„ONS BLAD" WEITKIM ui CWEITZ 1334 n C3E0IEÏÏEBEEHIlli 1333 fmr— Binned- Nieuws $e JAARGANG Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: ONIOELMTBJUUt. p@rfi®iiller@ vertrekhca isi 17, den Pass, ALKMAAR HÖÖK$ Wij verhuren loketten ter veilige Bewaring van effecten en docu menten in onze Ups brandkast. H9JTU3GEN en WAGENS Luchtverkeer. VAN DER PÖTT DE VLAM EINDHOVEN. Kapitaal en Reserve f 19.500.000.— Credieten, Deposito's, Aan- en Verkoop van Effecten. ALLE BANKZAKEN. Gemengd Nieuws FEUILLETON Onder Valsche VSag No. 124 ZATERDAG 27 AUGUSTUS 192f KOORD-HOLLANOSCH Abonnementsprijs Per kwRftüül voor Alkmaar - 2. Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad 0 60 f hooger. ADMINISTRATIE No. 433 REDACTIE No, 633 Advertentieprijs: Van 15 regels f 1.25; elkeregel meer f 0 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor- uilbetaling per plaatsing f 0.60 "an alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,f 400,f 200,—, f 100,f 60,f 35,f 15, We wreven onze oogen uit, omdat we dactiten verkeeTd gelezen te hebben en la zen toen opnieuw. Maar we hadden niet verkeerd ge- CZ-.'Il. Tusschen de cijfers der geboortestahs- ack in ons land lazen we: De jeboorte- cijfers. blijven hoog en verdere daling is venzeer waarschijnlijk ais gewenscht. Dat stond zeker gedrukt in de een of andere brochure van dien Nieuw-Malth. Bond, zal misschien een lezer zeggen. Pardon, dal stond zwart o.p wit tus schen de cijfers van het Cefltraal Bureau van de Statistiek in de Nederlandsche Staatscourant. ..Verder daling der geboortecijfers i« gewcnscht". meent de Directeur van het Centraal Bureau van de Statistiek, dié eer voorstander is van gezinsbeperking. De man kan voor zich wenschen wat hö wil. maar het is «ontoelaatbaar, dat hij als ambtenaar van den Nederlandsehén Slaat propaganda voor zijn verderfelijke beginselen tracht Ie maken in de Neder- landsehe Staatscourant, een officieel or gaan '"nor deze onbeschaamdheid verdient hit door de Regeerng gekapitteld te worden, wegens het gebruiken van de „Nederlandsche Staatscourant" tot het bevorderen van gezimsbeperking. RHJTttfGFABRSEK ALKMAAR GROOTE VOORRAAD Levering onder garantie Prijzen uiterst faag ven afin de gemsent bésturen dd. 1 Juni 1921 het verleenon van overheidssteun voorloopig is beperkt tot zeer dringende Eenvoudige schilderijen sieren de overige wanden. ïn een der hoeken staat een ie- vensgroot uitgevoerde marmeren buste gevallen, meent adressant er niet op van kardinaal Rampolla. moeten aandringen dat een voorzie- Wij kwamen daarop in een groote re- bedoeld zal worden getroffen, ceptiezaal, waarin vroeger de slaatssecre- P taris van Leo XIII de algemeene vergade- ™olaDS de Womngwet met haar inaen van de congregatie voor buitenge- normale uitvoering is hergeven. Met woon kerkelijke aangelegenheden deed groote voldoening heeft adressant m go- houden en presideeren. noemde circulaire gelezen, dat het de Deze zaal ligrt precies boven de biblio- bedoeling is dezo normale werking der theek van den H. Vader, waar deze zijn Woningv/et te bersjtellen zoodra de ge- clagelijksche audiënties pleegt te verleenen. tegenheid daartoe bestaat. Adressant Aan den rechtschen langen muur hangt m-£t/:;dat het oogenblik, waarop dit ie j a'v'stis tjgeü- laat nog, bef. St. Pietersplein te i%me Oversteekt en ziet naar het massale Vaticaansche paleis, zal meestal op de derde verdieping van den Oostelijken vleugel, het tweede ven ster van den rechterhoek nog verlicht zien. Een bewijs, dat de Vader der Christen heid, na de zware inspanning en zorgen van den dag, nog aan zijn schrijftafel ge zeten is, om hem voorgelegde documenten door te lezen