BUITENLAND FEUILLETON Onder V&lsehe VSag No. 266 VRIJDAG 26 AUGUSTUS 1921 15!ö N S Bi LA O55 Bureau: HOF 6, ALKMAAR. n Telefoon: Indische Kroniek. De toestand in Ierland. GEMENGDE BU1TENL. BERICHTEN. Birmeni Nieuws Pas-visa Nederland-België 1 opgeheven. 14e JAARGANG NOORD-HOLLAND Abonnementsprijs Yoor buiten Alkmaarf 2 85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0 60 f hooger. j ADMINISTRATIE No. 433 REDACTIE No. 633 Advertentieprijs: i Van 1-5 regels f 1.25; elke regel meer f 0 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor- j uitbetaling per plaatsing f 0.60 Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200,—f 100,—, f 60,—, f 35,—, f 15 „Mijnheer en mevrouw, pas uit Holland gekomen, hebben een lief knus huisje in het Ileuvellerrcin gehuurd. Zooals het veelal met pas uit Holland gearriveerde jonge menschen gaat, vinden mijnheer en mevrouw het hier in de Oost zoo' mooi, zoo snoezig, en die Javaansche bedienden zoo aardig, zoo beleefd en hulpvaardig. Ach hoe echt gezellig is het hier toch in Indie, zegt het jonge Hollandsche vrouw tje". Aldus begint een verhaaltje in het Se- marangsche Dagblad. Na deze schalksch-spottende inleiding het is altijd een verheugenis nietwaar, als een journalist nog schalksch zijn kan volgt een Beschrijving hoe het jonge arge- looze echtpaar hunne huisbedienden ont halen op thee, koffie, limonade en koekjes en „lieve moderne deuntjes" op de piano, en hen daarvoor uitnoodigt gebruik te maken van de leeren fauteuils en de rust bank van mijnheer. Aan dat lieve gedoetje komt natuurlijk een cataslrophaal einde: Plotseling op een Zondag-voormiddag werden de buren op- g 'irikt door een groot lawaai in hel lie ve husje. Men hoorde mijnheer vloeken en razen, en mevrouwtje er doorheen schet teren. Een poosje daarna zag men al het ..t personeel bet erf afgaan,.gepakt en gezakt druk gebarend, pratend, zich opstellend op een grasveld aan den over kant. En wat was er gebeurd? Mijnheer en mevrouw, de piepjonge Hollandsche echte- ,i i, die de Javaansche bedienden zoo - '-tilnvaardig vonden, hadden ten „lotte het in de galen gekregen, dat hunne brave bruine huisgenoolen op het laatst n', 1 meer werkten, alles verwaarloosden en lieten vervuilen. Bovendien moesten ze conslaleeren, dat een gedeelte van hun mooi Hollandsch servies, hunne lepels, vorken, messen, kus- sensloopen, beddegocd, etc. verdwenen vas. Een groot deel werd teruggevonden in de kamer van djongos, kokki, kebon, :1c.. Verder kwam het jeugdige echtpaar fot de ontdekking, dat de kamer van .jongos in een kruidenierswinkel was herschapen. Menvond er bier, koffie, 'hee, suiker, etc. Later vertelden de jeugdige echtelie den aan de buren, dat ze nooit gedacht en geweien hadden dat Javaansche bedien- len in dank voor de goede behandeling die -.ij bij hen ondervonden, den boel zouden wegstoppen en vervvaarloozen. En dergelijke jeugdige Hollandsche echt paartjes met hooge idealen over Indië en de Javanen wonen bij hoopjes in het Heu vel terrein. Aldus besluit het Indische biad dit ver telseltje, dat zoowaar door andere bladen rog overgenomen wordt, om hunne lezers :nede gelegenheid te geven zich te verkneu teren over de desillusies van het idealis tisch aangelegd echipaartje. Dergelijke stukjes zijn me een ergernis. Tk weet bij eigen aanschouwing, dat de nieuwkomers cf baren in Indië somtijds heel dwaze dingen doen, dal sommigen van hen met de allerbeste bedoeling, doch met een geproportioneerde onkunde om- trent de maatschappelijke opvallingen van, <le inlanders hun houding tegenover deze kenmerken willen door vriendelijke tege moetkomendheid. door „familiariteit", waarvan de resultaten zoo teleurstellend zijn, dat deze ethisch-doende nieuwkomers binnen het jaar getransformeerd zjjn geprononceerde Indië-kenners en ook vaak Indië-haters, die overtuigd zijn, dat aan de Inlanders toch niets te verbeteren valt!" Tk weet, dat de ethische nemingen van leze nieuwkomers meestentijds ondoor dacht en somtijds enkel liefhebberij is. Doch ik weiger te gelooven, dat er een en kel Hollandsch echtpaartje, hoe onhandig ook. zoo dwaas is om in hun streven tot overbrugging van rasverschillen ook alle gewone maatschappelijke scheidingen te niet le doen; en ik weiger vooral te geloo ven, dat er „dergelijke jeugdige echtpaar tjes^" „bij hoopjes" zijn. Evenwel, die overdrijving ergert me niet hot meest. Ergerlijker is de klaarblijkelijke opzet om dit „jeugdige echtpaartje" te doen gel den als typen van menschen, met idealen over Indië en de Javanen, om aldus met deze laatsten te kunnen spotten. Al is dit tb'kje lournalistiek om z'n k'inderlijheid en kinderachtigheid nogal onschuldig, ik begrijp maar al te goed dat de schrijver overtuigd is, de meening te vertolken van veien in Indië. Nog steeds zijn er velen, die meenen dat idealisme wel het slechtste artikel is om naar Indië mede te nemen, die een levens houding en een levenswerkzaamheid pro- pageeren, gekenschëtst met de populaire uitdrukking: we Zitten hier niet om vliegen te vangen". Deze soort materialisten, die in Indic slechts een land zien om geld te verdienen, inderdaad, deze zijn er „bij hoopjes". Het kwaad door hen- aangericht is niet gering, toch gelden menschen, die anders hande len dan zij als dwazen. En helaas, ook onder hen, die van goe den wil zijn, telt men weinigen, die er tegen kunnen dwaas geheeten te worden. Niet ieder heeft de onvervaardheid van „Roomsche Kruisvaarders". Roomschen zijn gemeenlijk zoo spoedig niet vervaard. Zoo juist heeft een der beide Katholieke vertegenwoordigers-daarvan blijk gegeven. Men weet uit een der vorige Indische Kronieken, hoe er eenigen tijd geleden ge klaagd is over het benoemen van een mi litant communist tot hoofd van een der kweekscholen ter opleiding van Inlandeche onderwijzers, waaraan een internaat ver bonden is. De heer ten Berge, zelf hoofdonderwij zer bij een der Holl. Inlandsche scholen heeft het bestaan bij de behandeling der onderwijshegrooting eene motie in te die nen, Waarin de wensch werd uitgesproken geen communisten aan de Gouvernements internaten te verhinden. Dat kon aller minst de goekeu-ring wegdragen van zijn allerhoogstcn chef, den directeur van On derwijs. Deze voelde zich gedrongen de motie te ontraden, doch verwierf daarmede geen succes. De motie van den heer Ten Berge werd door den Volksraad' met ruime meerder heid aangenomen. Proficiat, kameraad! S. Het parlementsgebouw te Belfast. Het UlsterbaliiiwU hoeft besloten, na goedkeuring van bet parlement, t'e Belfast aan te koopen het kasteel van Sloirmunt Castle en de terreinen daaromheen, om daar te bouwen het nieuw© parlementsge bouw, het gebouw van justitie en de imi- niistorieele dtepartementsgebouwen. De kristen van aankoop zullen 20.000 pi st. bedlrng-en. Straatgevechten te Belfast. Maandag hadden er volgens de „Man chester Guardian'" te Belfast wedbrom straatgevechten plaats tusscbén Uniopisten en Nationalisten. Even voor half tien het tijdstip, dat die „Curfew"-u-ren ingaan verzamelde zich een groep Unionisten op bepaalde seinen en deden, gewapend met geweren en revolvers, op drie pun ten aanvallen o;p die Nationalisten, die zich verdedigden en een half uur in ge vecht gewikkeld bleven waarbii honder den schoten