ONS BLAD Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: «cSSTVg-433 BUITENLAND FEUILLETON Onder Valsche Vlag Karaater en Temperament. Brieven uit Frankrijk No. 271 DONDERDAG 1 SEPTEMBER 1921 14e JAARGANG NOORD-HOLLAND uummmtMBm SS Abonnementsprijs iPer kwartaal voor Alkmaar f 2.— i 2 85 IJ°?rrSs"rend'"óndaesbla<l 0 60 f hooeet. Advertentieprijs: Van 1 5 regels f 1.25 elke regel meer f 0 25; Reclames per regel f 0 75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor-: uitbetaling per plaatsing f 0.60 Aan "alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—. f 400,—, f 200,—, f 100,—, f 60,—, o5,—f 15.- Wanne-»: do neigingen van den menseh op g en hoogerea r ang aan pak konden maken, dan hot instinet bij de d.er.-n, dan zouden allo menschen in 't bezit zijn -au één bepaald karakter, al zou den zich bij dia karakter ook tal van gradueels versebil'ea openbaren. Do nienscb is do ar d n S bopper van kemel en aarde met bet verm -gon ba- gif f-V, om aan zijn neigingen perken te steller. en kan zijn geestkracht op zoodanige wijze op die neigingen zij mogen goed of kwaad zijn laten in werken/ dat zelfs de lichamelijke ge steldheid van hem, den koning der schepping, aan zijn vrijen wil wordt on derworpen. Uit deze werking der kracht van den menschelijken geest op de neigingen en het streven van den menseh, ontstaan levensregelen, die hij veelal het gehee- le leven door in toepassing brengt, en bij die toepassing treedt dan het ka rakter te voorschijn, dat elk individu afzonderlijk kenmerkt. Wie z jn vr e..d fof vijand nauwkcu ig kan gide laan en zich dus in de gelegenheid bevindt, di ns karakter te d o gronlen, z 1 na genoeg m t zekorh ii kunn n v_sts el len, hoe die vijand of vriend, zich in deze of gene omstandigheid zal gedra gen. Het karakter toch wordt juist in hoofdzaak gevorml door den invloed, dion de geest- of wilskracht op het levon van den m nsih uito font. Wie nu in staat is, de geestkracht van ie mand, die zich een vast omlijnd ka rakter heeft eigen gemaakt, met juist- h:id te beoorle len, zal togeij :er ij l bij benadering weten, lot welk goed of kwaad zijn natuurgenoot in staat is. Hierbij dient in 't oog gehoulen, dat bij de vorming van het karakter, de kracht van don wil de bovenhand heeft en meestal in zoodanige mate, dat die vil beslissend op die neigingen werkt, Hij tomper ment .s b jr',l. dt r hot geval te wezon. Karakters ontwik kelen zich d oor g estessterktè, door wils kracht. Temperamenton ontleen :n hun oor. prong aan moer onnosp-ur ij xe oor zaken, die bjwijlen, rne-st voor korten tijd, maar bij herhaling ferugkeerend, de geest- en wilskracht beheersehen. Er zijn dan ook goede en slechte karakters, zooals er een goeds en een kwade wil bestaat; maar geen goede en slechte temperamenten, doch aange name en onaangename. l en tarrperem n kan niet werden v.r- kregen door gewoonte of oefening van den wil. Het ligt binnen het gebied der veelal onnaspeurlijke neigingen, dio vaak haar oorsprong putten in de ge- st 1 Iheid van 't 1. chaam en waarvan men zich meestal niet geheel vrij kan maken. De eindelooze verscheidenheid der menschen ten opzichte van de natuur en de mate hunner geestkracht, heeft tot gevolg: eindelooze variëteiten van karakters, waarvan men verreweg de meeste, gemengds karakters kan nocm:n. In de gemengde karakters schui t door gaans veel duisters en tegenstrijd gs. Daarom zijn veel karakters moeilijk te doorgronden en heeft de menseh dik wijls jaren noodig tot voortdurende en scherpe waarneming, niet zelden bijge staan door bittere levenservaring, om het te kunnen brengen tot den rang van menschenkenner. He menseh maakt dan ook met