„ONS BLAD» BUITENLAND Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: FEUILLETON Ondsr Valsche Vlag MAANDAG 5 SEPTEMBER Mf 14e JAARGANG Advertentieprijs: ei 8E9EBUNDSGHE JAAR BEURS. De Volkenbond. Ierland. Abonnementsprijs Per kwartaal voor Alkmaarf- 2-— Voor buiten Alkmaar 1 ff? Met Geïllustreerd Zondagsblad 0 60 f hooger. REDACTIE No. 633 Van 1—5 regels f 1.25; elkeregel meer f0 25; Reclames! per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij' voor.] uitbetaling per plaatsing f 0.60. Aon aïig a^nnéTwordtop aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200,—, f 100,—, f 60,—, f 35,—, f 15,—-] Morgenochtend wordt voor de vijfde maal de Nederlandsche Jaarbeurs te Utrecht geopend. Te samen mei een veertigtal collega s, uit heel het land opgekomen, hadden wij Zaterdag j.l. een bespreking met den lieer GraadI van Roggen, den bekwamen en ijverigen secretaris van den Raad van Be heer van het Nederlandsche Jaarbeurs- instituut. Daardoor is liet ons mogelijk reeds aan den vooravond der opening de ter vijfde jaarbeurs het een en ander mee te deelen over deze Hollandsche Jaarbeurs 1921, wat tc meer gewenscht blijkt, nu er inderdaad veel nieuws en vee! interessants te vertellen valt. Waarom, is natuurlijk de eerste vraag, welke opkomt, waarom wordt dit jaar de iJtrecbtsche Beurs in September gehouden, in plaats van in Februari en Maart, zooals de gewoonte was? Daarop zij vooreerst opgemerkt, dat dit jaar nog geen voorjaarsbeurs gehouden is. Er ligt tusscheu de ide en 5de Jaarbeurs een tusschenruimte van anderhalf jaar. De reden hiervan is ten eerste hierin ge legen, dat in den vorigen winter de toe stand van handel en industrie, de „con junctuur" zoo ongunstig was. dat men voor een fiasco vreesde. In het najaar hoopte men op economisch herstel. Die verwachting is wc) niet vervuld, maar, wat er gebeurd is, is het intreden van een itabielen toestand. Verleden jaar zomer zag men de malaise komen en hoe langer hoe grooter worden. Sinds een half jaar is er nu een toestand van stilstand, van niet voor- of achteruitgaan. En nu kan deze beurs als barometer dienen, om zoo zuiver mogelijk aan te geven, hoe groot dé economische druk eigenlijk is. Wij willen opmerken, dat dus evengoed in het voor jaar een beurs had kunnen gehouden wor den, maar willen daarbij in oogeijschouw nemen, dat er een lange tijd van voorbe reiding noodig is, en die lijd, met zijn da lende conjunctuur was zeker weinig aan moedigend om een nieuwe beurs uit te schrijven, te. meer waar de internalionali- seering san de Nederlandsche Jaarbeurs op het program stond. Voortaan zullen echter zulke overwegin gen niet meer mogen geiden. Want en dit ziel het jaarbeurs-bestuur terecht in aan „slagen" of „niet slagen" vair een jaarbeurs moet men niet denken, even min als men de instelling van de Amsler- damsche Koopmans- cn Effectenbeurs misprijst, wanneer er een dag of een week zoo goed als geen zaken worden gedaan. Een andere reden, waarom dit jaar tot September werd gcv'acht was, omdat men bet voor het welslagen van de eerste in ternationale beurs noodig achtte, dat het nieuwe, vaste jaarbeursgebouw in gebruik kon worden genomen. En dit niet zoozeer voor de buitenlandsche als wel voor de Nederlandsche industrie, welke zoo goed mogelijk tegenover den buitenlandschen concurrent moet kunnen uitkomen. Het nieuwe, groote jaarbeursgebouw toch waarover straks meer is lot stand ge komen door de medewerking van de Ne derlandsche industrieelen. Voor de aandee- len, welke zij hebben genomen in het be- noodigde kapitaal, hebben zij een voor keursrecht bij bet kiezen van de stands. Gevolg is dan ook, dat de Nederlandsche inzenders