BUITENLAND laffhias Erzberper t FEUILLETON^ Onder Vaische Vlag Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: ieerea Jed emapzijn WolteringWeekers fflIENT 9. ALKMAAR r \'n. 14de JAARGANG Abonnementsprijs per kwartaal voor Alkmaarf 2.— Vr or buiten Alkmaart 65 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0 60 f hooger. ADMiNISTRATIE No. 433 REDACTIE No. 633 Advertentieprijs: Van 1 5 regels fl .25; eikeregel meer f 0 25; Reclames; per regel f Ö.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor-| uiibetaling per plaatsing f 0.60. Met Geïllustreerd w T^lüTSbönné's wordt op aanvrage "gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,-, f 400,-, f 2Q0,-, f 100,-, f 60,-, f 35,- f 15,—. g® parïisöre vertrekken rass 2. H. de» Pasis. (S10t., Voornamer gestoffeerd is <1« nu volgen de tweede ontvangsalon, welke Slechts door een dunne, later aangebrachte deur van de overige is gescheiden. Kostbare gobelins bekleeden de muren; hier kunst en muziek voorstellende kin derfiguren, boven Christophorus Colum bus die peinzend den wereldbol beschouwt en in de hoeken de vier Evangelisten. Op mozaïken tafels liggen waardevolle ge ïllustreerde werken, terwiil op verschillen de étagères allerlei kleinere waardevolle voorwerpen pronken, In dezen salon verblijven gewoonlijk de gasten van den Paus, die de H. Mis in zijn particuliere kapel komen bijwonen. Met heilige schuchterheid betreden wij au het werkkabinet van den H. ader, waarin een vacht Smyrna-tapijt het ge- ruisch der voetstappen dempt. Ter rechterzijde aan het venster staat een keurig groot bureau, waarop alles vnfislvallig geordend is. Zeldzaam Chi- neesch meubilair -van a-jour-werk en con ker van kleur, maar in gewicht zwaar als ijzer vult de linkerwandzijde van het ver trek. Hier zien wij ook een portret van den onlangs overleden broeder des Pau sen, Johan Antonio Delia Chiesa in Itali- aansche aclmiraalsuniform, verder een olieverf schilderij, dat den k-ortgeleclen hei lig verklaarden Gaibriele deli' Addolorata voorstelt. Op den achtergrond van de kamer be vindt zich een bibliotheek, welke naast godsdienstige dissertaties moerend eels grootere werken van eneyelaipaedistischen aard bevat. Koevele kwesties zijn in dit werkkabi net reeds gewikt en gewogen, hoevele be sluiten van vérstrekkende be teekenis zijn hier genomen, zoo denken wij. Wij beschouwen dan nog de aardige verzameling groole, glanzende vlinders uit de tropenlanden, in glazen kasten, en begeven ons dan naar de bescheiden eet zaal. waar de H. Vader aan een flinke ronde tafel altijd alleen zijn maaltijdei gebruikt. In de nabijheid van de gangdeur staat \en bewerkt buffet, terwijl groote foto grafieën der ouders van den Paus. een aravonteekening, 's Pausen broeder voor stellend', een olieverfportret van kardinaal Rampolla alsmede een portret van den eerstén staatssecretaris van dezen Paus kardinaal Ferratn, de wanden versieren. In de dan komende slaapkamer be vindt zich langs de smalle zijde tegen over het venster, een met rood-zijden •kleed omhangen eenvoudige legerstede, waarboven zich een beeld van de R. Maagd Maria bevindt. Een console met een ebbenhouten kruisbeeld' en eenige sto.elen voltooien bet ameublement. Bij het venster staat nog een schrijf-, bureau en rechts in den boek een brand kast van manshoogte. Op een marmeren schoorsteenmantel bevinden zich allerlei geschenken van zijn familie, zoo o.m. een •taande klok met bübeboorende beelden. .Syog hangen landschappen van weinig vaarde aan den muur. Daarmede is liet bezoek aan de parti- mb'ere vertrekken geëindigd. De claarin beien-den de kamer, het ver trek waar Pius X heiliger gedachtenis •ti-erf, is als Pauselijke kapel van Bene- dictu-s