werden gelost. Ten slotte keerden de Nationalisten naar hun wo ningen terug, doch nauwelijks wairen zij binnen, of de Unionisten deden een aan val op deze woningen en wierpen de rui ten bij tientallen in. De Nattojnalisten, die in die. veronderstelling leefden, dat de aanval algemeen zou worden-, trokken weer de straat o-p, waar die strijd oen uur lang werd voortgezet. De Unionisten had den de straatlantaarns uitgedraaid, zoo- dat het gevecht in donker plaats had. Kort vóór middernacht verscheen een sterke nolitiemacht ten tooneele, die naar beide kanten schoot en aid-us die straten zuiverde. DE VRÉDE TUSSCT-TiRN AMERIKA EN DE CENTRADEN. Naar wij vernemen zijn de ouwtarha.n- u-eling-en oveir het Duif sell-A me ri kaan-sel i-e vredesverdrag, die tussehen dien Duitsclien- gevolmachtigde, den minister ban bui- tenland'sche zaken dr. Rosen, en dien zaakgelastigde der Ver. Staten gevoerd zijn thans geëindigd. Het verdtrag zou reeds gisteren onderleekend worden, doch 'Cn'!'Sche re<tel*n tot mongen- uitgestelü. Omtrent den inhoud van het VRIJ NAAR HET IH11TSCH, TWEEDE DEEL. Ik was in vroegere jaren somtijds maanzuchtig, en wandelde in den slaap rond, en in zulk een toestand heb ik haar eens de geheele geschiedenis ver teld, of tenminste zooyee! daarvan, dat zij het overige kon raden. Later was ik altijd voorzichtigik liet mij zelfs opsluiten, opdat ik des nachts mijn slaapkamer niet kon verlaten." Augusta bedacht zich een oogenblik De voorzichtigheid raadde haar aan te zwijgen. Nieuwsgierigheid en een zekere ongerustheid echter drongen haar om te spreken en behaalden na korten strijd de zege. „Nu ben ik net zoo wijs als van te voren. Wat- hebt gij bij deze gelegen- eigenlijk aan uw vrouw ver- sela -jutlibridge wierp haar een toor- 'gpn blik toe. „juist hetzelfde, als m mijn koorts ongelukkig ook aan u heb verraden. En nu laat in 's hemels naam dat onderwerp rusten „Nog niet," hernam Augusta met saamgetrokken wenkbrauwen. Gii vergist u, als gij meent, mij iets vérra den te hebben. Ik weet slechts dat er een geheim bestaat, maar tot nu toe behcor ik niet tot de ingewijden." „Augusta „Ik herhaal, dat ik mij tot heden in 't donker bevind. Ik ben echter nu uwe vrouw, William, en heb als zoo- danig een recht op uw vertrouwen. Wat is het dat gij zoo zorgvuldig ge heim tracht te houden „Ga niet te ver met uwe gekheid 1" siste Guthbridge woedend, terwijl de .aderen op zijn voorhoofd begonnen te zwellen en zijn lippen krampachtig beefden. „Gij hebt mij toch verteld van Bill heb gespro- „Wie is Bill stamelde Augusta, verschrikt achteruit tredend. Zeker' gij hebt dien naam dikwijls genoemd' maar gij spraakt niets dan onsamen hangende woorden, zoodat ik er niets van kon begrijpen. Zeg het mij nu die zaak begint mij te verontrusten, ert ik moet eindelijk helder zien." verdrag wordt voorloopig, op grond van een overeenkomst lusiscben do beide re geeringen, nog het stilzwijgen bewaard. Wij hebban gisteren medegedeeld, flat de vrede tussclien Oostenrijk en Amerika gcleekend ijs. Zooals thans uit Weenen ge meld wordt, bevat dat vredesverdrag als inleiding de algemeene bepalingen om trent de bescherming van de rechten der Ver. Staten en zijn burgers tegenover Oos tenrijk; daarna bevat het verdiras) dat dtoel van het vredesverdrag van St. Ger main, (Sat ook boor Amerika zal gelden Amerika veklaairde zidli bij de onctarhan- delingen principieel bereid het algemeen pandrecht op te heffen. Het verdrag moet thans nog door (te volksvertegenwoordi gingen van beidie landlen wordsen gerati ficeerd. Te Washington lieerseht verrassing over de perdberchlera uitWeenen dat daar