BUITENLAND feuilleton BINNENLAND. VRIJDAG 12 AI OI'STI- 1921 Per kwartaal voor Alkmaarf 2.— Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Tetefoon REDACTIE^No. C33 Onder Valsche Vlag tfHEfflIDF. BUSTOiL. SERffiHTSts, Verkeerd inzicht. EEN KATHOLIEK JOURNALIST: VAN DEN OUDEN STEMPEL. Nö. 25S 140 JAARGANG DAGBLAD Abonnementsprijs: ADMINISTRATIE No. 433 Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elkeregel meer f 0 25; Reclames: per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. Aan ^ï^bónné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 4Q0,—f 2Q0,—f 100,—, f 60,—, f 35,—, f 15.—; richting van Polen stroomen en groot met prins Louis de Bourbon, den 21-jari- ar veroorzaken voor de verspreiding gen zoon van den Xaatst-regeerenden 'her-s De stichting „Moederheil" en hare beteekenis, 1. Met tot voldoening uitgroeiende belang stelling vermoedelijk en met tot steun dringende sympathie hopelijk, heeft ieder katholiek dezer dagen kennis genomen van de oprichting dezer dagen van bovenge noemde stichting en van dezer tweeledig doel: „het opleiden van R. K. meisjes en vrouwen tot vroedvrouw en de zedelijke en maatschappelijke verheffing van geval len meisjes." De verloskundige hulp in ons katholieke Zuiden is beslist onvoldoende. Terwijl over ceheel Noord-Brabant 11 procent der be ladingen verloopt zonder deskundige hulp, zijn er gemeenten waar ongeveer of zelfs meer dan de helft dier gebeurtenissen plaats heeft zonder deskundigen bijstand (Alphen-Riel, Rücphen, Halsteren, Wouw, Ossendrecht) en is in het Zeeuwsche ge deelte van het Bisdom Breda in 18 van de 30 gemeenten noch medicus, noch vroed vrouw gevestigd, zoodat dan ook in 1915 aldaar niet minder dan 22 procent der acoouchementen verliepen zonder des kundige leiding. En toch wetenschap en.ervaring ver- hondigen liet beidenog meer dan tijdens de zwangerschap bevindt zich de moeder gedurende de haring en het kraambed in de onmiddellijke nabijheid van het ge vaar. ze katholieke streek zou dan ook, wanneer zij niet alle middelen aanwendde om dit te kort aan verloskundigen .Ie ver helpen, schromelijk aan haar plicht te kort schieten tegenover hare meest te waardee- ren leden, de moeders; zorgeloosheid zou misdadig wezen. Doch niet enkel tegenover dezen, hare gevestigde leden, ook tegenover hare nieuwe burgers, de kinderen, is zij tot hetzelfde verplicht. „Nog altijd beschamende zuigelingen sterfte", zöo luidt de titel van een in 1920 Joor den Nederlandschen Bond tot Be- Scherming van Zuigelingen uitgegeven brochure zonder nog te reflecteeren op het groote getal der levenloos aangegevenen, is het toch wel treurig, dat daar Noord- Brabant, Limburg en Zeeland nog steeds de „beschamende" gewesten zijn. Terwijl de zuigelingen-sterfte voor ge- tecl .Nederland finiA1918) bedraagt 8,92 per honderd levend-geborenen, is dat cij fer voor Noord-Brabant 14,03, voor Lim burg 12,89 erl voor Zeelandio,29 en wan- 1 neer wij dit euvel plaatselijk gaan be schouwen, dan komen wij tot nog veel ontzettender cijfers. Noord-Brabant telde einde 1918 nog 80 gemeenten met een cijfer van meer dan 14 procent en bovenaan op deze lijst komen: Waspik met 20 pCt.,- Vlierden met 20,2 pCt., Nistelróde met 21,4 pet., Geldrop met 21.6 pet., Herpen met 23,3 pCt., Berghem met 23,3 pCt., Esch met 25-3 pet., en Maarheese met 26,6 pet. Limburg heeft 35 gemeenten, welke de 14 procent te boven gaan en overschrijdt in een vijftal ook zelfs de 20 pCt. (Montfoort heeft 24,5 pCt) terwijl tenslotte Zeeland in 17 gemeenten boven het ongunstige cijfer procent culmineert. Waarlijk, het platteland, vooral in het Zuiden, is nog te veel ten achter