oen van aanmerkingen te voorzien, of ongestoord aan het ontwerp van een encycliek te werken. Dfc particuliere vertrekken van den Paus rijn slechts voor zeer weinig personen toe gankelijk; zijn naaste verwanten, of soms een gezant, of een andere zeer hoogge plaatste autoriteit. Door bijzondere om standigheden genoot de bijzondere corres pondent van de „Msb." echter het voor recht een bezoek aan die vertrekken te j brengen, waarvan de beschrijving menig- i u ongetwijfeld zal ip^rrcss-^v- c'vloeker nu verder aan 'n groot schilderstuk, den dom van Keu len voorstellende, blijkens een inscriptie in goud, een geschenk van de stad Keulen aan Leo XIII. Aan den anderen langen muur hangt tusschen verschillende voor stellingen van heiligen van minder artis tieke waarde een schilderij van het Laatste Avondmaal van een prachtig coloriet en een treffende wijding. Een ronde marmeren tafel en een aantal bekleede stoelen vormen het meubilair. De ontvangsalon van menig particulier huis ii intusschen met heel wat meer overdaad ingericht. Een ingelijste foto trekt nog bij zonder de aandacht: een portret van Bene- lictus XV. omgeven door al de kardinalen, die het conclaaf van 1914 bijwoonden. De vensters van deze zaal en van al de ol&end-e vertrekken geven uitzicht op het I fietcrsplin. Van buiten zijn jalouziën aangebracht en van binnen blinden, die overdag gesloten blijven met het oog op Ge groote hitte. Op die manier alleen is de atmosfeer in de Pauselijke vertrekken dra gelijk te houden. Licht krijgen de vertrek ken. zij het in bescheiden mate, van den corridor, waarop al de ineenloopende ka mers uitkomen. De overal aangebrachte luchters en staande lampen krijgen stroom uit de eigenVaticaansche centrale. (Slot volgt). -'tunasushoi es legen wij de pracntige trap Van geel marmer, de „scala lobile". Wij kwamen langs de apparte menten van den kardinaal-staalssecrelaris en langs de vorstelijke receptiezalen, waar de Zwitsersche garde dag en pacht wacht houdt. Links op het bovenste portaal be vindt zich een altijd gesloten deur, die naar de derde loggia leidt, daar tegenover is de toegang tot de particuliere vertrek ken van den Paus. Een marmeren plaat boven de massieve eiken deur, waarin hel wapen van Pius IX- gesneden is, wijst er op, dat de vertrekken door Benedictus XIII (1724—1730) en door Pius VI (17751799) gerestaureerd werden. Tijdens het pontificaat van Leo BOUW VAN MIDDENSTANDS- WONINGEN. De Nationale Woningraad heeft tot den Minister van Arbeid een adres ge- richt, waarin hij mededeelt dat op een (e g;d ring door hem 28 Mei j 1. belegd met de houwvereenis-ingen, welke zich den bouw van milden^andswoningen ten doel stellen, de volgende conclusies zijn aangenomen. 1. Het is gewcnscht, dat de midden- standsbouwvereenigingen nnnst do par- 1 uli re bcuwrijv- rh il b ij en funct:o- neeren 2. Hiervoor is noodig/ dat van over heidswege voor deze vereenigingen niet alleen bijdragen of premies worden be schikbaar gesteld, maar ook crediet als bouw kapitaal. 3. Met het oog daarop i3 de meest XIII werden de vertrekken door kardi- fwens0J^ °Plos,in« (1"za- dé -mid- naal-sfaafssecretaris Rampolla gebruikt. Fius X. aan licht en lucht gewoon, kon niet wennen in de benauwde, deels kleine vertrekken, waarvan zijn voorganger ge bruik gemaakt had en had de vertrekken op de derde verdieping voor zich Ialen in- iehten. Benedictus XV liet ze naar zijn jinaak veranderen. Eerst traden wij een ruime voorkamer binnen, welke evenals alle andere vertrek ken. 6 ft 7 meter hoog is. Twee groote ven sters op de loggia uitziende, laten het licht binnenvallen. Er ligt een parketvloer, in tegenstelling met alle