•actoren zijn. Éllen tber a.s. elen :r veem, ra f 100.00. ONS BLAD" F»" feuilleton BUITENLAND .oupdeai, No. 271 WOENSDAG 31 AUGUSTUS Provinciaal Moord-Hol- 31 AUG. s verkrijgbaar. 1 00.00 SS Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: Dl VREDESPRIJS VOOR HOLLAND. Under Vaische Vlag aart naar 0. L, Vrouw voor het feest van 1 Augustus tot en met S, Pr., Secretaris. 1921 - 14e JAaRGANG 4. KOK Drogisterij 3r" endam, RADIG, ÏONIJN. LEENINGr N.V ERSCHAPPEN, MSTERDAM. uitgeloot: >7, ip aanvraag gratis anten. 20 000, f 15.000, ia Ë1 alve) nemen aan tec. a.s. niet uit ing tegen plaats- pa 10. Verkrijgbaar: •N, rftationsweg D 156, Heitoo. Dorpstraat, Bergen (N.H.) (ioud en Zilver, 151, Castricum. ïoedijk. Westerdijk 14, Hoorn, Verlaat, lÓude Niedorp. NOORD-HOL Abonnementsprijs: Per kwartaal voor Alkmaar2 85 ADMINISTRATIE No. 433 REDACTIE No. €33 Advertentieprijs: Van i 5 regels f 1.25; eikeregel meer f 0 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60 i'^Taïirabónné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200,—f 100 f 60,—, f 35,—, f 15,—. Zooals aan onze lezers en lezeressen l>e- ;eids bekend is, heeft men in Hongarije •jen actie op touw gezet, om aan onze koningin den Nobelprijs voor den vrede 'oegekend te zien. Ten einde de redenen daarvoor toe te lichten, werd ons namens mevrouw Beta on Csitary uit B-oedapest, de Hongaarsche, die zich een groole vriendin van ons volk "ïeeft geloond en die op het oogenblik in Den Haag vertoeft, het volgende, door haar jeschreven artikel ter plaatsing aangebo den. We laten het hier volgen: Van oudsher zijn er steeds denkers ge weest, die hun stem deden weerklinken ten gunste van den Vrede. Zoo zijn er ooji illijd landen geweest, die als het ware voorbeschikt waren, om voor de vredes- •dee te strijden en te werken. Tot die lan den behoort Holland. De vredes-gedacble is niet maar toeval lig in Nederland pntstaan, 'zooals zooveel andere ideeën groeien en na een kort be staan in vergelelheid komen en door een andere, modernere gedachte verdron gen worden. Hier is een volk, ja men zou zelfs kun nen zeggen: een land, dat voor de idee wonderlijk gevoelig, en er onscheidbaar aiee samengegroeid is. In Holland is de gedachten wereld der menschen evenzeer als zijn wetten ervan doordrongen, zij ademen haar met de lucht in, zij erven haar over. Bijna in elke ziel is een straal arvan doorgedrongen, sommige bevoor rechten hebben van de Voorzienigheid een stralenbundel toegedeeld gekregen, om daarmee voor de anderen den,wj?g te ver helden. De bodem, aan altijd dreigend ge vaar blootgesteld, verworven door een nooit eindigenden,' gigantischen strijd, is het klassieke land der vredes-idee en van den vredes-arbeid geworden overeenkom stig de mysterieuze wel, dat uit den dood het leven, uit de grootste smart de kost- baarsle parel geboren wordt. Een zoon van het N.ederlandsche volk was het, die reeds in de 17de eeuw een basis vond, waarop de duurzame vrede kon worden gegrond. Ilugó de Groot stélde ■monistQoteüj'k vast, dat ooi'lögen mis schien somtijds verklaarbaar en recht vaardig, maar nooit'menschelijk zijn kon-, den. De Groot heeft zijn ideeën zoo won derlijk klaar gezien en weergegeven, dat ze nog heden ten dage uitvoerbaar zijn. En tot den huidigen dag is zijn invloed zoowel theoretisch als praktisch belangrijk ge bleven. Hij was „de vader van de weten schap der internationale wetgeving," zoo als Amerikanen en Engelschen hem noe men. Zijn werk „Het Recht van oorlog en vrede" had een buitengewonen invloed op zijn tijd. Het werd op alle hoogescholen van Europa gebruikt en onderwezen, het werd de basis van het volkenrecht. Philo- sophen en denkers, juristen en humanisten namen de Groot's ideeën over. Maar ook het beeld, dat Hollands poli tieke leven, dat van de „Verccnigde Ge- vcG ii" bood, werd