XV ingericht. In het met rood-da- mast behangen heiligdom zijn zetels aan gebracht voor ongeveer 25 personen. Op het tegen het venster gekeerd verguld .routen altaar priikt een beeld der Moe dermaagd. als kind. Het Allerheiligste v.ordt in deze kapel niet bewaard. In de venster-nis staat een bronzen beeld der EI. Ag nes, een geschenk van bet Gohegio Capranica. waar de toen maals 21-jarige Delia Chiesa den 21 sten N-ovember 1875 zijn entree deed, om er zich tot 13 Juli 1879 te wijden aan zijn wetenschappelijke en religieuse vorming. Aan de andere zijde van de gang be vinden zich o.a. de mime badkamer des Pausen, de vertrekken van den Pauselij ken gelieim-searetaris, mgr. Migone en va:n den trouwen kamerdienaar Mariano VERPLAATST naar de Overzijde voorheen Fa. SCHNEIDERS. Faggiani, die reeds meer dan 20 jaar deze functie waarneemt. Een traip op deze gang leidt naar -de ijke vertrekken der tweede verdieping. Van deze trap maakt de Paus steeds ge bruik, wanneer Hij Zijin particuliere ver trekken verlaat of er in wederkeert. Ge'ijk wij in 'n vo ig nummer vermeld den, werd Vrijd ,g bij Griesbaeh in Ba den Matthias Erzberger vermoord, het bekende lid van do Duitsche Centrums- partij. Hoewel het motief tot de mis daad nog onbekend kan vrijwel als ze ker worden aangenomen dat hot hier een politieke moord geldt. Met Erzberger is een grooto politie ke figuur uit het moderne Puitrchland heengegaan, een man die reeds veel van zich deed spreken, veel voor zijn land deed en nog meer voor zijn hnd be loofde. Den laatsfen tijd was hij eonigszins op den achtergrond gebleven door de geweldige campagne, die tegen hem dcor zijn vijanden was ingezet, een -campag ne van een zelden gekende heftigheid. Maar zijn beteekenis voor het mo derne Duifcohland werd betekenisvol ge schetst ter ge'egenheid van zijn jongste proces, waarin llelfferich hem gewit keld had. Justizrat Von 'Gordon zeide dat Erzberger en Von Bismarck in één adem moeiden genoemd worden als bs- teckenisvol voor hun land. Beeds tijdens den oorlog was hij een politicus, w.iarmeie rekening moest war den gehouden, maar eerst na den wa penstilstand is hij zijn land van veel nut geweest. Hem wed vooral verweten dat hij zijn handteekening onder het zware verne derende vredesverdrag zette. „Was ik het of Ludendorff, die de ondeit e'c'ng ro dvke'ijk rchtte?" va- hij gewoon te zeggen of hij vroeg: ,,Was in 1871 Thiers verantwoordelijk voor de vernederende voorwaarden die Bismarck hem te onderteekenen gaf?" Alles wees er op dat Erzberger nog een rol in de ge cliiodenis van zijn land zou spelen. Zijn dood is eon verlies voor ketDuit- sche P,ijk en voor de Centrumspartij, waarvan hij een der meest geziene fi guren was. Dure fêlddensiandswoningen Het verschijnsel doet zich voor dat in verschillende gemeenten vam ons land, waar middenstandswoningbouwvereenigin gen huizen bouwen met steun van Rijk en gemeente, moeite wordt ondervonden een voldoend aantal gegadigden voor de ze woningen te vinden bij gereedkoming daarvan. Men zou daaruit kunnen besluiten dat aan deze woningen geen behoefte is. Toch zal niemand durven new eren, d at het bouwen van middenstandswoningen geen sociale behoefte was, toen het Rijk en de gemeente indertijd besloten om naast den bouw van arbeiderswoningen ook dien van middenstandswoningen te bevorderen. Er was gebrek aam arbeiderswoningen, maar ook aan middenstandswoningen en zeer zeker zal het Rijk niet tot bevorde ring van middenstandswoningbouw zijn overgegaan don na nauwkeurig onderzoek naar de noodzakelijkheid daarvan. Er moeten dus andere redenen zijn .voor do weinige liefhebberij voor deze midden stands woningen. Een daarvan is zeer zeker gelegen in de