BINNENLAND. Binnenl. Nieuws, leis nieuws Dienstplichtwet. ALK! Gemengd Nieuws De K liet onvermijdelijke effect op het Ameri- een zekeren ataiosfeMjsclien druk Tan on- Ikaaneche volk, De regeering was even wel van oordeel, dut afwijzing van het d-erakibeeld vaai een preliminaire conferen tie niet behoefde uit te sluiten, dat de betrokken mogendheden zich langs den gewonen weg, dien van het diplomatiek verkeer, met elkaar in 'verbinding zouden Istellen tot effening van het pad, dat 111 November tot overeenstemming moet leiden, en te Washington wordt dan oo.k royaal gezegd, dat zoo men dezen weg wiet volgt, dit niet de schuld is van de Amerikaansahe regeering. Ook wanneer oen provisioneele schikking van bepaalde guaeslies noodzakelijk wordt geacht, is de regeering der Vereenigde Staten, ai ders verzekert de correspondent, bereid, alles te doen wat in baar vermogen ligt, om die tot stand te brengen. GEMENGDE BUITENL. BERICHTEN. AVAAR DE MlLLiOEiNEN BLEVEN. Dezer uagen werd gemeld, dat de ita- liaanscne autoriteiten een inval in het Muntenvgrijnsche consulaat te Rome zou den hebben gedaan. Uit benemen in de Fransche bladen blijkt oat de zetel der Montenegrijnsclie regeering zich tegenwoordig na veel om zwerven te Kome bevin-ut. be iumaaiiscne regeermg, die wilde weten op welke wijze de 40 nmlioen zijn uitgegeven, welke zij dc ontenegrijnscne regeering heelt doen toe..üi..m ten einde dc Montcnegnjnscne vluchtelingen te helpen, heeft een huis zoeking in liet Montenegrijnsche consuiaat gehouuen. Gebleken is dat 24 millioen van dit be drag zijn verduisterd en door de .Monte negrijnsche autoriteiten bestead zijn met het doel eeif revolutionaire agitatie in Italië op louw te zetten. Op voorstel van het genootschap tot behoud van monumenten van geschiedenis en kunst heeft de Fransche regeering de beroemde hofstede van Hougoumont on der deze monumenten gerangschikt. De hoeve ligt op 12 minuten afstands van den heuvel van Waterloo en was bij den slag de sleutel van de positie der Engelsclien. Had Napoleon de hoeve veroverd hij zou de geallieerden in de flank hebben aange vallen. Het regeeringsbesluit is een poging om jde hoeve tegen vandalisme te beschermen. Belgische Katholieke bladen melden, Hat de paters van het klooster der Con- ventucelen, Artoisstraat te Brussel, Maan dag j.l. teekenen van vergiftiging vertoon den. Al de kloosterlingen, broeders en dienstboden, één enkele uitgezonderd, zijn Jodlegerig. Zaterdag is een broeder over leden; een der paters is stervende. De an dere leden der gemeenschap zijn aan de fjeterende hand. De oorzaak der vergifti ging wordt geweten aan bedorven vleesch, 5:at°voor versch verkocht werd. De „Chicago Tribune" meldt dat vol gens een bericht van Hoover's hulpcomité hetwelk in Duitscliland is opgevangen, in Moskou felle branden woeden. De brand pou reeds drie dagen hebben aangehouden, doch bijzonderheden werden niet venmeid Het Belgische Laatste Nieuws meldt: Koning Albert zal eerstdaags Brussel Verlaten, om eenige weken rust te nemen jn Algerië, waar hij sedert langen tijd eens Svenschte heen te reizen. Zondag vertrok de Koningin naar Ita- Jlë, om een bezoek te brengen aan haar moeder, die een gevaarlijke ziekte heeft doorgemaakt. In de eerste dagen van Sep terriber gaat de Koningin zich bij haar ge- biaal vervoegen in Algerië. De vorsten reizen incognito. Bij een botsing tusschen een^ char- tt-bancs en een particuliere auto bij We- Inyss Bay in Schotland zijn Zaterdag- Avond twee menschen gedood en veertien gewond van wie verscheidene gevaarlijk. e char-£t-banc viel om en naar beneden Jfcn kwam op een afstand van 3 voet van de ?ee neer. Te Londen is gisterochtend Hendrik Tïrevenkop CastenskiokL de Deensche ge zant, overleden aan de gevolgen van een Jtespensleek in zijn nek, die bloed vergif ti ling tengevolge had. Er is te Weenen een fel conflict ont slaan tusschen de esperantisten en de idis- ten, dat wil zeggen de voorstanders van het esperanto en van het ido. De idisten hebben de esperantisten tot een openbaren /wedkamp uitgedaagd. Zaterdagavond is hel nieuwe draad- jooze station te Miinchenbachsee, be door-den Bern, ingewijd. De proeven met Éét seinen zijn volkomen geslaagd. Het rtalion zal reeds dienst kunnen doen ten t:hoeve van dc aanstaande Algemeene ergadering vr.11 den Volkenbond. vrijli-eid en wantrouwen. Schoften in vil ten pantoffels sluipen door de gangen en rondom het sleutelgat vergaart zicih de vettige afdruk van ongewassohen ooren. Deze druk is zwaarder te dragen dan alle andere nooden, die men in Rusland aan eigen lijf ondervindt Alles wat men aan geschreven en gedrukte zaken bij zich beeft, oi-oet vóór bet verlaten van het