beschouwd als een ia volgens -aard voorbeeld voor de strijders foor de 7* edesgedachte. William Temple vijst in zijn „Account of the United Pro- vinces" op de mogelijkheid van een Euro peesdie Federatie op grond van de geschie denis der „Vereenigde Gewesten". De vrede van Utrecht inspireerde den Abbé SU Pierre in 1712 tot zijn werk: „Het plan van den Eeuwigen- Vrede". Hij dacht zich een „Eiiropeeschen Senaal" en wilde Utrecht lol vrije Vredesstad en zetel van dezen Senaat verheffen. Onder invloed van Hugo de Groot werkte in Zwitserland de volken-rechtsgeleerde Richard Price; hij verlangde de stichting van een „wereldstaat." Kant verdedigt het ideaal van een ,S'tatencongres", dat hij denkt te organi seren overeenkomstig de Haagsche Staten- 'ieneraal. Reeds uit dit korte overzicht blijkt dui- ïelijk, hoeveel draden hun oorsprong in Tolland vonden, die uilgingen naar alle J eel en der wereld; gouden draden, ge weven door het werk des vredes in alle tanden. Het is geen toeval, dat Holland gekozen .verd tot zetel van de gewichtigste resul taten van den vredesarbeid. De naam „Den laag" beduidt een belangrijk hoofdstuk in e geschiedenis der vredesbeweging. Het begin van de internationale wetgeving is met den naam van deze stad onafscheide lijk verbonden. Onder den invloed van den Eransch- Du'itscben oorlog werd in 1871 te Amster dam de „Nederlandsche Vredesbond" op gericht, die zich in 1901 niet den „Vrou wenbond voor Ontwapening en Arbitrage" lot den bond „Vrede door Recht" ver een ig de en sedert werkten alle Nederland sche vredes-vereenigingen samen. De voor mannen der Hollandschc vredesbeweging achten het hun plicht, feet Nederlandsche Volk, dat lieP niet alleeiLmeer kan, maar ook moet doen voor c^\bevordering der vredesconferenties dfftv 'andere volken. Een hunner is Professor vafc. Vollenhoven, de schrijver van het jfepzienbd vmcle Gids artikel „de Roeping van Holland", de onvermoeide strijder voor een internatio nale politie. Uit den arbeid der Neder landsche vereenigifigen voor den vrede blijkt, hóe breed Hollandsche gezichts kring is. De veéceniging „Vrede door Recht" bemoeide zich niet, zooals de En- gelsehe bonden slechts met de een of andere speciale zijde der vredesbeweging. Ieder, die mede wil wecken voor hel ideaal vaan den duurzamen vrede, was welkom in haar gelederen. Van den aanvang af, begreep „Vrede door Recht" welk een macht ten goede kan uitgaan van de opvoeding. De Bond gaf verschillende geschriften uit, schreef prijsvragen voor opstellen uit voor leerlin gen van H. B. Scholen en Gymnasia over onderwerpen, samenhangend met de vredes beweging. Ten tijde van de inwijding van bet Vre despaleis in 1913 is Holland het middel punt van het internationale leven. Met de beste verwachtingen bezield, maakten de Hollandsche pacifisten zich op naar liet 29ste Internationale Wereldcongres voor den Vrede, dat in 1914 in Weenen'zou plaats hebben. Toen dreunde er een verschrikkelijke donderslag. De wereldoorlog brak uit, Het gevaar staalde de krachten en zette de Nederlandsche vredes-vriemden aan tot verhoogde krachtsinspanning. En iedereen wilde deelnemen aan dén vredesarbeid in de hoop, dat de ellende nog voorkomen zou worden. Deze hoop werd niet vervuld. Maar men verslapte niet Integendeel. -Men begreep, dat een sterkere concen tratie van alle krachten ten gunste van den vrede noodzakelijk was en zoo ont stond in 1914 op initiatief van „Vrede door Recht" de „Nederlandsche Anti-Oor- log-Raad", die personen uit alle politieke godsdienstige en maatschappelijke kringen in zich sloot. Dat was het eerste verschil met „Vrede, door Recht'.' Het tweede was, dat de N.A.O.R.. met enkele scherp gefor muleerde eischen kwam, inplaats van de vage wenschen en principes van de toen malige vredesbeweging; ten derde breidde de N.A.O.R. zijn werkkring uit over het geheeie, ook het platte land; hij bewerkte de publieke opinie. Lichamen van gelijken aard als de N. A. O. R. in de verschillende neutrale landen werden in April 1915 uilgenoodigd tot een conferentie, waar toen op iniliatief van den N.A.O.R. de „Centrale Organisatie voor een Duurzamen Vrede' tot stand kwam. Spoedig vormden zich af deelingen in De nemarken. Spanje, Noorwegen, Zwitser land, Zweden en de Vereenigde Staten. 