buitenland" r FEUILLETON Onder Valsche Vlag f 285 I Bureau: HOF 6„ ALKMAAR. - Telefoon REDAcfiERNo!E633' 433 Een gewichtige Datum. Handelsbeweging in luli 1921 'ffö. MS DINSDAG 23 All' USTUS' 1921 14e JAARGANG Abonnementsprijs: Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met Oeïliustreerd Zondagsblad Aan alle abonné's'wordt op aanvrage gratis een poiis verstrekt, welke hen verzekert tegen i ngevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200,—f 100,—, f 60,—f 35,—, f 15 O 60 f hooger. Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; eikeregel meer f O 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor- uilbetaling per plaatsing f 0.60 3 December 1921 y December a.s, <le dag* waarop de verzekeringswetten van minister Aalberse 2 jaar in werking zullen zijn, is een ge wichtige datum. Een gewichtige datum voor personen ou-uer dan 35 jaar. Die hebben met dien datum, 3 Dec. 1921 ter-u eg e, rekening te houden. Zijn er nog arbeiders of arbeidsters, oucier dan 35 jaar, die, om een of andpi*e reden, niet in de invaliditeitsverzekering zijn ingeschreven? Voor wie dus nog geen zegels geplakt worden? Laten zij dan zorgen, dat zij vóór 3 De cember 1921 een rentekaart hebben en in geschreven zijn. Want na 3 December 1921 kunnen zij niet meer in de verzekering worden opge nomen. Denkt dus, arbeiders, ouder dan 35 jaar, aan den datum, 3 December 1921. Als gij u vóór dien datum niet aangeeft bij derTRaad van Arbeid dan ontgaat u of uw nabestaanden ouderdomsrente, invaliditeitsrente, ■weezen ren te, weduvvenrenle, recht op gratis-verpleging bij dreigende invaliditeit. Zijn er nog personen, ouder dan 35 Jaar met een inkomen van minder dan 2000 per jaar, die verzuimden tegen een week- premie van 39 ct. te betalen vanaf 3 De cember 1919. zich een rente van 3Pei' ■week, ingaande op 65-jarigen leeftijd, en 100 uitkeering bij overlijden te verzeke ren?' Laten zij zich dan haasten en zorgen de ■verzekering vóór 3 December 1921 af te sluiten. Want komen zij eerst na 3 Dec. a.s. tot bet besluit zich te verzekeren (de gelegen heid blijft nog open lot 3Dec. 1923) dan veroorzaken zij zich voor iedere week, welke zij zich later aanmelden dan 3 De cember iq2i eene schade van 3. Want de ouderdomsrente 3*—) saat als men later komt, niet in op 65-jarigen leeftijd, doch evenveel weken na den Ó5en verjaardag als de verzekering na 3 Decem ber 1921 gesloten werd. Personen, ouder dan 35 jaar, denkt dus om 3 December 1921. Arbeiders, zorgt dat gij vóór dien dalum uw rentekaart hebt. Want gij kunt, bij verzuim u en. de uwen z£££ groote schade veroorzaken. En gij. die in de termen valt voor vrij willige verzekering, sluit die verzekering spoedig. De balans wordt beter. Blijkens de uitkomsten der door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepu bliceerde statistiek van den in-, uit- en doorvoer, heeft de totaal invoer in Juli 1921 bedragen 170.663.167, de uitvoer 105.420.129, saldo invoer f 65.243.038. Voor Juli 1920 waren deze bedragen res pectievelijk 314.861.366, 177^114.162 en 137.747.204. Over Jan.Juli 1921 bedraagt de totaal invoer 1.321.580.207, de uitvoer 772.870.914, saldo invoer 548.709.293, terwijl deze bedragen voor hetzelfde tijd vak 1920 bedroegen resp. 1.840.085.509, 943.886.977 en 896.198.532. (In bovenstaande bedragen is de waarde van gouden en zilveren munt en munt- materiaal niet begrepen, terwijl de van buitenlands in entrepot opgeslagen en de uit entrepot naar buitenslands uitgevoerde goederen buiten beschouwing zijn ge laten.) De totale invoerwaarde in Juli 1921 be- dToeg 17,9 millioen gld. minder dan in Juni; in Jan.Juli 1921 518,5 miliiioen gld. minder dan in Jan.