töiSu&Sg,-sf** is (bs®- provinciaal Mlgywn Ingezonden stukken KECIfillJASiM Rechtszaken SPORT Efi SPEL (CUNST EK KENNIS Amsi©B*glaaiis@he Beurs Wesrberioht. Laatst» bochten Wandal ei iarfct bergen. agenda. R. K. VERENIGINGSGEBOUW ST WILLIBRORD". vierdag 3 Sept.: 5-6 uur contribu- tiebetanne Bouwvakarbeiders. t-6 uur contributiebetaling Mctaal- bewerkersbonci 56 uur zitting Spaarbank. 6—7 uur afdracht van gelden aan de Feestcommissie. 5—6 uur zitting Winterzorg lot be taling van brandstoffen. Geen be stelling meer. - gnaif 8 premiebetaling Onderst. - ronds. Zitting Spuiman en Hink. Geen Bureau van Advies. 5—9 uur opgaaf voor Wed.-steun, R. K. Centrale Ziekenkas, alsook R. K Coöp. Le.ens"erz. Concordia Geen contributiebetaling „V.A.F.C.". KOLPING. Woensdag 31 Aug., 's avonds 8 uur, repetitie voor alle leden. De Kermis. De kermis heeft gisterenavond niet zooveel volk op de beeii gebracht als wij ons voor bidden gesteld, en toen het later in den avond dreigde te zul len stortregenen, was in enkele oogen- blikken de kermis als geheel verlaten. Toen evenwel de schouwburgen hun deuren weer openden, stroomden de talrijke bezoekers op de kermis wat weer voor eenigen tijd de drukte ta melijk aangroeien deed. Gjsteren was alles nog vroeger afgeloopen dan de beide vorige dagen. „S chelle vi s-Mi-e." Was Zaterdagavond de nieuwe Schouwburgtent op de Laat, waarin het ensemble Solser en Hesse met „Schellevis-Mie" optreedt, niet bijster gevuld, gisterenavond was de belang stelling roor het onvervalschte volks stuk grooter. Met entrain werd wederom gespeeld; het is ons gebleken, dat „Schellevis- Mie" (voorzeker dank zij het onver- ielerlijk-origineele van 't stuk) het nog steeds uitstekend „doet", vooral als liet sluk zoo „natuurlijk" wordt ge geven als hier het geval is. Telkens en telkens davert de tent van het lachen. Wie van de volwassenen nog eens hartelijk lachen wil, hij ga vóór Don derdag (als wanneer „Hittepetit" ver wacht wordt) naar „Weet je 't al van Schellevis-Mie 1" „Lach er maar o m." Gisterenavond was de zaal van de ^„Harmonie" wederom gezellig gevuld ven het spel als vanzelf sprekend ook ditmaal weer subliem sloeg ten ^eerste in: alles lachte er om met den .gullen ronden lach, die alleen door gezonde geestigheid bereikt wordt. Wie een avond van zeldzaam genot [Wil doorbrengen genot niet alleen fom het geestige der opvoering, 'maar look om de feeërieke tooncelen kun- Inen wij gerust een gang naar de „llar- monie" aanbevelen. „D e Jantje s" Ook gisterenavond mocht de op voering van „De Jantjes" zich ver- (heugen in een „uitverkochte" zaal. De talrijke toeschouwers waren enthousiast over het spel van all e >aitisten. zonder uitzondering. v. Vooral „Dolle Dries", „Blauws Joon", „Blonde Greet", en „De gehele" niiet te vergeten, wisten het publiek te boeien. Na afloop van elk bedrijf brak een stormachtig applaus los, dat overging tot een 'ovatie aan de spelers. Evenals Zondagavond werden ,-ook gisteren de inmiddels populair 'geworden liedjes door velen méé- fgezongen. Wel ©en bewijs, dat het stuk Ju" sloeg. .ONDERAFD. NED. BOND VAN GEMEENTEAMBTENAREN. Zaterdagmiddag werd alhier in („De Toelast" een vergadering van <de ondi-rafdeeling Ned. Bond van (gemeente-ambtenaren gehouden. De Voorzitter opent de vergade ring en uit zijn spijt over de slech te opkomst, die v arschijnlijk wel <zal t e wijten zijn aan de omstandig heden. Hierna worden de notulen sek sen en ongewijzigd vastgesteld Als afgevaardigde naar de ver gadering der afd. Noord-Holland jwordt op voorstel van een der le gden benoemd de Voorzitter der on- '.derafd den heer Lommen, Burge- 'ïneester van Castricum. De Voorzitter stelt voor in ver band, met de mogelijkheid, dat zich -westie s kunnen voordoen waarbii ;VPor ee,n afeevaardigde moei- iln tfrrCCn j.s te nsmen, nog een afgevaardigde te benoemen Aangenomen. Benoemd wordt als tweede af gevaardigde de heer v. d. Heuvel, 1 hans wordt de agenda der ver kering. te houden door de afd Noord-Holland, voorgelezen- en puntsgewijze behandeld. Omtrent de positie van de gé- dneente ontvangers zullen enkele •vragen gesteld worden. Omtrent de salarisregeling van de ambtenaars ter secretarie zal gevraagd worden, dat men bij Ged. otaten aan zal dringen opdat zii de geme-enten zul'en ..anzetten een be tere regeling te treffen. De afgevaardigde zal -ook ver klaren, dat do onderafd. niet ac te^,* 1S de salarisnegeling erem Qt ambtenaren van den Bur- Behandeling Bondsagenda'. De Voorzitter stelt Voor aan eten afgevaardigde in deze vrij mandaat te geven. De afgevaardigde den wensch zal uitdrukken, voor zoover mogeliik (zonder finantieele opofferingen) het „Weekblad" in eigen beheer te houden. De progressieve contributie-hef fing leverde ruime stof op tot dis cussie maar werd niettemin aan vaard zooals zii voorkomt op de bondsagenda. Voor alle andere voorstel en zal men „de kat uit den boom kijken". Aa, gedrorgen zal worden onrde volgende jaarvergadering in Alk maar te laten plaatsgrijpen. Den afgevaardigde wordt vrii mandaat gegeven inzake de keuze van een afgevaardigde .naar de Bondsvergadering. Rondvraag. De rondvraag levert geien stof van belang voor de publicatie. Hierna 'sluiting. BRIEVENBUS QROOT-N1EUW- LAND, HOEK OUDEGRACHT. De Directeur van het Postkantoor te Alkmaar deeit mede, dat 30 Augus tus een standaard-brievenbus wordt geplaatst: Groot Nieuwland, hoek Oudeprrdit met lichtingen ajs op Wet bord'boven de bus-is aangegeven. EEN NIEUWIGHEID. De heer Hildering, rijwielfabrikant, a.hie'r, eigenaar van het bekende merk „Toussajnl"-rij wielen, heeft in dit merk een nieuwigheid gecrieëerd die wel een lieer Hildering door een le klas Duit- dacht nieencn op Je moeten vestigen. Het betreft hier een driewielige wagen van elegant model, voor banketbakkers. Deze wagen, geheel eigen fabrikaat, is ook geheel in het atelier van deii heer Heldering door een le klas Duit- schen lakmeesler verlakt. De wagen is voorzien van een bijzonder kleine ver snelling en loopt op z.g. acht en twin tig andcrhalfs"-wielen,, watondanks de grootte, hel vervoer