2730 April kwam op Hollandschen bo dem nog een ander internationaal congres, in den Haag samen: het internationale vrouwencongres, dat de volgende beginse len aannam: de strijdvragen tusschen sta len en volken moeten op vreedzame wijze worden beslecht; het Kiesrecht voor de volksvertegenwoordiging moet worden uit gebreid tot de vrouwen. Uit dit korte overzicht, dat onmogelijk volledig kan zijn, blijkt, hoe Holland reeds gedurende den oorlog een zeer waardevolle kracht vertegenwoordigde, die in het be lang van de goede verstandhouding tus schen de volken onafgebroken kon arbei den en nooit moede werd, te gelooven aan de mogelijkheid van een blijvenden vrede. Toen eindelijk de ongelukkigste vrede kwam, waarmede ooit de menschheid werd bezocht, en de economische nood overwinnaars, zoowel als overwonnenen begon te bedreigen, waren het wederom Hollandsche financiers en nationaal-econo- nien, die dit gevaar, dat de overwinnaars zelf niet eens zagen, ontdekten. Het re sultaat van hun besprekingen met buiten- landsche deskundigen was de Brusselsche: Conferentie. Van welk een buitengewone* beteekcïiis deze was, blijkt hieruit, dat te Brussel de vertegenwoordigers der elkaar vijandige slater, elkaar voor liet eerst na den- oorlog weer ontmoetten. Van liet allergrootste belang uit alge- in een-menschelijk oogpunt is echter wat Holland in den eigenlijken zin van het woord deed voor de goede verstandhou ding tusschen de v-olkercn. ZooalS in vroegere eeuwen zoo dikwijls vonden ook tijdens den oorlog en daarna duizenden- en nog eens duizenden der on gelukkige volken op Hollands gezeg-enden bodem rust en bescherming. In Holland Yond.ook een onderkomen de eens door vorstenglans omringde Vrouw, wier hoofd sinds zich' legde ter eeuwige rust. En de omstandigheid, dat de Duitsche ex-keizerin zoo rustig kon heengaan, wekte in dui zenden menschenharten het verzoenende gevoel van dankbaarheid. De wetenschap wijst er met trots op, •dat het haar gelukt is, de besmettelijke ziekten, die het noodlzakelijik gevolg hec-tten van eiken oorlog, verre te hou den. De wetenschap was echter niet in staat Europa te redden van die verschrik kelijkste aller epidemieën* de sociale pest, ■dce geheel Europa, ja de geheeie wereld bedreigde en Middel- en 0<oist-Eainopa reeds bereikt had. De wereld-ellende steeg ten toppunt; toen snelde Holland loc met een zeeir eigenaardiige, taktyolle wijze van hulpverleening. Het breidde zijn armen uit; nam duitzen den en hon derdduizenden kinderen der noodlijdende volkeren tot zich en redde daardoor de wereld van oaiuitsprekelijkennood en leed- en. opstand, redde de toekomst van .Middien-Europa in zijn kinderen en tege lijkertijd opende het nieuwe, grootsche perspectieven voor de vredesbeweging. 'Het wees zoodoende den weg, wellicht den eeiKgen weg, die naar betere ver standhouding, beter onderling begrijpen, "in één woord: maar den blijven den we- -de voeren zal. Ook gedurende den oorlog kwam het al wel voor, dat de van den oorlog ver schoond gebleven landen, de kinderen der noodlijdende volken tot zich riepen en onder leiding hunmer onderwijzers in scholen' öf leegstaande- hotels onder dak brachten. Wanneer we echter zien, hoe in Hol land de kinderen van vreemde naties in de gezinnen als familieleden werden op genomen, verzorgd, opgevoed en geliefd1, als een eigen kind, hoe in het hart van het vreemde