gebleven in het nemen van die maatregelen, welke in de steden tot het verminderen van de zuigelingensterfte hebben geleid. Die maatregelen zijn, behalve de bevor dering van zindelijkheid en huishoudelijk heid, deskundige bijstand bij de geboorten, des kundige raadgeving en gedurende bet kraambed, deskundige toezicht nog weken ten maanden daarna. Maar er is nog meer. Dat de gemeenschap zich beijvere, om het dalen van het geboortecijfer tegen te gaan en bet afnemen van het sterftecijfer te bevorderen, wordt meer en meer voor staat en gewest een levenskwestie, een punt van te zijn of niet te zijn. Frankrijk en België waarschuwen reeds terdege. Ook in Nederland is het geboorte overschot sterk dalende; bedroeg dit in I914 nog 15,79 per duizend inwoners, in 1915 was het 13,7$ in 1916 was het 13.61. in 1917 was het 12,92 in 1919 was het 11,02 (Evenzeer als het in 1918 met een ge- uoorte-overschot van 7,71 eene uitzonde ring ten kwade het griepjaar was; Evenzeer is 1920 met zijrt geboorte-over- schol van 16,21 een exceptie ten goede, veronderstellen wij.) En ook in Noord- Brabant is liet geboorte-overschot gedaald van 5,20 per 000 inwonev in 1915 tol 13,24 per 1000 in. 1919; Limburg van 15,20 tot 14,76 en Zeeland van 11,27 tot 10,34. Waar dar, ook ieder ernstig staatsbe stuur zijn minstens driezijdigen plicht in deze begrijpt, daar zouden wij onze lands- regeering en onze Provinciale Besturen inderdaad affronteeren wanneer wij meen den dat het verloskundigen-vraagstuk en de zuigelingensterfte niet hare volle aan dacht hebben en zij niet gaarne steun zouden verleeuen aan alle degelijk pogen dat in deze van het particulier initialief uitgaat. Slechts force majeure of door slaande opportunHeitsgronden zullen haar en dan nog slechts tijdelijk weerhou den, aanstonds aan alle weloverwogen plannen of ondernemingen de hand te reiken. Even duidelijk evenwel als de conclusie, dat vermeerdering van het aantal verlos kundigen in ons Zuiden hoog noodig is, even onmiskenbaar is de eisch dat dient gezorgd te worden, dat die verloskundigen katholiek zijn. Heeft ieider Katholiek, om niet te zeggen den plicht, dan .toch minstens bet recht, te vorderen dat hij, in de moeilijkste omstan digheden des levens worde behandeld of bijgestaan, wiens levensbeschouwing met de zijne overeen komt, dan mag toch ze ker wel de Katholieke vrouw aanspraak er op maken, dat zij zich in de gewich tige aangelegenheid van zwangerschap en baring 0111 raad en voorlichting gaan tot iemand, bij wie haar godsdienst- en zede- lijfclheidsopvattingen veilig zijn. Als im mers ernstige schrijvers over het geboor- tevraagsluk tot liet besluit komen, dat, welke voorwendsels ook als excuus wor den aangehaald, of welke omstandigheden ook als naaste aauleidende oorzaak fun- geeren, de diepste grond van de daling van het geboortecijfer is, de verslapping in den godsdienst; ongodsdienstigheid of godsdienstloosheid, dan zal wel niemand ontkennen, dat geen terrein meer gelegen heid biedt aan averechtsche theoriën, ver keerde raadgevingen en verboden practij- ken, dan 't gebied' der verloskunde, en dat als eerste eisch dient te gelden, dat het vak van verloskundige rvorde uitgeoefend door degelijke gcd'vreezende personen, die èn als mensch èn als burger èn als christen htm plicht oegnjpen ent nakomen. De katholieke vrouw geniete bij "haar moeder-worden den bijstand van een so- lied-katholiek deskundige. Dit is geen Iooze leuze, maar een hoogst ernstige en hoogst rechtmatige eisch van het katho lieke Zuiden. En waar nu blijkt, dat de R.K, Vroed vrouwenschool van Heerlen (L.) niet in slaat is voldoende R. K. Vroedvrouwen op te