hoofdzakelijk in het vaste ge bouw zijn ondergebracht; enkele laatko mers kwanten met de meeste buitenlanders op het tweede terrein. Het houden van een jaarbeurs in Sep tember zal echter in de toekomst regel worden. De Nederlandsche Jaarbeurs is n.m. zóó ver gevorderd, dat voortaan tc Utrecht, op voorbeeld van het buitenland, een vóór- en najaarsbeurs zal (jehouden xvorden: een in Februari-Maart en een in September. De voorjaarsbeurs zal dan de voornaamste zijn. Want voor verschillen de industrieën heeft het geen zin, om op de najaarsbeurs te komen. Zoo b.v. voor de cacaofabrieken, die haar bestellingen voor St. Niicolaas in het vóórjaar moeten op- Mcineu, om tijdig gereed te komen. Deze vijfde Nederlandsche jaarbeurs te Utrecht zal dus, zoowel omdat zij voor de eerste maal internationaal is, als ook omdat zij een uitgestelde beurs is, een geflattgerd karakter hebben. Ditmaal zullen er nog verschillende industrieën vertegenwoordigd zijn, die men voortaan alleen op de voor jaarbeurs zal onlmoefln. De voorbereiding voor deze vijfde jaarbeurs is mei groote moeilijkheden ge naard gegaan. De ingetreden malaise wij wezen er reeds op lokte niet erg tot deelname. De inschrijvingen kwamen dan ook meerendeels op het laatste oogen- blik. Maar het bestuur wanhoopte niet. De practijk in het buitenland (Lyon, Brus sel, Bazel) heeft n.m. bewezen, dat de meeste inzenders zich pas op het laatste oogenblik opgeven. Daarom waagde men het er op, de beurs ruim op te zetten. Behalve het groote, .nieuwe vaste gebouw, v.-erd ook een terrein aan de Kanaal straat in gereedheid gebracht. En de verwachting werd niet beschaamd. Op 1 Juli bedroeg het aantal deelnemers nog maar 1078; tot 1 September kwam daar nog 40 pet. bij, zoodat thans 1476 firma's vertegenwoordigd zullen zijn. Wat nu de huisvesting van deze vijfde Jaarbeurs betreft, terecht heeft het bestuur voldaan aan de wenschen van een groot deel belanghebbenden om de stands niet meer over zes of zeven plaatsen te ver spreiden, maar zooveel mogelijk te con- centreeren. Men stond hier echter voor groote moeilijkheden. Voor een Jaarbeurs in haar eerste levensjaren is het n.m. nood zakelijk, om haar zooveel mogelijk in liet centrum van een stad te houden. Is de in stelling echter voldoende hekend, dan kan men desnoods een terrein buiten de stad kiezen. Dit heeft o.a. Brussel geleerd. Het bestuur slaagde er na vele moeilijkheden in, om het vaste Jaarbeursgebouw op een druk punt te plaatsen. Een tweede terrein ruoest echter elders gezocht worden. Aan de Kanaalstraat, een groot stuk grond voor huizenbouw bestemd, hééft men de beken de zwarte houten huisjes opgericht en daar onder toezicht van een architect één dragelijk geheel gemaakt. Op dit terrein zijn de textiel- en confectiefabrikanten on dergebracht, welke dit keer veel heter dan vorige jaren vertegenwoordigd zijn; daar ook vindt men de groepen glas- en aarde werk, leder- en schoenindustrie, automo bielen, papier en kartonnage met de (dit maal zeer kleine) chemische groep, de voedings- en genotmiddelen en bouwmate rialen en houtbewerking. Hier is ook een vergaderlokaal, waar, gedurende de jaar beurs organisaties van fabrikanten enz. bij een zullen komen. Het streven is om de groepen zooveel mogelijk hijeen te houden. Dit is echter thans nogniet gelukt, gevolg van het recht op voorkeur, dat de Nederlandsche industrieelen, tevens aandeelhouders van het vaste JaaTbëürsgebouw met recht van voorkeur op een plaats in dat gebouw, hebben. Wel is in het hoofdgebouw zelf de groepsindeeling gehandhaafd. Wanneer men er nu in slagen kan nog een tweede gebouw te stichten, zal de groepenindeeling kunnen worden