zeldzaam Refit maakt. Voor de stevigheid zijn de voor ste wielen van extra zware spaken voorzien. De wagen is reeds aange kocht door den heer P. Kuijk Wzu., bankethakker, Mient, alhier. De. heer Hildering vertelde ons, dat bij oosrlgelijke wagens voor elk be roep, waarvoor ze kunnen gebruikt worden, vervaardigt. Hij werkt ook GEVONDEN VOORWERPEN. Uitsluitend te bevragen aan het Bureau van Politie aan de Lange- straat. alleen op werkdagen tus- schen 9 em 1 uur (te vervoegen bij den Wachtcommandant). Een damesmuts, een band Van een kinderjurkje. 2 portemonnaies met en zonder inhoud, 5 broches, eenig .geld, 1 hondje, 2 ringden, 1 rozenkrans, 1 ho-ndeiikefting, 1 koi- nijn. 1 paardendeken, 1 honidj, 1 da- mestaschje met inhoud, 1 vulpen, 1 paar kousen, 1 zilveren Marlabeeld- ie in étui, 1 dameshorloge met armband eln 1 hondenpienning. SCHOOLTASSCHEN IN LEDER EN WASDOEK. L. FRANKENBERG. ALKMAAR. POLITIE. Met ingang van Maandag, 29 Augustus 1921 is als volontair bii de Gemeente Politie alhier werk zaam gesteld onze stadgenoot, de heer M. Zoll. KONINGINNEDAG. De Hoofden va:n dienst Zijn door R en W. gemactólgd om morgen middag voor zoover dit met de be langen van den dienst in overeen stemming: te brengen is, vrijaf te ge ven aan hun personeel. TE WATER. Hedenmiddag' te kwart over twaalf viel een fietsend persoon door Wet uitwijken voor eenigie jongens in het Verdronkenoord. Met veel tegenwoor digheid van geest wist hij zich' aan den rand van een bij den wal Jjigu g:ende motorschuit vast te klampen, z-oodat hij weinig' van het water te lijden had. Na entoeje minuten stond hij met fiets en al weer op hét droge. JUBILEUM. Op 9 Sept. a.s. hoopt de heer P. C. A de Jong den dag to herdenken, waarop hij vóór 40 jaar in betrekking kwam bij Gcbr. Kluitman's Ujtgevers- Maalschappij. Het zal hem zeer zeker dien dag niet aan belangstelling ontbreken. «wscafi?.? BERGEN. Raad. 7e Openbare ver gader,ng van den raad dezer gemeen te, op Woensdag' 31 Augustus 192i, ües namiddag's 8 uur ten Raadhui-ze De agenda luidt ars volgt: 1. Ingekomen stukken. 2. V-corloop'ige vaststelling derGe- meerdereken-ing, dienst 192,0. 3. Benoeming van een tijdelifken wethouder. 4. Benoeming van een stóh'atter voor 'het bepalen der waarde van de school gebouwen der St. Antoniussch'ool en St. Ursulasehoop Kohier H. O. Het kohier van oen Hoofdelijken Omslag dezer o-e- naeen-te. dienst 1921, is door den Raad opgemaakt tot een totaal be'drag v;an 448606,15. Het héffingB-percientage werd cepaald op 4\/2 van Wet in de neltsnggverordening genoemde ver-' houdingsajfer. (Vorig jaar 3V2 pCt). net bedrag' van den aanslag zal ongetwijfeld menigeen tegenvallen Men oordeelé echter niet'te vlug' wijl de nans-pig.' berekend j;s over 16 maanden, n.I. van 1 Januari 1921 tot 1 Mei 1922, zulks in Verband met den o-vergang der heffing; op laatstge noemden datum' door Bef TSjK. On danks de fiboglere heffing van 1 pCt, is de Hbofdeljken omsj-ag in deze ge meenten nog] 'belangrijk lager dan in menigie andere gemeente. Diefstallen, Bij