—Juli 1920. De totale uitvoerwaarde in Juli 1921 be droeg 15.4 miiillioen gld. minder dan in Juni; in Jan—Juli 1921 171 millioen gld. minder dan in Jan.—Juli 1920. De volgende artikelen trekken de aan dacht door meerderen of minderen in- of pit voer. Invoer. De vermindering betrof vrij- iweï alle goederensoorten. In Juli bedroeg de invoer van tarwe 84.6 mill. K.G. voor 17,2 mill. gld. tegen 52,6 mill. K.G. voor 11,3 mill. gld. in Juni; door den meerderen invoer der laatste maanden vermindert het verschil met het vorige jaar. doch bleef <le invoer in Jan. Juli 1921 nog 16,5 mill. K.G. en 23,3 mill, gld. beneden dien van Jan.Juli 1920; in Jan.Juli 1921 werd echter van tarwe meel 38,3 mill. K.G. voor 11,4 mill. gld. meer ingevoerd dan over hetzelfde tijdvak van 1920. Van mais werd in Juli 65.8 mill. K.G. voor 7,6 mill. gld. ingevoerd en in Juni 59,9 mill. K.G. voor 6,7 mill, gld.; in Jan.—Juli 1921: 392 9 mill. K.G. voor 47,8 mill. gld.in Jan.—Juli 1920: 163,7 mill. K.G. voor 29,5 mill. gld.. Ruwe rietsuiker, waarvan de invoer ook deze maand zeer gering was, werd in Jan.Juli 1921 en in Jan.—Juli 1920 ingevoerd tot een hoeveelheid van resip. 13 mill. K.G. voor 4,6 mill. gld. en 31,1 mill. K.G. voor 17,1 mill, gld., uit welke cijfers tevens de prijsdaling blijkt. De in Jan..Juli 1921 ten invoer aange geven hoeveelheid lijnslagzaad overlrcf die'in Jan—Juli 1920 met 108,7 mill. K.G. en 16 mill, gld., terwijl die van andere oliezaden, grondnolen en copra belangrijk minder was. Van steenkolen bedroeg de invoer in Juli 2417 mill. K.G. voor 6,1 mill gld legen 417,3 mill. K.G. voor -9 7 mill. gld.. in Juni; in Jan.—Juli 1921 werd 1016.1 mill. K.G. meer ingevoerd, terwijl de waarde van den invoer in gemeld tijdvak met 29.6 mill. gld. 'verminderde (totaal Jan.—Juli 1921: 2.515 665 ton voor 66,7 mill, gld.; Jan.—Juli .1920: 1,497.061ton voor 96,3 mill, gld.) De gemiddelde prijs bij invoer bedroeg in fejjjjp tijdvakken resp. 26 en 64 per ton. Durtschland Ie" verde ons in Jan.Juli ,1921 aan kolen (behalve bruinkolen, cokes en briketten) 684.759 ton voor 17,6 mill. gld. en in Jan. —Juli 1920: 712.403 ton voor 42,1 mill, gld. De invoer van gezaagd naaldhout in Juh was 43.6 mill. K.G voor 3;5 mill gld, in Juni 50.2 miili. K.G. voor 4:6 mill, gld.; in Jan.—Juli 1921: 235,9 mill. K.G. voor 24.3 mill, gld.,, in Jan.Juli 1920: 355.6 mill. K.G. voor 52,9 mill. gld. Aan ruwe ongetwijnde katoenen garens werd rlit jaar tot en met Juli ingevoerd 11 mtiU. K.G. voor 18 ïtiill. gld. en in Jan- Juli 1920: 17 mill. K.G. voor 72 mill, gld De gemiddelde prijs bij invoer in ge melde tijdvakken bedroeg resp 165 en 424 per 100 K.G. Uitvoer. Evenals bij den invoer be trof de vermindering vrijwel alle goede rensoorten. De uitvoer van versche groen ten bedroeg in Jan.Juli 1921: 118,3 mill. K.G. voor 14,7 mill, gld., in Jan.Juli 1920: 121,6 mill. K.G. voor 13' mill, gld., waaruit kan worden afgeleid, dat de groote droogte in hel algemeen den uit voer van deze artikelen niet vervroegde, evenmin als dien van aardappelen, waar van uitgevoerd werden in Juli 1920: 61,6 mill. K.G. voor 7,5 mill, gld., in Juli 1921: 45.8 mill. K.G. voor 3,8 mill. gld. tegen 7,9 mill. K.G. voor 1,1 mill. gld. in Juni; in Jan.Juli 1921: 208,5 mill. K.G. voor 12,1 mill, gld., cl'. i. 104 mill. K.G. en 13,3 mil!, gld. minder dan in Jan.Juli 1920. Verder werd in Juli van gezouten vai- kensvleescb en spek 2,2 mill. K.G. voor 3,6 mill. gld. uitgevoerd, in Juni 1.1. mill. K.G. voör 1,6 mill, gkl.; in 1921 tot en met Juli 9 mill. K.G. voor 15,6 mill, gld., hetgeen 7,1 m-ill. K.G. en 13,5 mill. gld. meer is dan in JanJuli 1920. De uitvoer van kaas bedroeg in Juli 4,8 milt. K.G. voor 5,8 mill, gld., in Juni 5,6 mill. K.G voor 7.3 mill, gld.; in Jan.Julii 1921- 29.9 mill. K.G. voor 39,5 mill. gld. (ongeveer gelijk aan Jan.Juli 1920). Van bereide margarine en kunstboter werd in Jan.