hooge buren, die deze buizen moeten opbrengen. De steunregeling voot de meeste hui- eeniging, voor zijne rekening neemt een zen was dat de bouwer, in casu de ver en drie kwart maal de kosten, die hel huis zou hebben gekost, indien het ge bouwd ware vóór Augustus 1914. De meerdere bouwkosten nam bet Rijk voor zijn rekening voor dirie vierde deel, in dien de gemeente, waarin gebouwd wordt bet andere kwart voor haar rekening nam Deze steunregeling heeft aan het Rijk en de gemeenten schatten gekost en toch zijn de huurprijzen nog hoog, zoo boog, dat zij door de mentschen, voor wie ze oorspronkelijk bestemd waren, bijna niet te betalen zijn. Want behalve dat de huizen rente en aflossing moeten opbren gen van 1.75 maal de bouwkosten, die bet huis 2011 gekost hebben im 1914, moet natuurlijk ook nog rente en aflossing worden betaald van den grond, waarop ze gebouwd zijn ofwel moet daarvoor erfpacht worden betaald. Huren van f 8001200 per jaar voor deze huizen zijn dan ook niet zeldzaam, ja zelfs bij na regel. Daar komt dan nog bij dat de huurder voor dat geld nog geen huis krijgt dat tip-top in orde is.Want met schroom valligheid is im den Tegel door gemeente lijke en landelijke bouwmspeclie geweerd alles wat zweemt naar comfort, Iaat slaan naar luxe. Zoo is het ons bekend dat in huizen met drie verdiepingen het aanbrengen vam een closet op een der verdiepingen als een ongeoorloofde luxe werd afgewezen en dat liet aanbrengen van vaste wascb- tafels op de slaapkamers; wat door zeer vele menschen bijzonder op prijs wordt gesteld, als een belachelijke eisch van comfort van de hand werd gewezen. Men moet daarbij nog in acht nemen, dat middenstanders, die huurprijzen van over de 1000 krachtens hen inkomen, gemakkelijk zouden kunnen betalen, door den langen duur van den woningnood overgegaan zijn tot het koopen van een huis en dat deze woningen worden be trokken door persenen, die niet in staat zijn een eigen huis te koopen of door personen, die geweigerd hebben en te recht in de afgeloopen jaren een huis te koopen tegen abnormale topprijzen, zooals wij die gekend hebben. De gangbare opinie is dat de met steun van Rijk en gemeente gebouwde midden- staudswoningen uitzonderingen daar gelaten! - niet de hooge huren waamd zijn, diie betaald moeten worden om de ex ploitatierekening te dekiken. Het gevaar is dan ook groot dat zij leeg blijven staan of leeg komen te staan zoodra er maar een weinig aanbod vam huurhuizen komt. Verlaging der huurprijzen is dus zeer gewenscht. Er is nu een streven merkbaar om voor deze middenstandsvvoningen ongeveer een zelfde regeing le verkrijgen als thans geldt voor vele met steun van rijk en gemeente gebouwde arbeiderswoningen, n.l. een jaarlijksolie bijdrage op de exploitatie-re kening. De huren zouden dan bepaald worden naar de inkomens der bewoners en het tekort zou gedragen worden voor een deel doer het rijk en voor een deel door de gemeente. Men zal begrijpen dat dit voor rijk en gemeente een kostbare geschiedenis kan worden. Maar misschien is er nog een andere weg le bewandelen. Voor de gelden, die de bouwvereeni- ging zeif moet fdureeren, o.m. een be drag gelijk aam 1,75 maai de bouwkos ten van 1914, moet de vereénigihg trach ten hypotheek te krijgen. De rentevoet vam deze hypothecaire gelden is op dit oogentblik hoog n.l. 6,25 tot 6,50 procent en er zijn vereenigingen die hypotheken legen nog hoogeren rentevoet moeten af sluiten. Wanneer detze rentevoet een paar pro centen zou kunnen verlaagd Worden, zou dit een aanzienlijke verlaging der huur prijzen veroorloven. Zou het Rijk geen gelden legen lage rente, bijvoorbeeld legen i'A kunnen verschaffen uit de gelden, die het in depo sito heeft op