urgloge an -Mie??" ST", „O! ïl !S 1 LAl D" órófWr. ■BUITENLAND LS GIJ boer's Kruiden lboer's Pillen IT. avond B1/* uur IÜT PR lONTE Jr. jonde Varkens !D. - Tel. 35. RQ", 'dingk Ihijm", Alkmaar» nammmm HSi ffl Bureau: HOF 6,' ALKMAAR. - Telefoon: UILLETON Under Vafsche ¥!ag flcf. 270 DINSDXG 30 "AUGUSTUS 1921 14e JAARGANG de naar de eieeken Qe jds ingerichte lom en Selksalon MBÜEGIA", tijk 21, Amsterdam, slof N. 9015. Is bekend om zijn heer. olade en Koffie a 15 ct. 1 adres voor Amstelbier m IJssoorten. :s versche gebakjes, .anbevelend, GR00TEL, v.h. Stolk zijt, neem dan 's mor- iddags en des avonds ig van de van ouds geneeskrachtige ot 1 a 3 spoedig weer genezen. en goedkoopere huis bestaan er niet. len hebben er reeds eyonden en zij zullen lpen. De Wortelboer's n Wortelboer's Pillen gal, slijm, koortsig- en hoofdpijn, wekken st op, bevorderen de ing, regelen den stoel- reren het bloed, maag iden, enz. Wortelboer's 60 cent het pakje r's Pillen 60 cent per doozen f 1.70. Overal r of direct van MARIA WORTEL- Oude Pekela. Zending franco na ontvangsi edrag. T. OR ZONDAG, ESSE- M-suecesstnk f 2.50; Parquet f2. verhoogd met rechten, t er op altent gemaakt, rteire abusievelijk ver- 5, plus rechten, at per plaats. KENSVLEESCH. bezorgd contant au f 1.40 f 1.40 f 1.20 f 1.20 do n f 1.30 f 1.30 fl.10 f 1.10 f 0.90 Aanbevelend, DHUISBUURT). IK J. F. M. ENDEL, zalen opgevoerd. isbespreken vanat heden irste aanbevolen. JAC. BAKKUM. ?6 en KUSTERS van 1 Ssptomiior a.s- ar reg 1? K0LLAKDSCH p Abonnementspiijs. Per kwartaal voor Alkmaar f 2 85 i «o 11 /-, rt oftn 1 ADMINISTRATIE No. 433 REDACTIE No 633 tarlFtsr* won f A. Advertentieprijs: Van 1 —5 regels f l .25; eikeregel meti i 0 25; mes per regelt 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60 nn_ f ?nn_ f tnn_ f 60 f 35 f 15 Aan alls abonné's Jet antwoord van Nederlander," „De Nederlander", het christelijk-liisto- .dsch hoofdorgaan, heeft eindelijk eens een jriikel geschreven, zooals met recht en re den al veel eerder van het blad verwacht worden, n.m. een uiteenzettingover ■laar houding tegenover ons, Katholieken. In tegenstelling met hetgeen het blad wij nemen gaarne aan geheel te goeder irouw beweert,, als zou de R.-K. Pers de R.-K. bevolking de- laatste jaren de protestanten getart hebben tot een verweer, aioeten wij voorop stellen, dat juist de R.-K. pers tegenover de stelselmatig anti- Roomsche campagne van „de Nederlan der", sinds de christelijk-historische leider afscheid nam Van het Kamerlidmaatschap om zich geheel aan de taak van het hoofd redacteurschap te wijden, dat juist de R.-K pers tegenover dat wel niet geheel nieuwe, ma.-r onverwacht openlijke en felle anti papistische geluid van jhr. de Savomin- Lohman een zwijgzaamheid aan den dag heei't gelegd, welke achteraf beschouwd, eerder nalatigheid dan uittarting genoemd moet worden. Maar, ter wille van de ons zoo dierbare christelijke coalitie eenerzijds, uit respect voor den verdienstelijken christelijk-histo- rischeu leider anderzijds, wiens ware gees tesrichting trouwens aan het jongere ge slacht niet al te goed bekend blijkt, werd gezwegen, maanden en maanden lang, een enkele maal werd een voorzichtige op merking gemaakt tegenover een al te fei len uitval, totdat de maat overliep in het artikel van ds. Van der Brugghen, door de Nederlander uit „Bergopwaarts" over genomen. Wanneer men aan de eer en waardigheid der R.-K. geestelijkheid komt, flikkert Go de zij dank nog het strjjdvuur in de Katholieke gelederen op. Men kan zich toch niet alles laten zeggenl Nu neemt de hoofdredacteur van»de Ne derlander in het jongste nummer van Za terdagavond bedoeld artikel in „Bergop waarts" als aanleiding, om eindelijk eens een verklaring voor zijn an li-pa pistische houding van den laatsfen tijd af te leggen. Dat artikel zelf neemt hij niet voor zijn re kening. „De algemeene veroordeeling van de R.