DONDERDAG tl AUGUST'S I4e JAARGANG ss©ÜS BLADSS |üÉr—-| Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon:gffisSKKS-433 Aan allVabonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200,—, i 100,—, f 60,—, f 35,—, f 15,—; Xlllde Universale Esperanto- Congres. Brieven uit Frankrijk. BUITENLANS Ül De Opperste Raad. De toestand iu Opper-Silezië. FmJILLRTOINT Onder Valsshe Vlag De toestand ln Ierland. No. 254 1921 N00RD-H0LLAN0SCH Abonnementsprijs: iPer kwartaal voor Alkmaar f 2.— A/'oor buiten Alkmaar 1 L 'Met Geïllustreerd Zondagsblad 0 60 f hooger. Advertentieprijs: Van 1 5 regels f 1.25; eikeregel meer f 0 25; Reclames per regel f 0 75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor- uitbetaling per plaatsing f 0.60. j PRAAG, 3 Augustus. Het ■weer is sedert de laatste dagen tropisch. Een enkel woilik ie waast aan den kalen hemel, opdat de donder en de blik sem met hun zwaar geschut geen verras senden aanval wagen zuilen. Onder deze hitte zou 'net ondraaglijk zijn eenigen arbeid te verrichten, als het niet móest. We voelen zielsmedelijden met de verkeersagenten die in gloeiende zon hun staf zwaaien over liet rijk van auto's, vrachtwagens en rijtuigen, ja zelfs met de paarden, die loom met luien draf in den zonnebrand voortstokkébeenen, hopend op een koeler plekje en een fris- schen dronk. Toch gaat de wereld haar gang en het congres der Esperantisten vordert ge staag. De zalen zijn te klein om allen te bevatten. Goed gaat het flen café's en goed den winkels, die hun groene Esperanlo- 'rlag hebben uilgehangen, ten teeken dat men er Esperanlo spreekt en ze zijn vele. De voornaamste hotels en restaurants toonen u het menu in twee talenTsje chisch en Esperanto en ook dezen gaat het naar den vleeze. De staking der bankheamblen, welke wij waanden geëindigd te zijn, komt wel ongelegen in deze weak, waarin het krioelt van mannen en vrouwen uit alle landen der wereld en waaronder honderden te. vergeefs pogen h»-t op de Boheemsche Bank gestorte, geld te ontvangen. Er wordt gewerkt. Zeshonderd onder wijzers telt men onder de twee en een half duizend congressisten en zij stichtten gisler hun eigen Internationale en beslo ten tot het uitgeven van een voorloopig maamdelijksch tijdschrift geredigeerd slechts in het Esperanto. Dat kan op den duur een ontzettende wereldmacht wor den en dat zal het. De heer J. W. Sevenihuiiseit uit Haar lem werd als voorzitter gekozen, dc heer Jacobs van Antwerpen als secretaris-pen ningmeester. Ook de hKnden vergaderden afzonder lijk, want ook zij hebben het grootste be lang bij het Esperanto. Van de zichtbare wereld afgesloten, kunnen zij hun geest bezig houden met MmdenJectuur en och, daaraan is men nog zoo arm en daar kan zooveel met Esperanto bereikt wor den. Dat vonden de blinden beter den de riemden het zien, want deze zijn vaak er ger blind dan zij. Een uiterst bevredigend verloop had de vergadering van de vertegenwoordigers der jaarbeurzen, die reeds het Esperanto aanwenden als propagandamiddel in het buitenland sn met suooes. De aanwezigen, representanten der jaarbeurzen te Basel- Barcelona, Frankfort, Göteborg, Reichen- berg, Lyon, Malmö, Padua, Parijs, Praag en Wsen bespraken de wijze, waarop bet Esperanto 't doelmatigst aangewend kon worden voor de propaganda en zij knoop ten voor de toekomst de hartelijkste be- betrekkingen aan. Utrecht was niet verte genwoordigd. Jammert Henri Barbusse, de helle-auteur, zond een brief in vol faniaronnade. Toch, toch moeten wij "Katholieken van onze vijan den toeren en niet weer wachten tot het te iaat is. fn een der róttingen werd het ontwerp oprichting van een monument voor wijlen Dr. Zamemhof goedgekeurd en een prijsvraag