de jaren vorderingen in de kunst van men schen to kennen. En van een verstan- 'hg grijsaard zijn wo gewoon te zeggen: "lij is een ervaren man, een man van ondervinding, wat grootendeels neerkomt op do lofspraak: hij kent de menschen. Het de temperamenten is het anders gesteld. Daarop bezit de menschelijke geest vtol minder overheerschenden in- vloeZn worden meer bepaidd door de neigingen en daarna in zekere, gemak kelijk te bepalen richting gedreven. Die taliooze verscheidenheid wélke men b" d- k rakt r, aantreftontbreekt dan ook b 'j do temperamenten en men is er in geslaagd, zo in vior hoofdsoorten te verd-elen. zoo lat mon voornpge- se' d t e n'g t dio van d n p - so n in kwestie gemaakt is van bijna ieder menseh kan zeggen, welk tempe rament hij bezit. Over het karakter van een bepaald persoon verschilt mon, ook bij gelijke mate van kennis omtrent dat karaktor, m e ma en mot oleander v n g v el n; over do be o de ling van ie nand's tein- p rament, zijn vorstand go li den het al spoedig met elkaar eens. He kan dis peen verwond ri g wek ken, dat reeds in do Oudheid, de vier temperamenten als zoodanig waren be kend onder de namen van: songuin's h, f! gm i h, chel is h en m Ion holisch. Ei d zo v rd eling bleek op zoo proef- ondervindingrijke wijze te zijn vastge- leldat de wijsgee.en en poycholigen van later eeuwen, zo onveranderd heb ben behouden. Wordt vervolgd. LANDBOUW IN FRANKRIJK. Men zegt wel eens, als een boer niet klaagt, dan is hij niet gezond. Zondier de waarheid van dit gezegde te beamen, moet ik toegeven, dat er op bet oogenblik reden tot klagen genoeg is. Droogte en nog eens droogte, wekenlang, doet de grasvelden verdord liggen in de blakende zon, die wel aangenaam is voor menschen, die al leen maar vragen of het mooi vacantiewee is, maar die e ergert, als je weet hoe noodig een flinke regenbui is. Nu is er ge lukkig den allerlaatsten tijd een verande ring gekomen en heeft die strakke luclit voor een bewolkten hemel plaats gemaakt, zijn regenbuien gevallen, maar in de eer ste plaats nog lang niet genoeg en boven dien te laat om te herstellen wat door de droogte was bedorven. Beter laat dan nooit li natuurlijk col: hier, maar te laat ea. te weinig bl ft het in ieder geval. De oogst heeft er diuchtig onder geleden, de aanvoer van groenten is gering, de prijzen- zijn hoog, en wie er op gerekend heeft in den komenden winter zijn uitgaven te zien da len in verhouding tot de vorige, heeft buiten den waard, in casu,de droogte ge rekend. Doch niet alleen de droogte heeft nadeelig op den landbouw gewerkt, ook het gebrek aan goede werkkrachten doét zich gevoelen. Het is dan ook begrijpelijk dat de Fransche regeering pogingen in het werk stelt om hierin verbetering te bren gen, en de komst van vreemde werkkrach ten thans met vreugde begroet. Huiverig ben ik over het algemeen menschen den raad te geven om het eigen land te verla ten en in den vreemde arbeid te gaan zoe ken, zooveel is er dal hun in die nieuwe omgeving zal tegen vallen, een taal, die zij niet kennen, een arbeid die hun vreemd is en vrienden en familie die zij zullen mis sen. Bovendien, en dit weegt het zwaarste, de omgeving waarin zij komen, kan ook gevaren van geestelijken aard opleveren. Wanneer ik dan ook. het een en ander ga meedeelen over de leans van welslagen voor een Hollandschen landbouwer in Frankrijk, dan is dat allerminst omaan te sporen, de grenzen over te steken, en hier het heil te zoeken. Het dient alleen om. hen, die het voor nemen koesteren, en niet anders willen, behulpzaam te zijn en in de goede richting te leiden. Op verzoek van eenige Holland sche landbouwers heb ik mijn voelhorens