-K. geestelijkheid lijkt ons niet juist", schrijft hij. in tusschen werd het schandelijk geschrijf toch maar een week le voren door de Ne derlander overgenomen en zou wanneer de Roomde he Pers er niet op aangevallen was zonder commentaar in de hoofden van duizenden protestanten zijn blijven voortleven. Doch, als gezegd, dat is maar de aanlei ding. Wij krijgen nu levens te hooren, wat de hoofdredactie van de Nederlander over haar tegenwoordige houding tegenover de Roomsch-Katholieken denkt. „Onze houding tegenover de Katholie ken is altijd dezelfde geweest en is dat nog, schrijft de Nederlander. Bij allen elke oprechte overtuiging eerbiedigende en be- geerende dat allen, van welke overtuiging ook, in ons land volkomen gelijkgerechtigd zullen zijn, hebben wij steeds ook voor hun recht gestreden, en daarom in den Schoolstrijd met hen gemeene zaak ge maakt. Wij verwachtten dat zij hunner zijds niet beproeven zouden, hun eigenaar dig staatsrecht in toepassing le brengen, vermits in landen met gemengde go tl-en- stige bevolking hun Kerk dit toelaat. E* was tusschen Roomsch en Protestantsch op staatkundig gebied een soort van wa penstilstand om niet le zeggen vredestoe stand ontstaan. „Door het herstel van het pauselijk ge zantschap en de wijze waarop dit ge schied is (eerst verklaren dat van herstel geen sprake is, daarna dat men zich maar terstond had moeten verzetten, met andere woorden: gij hadt ons niet moeten geloo- ven) is de band tusschen wereldlijke en kerkelijke, macht weer aangeknoopt en het vertrouwen in onze R.-C. medeburgers geschokt. Tal van liberalen, die toen het den strijd gold tegen de „orthodoxe" Pro testanten als an li-kerkelijk poseerden, stonden hun bij. Een deel der kerkelijk- gezinde anti-revolutionairen, meenende te „stoelen op eenzelfde wortel", kwam niet in verzet. Van Roomsche zijde is eene openlijke en stille camjpagne tegen de Pro testanten georganiseerd; alle wettelijk ge oorloofde, doch vaak unfaire middelen werden gebezigd om ons volk weer onder Rome's heerschappij te brengen; de Pro testanten worden openlijk met de Bolsje- wiki op eene lijn gesteld; de uitnemende Christenen, Luther en Calvijn, worden in Roomsche bladen voorgesteld als menschen van het allerlaagst allooi. „In deze omstandigheden acht „de Ne derlander' het noodig zich krachtiger dan tot dusver tegen den R.-C. aanval te ver weren, en zich niet te laten intimideeren dr or het gepraat over „anti-papisme", on verschillig of dit komt van de. boven het christendom verheven vrijdenkers, en iet wat dommelende Protestanten, dan wel van de R.-C.-en wier geloof de verplich ting meebrengt zelfs met geweld het Pro- lestanlisme te vernietigen, dus anti-protes- taiüsch quand-même te zijn. En als de Roomsche pers en anderen dit in strijd achten met de „achtbaarheid" of .„eer waardigheid" van onzen hoofdredacteur, dan doet het ons slechts leed dat zij van dezen of van onze redactie ooit iets anders hebben verwacht. Om door menschen ge- eerd te worden is het ons niet te doen. Wij wenschen met de R.-C. gemeene zaak ie blijven maken, waar dit niet ingaat te gen onze beginselen evenals tot dusver maar nooit op voorwaarde van stille te zijntegenover de verwoede aanvallen der R.