kind en in die van de pleegouders en hun kinderen, wc dér zijd- sche Hief de ontstond, dan is dit alles niet alleen voor de betreffende kinderen en ouders, maar oolk van algeancen men schelijk standpunt van zeer groot be lang. Kinderen van vreemde volken, ge heeie generaties groeien hier op in we- derkeerige liefde, waardeering en begrij pen. Het is dan ook niet twijfelachtig of dit is een van de belangrijkste dingen, die ten behoeve van de onderlinge goede verstandhouding der volkien geschiedden. De belangrijke resultaten van dit Hol- landisohe- werk zijn nog hierdoor ver groot, dat ze levendagen weerklank von den bij de andore neutrale, ja soms zelfs bii de oorlogvoerende naties. Dat de bijzonder tactvolle, uit de diep te van een liefdevol hart voortspruitende arbeid van Holland reeds nu zeer veel zijdige resultaten oplevert, daarvan zien wij dagelijks wonderen. Bij het n-oemen van den naam „Holland" openen zich de meest gesloten harten, het somberste oog verheldert en glimlacht. Dagelijks ziet nïen door ondraaglijke zorgen gebogen vaders, door den oorlog verweesde kin deren, tot weduwen geworden vrouwen: zij allen vergeten hun zorg en san art, als men Hollands naam noemt. En dan al die andere wonderen! Ik heb kinderen gekend, door de o-mstan- el igihedien, door den tijdgeest slecht be ïnvloed, bijna op een verkeerden weg geraakt, uit Holland kwamen ze beter, ik zou willen zeggen: genezen naar huis terug. Arbeiders zie ik glimlachen en bidden, die in de laatste jaren slechts vlo-eiken en dreigen konden; ook dat heeft Holland bewerkt. Niet slechts materieele, ook moreele hulp is het die op deze arme verbitterde gemoederen zoo diep en heilzaam in werkt. De geest van begrijpen, van vre de is het, dien de kinderen in. H-olland- inademen en met zich naar huis nemen, dié al deze wonderen wérkt Allen, dke met Holland in aanraking komen, nemen iets van den Hollandschen gee-st over, hum gezichtskring wordt breeder, hun gemoederen zachter, meer toegankelijk voor mildere gevoelens, zij worden meer menschlievend, beter en geschikter voor de gedachte van internationale samen werking. En wal het sociale gevaar aangaat, moet er op gewezen worden, dat niet gemakkelijk te zeggen valt, uit hoeveel harten Te Hollandsche arbeid den doorn der vertwijfeling, van het nihilisme heeft uitgetrokken. Wie zon vermogen te be wijzen, hoeveel het Hollandsche kinder werk heeft bijge.it-gen tot verzachting van dé zoo gevaarlijke rervolntionnaire stemming en tot bevordering van dé vrc- desgéziiRdheid? Dat échter dit zegenrijke werk plaats kon inden en zich Ontwikkelen kon op Hollandss bodem, dat Holland te raidden der oorlogsvlammen neutraal bleef en daardoor een rustpunt, een eiland', van waaruit, de vreesgeachte zich over de geheeie wereld kon verbreiden, dat dankt Holland en de menschheid aan de Ko ningin der Nederlanden. De Koningin is het. geweest, gelijk ook de Hollanders dankbaar erkennen, die den vrede voor haar land in menig kritiek oogenblik, heeft gered. Volkomen terecht verzoekt daarom Europa' aan het Nohel-Comité, om -dit maal het Hollandsche volk in de persoon van zijn Koningin met dé hoogste mo reele b-f looirng, die op het oogenblik be staat, te beloonen. Terwijl het om de toe kenning van den Nobelprijs voor den vrede aan de Koningin dér Nederlanden vraagt, verzoekt het daarmee tevens de waardeering en vereering van den meest wzelfva; chtigen, edelen en in haar resul taten vèrwi/ekikendeii vredesarbeid. VRIJ NAAR HET DUITSOi. tweede deel. Langzaam keerde zij 2ich om en trad voor den grooten tot op den grond reikenden spiegel. „Ik begin bleek en mager te worden," zeide zij halfluid terwijl zij hare gestalte möt een onder^ zoekend oog bekeek. „En ook mijn tint is niet zoo frisch als vroeger, ik geloof, dat ik mij te veel plaag met al lerhande vermoedens