land aan de Welsjeka ter controle geloond worden." Al wat i-n Rusland in -druk ver schijnt, is produkt van rcgcerin-g of com munistische partij, wat hetz-elfde is. Zij ali-een be®it drukkerijen en papier. En van welken aard zijn dan ikaar kranten! Zoo de „Prawda": „Zij is voor driekwart met polemiek- gevuld, polemiek tegen tegenstan_ ■ders, die rich niet verweren mogen; de rest beslaat uit binnen- en buitenJnnidsGÏi nieuws, dat uilsluitend op vooruitgang •der wereldrevolutie betrekking heeft en den lezer allengs mot woede en weerzin vervult.' Maar het onderwijs dan, Jiet Communis tisch onderwijs, waarvan de Moskou-ma niakken iike wonderen plachten te ver tellen! Ach! „Het ontbreekt aan papier voor schoolboeken en schriften, aan pot- looden en pennen, oo.k aan onderwijzers, honderd-duizenden arme kinderen Vele hebben geen schoenen en kunnen niet naar school gaan. De onderwijzers zijn, vooral in de afgelegen plaatsen, onvol doende bezoldigd en hun loon-in-natura reikt niet voor het noodigste. Veden gaan als schrijver naar -het front. Arme onder- w ij zei essen verkoopen hun ihaar voor een stuk brood, verhuren zich als dienstboden bij welgestelde boeren, -schrobben de vloer in koela-ken-hui-zen! Dat is nu Rusland, zooals bet in wer kelijkheid is na 4 jaar van tiscli bewind. Afschuwelijk, inderdaad. commurms- van den luchtvaartdienst uitgezonderd die na hun inlijving in opleiding zijn ge nomen tot onderofficier; c. ten hoogste 12 maanden voor de onberedenen, die na hun inlijving in opleiding zijn genomen tot of ficier, voor dc ziekenverplegers, voor de dienstplichtigen van den luchtvaartdienst en voor de beredenen der artillerie; d. ten hoogste achttien maanden voor de cavale rie. Zeemacht: e. ten hoogste acht maanden voor de zeemacht. Bij de infanlerie, wielrijders en genie troepen zal dc opkomst geschieden in ploegen: ploeg la, bestaande uit de helft van het voor het korps bestemde lich tingsgedeelte en samengesteld uit niet voorgeoefenden, alsmede alle tot kader op te leiden dienstplichtigen (zoowel uit de voorgeoefenden als de niet voorgeoefenden, behalve hen, die tot kader worden opge leid; ploeg II, bestaande uit de rest van het liclitingsgedeelte. (Indien het getal voorgeoefenden bij het korps gelijk is aan of grooter is dan de helft van het aan het korps toegewezen lic'htingsgedeeite, vervalt de 2e ploeg). Zij, die moeten worden opgeleid tot ka der, tot mitrailleur-bediende, tot seiner, enz. (de z.g. „specialisten"), worden allen ingedeeld of genomen uit de le ploeg. Het personeel van de vesting- en de kustarliiierie, het hospitaal-personeel, als mede zij, die bestemd worden voor den motordienst en de intendancetroepen, zul len in 3 ploegen van gelijke sterkte opko men; voor hen zal de vervol-goefening aansluiten aan de eerste periode van vier maanden. Voor de ople'ding van deze groepen, toch legt het seizoen, waarin ge- tfcfend~wordt, minder gewicht in de schaal, terwijl anderzijds toevassing van liet drie- ploegenstelsel hier het meest economisch is. Be beredenen en de onberedenen van de veld-artillerie komen evenals de cavalerie in 2 ploegen op. Bij beide wapens wordt Maar twee opmerkingen vloeien daarbij de «eh®de e^.oefemngsiijd zonder on- vanzelf uit de pen, schrijft het „Gen- 3161^%lbalingsoefeneningen als trum' WIE ZICH AAN RUSLAND SPIEGELT Het dagblad voor de Arbeiderspartij, brengt verschillende uitingen naar voren Van een Duitsöhen communist, Arthur ïollitscher een onverdacht getuige dus 1die als gloeiend vereerder van Moskou maar het land der Sovjets ging, maar als ïievig-teleurgestelde door het bolsjcwis- lisoh wanbestuur terugkwam. Van zijn driemaandsch verblijf in Rus land vertelt bij in een onlangs verschenen boek de vrees-eiij-kste dingen, en afgrijse lijk zijm d? schilderingen van de ontzet tende verwaarlo-ozing cn verarming, die ihij overal vond. Wij citeeren uit „Het Volk"; „Maar terwijl de arbeiders verhongeren Én bevriezen, verheft zich tot nieuwen flvelstamd de nieuwe Sovjct-bureaukra-tie. Daarover schrijft Hallitsdher: „In Rusland belt ik het meest ongehoorde, het meest onmetelijke lijden in .alle groepen der be- Ivolki-ng gevonden. Doch vroolijk en wel gemoed heb ik slechts één groep gezien, m.l. een in den weidelijken zin van het (woord parasitaire, burgerlijke midden groep van nieuwe beambterf. Deze groep ya-n een naar men ze gerust kan noe men - nieuwe bourgeoisie, de zooge naamde Sovjet-bourgeoisie, bestaat uit Eergierige, cynische, onbetrouwbare lie den." In hun handen ligt niet alleen bet Staatsbestuur; zij beschikk-en tenslotte ook Dver het persoonlijk lot van ieder menscli, rraens arbeidstaak, wiens dag-eiijksdh toedsel zij bepalen, ©ver wier leven en trijheid zij besohikken. Hiermee zijn wij reeds tot de politieke ferhoudingen in Rusland genaderd. Daar- tver schrijft de bezoeker: „Terstond na [et overschrijden der grenis bespeurt men De duur der herhalingsoefeningen be draagt ten hoogste. 