-C. Kerk. „Ziedaar ons antwoord." Wij kunnen niet zeggen, dat dit ant woord ons erg bevredigt. Het herstel van het pauselijk gezantschap zou de aanlei ding zijn geworden voor de Nederlander om de protestanten hier te lande te wapen te roepen tegen Rome! Och kom! Is dat nu aannemelijk? Ter wijl heel de wereld de handen uitstrekt naar den Vredesvorst van het Vaticaan, terwijl een waarlijk proteslantsch land als Engeland zijn gezantschap bij den Paus handhaaft en zelfs het anli-clericale Frankrijk legen zijn radicale elementen in d* Vriendschap met Rome doordrijft, ter wijl de Turken Paapsch worden, zou Ne derland alleen afzijdig blijven en een een maal als tijdelijk begonnen gezantschap bij den Paus zonder reden weer verbreken? Laten wij daaraan toch geen woorden meer verspillen. Nemen wij aan, dat de Neder lander over de handhaving van dat ge zantschap verbolgen is geweest. Zijn hoofd redacteur is toch politicus genoeg om te weten, dat er dingen zijn, die, eenmaal feit geworden, moeten worden aanvaard en dal men zich aan verdenking Yan iets anders te willen dan men voorgeeft, bloot stelt, wanneer men r me zaken maar steeds als motief voor een felle campagne blijft gebruiken. Zoo staat het ook met dien „Roomschen schimp" op protestanten, op Luther en Calvijn, die dan tot verweer zou gelokt hebben. Wij schreven het reeds: 't is an dersom: slechts een enkele maal heeft de stelselmatige anti-Roomsche campagne van de Nederlander hier en daar tot een woord van verweer gelokt. Er is daarom wat meer noodig dan de nu gegeven verklaring van de Nederlander dat de chrislelijk-historischcn in beginsel- zaken op blijvende samenwerking met de Roomschen prijs stellen. Noodig is, dat het anti-papistische ge schrijf en gewrijf in het blad ophoude. Eer kunnen wij niet gelooven, dat het er niet om te doen is, geheel onnoodig in ons land opnieuw godsdiensttwisten uit te lok ken. Wij zouden, wanneer het de Nederlander inderdaad ernst is met haar verklaring, dan dezen goeden raad willen geven: neem de bevolkingscijfers van ons land, bestu deer de landkaart en kijk den staatsalma nak eens goed in. Wellicht komt gij dan eindelijk tot de conclusie, dat het begrip Nederland een protestantschc natie een groot waandenkbeeld is. Ten tweede: de geschiedenis van den Roomschen opbloei der laatste halve eeuw beschouwe dc Nederlander als een feit, waaraan niet le tornen valt. Die geschiede nis is er niet eene van usurpatie, maar in tegendeel van een voorzichtig voortgaan op den weg, door de Voorzienigheid aan gegeven. Wat de latere historieschrijver den Ne- derlandschen Katholieken van thans ook zal kunnen verwijten, het zal zeker geen al le grootc voortvarendheid, geen verove ringszucht kunnen zijn. Integendeel, er zijn er velen, en niet de eerste de besten onder ons, die 'roepen om meer kracht in een Alleen de „Echo de Paris" acht voldoe ning wat voorbarig en wijst er op, dal de overeenstemming nog afhangt van de stem ming in den Rijksdag over <je j ^dijksche •credie.ten van 50 milliard mar! papier. Onrust in Duitschland. - Relletjes te Potsdam. De Beriijnsclie correspondent van het „Hbld." meldt: Rijkskanselier Wirtli had in zijn rede op den Katholiekendag te Frankfort de juiste opmerking gemaakt: Het gist weder in Duitschland. Nauwelijks had hij dit gezegd of Zondag vloeide er dn de straten van Potsdam bloed, en de nawerking van deze gebeurtenissen op de- breede massa's is nog niet te overzien. De rijkskanselier, die oorspronkelijk van plan was aan de besprekingen van den Katholiekendag deel te nemen, is dadelijk naar Berlijn terugge keerd, waar onder voorzitterschap van den rijkspresident de door ons reeds aangekon digde ministerraad wordt gehouden. De vakvereenigingen en de beide socialistische partijen zullen een ddjiutatie naar den rijks kanselier zcndSn, teneinde op de rijksre- geering druk uit te oefenen in