uitgeschreven voor het ont werpen van een passend monument. Inge komen was ook een brief van den Tsjech i- sóhen minister Bonos, meldende, zijn groot enthousiasme voor het Esperanto. De mannen der wetenschap kwamen ook afzonderlijk bijeen en zij besloten een orgaan uit te geven in het Esperanto. De „Drager Pres se", een tweemaal daags verschijnend blad, heeft dagelijks 'n uitgebreid verslag over do zittingen en dat Sn het Esperanto. Een schitterend internationaal bal, zoo als wel zeiden op de wereld te aanschou- ï6? £ew<3esh vond gisteravond plaats fa hetRepreMiifcamtenhuis. De schilderach tige drachten uit de gansahe wereld waren een gemot voor de oogen. Een groep van wel honderd Tsjechische dansers en dan, teressen voerden enkele nationale dansen uit, zoo geheel afwijkend van de pervesse dansen nit den laatsten tijd. Morgen (Donderdag) gaan we per trein naar Moravië om daar de druipsteengrot ten te zien. Een stuk geweldige en grillige natuur. P. H. PRAAG, 6 Augustus. Gisteravond had minister Dr. Benes, een kleine kring officieele leider-Esperantisten uitgenoodigd aan een souper, in hotel Palaoe. Behalve dezen zaten mede aan Dr. Ritobe, de gcneraal-secretaris van den Volkenbond, de vertegenwoordiger van het internationale arbeidsinstituut, Brumel, en een vertegenwoordiger van het Interna tionale Roode Kruis. Dr. Edmond Privat uk Genevè, vice- president van de Universale Esperanta Asocis, begroette den minister en de andere officieele personen, wees op het groote nut van Esperanto en dankte de Tsjeohische regeering voor den steun aan het congres bewezen. De minister dankte dr. Privat en zeide op alle wijze Esperanto te zullen helpen bevorderen, wijl hij nu aanschouwd had wat het vermag. Dr. Ritobe begroette de idee van Espe- rantisme, en zeide, dat het groot nut voor den Volkenbond kan afwerpen. Na afloop begaf het gezelschap zich naar het Representantenhuis op de Namesli Republiky (Place de la République) oin het internationale bal bij te wonen. Hedenmorgen had de sluitzitting plaats onder voorzitterschap van Stettler. Beslo ten werd het volgende congres in Helsing- fors (Finland) te houden. Na het zingen van het Esperantolied ging men uiteen. Wij zouden eerst naar Weenen gaan, dooh gaan hedenavond met den nacht expres naar Pressburg, waar de jaarbeurs is; vervolgens haar Budapest en Graz, waar de internationale conferentie der Ika plaats hebben. Op den terugreis zullen we Weenen aan doen. P. H. „Parijs zien in enkele dagen." Parijs is op 't oogenblik vreemdelin - gen stad. Het Engelsch vooral viert er hoogtij maar ook alle andere landen, zelfs door een enkeling het zoo veraf schuwde Duitschland, zijn er ruim ver tegenwoordigd. Het is geen uitzonde ring op een middag een tiental Hollan ders tegen het lijf te loopen (in figuur lijken zin natuurlijk) en-zeker is men in deze zomermaanden op het beroem de terras van het Café „de la Paix" een landgenoot aan te treffen de groote bedevaart naar Lourdes, die verleden week plaats vond, liet ook eenige Hollanders in Parijs achter om na het geestelijke bedevaart oord, ook deze zoo belangrijke wereldstad te leeren kennen. Ik had het voorrecht er eenigen die mij als correspondent van Katholie ke bladen er om hadden gevraagd rond te leiden. Met groote vreugde heb ik daar aan voldaan en getracht in zoo kort mogelijken tijd, dit gezelschapje, waaronder een zeer bekenden rector en voorman op sociaal gebied, zooveel mogelijk te doen zien. Het kan zijn nut hebben, om in het. kort eens een derge lijk program uiteen te zetten voor de vele landgenooten die enkele dagen slechts kunnen besteden om 'n indruk van Parijs in zich op te nemen. Maan den, ja zelfs jaren zijn