40 dagen. Voor zoo veel de landmacht betreft, worden deze oefeningen in den regel over twee tijdvak ken verdeeld. Het ligt in bet voornemen de herhalings oefeningen, voor wat de infanterie en de wielrijders betreft, per divisie eenmaal in de twee jaar le doen plaats hebben. Vier lichtingen kunnen dan tegelijk onder de wapenen komen, waardoor een ook voor het houden van groote oefeningen doel matige sterkte wordt bereikt. De herhalingsoefeningen zullen in den regel gehouden worden in September. In die maand zal dan mede gebruik kunnen worden gemaakt van de kampementen die, van half Juli tot einde Augustus in gebruik waren. De regeling van de opkomst voor her halingsoefeningen bij de overige wapens en dienstvakken zal in beginsel op soortge lijke wijze plaats hebben. Kaderopl ling. De opleiding tot verlofsofficier zal, ge lijk thans, plaats hebben aan de scholen voor verlofsofficieren. De scholen voor de cavalerie en voor de bereden artillerie zul len worden overgebracht naar Breda, het geen voordeelen oplevert ten aanzien van het gebruik van leerkrachten en leermidde len vod de Kon. Militaire Academie. Van de scholen voor verlofsofficieren der in fanterie worden alleen gehandhaafd die te Breda en te Amersfoort; concentratie tot Het door den nieuwen Minister van één school is, niet het oog op het groote Oorlog ingediend gewijzigd Dienstplicht- aantal -leerlingen, bij dit wapen niet moge- ontwerp, houdt in een lijk. verlaging van het contingent Zoowel voor de Kon. Militaire Academie van 23.000 tot 19.500 man. Behalve deze als voor de beide scholen voor vcrlofsof- 19.500 man zal nog ingelijfd worden een ficieren der infanterie zal een afzonder- zeker aantal manschappen ter goedmaking lijk oefeningsdetachement worden' aange- van het in bet eerste dienstjaar op de wezen. licktingsterkte te lijden verlies. Laatstbe- I Voor de bier niet genoemde wapens en doeld getal wordt geschat op 2000, zoodat korpsen heeft de opleiding bij de regimen- te rekenen valt op een jaarlijksche inlij- len plaats. ving van 21.500 jongemannen. Deze lich- Nevens de herhalingsoefeningen zullen tingssterkie zal, nu daaraan verbonden de vervolgoefeningen een góede gelegen- wordt de maatregel om de dienstplichtigen heid Hied-en voor de verdere militaire ont- gelijkwaardig te oefenen, gelegenheid ge- wikkeling van den veriofsofficier. ven bij mobilisatie reeds dadelijk te kun- De opleiding tot onderofficier zal bij de nen beschikken over een paraat veldleger korpsen met 5K-maandschen eerste-oefe- van 72 infanlerie-bataljons en daarne- ningstijd 9 maanden duren. Deze oplei- vens over eveneens volledig geoefende troe- ding zal zoodanig geschied-en, dat in bet pen voor stelling- en territoriaal gebruik, eerste diefistjaar 7*4 maand wordt ge- terwijl daarachter ook reeds dadelijk aan- ®end en in liet -tweede IA maand, waar- wezig Zijn geoefende troepen voor eerste door voordeel wordt verkregen, dat aanvulling en reserve, die nog naar be- twee periodes van vervolgoefeningen wor- hoefte uit de aanvullhigsreservo en uit de d®11 medegemaakt. in oorlogstijd te oefenen dienstplichtigen Bezuiniging. kunnen worden verstrekt. Bezuiniging zal in hoofdzaak worden De verdeeling van de lichtingsterkte verkregen door: over de onderscheidene wapens en korpsen a- Beperking van het aantal mandagen: '~L - Het vroegere en het thans voorgedragen stelsel vvjjzen, geheel doorgevoerd, een totaal verschil aan van 980.000 mandagen in het voordeel van bet nieuwe voorstel, vertegenwoordigende oen geldelijk bedrag Ten eerste, dat het geweldige fiasoo van het communisme ook dc radicale vero-ordeeling vam het seciaiLme betee- kent, waarvan, zooals wij reeds meerma len schreven, het bolsjewisme in socialen en ec-onomisdlien zin de consequente door voering en toepassing is, en waarmee -het op denizelfdien materialistischen grond slag -staat. En ten andere, dat thans in Rusland weer duidelijk gebleken is, hoezeer een volk beh-oefte heeft aan een -krachtig-en middenstand en een goed georganiseerde arbeidersklasse. Beide ontbraken feitelijk in het reus achtige rijk, evenals een organisatie der boeren, zoodat men er de schrijnendste tegenstellingen vond en de -dictatuur, nu eens in -dezen, don dn genen vorm, zich in -de plaats kon stellen van een gezonde democratie. Het is oen verschrikkelijke les, met Woed en tranen geschreven, welke het in den uitersten nood venkeerende Rusland aan