doorge voerd. In dat tweede gebouw zal dan voor namelijk de machineindustrie worden on dergebracht. Parterre moet daar dan een machinehal komen met glas afgedekt, welke tevens als permanente machine- riën-tentoonstelling kan dienen. Een ba lustrade met open balcons geeft dan van boven af een kijk op de expositie beneden. In tegenstelling daarmede is het thans reeds voltooide, vaste gebouw ingericht met af gesloten gangen, waaraan zich de ver schillende monsterkamers bevindem De vijf verdiepingen van dat gebouw zijn in vijf verschillende kleuren gehouden: rood, blauw, bruin, geel cn groen. Zoodoende kan men zich in het gebouw steeds uitne mend oriënteeren. Men kan zich later her inneren: ik heb dit of dat gezien in een bruine of groene kamer in den linker- of rechter hoek. Deze oriëntatie is voor jaarbeursibc- zoekers van het grootste belang. Toen dan ook onlangs de burgemeester van Lyon, de stichter van de moderne jaar beurzen, een bezoek braoht aan Utrecht, was hij over de inrichting en indeeEng enthousiast. Thans een enkel woord over «en der voornaamste eigenschappen van deze 5d-e Utrcchtso.he „Messe", n.m. over haar internationaal karakter - Men kent den strijd, die hierover in de kringen van be langhebbenden, cn belangstellenden is ge voerd; de handel was natuurlijk voov de internationalisatie, de industrie bang voer de buitenlandsche concurrentie, was er tegen. De eerste Beurs in 1916 was van zelf sprekend nationaal. Wie dacht er in de zen oorlog aan, om buitenlanders tot zich te 'rekken? Het Nederlandsche fabri kaat heeft toen een goeden kans gehad. De vraag is maar, of onze industrie daar wel voldoende van heeft geprofiteerd. Bij de tweede Jaarbeurs reeds kwam de idee van internationalisatie op. Bij de opening in tegenwoordigheid van H. M. de Koningin wierp van Zeist dien knuppel in het hoenderhok met te wijzen op de wen- «chelijikiheid van buitenlandsche deelne ming. Ook het bestuur was het daarmee eens, maar het stuwde langzaam en geleidelijk in de gewenschte richting. De Jaarbeurs 1920. wais nog nationaal, zij het dan ook, dat men er buiten]anders kon tellen. Toen is de beslissing doorgedreven. De zaak kwam bij den Nijvenheddsiraadbij de maatschappij van Nijverheid (jaarvergade ring Arnhem) welke er zich vóór ver klaarde; tot de ledenvergadering van de Vereenjging tot het houden van Jaarbeur zen in Nederland- zich in Mei 1920 niet groote meerderheid vóór internatio nalisatie uitsprak. Ook de Regeering werd om advies ge vraagd cn zij stemde volmondig jnet, het genomen besluit in. Maar met het nemen van een besluit over het internationaal kraTaikter van een Jaarbeurs is men er niet. Twee vragen dienen dan ook thans be antwoord te worden: lste heeft de Nederlandsche industrie ziali na het nemen van dit besluit niet teruggetrokken en 2de: zijn er zóóveel buitenlanders opgekomen, dirt inen wer kelijk van een internationale Jaarbeurs kan spreken? De eerste vraag kan gelukkig ontken nend beantwoord worden. De Nederland sche industrie, welke beteekenis heeft, is en haar eigen toekomst gelooft, is weer verschenen. Er zijn zelfs op deze Jaarbeurs Nederlandsche namen, die tot nog toe oniU broken hebben, noemen wij b.v. „Werk spoor'. De Nederlandsche industrieelen zijn liet thans 'blijkbaar met den handel eens, dat de Hollandsche Jaarbeurs zon der buitenlandsche inzendingen een mis lukking wordt. En nu de tweede en voornaamste vraag: in hoeverre neemt het buitenland aan deze 5de Utreclhtscihe Beurs deel? Men heeft gezegd, dat dit zou worden een Duitsche Beurs. Welnu, tegenover 843 Ne derlandsche zijn er 108 Duitsche firma's direct en 150 door buitenlandsche firma's ver tegenw o o rdigij. Van de buitenlandsche deelnemers zijn de Duitschers uiteraard wel in de meer derheid, maar de deelneming van de zijde van Engeland, Frankrijk, België en Zwit serland mag toch ook verblij dend worden' genoemd. v Ziellier den stand op 1 September: buitenl. firma's directe door Nederl. agenten deelneming vertegenwoordigd. 