er noodig om Pa rijs door en door te leeren kennen, een blik te hebben geslagen in al de kunst schatten die het bezit, te genieten van de omstreken die in den zomer zoo be koorlijk zijn. De buitengewone hitte die een verblijf in de ville lumière de laatste weken nu juist niet tot de aller prettigste maakte zullen wij maar bulten beschouwing laten. Deze behoort ook hier tot de uitzonderingen en zij genie ten al weer dan een temperatuur die bijzonder aangenaam is. Zij die in 4 of u%en, "algemeenen indrukvanPariis willen krijgen kunnen niet beter doen! dan een morgen- en een middagtocht door de stad te maken met de groote Cook autos die dagelijks van af de place de la Madeleine vertrekken. Hoe wel men beide toeren op een dag kan maken en de prijs dan een kleinigheid minder is, raad ik toch liever aan deze tochten over twee dagen te verdeelen. Behalve een overzicht van de meest belangrijke stadsgedeelten geeft ons de morgenrit een kijkje in het Trocade- ro met een van de mooiste vergezichten over de geheele stad en waar ons tevens van nabij een blik op de beroemde Eif- feltoren gegund wordt. Nog steeds leeft de thans 92 jarige architect van dezen 300megerhoogentoren, dietegen- woordig als station van draadlooze te- iegraphie nuttige diensten bewijst. Men bezocht 't gebouw waarin militairen dienst invalide geworden soldaten wor den onder gebracht en in een neven ge bouw. Waar van de graftombe van Na poleon zich bevindt Het oorlogs Pant heon, vooral op het oogenblik merk waardig door het groote panorama dat er is te bewonderen. Het geeft een beeld van alle personen en alle landen die aan den wereldkrijg aan de zijde der geal lieerden hebben deelgenomen. De mid dagrit voert ons langs de groote boule vards, laat de Madeleine en de Notre Dame van binnen bewonderen evenals de Sainte Chapelle, wellicht de meest artistieke kapel van Parijs, thans niet meer in gebruik. Zij maakt deel uit van de gebouwen die het paleis van justitie vormen. Het Pantheon met merkwaar dige muurschilderingen en als rust plaats van Frankrijk's grootste mannen vraagt eveneens onze aandacht. Nog meerdere interessante gebouwen doet men aan om te besluiten met een be zoek aan het uitgestrekte kerkhof van Parijs.PèreLachaise dat men gerust een doodenstad mag noemen. Een mor gen denkt men minstens aan 't Louvre museum te wijden, omfeen kleinen in druk van dit ontzaggelijke kunstpaleis te krijgen. Stel u niet voor in die enkele uren een algemeen overzicht te ontvan gen als men weet dat twee uren noodig zijn alleen om de zalen door te loopen zonder aandacht aan de meesterwerken daar aanwezig te schenken, zal men be grijpen hoeveel tijd een eenigszins aan dachtige beschouwing vraagt. Men doet m. i. het beste de eerste verdieping te bezoeken. Waar de oude schilderkunst een plaats heeft gevonden en ook de wereldberoemde Gioconda onze oogen bekoort. Een wandeling door de tuinen van de Tuilleriën is na afloop aan te bevelen. Een middagbezoek aan de „Sacre Coeur" de machtige kathedraal van Mont Martre mag op het program niet ontbreken Versailles verdient ten volle dat men er een geheelen dag aan wijdt al zullen dit jaar door de droogte de waterwerken niet in hun volle glorie zijn te aanschouwen. Wie niet op eigen houtje dezen tocht wil doen, kan ik niet beter aanraden dan met de groote auto car van Coot dat uitstapje te maken. Natuurlijk heb Ik hier slechts de meest belangrijke bezienswaardigheden ge noemd, wie meer tijd heeft mag niet verzuimen het Luxembourg te bezich tigen, het museum cluny en de schitte rende collectie-beeldhouwwerk van Rodin te bewonderen. Een toer door het Bois de Boulogne, een kijkje te Longchamp, een bezoek aan het pare