de wereld in 't algemeen, aan Neder- land in 't bijzonder geeft. Nederland is, Haai1 mórgens ter fwterdd ooi den vaarweg van 'Amsterdam naar het IJselmcer op polderpefl te bren gen Iijfkt den schrijver voorshands weinig aantrekkelijk. En wat betreft het plan om het zuidwestelijk deel van het IJselmeer bij den boezem van het Noordzeekanaal te voegen, hierop is <fe aandacht der regee ring reeds aanstonds, nadat tot afsluiting en droogmaking van d)e Zuiderzee was be" sloten, gevestigd. Immers bij beschikking van 17 Juli 1919 is een commissie inge steld met opdracht te onderzoeken in hoe verre het aanbeveling zal verdienen, ter vervanging van de afsluiting van het IJ te Schcllingwoude, een afsluitdijk met de noodige sluizen te maken in het -kanaal den zuidwestelijke!» en den zoo'n voorkeur wordt gegeven aan vreemde namen en vreemde producten; als juist hier. Hij wilde dit kwalificeseren als nu des défa-uts de nos gualïtés. We zijm geneigd, internationaal te den ken en internationaal te vorken. Dit geeft ons voorsprong -boven andere lan den van Europa. Bij de internationale conferentie te Stockholm, waarvan spr. juist terugkeerde, zaten de meeste leden, voor spek en hoornen' doordat zij geen taal verstonden d-an de hunne. Dit zou in Nederland niet kunnen. Maar tegenover dit voordbei, dat wie hebben staat het nadeel van de neigingen om vreemde zaken boven de Nederland- I n Mc pubEefc Eep nïet door, maai steeds weer terug. Het was wanhopig vn de poüfie, die steeds, eentonig aanmai,0' moest; doorioopen menschen, doorlooJ5! Dat er geen ongelukken zijn gebeurd 'in de tram is werkelijk aan lust toeval te ten. Een oude juffrouw viel voor een J AGE doch de bestuurder wist nog «che te doen gaan. Dit tegen le gaan ""ido^telij^'n ,Z'<=n ^et peil k echter .WW, htete aeel 7^. de tusschen de_ Noord-Holiandsche te„h er S ?en k'w V"™ d* Ikusl laatstbedoelde afsluiting gelegen n 1 TCreenW- T ie,™n. "'N15 wateroppervlakte te brengen op dat ^an rf.' "tal!? fcfl?DU.soh® o^vrmhtmg, Noordzeekanaal. De door ir. Mussert het begrn der 19e eeuw besproken plannen zijn dus te bevoegder niet kenden. En thans slaat _d-eze out- piaals.e „iet alleen bekend, maar naar de wnchtmg veel d.-eper wond-en m vcaband mogelijkheid en wenschelijkheid van uit- met den untennationalen hand-el. die zich J voering wordt ook een onderzoek ingc- m die laatste eeuiw zo»o geweldig beeftsteld. is als volgt gedacht: zeemacht 1000 man; infanterie 13.500 man; wielrijders 500 -man cavalerie 800 man; bereden artillerie 2.130 man; vestingartillerie (met inbegrip van kust en van luchtweer-artillerie) 1500 man; - - genietroepen (met 'inbegrip van ponton- van bijna twee millio-en gulden. Voor het more nn lnvr«ndlr.t™l i iao I -1 i i OOO 1,tmov/loollrt wnrcplul dienstjaar 1922 zal het voordeelig verscliil iets minder zijn, omstreeks 850.000 man dagen, in geldswaarde uitgedrukt 1X mil lioen gulden. b. Inkrimping van het beroepspersoneel. Eenmaal doorgevoerd, zal de hierdoor te mers cn iorpedisten) 1100 man; hospitaal- personeel 500 man; mot-ordienst 90 man inteudancetroepen 240 man; luchtvaart dienst 140 man; totaal 21.500 man. De eerste oefeningstijd. Voor de infanterie, de wielrijders, de on beredenen der artillerie, de genietroepen verkrijgen bezuiniging een jaarlijksche be- (inbegrepen pontonniers en torpedisten)sparing van ten minste 5 millioen gulden de ziekendragers, de motorafdeeling en dé geven intendan-cetroepen zal met een eerste oefe- I c- Vermindering der cavalerie, waardoor ningstijd van b'A maand kunnen worden jaarlijks circa 3K millioen kan worden volstaan, doordat de oefeningsvoorwaar- bespaard. den zoo gunstig mogelijk zijn gemaakt en I '1- Inkrimping van het aantal paarden bij van den beschikbaren tijd het meest mo- de artillerie. gelijke nut wordt getrokken. I c. Inperking van het aantal garnizoenen Voor het verrichten van huishoudelijke (bijzondere belangen van sommige ge- diensten, waarvan nadeel zou kunnen uit- meenten bij behoud van garnizoen zullen gaan voor de opleiding, zullen uitsluitend moeten achterstaan bij het algemeen be- burgercorveeërs en alzoo voortaan geen laag)- militaire werkers worden bestemd. f- Vereenvoudigd Iegerbeheer door op- Van bedoelde 5 A maand worden de heffing van niet strikt onmisbare deelen. eerste 4 maanden besteed aan individueele Een bewapeningsfonds. opleiding en oefeningen in klein verband. I Hel ligt in het voornemen weldra de De verdere opleiding die „vervoigoefe- instelling varf een bewapeningsfonds voor ning" zou kunnen heeten geschiedt voor te stellen ter verzekering van een behoor de infanterie, de wielrijders en de genie- lijke en spoedige bewapening van het le- troepen in