tor stede tussrhen Oostenrijk en Amerika een vre<5esver<ïrag getee.kemd zou zijn. Naar verluidt zijn die laatste weken on derhandelingen gaande zoowel te Wee nen als te Boedapest. Bedoelde ver dragen zullen in beginsel dezelfde zijn als bet verdrag met Duilscliland' en zullen eevolgd- woreten door verdragen van han del en vriendschap. RELLETJES TE BERLIJN. De communisten heblien weer eens de behoefte gevoeld, de werkloozen die straat op te sturen. Vóór het stadhuis te Berlijn en vóór het bureau ter bestrijding der werkloosheid in Lichtenberg verzamelde zich glstorocliteii'd een groote men'schen- menigte, en af en toe ontstonden er rel letjes. Van dien Olto Wilhelmplatz uit zet- le een uit enkele honderden bestaande troop werkloozen zich in beweging naar het stadhuis te Berlijn. Hier moest Oen nfdceling politie iug.rünen. Er werden ver schillende personen, gcarresteerdi. De Ja va ai-scènes, ju die gi s!eren te Lècch tenlberg sebou-ifen désI rietsvorga deri ng ziin hedenochtend voor liet bureau der wer.k- oiorii eirdsbos trij dlirg voortgezet. Een «root aantal werklonzen omringde needis in de birae.se morgenuren het gebouw en viel de verschijnende ambtenaren lastig. Er ontstonden stormachtige scènes, lot-die politie verscheen en er voor zorgde, dot dte beambten de bureaux konden verla ten. In het gebouw bevinden, zich o,p het n-offienblik politiebeambten. Op straat hoenscht groot lajwaai. Homterdien werk loozen trachten het gebouw bltouen te dringen. VERKLARINGEN VAN HERRIOT. De heer H-erriot, de maire vam Lyon, die naar men weet, een studie- en pro- pagandarets heeft gemaakt naar België, Nederland, Denomanken, Zweden en Noor wegen. is bij zijn terugkeer door het blad „Lyon rópublicadn" geinlenvieuwd. Hij had zeer sterk den indruk gekregen, dat er in alüe landen, die hij doorgereisd was, nog veel, nog a-lies voor Frankrijk te doen valt. Sommige -dozer landen zijn ons genegen en vereeren ons, zei-de de maire, and,are bevinden zich onder den invloed van het wel geslagen, maar niet over wonnen Duitsohland. Bij all die landen, zoowel bij die welke van ons houden als bij die, welke schier vijandig koel te genover ons zijn, moeten wij ons onze ge leerden en onze denkers befkend maken. Overal vinden Frankrijk en de Fran- sohen een groolc nieuwsgierigheid en be langstelling; nergens is men er onver schillig tegenover. Daarom heeft ieder Franschman, die in het buitenland reist, den plicht zich le beschouwen als een af gezant van zijn land en de waardigheid van die rol te bewaren. Men geeft ziöh niet juist rekenschap van onze positie tegenover onze vroegere vijanden; men begrijpt het vraagstuk van onze veiligheid niet goed en de legende van hel Fransdhe imperialisime, behendig verspreid, vindt gemakkelijk geloof. Het feit dat de_ Engelscili-en zich een beetje te egoïstisch van ons hebben losgemaakt, draagt er toe bij die fabel geloofwaardig te maken. De heer Herriot besloot met te zeggen, dat degenen, die niet begrijpen, dat de vrede zelf een strijd is, nuttelooze en ge vaarlijke menschen zijn. Hij liad tot zijn voldoening ervaren, dat Lyon een uitste kenden naam had van ernst, arbeid, krachtsinspanning en tucht. „Zoo Guthbridge begon te scha terlachen. „Zijn gelaat, dat juist nog een lijkkleur had,werd plotseling vuur rood. „De tijd om te bevelen is voor u voo bij, mevrouw!" schreeuwde hij, terwijl hij in woede uitbarstte. „Ge looft gij, dat ik nu nog als voorheen den gehoorzamen dienaar zal spelen Waarom hebt gij mij niet vroeger van mijn dwaling genezen Uwe list is ge- luktgij zjjt de 'slotvrouw op Guruguh geworden, maar ik zal zorg dragen, dat