en gedachten, in den laatsten ijd vervolgen zij mij zelfs tot in den slaap. Geen wonder, aat mijne schoonheid er onder lijdt. Maar dat mag zoo niet verder gaan moet meer frissche lucht inademen en my meer beweging verschaffen. uthbridge zal wel weer tot dezen avond onzichtbaar blijven, ik wil dien -ijd gebruiken tot een wandeling." Mevrouw Guthbridge schelde om cn hoed en parasol te doen brengen, y weigerde zich door haar kamenier te doen vergezellen, verliet het kasteel en sloeg de laan in, die naar den groo ten weg leidde. Aan 't einde der laan bleef zij plot seling als vastgenageld staan en een donkerrood kleurde haar nog even zoo bleek gelaat. Nauwelijks een steenworp van haar verwijderd, stapten twee heeren en een dame in een levendig gesprek voor haar uit. Een oogenblik aarzelde zij nog, niet uit besluiteloos heid, maar om eerst haar opgewonden heid te doen bedaren. O, waarom was Max niet alleen In tegenwoordigheid van een derde en van de koude, van de hoogte harer fiere deugd op haar neer- ziende Helena zou ieder vertrouwelijk nartehjk woord tot ijs worden. j j 7 de drie wandelaars bereikt eed alsof zij langs hen heen wilde gaan, toen Helena opkeek en haar blik- elkander ontmoetten. Augusta was geheel verrassing. het^.'?lnderi?-dL Helena! Hoe Saat het u?.... Mijnheer Wallhagen, dat is een onverwacht genoegen. Wij heb ben elkander zoo langen tijd niet ge zien. U doet zeker een wandeling, niet waar Mag ik mij bij u aansluiten „Ik vrees, dat wij voor de eer van uw gezelschap moeten bedanken," DE POLITIEK IN FRANKRIJK. Pc ..P/rrijsdbe eono.spand-eut van het „HM.." sein <!e gisteren Het politieke leven schijnt eensklaps, te midden der vacant ie, opgeleefd. De finsmcieele commissie, die in het gebouw- der Kamer van Afgevaardigden bijeen kwam, besloot <]e regeeriug inlichtingen te vragen ever de jóngste inteiigealliecirite finwncieele conferentie, welker besluiten over de veirdeelièig der Duitsche schade vergoeding, alhoewel dloor den minister van financiën, Doumer, onder te doend, on aannemelijk worden geacht. Wellicht zal Briaoid zelf de besluiten verwerpen. Niettemin kwam d'e ontevredenheid, welke in parlementaire kringen bpstaat, ruimschoots lot uiting in de bijeenkomst vam de oomimiissie van financiën en in de wandelgangen der Kamer, waar eenige af gevaardigden verklaarden dat de door de „Echo de Paris" uitgeschreven prijsvraag over de samenstelling vam het volgend ministerie niet zoo voorbarig is. Men zal aandringen op een vervroegd bijeenroepen vam het parlement, vóór 15 October, in dien Briamdi naar de conferentie te Was hington wil gaan., waitf alvorens te ver trekken moet hij een vetd.ouwensvetum erlangen ten opzichte der groote hangen de kwestie. Een uitvoerige beraadslaging zou een veertien dogen verefechen. Indien de Kamer zou weigeren de poliHok der regeering goed te keuren, moet er vol doende tijd worden gelaten opdat een nieuw ministerie kan worden gevormd, dat een vertrouwensvotum eriangt eni zijn premier naar de Ver. Stalen kan laten vertrekken. De bespreking dezer mogelijkheden brengt de aangelegenheid wederom maar bet gebied der polemiek, waarbij natuur lijk de vraagstukken der internationale politiek overheerscben. Zooals altijd'komt oud-president Poincaré tusschenbeide om olie op het vuur te gooien. In een arti kel im dó „Revue des Deux Mon-des", welke morgen uitkomt, zegt hij ten op zichte der Opper-Silezische kwestie: Welk een zonderling schouwspel te zien hoe aam de zegevierende naties rechters wor den gegeven en hoe zij zich blindelings neerleggen bij de advezen van dezen. En welk een-droefheid haar te hooren be kennen dal zij niet in staat zijn zelf par tij te trekken van haar overwinning. Te HaUe is hel lot incidenten gekomen, In een. feestlokaal, waar een Kriegervereiii Óen feest vierde, kwam het tol