—Juli 1921: 39 mill. K.G. voor 35,7 mill. gld. uitgevoerd tegen 52,2 mill. K.G. voor 58,2 mill. gld. iu Jan. Juli 1920. Van boter in Jan.—Juli 1921: 11,8 mild. K.G. oor 27,6 mill. gld. tegen 12,8 mill. K.G. voor 34,7 mill. gld. in Jan.Juli 1920. De voornaamste afnemer was dit jaar voor kaas Duilschland, voor marga rine Groot-Britanniië en voor boter Frankrijk; in 1920 tot en met Juli waren VRIJ NAAR HET DUITSCH, TWEEDE DEEL. „Wat scheelt er aan, Muller 7' De dokter wierp een onderzoekenden blik op het ernstige gelaat van zijn knecht. „Heeft iemand je kwaad gedaan „Neen, ik heb buiten den kellner, die mij een glas bier en een broodje oracht, met niemand gesproken." „Wat hebt gij dan den geheelen voor middag gedaan „ik heb een beetje rondgewandeld en heb de omstreken nog eens bekeken, waar ik vroeger woonde, en ten slotte kwam ik in een kerk terecht, waar juist een zeldzaam paartje zich voor 't leven aan elkander lieten verbinden. De brui degom scheen- ten minste zestig jaar te zijn." ,.En de bruid?" -Misschien twintig en daarenboven log een^knap meisje." >.Hm," bromde de dokter. -neer deftige menschen, naar het cneen. En een ding is zonderling ,Jk ben overtuigd dat ik met dien ouden bruidegom vroeger al eens in aanraking gekomen moet zijn, maar ik kon mij volstrekt niet herinneren, hoe en waar.' Men had intusschen de laan bereikt, die naar het ka teel leidde. „Daar komt de baron met zijn tuin man, zeide de dokter, toen op eenigen afstand van hem twee mannen zicht baar werden, waarvan de een tuinge reedschappen in zijn hand droeg. „Baron Von Brenner had de aan komenden reeds bemerkt en kwam op hen af. „Dokter Muller Wees welkom De beide heeren drukten elkander de hand. „Juffrouw Wanda dwong mij in 't vorig najaar de belofte af, haar zoo spoedig mogelijk persoonlijk bericht te geven over haar vondeling. Het scheen mij nu beter toe hem zelf mee te bren gen, opdat zij zich met eigen oogen kan overtuigen wat van hem is geworden." „Ik zou u niet hebben herkend, als ik u ergens had ontmoet," zeide de baron vriendelijk tot Muller. „De verpleging van dokter Muller heeft u goed gedaan, dat ziet men u aan. Ik hoop, dokter, dat u vandaag een beetje langer blijft dan den laatsten keer.", dit resp. DuitsoMand en Groot-Briilamiië. De uitvoer van ruwe beelwortelsuiiker bedroeg in Jan.Juli 1921 0,4, mill. K.G. voor 0,2 mill, gld., dat is 13 mill. K.G. en 8,9 mill. gld. minder dan in Jan.Juli 1920. Van melis en alle n.a.g. suiker werd 99,2 mill. K.G. voor 43,2 mill. j?M. uitge voerd, dat is 50,7 mill. K.G. en 14 mill, gld. meer dam in Jan.—Juli 1920. In 1921 is steenkolen een belangrijk ex portartikel geworden (Jan.Juli 1921: 304.383 ton voor 7,2 mill, gld.); van bun- k-erkolen voor vreemde schepen bedroeg de uitvoer in Jan.Juni 1921: 600.494 to nvoor 17,3 mill, gld., in Jan.Juli 1920 slechts 45.142 ton voor 3,5 mill. gld. In Juni en Juli 1921 ging resp. 105.583 en 44.504 ton naar Ëngelsohe schepen (staking in Engels-che mijnnijverheiid). Aan gouden en zilveren munt en munt- materiaal werd in Juli ingevoerd voor 13,5.mali. gld. en uitgevoerd voor 5,9 mill, gld.; van Januari tot en met Juli werd in gevoerd voor 25,8 mill. gld. en