kampementen, voor de vesting- ger. arliller-ie op de forten. I De 24 reserve-regimenten infanterie De voorgeoefenden, die voorshands wei I worden deels bestemd voor stelling- en in hoofdzaak tot de infanterie zullen be- hooren, zullen alzoo niet 'in de kazerne be hoeven te verblijven; zij toch zijn, althans voor zoover zij niet in opleiding worden genomen voor kader, alleen gehóuden tot het volbrengen van de vervolgoefeningen i de kampementen. Deze kapipemenlen zullen doelmatig in gericht worden en voorzien van hetgeen noodig is om ze tot een aantrekkelijke verblijfplaats te maken. De eerste oefeningstijd bedraagt: Landmacht: a. ten hoogste 5A maand voor de onberedenen, behoudens het be paalde onder b en c. b. ten hoogste ne gen maanden voor de onberedenen de ierritorialen dienst cn blijven deels schikbaar ais algemeene reserve. bc- PROF. TREUB OVER DEN ECONO- MISCHEN TOESTAND.''' In ©en algemeene vergadering der Ver-' eeniging „Nederi. Fabrikaat," te 's-Hage gehcuden, heeft Prof. Mr. M. W. F. Tireiub een belangrijke rede gehouden over den econóitüschen toestand. Het volg-ende is etr aan ontleend: Proif. Trenb zeidei, dat de Ver. „Ned. Fabrikaat" zeer zeker reden van bestaan heeft. Hij wees erop dat wanneer er één land ter wereld is waar een dusdanige ■ontwikkeldi Er zijn nu zooveel toestan den onderst boven' gekeerd' en h-et inter nationaal verkeer heeft zoodanig geleden, dat ook de lamd;en, weke indet in oorlog zijn geweest, ook den terugslag voelen'. We voelen thans hoe sterk de crisis die komen moest, z'cli do-et gevoelen. Het thans de vraag: li-o-e t-e komen uit de tegenwoordige crisis zonder al te veel kleerscheuren? Men richt al te veel de oogien op die middelen, waarvan men vooruit weot, dat zij de iwaal zullen ver ergeren. Wat Nederland betreft, moet m-en goed- ondcnschei-den den afzet in het buitenland en dien in het binnenland. Op den laal- sten afzet richt men te veel het oog. Het spreekt wel van zelf, dat nu wij ons land overstroomd zien van producten uit Duitschland, de industrie-elen een bewe ging op touw zetten om bescherming te vinden voor hun industrie. De vraag is of de kwaal niet zal vereigeren als m-en eraan toegeeft. Voor spr-aker staat het laatste vast, alontkent hij dat hij een theoretische dogmatische vriihandelaar is. De stelselmatige samenwerking tusschen de staatsmacht en de Industrie heeft Duiitschlaind indertijd gro-ot gebracht. Dit is een feit, d.at spr. niet wil wegredenee- r-en. We hebben hier te maken met Ne derland en bier staat het zoo: Is er e-eni- g-e verbetering te verwachten door wering van buitenlan-d-sch-en invoer? Neen, we zouden de zaak hiermee verergeren. De Duitstcihe industrie kan nu zoo ge makkelijk op -de wereld-markt co-ncurr-ee- ren, omdat dat land, ecu van de vele voorbeelden is tot welke contrasten de ontwrichting der economische toestanden kan ledden. De kracht van Duitschland ligt in zijn economische zwakheid. Na den wapenstiktand is het verkeer mind-er abnormaal gew-ord-en en ma and Ta maand wordt voor dubbel zooveel waarde uit Duitsc-hland naar Nederland uifeevo-erd al-s andersom. I-n Duitschland is de le vensstandaard sterk gedaald. De eischen, die men aan -liet lev-en 'stelt, zijn door den' drang der omstandigheden veel min der geword-en en de 1-oonen zijn er lager dan in and-ere landen. Stel, men slaagde erin voor sommige bedrijven door heffing van invoerrechten den binnenlandsc-hen afzet te verhoog-en, zou dit weer geen o-ngunstigen invloed o-p den prijis uitoefenen? We moeten veel meer den invoer van goedkoope produc ten bevorderd!. Wanneer men den wc-g voor de aajti- dumpiing-p-olilie-k z-ou opgaan, z-o-u m-en toch niet de -aacmo-ediscon-cunenti-a» van Duitsehla-nd kunnen bedwingen. De factoren, die hier werkzaam zijn, zijn zoo machtig, dat de invloed van re- geeringswege van welk land ook nihil zo-u zijn en men goed doet zich van maatre gelen te onthouden. Al heeft men Duitschland overwonnen, men ziet, dat het nog niet tot een onge vaarlijke concurrent is gereduceerd. De politiek door de groote mogendheden ge volgd om de eigen; industrie te bevorde ren en -de Duitscbe uit te sluiten, moet binnen korten tijd, gagt^ men zoo door, ■opnieuw tot -een uitbarsting leiden. Terugkomende o-*p bet doel va-n „Neder landscli Fabrikaat", zeide spreker dat bel praclisch werk is, de ind-ustrieelen, die Ned-erlamdsobe waren op de wereldmarkt brengen, in de gelegenheid te stellen die zekerheid te kunnen geven. Voorlichting te geven bij bedrijfsiuricbtiing .aan fabri kanten is eveneens een zeer nul tig deel. Spreker wees op ©en enorme fout van onzen handeldrijvenden middenstand, na melijk om zijn kracht te zoeken jn klei