leveren, daar ligt de gevolgtrekking voor de hand, dat „Moederheil" met het concipiëren van het- plan van een tweede R. IC. Vroedvrouwenschool uitstekend werk deed. Dat zij hare inrichting plaatsen wil in "VYest-Noord-Brabant pleit voor haar doorzicht, immers, daar kan zij een nieuw rayon bestrijken, eene nieuwe leer- lingen-cjientèle trekken en autochthone vroedvrouwen vormen, welke begrijpelij kerwijze meer smaak en lust zullen hebben in de plattélandspractijk onzer previnoie; daar gevestigd, wordt hare school geen concurrente van de Wilhelminaschool te Heerlen, maar een hooggewenschte bond- genoole bij liet werkzaam pogen om 't be- neden-Moerdijksche te voorzien van vol doende verloskundige hulp, alsook bij den strijd tegen de beschamende zuige lingensterfte iil-f-ze gewesten. Moge bet particuVrna»; '"^ïef. dat deze zoo schoone zaak meende te'mogen enta- mecren, allerwege die waardeering onder vinden en dien steun genieten, welke het inderdaad verdient en de spontane mede werking alom geboden door gemeenten, provincie en rijk den doorslag geven om insgelijks onverwijld op loyale en royale wijze steun te verleeuen. De woorden door Zijne Excellentie Mi nister Aalberse 30 Juni j.l. gesproken bij liet diamanten jubilé van d'e Amsterdam- sche Rijks-vroedvrouwenschool geven wel goede hoop. De Opperste Raad. hl afwachting. De correspondent van het „Hbl." te Parijs seinde gisteren: Zooals men wel verwachtte, heeft de commissie vair,! deskundigen Woensdag avond nog geen rapport kunnen uitbren gen, omdat nog geen overeenstemming ver kregen was; de Opperste Raad houdt van morgen dus geen zitting hetgeen niet zeg gen wil, dat er niet gepraat zal'"wórden, want Lloyd George heeft Briand al tot zijn braekfa-st iiiigenood-igd. Men 'hoopt van middag om vijf uur, als men van het dejeuner op Rainbouillet lerugkomt, het rapport gereed te vinden, zonder daarvan nog ai te zeker te zijn. De commissie is bezig het industriegebied in tal van kleine economische eenheidjes uiteen te knippen om dan ie bepalen naar weü'-k-en kant die zouden kunnen gaan. Volgens Fransche berichten loont daarbij de Engelsche des kundige sir Cecil Hurst zich het minst handelbaar en men begint bier wat terug te komen van 'het overdreven optimisme, en te begrijpen, dat, indien liet industrie gebied dan al deelbaar verklaard wordt, het slechts een zeer gering gedeelte zal zijn, dat aan Polen zal komen. Men voorziet, dat het vandaag feitelijk de dag van den grootcn strijd tusschen de premiers worden zal, die over den uitslag der conferentie zal beslissen en aangezien de 'bijeenkomst pas om -rijf uur begint, kan het laat worden eer er een beslissing komt, als die al komt. Inlusschen duurt in Opper S'ilezië de spanning van afwachten voort. Men weet, dat te Parijs het plan bestond om, wanneer men iot overeenstemming omtrent de grenslijn gekomen zou zijn, die lijn voor- loopig geheim te houden om tijd te hebben voor de noodige groepeeringen van troe pen, teneinde tegen eventueele gewapende reacties van de zijde der bevolking te waken. Er zijn er echter, die het bezwaar lijk achten om, wanneer inderdaad een maal een grens vastgesteld is, de onze kerheid nog langer le laten voortduren en die grens nog eenigen lijd geheim te hou den. Daarom is het denkbeeld geopperd, dat de Opperste Raad, wanneer men het eenmaal eens geworden is, de redactie van de overeenkomst aan de commissie van deskundigen Zou overlaten "en uiteéir zóu gaan. Het definitieve document zou dan geleekehd kunnen worden op een nieuwe conferentie, zoo spoedig mogelijk te hou den, en waar »nen zich bepalen zou lot ratif'iceeren en publiceeren. Omtrent