deze rich ting, dat zij, „ingrijpende maatregelen ne me tegen de steeds brutaler optredende re actie". Democratische bladen melden, dat er op het oogenblik over onderhandeld wordt op welke wijze 't mogelijk zou zijn, dat ook de christelijke en de Hirsch-Dun- kersche vakvereenigingen aan dezen stap deelnemen, welk bericht door de „Vor- vtiirts" wordt bevestigd. De jeugdorganisatie van de Duitseh-na- lionale Volkspartij had, daar de plechtige herdenking van den slag hij Tonnen berg in de open lucht verboden was, haar aanhan gers in verschillende groote zalen te Pots dam bijeengeroepen. De oproep van de links-radicalen voor een tegen-demonstratie was door duizenden opgevolgd. Op den weg naar hun vergaderlokalen, dien zij in gesloten gelederen aflegden, werden op een gegeven oogenblik twee rij'ksweersol- bclang en de christelijke beginselen steeds liooger geacht dan tijdelijk gewin, eer en aanzien voor eigen partij. Wanneer de leidende geesten der chris- telijik-historischen zich eens van boven genoemde waandenkbeelden kunnen be vrijden, wanneer zij deze historische feiten eens zonder jaloerschheid of spijt, eenvou dig willen aanvaarden, dan, maar ook dan allgen, kan er kans zijn op een blijvende samenwerking tusschen alle Christusbelij ders in Nederland op Staatkundig terrein. .VRU NAAR HET DUITSCli, TWEEDE DEEL. Het oogenblik was niet gunstig, gelijk zij dadelijk bemerkte. Zij had buitengewoon zorgvuldig toilet gemaakt maar Guthbridge wierp geen oogopslag op haar. Zwijgend nam hij zijn plaats aan tafel in, en, n plaats van als ge woonlijk de spijzen nauwkeurig te on derzoeken en te kiezen, wat het meest naar zijn smaak was, legde hij gedachte loos een snee brood op zijn bord en gaf op de deelnemende vraag van Au gusta naar zijn toestand een kort en verstrooid antwoord. „Wilt gij niet een stukje kip nemen, William vroeg zij vriendelijk, nadat •'ij hem eenige minuten had gadegesla gen. „Een,snede droog brood is toch een al te zuinig ontbijt." „Neen, ik dank u, ik heb weinig trek. „Dat zie ik. Zou het niet goed zijn, dat de dokter eens bij u kwam?" „Dwaasheid Ik ben heel wel en heb volstrekt geen dokter noodig." „Zooa s gij wilt," zeide Augusta be daard. Zq had nu haar plicht gedaan wilde hij niets van den dokter weten, dan was dat zijn zaak. „Zijt gij het gisteren met den heer Muiier eens geworden over den koop „Wat riep Guthbridge driftig en Augusta zag met niet geringe verwon dering, dat zijn oog een schuwe, ver schrikte uitdrukking aannam. „Hij kwam toch voor de ponies, nietwaar „Wie? Die Muller? Neen.... Er zijn onder de pachters altijd ontevre den menschen, die meenen, dat men hun ongelijk doet." - „O, was het een pachter zeide Augusta teleurgesteld. „Waarom wend de hij zich dan niet tot den rentmees ter Een schouderophalen was het ant woord. Augusta keek een oogenblik besluite loos voor zich. De stemming van haar echtgenoot was zoo ongunstig moge lijk maa" indien zich nu een andere kooper voor het kasteel opdeed, terwijl zij draalde. t >1 revende leiding. Maar de Katho- daten door de menigte lastig gevallen. Ben i ..r,i.a in„j, wachtmeester werd logen den grond ge- iieke Staatspartij g slagen; hij greep uil noodweer naar de wapens. Twee personen werden gedood, een werd gewond. De wachtmeester zelf werd foor de menigte leelijk toegetakeld. Omwent" het verloop van het incident, meldt de „Montagspost" nog: Toen de links-radicale demonstranten hun optocht opstelden, verschenen twintig jonge man nen en vrouwen met zwart-wit-roode lin ten, een rijksweerofficier met zwart-wit- rooden hand om den arm voorop. De de monstranten vielen op het troepje aan, joe gen de vrouwen weg en