gij niet te veel reden hebt, om u over uwe gemakkelijke zegepraal te verheugen." Augusta snakte naar adem, zulk een- uitbarsting had zij niet verwacht. „William, gij doet mij onrecht, als gij meent „Dat gij met uw zwijgen Volgens een weloverlegd plan hebt gehandeld, niet waar zeide hij hoonend. „Ik zweeg, omdat gij destijds zwak en ziekelijk waaiT, en ik u niet door nuttelooze tegenspraak wilde opwin den, riep Augusta in tranen uit barstend. „Een zoc verstandige vrouw als gij zijt, moest tocii geloofwaardiger uil- UucMen klaar hebben." De maire vroeg zijn medeburgers bem te helpen dien naaiin te handhaven in het moeilijke oveogaingslijdperk. Over tien jaar, zo-o zeide bij is 'het de geduchte ver- vatlenmijn; tot zoolang wols er, meende 'hij, niets te vreazen, maar eerst over 10 jaar zal men welen, wie werkeïijik de overwinnende volken zijn geweest. HET RUSSISCHE TREURSPEL. De „Pal! Mali" heeft aan een Engelseh- man, die jaren lang le Astrakan woonde, en na een reis van veile maanden juist uit Rusland- was teruggekeerd, het bericht voorgelegd dat .de Sov-jet-Tcgeeransl fett bestrijding der cholera beslo-len zou heb ben dg geheele stad af te branden en de bewoners naar Siberië le zenden. „Misschien is er overdrijving iin het be richt", zeide deze Eiigelscüiman, „doch on waarschijnlijk is het niet. Toen ik de stad verliet was de toestand daar vreeselijk. Ik spreek nu niet over het bolsjewisme, ik heb in Rusland vele vrienden ouder de bolsjewisten; er zijn mannen en vrouwen onder met hoogé idealen, djoefh de groot© massa wordt slechts bctheerschl door zelf zucht De toestand in Rusland wordt bij den dag vreese&ijker; gij hoort hier iu Enge land het meest over Moslkou, dodh Mos kou is een paradijs vergeleken bij andere dceicc dies land-s. Eenige weken geleden bevond ilk mij te Moskou; daar wa-s voed sel te krijgen, daar was gelid beschikbaar en de mensclien schenen er nog een le vens, mei te hebben. Maar te Astrakan. Ni-slmi Novgorod en vele aindere steden •slepen rij zich voort met gebogen hoofd, waiirioipig. Wij wisten reeds maanden geleden dat de hongersnood komen meest. De boeren hebben opgehouden den grond te bebou wen, paudat hun vroegere oogsten aan hen werden ontstolen; het gebrek is thans in de graaribouwende districten groeier dan te Moskou. In die stad kon men da- geJijiksch een rantsoen brood van een half pond per dag koopen voor 2300 a 2500 roebels per pond; te Aslralkan kostte helt 1-900 roebels en in de graan-diistrioten 7000 rochels. Maanden lang leefde mijn gezin op ha ring en ons brood-rantsoen, en gelukkig dat wij te Astrakan althans nog visch {hadden. De cholera brak er uit even voor mijn vertrek kon het anders, wanneer de kinderen in de straten naar afval zoch ten en eiken gevonden haringkop gretig verslonden I De chaos is v-ree.-dijk en als het mog erger zou vonden, dan sta de hemel het arme Russische volk hij! Ik was een hoog betaald expert jn mijn vak en kreeg 70,000 roebels per maand, dat bedrag wais juist voldoende om elke 14 -dagen melk voor éón kind te betalen. Voor het overige moesten wij als ieder ander trachten er door le komen. Kleeding is er lieeleauaai niet meer. De oommdssarissen kunnen geen schoenen meer krijgen en de Rood© gardes omwikkelen zich de voeten met ©en soort rietachtig gras. DE FOUTEN IN MAROKKO. De minister van marine, markies -de Cortina, heeft in een interview met de „Voz de Guipuzcoa" zijn meening gezegd over de catastrofe van Melilla. Volgens den minister lag de schuld van deze ramp zoowel bij de burgerlijke als bij de militaire autoriteiten, doordat de achterwaarts gelegen posities niet behoor