woeste vechtpartijen met de binnendringende ar beiders; aan béide zijden vielen talrijke, ten deele awaaf, gekwetsten. De zw«rt-wAt- roode vaandels inde raai werden afgerukt. In parlementaire kringen acht men den toestand buitengewoon ernstig. Men is van mieening, dat de uitvaardiging der veror dening van den rijkskanselier voor het oogenblik geen verscherping vam de situa tie beteekent. maar dat zij zeer veel heeft bijgedragentot opheldering van den toe stand. Do fracties der regeeringispartiien slaan aaneengesloten achter de rijksregee- ring, die vastbesloten op den ingeslagen weg zal voortgaan. DE MOORD OP ERZRERGER. Volgenis de verklaringen van dé ouders van dien vaandrig Or Erin vom Hirsohfeld vertoeft deze bij partijgenoolen te (ftiioims- berg. Het onderzoek van de Beriijnsolie politie heeft uitgewezen, dat iïirschfebl in Juni bij zijn familie in Rheinsberg was en zijn moeder, die hij ook van le voren in kennis had gesteld vaii zijn eersten aanslag op Erzberger, van zijn vertrek in kennis had gesteld. Hirschfeld, die in Rheinsberg over gróote sommen gelds beschikte, is daarna op verschillende landgoederen in de Mark gezien, waar hij eenage dagen als gast een ondterkoimen vond. Hot schijnt vast te staan, dat hij zich daar verborgen •houdt. Met hein staan ook verschuilende andere personen, die met hem bevriienld wanen en voor een deel tot dfezelfde partij-kringen 'behooren, onder verdenking den mroord gepleegd ie hebben. De Berlijnscho politie heeft reeds vier van hen gearresteerd. Ben vam deze arrestanten stond1 im zeer nauwe relatie tot een zelfverdediigingsformatie dn Sdlezië, waardoor uitvoerige plannen om trent den moord1 op Erzherger besproken zijn. De crimrinecle politie te Berlijn heeft reed's duizenden brieven ontvangen, waarin tallooze personen worden genoemd, die bij de een af andere gelegenheid bedreigingen togen 'Erzherger hebben geuit. Bovendien melden zich honderden getuigen aan, d'ie meenen met de moordenaars te Berlijn ge sproken te hebben of oieenen van hen iets te weten. Een geheel leger ambtenaren is den gehëelen dag bezig deze verklarin gen ma te gaan en zoo moodiig een onder zoek in le stellen. Eenige van deze ver klaringen zoudten nog in den loop van den dag lot verdérc arrestaties leiden. DE DUITSCHE KATHOLIEKEN EN DE VREDE. Maandag is op de katholiekendag te Frankfort, op voorstel van den nuntius PacceUi, door de vergadering met alge- meene stemmen oen motie aangenomen, waarin verklaard wordt, dat de vereenig de katholieken van Duitschland het als hun cliristelijken en nationalen plicht ach ten om in overeenstemming met de door den paus verkondigde opvattingen, den geest van waarachtige verzoening tusschen de volken te verbreiden, welke alleen tot het doel, de genezing van de wonden van den oorlog, kan leiden, indien ook de ge- loofsgenooten in do vroeger vijandelijke landen dn waren cliristelijken geest er van afzien de schuld aan het ontstaan en het voeren van den wereldoorlog, welken geen objectieven wereldrechter thans' kan be- oordeelen, eenzijdig af te wentelen op de overwonnenen. De katholieken van de ge heeie wereld moesten in de plaats van haat, machtsmisbruik en laster, recht en liefde stelten. DE BESTRIJDING VAN DEN HONGERSNOOD IN RUSLAND. De eerste bijeenkomsf'van de internatio nale commissie ter bestrijding van den Russisclien hongersnood is gisteren (Dins dag) te Parijs gehouden. De legeering der Ver. Stalen was niet officieel vertegen woordigd, doch de heer Brown, die na mens de Amerikaansche Relief Associa tion te Riga heeft vertoefd, bracht zijn rapport over den toestand uit. Het eerste voorstel op de agenda was hel zenden van een kleine commissie om een grondig onderzoek in te stellen naar den toestand in de door den honger ge teisterde gebieden, daar de thans uit aller lei bronnen