moudan, het zijn alle tochtjes die voor al in de zomermaanden aanbeveling verdienen. Heeft men al het bovenge noemde, zij het dan ook vluchtig, in zich op genomen, dan kan men gerust zeggen, bij een kort bezoek aan deze wereldstad, een vrij aardlg-overzicht te hebben gekregen. Op het gebied van modemagazijnen, Printemps, Louvre en vele anderen, het meest belangrijk vcwr onze vrouwelijke landgenooten, zpl ik maar niet verder in bijzonderhe den treden evenmin als ik het wagen zal bepaalde restaurants aan te-bevelen Men vindt ze in alle soorten en in alle prijzen en een ieder weet het beste wat zijn beurs in dit opzicht voorschrijft. Op éen belangrijk punt. wil ik vooral in dit drukke reisseizoen wijzen. De laatste' dagen hebben wij bewezen hoé nuttig dit- kan zijn. Men verzuime niet min stens een dag van te voren, zijn reisbil jet-naar Holland te nemén en met dit biljet gewapend in hét „bureau" des renseignements" aan het zelfde station „du nord" zijn plaats te bespreken. De. kleine kosten van 2 frs daarvoor ver schuldigd wegen ruim op tegen het gevaar geen plaats te vinden, of min stens een uur voor vertrek aanwezig te moeten zijn. Herhaaldelijk is in dezen tijd.de morgentrein naar Holland over bezet. Een volgend maal eenige nuttige wenken die een ieder die Parijs voor den eersten maal bezocht van pas 'zullen komen, wil hij zoo goedkoop én zoo goed mogelijk van zijn korten tijd gebruik maken. PARIJS 2 Augustus '21 Mr. P. v. S. Een weg gevonden? De Parïjsche correspondent van het „Hbl." seinde nog over de zitting van Dinsdag: Zou thans een weg gevonden zijn, waardoor het mogelijk wordt tot een vergelijk te komen? Lloyd George heeft er in toegestemd niet langer onwrikbaar vast te houden aan het dogma van de on deelbaarheid van het industriegebied en de nieuwe instructies, aan de commissie van deskundigen gegeven, waarvan het be staan nu toch wel zeer nuttig blijkt, houden in: tezamen niet de drie hooge commis sarissen naar een oplossing te zooken, zon der dat de Engclsche leden langer ver plicht zijn den driehoek als taboe te be schouwen. Er is dus mogelijkheid om te kernen tot een scheidingslijn, die een com promis vormt tus3olien de Fransche en En- cebsche opvattingen. De commissie heeft gisteren vérder den heelen dag zeer hard gewerkt en is vanmorgen om half negen alweer begonnen en men hoopt, dat ze tegen den middag haar arbeid voltooien zal, zoodat vanmiddag de Opperste Raad de quaestie verder zal kunnen behandelen. Vormt de conclusie der deskundigen in derdaad een bruikbare basis voor een compromis, dan zou de moeilijkheid zijn opgelost en dat wei veel vluggen- dan men verwacht had. Dit laatste is nu nog de vraag. Men krijgt een beetje den indruk dat Lloyd George's theoretisch toegeven, dat het industriege bied niet absoluut een geheel behoeft te blijven, voortkomt uit zijn overtuiging, dat als de door hem vooropgestelde principes worden toegepast, de toewijzing van het verdeelde gebied practisch toch zoo zal moeten geschieden, dat Duitschland er het leeuwendeel van krijgt. Het dadelijk toe kennen aan Duitschland van gemeenten, waar twee Duitsche stommen zijn uitge bracht tegen een Poohohe, het meegaan van omgevingen van groote steden met die steden, zijn principes, die zuilen maken, dat er ten slotte maar zeer weinig van den drie hoek aan Polen zal kunnen komen. Vol gens Pertinax hebben de deskundigen Jit al heel gauw gemerkt en een wijziging van hun mandaat gevraagd, omdat bun conclusie anders precies dezelfde zou zijn als toen het dogma van de ondeelbaarheid van den driehoek nog vaststond. Men lieetl hun toen de opdracht gegeven in dien drie hoek te zoeken naar gedeelten, die men ervan zon