lijk' versterkt waren en geen middelen daartoe beschikbaar gesteld werden. „Wij zijn allen schuldig", verklaarde de minister, „hetzij door de daad, hetzij door nalatigheid". De Spaansche bewindsman was het niet eens met hen, die onmiddellijk al het ver loren terrein willen terugwinnen. Voor het oogenblik moest men alleen het oog op Na-dor en Selodan richten. Generaal Beriincv r heeft overigens aan de Spaansche regeering een militair en po" litiek plan voorgelegd, dat de volkomen goedkeuring der regeering wegdraagt. Men moet intusschen van hel land niels verbergen; liet gaat niet om eenvoudige operaties; in Marokko hebben wij oorlog. De minister achtte het beste middel lot een oplossing otm aan-den oproerigen Abd el Krim een khalifaat te geven. Zoodoende zou men de gevangenen weer lerugkrijgën en zonder veel kleurscheuren zich kunnen herstellen. MEVR. PILSOEDSKI f Een Orient-tclegram uit Krakau meldt dat mevrouw Piisoedski, de vrouw van het staatshoofd van Polen, is overleden. HET ONTZETTEND ONGELUK IN DE LUCHT. Aan de Engelsche bladien ontleenen wij nog de volgende bijzonderheden -betreffen de het luchtschip R. 38 dat op zulk een tragische wijze verging. Het luchtschip zou door de Amerikaan- 6che regeering gekocht worden voor 500.000 pond sterling, nadat het een bevre digenden proeftocht zou lubben gedaan. Op het oogenblik van de ramp was hel dus nog het eigendom van de Britsche re geering. De Amerikaansche bemanning was reeds 18 maanden in Engeland om met de bediening van het luchtschip vertrouwd te worden gemaakt. Verschillenden dier Amerikanen hadden Engelsche meisjes gehuwd, die reeds op weg waren naar de Vereenigde Staten. Kapitein Wan-n voerde het commando en majoor Thomas, een expert inzake het manoeuvreeren met luchtvaartuigen, was ook aan boord. Commandant Maxfield, die het lucht schip op zijn trans-Atlaittlisehen tocht on der zijn hevelen zou hebben, en andere Amerikaansche officieren maakten slechts als waarnemers den tocht mede. Een groep van 250 man had het lucht schip uit de loods gehaald en loen het be vel „los" werd .gegeven, steeg het sierlijk tot een hoogte van 2000 voet, cirkelde tweemalen rond het aerodroom alvorens naar Huil te stevenen. Men kon het luchtschip nog dirie mijlen ver met de oogen volgen, maar daarna verdween het in den mist. Draadlooze berichten meldden later, dat het Zuidwaarts naar Norfolk koers zette, over de Noordzee en dat men dien volgen den morgen vroeg te Pulham hoopte te arriveeren. Den 28sten Augustus zou het dan uit Pulham den grooten tocht over den Oce aan ondernemen. Amerikaansche oorlogs schepen hadden reed® instructie gekregen om op dien diag op verschillende punten der door het luchtscliip te volgen route te patrouilleeren en het draadloos op de hoogte te houden van de weersgesteldheid. Het plan was óm het luchtschip, als het in Amerika was aangekomen, een tocht over het hee'le Amerikaansche continent le laten maken. Er bevond zich een officier aan boord, die speciaal belast was met het opstellen van een officieel relaas over den tocht. DE BERLIJNSOHE LANDRU. Het Jjandru-verschijnsel, de blauw baard van Kamerijk, is niet specifiek Eranscb. Carl Qrossmann is zijn Ber- lijnsche concurrent; en al legt deze het af in het aantal slachtoffers d9 Duit- scher heeft er slechts (waarschijnlijk) zes op zijn rekening, tegen Landru twaalf of dnticn, in g r ffinaerde wreel- hoii wint do Eerlijns he moordenaar het misschien van zijn Eransehen collega. Nadat wekenlang reeds herhaaldelijk deelen van v rouwelijken in de Sproe waren gevonden, welker wijze van am putatie we9s op de waarschijnlijkheid van