©RIT IT, K MERCI li olen. Pers. „ons B9 jongenspakjes alons Hun». ISME KOLEN. as BUITENLAND. BINNENLAND, ihiWtfHiwmij Bureau: HOF 6, ALKMAAR. Alkmaar. Kiijk in prijs. Gummisponzen Haarkammen VRIES, DE VIOOL. DONDERDAG 15 SEPTEMBER 1921 Van 1—5 regels f 1.25; eikeregel meer f O 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bli voor- uitbetaling per plaatsing f 0.60 alle soorten ^kening. ft ft ft |ga provisie. R.tC. BUITENL BERiSüTEfg. FEUILLETON. fc'? No. 28j Kaan, Langaatr. 77 ROOT. SDONK. se: P. ZWART. HOLLAN 14e JAARGANG DAdBLAD Abonnementsprijs: Per kwartaal voor Alkmaarf2.— Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad fi 60 f hooger. - 053 pgffi"1 ADMINISTRATIE No. 433 REDACTIE No. 633 Aan a!le abonné's wordt op aanvrage gratis een r^'is verstrekt, welke hen verzeke rt tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—f 2O0, Advertentieprijs: f 6O,f 35,—, f 15,—. HET BIOSCGOP-WETSONT- WERP. itertiam 24-26 TËLEF. 3io. 384 li* r i— s 'W s M O OQ E. s- St e ui- o O O. O O "l o O B Ofq >5 O1 JT" s. 2 re £L rt- 2 Cl» rt |-t P 2 CL sa rden eenige nette URS gevraagd, 3 visie. htingen omtrent ongehuwd, enz., purant, Haarlem. Paging inschts soorten Telef. 2o, Koningstr. 23, bij de Friesche brug. Ingediend is een wetsontwerp ter be strijding der .zedelijke en maatschappelijke gevaren van de bioscoop. In breede kringen van 011s volk zal dit nieuws met vreugde vernomen worden. De kinematografie heeft in de korte ja ren van haar bestaan zich een ontzaglijk terrein veroverd en met de vorderingen van de techniek zal dat gebied zich nog belangrijk uitbreiden. Maar h«; bewonderenswaardig de uit vinding van de bioscoop ook is, het kwaad dat zij gesticht heeft, houdt bijna gelijken tred met de ongelooflijke snelheid, waarmede het aantal bioscopen en bios- goopbezoekers over de geheele wereld zich beeft uitgebreid. Veel grooter is het ge vaar dat de jeugd en bet monschdom van de zijde der bioscopen bedreigt, dan het kwaad dat door de slechte lectuur wordt gesticht. De bioscoop, het geziene beeld, wenkt fascineerend op jeugdige of geeste lijk niet volwassen hersenen. De crimina liteit is daar om het te bewijzen. Dat inmenging van hoogerhand hier ge boden was, werd reeds jaren lang inge zien en in geen gemeente van beteekenis ontbreekt dan ook een z.g. bioscoop-com missie, om films te keuren. In den regel strekt de taak van die commissie zich niet verder uit, dan beoordeeling van films met het doel na te gaan of zij door kinde ken van een bepaalden leeftijd mogen wor den gezien. Men begrijpt, hoe absoluut onvoldoende deze plaatselijke commissies hun taak kunnen vervullen, met hoeveel zorg en boe gewetensvol de dames en Hoeren, le den dier commissies, zi-ch ook van hun V*a(k trachten te kwijlen. Hoe moeilijk is et b.v, een film af e keuren, die in een andere stad reeds werd goedgekeurd.' maar waarvan men overtuigd is, dat zij. voor de jeugd niet deugt. En bovendien wat 'n arbeidsverspillingl In elke stad wordt opnieuw weer werk gedaan dat door keuringscommissies in andere steden reeds werd verricht. Bovendien is het van belang dat er een heid van opvatting zij in de filmkeuring. Teekenend is da t hetTweede Kamer- lid, de heer Ter Hall, den minister van Binnenlandsche Zaken juist dezer dagen verzocht er een einde aan te njaken dat plaatselijke bioscoop-commissies bij het keuren der films zoo verschillend bij hun beoordeeling optreden. Alles wijst op de behoefte aan een centrale keuring van Rijkswege ingesteld met bindende kracht. Dit denkbeeld is niet nieuw. Volgens, de Memorie van Toelichting op het Bioscoopwetsonlwerp trad in verschillende landen de wetgever reeds tus- schenbeide door de filmindustrie aan bij zondere controle van de Regeering te on derwerpen. Noorwegen, Frankrijk, Rus land, Italië, Spanje, Zweden, Engeland, Buitschland, de verschillende Staten van de V. S. van Noord-Ainerika en anderen bezitten