kunnen afscheiden en daar mede zijn ze thans nog bezig. Men ver wacht, dat dit werk gelegenheid zal geven tot vaststelling van een scheidingslijn en dat zal het ook wel, al ziet men aankomen, lal op deze wijze de Engclsche stelling groofendtels triomfeeren zal en het groot ste deel fan DuitschimJ komen. Hoofd zaak echter is, dat in de Oppor-Silezische quaestie, waarvan het gewicht steeds zeer overdreven is, een oplossing komt en het feit, dat hiernaar inderdaad ernstig ge zocht wordt, is de bon augure voor de toe- 1 komst van het Fransch-Engelsclie bon 1- genootscha'p, dat den laatsten tijd zoo be dreigd gewee'st is. In de pets komt hedenochtend cc; groote vreugde tot uiting, dat na de' drei ging van gisteren men nu zoo goed op weg is naar een oplossing. Slechts enkele recljl- sche bladen laten zlcli hoonend uit over Briand's te grqote inschikkelijkheid. Over het algemeen wordt echter erkend, dat zelfs een slechle oplossing beter is dan een breuk en men is dus tevreden over de resultaten van den dag van gisteren en vol hoop op een spoedige beslissing. Brilsche persstemmen. - De meeste Engelsche ochtendbladen roemden Lloyd George's speech in den Oppersten Raad als openhartig en helder het Britsohe standpunt uiteenzettend, maar de „Times" constateert, dat de ontwikke ling - der besprekingen in den Oppersten Raad de hóóp, welke bij den aanvang der zitting bestónd, niet heeft, gerechtvaardigd. Het blad is van meening, dat Lloyd George's speech méér doet denken aan een vooropgestelde these dan aan een zorgvul dig overwogen onpartijdige beoordeeling van den werkelijken toestand. De speech verleent kraoht aan de veronderstelling, dot alle zorgvuldige berekeningen der des kundigen van seoundair belang zijn ver geleken bij de wrijving iusschen de alge meens beginselen. De voorstelling, dat Op- per-Silezië, indien een belangrijk: deel daarvan aan Polen werd afgestaan, een soort Elzas zou wordfen, is,zegt Het blad, nauwelijks van pas. Het omgekeerde is evengoed waar. Het is juist de taak van den Oppersten Raad Elzas-Lotharingen aan weiken kant ook te vermijden. In afwachting. Uit Breslau wordt gemeld, dat in Op- per-Silezië alles in koortsachtige spanning de beslissing van den Oppersten Raad af wacht. Karakteristiek ook voor de houding der arbeiders in de overwegend Poolsohe mijngebieden zijn eenige bedrijf9raads-ver- kiezingen in dé mijnen van Kattowilz en eenige staatsmijnen bij Knurz. Deze ver kiezingen brachten onverwacht -succes voor de Duitsche lijst, die bij de vorige verkiezingen in déze beide districten geen noemenswaardig aantal stemmen had ge kregen. Opmerkelijk is ook bef feit, dat de aansporingen tot bet proclamceren .van de algemeene staking, die in de laatste dagen speciaal in dé zuidelijke industriedis tricten en;. in dè kreitsen. Pless en Rybnick van Poolsohe zijde zijn uitgegaan, volkomen zonder succes zijn gebleven. DE WASHINGTONSCHE CONFE RENTIE. De aanvaarding door Japan van den datum voor dé ontwapeningsconferentie maakt de overeenstemming algemeen. Men verwacht thans, dat de uitnoodigingen zonder uitstel zullen worden verzonden. Eveneens dat d'e uitnoodigingen alleen de algemeene oogmerken der conferentie zul len omschrijven. Mogelijk zal bet voorstel worden gedaan de delegaties tot vijf of zes leden Ie beperken. De Wasbingtonscbe correspondent van de „Philadelphia Public Ledfeer'.' geeft bij- zonderbeden van een plan, dat aan de Wasbingtonscbe conferentie zal worden voorgelegd ter regeling van de voornaamste vraagstukken in bet Verre Oosten en het welk den steun ondervindt van een in vloedrijk element in de regeering van Har- ding. Het plan omvat in de eerste plaats een verklaring dat China „ondeelbaar, souverein en onschendbaar" is. Dat begin sel berust op de onderstelling, dat China „niet in staat zijn eigen onafhankelijkheid en territoriale integriteit te; bewaren", teza men .met de erkenning van Japan's behoef te om zich over Azië te verspreiden. Het is daarom dé bedoeling om, terwijl d'e Chinee- sche bestuurlijke souvereiniteit over al bet Chineesche gebied, dat zich th<ms in andere dan in Chineesche handen bevindt, of niet onder Chineesche controle staaf, wordt hersteld, een „internationalen raad" in het leven te roepen, die zal zijn .belast met de speciale taak „China te beveiligen tegen territoriale berooving of economi sche uitbuiting". Concessies bij verdrag, of gebiedsafstand, of economische rechten zouden niet zonder toestemming van dezen raad plaats hebben. Bestaande handelson dernemingen zullen echter buiten schot blijven, mits de raad er van overtuigd is, dat zij niet hebben gepoogd, territoriale, politieke of militaire rechten uit te oefenen té" Y-RtJ Naar het duit&ch tweede deel'Jf „Ik moet bekennen, dat mevrouw Jlmach een gelukkige greep heeft ge- ■aan," zeide de barones Von Brenner ich tot haar^uurman wendende. „Wel v/aar, indien het haar niet was gelukt en jongen Stelnbach voor haar plan 3 winnen zou wel niet zulk een icces hebben gehad. Hij heeft het «sheel gearrangeerd en geleid." „Zoo, zoo," hernam Gutbridge ver- At rooid. Da gastvrouw had er voor gezorgd, hem zijn plaats zoo ver mogelijk ver wijderd van de familie Wallhagen aan wijzendoch als door een magneti- tche kracht aangetrokken, zocht zijn fog tusschen de lange rij van hoofden telkens weer de dichte, roode krullen »an den jongen man, dien hij zooveel te meer haatte, naarmate deze haat Machteloos was. Hij, de rijkste grond- pozittar de» provincie, was niet fa staat zich van dezen armzaligen fa- fa riekopziener te ontdoen hij waagde het niet eens, iets tegen hem te onder nemen. Waar was de energie, die hem vroeger bezielde Vroeger zou hij een steen, dien hij niet uit den weg kon rui men, hebben verbrijzeld, maar nu Maar in dien tijd had hij niets te ver liezen en alles te winnen, nu was het anders. „Mijn lieve mijnheer Guthbridge, als ik niet beter wist, zou ik u voor een mathematicus of een anderen drogen geleerde houden," klonk het naast hem. „Ik heb u reeds driemaal naar de jonge dame gevraagd, die met u en uwe doch ter gekomen is. Mevrouw Von Jaxhner houdt vol dat zij de gezelschapsjuf frouw uwer dochter is, maar dat kan ik niet gelooven. Dusdanige personen dragen gewoonlijk niet zulke kostbare paarlen." „Pardon, mevrouw," zeide Gutbridge die plotseling uit zijn mijmering op schrikte, „u weet, dat ik zeer terugge trokken leef, en in de eenzaamheid neemt men gemakkelijk allerhande ongezellige gewoonten aan." „Wanneer u op Guruguh verblijf houdt, leidt u. wei is waar, een klui zenaarsleven, maar op reis, denk ik zal u wel anders doen," hernam de dame op scherpen toon. „Maar u heeft mijne nieuwsgierigheid nog niet bevredigd Wie is die dame Het oog van den heer Gutbridge wendde zich nu naar Augusta en zijn wenkbrauwen trokken zich samen. Wie zou de jonge lafbek zijn, waarmede zij zoo druk praatte „U meent juffrouw Wilhelmi, die jonge dame in 't wit met de lichtroode bloemen ln de haren, niet waar Zij is de vriendin of, als u wil, de juffrouw van gezelschap van Marion, maar van goede familie, de dochter van een hooggeplaatst ambte naar en nu, ten gevolge van den dood harer ouders, genoodzaakt een be trekking aan te nemen." „Dan zal dat parelsnoer," hernam mevrouw Von Brenner, „nog wel uit betere tijden afkomstig zijn het heeft bepaald eene groote waarde. Ik zat eerst in de nabijheid der jonge dame en heb