uitgevoerd voor 66,3 mill, "gld. Blijkens het 2e.deel der Maamdstalisliek van den in-, uit- en doorvoer, werd in Juni 1921 uit inkomende schepen gelóst en in" uitgaande schepen geladen: in de haven van Amsterdam 336.229 ton cn in die van Rotterdam 2.115.029 ton. Voor de maan den Januari tot oil met Juni 1921 zijn deze cijfers voor Amsterdam en Rotter dam samen resp. 3.101, 2.336, 2.331, 2.263, 2.712 en 2.491 X 1000 toii, tegen resp. 1.899, 1.423, 1.039, 820, 1.184 en 1.660 X 1000 ton in Jan. tot en met Juni 1920. De toestand in Ierland. Dail Eeireann en de En- gelsche voorstellen. Dail Eircann zou, volgens de berichten, de heele week met gesloten deuren ver gaderen, maar. het wordt waarschijnlijk geacht, dat de besprekingen over het ant woord op dè Britsche voorstellen reeds heden, of Woensdag tot overeenstemming zullen leiden. Algemeen wordt aangeno men, dat de voorstellen verworpen zullen worden. Nochtans heerscht groot verlan gen naar vrede met Ierland en verschil van meening over de wijze, waarop do voor stellen, afgewezen moeten worden. De over- groote meerderheid zon gaarne zien dat het antwoord Wordt gesteld in een vorm welke voortzetting van de onderhandelin gen mogelijk maakt. Roland, De Valera's secretaris in Ame rika, is Zondag te Dub'lin aangekomen. Hij zeide, dat de tijding van den wapenstil stand in Amerika groote verlichting had gébracht en dat de openbare meening daar te lande zeer geschokt zou worden, indien de oorlog werd hervat. Het lersche Episcopaat en de vredesvoorstellen. De „Observer" meldt, dat leden van het lersche Episcopaat met betrekking tot de vredesvoorstellen groote activiteit ontplooi en. Gemeld wordt, dat De Valera de afge- loopen week een onderhoud had met en kele leden van het Episcopaat. De Valera en de publieke meening. Volgens de „Sunday Times" ontvangen De Valera en zijn collega's dagelijks tien tallen telegrammen, aldus meldt een draad loos N. T. A.-telegram, welke hen waar schuwen dat zij de openbare meening der geheele wereld van zich zullen vervreem den, indien zij een onredelijke houding aannemen. lersche persstemmen. Een draadloos N. T. A.-4elegram meldt, dat het commentaar der lersche bladen op de redevoeringen van lord Curzon in het Hoogerhuis en Lloyd George in het La gerhuis^ in het algemeen gunstig is en uit drukking wordt gegeven aan het geloof, dat de vooruitzichten op een vredelieven de regeling daardoor bevorderd zijm. De „Irish Independent", die een groote massa Sinn Feinsche volgelingen heeft, zegt: „Ofschoon Lloyd George verklaarde dat de hoofdlijnen en de grondslag van de voorstellen in zijn twee brieven vervat, niet konden worden gewijzigd, gaf hij toch toe, dat toelichting, opheldering en uit werking mogelijk was. Ierland zal zich verlaten op zijn leidslieden tot liet verkrij- "i van de best mogelijke voorwaarden, beëindiging van het bestand en de her- I"'.-riving' van de vijandelijkheden zouden i zijn minst een groote teleurstelling zijn or 't land. Gelukkigerwijze laten zoowel "ri: Valera als Lloyd George de deur open." De economische toestand van Duitschland. Keynes, de Engclsche schrijver van het l ékende boek: „De economische gevolgen vin het vredesverdrag" schrijft in de teutsche Allg. Zeilung" een artikelen- i-'eks „Gedaiiken iiber die wirlschaftliehe Zjikunft", waarin hij behandelt: de laatste overeenkomst tusschen de geallieerden en Diiitschlajid over het herstel; den invloed vr-o de overeenkomst op den wereldhan- d 'l en ten slotte de verschuiving van het etonomisehe evenwicht tuisschen oude en nieuwe wereld. "ui zijn eersteartikel