ranselden de man nen af. Een van hen maakte zich van den vlaggeetok meester en sloeg er den officier mede op liet hoofd. Daarna trok de radicale menigte ver der door de straten van Potsdam en viel onderweg voorbijgangers aan, omdat ze zwart-wit-roode rosetten in hun knoopsgat hadden. Trams werden aangehouden, de demonstranten drongen de wagens binnen en wierpen de passagiers, waarvan zij ver moedden dat zij naar de Tannenberg-her- denking wilden gaan, op straat. Daarbij kwam het meer dan eens tot ernstige vecht partijen. Om half vijf werd het parool uit gegeven: bij het slot te Potsdam bijéénko men. Onmiddellijk daarna deed het ge rucht de ronde, dat politieagenten mot ma chinegeweren op den optocht hadden ge schoten. Dit bericht was een verzinsel, daar de politie zeer correct en gereserveerd was opgetreden. Naar aanleiding van dit gerucht echter naan de opwinding nog toe, en toen de demonstranten eenige beambten der veiligheidspolitie hard zagen wegloo- pen, dachten ze, dat dezen versterking gin gen halen en holden de vluchtelingen ach terna. Op de Kanaalbrug trachtten eenige wachtmeesters van de Potsdamsehe veilig heidspolitie ze tegen te houden. Een oogen blik later had dc menigte de politiebeamb ten omringd en sloeg er op los. Een van hen werd onmiddellijk onder den voet geloopen en afgeranseld, de andere vlucht ten in een huis en loste van daar uit vijf schoten. De beide voorste aanvallers vielen neer. Daarop drongen de demonstranten het huis binnen en zochten naar de ontvluchte rijksweersoIdaten. Ze hadden den eenen al in een kamer gevonden en wilden juist beginnen hem af te ranselen, toen politie- DE BESPREKINGEN TUSSCHEN LOUCHEUR EN RATHENAU. Gelijk een Havas-telegram meldde, zijn de Fransclie minister voor wederopbouw Loucheur en dr. Ralhenau op de conferen tie te Wiesbaden tot overeenstemming ge komen. Deze overeenkomst tusschen Loucheur en Rathenau schijnt de politieke kringen en de pers te Parijs volkomen te bevredi gen; zij gaan voort de ontwikkeling van zaken in gunstigen zin te bespreken, vooral de argumenten, die Loucheur heeft uiteen gezet. Loucheur herinnerde er aan, dat de geallieerden voor een dilemma stonden: Opdat Duilschlan'd zou kunnen betalen, zou moeten worden toegelaten, dat het zijn uit voer vermeerdert. Doch indien zijn uitvoer vermeerdert, zou den handel der gealli eerden concurrentie worden aangedaan en de economische toestand der geallieerden worden geschaad. De overeenkomst met Ralhenau beval een oplossing, daar de Duitsche export naar de verwoeste gebie den aan de Duitsche industrie een buiten gewoon afzetgebied verschaft en geen con currentie op de normale markten oplevert. Bovendien zal zij de financieele riijine van Duitschland voorkomen, dat een gedeelte zijner schulden in natura ikan afdoen, en aldus aan de verplichting zal kunnen ont komen te veel buitenlandsche deviisen te koopen voor zijn betaling, aam de gealli- 1 eerden in goudmarken. hulp kwam opdagen en de soldaten uit de handen der menigte bevrijdde. Het bericht van het. gebeurde verspreid de zich snel als de wind door geheel Pots dam. Van de demqnstranien maakte zich een waanzinnige opwonding meester. Ze wilden in het eerste oogenblik het slot be stormen en plunderen. Al kwam het hier toe dan ook niet, de leiders verkeerden toch in de onmogelijkheid de orde le herstellen. Er braJk een paniek uit. De leiders ver klaarden dat ze niet zouden wijiken voor er volledige opheldering was verkregen. Kort daarna hadden zij een (bespreking met den president van politie. De president beloof de onmiddellijk een onderzoek te zullen instellen en geuigen te zullen verfhoonen. Daarna verklaarden