reeds hun wellen of verordeningen op de bioscopen, en Duitsehland, waar de bestaancie wei ZZ ÏZ "{^storting van de monarchie werd ingetrokken, levert door de sindsdien in de filmindustrie opgetreden excessen (vgl. de z.g.11. Aufklarungs en Schimdfilme) 't voorbeeld, hoe weina* overheidscontrole leif deze kan wórden ve rnis*'. Op 15 April 1920 werd dan ook weder een wet op de filmvertooningen door de „Nalionalversammtung" aangenomen. Algemeenheeft men den waarborg togen misbruik gezocht in een preventief toezicht op de te vertoonen filmen. Dat nu ook Nederland volgt, verdient toejuiching en een woord van hulde zij hier gebracht aan de mannen, die de zaak het is alweer vele jaren geleden! in de Kamers ter sprake brachten. Het wetsontwerp kent tweeërlei over heidstaak, n.l. een ten opzichte van vol wassenen en een ten opzichte van niet- vólwassenen. Voor wat de volwassenen betreft heeft de overheid er slechts voor le waken, zegt de M. v. T. op het wetsontwerp, dat geen films aan 't volwassen publiek worden geboden, die in strijd zouden komen met do openbare orde of die de goede zeden zouden ondermijnen. In het wetsontwerp is voor de formuleering dezer gedachte de terminologie overgenomen van art. 1373 Burgerlijk Wetboek en art. 14 der wet, houdende algemeene bepalingen: de een trale keuringscommissie zal dus voor de keuring van films, bestemd voor openbare vertooning aan volwassenen den maatstaf hebben aan te leggen of de inhoud dezer films al of niet in strijd is met de goede 2eden of de openbare orde. Gaarne zouden wij als criterium een ster kere maatstaf willen zien aangelegd. Wij weten nu wel zoo zoetjesaan hoe een deel van ons volk over zedelijkheid en. openbare orde denkt en we houden ons hart vast als we straks de producten gaan zien van de controle dezer keuringscom missies. Intusschen zal men begrijpen, dal veel zal afhangen van de wijze, waarop die keuringscommissie zal zijn samengesteld. Het zal van veel belang zijn, ons daarbij terdege te laten gelden en dan nog zal een voortdurende controle op de controle der keuringscommissie geboden zijn. Ten eer ste, opdat de frissche blik van de leden der keuringscommissie op de al of niet toe laatbaarheid van films niet verloren gaal; ten tweede om mogelijke vrijzinnige be grippen omtrent zedelijkheid te breidelen. Met vemeiiing (ot wet van dit wets ontwerp tv-rp. taak geenszins afgeloopen of we moesten ons zeer vexgis-sen. Van meer beteekenis is nog wat het wetsontwerp beoogt ten opzichte van keu ring van films voor niet-volwassenen! De Memorie van Toelichting zegt daar omtrent het voigende: „Veel meer moeilijkheden dan voor de keuring voor volwassenen, biedt het vinden van een behoorlijken maatstaf voor de keu ring van films, bestemd voor vertooning aan met-volwassenen. Als grensleeftijd is aangenomen achttien jaar, de leeftijd waarop ook bij.de Kinder wetten de grens tusschen jeugdige perso nen en anderen is gelrokken. In verband met het vroeger betoogde dient de keuringsmaatstaf voor deze jeug dige personen scherper te zijn dan voor de volwassenen. Een enkel kriterium voor de keuring ten aanzien van alle personen beneden den achttienjarigen leeftijd is echter moeilijk te vinden. Voor een kind van 10 jaren anders gekeurd worfc, voóf een per- soon- 0p den grens der strafrechtelijke meerderjarigheid staat, sommige films zijn voor jonge kinderen onbegrijpelijk, voor ouderen daarentegen zeer geschikt. Ook medische factoren doen zich gelden om een verdeie scheiding wenschelljk te maken bij het aanwijzen van ee»i maatstaf voor de keuring voor niet volwassenen. Een lange film kas op de oogen van jeugdige kinderen een slechten invloed oefenen, ter wijl die schadelijke invloed zich bij oude ren in veel mindere mate zal doen gevoe len. Zoo werd b.v. te Den Haag de op zich zelf voortreffelijke film „Cabiria" voor kinderen op dezen grond afgekeurd. In het wetsontwerp is de