'Nederland 843' Duitsohland 109 150 Engeland 48 57 België 53 27 Frankrijk 20 43 Zwitserland 13 19 Amerika 4 21 Tsjeeho Slowakije 8 8 Italië 6 0 Oostenrijk 6 5 Zweden 1 1 Finland 2 0 Oostr-Afrika 1 0 Denemarken 1 2 Portugal 0 2 Griekenland .0 1 Kroatië 0 1 Spanje 0 4 Hongarije 1 0 1124 352 Samen 1476. Hel bestuur is over dit resultaat zeer tevreden. Wij durven niet zeggen, of hiermee over het internationaal karakter van de Jaar beurs is beslist. Wel is de verhouding van 352 buitieii.laTi-d.schc tegenover 1124 Neder, landsche deelnemers niet onbevredigend, vooral, wanneer men op de Jaarbeurzen van Leipzig en Lyon Iet, die nog altijd Duitsche en F rans the beurzen moeten worden genoemd en ook, wanneer men bedenkt, dat voor het eerst eens getracht is van Utrecht een middenpunt van inter nationale industrie en handel te maken. Toch willen wij voorzichtig zijn met de beantwoording onzer tweede vraag in be vestigenden zin. De toekomst zal moeten leeren, of de buitenlandsche belangstelling dn toenemende mate blijvend is en ook zal niet alleen het getal, maar ook de om vang en het gehalte der buitenlandsche deelneming aan deze Jaarbeurs in de komende dagen geweten moeten, worden. Het bestuur heeft zich overigens wel veel moeite gegeven om buitenlanders 1e trekken. Er is een groote propaganda op touw gezet, waarbij men het geluk had, dat de werkgeversorganisaties in de groote buitenlandsche stoeien zeer sympa thiek tegenover deze Utrechlsche beurs standen en haar leden tot deelname aan spoorden. Ook de Nederlandsche Kamer van Koophandel te New-York deed belangrijk propagandistisch werk. Van de zijde der koopers schijnt de be langstelling dilmaal ook veel grooler dan ecnig jaar te voren. Waren er het vorig jaar vóór de opening 10.900 drie-daagsche entréekaarten verkocht, t'ans bedraagt dit cijfer reeds 25,000. De heer Graadt van Roggen oonslaieer- de, dat deze geheele maand voor die 5de Jaarbeurs een beslist willige stemming, bestond. Wij zouden nu kunnen overgaan lol een beschrijving van het nieuwe jaarbeurs gebouw op Vredenburg, waar wij zijn rondgeleid. Maar wij meen/en dit beter tot na de opening der tentoonstelling te kun nen bewaren, wanneer dan tevens het een en ander over de inzendingen kan worden gezegd. Laten wij thans alleen vermelden, dat rechts van den hoofdingang van dit imposante, vijf verdiepingen hooge ge bouw, een restaurant is ingericht door de Zuid-'Hollandsohe Bierbrouwerij, welke •ook „Central" in Den Haag exploiteert. Hier vindt men een luxe, welke in de eerbiedwaardige Bisschopslad verhaast, een luxe en verfijning, zooals maar weinig restaurants in Amsterdam of den Haag ■bieden. In de groote eetzaal werd aan de journalisten door de direotie een keurige lunch aangeboden, waarbij de heer C. R. Th. baron Krayenhoff, ohef an de af- deeEng publiciteit der Nederlandsche spoorwegen en Ed van den Raad van be heer der Jaaybeurs, voorzat. De ontioapeningskwestie. De commissie voor de beperking van bewapening heeft onder leiding van -Sciianzi r, Italië, vergaderd en zich niet naime bezig gehouden met de rapporten van de tweede subcommissie over de antwoorden, gegeven o,p den door de Alg. Verg. van Jen Volkenbond geuiten wenisoh tot beperking van wapening te land, ter zee en in de lucht. De meeste antwoorden spreken zich weliswaar uit ten gunste van