nen omzet met groote winst, nie-t in "ron ton omzet met kleine winst. Ilii geloofde, dat als de vercenig-ing in dezen geest ad viseert, d-eze bij uitstek nuttig vv-enk doet. De oorlog heeft niet zooveel schade aangericht d-oorclat «er zooveel machines vernield en schepen in den grond -- boord zijn, (de tonn-enmaat van nu, ver- g-elekep met -die van voor den o-onog be wijst, dat deze achterstand zeer spoedig in te halen is) de groote scliade beeft de oorlog gebracht doordat in het norma c bedrijf niet voldoende afgeschreven kon W-orden voor herstel, vernieuwing^ en re- voor den aankoop van nieuwere wer(j gegeven. In helzeifde nummer acht de kapitein- ingenieur, chef var -l Centraal Inundatie- bureau E. Soherpenlmysen Rom voorloo- Pig groote voorzichtigheid gewenscht in het uitspreken van een oordeel over de vraag, of het al dan niet aanbevelenswaar dig zal zijn liet z.g.n. plan-Mussert, voor wat de combinatie der ZO. en Z.W. in polderingen betreft, te zijner tijd te ver kiezen boven dat, hetwelk door -kolonel Merens in zijn brochure van 1918 is ont wikkeld. De heer S. is vooralsnog geneigd dit iaatsle plan te houden voor het droog- maiingsplan, dat uit een economisch, wa terstaatkundig, zoowel als uit een militair veiligheids-oogpunt de .pieeste voordeelen bezit. EEN, BEZOEK BIT DEN INTERNUN TIUS. Maandag bracht Z.D.H. Mgr. H. van de Wetering een bezoek aan Mgr. Vicentini, den nieuwen Internuntius te 's-Graven- hage. („C-enlr.") RAA-D VAN STATE. Naar het „Centr." verneemt, komt voor een benoeming tot lid van den Raad van Sfate (vac.-Loeff) zeer ernstig in aanmer king imr. J. baron de Wijk'erslooth -de Weerdesteyn, lid van de Tw-eede ICamer en lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht. WINTERDIENST SPOORWEGEN. Naar men van offacieele zijde mede deelt, zal de winterdienst op dé Ned spoorwegen Maandag 26 Set mber a.s. een aanvang nemen. HET A.S. INTERNATIONAAL JEUGD CONOR E S c Naar wij vernemen, zal, behalve rector J. G. Jansen, -die de R.K. Jeugdorganisatie van ons land op het a.s. Internationaal Jeugdcongres le Rome vertegenwoordigt; ook de heer A. H. Smulders te Utrecht, bestuurder der Vak-Jeugdorganisatie van het R.K. Vakbureau, dit congres bijwonen, Onthulling gedenkteeken. Te Vlissin- gen is een gedenkteeken outhul-d bij -de graden van gesneuvelde strijders der geal lieerden. Overgang van gemeentepersoneel in "s Rijks dienst. Van Regeeringsw-ege is een circulaire gerict tot de gemeentebestu ren inzake den ov-ergang van gemeente ambtenaren in 's-Rijiks dienst. DE GEVOLGEN DER KELLNER- STAKING TE UTRECHT. De actie van den BestuurdcrSbond Het „U. D." geeft het volgende schilder achtige relaas van de actie -het nieuwe strijdmiddel door den Ulrcchtscheu Be siuurdersbond tegen het Haagsche koffie huis op louw gezet. Zaterdagavond. Hel uur van aanvang was gekomen, het Haagsche Koffiehuis zou „belegerd", „af gebroken," „bezet" worden. Die uitdruk kingen zijn niet van.,ons afkomstig, doch van de strijdende partij. De Utreclilschc Bestuurdersbon-d had de actie het aller eerst 'geproclameerd voor het Haagsche Koffiehuis, waar van de vijf stakers cr geen is teruggenomen. Andere café's krijgen ook nog wel ©en -beurt, is er be loofd. Tegen zeven uur kwamen de onge- wensehte bezoekers opzetten. De leden van ■de verschillende vakorganisaties hadden schik in het geval, zochten een gemakke lijke plaats, .allereerst op het terras, dan in het café en in de biijarlznal". De eetzaal was gesloten. Vakbladen en „Het Volk" werden ui' -de zak gehaald, dc secretaris van den U. B. B. het raadslid Lambeck ging appeltjes ct-cn (wij zagen nog meer sociaal-democratische raadsleden in hel café) en men zette een aangename boom op. Men verlangde consumptie. Maar de rondioopend-e kcllners bleven doof voor alle aanvragen, 'bedienden alleen de sta-m- asteu en „introducécs". Enkele ongenood de gasten kwamen toen op het denkbeeld consumptie van builen af te laten komen, maar -toen de bierflesschen op tafel wer den gezet, gelastte de inspecteur van poli tie-, de heer Meier, die met enkele recher cheurs den geheelen avond aanwezig was, aan het groepje dat zich wilde gaan laven de inrichting le verlaten, waaraan g-evoig ziekenverplegers en de dienstplichtigen verecniaiiig .recfep van. .bestaaiG heefL dit werktuigen, die de arbeidskracht vermin deren en de productie verhoogen. Oo.k in -dit opzicht geeft d,e vereenimng „Neder- landsch Fabrikaat", deskundige voorlich ting. Spr. hoopte, dat in deze ernstige crisis g©en moedeloosheid getoond zou wordem De crikis zal zeker niet overwonnen wor den als men niet ten toon spreidt de hoogst mogelijke energie en de al!