een en ander is echter nog geen besluit ge nomen. Het rapport der deskundigen. Havas meldde nader: De geallieerde commissarissen in Oppcr- Silezië en de deskundigen hebben liun rap port opgesteld, dat aan het secretariaat der conferentie is overhandigd. De deskundi gen hebben vastgesteld, welke agglomera ties in liet industriegebied onverdeelbaar zijn en een niet te scheiden eenheid vor men. De „hulustrieele, driehoek" is aldus in een aantal deelen verdeeld, en de Op perste Raad zal nu daartusschen de grens moeten vaststellen. Lloyd George, Curzon, Briand en Lnu- clieur hebben vanmorgen een paar uren geconfereerd, maar het onderhoud schijnt nog niet tol een resultaat te hebben geleid. De Engeischen schijnen geen concessies ie willen doen en houden vast aan de z.g. Marinislinic, die op enkele „verbeteringen" 11a dezelfde is ais de linie in het plan- Percival-dc Marinis, en de Franschen ach ten deze linie voor Polen onvoldoende. Zoo stonden de zaken toen de Engelsche en Fransche vertegenwoordigers uiteen gingen. (Ilavas voegt hier ten slotte aan toe, dat men nog niet pessimistisch behoeft te zijn, zulke crises zijn ook voorgekomen bij vroegere besprekingen, waarbij men ten slotte toch tot overeenstemming kwam.) DUITSCHLAND EN DE OPPER- SILEZISCHE QUAESTIE. De correspondent van het „Journal" le Berlijn heeft, naar een B. T. A.-beriaht uit Parijs meldt, een onderhoud gehad met Wirth, die o.a. verklaarde, dat men, in ge val van een teleurstellende beslissing in zake O.-S., een vernietigenden terugslag in Duitschland kon verwachten. Vervol A yRIJ NAAR HET duitsCII TWEEDE DEEL. 'i* 63 «w- „Mijn dans, mejuffrouw, indien ik mij niet vergis." Bijna zonder te weten, wat zij deed- lam Augusta den haar aangeboden arm en terwijl zij in de rijen der dan, eenden ronózweefde, overlegde zij, wat haar te doen stond. Nog een uur mis schien en het bal zou ten einde zijn. Het was dwaasheid geweest, te hopen, dat Max haar zou opzoeken, haar om eens dans zou vragen. En toch, zij kon, zij wilde^ niet naar huis gaan, zonder haar doei te hebben bereikt. Max was juist alleen, haar besluit was genomen. „Laten wij, als het u belieft, naar dien kant gaan. Daar bij de deur staat een heer, dien ik wensch te spreken." Haar cavalier, door dit verzoek mid den in zijn lofrede over haar bewonde- enswaardig dansen, gestoord, beet pen op de lippen, „Meent u mijnheer ■Vuiinagen j „Wallhagen? Heet die heer zoo? Juist ik herinner mij" „Mijnheer Walhagen," zei Augusta, terwij., zij den arm van haar cavalier losliet en zich met een onstuimig klop pend hart, maar uitwendig bedaard, tot den haar tamelijk verbluft aansta- renden Max wendde, „ik geloof, u heeft vergeten, dat u mij om dezen dans heeft verzocht. Zulk een zwakte van geheu gen is, wel is waar, voor mij niet zeer vleiend, maar ik wil grootmoedig zijn en u vergeven. Ik dank u, mijnheer Von FliederMijnheer Wallhagen zal nu v/ei verder voor mij zorgen." Na zoo weggezonden te zijn, bleef den heer Von Flieder niets over dan zien met een stomme buiging te ver wijderen. „Max, zeide Augusta snel, zoodra zij met hem alleen was, „ik wenschte u te spreken. Maar in de zijkamer of nog liever in de gang, niet hier in de volle zaal. Het is hier om te stikken." Zonder hem den tijd tot een antwoord te laten nam zij hem bij den arm en ging naar de deur. Buiten wandelden verscheiden paren heen en weer. Aan het uiteinde van de gang stonden, in een groep bloeiende sierplanten half verscholen, twee leu ningstoelen Augusta ging op den eenen zitten en wenkte haren bege leider, aan hare zijde plaats te nemen. Een minuut zaten beiden zwijgend naast elkander. Max in de