het beginsel van ontwa pening, maar dragen niettemin het ken merk van de onzekerheid die den poli- tieken toestand thans karakteriseert. Vervolgens heeft de commissie enkele voorstellen overwogen, oa. dat .van Frank rijk, door Bourgeois namens zijn regee ring ingediend. De Fransehe afgevaardig de Noblemaire lichtte het voorstel toe cn betoogde dat de Fransehe regeering in de onhvapeningskwestie hetzelfde stand punt is blijven innemen; zij lieeft inder tijd' de Vredesconferentie voorstellen van dezelfde strekking als het onderhavige gedaan. Daaruit blijkt, aldus seint het corres pondentiebureau, de onjuistheid van liet vaak tegen Frankrijk geuite verwijt van mililairiisme. Als Frankrijk in het belang van den algeimeenien vrede en ter verzekering van het verdrag dat alle geallieerden hebben onderteek-end verplicht is zijn zonen on der de wapenen te houden, dan vervult het naet voor zijn genoegen de rol van gendarme, die de omstandigheden het opleggen. Frankrijk heeft steeds beliiigcl dat het den weg naar ontwapening zal betreden, zoochv zekere voorwaarden, onontbeerlijk voor zijii veiligheid, zij,n vervuld. De commissie heeft daarop het Fransehe voorstel om advies verwezen naar de raadgevende militaire commissie. De Matin wijst er op, dat de moreole positie van Frankrijk in den Volken bond in de meaning der wereld gisteren zooveel duidelijker geworden is, dat er nu van onduidelijkheid geen sprake mc:r kan zijn. In de commissie betreffende de bewapening heeft Noblemaire, die bij afwezigheid van Viviani de conferentie voorzat, gelegenheid gekregen de hou ding van Frankrijk in het onfwapanings- vraagstuk uiteen te zetten. Noblemaire 1 n arau naar het duitsch. j TWEEDEDEEL. Augusta staarde hem eenige oogen- blikken sprakeloos aandan richtte zij zich in haar volle lengte op ea stak de hand uit naar de schel. „Ik denk, dat u verstandiger doet geen getuigen te roepen, mevrouw," zei Muller, terwijl hij het eene been over het andere sloeg. „Wil u dat echter toch doen, zoo heb ik er niets tegen. De gevolgen zijn voor uw rekening." Augusta liet de hand zakken. „Wat heeft u mij te zeggen vraagde zij met benauwde stem. „Neem, als het u belieft, eerst plaats,' hernam Muiier op spotachtigen toon. „De mededeeling die ik u te doen heb, zal u vermoedelijk meer of minder .aandoen. Ik weet wel is waar niet, of aanleg heeft om flauw te vallen, maar het is beter op alles bedacht te zijn.'' Een dreigende plooi vertoonde zich tusschen de Wenkbrauwen van mevrouw Guthbridge. „Is u krankzinnig of...." „Of dronken, wil u zeggen. Noch 't een, noch het ander, mevrouw, of schoon ik moet bekennen, datikvoor'n goeden borrel volstrekt niet uit den weg ga. leder mensch heeft "zoo zijn zwakke zijde, gelijk u weet," „Ik moet u nog eens verzoeken, da delijk met de zaak te beginnen," zei Augusta met een blik op de pendule. Zij slaagde er niet geheel in, hare op- gewondep.heid te verbergen. „Goed, u wil dus'van de jeugd van uw echtgenoot liever niets hooren. Nu, wij zullen er nog wel eens op terugko men. Ik verschijn voor u als handelaar, mevrouw. Ik ben namelijk bereid u mijn stilzwijgen te verkoopen, indien u een aannc-melijken prijs biedt." Augusta haalde de schouders op. „Of u zwijgt of spreekt is mij volkomen onverschillig.'' „Dat zegt u, omdat u met de zaak niet bekend is. Uw echtgenoot dacht anders over de waarde van mijn aanbod, dat verzeker ik u." „Zijne zienswijze behoeft daarom nog niet de mijne te zijn wellicht had hij redenen, die niet meer bestaan." „Die reden kan ik noemen. Ik ben in 't bezit van een klein geheim dat, indien ik het had bekend gemaakt, hoogstwaarschijnlijk mijnheer uw echt genoot voor de