constateert Keynes dut, terwijl in politiek opzicht de toestand w t opgehelderd is, de economische voor uitzichten tot groot pessimisme aanleiding ge ven. En al dadelijk ontneemt hij denge- n. i, die meenden dat de regeling van 12 M i 1921 voor het herstel een duurzame overeenkomst zou zijn, hun illusie en be toogt hij, dat die regeling slechts een voor- loopige was, die spoedig herziening noodig maakt. Een geluid, dat ook de laatste Lon- densche „Nation" doet hooren, wanneer tiet blad schrijft: De zware arbeid van herziening van overdreven eischen zal móeten hervat worden binnen enkele móanden en eens te meer zullen de gealli eerden hun sprookjesachtige goudbereke- niigen moeten toetsen aan de desillusio- neerende werkelijkheid. Keynes vreest, dat de afbetalingen van Duitschland moeilijkheden zullen gaan on dervinden met die van half April 1922; in hej tijdperl 'usschen Februari en Augus tus voorziei de Engelsche schrijver een vastloopen der betalingen. Mocht de Duit- sche eigendom in Amerika (thans nog ge- seqnestreerd) tot een bedrag van twee mil lioen goud marken middellijk of onmiddel lijk, gebezigd kunnen worden voor het her stel, dan is de ineenstorting nog eenigen tijd 1e verschuiven. Een dergelijk doel zou te hereiken zijn met de buiteniandschc lee- hingen lot voldoenden omvang maar al le Middelen zullen op den duur toch nut teloos blijken. Keyncs meent ten slotte, dat 'iet onmogelijk is een volk in de om- .mmólim: t-mn als waarin het Duitsclie ver keert, de lieift, ja twee derde deel van zijn inkomen voor het herstel te laten opbren gen. De laatste overeenkomst voor het her stel heeft het Duitsche volk een verade ming gegeven tot 1922; maar die overeen komst biedt al evenmin als haar voor gangsters mogelijkheid voor een duurzame verbetering. DE INTEGRITEIT EN ONAFHAN KELIJKHEID VAN ALBANIë. De Britsche regcering heeft, naar de „Temps" meldt, dezer dagen aam de voor naamste betrokken mogendheden meege deeld, dat zij ervan afziet een wijziging der Albaneesche grenzen ten gunste van Griekenland te eischen. Tot dusver had, naar het blad in herinnering brengt. Enge land geweigerd aan Albanië de zuidelijke grens te geven, die in 1913 is vastgesteld. Eerst wilde 'het hebben, dat Griekenland de gebieden van Korytza en Argyrocastro zou krijgen; daarna had het er in toegestemd, om Korytza aan de Albameezen te laten, maar het bleef Argyrocastro voor de Grie ken opeischen. De „Temps" spreekt er zijn voldoening over uit, dat Engeland thans, door ook van dien eiscli af te zien, zidh aansluit bij het beginsel der integriteit van Albanië, in overeenstemming met Frankrijk en Italië. Verder wijst het blad erop, dat Zuid- Slavische troepen thans nog ih 'bet oosten en het noorden een deel van het gebied bezet houden, dat in 1913, door de mo gendheden aan Albanië is toegewezen. In tusschen heeft ook Zuid-Slavië ziah aan gesloten bij de grens van 1913 „behoudens grenscorrecties", zooidat het blad ook van die zijde overeenstemming in beginsel meent te mogen conslateoren. Bovendien zijn de gedelegeerden van Zuid-Slavië en Albanië tegen 1 September uitgenoodigd, voor den Raad van den Volkenbond' te verschijnen. Vermoedelijk is naar de meening van de „Temps" de wijziging in de houding van Engeland toe te schrijven aan de overeen komst, door dit land met Italië getroffen inzake de Oostersche kwestie. Er is nu nog alleen de kwestie van het eiland Sase- no, dat tegenover Vallona ligt en dat de Italianen, sedert zij Vallona ontruimden, nog steeds bezet houden. Het vormt een bij uitstek strategisch punt. De Albaneezen