"■I „ONS BLAD98 BUITENLAND. feuilleton J 2- j Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon REDACTIE Onder Valsche Vlag No. WOFNSDAG U SEPTEMBER 1921 14e JAARGANG HOQRD-HOLLANDSCH DAGBLAD Wuj'ifi ■iiiiniwo—atBm—mii M—Ml a— Abonnementsprijs Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad ADMINISTRATIE No. 433 No. 633 0 60 f hooger. Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; eikeregel meer f 0 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60 A^fTaÏÏTabönrié's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen Verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 2Q0,—f 100,—, f 60,—f 35,—, f 15,- Sfaüdssi in den R.-K« brouwen- fï®üd. Te 's-Hertog-einbosch is een vergadering gehouden van den R.-K. Vrouwenbond, welke hoofdzakelijk was belegd ter reor ganisatie van den R.-K. Vrouwenbond. Ben quaes tie, welke al heel wat slof heeft doen opwaaien. Er was actie opgezet tegen de verdeeling van den bond in groepen. De oppositie was dan ook voornamelijk gericht tegen de twee volgende artikelen van het concept Iluisli. reglement: 1. De R.-K. Vrouwenbond, Afd. 's-Her- iogenboscb, wordt administratief ingedeeld in zoovele groepen, als voor de vruchtbare werking van dien Bond wordt nuttig ge acht. Een nieuwe groep wordt eerst als dus danig erkend, wanneer de oprichting ervan joor der leden van het Hoofdbestuur is goedgekeurd. 2. Als groepen worden nu erkend: Groep A. de R.-K. Organisatie van vrou wen en meisjes uit den arbeidersstand. Groep B. de groep, waarvan de kern wordt gevormd door vrouwen en meisjes uit den werknemenden middenstand. Groep G de groep, waarvan de kern wordt gevormd door vrouwen en meisjes uit den mdustrieelen en h andel dr ij ven den middenstand. Groep D. de overige leden van den R.-K. Vrouwenbond. Tegen deze artikelen werd namens vele leden van den R.-K. Vrouwenbond het volgende amendement ingediend: „Alle artikelen en bepalingen aangaand», groepen" en „groepsbesturen" te schrap pen en den R.-K. Vrouwenbond te be schouwen als één gélieel, zooals tot heden dus zonder verdeeling in z.g. „groepen". Eene memorie van toelichting van den volgenden inhoud vergezelde het amende ment: Verdeeling van den R.-K. Vrouwenbond in groepen achten wij onchristelijk, niet democratisch en bovendien nadeelig voor den bond. Onchrisieïijk, om-dat door de indeeling- van den bond in groepen deze onvermij delijk zal worden: Een Rijk, dat in zich zelve verdeeld is". Wie trekt de juiste grens tusschen de groepen? IJdelheid, verwaandheid of h-oogmoed, vnlsche schaamte zullen een krachtig woord mee spreken, waardoor afgunst en dergelijke onchristelijke begrippen zullen binnenslui pen, om verwarring te brengen en de Roomsche eenheid te verbreken. Dergelij ke toestanden zouden in strijd zijn met het christelijk solidarisme en indirect een na deel voor onze Roomsche kracht zijn, die toch voornamelijk gelegen is in onze een heid. Niet democratisch: Immers, volgens art. 4 zouden de groepen haar werkzaamheid bepalen tot het houden van vergaderin gen, het geven van cursussen en lezingen, wat met a.w. beteekent: aan de leden ont wikkeling bijbrengen. Het gaat dus niet cm vak- of slandsbelangen, het gaat alleen om dc ontwikkeling der Roomsche vrouw: ergo, mag er niet over standen of groepen gesproken worden. Wanneer in zake ont wikkeling in den Bond behoorlijk „elk wat wils" geboden wordt, dan nullen allen tevreden zijn en ieder voor zich die les sen en lezingen volgen, die voor haar be vattingsvermogen en persoonlijk inzicht de juiste zijn. Hel intellect der vrouwen te willen be palen naar wat men „stand" noemt, is een foutieve zienswijze. Het verstand, als directe gave Gods den mensch in meerdere oi mindere