andere vertrekken van liet atica'an. die een steenen vloer hebben. In een prachtige met paarlmoer in gelegde kast. een geschenk van de Basti- lianen aan Pius X, hangen minstens twaalf witte toga's voor 's Pausen gebruik. De rechlermuur van de kamer wordt ingeno men door een boekenkast, tusschen de ven sters slaat een console met een kruisbeeld. d ns nd bv v/v r en g n 01 w den ge- b.'acir, o. d r du ic ing der Woningwet, en op grond van de bepalingen van d"za vo rs'i o ten o b d ag n tot dek king der jaarlijks-ho eko teil zullen kan nen ontvangen. 4. Er is dairvoor té moor aanleiding nu het verschil tusschen -de eischen, aan een woning v or de:i kleinen midden stand' ëh aan bon arbeiderswoning te stellen, aanmerkelijk geringer i s dan vroeger. 5. Aan den maximum-inhoud van 450 M3. kan in dit geval worden vastgehou den; voor het vaststellen van de huur en huurbijdragen van do Begeering wor de een regeling getroffen, overeenkom stig het bepaalde in de Ministerieel© circulaire van 30 Juli 1920. Nu tengevolge van 's Ministers schrij- waarop geschie.lt, tevens het oogenblik zal zijn om ten aanzien van den bouw van m'd- denstandswoningeu een defjn't'eve regé- ling te treffen in den aangegeven zin. Herstel van den toestand van vócï 1914 lijkt -adres ant gewenscht. Dezo is verkiezTijk horen de bestaande regeling, omdat het K. B. van 8 Nov. 1920 voor do bouwver.enïghtgea ah on gunstiger is te b s houwen dan de Wo ningwetregeling. Het crediet wordt b:- perkt tot 90 pCt. Het is voor do mld- denstanlsbouwvcr, euigingen, met name voor die, welke voor den kleinen mid- d nstcnl bouwen, z er n o ilijk h t ont- bre .end k pit ad b jeen te brengen. Adressant verzoekt den Minister de vereenig': g n, w Ike beo gen midd n- standswoningen te b uwen, gelijk' to stel len met arb'idtrsbouwver. enigingen en ze te brengen onder het bereik der Woningwet. In afwachting van een daaromtrent to nemen beslissing dringt adressant cr op aan, om ten behoeve van plannen, welke op *1 Juni j.l. in behandeling waren bij de gemeentebesturen, alsnog op do t ei g bri-ik lijke. wijze QVorhgids- steun bos-hikbaar'- fe st-ilèn. [Te hongersnood in Rusland. Op de vragen van den lieer Van Ravesteijn be treffende de o'hdersteuningsactie ten gun ste van de hongerende bevolking in de Oostelijke provincies van Rusland, luidt 't antwoord van den 'Minister van Buiten landsche Zaken: De regeering heeft geen kennis gekre gen van een nota door den Volkscommis saris voor Buitenlandsche Aangelegenhe den der Russische Federaleve Sovjet-Re publiek, naar aanleiding van de onder steuningsactie ten gunste van de honge rende bevolking in {1-e oostelijke provincies van Rusland, gericht tot den Minister van Buitenlandsche Zaken der Franscbe Repu bliek, welke nota mede gericht zoude zijn tot alle andere Regeeringen. H. M. DB KONINGIN-MOEDER. Na den verjaardag van H. M. de Ko ningin gaat do Koningm-Mosder recht streeks van het Loo voor eenige veran deringen Van lucht en hét bezoeken van enkele familieleden een paar weken naar het buitenland. De Koningin-Moeder zal eerst een bezoek brengen aan Hertog en Hertogin Wilhelm van Wurlemberg op het kasteel Eriedrichshafen. Ilotel-Cafè-Restauratti Schiphol. Op Schiphol werd Donderdagmiddag een holel-café-restaurant geopend. Tot de aanwezigen behoorden generaal Snijders, dr. Wolff, directeur van den Rijkssludicdiensl van de Luchtvaart, dr. Cannegieler, directeur van het Kon. Ned. Met. Instituut. De heer De Veer voerde namens den Minister r. Waterstaat het woord. Hij deelde mede, Öat de Minister op dracht gegeven heeft, dit huis te bou- wesi en dat hij de exploitatie ervan in handen van de Kon. Luchtvaart-Maat