beschikbare inlichtingen on volledig zijn. De toestand in Ierland. Spoorwegstaking. De employé's van de Great Northern Railway in Ierland hebben gisteren on verwachts het werk neergelegd, waardoor het spoorwegverkeer in het Noorden van Ierland stilstaat. Het bommenwerpen te Belfast. Zaterdag in de vroegte is in een huis van een zekeren Peter Moane, een arbei der, een bom geworpen, welke de huis kamer volkomen vernielde. Van de inwo- nenden, tien in getal, werd echter niemand gewond. Na de ontploffing zag men een •burger in de straat de vlucht nemen. HET DUITSCHE MILLIARD. Het nog ontbrekende bedrag ter voldoe ning van het volgens het ultimatum vóór 31 Augustus verschuldigde milliard in goud is ten deele Maandag betaald. Heden zal de laatste betaling geschieden. Er bestaal geen twijfel meer, of Duitschland zal zijn ver plichtingen op den vastgestelden tijd na komen. Daarmede is de eerste halfjaar- lijksche betaling vajt het jaarlijksch bedrag van 2 milliard geschied en heeft Duitsch land aan zijn verplichtingen in dit opzicht lot aan het einde van het jaar voldaan. HEÜE&SDF. BUITENS- BERtöSTSS, DERTIG GEMEENTERAADSLEDEN MET GEVANGENISSTRAF BE DREIGD. Tenzij de sommatie wordt opge-schort, gaan i September te Toplar (Engeland) dertig raadsleden de gevangenis in, we gens hun weigering tot het heffen van be lastingen, welke tegen Kerstmis een be drag van 300.000 pond zullen beloopen. De raad plaatst zich, zooals men weet, op het standpunt, dat de werkeloosbeiésiuitkeerm- gen de gemeente bijna 6ooo pond per week •kosten, dat de werkeloosheid1 een gevolg is van nationale en internationale oorza' ken, weshalve de welgestelde gemeenten dienen bij te dragen tec ontheffing van de lasten der arme districten. De raadsleden vertrouwen erop dat htm gevangenzetting terstond gevolgd zal worden door een feiïurbe talingsstaking. Inmiddels hebben sommige gemeenten haar werkeloosheidsuitkeeringen herzien en verhoogd. Camberwell Islington be taalt 3 pond 13 shilling en 6 pence per week aan een gezin met zes kinderen; Bermondsey betaalt 88 shilling, Werke- loozen te Hocücney met zes kinderen eisclnen gi shilling. Deze uitkecringen zijn vaak hooger dan de loonen die worden betaald. TOENEMING VAN DRONKENSCHAP TE WASHINGTON. Het aantal veroordeelingen tot gevan genisstraf wegens dronkenschap te Was hington is in de laatste twaalf maanden, die 30 Juni eindigden, met 34 procent toe genomen, aldus vermeldt het verslag van den gouverneur der gevangenis. De ver klaring van deze toeneming der dronken schap wordt gezocht in den aard der dran ken, waaraan de liefhebbers zich over geven bij gemis aan de gewone alcohol houdende dranken. Haardrankjes, krui- denaflrcksels, parfums, medicijnen en •giftige boomalcohol worden in groote hoeveelheden gébruikt als plaatsvervan gers. Het verslag voegt hieraan toe, dat •de burgers „ook middelen hebben gevon den om handel te drijven in verkoopbare nabootsingen van de oude dranken, die dikwijls bijna tweemaal zooveel alcohol bevatten als de oorspronkelijke dranken". DUIKERS NAAR GOUD. Door de Engelsolie Admiraliteit uitge zonden duikers tot het bergen van de „Laurentic" die in 1917 voor de mon ding van Lough Swilly tot- ziniken werd gebracht, hebben het in het schip geborgen goud teruggevonden en tot nog toe voor een waarde van ongeveer twee millioen pond sterling aan de oppervlakte gebracht. De operaties zullen worden voortgezet half September. Een duiker vergelijkt den toestand van het wrak niet een lange straat hooge hui zen, die in het midden zijn ingestort. Het zeide Max bedaard. „Mijn zuster en ik zijn van plan in de buurt een visite te maken." „Ah, zeker bij de weduwe Rank- horst en haar dochter riep Augusta op hatelijken toon en beet zich het vol gend oogenblik driftig op de lippen. „Goed geraden 1" hernam Max met de