uilgestoken, adviezen ingewonnen en per soonlijk mij met verschillende deskundigen op landbouwgebied in verbinding gesteld. Een van de meest deskundige mannen in landbouwzaken, is wel de heer van Rijn, kort geleden nog aan ons gezantschap te Parijs verbonden, thans aan het interna tionaal Landbouwinsiiluut te Rome werk zaam. Voor zijn vertrek heeft hij mij eeni ge malen met de grootste welwillendheid te woord gestaan en de gevraagde inlich tingen verstrekt. Zijn oordeel op ondervin ding gebaseerd, is, dit, dat 'n energieke en jonge landbouwer, die verder wil kijken dan zijn eigen land, niet beter kan doen, dan eenige maanden in eer degelijke om geving op een groot bedril [e gaan wer ken. Hij moet natuurlijk iets in zijn mars voer o, handig in zijn r..k zijn, werklust bezitten en niet opzien tegen moeilijkheden die onvermijdelijk een verblijf in den vreemde met zich brengen. Heeft hij een oogsttijd meegemaakt en eenigen kijk ge kregen op het Fransche leven, dan zal hij kunnen oordeelen of een toekomst in dat land hem aantrekkelijk voorkomt. Zoo niet, laat hem dan rustig naar Holland te- rugkeeren. Verloren heeft hij niels, zijn kennis is toegenomen en financieel® schade heeft hij niet geleden, want hij heeft in dien tijd genoeg verdiend om zijn reis te bekostigen. Getrouwde personen staan er anders voor, en hen zou ik raden te blijven op het plekje grond waar zij hun bestaan hebben; voor mannen met een gezin is één vogel in de hand altijd nog secuurder dan tien in de lucht. Ongetrouwden, flinke arbeiders kunnen hier een maandloon van ongeveer 150 5 200 frs. met vrije kost en inwoning verdienen. Een sedert jaren in Noord-Frankrijk gevestigde Iandbouwei, een katholieke Limburger met wien ik in correspondentie trad, bevestigde mij uit de practijk, de woorden van den heer van Rijn. Meerdere landgenooten hebben bij hem werk gevonden .waarvan sommigen in Frankrijk zijn gebleven, anderen naar hun vaderlandsche haardsteden zijn terug gekeerd. Het voordeel bij een goeden ka tholieken landgenoot proeftijd door te ma ken, is van groot belang, en daarom, alvo rens tot een dergelijken stap van emigratie over te gaan, informeer eerst goed hij wien gij gaat werken. Ga niet op goed geluk, het gevaar de kous op den kop te krijgen is dan te groot maar niet minder groot het gevaar in een ongcwenscht milieu verzeild te raken. Een andere soort van emigratie is het köopen van gronden en landbouwbe drijven met alles wat daarbij behoort. Hoe aanlokkelijk wellicht door thans geldenden wisselkoers en toegezegde hulp van regee- ringswege in den vorm van grond en be drijfskapitaal legen matige rente van 1 of 2%, niet gaarne zou ik het aanprijzen, dat voorschot is wisselvallig door de vele aan vragen en het gebrek aan geld, maar ook in geval van voldoende eigen kapitaal zijn er bezwaren te over De prijzen zijn ont zaglijk hoog, het vee is zeer kostbaar en 't karakter der Fransche hoefderiiep. zoo geheel anders dan het Hóllatidsche. Over het algemeen zijn de boerenplaatsen zeer uitgestrekt en door gebrek aan personeel moeielijk te bewerken. De ondervinding door mij opgedaan is dat kleine plaatsen met enkele koeien weinig voorkomen. Tot aankoop mag min eerst overgaan na bij anderen- het bedrijf door en door te heb ben leeren kennen. Mijne conclusie is deze dat een landbouwer heel ernstig zich moet bedenken alvorens zijn land te verlaten. .Eigen haard is goud waard"; „Oost West thuis best" en „zoo als het klokje thuis tikt, tikt het nergens", zijn spreekwoorden die voor hem speciaal een groote waarheid bezitten. Ik stel mij voor op dit zoo be langrijk onderwerp nog wel eens nader te rug te komen. P a r ij s, 24 