schappij voor Nederland en Koloniën stelde. En verder sprak hij de hoop uit, dat het gebouw een krachtige ontwikkeling van het Nederlandsche luchtvaarlverkeer zal bevorderen. De lieer A. Plesman, de admini strateur, beantwoordde deze speech met het uitspreken der hoop, dat door dit gebouw de luchtsport, voorname lijk het luchtvaartverkeer, een belang rijke stap vooruit zal zet!en. Een quadrille van zeven militaire vliegtuigen onder commando van ka pitein Yersteegh, bracht ter gelegen heid van de opening van het hotel café-restaurant, een bezoek aan Schip hol. Per lucht-taxi. Een lucht-taxi ver trok dezer dagen uil Londen voor een groote Europeesche reis. Een pa- rijsch handelsman, te Londen vertoe vend, had nl. uitgerekend, dat deze wijze van reizen, behalve veel tijd, ook heel wat geld zou sparen en ging nu de proef op de som nemen. De reis zal gaan naar de voornaam ste handels-centra: Brussel, Amster dam, liambiirg, Kopenhagen, Stock holm, Berlijn, Praag, Weenen, War schau, München, Rome en Lyon. Vol gens program zal het uitstapje 12 da gen duren. Verkeer en Posterijen Be brieVenbestellKig in Londen. - De Nederlandsche Kamer van Koop handel le Londen deelt mee dat zij, als resultaat van een door haar in gesteld onderzoek in verband met de late bezorging van de mails uit Neder land, een brief van den Directeur- Generaal der Britsche Posterijen ont vangen heeft waaruit blijkt, dat de vertraging in het bezorgen van de Nederlandsche mail in Londen dik- wci'f ontstaat, doordat de afzenders in Holland niet altijd het juiste dis- trictnummer op de brieven schrijven. De Kamer wijst daarom nog eens op het groote belang van het bijvoegen van Ijel juiste districtnummer op de voor Londen bestemde brieven. Kantoor ALKMAARBREEDSTRAAT tl Correspondenteschap HOORN GROOTE NOORD 149 Direct.K. VAN NIENES Jr. HET HUIS VAN DEN ZONDER LING. Het spookhuis aan het Roermonidsplein te Arnhem en zijn teruggekeerden bewo ner blijven de belangstelling van het Arn- hemsche publiek houden. Er slaan van 's morgens vroeg tot 's avonds laat groep jes menschen uit sloppen en slegen voor de deur, die wachten op de komst van den zonderlingen man, die even royaal blijft met zijn rijksdaalders als bij zijn komst. Gaat hij wandelen, dan beeft hij dadelijk een bende leegloopers om zicli heen, en wanneer hij een café binnengaat, blijft dit escorle zijn terugkomst afwachten. Dinsdagavond slonden er bonderden menschen voor hel vervallen buis op hel Roermondsplein. Tien agenten van politie waren noodig om de orde te handhaven en te zorgen dat hét verkeer niet gestremd werd. Toen de bewoner ten slotte buiten kwam, oordeelde de politie het gewenscht, om hem in bet belang van eigen veilig heid naar het hoofdbureau van politie te brengen. Laat in den a'vond, toen de belangstel ling verliep, keerde hij weer naar zijn huis terug. Hij moet zich hebben uitgelaten, dat hij zeer spoedig Arnhem weer gaat verla ten. - EEN VERKEERS-UNICUM. Weiezen in het „N.v.d.D.": Op den hoek van den Overtoom (Am sterdam) kom ik onverwachts te staan te genover een oud beer (alleen!), die tot mij zegt: „Mijnbeer, mag ik met u mede naar den overkant. Ik ben blind". Hij was eenvoudig, doch goed gekleed. Zijn rechteroog zag er normaal uit; zijn linkeroog was „weg". Et was niet de minste reden tot twijfel, of de zaak wel bona fide was. Ik loods hem langs de Amsierdamsche straatgevaren van zooveel per seconde. „Maar hoe komt het dat u alleen is?" „Ik heb niemand om mij te geleiden, meneer. Kinderen heb ik niet en mijn vrouw is in de zeventig". „Kunt u nu de straatsteenen zien?" „Neen, maar toch wel zooveel, dat ik' begrijp, dat we er nu