GESLOTE! zijn. loüandsche Wafelen Breukbanden w iV Uitloting Het welbeklante Café, Wijnhandel W. M. H. Pels Zoon HET WITTE HUIS Zendt 3 gulden 60 cent! A.vanTwuijver^sliagen., Opruiming Schoolboeken JTIlSGHIALZ Confectie en Manufacturen De Verkooplokalen Auto- en ■itsrkleedlig In van Beers Vi CORET's LAAT 142, ALKMAAR. tfOEÏBHLLE!! 1 SCHERMER's 2 Valencia-Limonade B. SCHEBHER Zn. 5' - Million m m m m li Maandag 12 September a.s. fslgdedeefing. Büsi Werkhoutlgeen sloopershcut] Openbare Vcrkooping. J P. STUIJT te Gastricum f 6500.. WRIJF WA8, Os L, ¥t*ouw van Lsurdes, Medoc Sup. Morea listrac p@i* fl. OPENBARE VERKOOPING Alkmaar, Kofplein 8 Papier- Groothandei. Woonhuis W. NEOËRKÜORN SCKüUfENSTKAAT P. A. STROOMER, Fa. H. S. eLOEöiS, SCHAGEH. Oosterparkstr. I70to 0.LV. Gasthuis Steeds groot assortiment tegen zeer billijke prijzen. 6. W. VAN DER VEENy Dr.JA.v.d.BROECKE ■S/UTI lnliwstml Parmsrend Sporthandel. Üo, 1 2 3 4 J_ - 4 15 5.75 6-75 7.50 8.50 Oosterparkstr 105, h. Beukenpleir AMCTMBAM, DRINKT HOORN - AMSTERDAM Zieken- en „De Groote Gaper' ui Firma TUINMAN VOORMAN. Electrische Timmerfabriek. Loonzagerij en -Schaverij, SCHA6EN Tel. No. 62, j Hoofdprijs 5000.00 Serie 2375 Nó. 37, benevens 349 premiën van f 100.00, PBUILL1 "ader Valscl Ad verten tiën j ^roote Hogjtveigfng, te 't Kiilid, Akersloot. dat de kantoren van de feden van bovenge- noemie Vereeniging ter gelegenheid van Konin ginnedag op WOENSDAG 31 AUGUSTUS a s. (beurs- vacantiedai), den gehee len dag GESLOTEN zullen zijn. Chemische Fabriek „Vriesia"! in alle kleuren, 25 ets. i Koorstraat 49-51. Telef. 207. Alkmaar. Fijne Roode Bordeaux: 11.10 f 1.20 p- 0. f 1.35 f 1.45 f 1.00 en gij ontvangt: te Akersloot. Ongekend lage prijzen. 2. Tuingrond 3. Tuingrond 4. Schuurtje Woonhuis, 6. Bollenschuur Intorc. Telef. Mo. 15. (Comb. GEBR. BERVOETS) Het Bijkantoor van het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Moord-Hol- land zal op WOENSDAG 31 AUG. gedurende de KERMIS dagelijks verkrijgbaar. en 7. Perceel grond Zendt door het geheele lana. Koopt alle handels (helder of troebel) bereid uitsluitend van sinaasappe- n len en suiker - - - Teleph. 222. Volendam, Ziet onze Etalage. 29 Augustus i DE VREDESPHI HQLLAH t van de H. Familie e Gravenhage Paroohie to Mijn uartelijken dank aan de parochianen van den li. Dominious '.a Alkmaar f)e eollecle, Zondag door mij gehouden, hracht de groole eom op van ruim 110O gulden. Moge hel H. Huisgezin van Na zareth al miji.e weldoeners in hun ••/.innen zegenen J. A. ANNEGARN, pastor. i 'erbeekdwa'-s^i'-iaf 172, den lUag. V inaf heden houdt de he^r C. BOOS te Hoorn op, onzen vertegenwoordi ger te zijn DE DIRECTIE Noord Holl. Dagblad. AIVTiaar, 27 Aug. '21. W. A VAN HUIT op Vrijdag Deurwaarder J. te Schagen, 5 2 September a,s. des voormiddags tien uur (zomer- 1 ijd), publiek en om contant geld verko"pen i x 5,1 x 6,1 x 7,1 x 8,1 x 9. Battings 2 X 6j 2 X 8, 2 x 3. Een groote parlij 1 en 3/4 duims geschaafde en geploegde delen Bossen latlen en tingels, alsmede een groo e hoeveelheid H-ga-schalen en kantdelen van nieuwe balken. Flink Persoon. RiedJ zich san een ffink persooi voor alle voorkomende werkzaam- hedei).