mate toebedeeld, geeft in on zen demoeratischen tijd den doorslag. Wat *lan-d heet, treedt daarbij <«p den acliter- JAARBEURS TE UTRECHT Stand der Aon. Lood- en Zink plette rij A. D. Hantenger, Utrecht. Bovenstaande af beelding stelt voor een kamer, geheel van lood opgetrokken. De geheele meubilec- ring is uit lood en zink samengesteld. Zelfs de lamp, die op tafel staat, waarvan de jranjc goed zichtbaar is, bestaat uit looddraden. De vloer bestaat uit blokken lood in tegélvorm. Het geheel is ontworpen door den architect, den heer De Haas, directeur der school voor Kunstnijverheid te Utrecht. grond. En zoo komt het, dat vrouwen van verschillende „standen" denzelfden aan leg kunnen hebben en dus niet behooren gedrongen, te worden in het keurslijf eener „siandsgroep". De beste oplossing, om de schakels te vormen, welke in den Bosschen R.-K. Vrouwenbond worden gemist, is o.i. de op richting eener onlwikkelingscommissiie. Deze kan door het doen houden eener breede reeks middag- en avondcursussen alle leden bereiken en aan aller verlangens tegemoet komen. De bewering als zouden de vrouwen uit den industri-eelen, handetd rij ven den en werknemenden middenstand de groepver- dceling hebben verlangd, houdt geen steek. De kwestie alleen is deze: dat het bewustzijn der vrouwelijke kracht zich pas hedendaags waarneembaar gaat ont plooien, wat zeker mede het gevolg is van het verkregen kiesrecht. Was dat bewustzijn over de geheele vrouwelijke linie eerder geopenbaard ge worden, dan zou de Bond niet slechts hónderden, doch reeds duizenden leden tel len uit alle standen. Nadeelig voor den Bond is die verdee ling in groepen, omdat al het onchriste lijke en niet democratische, wat den Bond door het groepensteïsel aankleeft, de vrou wen mei ruimere opvattingen afkeerig zal maken en zoo de uitbouw van den Bond belemmerd wordt. oorzichtiglieidshalve hadden de oppo santen het amendement en de Memorie van Toelichting voorgelegd aan Mgr. J. Pom pen, Vicaris-Generaal van het bisdom Den Bosch, en diens advies ingewonnen. Ondanks de verdediging van den gees telijken adviseur en het bestuur aangaan de het groepensteïsel, dat een unicum is onder de R.-K. Vrouwenbonden van Ne derland, bleven de opposanten zich verzet ten tegen het van elkaar gescheiden zijn der standen. Vooral de Memorie van Toelichting werd krachtig aangevallen, maar ook met klem verdedigd. Echter het besluit van Z. D. H. Mgr. A. F. Diepen, bisschop van 's-Hertogenboscli, dat de leden van den R.-K. Werklieden- bond afdeel ing Vrouwen een af deeling moe ten vormen van den R.-K. Vrouwenbond, had reeds den Bond in twee groepen ver deeld en de opposanten wenschten, dat het nu zoo zou blijven. Doch onvermijdelijk volgt er uit, dat nu de arbeidende stand oen afzonderlijke groep vormt, ook ande re standen, indien dat gewenscht is, om gnoepeering kunnen vragen. Doch zoolang Mgr. Diepen nog geen uitspraak gedaan heeft over de stichting, van groep B en groep C, wilde de overgroole meerderheid der vergadering die beide groepen vol strekt niet inschakelen en viel dan ook het voorstel van het bestuur, om den bond in 4 groepen te verdeelc*. Wel is de mogelijk heid geopend, dat later een aantal leden de vorming eener nieuwe groep kan aan vragen. De toestand ia DuitschSand. De staking te Berlijn. Even plotseling als de staking van het technisch en administratief personeel der electriciteitswerken en gasfabrieken Maan dag de Berlijnsche bevolking heeft over vallen, even verrassend snel is zij gelukkig weer bijgelegd. Dinsdagochtend zouden de trams weer gewoon rijden, Ook de elec- triciteits- en gasvoorziening zou weer nor maal zijn. Na de bindende verklaringen van den rijksminister van erbeid, verklaarde