het sieraad nauwkeurig opge nomen." Guthbridge antwoordde niet, hij had anders de waarde der haar zoo bewonderde paarien wel tot op een cent kunnen aangeven, maar hij ver- ikoos geen nadere inlichting te geven. Spoedig daarna stond men van tafel op. De groote zaal had nu een heel 3 verandering ondergaanhet tooneel was verdwenen, de canapé's weer op hunne plaats gezet, de leuningstoelen in de beide zijkamers en de helder ver lichte en met vreemde gewassen ver sierde gang geplaatst, terwijl in een vertrek tegenover de danszaal speel tafeltjes klaar stonden. Lustig klonk van een verhoogde plaats dc dansmu ziek door de zaal. Marion had haren arm in dien van hare vriendin Constance gelegd, om in een afgelegen hoekje een stil plaatsje te zoeken, van waar zij het bonte ge wemel op haar gemak kon overzien, zonder er hinder van te hebben. Toen Augusta haar dralende aanbood, bij haar te blijven, wees zij haar met koude beleefdheid terug, omdat zij wel wist, dat deze zich liever in de drukte der gasten bewoog, dan met -haar bijna verborgen in stilte en rust den tijd door te brengen. Augusta verwijderde zich eenige stappen en bleef dan besluiteloos staan, niet wetende, waarheen zij zich zou wenden- Mevrouw Ulmach had beloofd voor haar te zullen zorgen en haar met eenige der gasten in kennis te brengen, maar waar zou deze nu zijn Een ge voel van verlatenheid maakte zich van haar meester. Constance had haar voor heen wel aangesproken, maar als de dochter dos huizes kon deze zich niet uitsluitend met een gast bezig houden zij hield het waarschijnlijk ook niet voor noodig, zich veel met een „juf frouw van gezelschap" tc bemoeien, gelijk Augusta met bitterheid in zich zelf zeide. De familie Wallhagen igno reerde haar opzettelijk en Max ver meed het klaarblijkelijk in hare nabij heid te komen. Zij wilde lntusschén in ieder geval met hem spreken eer.e gelegenheid, zoo,ais die van heden, zou wellicht tn maanden niet'rneer zijn te vinden en het was hoog tijd. „Het is al laat," dacht zij, terwijl zij niet hate lijke blikken de bevallige bewegingen van Elfriede volgde, die juist door haren cavalier weer bij mevrouw Wall hagen werd gebracht. Mevrouw Ulmach, die door een jonk man gevolgd naar Augusta toekwam, ontrukte aan hare bittere gedachten. „Mijnheer Von Fiieder.... juffrouw Wilhelmi.'.i jT"" Met betrekking tot dé behoefte van Ja pan aan ruimte voor zijn overbevolking stelt bet plan -voor,' als een natuurlijk veld voor Japan's expansie, het onbewoonde en opontwikik'elde vasteland van Azië grenzen de aan de Japansche wateren. Den Japan ners zal worden toegewezen „uitsluitend met het doel van immigratie en economi sche ontwikkeling en niet ten behoeve van politieke of territoriale uitbreiding, de Chi neesche kolonie Manldsjoerije", te zamen met bepaalde gebieden van het Zuid-Oos ten van Siberië, grenzend aan Mandsjoe- rije en Korea. Verder bepaalt bet plan, dat China', Japan en alle andere landen het recht zul len genieten alle immigranten von andere Iaden uit te sluiten, behalve lelden van de' „Intelligentie" van andere landen, met inbegrip van leden van de handels- en in- telkctueele klassen. De correspondent deelt verder mede, dal het het uitgesproken ktoel der Vereenigde' Stalen is, de regeling van den toestand in hiel Verre Oosten als voorwaarde te stel len, alvorens de beperking der bewape's ningen aan de ortie wordt gesteld, jJ, De toestand In Rusland, Het Roode Kruis. 