vragen de ontruiming ervan. De „Temps" wijst er tenslotte op, dat Engeland de macht heeft ten aanzien van dit eiland de beslissing te brengen, want liet lot van een belangrijke marinebasis kan dit land niet onverschillig zijn. MUSJtSOR BÜITEKL BERJCmm DE EEUWFEESTEN IN PERU EN HET VATICAAN. Blijkens bij het Vailiicaan ingekomen be richten uit Peru zijn de feesten ter her denking van de, honderdjarige oraafhan- kdijkllieid van ddlt land geëindigd. Gelijk men weet, haid de H. StoeS ben buitengewone mfesie naar Lima gezonden, die uil mgr. Pdetropaoili, aartsbisschop van Calcide, vroeger tntarounilduis vam Vene zuela, zijn secretaris mgr. Borgia en prins Lelio Orsind, lid van de Romeinsche edel- wadht, bestond. De Pauselijke missie is door den presi dent der repuibJietk, de regeering en de diplomatieke vertegenwoordigers bijzonder vriendelijk ontvangen. AJe sociale vbt- eenigimgen en Peruaansche volksoigaiiisa- fles wedijverden om den pauselijiken legaat de aanhankelijkheid en den eerbied' te be trad,gen, die zij voor den Paus koesteren. De regeeuing gaf ter eene van de buiben- land'sehe missies een feestelijke receptie en bood de pauselijke vertegenwoordiging een tocht aan naar de stad Guzco, de oude hoofdstad der Inca's, waar mgr. Pieiro- paoi'i en zijn geffie&sdhap de overblijfselen eener verdwenen cultuur, bewonderden, die zulk een glansperiode bereikte, dat zij door geen enkel later tijdperk overtroffen wend. Tot besluit van de eeuwfeesten lneld het huis van afgevaardigden te Diana den 12iden Augustus een feesteüijke zitting ter eene der vreemde missies. Bij acclamatie werd de volgende motie aangenomen: „Diep geroerd dloor de goedheid van Zijne Heiligheid Paras Benedict us XV, dire onze eeuwfeesten optaistende door bet zeilden van «en bijzondere missie, spreekt de kamer van afgevaardigden van Peru hiervoor haar innigste dankbaarheid jegens den H. Vader nit Zij betuigt even eens haar levendige sympathie aan den bmtengewonen nuntius mgr. Piehopaoli en de overige leden van heft pauselijke gezantschap." De pauselijke missie denkt nog eemge dagen in Peru te vertoeven, alvorens de terugreis te aanvaarden. Waarsch.jnhjk zullen mgr. Pietropaoli en zijn gevolg zich den d&en September in Callao ansonepe EEN MASSAMOORDENAAR. In het Engdlhecken te Berlijn nabij hel Schlesisohe 'Bahnhof, zijn de laatste diagen een aantal liehaamisdeelen gevonden, welke er op wijzen, dat een massamoordenaar m deze omgeving aan het werk schijnt ^De liiken, waartoe die liehaannsdeelen behooren, zijn allen op dezelfde manier aan stokken gesneden, blijkbaar door ee man, die eenige oppervlakkige kennis van. ontleedkunde heeft, doch niet door een arts of geneeskundig student. De slacht offers, vier in getal, zijn meisijes uat den onbemiddrelden stand. Mien brengt c ezo misdaden in verband met de vondst van twee lijken, eensgen tijd geleden, in Ntako- lassee en Griinau, en vermoedt, dat één zelfde moordienaar deze zes misdaden be dreven heeft. GROOT MARIA-CONGRES. Et worden op het oogenbüdik, naar de „Gath. Times" meldt, groote toebereidse len gemaakt Voor een pan-Amerifciaansch Maria-congres dat op 8 September a.s. in Santiago (Chili) zal worden gehouden. Er zijn alle aanwijzingen, dat al de landen dier nieuwe wereld op dit congres ver tegenwoordigd zuilen zijn. Maria-congregaties in Argentinië, Bra zilië, Ecuador, Mexico, Cuba, Columbia, Venezuela, Salvador en San Domingo hebben reods haar deeSnemiug toegezegd. De plannen voor het congres zijn twee jaar in bewerking geweest en in dóen tijd zijn er honderden Maria-co;;gregia'ldes