de staking sickling zich bereid de staking on middellijk op te heiven en begaven twee enipioyé's zich naar de eleclrisohe cen trale te Rummelsbu.g om daar opdracht le geven onmiddellijk Berlijn weer van stroom te voorzien. Maandagavond zijn in de bedrijven stemmingen gehouden over het al of niet aannemen van de uitspraak van het scheidsgerecht. Van welingelichte zijde wordt vernomen, dat volgens een op pervlakkige telling ongeveer drie vijfden vóór en twee vijfden legen de aanneming slemden. Met groote waarschijnlijkheid kan men dus verwachten, dat liet eindre sultaat een meerderheid voor de aanne ming za! opleveren. Ook in de kringen van dc stedelijke ambtelijke kringen meent men zeker ie zijn van de aanneming van de uilsipraak. De schade, die de gemeente door die sla king van één dag lijdt, wordt op I'/ mil- lioen mark geschat. De toestand in München. In welingelichte parlementaire kringen te Berlijn neemt men inzake de nog niet opgehelderde situatie in Miinchen een af wachtende houding aan. Men is in parle mentaire kringen van meening, dat de rijksregeering lot onderhandelen bereid is. Het altreden van liet geheele Beiersclio ministerie wordt in toonaangevende par lementaire- kringen als een zuiver fonncele daad beschouwd, die gebaseerd is op de letter var. de Beiersche grondwet. De rijks- regeering heeft zich in den Maandag ge houden ministerraad nog niet mot de Beiersche kwestie bezig gehouden; zij wil eerst op verdere berichten uit Beieren wachten. In toonaangevende Beiersche kringen te Berlijn worden de geruchten over Pulsch-pogingen van kolonel von Xylander met beslistheid tegengesproken. Naar el „Berl. Tag." uit Miinchen ver neemt, keert de héér von Kahr ter voort zetting v,'n) zijn vacantie naar Berchtes- gaden b y it liet is thans aan liet bureau van den Landdag, om het seniorenconvent bijeen te roepen, dat dan over de bijeen komst van den Beierschen Landdag moet beslissen. Van het opnieuw zenden van een delegatie naar Berlijn heeft men afgezien. De democratische en socialistische pers noemt het aftreden van het kabinet een succes voor de rechterzijde. Deze heeft er in de laatste dagen met kracht op aange stuurd, een crisis voor het geheele ministe rie te doen ontstaan, indien zij haar te gen Berlijn gerichte politiek niet in de co alitie kon doorzeilen. Het aftreden van het geheele kabinet, zou volgens de meening van de aanstichters, ongetwijfeld de mo gelijkheid openen, om niet alleen minister president von Kahr, maar ook de midden partij (Duit9ch-nationaien) in de regee- ringseoalitie te behouden. Opgemerkt moet worden, dat het afgetreden kabinet de za ken voorloopig verder behandelt; daardoor is tenminste tijd gewonnen. Men meent echter, dat de democraten in geen geval inet den terugkeer van Von Kahr en Roth genoegen zullen nemen, en dat een nieuwe regeeringscoaldtie, bestaan de uit de Middenpartij (Duitsch-Nationa- ien), Beiersche Volkspartij (Centrum) en Boerenbond in nog veel hooger mate dan de tot nu toe bestaande coalitie van de scherpe oppositie der linkerzijde verzekerd Kan zijn. In een te houden coalitie-bespre king zai omtrent dit standpunt der demo craten geen twijfel worden gelaten. De Conferentie te Washington. Unit Washington wordt gemeld, dial de Britsdhe ambassade er het departement van BuiilenJiaadisdhe Zaken van heeft ver wittigd, dat de Britsdie delegatie ter Was- llingtonsdu' Conferentie uit ongeveer vijf tig personen zou bestaan, waarvan waar schijnlijk zes leiders. Senator Underwood heeft Harding's udt- noodtfging om deel uit znatkèn van de Amc- ri'knaiirsche delegatie Ier Ontwapenings conferentie aanvaard. Underwood is de eenige democraat in de dielegatie. Hij ver- fclaarde diat er ter conferentie van partij politiek geen sprake kon zijn. De delegatie was ongetwijfeld voor ontwapening op ..'AAiJBFJJFS JE UTRECHT, ÏH.IE 0«HDEA(,Bo»HregsWjBEftsw.