11 Dé president van het Intern. Roode Kruis Comité Ador, heeft bot Duiitsche Roode Kruis uitgenoodigd om deel té nemen aan de conferentie op 15 Augus tus fe Genève, waar beraadslaagd zai worden over de internationale Roode Kruis hulp aan Ruslaind. De president van h$t Duitsche Rooide Kruis nam de uilnoodiging aan en tiet in zijn antwoord uitkomen, dat slechte een internationale hulpactie Rusland kaui hëlpen. De Duitsche hulpactie op sani tair gebied slaat hier buiten. Groote branden te Bakoe. Volgens een telegram uit Moskou via! Revat aan de „Stockholm Tidn'ngen" woeden er te Bakoe reusachtige bran den, die liet petroleumgebied ventielen. Middelen om de branden' te bedwingen', ontbreken te eenen male. Cholera en Honger. Volgens dé „Neije Zürcher Zei'tung" blijkt uit gegevens die', op het Reiohsge- sundheidamt te Eerlijn liggen, dat 24' Russische provincies door. de cholera1 zwaar aangeiaist zijn. Dr. Frey de leider van de medische afdëeling te Berlijn, ii van- meening dat nog niet is te voorzien! of en hoe deze eipidemie gestuit kan vórder». De Russische berichten Y-ijzen er op, dat de sovjetregeering niet irt 'staat is deze. ziekte tot staan te brengen; slechts "tan verlichting worden aange bracht en dit voornamelijk nog. door de buitenlandsche hulpactie. Bene enorme te genwerking is, dat het verkeer zoo goed! als is gestremd bij gebrelc aan brand stoffen. Groot is ook het gebrek aanl doctoren. Het is zeer twijfelachtig volgens dr. Frey, of de cholera tot Rusland beperkt zal blijven; reeds werden uit Warschau choleragevallen! gemeld. Niet alleen cholera maar viekty phus en pnkkengevnllen' doen zich over de Russrsche grens voor. In Oppcr-Stle- zië wordt uit aEe macht gewérkt om dé uitbreiding der ziekte tegen le gaan'. Maar zeer optimist liet de directeur van' den Beriijnschen gezondheidsdienst zich hierover niet uit. De vrijlating van Mc Keown. Als voorbeeld van den goeden indruk, ■dien de vrijlatingvan Mc Keown in Ier land gemaakt heeft, moge het volgende commentaar van de „Irish Inde oen Jent", wellicht Britsohe Keown vrij le laten, heeft tic Brilsche re- geeiing niet slechts getoond nog hoffe lijk te kunnen zijn tegenover den vijand, maar tevens, dat ze bezield is met den wil tot vrede." Nieuwe procureur-qencrca'. Het Lagerhuislid T. W. Brown, lot nog loe advocaat-generaal, is benoemd lot procureur-generaal voor Ierland. NIEUWE DUIiföOOTEN VOOR JAPAN? De correspondent van de „Public Lon ger" verneemt als zeker, dat Japan in Zwitserland dieselmotoren heeft besteld ter waarde van 1.250.000 pond om ze te installeeren in reusachtige duikbooten. De motoren, zulten tweemaal zoo sterk zijn als' die, welke Amerika eenigen iiju geloden bij dezelfde firma bestelde. Weinige oogenblikken la .er zweefde zii'aan don arm van haar cavauor d^oor dé zaai. Nu was het ijs gebroken, hsro schoonheid nog verhoogd door haar eenvoudige, maar kostbare kleeoing, veroorzaakte een soort var. opscnud- ding, ,ea spoedig richtte z ch menige jaloersche blik op de door den hemel begunstigde vreemdelinge, die zoo even nog in. de rij der vexgeten muurbloem pjes treurde en nu als met storm alle harten scheen te willen verover» r. —:J Augusta zelf voelde volstrekt niet die hooge voldoening, welke zij onder andere omstandigheden zeker zou heb ben gesmaakt. Welke waarde hadden de vleierijen, waarmede men haar over laadde, als j.uist die lipperj stom bleven, van welke zij die zoo gaarne zou hebben vernomen Zij had reóds verschei dene pogingen gedaan om de familie Waiihagen te naderen, maar tevergeefs. Mevrouw Wallhagen had niet gewacht, totdat Augusta tot haar kon spreken, maar was haar met een stomme buiging voorbijgegaan, en Max.... Nu stond hij bij zijn zuster zou zij het wagen Maar waartoe zich blootstellen aan een maar ai te zekere vernedering Wordt vervolgd,. Se bitterste criticus van dó regceriïif!, diienen: „Door Mo

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1