Aug. '21. Mr. P. v. S. DE HULP AAN RUSLAND. Noulens, de Fransche minister, die lot voorzitter gekozen is van de internationale commissie tot hulpverleening aan Rusland heeft, in de vergadering van Dinsdagmid dag het woord voerend, gezegd, dat de Fransche regeering zich de bewonderens waardige medewerking herinnert van het Russische leger gedurende het eerste ge deelte van den oorlog. Hij schilderde den versohrikkelijken toestand van de uitge hongerde bevolking en betoogde, dat, be halve uit menschelijkheid, ook uit bezorgd heid voor den gezondheidstoestand in Europa hulpverleening geboden is. Alle aanbiedingen der mogendheden en van humanitaire vcreenigingen zullen zonder bijgedachte onderzocht worden. Iedere re geering blijft tegenover de Sovjet-regeering de door haar gekozen politiek volgen. De overeenkomst tot steun is daarop van geen invloed. De steun, die er verleend zal wor den, zal geen onderscheid maken noch van stand, noch van gezindheid onder de bedeelden. Er zal een streng toezicht ge- oelend worden opdat de bedeeling eerlijk geschiede. De commissie toonde zich ge- ne;-ïd om te gelegen-er tijd van elke nullige medewerking gebruik te maken en be raamt de middelen om den omvang van de in Rusland bestaande behoefte vast te stel len. De Fransche bladen deelen nog mede, dat <fe internationale commissie tot hulp verleening aan Rusland bestolen heeft naar het land een sub-commissie te zenden, bestaande uit één lid van elke delegatie, die in de internationale commissie verte genwoordigd is. Naar aanleiding van het bericht van de ontbinding door de sovjets van de Al-Rus- -siscfie commissie tot steun, die le Moskou was- gevestigd en van de aanhouding van haar leden, vraagt de „Matin" zich af of men na deze laatste daad van geweld nog hopen kan, dat de bolsjewisten oprecht geneigd zijn om mede te werken aan een eerlijke verdeeling der levensriiiddelen on der de geheele bevolking zonder onder scheid van politieke overtuiging. Het blad voegt er nog aan toe, dat, wil de internationale steun-aclie in Rusland oenige kans van slagen hebben, het nood zakelijk is, dat de sovjets aan de mogend heden de organisatie van de voedselverdee- ling overlaten en tot op zekere hoogte de bewaking van het spoorwegvervoer aan hen overlaten. Wanneer de sovjets weige ren,^ zal de verantwoordelijkheid voor de ineenstorting van het steun-werk alleen hen treffen. HET AL-RUSSISCHE STEUNCOMITÉ ONTBONDEN. Naar „Politiken" uit Riga verneemt, heeft de Sovjet-regeering het al-Russische steuncomité, waarin ook vertegenwoordi gers der burgerlijke partijen zaten, ontbon den, onder voorwendsel dat het een werk tuig van de tegen-revolutionaire en de Fransche politiek was geworden en er op uit was van den hongersnood partij te trekken teneinde de Sovjet-regeering ten val te brengen. De toon van de kennisgeving, waarin de Sovjet-regeering de ontbinding wereldkun dig maakt, bewijst dat zij beseft welk een onganstigen indruk de ontbinding zoowel in R Hand als in net buitenland moet ma ken. -Omdat daaruit blijkt dat dé Sovjet- ressHfing er slechts op uit is, de steun- .„ijot eigen profijt te gebruiken. In werkelijkheid toch is hef'cömite óhihonüeir omdat het weigerde de loopjongen en het willoos werktuig van de Sovjetregeeiing te zijn. Na den moord op Erzberger. Ofschoon de gewezen vaandrig von Hirschfeld nog in verzekerde bewaring ge houden wordt, moet xle politie te Cahn- baoh, 35 K.M. van Griesbach, waar Hirsch feld den laatsten tijd vertoefde, reeds heb ben uitgemaakt dat hij den dag van den moord op Erzberger niet uit Calmbach is weg geweest. De twee te Berlijn ingerekende jongelui, gewezen kadet-ten, zijn weer vrijgelaten omdat het him is gelukt hun alibi te bewij zen.' De te Hiedelberg in hechtenis genomen jongelui worden nog vastgehouden, of schoon ook zij hoogstwaarschijnlijk on schuldig aan den misdaad zijn. In alle streken van het rijk worden groo te betoogingen en vergaderingen tegen de reaotie gehouden. Te Brunswijk hebben Dinsdag de arbei ders van alle partijen om twee uur het werk neergelegd en onder de leus: Geen levensmiddelenwoeker, geen politieke moorden, voor de socialistische republiek, zijn ze door de stad getrokken. 