rest zijns levens achter slot had gebracht. Hij toonde zich daarom ook gaarne bereid, eiken ge- vraagden prijs voor mijn stilzwijgen te betalen." Inderdaad? Dan is zijn dood voor u een zwaar geldverlies, want ik ben vol strekt niet van plan zijn voorbeeld te volgen." „Ook niet, wanneer ik u zeg, dat het slechts van mij afhangt u uit dit kasteel hetgeen u voor uw eigendom houdt, te verdrijven vroeg deze met een sluwen blik. „Augusta we. d bleek. „U zegt maar wat. Dit kasteel, en over 't algemeen de geheele nalatenschap van mijn over leden man is door een wettig testament op mij overgegaan." „Men kan slechts dan over een zaak beschikken, wanneer zij ons eigendom is, mevrouw." „Natuurlijk. Het recht van mijn man op het vermogen, dat sedert lange jaren in zijn bezit was, staat toch boven twijfel, naar ik meen." „Hij was de eenige erfgenaam van den heer Braunsberg, niet waar Augusta knikte. „Heeft u ooit het testament van den heer Braunsberg gelezen „Neen, waarvoor? Het bestaan er van is een bekende en bewezen zaak." „Zeker, het is mij zelf gelukt er een afschrift van te krijgen, en daarom kan ik u over de bepalingen, die er in zijn, de nauwkeurigste inlichtingen geven. De zin, waar het hier om te doen is, luidt aldus „Ik laat aan mijn neef William Sidney Guthbridge mijn geheel ver- zeide, dat- Frankrijk, dorr hst amende ment in te dienen, dat strekt om een permanent toezicht in het leven te roe pen op den staat van bewapening der naties, vooreerst heeft "willen bevestigen, dat het de algemeene ontwapening wil. Het bedoelde toezicht moet een vol strekt nauwkeurig toezicht zijn, dat zich over alle landen zonder onderscheid moet uitstrekken. Maar het spreekt van zelf, dat het Fransehe argument eerst ten volle nitgevce d zal kunnen worden van het oogenblik af, waarop de be langhebbende regeeringen van oordeel zullen zijn, dat het mogelijk is, dat dit stelsel van kracht wordt. Frankrijk w.ensoht even oprecht als w:lk an Ier iand ook verlichting van de militaire lasten, die op de volken drukken. Maarschalk Fayolle sloot zich bij dé verklaringen van Noblemaire aan. Het Opper-Silattisch-e vraagstulc. De Engelsche bladen uiten hunvol doening over het besluit van den raad van den Volkenbond om de Opper-Sile- zisehe kwestie te verwijzen naar do ver tegenwoordigers van vier „neutrale" na ties: Etazilië, Spanje, China en België. Het besluit wordt beschouwd als een heelo vooruitgang in de behandeling van internationale aangelegenheden. De Daily Telegraph ziet er e?n tref fend bewijs in van de erkenning van zedelijke boven materieels kracht als overheersehende factor bij het regelen van internationale betrekkingen, gelijk die ook in den Volkenbond belichaamd is. De Iersche JiO'Dgerstaikers die te Spite Island geïnterneerd zijn, beginnen weer te eten. In ShHi-Feinjiringen verwachtte men dat de Valera's antwoord gisteren, Zon dag, te Londen en Dublin bekend z-ou ge maakt worden. Het 'bericht dat Ltoyd George een kabinetsraad bijeen heeft ge roepen, wordt als een aanwijzing be schouwd, dat de dingen nu hun climax bereikt hebben en dat een definitieve be slissing binnenkort zal genomen worden. Het katihoilieilte weekblad Universe merkt oip, dat, zoodra de dominion-sta tus aan Ierland verleend zal zijn, alle toe- komsitge kwesties tussohen Engeland en Ierland door de rijiksconferenlie geregeld zullen moeten worden. Maar als dit zoo is, vraagt het blad, waarom niet dadelijk een begin gemaakt en de rijiksconferen lie laten oord eel en en beslissen over de vraagstukken, die nu hangende zijn? Waarom zou niet zulk een conferentie te Kaapstad, ver buiten den invloed va de Engelsche partijpolitiek bijeengeroepen