de Politie is aangifte gedaan, dat j.I. Zaterdag- avond, omstreeks 10 uur, een Efeeren- rijwiel is ontvreemd, staande tegen de V'dja „Onder het Stroodak" te Ber gen aan Zee alsmede dat een kplfje uit een in de Eeinvig-'e Laan staande auto rs weggenomen. BERGEN. Kermis. De kermis wordt dit jaar in deze gemeente ge Wouden op Zondag 25, Maandag 26 en Dinsdag 27 September a.s. Velen schijnen onbekend te zijn met het tijdstip, waarop de kermis Voor deze gemeente is vastgesteld. Ir. ver band hiermede kan worden medege deeld (diat die kermis steeds wordt gehouden op den vierden Zondag in September en de twee daarop vol gende dagen. Aljeen bij* (fopr Ged. Staten goedgekeurd Raadsbesluit kan hierin verandering worden gebracht. N a c h't e 1 ij k bezoek'. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag f. door onbekende personen een bezo-ék' ge bracht aan Huize „Lomi" in liet Villa park alhier. Een tweeta; personen liep des nachts te ongeveer drie uur om Wet Buis Keen, vermoedelijk in de meening verkeerende dat Wet perceel onbewoond was. Door Wet aanslaan van den hond, waardoor de bewoners uit hun slaap geweld: werden hebben de nachtelijke bezoekers, die daar zeer zeker met minder goede bedoelingen aanwezig waren, ijlings Bet hazenpad gekozen, Pr o ties-ver tiaar. Tegien den winkelier C. B. alBier is proces-verbaal opgemaakt wegens Bet in zijn winkel voorhanden hebben van vleescf^ Bet- welk niet van Wet goedk'euringsstem- "pel van den gemeentelijken keurings dienst voorzien was. Het Vleesdh', een Wam en een ribstuk is in beslag] geno men. as Den EdelAchtb. Heer J. WESTERHOF, Lid van den Gemeenteraad, 1 Propagandist van de S. D. ,-L- A. P. etc. etc. Alhier. Amice. De tijd heugt me niet, dat ik me zelf en jou het genoegen gunde, eener schriftelijke conversatie. Ik doe deze bekentenis, niet zonder een bepaalde dosis zelfverwijt. Ik beb ie te lang veronachtzaamd. Maar het gaat dikwijls met de vriend schap als met de liefde. In 't allereerste begin blaak je er van, maar langzamerhand wordt ze meer bestendig; je rekent er op, dat wederzijdsch ten slotte de overtuiging bestaat, dat ze er is zonder dat je baar «aanwezigheid nu juist telkens kracht dadig en herhaaldelijk demonstreert. Trouwens, ware vriendschap is als gewapend beton; ze kan tegen een s.tootje! Als bewijs, van mijn onverwelkte vriendschap zou ik je kunnen toonen een envelop en rolletje papier, dat ik uit pure vriendschap heb verknoeid, toen ik, in het vooruitzicht van jou Wethoudersbenoeming, reeds den ti tel neerschreef van: IVelEd. Achtbare. Helaas, al die illusies zijn verdwe nen! Man, vriend, kerel, ik zou jou partij kunnen baten, nu zij er de oor zaak van is, dat je dit mooie baantje hebt moeten laten loopen. Ik bewonder je kalmte, toen je, als man van vooruitgang, hebt moeten verklaren, ten minste hebt moeten la ten doorschemeren en zulks nog wel in het publiek, en als ware je nog een kleine jongen: Ik zou wel graag, maar ik mag niet van pa!! Hoe kon de Partij op zulk een na- nier een barer groote mannen