20.000 a 30.000 personen namen aan deze betooging deel. Te Kiel besloten de meerderheidssocia listen en onafhanketijken gisterenmiddag van 2 tot 7 uur >te staken, om ten gunste van de republiek en tegen de politieke moorden te beloogen. Tc Frankfort hiel den de meerderheids sociaal-democraten, onafhankelijken en communisten gisteren middag insgelijks een betooging. In verhand met den moord op Erzber ger is den Duitschcn rechters verweten, dat zij bij de beoordeeling van politieke misdrijv cnmet twee maten meten al naar gelang het beschuldigden van rechts of links betreft. Daartegen hebben de rechters te Essen in een scherp gesteld protest bij den rijks kanselier, het Pruisische staaisininisterie en den rijksminister van justitie verzet aangeteekend en hun verzocht ten scherp ste tegen dergelijke verdachtmakingen op te treden. De toestand in leriand. Het Ulster-vraagstuk. Het Ulster-vraagstuk is gisteren weel' sterk op den voorgrond getreden door het verschijnen van deputaties uit de Ulster- sche graafschappen Tyrone en Fonnianagh voor de Dail Eireann. De deputatie legde de cijfers van de jongste verkiezingen over, welke aanfoo- nen dat er in bedde graafschappen oen meerderheid van 7831 tegen afscheiding was. De -deputaties deelden mede, dat de meerderheid dier graafschappen vastbe sloten was, zich te verzetten tegen pogin gen, om haar van de Iersche natie af te scheiden. De onlusten te Belfast. In een beschrijving van de onlusten te Belfast lezen wij nog, diat het tirailiours- vmrr, dat Maandagavond in de stad on derhouden werd, het hevigste was, dat nog voorgekomen was bij de botsingen daar. De verschrikkingen van het gevecht werd verergerd door -de dui-s tennis, die op straat heersdhte. De tirailleurs trokken partij van alle goed gelegen punten waar ■dekking te vinden wais. Br werd- gevuurd- van hoeken van straten, daken en uit ramen op bovenverdiepingen. De politie patrouilleerde de wijk dn getraliede auto's, maar zoodra zij voorbij was, begon het schieten opnieuw. De mattonalisliscihe bewoners van North Queenstreet waren er gevaarlijk aan toe, daar het uit de Orangistdsche zijstraten kogels regende. Zij moe -ten zich dn veilig heid brengen in achterkamer-s. Later be gon men ook brand te stichten bij katho lieken, maar de pogingen daartoe mis lukten. Dinsdag in de vroegte werd liet gevecht hervat, maar om tien nur was de rust hersteld. Het blijft een raadsel, zegt de corres pondent van de Westminister Gazette, waar de extremisten hun wapenen, muni tie en bommen vandun krijgen. Gisteren zijn opnieuw hevige onlusten uitgebroken. Duinen-dien werden verii*'1- derd'naar im-i werk té gaaJif uc t stootjes zijn zes menschen gedood en velen gewond. DE OPSTAND IN BRITSGH-INDIë. Een heribht uit Bombay erkent nu, dat Sepoys van de Indische politie zoowel als militaire Sepoys een voorname rol hebben gespeeld bij dien opstand van de M'Optoh's. Het is ten deele te wijken aan het verraad van de Sepov's dat de Mop-Mi's zoo groote hoeveelheden wapenen en munitie machtig konden worden. Onder de op standelingen zijn vele mannen, diic militair afgericht zijn en deel