voor mannen en jongciiingeu opgericht in Chili cn andere Zuid-Amerikaansche landen. De aartsbisschop van Santiago heeft een schrijven uitgevaardigd, waarin hij van ganscher harte liet initiatief tot het houden van dit congres goedikeurt, daar de Maria-congregaties van veel nut zijn tot liet behoud en de vemneerdeiring varaj het geloof en de beoefening der christe lijke deugden. De aartsbisschop reent vervolgens de namen op van de Amerikaan retire dioce sen, wier herders hun goedkeuring aan liet congres hebben gehecht. Het zijn er, behalve die van Clhüö, ongeveer een dertig-, tal. Filmbelashing in Amerika. De film- belasting is in Amerika op liet oogen- biik zoo geregeld, dat op het invoeren van een itsche film, waarvan het ver vaardigen iwee millioen Mk. gekost heeft, 10 millioen belasting geheven wordt. De nieuwe film naar het Werk van May, „Das Indische Grabmal" die 15 milli- oe® Mk. gekost heeft, zal nu 95 mil- lioem Mk. aan invoerrecht kosten. Een verboden aanplakbiljet. !De Vereenigde Liberalen hadden voor een gisteren te Antwerpen gehouden Jan van' Beers-vjering biljetten doen aanplakken waarin gezegd werd, dat den vorigen 2kmdag Jan van Beers gevierd werd door het „verraders-college", waarmede het gemeentebestuur bedoeld werd. Dit laatste heeft, wegens bedreiging der open bare orde, de biljetten door de politie doen afscheuren, een besluit, dat „De Schelde" verkeerd acht. „Wie aan de straat werkt, moet tegen een bots kun nen", zegt bet blad „en het publiek weet immers toch, dat men enkel door een vuilen pot kan zwartgemaakt wor den." FöfetAc paspoorten voor bolsjewieken. 'De „Schelde" meldt, dat de Brussel- sche recherche reeds geraimen tijd een ernstige zaak van spionnage jxi België ten bate van een bolsjewieksche groej te Berlijn onderzoekt. Een Duitsche vrouw en oen hoog geplaatst ambtenaar van de Belgisch* kanselarij té Stockholm zijn er bij be trokken. De vrouw was tijdens den oor log Duitsch spion in Zwitserland; bij haar aanhouding bleek zij een valsoif paspoort in haar bezit te hebben, afge geven door haar vriend, den ambtenaar te Stockholm ,die volgens haar in de diplomatieke valiezen alcohol smokkelde en tegen betaling geregeld valsche pas poorten en andere stukken leverde. De ambtenaar werd naar Brussel ontboden en aangehouden. Een aartshertog gearresteerd. t~ Naad, uit Belgrado wordt gemeld, word gis teren te Laibach de gewezen aartsher tog Leopold Salvator Rainer van Habs- burg gearresteerd. Hij reisde op een vafschon pas, die op naam van oen Oos- tenrijkscli officier stond. De aartshertog wilde naar Italië. Bij het onderzoek van zijn bagage werden compromitteerende stukken gevonden, o a. brieven van vorst Wdmdiischgratz aan ex-keizer Karl. Will-. disehgratz bood in deze brieven den ex- keizer zijn bezittingen als woonplaats Ehallys overleden. Naar uit Athe ne gemeld wordt, is de oud-premier Rhallys aan kanker overleden. In 1903 was hij minister-president en minister van financiën geworden. Daar na maakte hij deel uit van verschillende ministeries. In 1909 werd hij wederom korten tijd premier; laatstelijk was hij, in 1917, minister van financiën in liet ministerie Ckceloedis. Hij was een po litiek tegenstander van Yenizelos. De dokter haalde zijn horloge te voorschijn. Wij hebben juist anderhalf uur tijd. Ik word dezen avond nog bij twee patiënten verwacht en moet dus bepaald met den volgenden trein ver trekken." „Is het niet mogelijk, dat u ten min ste tot acht uur blijft De reden is deze mijn moeder en Wanda zijn beiden naar de stad gere den. Guthbridge u kent hem immers trouwt