misken nen! Man, wat een Tantaluskwelling! Maar je was misschien te reactionair. Jij kon alleen maar met het woord aanduiden, dat je was voor socialisa tie, de heer Cloeck echter beef ver klaard, dat hij desnoods zijn eigen zaak wel zou willen laten versooiali- seeren! Is hij misschien meer socialist dan jij? Onderzoek je geweten eens, man netje. Ook wat betreft het „duur zijn" sta je misschien eenigszins achter bij den thans gekozen Wethouder, eu jij beschikte misschien niet over zooveel index-eijfers. Man, denk er toch voor taan 0111, je kans van welslagen kan somtijds van een heel klein dingetje afhangen! Die redenatie van je, zeg, waarmee jij trachtte de houding van je Partij goed te praten, leek me anders wel een dubbele achtbaan boor! Daar kwa men mc van die draaierijtjes, loopjes en valletjes in, dat jij nu en dan je hart moest vasthouden, 't Was net of je op het Sportpark klaar stond om mee te doen aan een wedstrijd van mo torrenners en tot hen zeide: Ik wil wel meerennen, maar jelui moeten me eepst op een briefje geven, dat ik het zal winnen. Toch goochem van je, zeg! Die achtbaan op de kermis is an ders een mooi ding. Daar moesten'jij en andere menselien veel meer naar gaan kijken. Je krijgt dan zulke typi sche ideëen, wat zeg ik? levensbeel den doe je daar op!! Luister maar eens, misschien kun je het later in een of andere redevoe ring op het stadhuis nog wel eens ge bruiken. Geen auteursrecht hoor! Als je aan het begin van die acht baan staat, wordt je door allerlei ma chinaties met veel moeite naar boven geheschen. Eenmaal boven, heb je een breed uitzicht, een hoog stand punt, en kijk je 00 je medemenschen neer. Dan begint je karretje te I00-» pen; hoe langer hoe harder. Als het in een val, op zijn hardst gaat, vergeet je dat je hoe langer hoe lager daalt en als je meent, dat je ten slotte je erg prettig gevoelt, dan is je ritje net uit! Prachtig levensbeeld! Ook gij, ge lijk zoovele anderen, hebt met moeite en met behulp van velen, langs de ket ting der arbeidershulp een respecta bele hoogte bereikt. Je hebt een breed uitzicht, misschien wel een diep in zicht, en je neemt een hoog stand punt in. Je levenskarretje is aan het glijden. Er komen oogenblikken dat je 'n vaart hebt, dat je durft uit te roepen: wacht maar tot in 1923!! Maar door die vaart merk je niet, dat je langzamerhand aan het dalen bent, en als. je straks denkt: „Zie zoo, wie doet me wat", dan heeft net je levens karretje haar traject afgelegd!! En nou zeggen ze nog, dat het Ker misvermaak de menschen verlaagt. Och man, overal zit muziek in, als je het ér maar weet uit te halen! Intusschen heb jij weinig kans om via jou levensachtbaan in de put te geraken. Daar zal jou compagnon wel voor zorgen. Ik hoorde dat jij zoo nu en dan bij den duivel te biecht gaat, ten minste diens hulp wel wildet accepteeren. Wij kunnen dus in Alkmaar een nieuwe firma begroeten onder de naam van: Satan, Westerhof en Co. 1 Dat kan mettertijd nog een lucra tieve onderneming worden, zeg. Zoodra je daarmee nu een beetje fortuin gemaakt hebt, moet je toch eens je bibliotheek nazien en al di.e oude prullen van boeken door betere vervangen. B.v. dat boekje, waar je uit opgedaan hebt, dat de Katholieken de stelling huldigen: „Het doel heiligt de middelen", moet je bepaald weg doen; dat ding is al een halve eeuw oud, en de inhoud er van ontelbare malen reeds goed gedocumenteerd weerlegd. 