hebben uitgemaakt van de nn ontbonden Mopfeh-regiimenten. Deze militaire Sepoys (Sepoy is -de alge meen® naam voor een inlandsohen sol daat, die op zijn Buropceseh opgeleid is en hetzelfde woord als spaha, Hiudo-e- stansoh sipahi, inlandsch, soldaat) vormen de kern van de strijdmacht der rebellen, die zich het leger van het Ghalifaat noemt. Zij gelooven dat een sterke krijgsmacht uit Afghanistan hun te huilp kom t. Het land van de Moplah's is ook het eerste geweest, dat zich heeft aangesloten ibij de beweging om niet met de ovenheid samen te wer ken, welke beweging alles wat Engetsch- mian is in den ban doet. Het bericht dat de Moplah's de bergen in zijn gevlucht, befeekent alleen diat zij het terrein van hun krijgsverrichtingen verplaatst hebben. Er worden sterke Brit- scho troepen tegen hen samengetrokken. De Indische muiterij, die in 1857 ondcT de Sepoys in Bengalen uilbrak en met zooveel moeite onderdruk l werek, is een waarschuwing, dat men er gauw bij moet zijn, om een uitbreiding van de beweging te fnuiken. FRANKRIJK EN POLEN. Do vragen die de socialist Aurial wilde doen toevoegen aan de vragenlijst der Fransche Kamer-commissie voor de finan ciën aan Briand maar te vergeefs, waarom Aiuriol bestoof ze mondeling te stellen luiden: Wat is de totale prijs der munitie, door de Fransche regeering in F ra rak rijk voor Polens rekening be steld'? Hoe luiden de overeenkomsten op grond waarvan dat geschiedde? Met het oog op welke mogelijkheden werden de bestellingen gedaan? Wie betaalt ze an de Fransche indus- trieelen? Indien de Fraaisohe schatkist ze be taalt, uit welke credieten? Hoe en wanneer zal F >len ze aflossen? DE GRJ1BKSCH-TURKSGH1E OORLOG. Alle Grickisohe oorlogscorrespondenten melden dat de tegenstand van den vijand gefnuikt is en dat de Turken over de Sa- karia terug trekken. Uit gezaghebbende bron verklaart men dat de krijgsverrichtingen zich voor de Grieken gunstig ointwkkelen en dat alle Turksche berichten, die van overwinning gewag maken, valsch zijn. OPPEIR-SILtBZIë. Bij Bresla.ii zijn vier leden van een Op- per-Silezisohe zelfverdedigingscorps ver moord gevomdien. Uit Rybnik wordt gemeld dat zich te genwoordig afdeelingen van het geregel de Poolsche leger, tezamen ongeveer 10.000 man sterk, in O. S. ophouden. POINGARé OVER HET OPPER-SILE- ZISOHE VRAAGSTUK. Wij maakten reeds melding van het artikel door den oud-president van Frankrijk, PoincaTé over het feit, dat nu de Volkenbond met meerderheid van stemmen zijn advies over het Sile-zisohe vraagstuk kan geven. Maar dat zal niet beletten, dat een vraagstuk, dat in de hoogste mate van belang is niet slechts voor de toekomst van een bevriende na tie, van Polen, maar voor onze'e-igen na- ti'onale veiligheid, per slot geregeld wordt door landen, die er alles van te leeren hebben van a tot z, schrijft Poimcaré. De vraag of in den Volkenbond de Fransche opvatting de meerderheid zal verwerven, beantwoordt Podncaré als volgt: De aangenomen procedure maakt het succes van de Fransche opvatting, hoe zeer 'deze ook strooken mag met den uitslag van <je volksstemming, met de iH*ciitvasw*igkeijd eö het IkA-':1--' y\r>. al -u vrcue, 'svtcas AccV-oriJTfa'::', (her.. 1,3 zij op een miisiuikkng uit, dan zullen ive ongetwijfeld den uitweg hebben de rech ters te vervloeken, die Liovd George be weert, dat wij ons gegeven hebben. Maar welk oen zonderling sohouw-suel overwin nende naties te zien niet, die zich vrij willig rechtere geven, maar wel, die zich blindelings onderwerpen aan een advies, dat ze niet kennen 1 en hoe ellendig hen te hooien bekennen, dat rij zicb niet in staat voelen zelf partij van hun overwin ning te trekken. Toendezer