worden, om een oordeel te vellen over de punten, die nu nog den voortgang be [emmeren? Ierland zou daar even goed als Engeland vertegenwoordigd moeten zijn en heiden zich moeten verbinden de beslissing te aanvaarden. Het parlement zou haar moeten bekrachtigen, maar de regeering zou daar geen ernstige belem mering van hebben te verwachten. Men mag van de Biritsche dominions, die hun zonen voor het rijk ten offer hebben ge bracht. niet vreezen dat zij niet voor de veiligheid van het moederland zouden waken. Gelijk gemeld is, is het te Belfast nu rustig. In den nacht van Donderdag op Vrijdag zijn in het ziekenhuis nog twee jongens van zestien jaar aan hun wou den bezweken. Het getal der dooden bü de jongste onlusten is daardoor tol 18 gestegen. Men beweert d'at verscheidene gekwetsten, door uitzetbarc kögers gé- troffen ziin. NADER WORDT GEMELD, DAT .DE BRITSCHE VOORSTELLEN DOOR HET TERSCHE LARLEMENT VERWORPEN ZIJN. DE HULP AAN RUSLAND. Robert Gyllenboegel, de Vrijdag te Ilel- sing'fors aangekomen Fomsohe gezant te Moskou, heeft als oorzaak van de ont binding van het al-Russische hulp-comité genoemd de meeniing, d'at de sowjet-re- geering meent den toestand in het hon- gergebied thans zelf meester te kunnen, worden. Volgens d Prawda beschikt de sowjet-regeering thans over 9 millioen poed zaadkoren en ziet den toestand niet zoo donker in. De politieke toestand is nog onveranderd'. De kleine communisti sche groep blijft heersclren door energie en schrikbewind. Het landbezit is weer# hersteld. Iedereen kan ook ondernemin. gen paclilen en ze voor eigen rekening exploiteeren. Nansen heeft in een redevoering lot vertegenwoordigers van de Russische stounco nvmissie in Engeland de bijzon der- heden. uiteen gezet van zijn overeen komst met de sowyet-regeering, alsook de plannen, die hij heeft gevormd als di recteur van de Russische steuncommissie, die ingesteld' is door het Roode Kruis Ie Genève. De tekst van de overeenkomst zal binnen enkele dagen worden open- baai* gemaakt, nadat dit dooT d'en gehee- len raad is overwogen. De sowjets bo den aan:: alle privileges, dóe door Hoo ver waren gewaarborgd1, alsook nadere waarborgen, die zelfs van nog. grooter be lang zijn voor een gemakkelijke werking van den steun. Hoover zal een andere methode toepassen, o-mdat hij zich zal bepalen tot de taak van het voeden van kinderen in zekere centra, terwijl Nan sen voorziet in de hulp in liet algemeen, w.o. valt dej toevoer van levensmiddelen, granen en geneesmiddelen. Nansen moet mitsdien g^oolendeels werken met plaat selijke Russische autoriteiten.. De sowjets "hebben volledig lie* principe erkend vati het toezicht door vtrtegenWoordi'gers van Nansen. buitenl. berhwte^ DE ARRESTATIE VAN RAADS- s LEDEN. i In Poplar zijn Zaterdag nieuwe inhech tenisnemingen uitgevoerd in verband met de weigering van den gemeenteraad om belastingen te heffen voor de openbare metropolitaaiisehe diensten. Behalve ver schillende raadsleden, werd nu ook een- alderman weggevoerd. Toen dleze uit. zim huis kwam, om in de auto van de politie te slappen, zong de menigte op straat henr ■de Red Flag toe. In heel Poplar worden nu toebereidselen getroffen voor de huurdcrssta'king als ant woord op die ^hechtenisnemingen. Gister avond zou een verdedigingsbond van huur der-s opgericht worden. Het plan is, om in elke straat van de wijk té posten. De man, nen, die de huur komen ophalen, zullen' aangemaand worden om „dool" te Ioopen". In het geheel werden Zaterdag in Po plar zes. raadsleden in hechtenis genomen. Er zijn nog negentien in vrijheid o.w. Lansbury, de hoofdredacteur van de „Daily Herald", en zijn zoon. -■ - Laler wordt nog