zijn". „En waar gaat u nu heen?" „Ik ga naar de Leidschestraat". „Naar de Leddscheslraat? Maar dat is veel te gevaarlijk". „Dat is zeker gevaarlijk, meneer, maar ik word altijd geholpen. Ik loop iederen dag een uur of drie". DE DOORBRAAK VAN DEN BLEEK- MEERPOLDER. Men schrijft uit Oudkarspel: Met man en macht is men aan het werk gelogen, ten einde den Polder zoo spoedig mogelijk droog te krijgen. Aan weerszij den van de doorbraak worden in de Ring vaart houten schotten geslagen, waarbij hei-instalaties uitmuntende diensten be wijzen. Dit werk kost heel wat moeite en inspanning. Zoodra dit zijn beslag zal heb ben gekregen, zal men giuw aan de uitma- ling kunnen beginnen. Dit zal natuurlijk nog langen tijd vorderen, daar een ont zettende hoeveelheid water moet worden geloosd. Toch zal, als men geen tegensla gen heeft, alles nog betrekkelijk gauw in zijn werk kunnen gaan Van de land- en tuinbouwgewassen zal echter niets meer terecht komen. HET BLEEF NIET BIJ DE PET. Een kleermaker uit de Reguliersdwars straat te Amsterdam, deed aangifte bij de politie, dat hij door twee personen, die zijn winkel bezochten is opgelicht. Zij .gaven voor een pet te willen koopen, doch plotse ling verliet een hunner den winkel niet m'edieneimen van een nieuwe pet. De kleer maker nam met een dergelijke handelwijze geen genoegen, holde zijn standje uit en liep den man op straat na. Intusschen echter bleef bet in den wiei-el achtergeble ven' heerschap" niet werkeloos en' legde beslag op een geldtrommeltje met een in houd ter waarde van 230. Bij zijn terug komst kwam de kleermaker die er niet ingeslaagd was zijn pet terug te bekomen tot de ontdekking van het tweede meer ernstige verlies, u AxjS iaEjN MAN MOET KOKEN! Mevr. T. G.—B. schrijft in het„Hbld.": 't Gebéurt wel eens eert enkele maal, dat een man voor het feit gesteld wordt om zelf te koken. In de groote steden heeft mep in gejal van nool altijd wel eoöperatiete keukens en kèks bij de hand. Maar in de provincie is men zoo geluk kig niet. En gegeten moet er toch wor den. Men mag zich wet eens een enke len dag behelpen met brood, wie druk ke bezigkelen lieeft, verlangt den. twee den dag alweer naar wat beters. Nu is bet een feit, dat als een man kookt, hij altijd behoefte heeft, om iets anders klaar te maken dan anders. Zel den zet hij zich gedwee tot het ge bruikelijke aardappelen, vleesch en: groente. - Merkwaardig is ook, hoe origineel een man vaak kookt. Dat is niet zoo iets heel bijzonders, 't Is niet moeilijk oen of tweemaal in het leven origineel te koken, als je 't anders nooit dcet. Goon sterveling kan van een huisvrouw ver langen, dat ze eiken dag rariteiten op dient. En dat is maar goed ook, want do maag is nogmaai- 't best met een voudig, maar goed toebereid voedsel ge baat. Een tweede eigenschap van den man, die kookt, is,' dat hij duur is en ingre diënten niet spaart. In z ijn keuken vliegt de boteropt leeg, wemelt 't van blikjes en fleschje3 en Bausen en zu ren en kruiden. Wat hjj aan bekwaam heid te kort schiet, wordt met aller lei duurs en heerlijks ruimschoots aan gevuld. Zijn derde wetenschap is, dat hij liefst alles tegelijk in één pan gaar en klaar maakt. I Zoo zal hij bijvoorbeeld in een groote koekepan vleesch en aardappelen en groente tegelijk gaar braden. Eens heb ik gesmuld van zoo'n gerecht, dat be stond uit plakjes léver, snippertjes spek, kleine stronkjes bloemkool, gesnipperde uitjes en plakjes rauwe aardappelen, al les met rijkelijk boter in één pan tege lijk gaar gebraden. De man, dié gekookt had, overgoot zijn maal verder nog rij kelijk met Engelscbe saus, at er ralijs jes en olijven bij en besebuitjes met kaas