grootste bedaardheid. „Aha Nu, dan verheugt het mij dub bel dat ik u heb ontmoet," riep Augus ta boosaardig. „Vermoedelijk weet u, dat wij een oude, verlamde meid, die met de familie Rankhorst in familie betrekking staat, het genadebrood geven. Breng, als het u belieft, aan uw vrienden de groeten van het oude mensch." „Met genoegen, mevrouw Guth bridge," hernam Max beleefd, terwijl hij bleef staan, omdat men bij de pacht hoeve was aangekomen, waar mevrouw Rankhorst woonde. „Adieu Muller, u vergeet niet ons brij gelegenheid eens op te zoeken, hoop ik." De heer, die met den naam Muller werd aangesproken, had bij het hooren van den naam „Guthbridge" verrast opgekeken. „Adieu,", hernam hij, „Adieu, iuf- frouw Wallhagen! Tot weerziens!" Een vriendschappelijke handdruk, 'n koele groet naar mevrouw Guthbridge, en broer en zuster begaven zich in het huis. „Excuseer, mevrouw Guthbridge," zeide de vreemdeling, toen Augusta met 'n lichte buiging van 't hoofd wilde voorbijgaan, „dat ik u met- een verzoek lastig val. Wil u zoo goed zijn, mijnheer uw echtgenoot mede te deelen, dat ik in de eerste dagen de eer zal heb ben hem nog eens te bezoeken." Augusta bleef verrast staan. Dat was dus die geheimzinnige Muller, wiens bezoek op haar echtgenoot eeri zoo noodlottig uitwerksel had _gehad. Een pachter In zijn elegante kleeding zag hij er niet naar uit. „Mijnheer is oogenblikkelijk niet heel wel, en-ik ben niet zeker, dat hij in staat zal zijn u te ontvangen," hernam zij dralend. „Indien het voor zpken is kon de rentmeester u misschien, wel de noodige inlichtingen geven." Muller glimlachte zonderling. „Het is voor zaken, in zoo ver heeft u gelijk. Maar desniettegenstaande kan ik uwen raad niet opvolgen. Er zijn zekere rede nen, die het wenschelijk maken dat die aangelegenheid tusschen mijnheer uw echtgenoot en mij wordt afgedaan." „Zooals u wilt." De rnan nam den hoed af. ,,U zal dus wel de' goedheid hebben, mijn aan staande visite' aan te kondigen, niet waar Van te voren mijn besten dank. Mijnheer uw echtgenoot is een oud vriend van mij, een zeer oude en trouwe vriend. Hij zal blij zijn iets var. mij te hooren. Vaarwel Eene buiging en hij stapte verder, zonder haar groet af te wachten. Augus ta keek hem verrast na. Een oud vriend Sprak die man waarheid of niet? En zoo ja, waarom hield Guth bridge dan deze vriendschapsbetrek kingen voor haar geheim De trek om haar wa i.eling voort te zetten was over. Om cien schijn te be waren voor Max en Helena, die mis schien aan het raam van het bovenhuis haar nakeken, ging zij nog een eindje verder den grooten weg op en keerde dan .rechtstreeks naar huis terug. Tegen alle verwachting trof Augusta haren .^echtgenoot in-het ^salon in den HSIk, waar zij gewoonlijk zathij had haar lievelingsplaats in den schommel stoel aast 't raam ingenomen en blader de in een roman, dien zij daar had laten liggen. Bij haar binnentreden wierp hij het boek naast zich op tafel en stond op. „In het park geweest, Augusta?" „Ja, en ook nog een eindje op den grooten weg," hernam zij, aangenaam verrast door zijn vriendelijken toon. „Ik ben echter niet ver gekomen, het was te zonnig." „Waarom.blijft ge dan niet in de schaduw, het park is toch groot genoeg., „Hoe gevoelt gij u van daag, Willi am vroeg zij, zonder over dit onder werp verder te spreken. „Beter, bepaald beter." „God zij dank Men kan het u ook aanzien. Als gij nu maar weer meer eet lust krijgt, dan zult gij gauw weer de oude zijn.'i „Ik heb dezen nacht voor het eerst sedert.... sedert langen tijd verschei den uren rustig geslapen dat heeft mijne zenuwen goed gedaan.... Hè, gij zijt anders gekapt, zie ik. Dat staat u goed zoo, lieveling.' „Ik ben.,blij, dat ik uw smaak heb getroffen," zeide Augusta teeder. j'Wordt veruolpd.)' j

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1