't Publiek zou ten'laatste denken, dat je niet meer „bij" was; nou zeg, dan zou je kans op een wethouders zetel 'in de toekomst heelemaal „voe- sie" zijn! Ik vond die uitval tegen de katho lieken anders niks aardig van je; en de menschen wilden je nog wel stem men!! Hartelijkheid is-toch maar alles! Enfin, Amice, troost je maar met je verlies. „Lach er maar om"!!! Verzet je zinnen maar een beetje op de Kermis; -ga es koekhakken of op den kop van Jut slaan, dan blijf je in „training" tegen den tijd, dat je weer van leer moet trekken. Luister eens naar de heilsoldaten; een prettige her innering is ook wat waard, of ga eens naar de „Jantjes" want „als je huilt, ben je een stakker"! Treur dus maar niet. Wat duivelkater, (pardon, ik bedoel hier niet je compagnon) elke man moet zijn leed kunnen dragen! Daarom blijf ik je BEWONDERAAR. I SPA VMM KR Co. J UITSPRAKEN: Zitting van 30 Augustus. Petronella de Z\v„ zonder vaste woonplaats, ged. Bedelarij. Eisch: 12 dagen nocht. Uitspraak: Con form eisch. Klaas B„ zonder vaste woon plaats, gëd. RijwielVerduistering. Eisch 6 m. gev. Uitspraak 4 m. gev. Alb. Zw., vonder vaste woonpl. ged. Bedelarij. Eisch 3 dagen hech tenis en opz. voor den tijd van 2 jaar en 8 m. Uitspraak 3 dagen hechtenis len 1 jaar en. 8 m. opzen ding naar de Rijkswerkinrichting. A. H.. Helder, diefstal, voorw. Vonnis, geen uitspraak. Corn.'Br. huiser J. G. Egmond aan Zee,' Beleediging. Eisen f 10 boete of 10 dagen hechtenis. Uit spraak: Conform eisch. Jan en Anth. P. Hareiikarspel, Beleediging van ambtenaar. Eisch ieder f50 boete subs. 50 dagen hechtenis. Uitspraak inder f30 boe te subs. 3.0 dagen Jan E., BovenkarspJ diefstal. Eisch 3 maanden gev. Uitspraak: Conform eisch. Arie K„ Midwoud. diefstal. Eisch 4 maanden, voorw. gev. Uitspraak Conform meit 2 jaar proeftijd. Petronella G„ Amsterdam, mis handeling. Eisch f10 boete subs. 10 d. Uitspraak: Conform eisch. Trijntje D.. huizer D. R., Graft, Beleediging. Eisch f 10 boete subs. 10 dagen. Uitspraak: f5 boete subs. 5 dagen hechtenis. GEKOZEN. In de Zondag alhier gehouden ver gadering van den N. H. V. B. is tot bestuurslid gekozen de heer Kaagman te Alkmaar. Wij komen in een uitvoerig verslag nader op deze vergadering terug. GEERTRUIDA VAN VLADERACKEN. De wèreldvermaarde liederzan geres Geertruida van Vladeracken. die Woensdagavond (Koninginne dag) op den Mitiemen kunstavond, Van den Egmondschen Kunstkring optreedt, zal dezen keer Oud-Ne» derlandsche, Duitsche en Latijnsche geestelijke liederen zingen. Verder „Chansons. Francaise's" (Voici van 30 Aug. 1921I Opgave van MULDER QUA X, Kassiers. (Ontvangen per draadlooss telefoon*) staatsleeningen 