ü^pnverschillig wat ol waar, v. g g. v. 1 Briefen letter H Boek handel BOIIMAN Co Veemarkt, Hoorn. Bakkersknecht. Er biedt zich aan èèn bakkers knecht. Br even onder No 17615 aan het Bureau van -het Ncord- HoMi ulsch Daohlad, A'kmaar. Kosthuis gezocht. We uwoaar met zoontje van 8 jaar, zoekt kosthuis met huiseliik ve-keer. Brieven onder No. 11618 aan bet bureau van 'het Noord-1 Hollaudsch Dagblad, A'kmaar. Drachtige jonge Zeugen. Te koop 3 drachtige jonge zeugen, binnen en met een maand kun nende worppp bij C BIBO, Oudorp. Timmerman- Gevraagd 6en timmerman, voor I pero'men tijd werk, bij Jb DE LjO' R P/n., Hensbroek. Bekkershandwagen, Te xoop, een in goeden staat zijnde bakkershandwagen. Adres Jb. ZWAGERMAN, Spierdijk. R K. Meisje. Nei R. K. Meisie gevraagd tot hulp in de huishouding, met huise lijk verkeer. Brieven letter G. Z. aan het bureau van dit blad. Huisnaaister. Wordt gevraagd een nette Huis naaister voor een dag per week I •ij A. B. DE ROOIJ, Rijksstraatweg, leiloo. Drachtige Zeug.' Te koop een drachtige jonge zeng, laatst September kunnende werpen, bij Jb. SCHOORL, Boekei bij Alkmaar. Plaalsvei vangend Notmis 7,al op 1 September 1921, na de vellrg len vei/oeke vao den Heer J VAN 'T HOF c.s., publiek verknopen in na ie melden Café ie Ake:s!oot: annex Vrachtrijderij, te AKER- I SLOOT, aan de Kerkbuurt,eigendom van den Heer J. DE WAABD, be staande uit huisperceel, waarin ruime gelagkamer, met tooneel en wonins, b nevens ruime afzonder lijke Stalling en grooten Tuin, ter totale grootte van 24.75 aren. De kooper van het Café is ver plicht over (e nemen den Café- Inventaris voor f 1000 Inlichtingen' bij den eigenaar en len kantore te Castricum. Flinke Middenstandswo- ning met 4 gr. kamers en ruime zoider. Beste zaak met inventaris. enz., Ier overname, ruim bestaan, hvp. beschikbaar. Br. ADMINISTRATIE-KANTOOR VIEItSTATEN 1. Het Bestuur van de AlkmaarscheVer- ecntyirig voor den Geld- en Ef fectenhandel bericht, Namens het Bestum voornoemd, Mr. M. MOENS, Secretaris levert zuivere voor het feesf van Woensdag 31 Augustus tot en met ENZ. f Kortingen voor resp. 3 o/0j 5 o/0) contant bij afname 1 10 o/0. van 6, 12, 24 en 48 11, j De leden van de Geestelijke Bedevaart naar O. L. Vrouw van Lourdes worden verzoc'nt de NOVENE Maria Geboorte te houden- van Donderdag 8 September. Water van Lourdes wederom verkrijgbaar. Namens het Bestuur, B. F. KöSTERS, Pr., Secretaris. Amsterdam, Singel 487. 1 lot ZOETERMEER, Hoofd-1 prijs een luxe auto, 2e prijs paard en kar. 1 lot VHERTOGENBOSCH, 62 hoofdprijzen, w.o. 50 rij wielen, een auto, een motor rijwiel. 1 lot ZAANDAM. Hoofdprijs 3 vette koeien. 1 lot OOSTHUIZEN, Hoofdprijs lux rijtuig met paard. De eerste trekt 17 September. Altijd bericht, groote of kleine prijs. W. VUIJK Jr. nterc. Telefoon 363. Plaatsvervangend Notaris J. P. STUYT Uit da hand te koop. Uit de hand te koop een land- bedrijf, bestaande u t boerenwoning met 2 H.A. bouwland. Desge- wenseht kandoor den kooper 2 HA. grasland is huur worden overge nomen. Alles aaneengelegen aan yroot vaarwater, bij R. IC. Kerk en School. Brieven onder letter P aan JACOB JONG te Zijdewind. Vrachtrijderszaak. Te koop, wegens omstandigheden, "en best bestaande vrachtrijders- raak. Te bevragen bij JOH. VER MEULEN, Advertentiebureau," Me- teinbtik. te Castricum, zal op DONDERDAG 1 SEPTEMBER 1921, des voormid dags 10 uur, in het Calé van den Heer DE WAARD te Akersloot, publiek verkoopen: annex Kapberg met Veeslalling voor 10 koeien en 2 paarden, Hooiberg, Bergplaats, ingericht tot bloem bollenberging, Erf en Tuingrond, te Akersloot, Binnengeesterpolder aan den Vyesterhoogenweg, „Star ting", geheel groot 37.70 aren. „de Overturn" aan de Westzijde van gemelden weg, geheel groot 85 aren. „'t Pelseventje'' aan de Oostzijde van gemelden weg, groot 71 aren met bijbehoorenden notweg. en tuingrond aan vaarwater in den Groot Limmerpolder, gr. 5.04 aren. 5. Voor enkele jaren nieuw ge bouwd met Erf, waarin drie Arbeiders woningen, aan de Breedelaan in de Kerkbuurt aldaar, groot 1 are. Eigendom van Mej.L. van'tHof- Kokkes. Op deze perceelen kan 60 pCt. der koopsommen hypotheeair ge vestigd b ijven. f GEEN DURE REPARATIE MEER. Een behoud voor 't model uwer nieuwe schoen, door te dragen Wood-Milne zolen en hakken Spoorstraat 63—65, Alkmaar EN GROS. EN DETAIL. Laat hoek Boterstraat, Alkmaar. in Leder, Gummi, Rubberdoek en Waterproof, Aanbevelend, BANKETBAKKER. Telefoon 74. KOK. Tand-Teclinicns. Tandarts. Spreekuren voor oporatie's Dinsdag» 9—12. Vrijdags 14 behalye do laats'e Vrijdag der maand. Voor Kunsttanden en Gebitten dagelijks vau 1—4, behalve Zaterdags. cember 1946 van het perceel op „Starting" le Akersloot, Sectie G No. 848, groot 8.S0 aren. Jaar- lijksche Canon f 20. e Akersloot, Sectie G no. 129, groot 16 90 aren. Eigendom van den beer J. Blokker (e Heilo. Perceel 5 is totaal verhuurd per week voor f 4.—. Overige perceelen vrij van huur. Nadere inlichtingen ten kanlore te Castricum, des Zaterdags in Ca'é KOETSVELD !e Alkmaar. Koopt niet op Zondaa. en wél do bekendste en de meest voorziene zaken in goede, g bruikte en ongeregelde meubelen en daaraan verwante artikelen o.a. Salon- en Huiskamer-ameublementen, Buffetten, eiken en mahonie, Spiegels en Schilderijen, Divans en Voltaires, Oom plete Slaapkamers, ook aparte benoodigdheden. Alle soorten Huiskamerkasten. Een schitterende partij zijde Salon-en Kamer lampen, Vloerkleeden, Tafel- en Divankleeden, tulle Spreien Dekens, wollen en gestikte, Klok- en Kaststellen, kristallen sie raden, Thee-, Eet- en Ontbijtserviezen, Huiskamer- en Keuken stoelen. Piano's- en Orgelkrukjes, Ond-Hollandsche meubelen en verder alle soorten Luxe- en Huishoudelijke meuDelen. Zondags tot 1 uur geopend. Telephoo Z 6836. vindt U in ruime keuze in de Drogisterij IN ALLE MATEN VOORRADIG. H. J. CONIJN. jÊf der PREMIE OBLIGATIE LEENING N.V VST GEB v KUNSTEN en WETENKGFTAPP1ÜN PREMIE OBLIGATIE LEENING N.V GEB -v KUNSTEN en WETENSCHAPPEN, HEÉRENGRACHT 455, AMSTERDAM. werden door Notaris GBOBNIËB uitgeloot: Trekkingslijst met deze nummers wordt op aanvraag gratis toegezonden en liggen ter inzage bij de agenten. VOLGENDE 'I REKKING Nog 9000 premiën, waaronder van f 20 000, f 15.C00, f 10.000, f 5000. enz. en de hoofdpremie van De obligaties van I 10-2s en f 5.25 (halve) nemen aan allo trekkingen deel. Koopt dus nu. Op 7 Dec. a.s. niet uit- geloien obligaties .geven recht op omwisseling tegen plaats bewijzen. Zendt postwissel ol storting postgiro 39440. Verkrijgbaar: Jb. DE VRIES, St. Annastraat 13, C.ARELS, Langestraat 45a, GOVERS, Lombardsteeg 9, ALB. DIK Szn Hofplein 35, allen te Alkmaar, v. d. BRINK, Broek op Langendijk. SCHOENMAKER Pz., Winkelier, Zuid-Scharwoude. No. 271 Per kwartaal vc Voor builen