een bepaald stelsel van één bepaald per soon, die de moorden beging, heeft de politie dezer dagen op heeterdaad een man, Groismann, betrapt,- terwijl hij in' zijn vertrek meer een hol op de 7,ooveelste verdieping van een achter buurt bezig was oen aan handen en voeten gebonden vrouw den schedel in te slaan. In de kamer van den woeste ling zijn allerlei met bloed doorweekte vrouweldeeren gevonden, benevens een vrij belangrijke, som golds. Grossmann ontkent intusschen hardnekkig iets uit staande t9. hebben met den dood der ver schillende vrouwen, wier verminkte 1 ken in de Sprea gevonden zijn. Deza Ber- lijnsche Landru Bobijnt oik het procédé van 'zijn Frans hen voorganger, hot ver branden van lijken, toegepast te hebben. De woede van de bevolking uit dê buurt van da woonplaats van den vi'ou- wenmoordonaar is zoo groot, dat toen hij nog eens, geconfronteerd moest woeden met het lijk van zijn laatste slachtof fer, de toegestroomde manen en vrou wen hem op straat te lijf wilden om hem te lynchen, zóodat de begeleidende po litiebeambten de sabel moesten trekken om zich ruim baan te verschaffen en Grassmann te beschermen. TEGEN DE STIEREN- GEVECHTEN. Er worden in het Zuiden van Frank- lijk st'erengeve h en aangekondigd. Vol gens „Bonsoir" zal de vereeniging voor dierenbescherming de vervolging eischen van de ondernemers op grond van de wet-Grammont, die d-e mishandeling van huisdieren strafbaar stelt. Het Hof van Oassatie beeft uitgemaakt, dat de stier een huisdier is. Augusta had haar zelfbeheersching herkregen. Zij begreep, dat haar ge heele invloed op het spel stond. Door de onvoorzichtige bekentenis harer voortgezette stilzwijgende misleiding had zij zich groot nadeel gedaan slechts moed en overleg konden deze fout weer goed maken. „Uitvluchten riep zij, terwijl zij haar hoofd ophief en haar echtgenoot scherp in de oogen keek, ofschoon zij in haar binnenste beefde voor zijn gloeienden blik. „Op deze beschuldi ging antwoord ik daarom niet, omdat uw eigen verstand u moet zeggen, dat zij valsch en ongegrond is. Zou ik heden vrijwillig mijne onwetendheid- in be trekking tot dit zonder twijfel zeer eervol geheim hebben bekend, als ik mij niet vrij had gevoeld van iedere lage bereken ng Zij was zoo schoon in haar geveinsde verontwaardiging, dat Guthbridge niet dan met bewondering in deze fonkelen de oogen kon zien. Was het niet eigen lijk nog een geluk voor hem, dat zij niets wist? Hoe zwfar had de gedachte hem gedrukt, zoo geheel in de macht zijner vrouw te zijn Augusta werd zich reeds van haar voordeel bewust en maakte er gebruik van. „Gij hebt voorheen bekend, dat de bedreigingen en voorspellingen uwer eerste vrouw zich op geheel iets anders betrokken, dan gij Marion willet'doen gelooven. Ik dacht het wel, zij zouden anders onverstaanbaar zijn geweest. En nu wensch ik eindelijk dat geheim te leeren kennen. Wilt gij het mij mede- deelen „Neen," antwoordde Guthbridge norsch. ,,En ik zou u'den raad geven, deze zaak eindelijk te laten rusten en er niet meer op terug te komen." „Dien raad zal ik niet opvolgen." Guthbridge, die juist zijn hand naar een schotel uitstak, troL ze weer terug en keek zijn vrouw dreigend aan. „Dan waag het op uw eigen gevaar dien raad in den wind te slaan." „Dat gevaar vrees ik niet. Ik moet en wil alles weten." „En op welke wijze denkt gij achter de waarheid te komen vroeg hij op spottenden toon. 1 k zal ze ontdekken. Zooveel is mij duidelijk ;'de zaak staat in verband met de nalatenschap van uw oom. Volhardt gij nu bij uw weigering, dan zal mijn eer -te werk ziin, dien anderen neef +e zoe Uit Brussel wordt geseind aan