaanden Maandag?" „Zeker, na het souper wordt im mers gedanst, en wij moeten dus in baltoilet verschijnen, denk ik" zeide Augusta op kalmen toon. „Pardon, juffrouw, die zorg is, voor zoover zij u en Marion betreft, geheel overbodig", hernam Guthbridge kortaf. Augusta was geheel verbaasd. „Hoe meent u dat? Juffrouw Marion zal wel niet mogen dansen, maar...." „Ik dacht, Marion zou u reeds ge zegd hebben, dat wij aan dat feest geen deel nemen". Guthbridge wierp zijn dochter een spijtigen blik toe. „Maar dat kan u toch niet meenen. Wat heeft u mij doen schri' k?n. Ik geloofde wezenlijk een oogenblik, dat u in ernst sprak". Haar fonkelende oogen keken hem aan, alsof zij hem wilden biologeeren. „Dat is toch zoo", zei hij, tamelijk onvast. „Voor het overige is u nog in den rouw over uwe moeder". „Ja, maar dat is geen beletsel. Ik zal mij heel eenvoudig kleeden, geheel wit, zonder eenig sieraad, ten hoogst een paar bloemen. Niet waar, uw wei gering was maar een grap U kan toch niet zoo hardvochtig zijn, ons dit plei- zier te misgunnen Marion sloeg dit klein comediespel met een mengeling van verwondering en afkeuring gade. Welk een volmaak te actrice Zoo even nog een schalks lachende oogopslag en nu de oogen vol tranen „Juffrouw Marion en ik hebben ons zoo zeer op het feest verheugd", ging Augusta mismoedig voort, „en het zou voor ons, voor mij ten minste een bit tere teleurstelling zijn, indien wij er van af moesten zien." „Hoor eens, juffrouw Wilhelmi", hernam de heer Guthbridge, „ik wil u een voorstel doen. Ik kan den fabri kant niet uitstaan, en ik heb ook nog andere redenen, die.... kort en goed, het spijt mij wezenlijk aan uw wensch niet te kunnen voldoen, maar het gaat nu niet anders." „O, mijnheer Guthbridge", riep Augusta op smeekenden toon. „Stil, laat mij uitspreken. Als u mij zoo aankijkt, dan..wie kan aan een knap meisje iets weigeren Maar luis ter eens. Zie vrijwillig van deze verve lende beeldengeschidenis af, dan neem ik u, zoodra de dokter verklaart, dat Marion op reis kan gaan, mede naar Parijs en laat u daar eens zien, hoe men in de hoofdstad van Frankrijk leeft. Nu wat zegt u daarvan ,.Ujs zeer lief. en ik ben u van harte dankbaar, maar, maar...." Twee groote tranen, dezen keer geen uitge perste, rolden over hare wangen. Guthbridge schoof met een beweging van ongeduld ziin bord op zijde. „Gij vrouwen, zijt toch allen gelijk. Als gij u iets in 't hoofd heb gezet, brengt er u geen mensch van af". Augusta antwoordde niet. „Is er u dan wezenlijk zoo veel aan gelegen „Er is mij veel aangelegen, het eer ste verzoek.dat ik u doe niet afgewezen te zien," hernam Augusta met neer geslagen oogen. „Nu, dan zal uw wil gedaan worden", sprak Guthbridge met een ras besluit. De familie Wallhagen, nu, die.behoef- de hij immers niet eens te zien. Een vreugdestraal kwam uit de oogen van Augusta. Ik dank u, mijnheer Guthbridge." „En indien wij nu eens op' zekeren dag de rollen gingen vérwisselen en ik mij met een verzoek tot u wendde „Zulk een geval is niet te denken," hernam Augusta met een behaagzieken glimlach. „En indien het toch gebeurde De schitterende, zwarte oogen sche- 6n nen tot in hare ziel door te aring en zij kon een plotselinge huivering niet van zich afweren. ,,Dan zou ik zeker alles doen, wat in mijn vermogen is om u te toohën dat ik niet ondankbaar ben", uitte zij met niet geringe moeite. Guthbridge knikte, klaarbbjkeb'k slechts half voldaan, en stond op. Ma rion volgde zijn voorbeeld en ging, ge- lijk zij dagelijks dezen t- d plaont te. doen, de trap op, die naar litas ka- mertje leidde, terwijl Augusta zich op haar kamer in de zachte kucsens csr canapé wierp om plannen te maken en te droomen. Een daverend applaus had de voor stellers der levende beelden voor hunne aangewend^ moeite en tijd beioona Nu zzt men aan tafel. Deze was onbe- rispeli'k gedekt, van alles ruim voor zien, de wijn uitmuntend, en de vroc- lijkste stemming heerschte onder ae van heinde en verre toegestroomde gasten. (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1