de leiders zich bereid hum invloed op de menigte aam te wen den, opdat ze zonder verder bloedvergie ten Potsdam zou verlaten. Zomder verder Moedvergieten, werd dan ook de terug tocht aanvaard'. NA DEfN MOORD OP ERZBERGER. Het onderzoek naar de moordenaars van Erzfberger heeft lot nu toe nog geen resultaat opgeleverd. De justitie im Baden, heeft thans ook een helooning van 20.000 mark ui tgeloofd voor 'het opsporen vam de daders. Het stoffelijk overschot van Erzberger zal niet, zooals oorspronkelijk het plan was, naar Berlijn, maar naar zijn geboor teplaats Biebera-cJh worden overgebracht, waar het Woensdag zal worden bijgezet. De gemeenteraad; van Bieherach heeft aam de weduwe van Erzberger een eere-graf aangeboden. Zondag is in Oppenau in .tegenwoordig heid van vertegenwoordigers der rijksre- geering, van de regeering van Badien en een groot aantal fractiegenooten een 'ker kelijke rouwplechligheid voor Erzberger gehouden. Aan de overbrenging van het lijk uit het ziekenhuis naar de kerk namen 24 Katholieke vereenigingen met vaandels deel. De lijkkist werd voorafgegaan door de geestelijkheid. Na de plechtigheid werd de lijkkist naai' het „Kriegerdenkmai'" ge dragen en daar bewaard. Hier spraken vertegenwoordigers van de regeering van Baden, de rijksregeering en het centrum. In naam van den Rijksdag hield de vroe gere rijkskanselier Feforenbach een her denkingsrede. Ook vam andere partijen "waren vertegenwoordigers aanwezig, o.a. van de onafhankelijke socialisten. De toestand in Ierland. Een rede van Lloyd George. lioyd George heeft in een ite Barnsley gehouden rede gewag gemaakt vam de Iersche quaestde. Hij zeide o.m.: „Het is het oude euvel. Vele pogingen zijn aangewend om het te genezen, door vroegere staatslieden en die van tegen woordig, door staatslieden van de eene partij en van de andere partij en dOor staatslieden van geen partij. Tot nog toe zijn zij niet geslaagd. Soms was het de fout van heit eene land en soms die van het andere, en soms de fout van beide. Ik (heb vooroordeeJen tegen de Engelschen gezien. Laten wij om Gods vól alle voor oordeel en terzijde stellen." Lloyd George was trotsch bij de ge dachte, dat Britlanmië zich boven alle vooroordeelen had! verheven en voorwaar den had voorgesteld, zooals vroeger nog nooit waren aangeboden. Het waren voor waarden, niet alleen aam (te hevelen voor tBrittamnië, miaar voor de geheele beschaaf de wereld. Maar, voegde de Premier er bij, Engeland kon niet toestemmen in afschei ding. ',yEr is geen sprake vam oveüheer- sching of heerschappij. Er is geen sprake vam, dat het eene ras gewelddadig heerscht over het andere. Eenheid sluit geen onderwerping in zich, maar is dik wijls de beste waarborg voor vrijheid. Afscheiding zou voeren tot den wreedsten burgeroorlog. Indien Zuidelijk Ierland niet voldaan is met vrijheid, maar blijft aam- dringen op afscheiding, dan vrees ik, dat wij alle hoop op eene minnelijke schikking moeiten laten varen. Maar ik vertrouw erop, dal het gezond' verstand de over hand zal heli ouden en men den juisten weg zal welen te volgen." DE OPPER-SILEZISOIIE KWESTIE D,e vertegenwoordiger van Havas meldt dat de openings!)ijeenkomst van dte bui tengewome zitting vam den Raad van den Volkenbond', die is bijeengeroepen om te beraadslagen over ?n brief vam den voorzitter vam den Oppersten Raad met betrekking tot de vaststelling der Opper- Silezische grens, gisteren (Maandag) om vier uur 's middags werd gehouden. YAP. x De Washinglonsche correspondent van de „Moraingpost" meldt dat Amerika en Japan tot overeenstemming zijn gekomen ten aanzien van de kwestde-Yap. fEEN WERKLOOSHEIDSCON-FERENrnE TE WASHINGTON. President