5 Nederland 'ig B ANK-INSTELLINGEN. Kol. Bank Indische Bank Handel Mpij INDUSTR. OND. BINNENLAND. Insulinde Otieiabrieken INDUSTR. OND. BUITENLAND Steel comm. CULTUUR MAATSCHAPPIJEN. Bodjong Companiae Cultuur Vorstenlanden Dito actions H. V. A. Java Cultuur. Poerworedjo V MIJNEN. r b Redjang .oio «d#» PETROLEUM. Dordt$che Petroleum. l Gec. HolL olie. Oude Kon. Petroleum Orion RUBBERS. a R Amsterd. Rubber II Deli Bat. Rubber I Koloniale Rubber Nederl. Rubber. Serbadjadi Tntercontin. Rubber SCHEEPVAARTEN. Holl: Amer. Lijn Holl. Stoomboot Holl. Lloyd Kon. Boot Paketvaart Scheepvaart Unie SCHEEPVAART BUITENLAND, Marine comm, Marine pret. TABAKKEN. Besoeki Deli Batavia ,oooe«o Oude Deli. Medan o«(jo.o Senemba AMERIKA. Southern Kailr. Union Pacific bet. jeen koers q onveranderd PROLONGATIE vorige koers 31/j heden 3 Berlijn. Parijs Brussel Weenen Londen New York V" - Koan ran naden te 94 plm. 1.30 plm. 1.45 947/ic plm. 2.- plm. a.15 plm. #.30 n*6la 136 158 te 137 H 136 160 I37l/B I35X 0 *59 *37 3°'/l 30 a81/4 mS =5Ü =6H 93 Vs - 136 100 156V, 396V( =75 "5 '1, 99 l55l/4 134 397 126 20a 157 *34 397 126 95l/i O 39S I2Ö xoa O 396 126 1001/- *57 3950f 1=60, 6S 4IV/4 149'/4 44IR 4« 412 *5° 443 H 42 410 150 444 H *5°'/* 4<3'/s ISO 444 0 443H 91 s/( 64 "li 4S1/a 43 169 9Vs 90 46 O sn 8óM 66 2X2 - XI614 X2»V' X213/z O 1=104 O 117 O IlH 4908 9708 160 33» 32° 4»S 94 360 33° 320 42a »5c1/8 24 H 15-1/: J- Onsi PivrRanlrv Noel) Verduronetta, Les C.oches de N antesChanson Lorraine). Chansons Pöpulaires de la Grande Bretagne, Scnotsche- en Erg-lsche volksliederen en Oud-Ho.landsche Boereiilicdjes in bewerking \an Ju lius Röntgen en Geertruida van Vladeracken. o a. „Waer om gaen de boeren zoo' imooi „Waar staet jou vaders huis en hof." Burgerlijke Stand GEBOREN: Catkarina Maria en Gerardus Hen- dricus, d. en z. van „Gerardus Hendri- cus Ranzijn en Maria Geertruida Smit. Klaas, z. van Gerrit Jan Barneveld en Jacoba de Louw. Antonius Ni-olaas z. van Nicolaas Denneman en Maria Margaretha- Zut. VVISSELKOERSEN Vorige Vóórbeurs- koers iroers Dato eden 3-7- 3.67—3.69 24-77** 24.75 -24.8a 24.05 23.96 —24.0a 0.37 "•35—°-37 t 11.80U4 ix.6 711.69 3.2 D 3I7-3.X70I VREEMD BANKPAPIER Dier (rood) 3.80 1 3.8" n, ue mauscnapptn van riejjus voiKCmeo ingesloten en van net verkeer afgesno den. De naar net zuiden en in de rich ting van Raab voerende spoorwegen zijn opgebroken. In de omgeving is het standrecht afgekondigd. Hejjas heeft een proclamatie uitgevaardigd, dal alle mannen tot de nleeftijd van 55 jaar zich voor den krijgsdienst moeten aan melden. De opmarsch der Ooistenrijlisclhf gendarmerie naar West-Hongarije ter sterkte van 13.000 man, heeft in 11 colonnes plaats. In het zuidelijk deel kwam het tot kleine botsingen. Verwachting: Zwakke tot matige Westelijke tot Noordwestelijken wind licht tot halfbewolkt, aanvankelijk nog eenige regen, zelfde temperatuur. Zon onder 7.53 Zon op 6.09. Maan op 2.34 v.m., onder 5.56 n.m. N. M. 2 Sept. 4.53 v.m. EEREMEDAl LLE OR AN JE-N ASS AU. Toegekend is de eeremelaiile Oranje Nassau-ordc. in zjlver aan den heer Bakker, oud-conciergc aan de R. H. B. S. alhier. BENOEMD IN DE ORDE ORANJE-NASSAU. 