dagen, vervolgt Poincaré, Paul Reynaud, een jong Kamerlid van groot talent, in een artikel in de Revue Hebd'onnaidaire sprak over den waren vrede, „de vrede, die zoo mooi wais ge- dlunende den oorlog", was hij toen te streng voor den vrede, dien de hondge- noofen zich thans bereiden? „Wat mij tegenstaat van de Historie, z-eide ik ge loof mevrouw du Deffand, is te denken, dat, wat ik niu zie, eenmaal geschiede nis zal zijn." §£2$£M0F. EUITFHL EEN ZELDZAME WASKAARS. Tc New-York is men bezig met de ver vaardiging van een waskaars ter lengte van 18 Eng. vt„ welke van voldoende ca paciteit zal zijn om 5000 achtereenvolgende jaren op Allerzielendag te branden. De kaars is bestemd om te worden geplaatst in de kerk van de Ma-donna van Pompei te Napels. De vervaardiging zal tien we ken duren en 't stuk zal 1000 Eng. ponden wegen. Indien liet onafgebroken gebrand werd zou het dertien jaar en zeven maan den licht kunnen geven. De reusachtige kaars is bedoeld als geschenk van een weeshuis, dat gedurende langen tijd 10.000 p. st. 'sjaars van den grooten zanger Ca ruso placht te ontvangen. Zij zal voor diens ziele-heil branden. De redactie van het Fransche blad „L'Oeuvre" heeft gesnuffeld in oude aan- vVRIJ HAAR HET DUITSOL TWEEDE DEEL, •lW,ee\-?iL°°v-Jat glJ raii den laatsten tijd leehjk verwaarloosd hebt gij booze man? Nu geen aanvalle/ meer van boosheid of kwade luim hoort ge? En denk er aan, dat ik over morgen jarig ben. Ik verwacht een mooi cadeau, dat mijn grootmoedigen man vaardig is." „De ponies zullen op disn dag hunne opwachting maken, daarvoor is ge zorgd. Eigenirk is het jammer, dat gij het weet, ia.„t nu is het geen ver gassing meer,maar gij hebt ze uitdrukke lijk voor feestgeschenk gewenscht. ®n zoo liet 2ich dat niet zonder uwe Voorkennis doen.' „0, ik ben overtuigd, dat de verras sing desniettegenstaande niet uit zal ,/VM' 2«ide. Augusta op schalken n, terwijl zij heimelijk de uitwerking toer woorden in zijn trekken trachtte to te vorschen. „Hoe meent gij dat „Doe maar niet zoo onnoozel. Alsof ik niet wist, dat mijn lieve, goede, edele man mij slechts daarom zoo norsch antwoordde, toen ik hem over den koop van het kasteeltje sprak om mij eens zooveel vreugde...." „Gij vergist u," viel Guthbridge haar in de rede en, een diepe plooi kwam tusschen zijn wenkbrauwen. „Zet deze gedachte uit uw hoofd." „Maar „Geen maar het gaat niet, het is onmogelijk. Ik heb in den laatsten tijd grove uitgaven gehad, en zal vermoe- delijkKortom, er kan niets van komen." Hij begon in de ka...er opge wonden heen en weer te loopen. Augusta keek hem een poos teleur gesteld aan. Groote uitgaven Haar vermoeden zou dus uitkomen hij speelde aan de beurs en had groots som men verloren. x Guthbridge was voor haar blijven SLaan. „Het spijt mij wezenlijk, Augus- ta maar gelijk ik u gezegd heb, mijn middelen reiken oogenblikkelijk niet zoo ver. Eigenlijk begrijp ik ook niet, waarom gij op het bezit van dat ge bouw zoo verzot bent." Augusta naaide spijtig de schouders op. „Alweer een bewijs hoe goedkoop mooie woorden zijn. Vijf minuten gele den noemdet gij mij nog uw lieveling en nu is u een klein offer al te veel. Nu, wij willen er niet meer over spreken. A propos, ik heb een boodschap, van mijnheer Muller aan u." „Van wien riep Guthbridge ver schrikt uit. „Van een zekeren rpijnheer Muller, dien ik toevallig op straat ontmoette. Hij zeide, dat hij een uwer oudste vrien den was en verzocht mij u zijn visite voor een van deze dagen aan te kondi gen." Guthbridge w«s in zijn leuningstoel gezonken. „Welken schurkenstreek heeft hij nu weer in zijn hoofd Waar om wen-lt hij zich tot u Ik.."hij ontwaarde plotseling