©T- grootste ins-Tiaiming. DROOGLEGGING VAN DE ZUIDER ZEE. Het plan Mussert. It. V. J. P. de Blocg van Kuffeler, hoofd-ingenieur bij de Zuiderzeewerken, bespreekt in „De Ingenieur' het denk beeld, in dit weekblad' van 20 Augustus 1.1. ontwikkeld door den^ ingenieur A. Mussert, om dé 'beide zuidelijke Zuiderzee polders te vereenigen én het IJselmeer te leiden door die polder met behulp van een kanaal op polderpeil. Dit denkbeeld zegt schrijver is bij den dienst der Zuiderzeewerken in over weging, in verband ook met de motie- Boingaerts-De Mu-ralt (waarbij de wen- scheiijikheid! is uitgesproken dat de meer- dijken ook!na een doorbraak van den af sluitdijk d'e -dan op het IJselmeer te ver wachten; stormvloeden zullen keeren). Overwogen wordt namelijk de bescher ming van de zuidelijke polders door een waterkecring, ongeveer loopende van Enk- >-üycu naar den Ketelmond. Het denk- De zaal bood 'n eigenaardig-en aanblik, zij leek het vereenigingslokaai van een of andere arbeidersorganisatie. Hier en daar zat ©en clubje stamgasten, maar zij gingen verloren onder de B. B.-letten. Dc tem peratuur rees oen aardig eind boven bel vriespunt. Later op den avond mengden zich onder het publiek goede beken-den van de politic, beruchte verzelplegers e. d. die met -de actie natuurlijk niets hadden uit te staan, njaar tuk waren op een rel letje. Omstreeks half elf verminderde de drukte wat, er kwamen verschillende plaatsen leeg en op het terras raakten de meeste stoelen onbezet. Maar een uur later kwamen er weer (ongowenschte) bezoe kers aanzetten, het werd rumoeriger in het café, men ging stoelen en tafels verzetten om een groo-ten 'kring te vormen.Tot dat de politie om kwart voor twaalf ont ruiming van het café gelastte, waaraan da delijk werd voldaan. De deuren en gordij nen gingen dicht, de inrichtingwa-s ge sloten. Wij mogen zeker wel de houding der in het café dicr^.Id-oende kellners prijzen, die kalm hun werk verrichtten en met een goedmoedig woord zich afmaakten van het voortdurend vragen om consumptie. Builen trok de actie van den U. B. B. begrijpelijkerwijze groote aandacht Tus schen acht en negen uur was de drukte op het Vreeburg wel het sterkst, toen was het één menschcnkluwen dat zich voor het be wuste café heen en weer bewoog. Want aui„, hjiiig a stoppen. De politie heeft zich zeer lijdzaan, gedragen al kunnen wij ons voorstellen zij moeite had kalm te blijven -bij -het saj rend zeuren van de menigte. Weer wij de oude koncte, op borden door nnl;i nen rondgedragen: „Laat u niet door én!, •derkruipers bedienen!" Tegen een uur 0i tien ging de drukte eenigszins zakken t0' het werd mogelijk om een opstopping het Haagsche Koffiehuis te voorkomen. Toen het café gesloten werd gingen de |c den van den U. B. B. dadelijk naar hui, zonder dat zich eenig inci-dent voordeed DE DEUKFO QTENDUIVEL. Uit de Vlaamsche „Volksgazet": Nog nooit had ilc de „Metropo'.e" gj. lazen. Maar vandaag is ze interressanl, Do ruhriek „Genie ;gle Berichten" Wat dingen die een ontwikkeld mensch meel weten. Er komen onverwachte gezi- hts. punten in. Er wordt gesproken van eon geaclit antomobiclfabrikant, wien ec-n bikken kasserol aan den staart werd gebonden, terv.ij 1 twee stommelingen getrouwd ziin en, om die misdaad, naar den bcroo werden gebracht. Maar men moet dat proeven. 'Het is een waar génot-, dit konorvatieve or, gaan te lezen. Ik nesm dadelijk zcj abonnemen ten Uier gaat nummer één: "Een groot h u w e 1 ij k. Tweo km- pitsen, de genaamden Albert Gen Paul S.vermaakten zich, gisteren na middag, op de avenue de ia Grande Ar mee (wie vertaalt zoofn onzin!), met den hond te plagen van den zoozeer geacliten heer Zenith, wien zij een blik ken ketel aan den staart hadden ge- bonden en sohieierkens in zijn ooren ge stopt. Een massa vrienden is opgekomen om hen gelukkig to wensehen, en wij zijn blij er eerbiedig onze iiulde te mogea bijvoegen." En nummer twee: „Twee id ia-ton. Gis'eren werd in de parochiale kerk van St. Augusti- nushet huwelijk ingezegend van MV Jop Hispauo, dan uitstekenden automobiel/a- brikant, met Mej. Helena du Pont-Mi- rabeau, docht r \an den admiraal en van mevrouw, geboren Rond. Deze twee imbe.ie'en werden door dm agént naar het politiekantoor gebracht, waar proces-verl aal tegen hen werd op gemaakt. Laat ons hopen dat men hun den tijd zal laten can in een verbitte- ringshuis na to denkea over de stommi teit die zij hebben begaan." AVij zijn blij,, eerbiedig onze geluk- wenschen te mogen aanbieden aan do redakt-ie van- hot welingelichte blad, dat onze metropool tot eer en gepoegen etsreitt. DE INBRAKEN TE BAARN. Volgens ingekomen bericht van liet Burehu der Dactyloscopy te Amsterdam is op grond van de gemaakte vinger afdrukken