onbehaag lijke verwachting eener pijnlijke ver klaring, Augusta bleek, opgewonden, naar woorden zoekende. „Max," begon zij eindelijk met be vende stem, „waarom zijt gij den ge- heelen avond zoo van mij verwijderd gebleven Max had wel iets dergelijks verwacht, maar desniettegenstaande vond hij geen antwoord. „Ik heb u reden gegeven om boos op mij te zijn maar ik had nooit kun nen gelooven, dat gij zoo onverzoenlijk zoudt zijn. Kunt gij dan nooit ver geten, Max „Mejuffrouw, het...." „Neen, neen," viel zij hem hartstoch telijk in de rede. „Wat moet die plech tige toon beteekenen tusschen u en mij Max, ik heb u, maar meer nog mijzelf ongelijk gedaan, maar ik was destijds nog een kind en wist niet, wat ik deed. Vergeef mij en vergeet het, Max 1" Zij reikte hem de hand en hij nam ze aarzelend aan. Een oogenblik schitter gens protesteerde hij krachtig tegen de be schuldiging in de quaestie der' -versterkin gen gepoogd te hebben een wig le drijven tusschen Frankrijk en Engeland: liet be lang van Duitschland ligt immers in een poli bek van vrede. Ten slotte herhaalde hij de verzekering, dat de Duitsche regeering besloten is de aanvaarde verplichtingen 11a te komen. HET INTERNATIONALE HOF VAN JUSTITIE. De correspondent van de „Morniing- _posi"' le Ghnisliania meldt, -dat de Noor- sclit-- léden van het Haagsehe Hof van Jttstitie 'als Candida ten voor het- perma nente Hof van Internationale Justitie hébben gesteld: de Noonsche rechters Beiohmann en Hanssun; den Zweeclschen redster von Wiirtenberg en den Deen- scben rechter Nyhoim. DE WASHIN'GTONSOHE CONFERENTIE Reuter verneemt len' aanzien van de conferenitie ie Washington^ dat men in Bri'l'sche officieels kringen van meening is, dat de afwezigheid uit Londien van twee voorname .ministers alleen gerecht vaardigd zou zijn, indien eenige waarborg werd verschaft, dat de conferentie prac- lische vraagstukken zou behandelen. Hara, die Japairs-ohe premier, heeft'e>en proclamatie uitgevaardigd, waarin hij het Ja panache volk verzoekt een kalme en waardige houding aan te nemen in ver band met de conferentie le Washington en het aanraadt de ontwikkeling -der din gen zeer waakzaam te volgen, maar zich van dlnauvini'sjne te onthouden. De pre mier Oie-rhaalt Japan's verlangen oim Si berië zoo spoedii-g mogelijk te verlaten, doch verklaart dat het wordt belemmerd in zijn plannen door de snelle verande ringen in den toestand in Siberië. Japan heeft, al-du s voegt de premier hieraan toe geen territoriale ambities ten aan-, ziie.i v'an Siberië. De „Chicago Tribune" meldt, dat be kend is geworden, dat Groot-Bri-hfannië een. preliminaire conferentie had voorge steld, met de bedoeling -het met de Ver- eenigde Stalen en Japan eens te worden betreffende een substituut voor het E-n- gelseh-Japanisch verdrag, doch dat de Veveenagde Staten weigerden op het voor stel In te gaan, omdat zij vreesden, dat TWft de ontwapeiiingscgnife- reniti-e daarvan hét' gevolg' zou zijn. CORRUPTIE TIJDENS DEN OORLOG? Het Weensche weekblad „Börse" pu bliceert seu'sationeele Onthullingen, over gevallen van corruptie in het Pruisische ministerie van. oorlog en andere Pruisi sche regeertngisbureaux gedurende den oorlog. Deze onthullingen zijn samenge vat in een rapport, dat de gewezen Oos- lenrijkscbe ritmeester Lusztig, indertijd verlegenwc ordigor van het O-ostenrijksch- H«ngaarsc.he ministerie van oorlog, en die gedurende den oorlog in een corrup tie-proces gewikkeld was, tijdiens dien loop van dit proces aan de Weensche recht bank heeft overhandigd. In dit rapport voert hij tot zijn verontschuldiging aan, -dat hij in opdracht en met goedkeuring van zijn superieuren' i/n