vandaag, en het zal vermoede lijk nog wel een paar uren duren, alvo rens zij weer hier zijn." „Dat spijt mij," zeide de dokter te leurgesteld „maar mijn patiënten mag ik niet in den steek laten, zooveel te minder, omdat de toestand van den eenen tamelijk bedenkelijk is." Terwijl de twee heeren naar het ka steel gingen, volgde Muller den tuinman naar den tuin.Hij kende den tuinman Engels reeds, omdat deze herhaaldelijk op het kasteel Arden was geweest. „Dus zou ik daar even goed gehoord hebben, zijn mevrouw de barones en de freule vandaag naar de stad om een brui loft bij te wonen „Jawel, ik weet niet, waarom de ba ron ook niet meegegaan is hij was toch zeker ook verzocht. Voor 't overige een zonderling paarde bruidegom is een oud man en zoo geel als een citroen,een de bruid een knap meisje." „Ik denk, dat ik bruid en bruidegom heb gezien. Ik kwam in Breslau in een kerk, waar zulk een paartje zich juist liet trouwen." „De bruidegom is de heer Guthbridge de rijkste man hier in de omstreken, anders zou het jonge meisje hem ook wel niet hebben genomen." „Hoe heet hij Muller bleef staan, hij had een voorgevoel, dat zoowel de naam als het uiterlijk van den bruide gom voor hem iets bekends hadden. „Guthbridge. Het is een zonderlinge naam,maar de man is ook uit Amerika. Hij was de neef van eenen mijnheer Braunsberg, van wien hij ook zijn for tuin heeft geërfdMijn hemel wat scheelt u Muller was een schrede achteruit ge gaan en staarde zijn makker met groote oogen aan. „Braunsberg? En die neef heet Guthbridge. Lieve hemel, hoe is het mogelijk „Wat vroeg Engels nieuwsgierig. „Wat zou mogelijk zijn Muller antwoordde niet. „Vertel mij alles, wat gij van hjm y/eet,'^zejdejhjj kortaf. „Van wien ?van den heer Guthbrid ge „Ja." „Veel weet ik niet van hem. Ik was tuinmansjongen op slot Guruguh, toen de jongeheer ui; Amerika kwam." „Wanneer was dat „Dat weet ik niet juist meer het zal geleden zijn. Mijnheer Braunsberg had nog een anderen neef, die bij hem was opgevoed, en dien wij allen reeds als onzen toekomstigen heer beschouwden. Hij kreeg echterruzie met zijn oom en ging de werold wijde in Een paar jaren later stierf mijnheer Brausberg en de heer Cuthbridge was zijn erfgenaam." „Hoe oud was hij destijds „Twintig jaar, denk ik, misschien ook iets ouder. Maar waarom vraagt u dat alles. Muller bedacht zich een oogenblik. „Omdat ik vroeger in Amerika een man van dien naam heb gekend en dacht dat hij wel dezelfde kon zijn. Waar bleef dan de andere neef „Waar die gebleven is, kan ik u niet zeggen. Nu is hij in ieder geval dood want zijn weduwe is een jaar geleden met haar kinderen hier komen wonen. Nadep, dood van. ften he^r Mraun,<:berg ben ik nog maar korten tijd op Guruguh gebleven. Zoolang als zijn oom leefde, was de heer Guthbridge meestal vriendelijk, te vriendelijk, zou ik haast zeggen maar zoodra hij alleen heer en meester was, keerde het blaadje. De meesten van ons wilden zich zijn brutaliteiten niet laten welgevallenen gingen heen. Ik kreeg de betrekking hier op Brenner- hof, waar ik sedert, dien tijd ben geble ven." „Guruguh," zeide Muller peinzend. ,,Is dat niethet kasteel met den reus- achtigen koepel Het moet niet ver hier vandaan liggec, als ik mij niet ver eis. Ik heb het eens uit de verte he- zien." „Indien u buiten op den weg staat, kan u den koepel duidelijk zien. Het is een ruim en mooi Igebouw, en het p. k het hart gaat mij open, als ik er aan denk. Boomen zoo hoog en dik, als men anders nergens ziet'het park hier en op Arden is er niets tegen. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1