Rijkspostspaarbank en post cheque- en girodienst? Van geld er op toeleggen, kan in dit geval geen sprake zijn, want het Rijk vergoedt aan de in leggers ter Rijkspostspaarbank en aan de deposito-houders bij den girodienst een lagere rente dan 4M Hoogstens zou er sprake kunnen zijn van winstderving, om dat het Rijk wellicht maar wij meenen te weten, dat dit niet zoo is op andere wijze hoogere rente dan 4kweeken kan. Wanneer de bouwvereenigingen hypo thecaire gelden konden krijgen iegen 4%, inplaats van tegen 6M dan zou dit reeds enorm schelen in den huurprijs. Een huis, waarop f 15.000 hypotheek is ge nomen legen 6% moet aan rente alleen reeds opbrengen f 975 per jaar. Dit be drag van f 975 zou verminderen tot f 775, indien het Rijk die gelden verstrek te legen 4M Wanneer voor die wonin gen de huurprijs met 200 zou verlaagd worden, zouden de huren op een dragelijk peil komen. Naar onze meening is het een vraag die vooral door de gemeentebesturen, die aan bouwvereenigingen tot het volle bedrag hypotheek verleenden, ernstig onder de oogen mag worden gezien. Immers deze gemeentebesturen verleen den geld tegen denzelfden rentevoet als waarop zij zelf gelden moesten Ieenen. Dat was in den laatsten tijd weinig min der dan 7 Moeten de bovenbedoelde middenstands- woningen echter deze rente blijven op brengen, dan is het te voorzien dat de eene bewoner na den andere de huizen verlaat onj de h-ooge huren, met het gevolg dat vele huizen onbewoond blijven en de ge meente de verschuldigde rente en aflos sing niet binnen krijgt ivrlé naar het duitsch. tweede deel. „Er is een man, die mijnheer wenscht te spreken." „Een man Welke man Hoe heet hij Wat wil. hij riep Guthbridge ongeduldig. „Hij heet Muller, en zegt, dat hij /oor een gewichtige aangelegenheid kom't." „Muller Ik ken geen Muller. Vraag hem maar even wat hij wil." De bediende verwijderde zich en kwam spoedig daarna terug met de mededeeling dat de bezoeker dat alleen aan mijnheer kon eggen. „Ah riep Augusta, „ik weet, waar het om te doen is. Heet die koopman, tot wien ge u gewend hebt voor de POnics, niet Muiier „Waarom zou die hier komen?" bromde Guthbridge, terwijl hij niet '■onder moeite opstond. „Misschien wenscht hij een nauwkeu rige opgave." „Mogelijk wel. Wilt gij meegaan en hem persoonlijk uwe wenschen te ken nen geven „Neen, dank u, liever niet," zeide Augusta dralend, „gij kent immers wel mijn smaak, en ik heb daar een in teressante novelle, die ik ondertusschen verder wil lezen." Augusta neuriede een liedje en stond op om van een zijtafeltje een boek te nemen. Weldra was zij zoo verdiept in de lotgevallen van den held en de heldin, dat zij alles om zich heen ver gat. Het eene kwartier na het andere verging; Augusta bemerkte het niet. Eindelijk was het laatste hoofdstuk ten einde. Zij deed haar boek met een zucht van bevrediging dicht en keek op. Waar zou Guthbridge zoo lang blij ven Hij moest toch lang met dien Muller klaar zijn. Over veertien dagen was het haar ver'aardag, die haar een nieuw ponywagentje zou brengen en het kasteel te Erzenbach. Wat zou men in Erzenbach begeerig zijn naar een uitnoodiging tot de feesten, die zij dacht te geven. Wat zou Max nu De moofd op Erzberger. De opwinding te Berlijn. Te Berlijn is de opwinding over den moord op Erzberger buitengewoon groot. Algemeen Is daar de opinie, dat deze moord sinds lang is voorbereid en dat het laf gestook der laatste weken, hetwelk op den nationalistisclien frontstrijdersdag in het stadion zijn hoogtepunt bereikte, de ze gruweldaad verhaast heeft. Ook de rechtsctie pers poogt haar leed wezen te betuigen bij deze misdaad. Maar de andere 'bladen laken scherp dit huiche len en toonen uitvoerig aan, hoe