vele gevallen hooggeplaatste ambtenaren en officieren van het Pruisische .ministerie van oorlog met groote sommen grids heeft omge kocht, ten einde den uitvoer van verschil lende artikelen en groote hoeveelheden materiaal naar Oostenrijk mogelijk te ma ken. Hel moet hem op de®e wijze gelukt zijn, goederen en oorlogsmateriaal ter waarde van meer -dan 3V0 milliard naar Oostenrijk te vervoeren. Er zou vaak met valsche documenten zijn gewenkt. De on- afhankeiijik-'Soei'alisLiische partij in Duitscih ïan-d heeft zich van dit materiaal mees ter gemaakt en is voornemens een onder zoek van -helt gebeurde te eiscben. Luisz- tig heeft zich na de omwenteling te Ber lijn gevestigd, wiaar hij als commercieel vertegenwoordiger van Tsjecho-Slowakije zich -in korten tijd een reusachtig vermo gen heeft weten te verschaffen. Wij geven dit bericht van het Ween sche weekblad met alle voorbehoud weer. De toestand in Rusland. De hongersnood. De berichten van leden der hulpcom missies in Rusland melden, dat groote horden mannen, vrouwen en kinderen in de gevaar van besmettelijke ziekten. Hel kamp van Baranawice is toegerust voor -de beluuide- liug van vierduizend vluchtelingen per week. Het ha-ci de laatste dagen echter 24000 personen te behandelen, waardoor de hulpdienst werd gedesorganiseerd; groote groepen moestèn- doorgelaten wor den voor zij ontsmet waren. Pinsk in vlammen opgegaan Door een reusachligen brand werd de stad Pinsk in Wol'hynie, die ongeveer 60.000 inwoners telt, bijna geheel in de asoh gelegd. De toestand der bevolking is ■vreeselijik. Honderden families 'kanipeeren in het open veld. Aan alle kanten woéden boschbrandeh. De hulpactie. Blijkens een draadloos N. T. Ad-bericht uit Stockholm, beeft de Zweedsche regee- ring aan het Zweedsche Roode Kruis ver zocht de Zweedsche hulpvërlëeiiing in Rus land te be-heeren. Uit een verklaring van den eersten minister blijkt, dat de Zweed sche hulp voornamelijk zal bestaan in sa nitaire hulp. DE INKOMSTEN DER ENGELSCHE KROON. Bij eeirbesprdkittg in het Lagerhuis van 'e-eit wetsontwerp, strekkende tot verkoop Van een bepaald' eigendom der Kroon tot dekking van een tekort in de inkomsten der Kroon, deed Ghamberlaiu d-e belang wekkende openbaring, dat er een toene mend tekort was op de begrooting van het Koninklijk Huis, hetwelk' hetvorig j aar 45.000 pond sterling had bedragen en' dit jaar waarschijnlijk nog grooter zou zijn en dat in weerwil van de strengste zuinig heid, die de koning betracht. De koning had het tekort gedekt uit zijn particuliere middeleri en geweigerd, het voorstel der regeering aan te nemen de bijdrage van den staat te verhoogen, op grond van de overweging, dat 's londs financiën in slech ten toestand verkeerden. De koning was bereid geweest, een aanzienlijke vereen voudiging te dtnen plaats hebben in de praal der ceremoniën, dier uit traditie den Britsohefl troon omlhült, dod\ de regeering had den koning geadviseerd', de uit ouden tijd stammende waardigheid der Kroon in stand te hond-en. De koning was van plan, een commissie in te stellen om de uitgaven van dé koninklijke huishouding na te gaan, en als voorzitter van deze cornrnissié een voornaam ambtenaar van het ministe rie van Financiën Je 'benoemen. HET ANTWOORD VAN SINN FEIN. Reuter seint uit Lond-én, dat het ant woord van Sinn Fein op de vredesvoor stellen aan OHa-mbc-rlain is overhandigd. EEN PROTEST VAN -DEN PATRIARCH VAN JERUZALEM. Uit Rome meldt men aan de „Westmin ster Gazette", dat de patriarch van Jeru zalem, mgr. Barlazzina, een he-rdierlijfcen brief heeft gepu/blicc-erd, waarin hij ertegen protesteert, dat Brittarmië de openbaar making