Jiet „N. v. d. D Van 15 September af zijn de jias visa voor Nederiandksche en Beflgiseilie onder danen afgesdbaft. De heer Deterding en het personeel der Koninklijke. Naar het „Vad." verneemt heeft de heer Deterding, ingevolge zijn be lofte bij zijn 25-jarig jubileum gedaan, in het ondersteuningsfonds van het personeel <fer Koninklijke een (bedrag van 50,000 pond gestort. ONZE BEVOLKING. De bevolking van ons land telde I Juni j.l. 6,879,129 zielen. Amsterdam, Rotter dam, Den Haag en Utrecht samen 1,691,414 of bijna 25 pCt. der bevolking. EEN EIGEN BEDRIJF VOOR DE I UITGESLOTENEN Naar „Het Valk" verneemt, worden door het hoofdbestuur van den modernen bond (krachtige pogingen in het werk ge steld, tun de door de Horecaffers ge-, maakte slachtoffers weer aan een betrok-, king in het bedrijf te helpen. Het plan is, om in de vier plaatsen een eigen café-restaurant te openen, waarmee tevens wordt beoogd, prijsregelend op te treden. 20NGRES SOCIALE VERZEKERING, Men schrijft ons: Het Congres veor Sociale Verzekering, diat op 11 en 12 October a.s. te Utrecht in het Jaarbeursgebouw zal worden gehou den trekt in breede kringen de aandacht. Reeds lieten zich mer dan 300 deelnemers als lid van het congres inschrijven, waar onder vele kamerleden, hoogleeraren, me dici bestuurders van vakvereenigingén, kiesvereenigingen en Besluurdersbonden van alle richtingen. Ook' vele 'bekende figuren uit de politieke meldden zich voor het lidmaat schap aan. Het belangrijke vraagstuk over de uit voering der Ziektewet zal op dit congres als eerste onderwerp worden behandeld. Het Kamerlid Duys zal uitvoering döor Overheidsorganen bepleiten, waartegen over de hceren Dr. Posthuma, Directeur van „Centraal Beheer" en Mr. Korten- horst uitvoering door niel-overheidsorga- nen zal verdedigen. Daarnevens komen andere voor de komende wetgevende pe riode zeer belangrijke vraagstukken aan de orde, zooals Rijkskindertoeslagfonds en Moederzorg. Omlremt dit laatste onder werp zal mevrouw Posthuis-Smit hel pro en Mej. Mr. Fr. Katz het contra bepleiten. ITet belooft dus in elk geval voor de So ciale 'Verzekering een belangrijk congres le worden. Deelname slaat voor ieder belangstellen de open en kan prospeclus aangevraagd worden aan hel Bureau van hét Congres voor Sociale Verzekering, Heerengracht 237/9- Zooals beleend, heeft prof. mr. Aalberse, Minister van Arbeid, het Eere-voorzitter- schap van dit congres aanvaard en slaat het Congres onder leiding van mr. W. H. M. Werker. ken. Moeilijk zal dat niet zijn, want de menschen "hier in deze omstreken zul len hem nog wel hebben gekend. Met hem, of indien hij niet meer leeft, met zijne erfgenamen wil ik mij in verbin ding stellen." Zij keek haar echtge noot loerend aan. „En dan deel ik de zen man alles mee,wat ik weet en wat ik vermoed, en samen zullen wij.,.." Een verschrikkelijke vuistslag op de tafel deed het servies rinkelen. Een juist ingeschonken glas viel om, en de wijn li^> over het fijn damasten tafel laken. „Waag het, ook maar het duizend ste gedeelte te doen van hetgeen gij hebt gezegd en ik zal u met deze mijne handen worgen In het volgends oogenblik had hij de kamer verlaten, en de deur viel krakend achter hem in het slot. Augusta bleef nog eenige oogenblik- ken zitten. Had zij verstandig gehan deld, met zijn toorn zoo uit te dagen Wat kon haar eigenlijk dat geheim sche len Of hij op rechtmatige of onrecht matige wijze in 't bezit van zijn vermo gen was gekomen, kon haar toch eigen lijk onverschillig zijnhet was zijn zaak, en hij had de verantwoording, VJovAt yzpt.vjolcA'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1