gemeld1 Er zijn nog vijf gemeenteraadsleden van Poplar gevangen genomen, w.o. Lansbury, de ho'ofdredacteur van dé „Daily Herald", en zijn zoon. Er zijn thans 18 van de 30 aangehouden. Vijf vrouwelijke leden zul len Maan-iag worden gearresteerd. De ar restaties hadden in volkomen orde plaats, maar dg menigte juichte de gearresteerde gemeenteraadsleden loe, toen zij ilaar de gevangenis te Brixton werden vervoerd- Aan het ministerie van binnenlandsche za ken is verzocht, aan Lansbury faciliteiten te verleenen, waardoor hij in slaat zou zijn, de „Daily Herald" te blijven redigee- ren, terwijl (hij in de gevangenis is, maar dit verzoek is geweigerd. Dergelijke fa cl, liteiten ziin ioegeslaan aan William Stead, den bekenden journalist, die indertijd de „Pall Mall Gazette" redigeerde, en we gens ten technisch misdrijf tot gevangenis straf werd veroordeeld. De vijftigjarige herdenking van de doorboring van den Mont-Cénis op 17 September a.s. zal het karakter aannemen van een groote Fransch-Italiaanschc ma nifestatie. Te Bardormèche zal 'n herinne ringsplaat worden ingewijd door den Ita- liaanschen minister Faota. Herinnerd wordt, d:I eigenlijk ten onrechte de lunne, door dl; Alpen ter plaatse Mont-Ccnis .ge noemd wordt. De tunnel locli ligt juist onder den top van den Mont-Fréjus. Dezer dagen werd uit Berlijn een ge val van vrcuwenmoord op groote schaal gemeld, gelijk aan dat van den Franschen blauwbaard Landru. Het thans ingestelde voor'ioopig onderzoek brengt steeds grieze liger bijzonderheden aan het licht. De man moet met niet minder dan 60 vrouwen en kinderen sadistischehandelingen heb ben gepleegd en ten minste 15 vrouwen hebben vermoord. Bovendien heeft het on derzoek uitgewezen, dat G. zijn slachtof fers heeft ontleed, de beenderen uit het vleesch gehaald cn dit ten deele op een blok fijngehakt. Deze omstandigheid maakt het in verband met getuigenverkla- mogen enz. na. Zou genoemde William Sidney Guthbridge vóór mij overlijden, dan bepaal ik, dat mijn neef Robert Wallhagen in zijne plaats treedt, en dus mijn geheele nalatenschap op hem of zijn rechtmatige erfgenamen zal over gaan." Ik weet niet of het woordelijk zoo luidt, maar volgens den zin is het, gelijk is zeg." Augusta haalde de schouders op. „Wel, wat zou dat „U weigerde zoo even de geschiedenis uws echtgenoots te hooren." „V/at heeft die met het testament te maken „Zeer veel. Zal ik u die geschiedenis nu mededeelen Augusta antwoordde niet. Een zeker gevoel van angst trok haar hart te zamen. „Ik wil uw zwijgen voor toestemming aannemen, mevrouw. U zal mij ver ontschuldigen, dat ik eerst van mijn persoon spreek, omdat dit noodig is om het geheel te kunnnen begrijpen. Ik ging als jonkman, naar Amerika, waar ik hoopte eerder fortuin te maken dan hier. Nu het komt er niet op aan, hoe het mij in mijn nieuw vaderland ginggenoeg, ik sloot mij, kort na het uitbreken van de zoogenaamde Cali- fornische goudkoorts, aan bij een troepje jongelui, die hun geluk in de goudvelden wilden gaan zoeken. Onder weg werd ik ziek. Mijn makkers trokken natuurlijk verder, en ik bleef verlaten in een armoedige, vuile hut achter, waarvan de eigenares, een oude Iersche, mij goed verpleegde zoolang mijn geld reikte. Dan echter handelde zij geheel anders. Misschien zou ik het leven er niet afgebracht hebben, indien niet een dame, die met haar zoon, een jonkman van zeventien of achtiten jaren, in de nabijheid woonde, zich over mij had ontfermd. Zij was zelye arm en sukkelend, "maar het weinige dat zij had, deelde zij met mij. Ik kwam weer bij krachten en begon ezastig over mijn vertrek te denken. [Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1