deze moord logisch aansluit bij de sinds lang door rechts gevoerde campagne. De „Vorwarts" vindt de ware stemming dezer lieden in een telefonisch gesprek, dat een der „Vorwarts"-lezers ingevolge 'n gekoppelde telefoonverbinding heeft kun nen afluisteren. Het gesprek werd gevoerd tusschen generaal-majoor Von Behring en een an dere bekende persoonlijkheid. Het ging over den moord. De generaal zeide, aldus de „Vorwarts": „Daar kunnen wij ons geluk mee wen schen, dat eindelijk dit „Schwein" den dood vond. Ik heb mijn beste flesch wijn uit den kelder doen halen, om daarop te drinken." De groote massa te Berlijn is vast be sloten, aan het drijven der nationalisten en het uitdagend tarten dezer heeren nu beslist een einde te maken. De arbeiders staan gereed, om bij de eerste gelegenheid de beste in te grijpen en deze lieden tot de orde te roepen. Zondag zou te Potsdam een Tannenberg- feest gevierd worden, natuurlijk ging 't initiatief uit van de Duitsclie nationale partij. De „Freiheit" brengt thans een oproep aan de arbeiders: „Massa, in actiel" heet het. „Een politieke moord heeft in ons land plaats gehad. Duldt niet langer, dat fanalidken hier de wet voorschrijven. Ten einde is ons geduld. Zondag gaat de re- actionnaire moordenaarstroep in Potsdam Tannenberg-féesten vieren. Op, ook gij, naar Potsdam! Bedwingt daar de macht der reactionnairen en monarchisten!" De regeering heeft zeer wijselijk de Tannenberg-feesten en de tegendemonstra- tie, waartoe de boven-geciteerde oproep uitnoodigde, verboden. In verband met den moord op Erzber ger, hebben de gezamenlijke vakvereeni- gingen bij de regeering stappen gedaan, opdat deze onmiddellijk maatregelen treft, om aan de „hetze" der „rechtsclie-bolsje- wiki" een einde te maken. Ook de bedde socialistische partijen zul len an dien zin bij de regeering ageeren. Algemeen is men in deze kringen van oordeel, dat aan het steeds brutaler op treden der Duitsoh-nationalen slechts een aangesloten front der arbeiders paal en perk kan stellen. liet onderzoek. Uit Karlsruhe wordt gemeld, dat het onderzoek naar de daders van den moord aanslag zeer actief wordt voortgezet. Men heeft, heet het, met politiehonden uit Karlsruhe een spoor gevonden. Zaterdag voormiddag heeft op het tri bunaal in Oberlkirchen een onderhoud plaats gehad tusschen de politie-autorilei- ten van Stuttgart en den procureur-gene raal van Karlsruhe. Het onderzoek wordt intusschen, zooals gezegd, ijverig voortge zet en men hoopt spoedig eenig tastbaar resultaat te bereiken. De Berlijnsehe politie speurt eveneens overal naar alles wat op den moord be trekking zou kunnen hebben. Eenige weken geleden heeft een onbe kend individu zich te Berlijn uitgelaten over plannen, welke hij ten opzichte van Erzberger bad. Hij zou dien kerel opzoe ken en neerschieten. Der politie kwam dit ter oore. anaar een onmiddellijk ingesteld onderzoek bleef vruchteloos. De politie •achtte het echter raadzaam, Erzberger zelf met deze uitlating in kennis te stellen. Thans speurt de politie naar de verblijf plaats van den 14 dagert geleden ontsla gen gevangene, Von Hirschfeld, die an derhalf jaar was opgesloten geweest, we gens zijn vroegeren aanslag op Erzberger. De politie is er nog niet in geslaagd de zen man op te sporen.' Hirschfeld is te Berlijn niet te vinden. De Berlijnsehe re cherche heeft intusschen eenige recher cheurs naar Griesbach gezonden, om bij* het onderzoek ter plaatse behulpzaam te zijn. Een der daders moet zich sinds gerui- men tijd in Oppenau opgehouden hebben. De rijksregeering heeft een belooning van 100.000 Mark beschikbaar gesteld vooi wie den moordenaar of de aanstichters aanbrengt. Persstemmen. De „Münchener Neueslén