<Q(.Codol Stand der Vereeniging ro„r te thet-culltmr in Ned.-lndiê te Amsterdam. Boven staand is een afbeelding van het thee-salon dezer Vereeniging in het vaste Jaar beurs-gebouw. Van 25 uur n.m. wordt daar gratis een kopje Java-thee geschonken en gepresenteerd. Van de thee die in 1920 in ons land gebruikt werd, slaat de Java- thee met SO pCt. een record, dat elk jaar verbetering belooft. een schaal, welke wezenlijk effect zou hebben. De correspondent van de „Associated Press" te Tokio verneemt uit China, dat Japan een verzoenende politiek tegenover China overweegt door de intrekking van de bekende eenentwintig eisoben van 1915. Briand zal, maar uit Parijs wordt ge seind, naar Washington worden vergezeld door den minister vam koloniën Sarraut, cud-gouverneur-generaal van Indo-Chiua, die daar de kwestie zal ter sprake bren-. gen van de belangen dezer Framsche be-: zittingen. Engeland en Ierland. j De houding van Sinn Fein. De correspondent van de „Times" le Dublin meldt, dat een door Michael Coi-. lins, den leider der republikeinsohe troe-, pen, te Rathfarnhaim, in het graafschap Down, gehouden rede, en een door de „Local Government Department" van het Dail Eirearan uitgegeven document bij het Iersche volk en de Brilsohe regeering d-eni indruk moeten wekken, dat de bereid vaardigheid van het Dail om te Inverness te confereeren, niet in zich sluit de ver-, zwatkking van ook maaT een van zijn edsehen of pretenties. Co.iiins redevoering wiais een aanklacht tegen de Brilsohe autoriteiten wegens do beliain deling van geïnterneerde Ieren, die volgens CotlMns dienden te worden be. sohouwd óf als politieke gevangenen óf ais krijgsgevangenen en wier Machten dienden te worden omdenzodht itoag een gemengd lichaam van „de EngeistAe en Iersche regeeringen." Het door de „Local Government De partment" uitgegeven document spreekt van eischen wegens moedwillig gepleegd onrecht en waarschuwt de Iersche solda ten, dat zij niet moeten pogen hun eischen te verhalen op 's Jaunts belastingen, doch dat uit aangerichte oorlogsschade voort, spruitende eischen dienen te worden vast. gesteld tusschen de met elkaar in conflict zijnde regeeringen bij het einde van de. vijandelijkheden. Het document eindigt met den volgenden zin: „Voor het door die troepen van de Bnitsöhe regeering, moedwillig gepleegd onrecht is uitsluitend deze regeering, en niet de plaatselijke ge-; meensehappeu, verivntwoordelijk, en van; deze regeering moe, vohlóeKpg worden gevraagd bij welkin vrede ook, die een eind niaaJkt aan ouzé worsieJurig. "Sue v - anlwoordelij.kheid van deze ^rogeering moet wordien erkend en bililijike schalde, loossteliumg moet aan hen wien owreolit ii aangedaan, wordien toegekend." Het bericht dat het antwoord van SinmÉ Fein een voorwaarde bevat ten aanzien, van de trouw aan de Brische Kroon, wordt volgens de „DaiJy News" door eenl vooraanstaand Iersoh republikein als een „slechte voorspelling" verworpen. Hef blad legt den nadruk op bet verlangen naar vrede aan beide zijden, hetgeen tot succes zal leiden. SEBf. BBfTIML BEStSOlTEMi CONCENTRATIE VAN ROODE LE GERS. De „Daily Tel." verneemt dat de gene rale staven en regieringen der nieuwe Baltische staten 'hoe langer hoe ongeruster worden over de concentratie der roode legers ten noordwesten zuiden en zuidwes ten van Pelrograd. Die concentratie houdt ook, 'behalve groote troepen infanterie, artillerie en cavalerie, in tanks en zwaar geschut. Hoewel Tjitejerin in een nota aan de regeeringen der Baltische staten deze troepen-cohcenlraties heeft