Harding is voornemens in de maand September een conferentie bijeen te roepen, teneinde voor het heelé lamd het vraagstuk der werkloosheid te onderzoeken, in het bijzonder van den airbei d en de economische maatregelen, noodig voor het herstel vam hamdel fen bedrijf tol het normaal peil. NAAR RUSLAND. Het Bngelsche s.s. „Eaton Grove" is met 1800 ton boonen maair Petrogad ver trokken, voor de levemsmiddeïenvoorzie- uing voor de bevolking dier stad. Het is het eerste stoomschip, dat sedert 1014 Marseille met bestemming naaT Pe trogad verlaat. j DE GRIEKSCH-TI 'RKSGJHE OORLOG. Een B. T. A. uit Parijs meldt, dat vob gens 'berchten aam de bladen uit Konistam- tinopel de rechtervleugel vam het -Grieik- sche leger, die trachtte de stelling van de Sakariia in het zuiden om le trekken^ door de Turken is verslagen en afgesne den van het gros vam het Grieksche le-; ger. J DE WASH INGTONSGHE CON- FERENTIE. Gompers, de voorzitter der Amerikaan-' sdhe federatie vam den arbeid', heeft een een oproep gericht tot de arbeiders van alle Landen, die aam de Ontwapemngscpn- ferentie deelnemen, met het doel hen op te wekken, vertegenwoordiging te ver krijgen in de delegaties. De Wash ing tonische correspon dent van' de „Times", schrijvende over de vooruit zichten van de conferentie, constateert, dat er teekenen zijn, die er op wijzen; dat er in Brittammie een zekere ongerustheid heerscht, die zich samentrekt im het ge loof, dat een voorloopige overeenkomst, tentmamtste ten aanzien vaii de voornaam ste Zuidizeevraaigistukken, noodzakelijk is, wil de conferentie niet in gevaar wor den gesteld, terwijl er uit Japan herich-- ten komen, waaruit blijkt, dat er een al gemeen persdebat aan den gang is, dat steedis scherper wordt en waaibij aanl de Vereen igde Staten motieven en bedoe lingen worden toegelich t van een soort, die achterdocht moet wekken niet alléén' im Japan, doch ook atn China. De coires- pomd'snt ziet het heelmiddel zoowel voor de ongerustheid in BrMtanndë als voor den twijfel van Japan in een oipenhartVe en onverwijlde uitwisseling vam gedachten' tusschen de betrokken regeeringen. Hij verzekert dat hij op grond vam de beste bron kan verklaren, da't Amerika bereid! is, en méér dam dat, een miet-formeelé gedachtenwisiseling te doen plaats hebben over elk onderwerp, dat naar de mee- ning der belanghebbende mogendheden elementen bevat, die tot moeiliikihcten zouden kimmen leiden, opdat de bodem, voor zooveel mogelijk, kam worden geëf fend vóór de conferentie le zamen komt. Twijfel aam deze bereidwilligheid' wordt in officieele kringen met groote verba zing ontvangen. De correspondent veron derstelt de mogelijkheid, dat het misver stand op diit punt het gevolg is vam liet feit, dat de Amerikaansche regeering het denkbeeld van een preliminaire conferen tie heeft afgewezen. De reden voor deze afwijzing lag in de overweging, diat het im die hoogste mate tactloos zou wezeni, zoo een bifizomdrre groep n't het algemeene lichaam vóór den bepaalden datum tezamen zou ko men voor hét houden van een bespreking over zaken, die in het algemeen geno men, allen gelijkelijk aangaan. Het zou niet alleen tniktloos ziln geweest vegers de uitwerking op de mogendheden, die niet tot de preliminaire conferentie zou den zijn uifgemoocligd, omdat daardoor, hum belangstelling in de algemeene ver gadering sterk en natuurlijkerwijs zou zijn verminderd, doch ook wegen-s „William," begon zij en keek met haar beminnelijksten glimlach in zijn boos gezicht, „gij hebt mij nog in het geheel niet gevraagd, waarom wij ons vandaag zelf bedienen." Guthbridge keek -verrast op hij scheen nu pas de afwezigheid van den bediende