na. In de meeste gevallen is een groote dosis zelfoverwinning bij de vrouw noo dig om lijdzaam toe te zien en toe to laten, dat de man kookt. Want vaak maakt hij er een qnbéschrijflijken rom mel bij. Wie niet in staat is veel door de vingers te zien, moet dan maar zelf koken, want aardappelen, waarvan de. helft is weggehakt (dat heet dan schil len), en groente, waarvan alleen het al lerbeste wordt gebruikt en het goede weggegooid, zijn daarbij aan de orde. Ook moet men niet vies zijn van aard appelen, die in de werkemmer werden gewasschen en vleesch, dat zóó van dei slager de pan ingaat. Maar wie dat a'.les als een groote eU bittere pil, met één hap naar binnen kan werken, wel, die bezorgt zichzelf een rustigen dag, als manlief (of zoon lief) kookt. Ik noemde al één gereéht, dat een succes kan zijn en waaraan een man werkelijk niet veel werk hééft. Hij mpg gerust vergeten vleesch en bloemkool af to wasschen. In de heete boter gaan al lo bacillen dood. En de slakken ook. Die afkeer van water uit zich bij voorbeeld ook bij het koken van rijst en het zeilen van koffie. Een halve pan rauwe rijst met een scheutje water 't is een mop, maar een periodiek hi storische. En lekkerder koffie dan een man zet bestaat er niet, want 't duurt een uur voordat er een druppel uit den boordevoilen liier komt, maar dan is 't 00E heus.li extract. Tenzij ze koffie ma ken op de manier, zooals ik bet bij een Scliotsche familie zag doen: gema'en koffie met me'k in een geëmailleérde pan, twee minu'en doorkoken, fi'treoren door een doek en klaar is kee3. .VRIJ NAAR HET DUiTSCfi. TWEEDE DEEL. Langzaam stond 'zij op en ging in de vestibule, waar zij den dokter aan trok die waarschijnlijk de zieke had gezocht. „Goeden avond, dokterU komt zeker vanvan juffrouw Guthbridge niet waar Wat denkt u van haar toe stand Dokter Linge keek haar aan en draal de. De uitdrukking van zijn gelaat deed haar plotseling de waarheid ver moeden. „Is zij „Van haar ij den verlost. Ja me vrouw, ik hebhaar zooeven de oogen gesloten." XVIII. Marion rustte in het familiegraf van het kasteel, naast haar moeder. Zll had zulk een stil, verborgen leven geleid, dat haar verdwijnen van het tooneei dezer aarde nauwelijks wezd opgemerkt. Guthbridge sprak zelden nooit haar naam uitzijn echtge- nooLe dacht slechts aan haar, wanneer haar oog op ae zwarte kleeding viel, die zij genoodzaakt was te dragen, ter wijl de uit Parijs meegebrachte'cos- tuums in de kast verkleurden in plaats van den nijd aller dame uit den omtrek te verwekken het bedienend personeel had ernst en droefheid getoond zoolang het lijk in huis was, maar nu ging het leven weer zijn gewonen gang. Mis schien waren de eenige, oprechte tra nen, die om Ma ion in het kasteel ge weend werden, die van de oude, nu ge heel aan zich zelf overgelaten Tita. De verhouding tusschen Guthbridge en zijn jonge vrouw was langzamerhand weer vriendelijker geworden. Augusta zag duidelijk in, dat zij zich tot een val- schen stap had laten verleiden, en zocht door verdubbelde teederheid het ver lorene weer te herwinnen. Guthbridge kwam haar van zijn kant halverwege te gemoet. Indien ook het gevoel, hetgeen, haar schoonheid in zijn hart had verwekt, weinig overeenkomst had met ware, reine liefde, zoo was het itoch machtig genoeg om hem de ver wijdering, die had plaats gevonden smartelijk te doen gevoelen. En dan haar stoutmoedig optreden, zoo geheel anders dan de beschroomde angst valligheid zijner eerste vrouw, had meer indruk op hem gemaakt, dan hij wilde bekennen, en deed het hem min der raadzaam voorkomen, met haar op vijandelijken voet te staan. Een eigenlijke verzoening had intusschen tot