verbiedt van een rede van den paus tegen het Zionisme. Het schrijven geeft de rede voor de Katholieken in Pa lestina weer. MINACHTING VOOR PASPOORTEN. Tengevolge van een oprui-mrage van een hutjongen zijn aan boord van het Fransche stoomschip „Savoie" niet minder dan 149 paspoorten van passagiers in zee terecht gekomen. De assistent-administrateur, die bazig was met het in orde brengen van het scheepsmanifisst, had zich voor een half uur uit zijn hut verwijderd om zich wat le verpoozen aan dek en in dien tijd heeft de hutjeng-en, die de hut wat rammelig vond, -met al te groote opgeruimdheid wat opgeruimd en meteen de paspoorten, die in zijn oog scheurpapier waren, uit de patrijspoort in zee gegooid. D-eri betrekken passagiers werd bij hun aankomst te New-York toegestaan, aan land- te gaan in afwachting van de verkrij ging van nieuwe identificatiepapieren. EEN VERBROKEN VERLOVING. Mts. Bertiia A-rohibatd-, de vroegere miss Macfad-den, een rij-ke Engeische weduwe, die reeds verscheidene jaren in New-York woont maakt bekend dat -haar verloving tog. van. Par-ma, een broer van de ex-kei- zerin van Oostenrijk, verbreken is. Begrijpelijk is het, dat in den laatsten tijd meer en meer over den stemplicht geschreven wordt, waarbij velen zich te gen dit instituut verklaren. Ook wij deden dit enkele maanden ge leden. De r esultaten, met dit nieuwe bcg.'ir el in onze kieswet bereikt, zijn allesbe halve van dien aard, om er enthousiast voor te wezen. Ondanks den stemplicht, blijkt c- bij elke stemming, dat vooral in onze groo te steden duizenden en duizenden van de stembus wegblijven, terwijl de Over heid onmachtig lijkt, om tegen deze wets overtreders op te treden. Een wet, die niet gehandhaafd kan worden, dient zoo spoedig mogelijk tè worden afgeschaft, want zij maakt- het gezag belachelijk, wat in onze dagen meer dan ooit ernstige gevolgen kan hebbên. Maar zoolang de wet bestaat, gaat het toch niet aan dat bladen die prijs stel len op het handhaven van het wettig gezag, direct of indirect tot sabotage tegen deze wet aansporen. Zulks doet nu het A.-R. „Eriesché Dagblad". In een polemiek met „Het Centrum" schrijft het Eriesche orgaan: .„Indien er hier- of daar is een a.r. vrouw, die niet slechts in Staatkundi- gen zin het vrouwenkiesrecht afkeurt, maar ook meent, dat zij haar con- scientie zou bezondigen tegen God, door aan de stemming deel te „nemen, dan - geven we „Het Centrum" de .verzeke ring, dat zulk een vrouw, als goede calviniste, Gode meer zal gehoorzamen' dan de mensehen en om den 'Stemplicht geen voet verzet." - - We hebben deze taal in de-'ï wekeen herhaaldelijk kunnen F revolutionnaire bladen .als ,.De '.V-f-s«fo- Neder," „De Vrije Socialist" en maar in een aoti-revolutionnair dagblad hadden wij dit allerminst gezocht. j ,1? Ij Terecht zegt de „Resb." er van, dat( j als men zich op dat standpunt Helt, men dan ook de daad moqt- billijken van onze dienstweigeraars, dig. meer ge hoorzaam zijn aan hun consóiMtiè - dan aan de wetten des lands, zooa-ls 'zij voor geven. j Dan moet men ook den belastingbeta ler vrijstellen, die meent, dat hij zich zon bezondigen tegen Clod, door geld aan den Staat te betalen voor het on derhoud van leger en vloot. De Overheid is toch ook bij d'e anti- revolutionnairen de dienaresse Gods en moet als zoodanig gehoorzaamd on ge ëerbiedigd worden, tenzij zij door haar maatregelen uitdrukkelijk'in strijd kwam met Gods woord. En dat dit hier het geval was, zal het A.-R.