verdedigd! als defensieve maatregelen, 'beeft 't er den schijn van, dat hij beweert dat er anti- sovjet-samenzweringen in die staten plaats hebben en hij daarom naar een reden zoekt om daar een inval le k'unnen doen. Dat geschiedde onlangs reeds in Bessara- bië. Te Londen acht men den toestand niet zoo ernstig. In de sovjet-hoofdkwar tieren is men zenuwachtig en wil men de troepen verwijderd houden van de onrusti ge centra. Elke aanval der sovjets op dit .VRIJ NAAR HET DUITSCH, TWEEDE DEEL. „Wat scheelt mevrouw Guthbridge aan eigenlijk vroeg de c'okter onder weg. „Die ziekte moet zeer plotseling zijn gekomen." De bediende aarzelde „Nu „Ja, u moet het toch weten," hernam ie gevraagde, eenigszins verlegen. „Sommigen van ons iebbsa gisteren 'biddag reeds bemerkt, dat dat «te- vrouw er zoo zonderling uitzag en al lerhande vreemdsoortige dingen deed. Des avonds laat ontdekte juffrouw Jeannette de kamenier, weet u, dat mevrouw was verdwenen. Eerst werd in t geheele huis naar haar gezocht, en toen zij nergens was te vinden, in het park en de belendende ge-Louwen. Te gen één uur dezen nacht' hebben wij naar eindelijk gevonden;zij lag bewuste loos buiten in het natte gras. De huis houdster en juffrouw Jeannette hebben haar met veel moeite tot bewustzijn ge- m" ™aSff se<^ert dien tijd vroeg de dokter weder, toen fle bediende zweeg. „Sedert dien tjjd moet zij kurjnkiznnig zijn, en n emand kan haar bedaren. Men was in 't kasteel aangekomen. Bleek en afg tobd kwam Baptist hen id; vestibule tegen. „God zij' dank, dokter, dat u hier is. Kom maar gauw bij mevrouw. Zij is, naar het schijnt, krankzinnig geworden. XXII. Op het terras van het kasteel Guru- guh was een kleine groep van gelukkige menschen vergaderd. Het middelpunt vormde Elfriede met haar jongsten spruit, die zoo even tot groot vermaak zijner moeder en zijner bewonderende grootmoeders lachte wezenlijk lachte. Tita, die evenals mevrouw Rankhorst in 't kasteel woonde, zat eenige schreden verwijderd in haar wagentje en keek met vochtig scheme rende oogen van het vierjarig blondkop je, dat met zijn prentenboek naast haar stond, op het lachende, kleine schepseltje, hetwelk haar ter eere den naam Josephine droeg. „Daar komt visite, Elfriede," riep op dit oogenblik een jeugdige stem, en een elegante dame, waarin men op het eerste gezicht nauwelijks de wilde Greta van voorheen zou herkennen, kwam met een boek in de hand, langzaam de tot het terras leidende trappen op. „Hoe jammer De roode lippen van Elfriede namen een half lachende, half knorrige uitdrukking aan, „Wie is het Ik weet het niet. Zoo even kwam een rijtuig door de laan dat is alles, wat ik u kan zeggen." „Papa Papa riep plotseling de oudste zoon des huizes, terwijl hij zijn k rta beentjes in beweging bracht en d n nomende te gemoet waggelde. De;e nam hem op zijn schouder en roeJ den van plezier schreeuwenden n spartelenden kleinen jongen naar ijn echtgenoote, die, nadat de eerste beg oeting was afgeloopen, vader wa, verscheidene weken afwezig ge weest natuurlijk niets haastigershad te doen, dan haren man te vertellen hoe ief zijn jongste dochter zoo even gela chen had. Een poging haar deze kunst nog eens te doen vertoonen, mislukte echter en had het tegenovergestelde uitwerksel. „Jammer zeide Elfriede teleurge steld. „Ga zitten Max, gij zult wel ver moeid en hongerig zijn. Hoe komt het, dat gij nu reeds in plaats van met den laatsten trein aankomt. „Ik ben vroeger klaar gekomen, dan ik dacht. Hoe gaat het Helena Is het een jongen of een meisje,? Leo telegra feerde niets dan I „Gelukkige vader." „Het is een jongen," hernam me vrouw Walihagen. „Helena is buiten gewoon wel. Ik ben dezen nacht op Brennerhof gebleven, omdat