te bemerken. „Wel i „Ik heb Baptist weggezonden, om dat ik met u wilde spreken." „Baptist verstaat geen Engelsch." „Ik denk, dat hij meer verstaat, dan g'j meent." „Wel Wat hebt gij mij te zeggen „Ik wilde u slechts vragen, of gij.. F-J rF nog herinnert, dat gij mij gis teren zoo half en half een tweede ver jaarsgeschenk hebt beloofd." „Wat belieft u „Als die Muller niet juist was ge komen6 „Zwijg toch om Godswil over dien man riep hij opgewonden.,,Kunt gij dan volstrekt geen ander onderwerp voor het gesprek vinden „O zeker," hernam Augusta ont hutst. „Ik wist niet, dat gij u over dien man hadt boos gemaakt." Haar man gaf g:en antwoord, en e: nnt-to^d ee-v '-"ace r>e qeer des huizes at met zenuwachtige ge jaagdheid zijn vrouw speelde met het lepeltje in haar hand, terwijl zij van tijd tot tijd een oogopslag wierp op haar echtgenoot, om te zien, of zij het wagen kon, een nieuwe poging te doen. „Lieve William, ik...." Guthbridge schrikte. „Wat nu al weer „O niets, volstrekt niets," hernam Augusta verontrust. „Dan zwijg, als gij niets verstandigs weet te zeggen Augusta antwoordde niet en zwij gend werd de maaltijd geëindigd. Van^ag tot dag zag de jonge me vrouw Guthbridge duidelijker in, dat er een onverklaarbare verandering met haar man had plaats gehad. Zelden of nooit hoorde zij nu een teeder woord van hem het scheen, dat zij hem plot seling geheel onverschillig was gewor den. Had hij al genoeg van haar Of drukte hem de een of andere zorg, die hij voor haar wilde verborgen'hou- den en die in verband stond met dien Muller Van het novenblik af. dat deze vreemdeling op Guruguh was versche nen, duurde deze zonderlinge verande ring van haar echtgenoot. Zij zelf voel de zich insgelijks gedrukt en ongelukkig. Zij had een onbeperkte macht van 't goud geloofd, en wat baatte haar nu het bezit er van In plaats van een voorname rol te spelen, versukkelde zij nu in de eenzaamheid aan de zijde van een ziekelijken man, wiens prik kelbaarheid altijd grooter werd, zoodat zij het nauwelijks meer wadgde hem toe te spreken. In den eersten tijd was elk harer grillen voor hem een bevel geweest, en nu, na eenige weken reeds, had hijnauwelijks een woord, een oogopslag voor haar, ja, hare te genwoordigheid scheen hem menigmaal tot last te zijn. Het kasteel te Erzen- bach was zonder twijfel reeds verkocht. Bittere tranen vulden hare oogen, bij de gedachte aan de besliste weigering, die haar was te beurt gevallen, toen zij na lang dralen en overleggen eindelijk het had gewaagd, hem haar wensch kenbaar te maken. Hij bezat geld in overvloed, een woord, een pennestreek maar zou het hem gekost hebben, haar dit genoegen te doen, en hii had hef "ewemerd. Wat was het, dat hem zoo had ver anderd Had hij geld gewaagd in ge vaarlijke ondernemingen, en was Mul ler misschien een ongeluksbode Een zijner pachters Dat was in ieder geval een leugen. Met een ongeduldige beweging wierp zij 't handwerk, waarmede zij hare ver veling had willen verdrijven, in den hoek van de canapé en trad aan 't venster. Haar oog rustte een sectinde op de lichte, schitterende wolkjes, die hier en daar in kleine groepjes langzaam aan den donkerblauwen hemel drev n, e'n zwierf dan over de bloemperk n, de hoog-opspringende waterslralen dér fontein, de dichte kronen der hoornen in het park. Een gevoel van trots deed haar hart luider kloppen. T alles behoorde haar nu reeds voor ue helft, en zou haar spoedig alleen toebehooren. Niet alleen de dokter, ook hare eigen oogen zeiden het haar, dat het met de kracht en het weerstandsvermogen van haar echtge-noot snel achteruit ging. Wordt vervolgd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1