's-GRAVENHAGE, 3J Aug. Benoemd is tot Ridder van de Orde Oranje- Nassau de heer J. van Beek te Beem- ster. Te!sgramm?n ci IIIIM I II -J. NIEUWE POLITIEKE MOORD. BOUTHEN, 29 Aug. Den afgeloo pen nacht' is de burgemeester van Liipdne, dr. R,">sner, toen hij z oh naar zijn woning begaf, door drie onbe kende mannen gevolgd en toen hij naar binnen wilde gaan, door drie schoten gedood. De daders hébben weten te onntkomen. Dr. Rösner was een der voornaamste leiders van de beweging in Opper-Süezië. DE MOORD OP ERZBERGER. BERLIJN, 29 Aug1. De ouders van den vaandrig' Hirselifeld, die in een kieine plaats bij Naumbiirg' vertoef den en dóór omstandigheden, die in het belang' van het onderzoek nog niet kunnen worden gepubliceerd, ver dacht worden; zijn gisteren v.m. in voodoopijg'e Wcjjtóenis genomen en op weg naar Berlijn. ONRUST IN WEST-HONGARIJE. i WEEN.EN. 29 Aug. Odenburg is door AMSTERDAM, 30 Aug. Do aardapt pelenprijzen waren lieden: Drentsch eigenheimers f 4.55, Hillcgommer eigen heimer f7.70. Overige prijzen onver anderd. Aanvoer 4 Ladingen. VOORLOOPIG MARKTBERICHT. PURMEREND, 30 Aug. Aangevoeri Kleine Fabrieksbaas ftiet merk f90.— Kleine Boerenkaas met mérk f 91.— Commissiekaas met merk f 98. Boter i 2.903 per K.G. 681 Bunderen, waaronder 345 veil" i 1.401.75 per K.G. en 298 melk- ei gelde 1300750 per stuk, matig; 3 slieren vette kalveren f22.37 jxj KG.., matig; nacht, kalveren f2555 matig, veile' varkens f 1.161.22 ptf K.G.; magere varkenss f3660; bigget f 1830; lammeren f4060; kippen eieren 1 12.50—13.50 per 100 stuks. BROEK OP LANGENDIJK, 29 Au/ Langed. Groeuteuveiting. Bloemkool 1 Langed. Groeutenveiling. Bloemkool 1 soort f 1123.10, 2e soort f 8.101 pér 100 stuks; ro'ode kool f 5.707.4 2e soort f 5.105.50, gele kool f 7.80- f 11.10, witte kool f6.60—9 per 10 K.G.wortelen 17.8011 per 100 noa aardappelen: Scliolsche muizen f 10.60 schoomieeslers f 8.8010.60, blauws f 6.5010.10, ei imers f 6.407.00, bravo fü7.80, t..—ingen f4.406.50, gele nep f 13.2014, drielingen f 11.40, uien f 10.9012.60, slahoonen i' 50.50, alles per 100 K.G. Aanvoer 8900 st. bloemkool, 96.200 K.G. roode kool, 46.450 K.G. wille k., 31,000 K.G. gele kool, 11.250 bos wor telen, 10.450 K.G. aardappelen, 6300 K.G. uien, 1627 K.G. gele nep en 46 K.G. slaboonen. ALKMAAR, 29 Aug. Alkm. Export veiling. Bloemkool 2e soort f 8.30- f 17.80 per ICO stuks roode kool f 4.20 —7.80, gele kool f 6.20—9.10 per 10(1 K.G.voilelen 1 10.2018.40, rabarber f 1.80— 6 80 per 100 bos; uien 112.50— f 15.20, slaboonen f5980 p. 100 K.G.j andijrie 15.70—11.60 per 100 stuks; augurken f0.201.10 per K.G.kropsia f4.2010.50 per 100 stuks; komkom mers Ï818 per 100 stuks; postelein 6078 cl. per ben; snijbooaien i 5S 110 per 100 K.G.spinazie 81—95 ct per ben; selderie fllO4.20 per 10Ü bos; tomateen 1229 ct., appelen 1? 50 ct., peren 1455 ct. per,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 3