grensleeftijd voor de nadere splitsing gesteld op veer tien jaren. Als kriterium voor de keuring voor kin deren beneden dezen leeftijd is aangeno men de „geschiktheid", voor die boven dien leeftijd „de toelaatbaarheid" der film. Ook bij het hanteeren van deze maat staven zal de centrale commissie weder ge heel vrij zijn." Eerlijk gezegd, we zijn het hiermede niet eens. We voelen veel meer voor een geheel verbod van bezoek aan bioscopen door kinderen. Elke film, die zal worden geschikt verklaard voor kinderen, en die de belangstelling van deze kinderen ook prik kelt, zal in den regel al slecht zijn voor kin deren. We behoeven er hier niet op te wij zen, dat de commissie onmogelijk kan volstaan met vobr de kinderen alleen films met natuurtafreelen goed te keuren. Waar zeer veel (misschien wel do meeste) films, die de commissie zal goed keuren voor kinderen, voor 1 en niet goed (dat is nog wat anders dan slecht!) zul len zijm, achten wij het bioscoopbezoek zelf voor kinderen uit den booze. En wat voor bezwaar is aan te voeren legen een algeheel verbod voor kinderen beneden 18 jaar? Is er tegenwoordig geen gelegenheid genoeg voor goede ont spanning op allerlei gebied buiten de bi oscopen? Ligt daar nog niet een breed arbeidsveld voor menig kinderopvoeder1 open? We achten liet bioscoopbezoek zoo ver derfelijk, dat we deze beperking van de individueele vrijheid cr gaarne voor over hebben. We gelooven niet dat in dezen onze wensch in vervulling zal ga doch velen zullen het met ons eens zijn, dal het bios coopgevaar alleen met zeer radicale maat regelen is te keeren. Al het andere, ook de voorgestelde regeling, moge het ergste kwaad voorkomen, afdoende is het niet. Het Kath. Jeugdcongres te Rome. De Nederlandsche delegatie bij den Paus. Z. H. de Paus heeft Maandagmorgen de door den correspondent van de „Maasbo de" voorgestelde Hollandsche delegatie op het jeugdcongres in de kleine troonzaal in particuliere audiëntie dhtvangen. De leider, de ZeerEerw. Rector Jansen, gaf den H. Vader een uiteenzetting van de schitterend georganiseerde jeugdbeweging in Holland, waarover de Paus Zijn groo'te voldoening te kennen gaf. De H. Vader herinnerde eraah, dat langs de ^^'[uuusc'he spoor wegmannen, 1 did den uitstekenden indruk achtergelaten hadden, door Hem. ontvangen waren en gaf bereidwillig den Aposlolisclien zegen aan alle aanwezigen, hun familieleden en de jeugdorganisaties. Verder gaf de H. Va der den ZeerEerw. Rector Jansen de mach- het vaderland eenmaal den plech- tigën j&msëlijken zegen te geven. Datéfna. werden de overige liecren, Smul ders «K Ivuyper, vader en" zoon, die Hij bij- zöiidös* zegende', tol de hahdküs toegelaten. De lïJidicntie droeg een bijzonder harte lijk karakter. De moord op Erzberger. Doo)* het ingrijpen van de Badens obe Wurtêjnbergsche en Beiersché polilie-be- ambten, is het thans gelukt, in München nog zeven personen te arresteeren, die volgens höbresültaat van het ingestelde on derzoek in betrekking staan tot den moord op Erzberger. Het zijn allen deels actieve, deels reserve-officieren, voor het grootste deel van de marine. Zij worden beschul digd. Voor hel begaan van den moord op Erzberger, de daad met de beide moorde naars besproken te hebben en na het ple gen van de daad de moordenaars geholpen te hébben om te ontvluchten. Het volgen- van het spoor der beide moordenaars van Erzberger heeft reeds tot verdere stappen van de politie te München aahléidmg gegeven. Dinsdagnacht hebben weer eenige arrestaties plaats gehad, om trent de bijzonderheden waarvan tot nu toe bij de politie geen nauwkeurige inlichtin gen waren te krijgen. Men acht het blijk baar gewen scht in het belang van de ont dekking der daders een strenge geheim houding in acht te nemen. Hét schijnt thans va-st ie staan, dat de gearresteerde personen met de rechts-radicale kringen betrekkingen hebben onderhouden of daar toe behaoren. Het is in het