nu toe nog niet plaats gehad. Beiden vermeden het op het destijds zoo plotseling afgebroken gesprek terug t» komen. Het was de zesde dag na de begra fenis van Marion. Guthbridge lag in zijn schommel stoel' en sloeg heimelijk zijn echtge- noote gade, die in zijn nabijheid zitten de haar borduurwerk liet rusten en peinzend door het raam keek. Zal ik of zal ik niet Deze vraag hield haar reeds een geruimen tijd bezig. Een advertentie in de courant had eenige uren geleden haar oplettend heid getrokken en haar het besluit doen nemen, onmiddellijk een verzoe ning met haar echtgenoot tot stand te brengen. Hoe dikwijls had zij vroeger op haar wandelingen het bekoorlijk kasteeltje gezien, dat nu te koop werd aangeboden! Het lag ontrent tien minuten van Erzenbach verwijderd, in een prachtigen, ouderwetschen tuin met allerhande kunstige grotten, tem peltjes en prieelen, die menigmaal den destijds dwazen wensch in haar deden ontstaan, daar te mogen wande len en rusten. Dat kasteel moest naa| eigendom worden Hoe zouden haar vroegere vriendinnen verbaasd zijn en haar benijden Zijn stemming scheen gunstig voor haar doel. „Waaraan denkt gij, Augusta Deze plotselinge vraag deed haar opschrikken, een een seconde "draalde zij met haar antwoord. Het was toch moeilijk zich te vernederen en indien hij nu ten slotte haar verzeek nog wei gerde Maar probeeren wilde zij het toch. Glimlachend sprong zij op. „Mag ik op de armleuning van uw stoe.1 gaan zitten, dan zal ik het u -zeggen." „Wel vroeg hij nieuwsgierig, toen zij de begeerde plaat-, had ingenomen. Een aanraking der groote gele han den van haar echtgenoot had haar steeds een onoverwinnelijken afkeer ingeboezemdmaar geen spoor van dat gevoel was op haar stralend gelaat te ontdekken, toen zij zijn rechterhand vatte en met teederheid drukte.- „Wel herhaalde hij, „waaraan hebt gij gedacht „Aan u, William," zeide zij zacht. ,,Ik dacht, of gij mij ooit mijn dwaze drift van onlangs zoudt kunnen ver geven Ik geloof, dat ik destijds heel wat nonsens heb geuit, maar gij weet wel, dat ik er geen woord van meende." Zij leunde met haar hoofd tegen zijn schouder en wachtte op een antwoord. Dit bleef echter langer uit, dan zij op dit oogenblik kon verdragen. „Ik heb geen recht mij in uw ver trouwen te willen dringen, en ik beloof u, dat ik nooit, nooit weer een vraag over de erfenis en wat daarmede sa menhangt, tot u zal richten. De zaak op zich zelf ging mij ook eigenlijk in 't geheel niet aan ik was slechts ver drietig, dat uw eerste vrouw dingen had geweten, die gij mij niet wildet zeg- gdh. Jaloezie, zie je. Ik kon niet duiden dat zij u nader stond dan ik." ,Gii kleine zot.tin zeide Guthbridge gevleid. „Zij was niet half zoo mooi als gij. Is dat voldoende „Niet geheel. Gij moet er nog bij voegen, dat gij niet half zooveel,van haar hield als van mij en tot bewijs daarvan moet gij voldoen aan een verzoek, dat ik aan u heb." „Welk verzoek?" vroeg Guthbridge wantrouwend. „Eerst moet gij mij beloven, da: gij mij niet onbescheiden zult noemen, anders heb ik den moed niet het te zeggen." Haar blanke arm legde zich om zijn hals en haar oog keek hem smeekend aan. „Nu, wat is het? Alweer een nieuw sieraad „Het heeft betrekking op mijn ver jaardag," fluisterde zij. „Gij hebt mij voor dien dag een paar IJslandsche ponies beloofd, en ik ben er zeer blij mee, maarmaar ik zou gaarne nog iets anders willen hebben." „V/at dan Ik weet niet, 0" gij.." Zij zv/eeg stil, sprong op en keek verdrietig naar de deur, waar geklopt werd.« „Wat wilt gij vroeg zij op norschen toon den binnentredenden bediende. Word» vervolvd. 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1