A'ki Met Geïlfustreen Aan allo aboni Zooals aan onze lezers «ids bokend is, heeft -en actie op touw gezJ koningin den Nobelprijs 'oegekend tc zien. Ten einde de redenen üebten, werd ons namen on Csitary uit Boedapest, die zich een groote vriem \eefl getoond en die op Den Haag vertoeft, hel vo leschrcven artikel ter pl den. We laten liet hier vol^ Van oudsher zijn er u-eest, die hun stem dedeij /unste van den Vrede, iltijd landen geweest, voorbeschikt waren, om l ;dee le strijden en te \ver| den behoort Holland. De vredcs-gedachlc is lig in Nederland pnlstaai andere ideeën groeien en staan in vergetelheid ki een andere, modernere g gen worden. flier is een volk, ja m<| een zeggen: een land, wonderlijk gevoelig, en oaee samengegroeid is. I gedacli ten wereld der m| als zijn wetten ervan rdemen haar met de lui haar over. Bijna in elke ervan doorgedrongen, rechten hebben van de V stralenbundel toegedeeld daarmee voor de anderen lichten. De bodem, aan a vaar blootgesteld, ven nooit eindigenden, gigan het klassieke land der vt Jen vrcdcs-arbcid geworc slig de mysterieuze wet, het leven, uit de groctsti] baarsle parel geboren Een zoon van het Nel was het, die reeds in dg basis vond, waarop de kon worden gegrond. Hug vnomstootelijk vast, da schien somtijds verkiaa vaardig, maar nooitmerii den. De Groot heeft zijn derlijk klaar gezien en ze nog heden ten dage uit] tot den huldigen dag is zïjj theoretisch als praktisc bleven. Hij was „de vade schap der internationale als Amerikanen en Engel men. Zijn werk „Het Hl en vrede" had een buile op zijn tijd. liet werd op van Europa gebruikt en werd de basis van het sophen en denkers, juriste namen de Groot's ideeën Maar ook het beeld, da .iekc leven, dat van de wc- :i" bood, werd best lavolgens' aard voorbectdl .oor de f edesgedachte, vijst in zijn „Ac".onat of vinces" op de mogclijkhci pee die Federatie op grom denis dor „Vcreenig-.ie Gi De vrede van Utrecht Ahljé St. Pierre in 1712 toll plan van den Eeuwigen zich ion „Europeeschen Utrecht lot vrije Vretlessïl dezen Senaat verheffen. Ouder invloed van Hugo in Zwitserland de volk< Richard Price; hij verlan van een „wereldstaat." Kant verdedigt liet .Stalencongres", dat hij iêeren overeenkomstig de ieneraal. Reeds uit dit korte ovel telijk, hoeveel draden In) folland vonden, die uiig teelcn der wereld; goud weven door liet werk de] landen. Het is geen toeval, dat werd tot zetel van de ge laten van den vrcdesarbcid laag" beduidt een belangt geschiedenis der vred< de VRIJ P. KROON, ritationsweg D 156, Heiloo. PRINS, KI. Dorpstraat, Borgen (N.H.) SCHRAM, in Goud en Zilver, Rijkssir.weg 151, Castricum DE JONG, Koedijk, v. d POL, Westerdijk 14, Hoorn, HOOGLAND, Verlaat, Oude Niedorp. NAAR HET TWEEDE Dl Langzaam keerde zij voor den grooten tot reikenden spiegel. Ik en mager te worden," ze terwijl zij hare gestalte i zoekend oog bekeek. tint is niet zoo frisch geloof, dat ik mij te vee' lerhande vermoedens i in den laatsten ij d vet zelfs tot in den slaap, dat mijne schoonheid Maar dat mag zoo niet lk moet meer frissche li en mij meer beweginj Guthbridge zal wel wi avond onzichtbaar blijvi tijd gebruiken tot een Mevrouw Guthbridge zich hoed en parasol te zij weigerde zich door 1 te doen vergezellen, verl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 4