geheel niet uitgesloten, dat bij het voorzétten van het onderzoek ont hullingen van politieken aard aan den dag zullen komen, die wellicht zelfs op de ver dere ontwikkeling van de bestaande cri sis van invloed zullen zijn. Of deze arrestaties ook met den moord op Gareis verband houden, of dat het om ongeoorloofd vervoer van wapens als voor bereiding van een. monarch is-tischen mili tairen Putsch van rechts in Zuid-Beieren gaat, kan op het oogenblik, zonder authen tieke mededcelingen, nog niet worden uil- gemaakt. Ook ih Frankfort a.M. zijn Dins dagnacht reeds - in st uden ten kringen ver schillende personen gearresteerd. Ook hier is het resultaat yan de arrestaties door de politie streng geheim gehouden. Naar het heet .moeten de aan'knoopingspunten zijn geyanchr.". voor het bestaan van een formeel ccmtpsJw De te Berlijn gearresteerde familie, bij welke de moordenaars van Erzberger ge woond hebben, is weer vrijgelaten. De toestand in Ierland. Een verklaring van de Valera. In een interview met den correspondent der „rOéuvre", heeft De Valera gezegd: „De Engelsche regeering zegt dat zij voor goed- den twist tusisohen dé twee Jan- den wien'scht te beëindigen. Wij wensclien dat cok, doch missen wij gezond verstand, als wij welen, zooaJs iedereen in Ierland weet, dat geen vrede mogelijk is, die niet rust o.p de begroeten van recht? Als men in Engelland weigert te erkennen dat Ier land rechten heeft, die voor dit land be slist vast slaan, kan men er ons dan van beschuldigen, een onbuigzame houding aan te nemen, omdat wij er op wijzen dat die rechten aan on-s land worden onthou den?" Gevraagd of hij niet van meenmg was dat de huidige toestand een hlijvenden haat zou kweaken, antwoordde De Valera: „Wij haten de Engélschen niet. Natuur lijk, het is onmoigélijik geen verbolgenheid jegens hen te loonen, maar dat bêteekent geen onoverwinnelijke antipathie, die omg zen tegenstan d beziel t. Zoo dra zij hun troepen zulten hebben teruggetrokken, zul len wij niets liever doen da-n de nauwste vrienriiscihapsbaniden met hen aanknoopten. YVij zulten ons dan jher.Io.i~>*—- f ^n- versteirdhoudiiog tusschen de twee naties noodig is, omdat huin hoedanig heden de onze aanvullen.'' Een Fransch voorstel tot herzie ning van liet Verdrag van Versaiiies. Uit Londenwordit aan hel „Bhl'il." Let volgende belangrijke bericht geseimd: Ik verneem uit goede bron, maar deal het lil e t alle v oorbehoud, mede, dat Doumer Vrijdag bier kwam ten einde de Britsdhe regeering over te halen tot toe stemming in de herziening van zékere een b.om geworpen, midden op het dorp dat zij als oefenterrein gebruikten. De bom ontplofte evenwel niet en zij bleef diep in dien grond zitten tot grooten schrik van de bevolging. Maandenlang hebben geniesoldaten ge- punten van 't Verdrag van Versailles. De werkt om het gevaarlijke ding te verwij- kamselier van de schatkist, H-ome, ant woordde, dat hiervan geen sprake kon zijn, tenzij de andere geallieerden eveneens den wenseii tot zulk een he®iening te ken nen gaven. De Itafiaansohe ambassadeur deelde Zaterdag mede, dat zijn regeering deren. Aanvankelijk had men het plan om de bom oiïder een dikke laag beton te he graven dodh het was moeilijk de juiste plaats te vinden. Thans is men er einde lijk in geslaagd) deze te an-tde'kken. De bom die ruim 2000 K.G. weegt is 5 ihët voorstel niet in overweging vensoiit te M. 80 hoog en heeft een diaaneter van 45 :.M. In haar val is zij door een laag kiezel gedrongen van 2 meter dikte en pas 13 meter onder d'e oppervlakte van den bodem blijven vastzitten. De genie zal trachten het gevaarlijks speelgoed aan de oppervlakte te halen. DE STAKING IN NOORD-ERANK- RIJK. Er zijn afdeelingen infanterie en cava lerie in het stakdngsgebied aangekomen. Verwacht werd, dat gisteren de gashou ders van Roubaix en Tourcoing geheel leeg zoiuden zijn. DE PRESIDENT DEK SOVJET- 1 REPUBLIEK. Niet Lenin is, zooals