-blad toch moeilijk darvei' fee- weren. Door .wat het „Eriesche Dagblad" thans doet, ondergraaft het orgaan het gezag van den Staat en opent het den weg voor allerlei revolutionnaire stroo- mingen. Het „Centrum" wijdt de volgende drie star aan den ontslapen Mgr. JB. H. Klönne „Met Mgr. Klönne is een katholiek journalist van den ouden stempel heen gegaan. Gf liever een gewezen journali-t, want sinds een lange reeks van jaren maakte de thans ontslapene geen deel m?er uit den hare oogen, een glimlach van geluk verspreidde zich over hare trekken het volgende oogenblik echter, stroom de al het bloed uit hare wangen naar het hart terug en eene siddering door liep haar geheele lichaam onverschil, lig had Max hare hand laten vallen, na dezelve even aangeraakt te hebben. In zijne stem lag geen spoor van een warmer gevoel, toen hij bedaard ant woordde Misschien hebben wij in het onderhoud, dat u bedoelt, ons beiden scherper uitgedrukt, dan eigenlijk noo dig ware geweestwij willen elkander daarom wederkeerig vergeven. Nu wil ik u naar de zaal terugbrengen/als u het mij wil veroorloven vermoedelijk is uw cavalier reeds in ver.wijfeling. omdat hij u niet kan vinden." „Neen, nog niet," zeide Augusta met moeite. „Gij wiltu wil mij niet verstaan. Het is wreed Is het .niet- genoeg, dat ik mijne overhaasting, mijn ongelijk inzie O, Max, ik bezweer u, verwijder de herinnering aan mijn dwaasheid uit uw. hart!" Zij verhief hare donkere, met tranen gevulde oogen tot hem om ze een oogen blik later weer moedeloos neer te slaan. Voor Max begon dit onderhoud hoe langer hoe pijnlijker te worden. „Ik kan u slechts herhalen," hernam hij met koude stem, „dat ik u niets te vergeven heb. U deed nog bijtijds de ontdekking dat wij niet voor elkander pasten, en ik.. wel, ik was te lang zaam van begrip om uwe redenen da delijk te kunnen volgen. Later zag ik natuurlijk zeer duidelijk dat u volkomen gelijk had." „Max 1" „Eene dame, gelijk u, kan natuurlijk op heel iets anders aanspraak maken, en het was van mij een onvergeeflijke dwaling, u aan mijn bescheiden lot te willen verbinden," ging Max vc -t, vast besloten een einde te maken aan dit onverkwikkelijk tooneel. „Maar wij zijn immers overeengekomen het ver leden te laten rusten, wij willen dus van het tegenwoordige spreken. U kent toch wel juffrouw Elfriede Rankhorst." Eene deur, in de onmiddellijke nabij heid der beiden werd zachtjes geopend en Constance Weber, die op verzoek harer zuster eens naar haar klein neefje v/as gaan kijken, om zich te overtuigen, dat het kind niets mankeerde, verscheen op den drempel. „Elfriëdé Rankhorst herhaalde Augusta op doffen toon. „0 ia.' die ken ik.". „Sedert gisteren is zij mijn verloof de." Een seconde 'bleef Constance stil staan, toen deze woorden helder en duidelijk in haar oor drongen,dan spoed de zij zich weg en verdween in de bal zaal. Spoedig daarna verscheen cok Au gusta weder daar en v. erd door haar ongeduldigen cavalier, die haar reeds geruimen tijd tevergeefs'gezocht had, dadelijk bij haar binnenkomen in be slag genomen. Gudhbridge, die naast zijn dochter stond en het gewoel gade sloeg, wierp haar een toornigen blik toe, maar Augusta bemerkte het niet. Zij had het gevoel, alsof een zwarte sluier zich over alles om haar heen had uitgebreid, licht, schoonheid 'en geluk voor eeuwig verbergend. Eén ding was haar duidelijk, zij mocht niemand laten gissen, wat er was gebeurd, zij moest glimlachen en voolijkzijn. En met schit terende oogen en rooskleurige wangen draaide zij nu aan den arm van haar cavalier rond en beantwoordde zijn fiauwe aanmerkingen met vro.olijke scherfsen, totdat hij genegen was te gelooven, dat zij niet alleen de schoon ste, maar oók de geestigste van alle aanwezige dames was. LWpxdj yeryoigd. j

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1