Nacih,ricihtenw brengt in een zeer waardeerend artikel ever Erstbeager, de volgende tmededéeling over de laatste plannen van den ver- sflagene: Hij was voornemens, zoo heet het, een nieuwe coalitie lot stand le brengen, welike de mogieffijkheid zou bieden voor de vorming van een kabinet, waarin Erzber ger en Sdhei'diemann zouden zit (ring heb. ben. Er was een groot beletsel: Beieren. -Erzberger wist, dat zijn intree in «de re geering van de zijde der Beiersche regee- ring tegenstand zou ontmoeten. De „Germania" bevat een hoofdartikel, getiteld: „De medeplichtigen," waarin met krlean geprotesteerd wordt iegen het feit, dathet „.Deutsche TageblaLt" een artikel opgenomen beeft, waardn de moord ver-, heerfijikt en de misdadiger in. bescherming genomen wordt Het artikel van het „Helz"-blad is ge titeld „Verzachtende omstandigheden1' eni zegt o.m.: „Waar de rechtspleging in oeni staat te kort schiet, daar ontstaat ipso facto het lynch-rcoht. Dat is nu eenmaal zoo en zal altijd zoo blijven, zooflang er menschen zijn. Geen wet zal dat ooit veranderen kunnen. Deze Erzberger was 'n1 verrader, een minderwaardig individu. De rechtspleging van den slaat ds ten opzichte van hem in gebreke gebleven, en het is niet te verontschuldigen, maar toch men- sohelijikerwijke gesproken le begrijpen, dafc rechter ,,Lyinch" is opgedaan, om recht te spreken. Voorwaar, wie menscbenbloed! vergiet, diiens bloed zal ook vergoten wor den. 'Dat zullen degenen, diie hun revoi-. vers op Erzberger richtten, wel weten en ze zullen in het hun beschoren lotwel berusten. Maar bij dat aides dfemkt men toch aan het oude gezegde: Er leeft, een God om te straffen én te vonnisen." De „Germania" vraagt verontwaarddgd, of een dergelijke verheerlijking van deni moord ongestraft moet blijven. De begrafenis. In Oppenau heeft reekis een x-ouwplech-. tigheid plaats gehad. Zondag zou het lijk' naar Berlijn, worden vervoerd en Wo»ens-< dag a.s. zal 't worden bijgezet in WiLmers- diorf, op het kerkhof, waar ook de an,den oorlog gesneuvelde zoon van Erzberger: wend bijgezet. De indruk op het Vaticaan. In Vaticaansdhe kringen, waar de moord op Erzberger diepen andritk beeft gemaakt, betreurt im en levendig dut voort duren van den politieleen strijd. Erzberger werd als trouwe zoon der Kerik hoog geschat en men is er van over tuigd, dat hij steeds met de meest op rechte bedoelingen bezield was. Z. H. de Paus heeft, toen Hij van Zijn onderstaatssecretaris, Prelaat Pizzardo de treurige tij-ding ontving, Zijn oprechte deelneming betuigd. De indruk in Italië. De pers te Rome geeft in uitvoerige artikelen uiting aan haar verontwaardi ging over den misdadigen aanslag op Erz berger. Ten opzichte van de politieke persoon lijkheid van den verslagene was nien daar niet sympathiek gezind, maar aüile bladen verafschuwen den Juffen moord op dezen man, die jneer wellicht dan vele „be roemdheden" voor zijn vaderland gedaan heeft. Algemeen is de meening, dat de mili taire kaste, de Duilsch-nationalen, dézen schandelijken moord op bun geweien heb ben. De liberale „Popoio Romano" vreest een periode van nieuwe burgeroorlogen in Duit sold and. De toestand uan Diez. De locs tand van afgevaardigde Diez, die, zooais bekend, Erzberger op zijn laatste wandeling vergezelde ën oo'k ge wond weid, is ernstiger dan men aanvan kelijk meende. De kogel heeft de long ge- schandelijken moord op hun geweien heb- van haar denken Sedert dat zij van Parijs was teruggekomen, had zij hem nog geen enkelen keer gezien, ofschoon zij herhaaldelijk hare wandelritten opzettelijk in de richting van het witte huis had ondernomen. Zijn verloving scheen er nog niet door te'zijn, zij was tenminste niet bekend gemaakt. Mis schien