men wellicht zou meonen, president der sovjet-republiek, maar Kalinin. Aldus vertelt André Mori- zet in de „Humanité". Lenin is n.i. voor. zitter van hét college vam volkscommissa rissen, te vergelijken met minister-presi dent, doch hij wordt evenals zijn collega's, benoemd door den centralen uitvoerenden raad der s©v;ets, welks 200 ledten om de twee maanden bijeenkomen en die weer uitgaat van het al-Riissiscbe congres der sovjets, welks 2800 leden eens per jaar vergaderen. De voorzitv van d'en centra len raad, Kalinin, vertegenwoordigt dus ïict hoogste gezag' en-heeft O. a. evenals de president der Fransetoe republiek, het recht van gratie. Hij heeft echter de macht, die hem van rechtswege toekomt, aah Lenin overgelaten en stelt zich tevre den met de taak van vrederechter voor het onmetelijke Rusland, waarvoor 'hij met eén propagandatrein, die uitgerust is met een bioscoop, een drukkerij en eeri biblio theek, rondreist. nenaen. De kaaiselier van de Belgische ambas sade ging Zaterdag naar Brussel en bracht Maandag die mededeefting, dat België wei gert Frankrijk te steunen. Het „Hbld.maakthierop de volgende ikanttéekenling: Indien onze correspondent good is itn- gelioh-t, zal men dit voors'cl vam Frankrijk om het verdrag van Versailles op zekere punten to herzien, wel aldus moeten op vatten, dat Frankrijlk heeft aangedrongen op" een verscherping van 't Verdrag. Er is in den hi a Scion tijd in Frankrijk ai een campagdte gevoerd' tegen die Versailiiesbepa- ling, welke de ontruiming van het Rijn land-na vijftien jaren voorschrijft. Het vredesverdrag bepaalt dat, indien Duitsohiaiid zijn verp'ho.ilingen nakomt, die ontruiming geleidelijk zal geschieden. De eerste ontrxrimingstenrnijn gaat ia na verloop van vijf jaren, de tweede ha ver- Sloop van lien jaren, de derde éindelijk na vijftien jaren. Als d-c geallieerde en geas socieerde regeecingen de veiligheid legen oen niet geprovocecrden aanval vam Duitsehland met voldoende verzekerd ach ten, kan de terugtrekking der bezettings troepen in de male als voor de verzekering dier veiligheid noodig is, worden uitge steld. Deze bepalingen zijn den Franisohen niei voldoende. Zij Ihadden voor hun veiligheid de Rijngrens gewild en nu deze hun is ontgaan, willen zij een verderging van den bezeUingst£nmijn, wat de geallieerden hun le Versailles met wilden toestaan. Het is niet onmogelijk, dat de beer Doumer speciaal op dit punt op een wij- zéging van het verdrag vam Versailles heeft aangedrongen. Het is zelfs waarschijnlijk, nu blijkt, dat de andere geallieerden wei- gereen het Framsehe voorstel le ondersteu nen. FRANKRIJK EN SPANJE. De Spaansche hooge commissaris in Marokko, generaal Berenguer, heeft zich onlangs in een intenview met bet 'blad' „El Sol" zeer ongunstig over Frankrijk uitge laten en als het ware te verstaan gegeven, dat er een groep in Frankrijk was, die •den opstanld der Marokkanen tegen de Spanjaarden bevorderde. Naar aanleiding hiervan heeft de Fransche afgevaardigde Brousse 'n interpellatie aangekondigd óve' de gevaren drie Frankrijk en den Fran- schen burgers in Spanje en Marokko be dreigen door het drijven ider pro-Duitsche Spaansche militaire partij, welk driivon onlangs lot uiti»» j bi cc .bedoelde «i_k.Rlgên van generaal Berenguer, waar aan noch door een demeni noch door een bestraffing door de Spaansche regeering kracht is ontnomen. EEN REUZENBQM. Te Havay, een dorpje bij Bergen (Bel gië), hadden de Duilscliers naar „De Stan daard" verhaalt, tijdens den oorlog uit een en kreeg een briefje, dat wij hier letter- vliegtuig van een hoogte van 2000 meter lijk afschrijven: R. I. P. Heeft er wel ooit iemand aan gedacht, d,at deze letters de rust van Protestant- sche dooden of van hun familieleden op een begraafplaats zouden kunnen versto ren? Zij beteekenen: „Rcquiescat in pace." dat wil zeggen: „Dat hij ruste In vrede,". Zet men die woorden in het Ne- derlandscli