dsn half verwoi- lerd, half verschrikt op hem rustenden blik zijner vrouw „ik ben veront waardigd, dat die man onbeschaamd genoeg is om u op de open straat aan te spreken," zeide hij, terwijl hij zich afwendde en den schrillen toon zijner stem matigde. „Hoe kwam hij daar toe Kent hij u dan „Hij hoorde mijn naam van de fa milie Wallhagen, hij was bij hen." ,-Bij hen Bij wien Bij de fami lie Wallhagen Hij had deze vragen geuit alsof een plotselinge kramp hem de keel toekneep, Zijn gelaat had een valen lijkkleur aan genomen en in zijn oogen vertoonde zich eene uitdrukking, waarmede een onbarmhartig gejaagde en van alle zijden ingesloten vos den jager aan ziet, half woede en half vertwijfeling. „Ja, hij was bij de familie Wall hagen," hernam Augusta angstig. Hij scheen met hen bevriend te zijn." Zij sprak niet verder, want Guth bridge keerde zich om en verliet met onzekere stappen het vertrek. XIX. Verscheidene dagen verliepen. Guth bridge had zich weer in zijn vertrekken Pget-lt/tan en nam daar ook zijn maal- tijJjn. Augusta wandelde in verveling door de groote, leege vertrekken, ging hier en daar voor een paar uur zitten, maar vond, naar het scheen, nergens dat, wat zij zocht. Haar handwerk boe zemde haar afkeer in de romans en novellen, waarmede zij zich anders zoo gaarne onledig hield, hadden plot seling. geen belang meer voor haar. Nog meer dan de verveling plaagde haar de pjinliike ongerustheidWie was die mijnheer Muller Waarom vreesde haar echtgenoot hem Hoe meer zij er over nadacht, hoe grooter hare bezorgdheid werd. De gedachte aan een mislukte onderneming had zij lang opgegeven, om in plaats daarvan een andere, veel ergere zorg ruimte te geven. Was Guthbridge in de macht van dezen geheimzinnigen vreemde ling Bestonden de groote uitgaven, waarvan hij gesproken had, in het geld, dai hij moest geven om daarvoor het zwijgen te koopen Bij zijn laatste bezoek op Guruguh had de bediende hem als „een man" aangemeld des tijds kon hij dus nauwelijks in de klee ding, die hij nu droeg, met een fonke lenden diamanterring aan den vinger, zijn verschenen. Waar had hij sedert dien tijd het geld vandaan gehaald om dat alles te koopen En, indien het zoo was, als zij vreesde, wat ver leende hem dan deze macht over haren echtgenoot Hem een verklaring te vragen zou nutteloos zijn. De eenige weg om de oplossing van het raadsel te vinden, was, alle schreden haars mans zorg vuldig gade te slaan en zoo mogelijk zijn volgend onderhoud met Muller b'! te wonen. Verwoedeliik zon dit in de bibliotheek plaats hébben, en indien dit zoo was, zou het niet moeilijk zijn haar plan ten uitvoer te brergen. Eens nauwe, met een zwaar fluweelen gor dijn bedekte deur leidde namelijk van daar in een Ongebruikt torenkamertje-, en niets was gemakkelijker dan zich daar te verschuilen. In alle stilte nam zij hare maatrege len. De hengsels der deur werden zorg vuldig geolied, om ieder verraderlijk geluid te verhinderen; dan plaatste zij in de nabijheid van het eer.ige raam een begonnen schilderstukje, verspreid de eenige tijdschriften over de tafel en gaf aan het geheeie vertrekje het aanzien alsof het bewoond was. Betrap te men haar nu, dan had zij een verkla ring voor haar aanwezigheid in dit bekoorlijk, tot de studie en' den arbeid zoo geschikt kamertje bij de hand. Nadat zij alles tot hare volkomen te vredenheid had ingericht, sloeg zij haar hoofdkwartier in de bibliotheek zelf op. Var. de diepe vensternis uit overzag men een groot gedeelte van den weg, die naar den hoofdingang van het kas teel leidde, en men kon reeds uit de ver te iederen bezoeker zien. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1