had hij haar slechts willen pla gen of verschrikken. Maar neen, dat lag niet in zijn karakter. Zij moest trachten de zaak nader te onderzoeken. Waar zou Guthbridge toch blijven Augusta keek naar de pendule en was verbaasd te zien, dat reeds zooveel tij d verloopen was. Verdrietig en ve ont rust over het onbegrijpelijk dralen van haar echtgenoot, trok zij hevig aan de schel. „Is de man, die zooeven gekomen is, nog bij mijnheer Die Muller meer. ik. „Neen mevrouw hij heeft het kas teel reeds een half uur geleden verlaten. Niet langer dan een half uur Dan moest het onderhoud zeer lang geduurd hebben. „Waar is mijnheer?" „Ik zag mijnheer zooeven de trap .opgaan.", „Vraag Tom eens." Baptist bracht eenige minuten later de boodschap, dat mijnheer niet wel was en naar zijn kamer was gegaan, waar hij wenschte niet gestoord te worden. „Niet wel dacht Augusta half on- geloovig, terwijl zij achterover in haar stoel ging zitten en haar oogen sloot. Hoe was dat mogelijk Zooeven scheel de hem nietshij had met goeden eetlust gedineerd en scheen ook in een bijzonder goede luim. De diepe stilte om haar heen, die door geen enkel geluid werd onder broken, begon haar langzamerhand neerslachtig te maken. Een onbe stemde ongerustheid maakte-z.ch van haar meester. Had Guthbridge slechte tijdingen ontvangen of was er wat ge beurd Niet in staat zijnde om die on zekerheid langer te verdragen, stond zij op om haar echtgenoot te gaan op zoeken. Haar kloppen bleef onbeantwoord zij legde daarom de hand aan den knop van de deur, vond echter tot hare verbazing, dat de deur van binnen was gesloten. Nog eens klopte zij, en nu werd binnen eindelijk een beweging hoorbaar. Slepende schreden kwamen naderbij en een heesche stem, waarin zij slechts met moeite die van haar man herkende, vrccj geduldig wie daar was. „Ik ben 't, William, zijt gij ziek „Dwaasheid, ik ben vermoeid en wensch alleen te zijn. Goeden nacht 1" „Goeden nacht en van hart beter schap, lieve William," hernam Augusta zachtmoedig. Zij kreeg geen antwoord meer. De schreden verwijderden zich weder voor de deur en een diepe stilte trad in. Augusta bleef nog eenige seconden luisterend staan. Had zij goed gehoord, toen zij meende, dat de gang van haar man wankelend was Dokter Linge had hem eenige dagen geleden opnieuw voor iedere inspanning gewaarschuwd en op het gevaar eener beroerte gewezen zou iets dergelijks kunnen gebeu ren Peinzend begaf zij zich naar de bi bliotheek om een nieuw boek te halen dan keerde zij naar het salon terug en nam de plaats weer in, die zij zooeven verlaten had. Maar haar plezier in 't lezen was voorbij, haar oog gleed over de regels, maar haar gedachten waren elders. Zij wenschte immers niet dep. dood van haar echtgenoot, integendeel, zij was voor hem bezorgd zij was juist nog naar hem toegegaan om hem te verzekeren van haar deelneming. Neen, zij wenschte volstrekt niet, dat hij zou sterven..., maar, indien hij stierf! Dan v/as zij vrij, vrij en rijk En wan neer zij dan voor Max zou treden Het boek ontviel haar voor de tweede maal zij vlijde zich in de kussens van haar leuningstoel en droomde. Het ontbijt, dat vroeger op Guruguh door een ieder naar believen op zijn kamer gebruikt werd, was reeds sedert de eerste weken na de komst van Au gusta tot den rang van een gemee:.- schappelijken maaltijd verheven, waar bij Guthbridge nooit ontbrak. Ook öp den morgen, die op het bezoek van den heer Muller volgde, verscheen hij op den bepaalden tijd in de eetkamer, waar zijn vrouw hem reeds wachtte, vast besloten, haven nieuwen verjaax- dagwensch, indien het mogelijk was, dadelijk ter sprake te brengen. 'Worrit nervo'od.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1