gebleken ,dat de dader der verschillende te Baarn gepleegde inbra ken moet zijn Wilhelm Budzynskiy zich noomende Stanislaus, geboren te Karncwo (Rusland) 2 April 1896, landbouwer van beroep. Door do Baarnsoho politie wordt thans de aanhouding van dezen persoon ver zocht. JAMMERLIJK WERDRONKEN. Zaterdagavond, na de godsdienstoefe ning in het kerkje van het Seamen's Mission Institute aan den Westzeedijk te Rotterdam, keerde een vijftiental op varenden van het Engelsche stoomschip Capac" dat op stroom aan boei 17 ligt, met het motorbootje „Nowel" naar hun schip terug. Langszijde gekomen z:inde, wilde do 66-jariyp oersre officier J. Brunston met zijn zeven-jarig zoontje Tonny den val reep opstappen. Door de duisternis waar schijnlijk stapte hij mis en geraakte te water. Beilea verdwenen o run id lelijk in de diepte en werden niet meer gezien. Ofschoon man direct met dreggen be gon, werden de' lijken niet gevonden. Do oc'ntgoaoote van Brunston, die aan boord was grbloven, zag het vreeselijko gebeuren zich voor hoar oogen a'spelen. EEN INBREKER GEVAT. - Toon Zaterdagavond de dienstbode R. K. van don tand technicus S, Eluweoleu Burgwal 14 te Den Haag, circa 11 uur thuis kwam, bemerkte zij in de woning een onbekenden man, die met behulp van een ladder door een raam was ge klommen. Zij vluchtte naar buiten en naar beneden en zette het on eon loopen, riep om hulp. De onbekende klomvlug terwijl een tweede man de dienstbode trachtte te grijpen. Een agent van politie was inmiddels te hulp gekomen en zette den inbreker na on wist hem in de Lange Poten te arresteeren na een 1'auge vervolging dosr veel nauwe straten. De arrestant word in bewaring gesteld. Ilij bleek te zijn M. J. H. 47 jaar, los werkman, zonder vaste woonplaats. Verscheidene gouden en zilveren voer worpen, die de inbreker had weggewor pen werden door de politio in beslag genomen. ONREGELMATIGHEDEN BIJ DEN WONINGDIENST TE UTRECHT. Naar de „Cour." verneemt is te -eeht een zaak in onderzoek tegen eenige ambtenaren van Bouw- en Wo- ningtoericht, die zich s buldig zouden g» maakt hebben aan bet aannemen van geschenken. Uit de boeken van een bouw kundige moet bij onderzoek dear de be lastingambtenaren gebleken zijn, dat hij in 1919 aan een viertal ambtenaren geld bad gegeven, waardoor deze ambtenaren in strijd hebben gehandeld met de voor schriften. In tusschen heeft de justitie geen ter men gevonden voor het instellen eenor vervolging. B. K. VEREEN „ST WI Saterdag 3 Sept.: tiebetatmg Hou 66 uur contri be werkersbo n i 66 uur zit'in 6_7 uur aldra de Feeslcomuii! 56 uur zillin; la-liug van bra stelling meer. 6—halt 8 prer fonds. Zitting S Geen Bureau v; 69 uur opga R. K- Centrale K. Coöp. Leven Geen contribut: KOI Woensdag 31 A repetitie voor all De kermis heel ioo veel volk op c wij ons voor h-d bet later in den 1 len stortregenen, blikken de kermis Toen evenwel de deuren weer ope talrijke bezoekers weer voor eenige xnelijk aangroeien alles nog vroeger beide vorige dage „S Was Zaterdag Schouwburglent het ensemble So „Schellevis-Mie" gevuld, gisterenav stelling voor bet stuk grooter. Met entrain wei bet is ons geblel Mie" (voorzeker heterlijk-origineeh steeds uil stekend liet stuk zoo „11 geven als hier het Telkens en tel van het lachen. AVie vaD de v< hartelijk lachen v derdag ja is wanr wacht wordt) naa 1 Schellevis-Mie „La Gisterenavond ^„Harmonie" wedt S:n bet spel als ■ditmaal weer sul teerste in: alles li «gullen ronden Ia ^gezonde geestigjie Wie een avond wil doorbrengen om bel geestige ook om de feeërie nen wij gerust eer .monie" aanbevele 1 Ook gistere na' Voering van „De (heugen in een ,De talrijke toe Enthousiast over •altisten, zonder Vooral „DioJli Joon", „Blonde .ochele" niet te aubliek te boeii Elk bedrijf bral- Epplaus los, dal 'ovatie aan de sp Evenals Zon< <ook gisteren de '-'geworden liedje (gezongen. Wel een bev ->,fn" sloeg. ONDERAFD. I GEMEENTE Zaterdagmidd O,De Toelast" et <de ond.-rafdeelii /gemeente-ambte De Voorzitter jing en uit zijn te opkomst, die <zalt e wijten zijn die den. Hierna word© ven en ongewijz Als afgevaardi gadering der a Evordt op voorsi ,den benoemd de <derafd den heet -meester van Ca De Voorzitter pand, met de mq -cwestie's kunn-ei net voor één tijk is een beslt een afgevaardig Aangenomen. Benoemd w gevaardigde de Thans wordt gadering, te Noord-Holland puntsgewijze Omtrent de (ineente ontvang ■vragen gesteld v Omtrent de s de ambtenaars gevraagd worde: Staten aan zal d gemeenten zullei tere regeling te De afgevaardi .Klaren, dat de Voord is met voor de ambten, ;gerl. Stand, dezt tuut onvoldoendt Behandeling B wor hoi bel P

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 2