zij het wenschte." „De moeder van Leo is dus niet geko men vroeg Mak, „Neen zij schijnt zich door haren val toch erger te hebben bezeerd, dan wij eerst dachten." „A propos," zeide Elfriede, „gisteren was mijnheer Weber hier. Hij vertelde mij, dat mijnheer Gelther een lange reis heeft ondernomen en niet denkt terug te komen vóór het volgend jaar." „Een reis riep Max verrast. „Dan is het tusschen hem en Constance tot een verklaring gekomen en zij heeft hem afgewezen." Elfriede keek haar echtgenoot met een beteekenisvollen blik aan. Zij ge loofde te weten, waarom Constance tegenover hare vereerders zoo hard vochtig was. „Wat zegt mijnheer Weber daarvan?' vroeg mevrouw Rankhorst. „Ik geloof, dat hij zich te gelijker tijd verlicht en teleurgesteld gevoelt. Hij zou natuurlijk Constance gaarne'als de gelukkige echtgenoote van een braven man zien, maar hij vreest ook weer de scheiding van zijn lievelingsdochter. En daar mevrouw Ulmach weer getrouwd is, kan hij haar ook slecht missen." „Ik heb nog iets nieuws voor u, Max," zeide zijn moeder na een kleine pauze. „Gisteren avond is een brief aangeko men van Wanda met het bericht harer verloving. Denk eens, de bruidegom is een man van ruim vijf en veertig jaar, die in den oorlog een arm heeft verloren en buiten zijn pensioen als eerste luite nant, geen cent bezit. Zij schijnt echter volkomen gelukkig te zijn." Max lachte. „Wanda is een origineel en kon niet anders dan een eigenaardige keuze doen. Zij is meerderjarigdus kon Leo, al wilde hij, er niets aan doen.' „O, Leo vindt hare keuze zeer goed Hij meent, dat graaf Winterfeld juist de rechte man voor haar is. Hij kent hem namelijk van vroeger en spreekt met de grootste achting van zijn karak ter." „Nu, geld heeft zij immers voor hen beiden. Heeft Hedwig gedurende mijn afwezigheid niets van zich laten hoo- ren „Jawel, zij en haar man hebben bei den geschreven. De brieven zult gij op uw schrijftafel vinden," zeide Elfriede. „Waar zijn zij dan nu „In Genève. Zij willen daar nog een paar weken blij vu en dan recht streeks naar huis faan." „Ik denk, het wordt ook tijd, dat zij de terugreis aanvaarden riep Greta. „Eene huwelijksreis kan toch niet eeuwig duren." „Hoe lang denkt gij uit te blijven, als de beurt eens aan u komt," schertste Max. „De beurt zal in het geheel niet aan mij komen. Mama en ik hebben zoo'n gezellig leven, dat ik volstrekt geen ver andering verlang.' „Misschien zult gij op zekeren dag nog eens inzien, dat uw tegenwoordig geluk toch nog voor verhooging vat baar is," zeide Elfriede, terwijl zij haar dochtertje aan het hart drukte. De blikken der echtgenooten ont moetten elkander in de blijdschap hun ner harten.Zij waren vervuld van dank baarheid jegens God, die hen zoo rijke lijk had gezegend. En Augusta In een met hooge mu ren omringden tuin wandelt dag aan dag een, niettegenstaande hare jeugd, reeds neergebogen gedaante met sneeuw witte haren en droevige, meestal in de leege ruimte starende oogen, rusteloos heen en weer. Zelden sj; lekt zij een woord, meestal bree zij hare dagen in stille mijmering h'K., Van tijd tot tijd echter schijnt een onbepaalde herinnering van het ver leden in haar op te komen dan ver haast zij haar stappen zij wringt de handen als in radeloozen angst, en hare lippen fluisteren altijd dezelfde woor den „Gods molen maalt langzaam, maar ontzettend fijn." Zou het sluimerend verstand vóór haar dood nog eens in haar ontwaken Zal haar de genade van een waar be rouw geschon en worden, alvorens zij voor den rechterstoel van den eeuwigen God moet verschijnen Wie weet het Zij heeft zwaar gezondigd, maar zij boet oc-V zwaar enGod is barmhartig. (Einde.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1