op een grafbord, dan kan het geen kwaad, maar in het latijn of R. I. P„ dal is wat anders! Hé, wie heeft dat nu weer uitgevon den? zat men zeggen. En toch is het uit gevonden! De „Tijd" meldt n.l. h-1 roigruwéf - -LL katholiek, c"> een Protestantsch familielid had ter aarde besteld op de begraafplaats „Te Vraag" aan den Slo- lerweg bij Amsterdam, wilde een bord op het graf zetten, waarop de letters R. I. P. geschilderd waren. Het mocht niet van den opzichter vanwege die lei ders. Om zekerheid te hebben, wendde hij zich lot de directie van de begraafplaats Roman door MYRTLE REED. Vertaald uit het Engelsch door Hen- riëtte v. d. Waarden. IDe Meeste speelt. Het haardvuur begon op te vlammen en grillige schaduwen dansten op den *gepolijsten Vloer. Nu en dan zag men, H op den donker, mahoniehouten vloer, een flonkering die weerkaatst werd op 'het antiek zilver op het buffet. Geurige, gezonde Aprillucht stroomde vol van voorjaarsbeloften door het open raam toch brandde het haardvuur en er was geen andere verlichting in de kamer om dat een oude dame van schemeren hield. Ze zat uit den tocht ineen grooten itoel, schijnbaar onbewust van de drie .menschen, die bij haar waren, het spel "der vlammen gade te slaan. Ge houtblokken waren gehuld in een ^aas van violet en diep blauw, om een ®ogenblik later in een heldere vlam op 1 '''Meren. In het laatste uur van zijn ^glorierijk bestaan doorleefde de boom *!jn herinneringen blauwe hemels, J 'lze dagen met mooie avondluchten, «génbogen, en zonnestralen De gezegende vriendelijke geesten uit langvoorbij-: dsgen werden opgeroepen, om weer gedoemd te worden in het ver ledenvliegende vlerkjes, laaghangen de wolken, en lange nachten, die op gingen in den dageraa d. Vogelzwermen, en dwa.rrelende distel pluisjes spiegelden zich een oogenblik af óp den glimmen- den vloer- en werden dan weer bedekt door vallende bladeren. Het licht, dat op Miss Fields hoofd viel, gaf aan de sneeuwige zachtheid van haar haren een zilveren glans, en deed haar handen zoo teer lijken alsof ze van gebeeldhouwd ivoor waren. Van onder haar kleed kwam een sier lijk voetje te voorschijn, gestoken in een geborduurd zijden kous en hooggehakt slofje, dat zóó elegant versierd was met zilveren gespen, dat de eigenares acht tien in plaats van vijf en zeventig jaar had kunnen zijn. Als een liefkoozing bleef het licht het langst op haar gelaat rusten.De jaren waren haar vriendelijk gezind geweest Ze hadden haar slechts zooveel bitter heid gebracht dat zij de zoetheid zoo veel te meer waardeeren kon, en met de draden die het leven haar in handen had gelegd, had ze tevredenheid leeren we ven. HU Tante Peace, vroeg het meisje zacht, bent U vergeten, dat we visite hebben - De heerlijke droombeelden vervlogen, verstoord door des meisjes stem. pen kleine pauze volgde, toen glimlachte de oude daiïie. Neen, liefje, ik ben ze heusch nier vergeten, daarvoor is het genot te zeld zaam. Noem ons geen visite, viel de an dere dame vlug in, want dat zijn we toch niet. Onder de gegeven oms andighe- den, merkte de jonge man aan de an dere zijde van den haard op, is het heel mooi, dat u ons als visite betitelt. Op een regenachtigen namiddag komt iemand pardoes op je dak vallen en als je te hulp snelt om je huis voor instorting te bewaren, vind je twee druipende zwervers op de stoep. Het voertuig met hun koffers is midden op den weg in een grooten plas blijven ste ken, en toen zijn ze regelrecht vanuit hun schuilplaats naar uw deur komen zwemmen. Moeder zegt doodkalm Hoe is het met u, tante Peace, we ko men voor onbepaalden tijd bij u wonen. Omdat ik dit toch wel een beetje al te bar vind, dank ik 11 hartgrondig dames, voor de eer dat u oris „visite" noemt. Hij stond lachend op en maakte een overdreven buiging. Lynn, Lyn, vermaande zijn moe der. Heb ik 't je nu, na amijn moeite, nog niet aan 't verstandfge.bracht Ik schreef toch haar ruim Indagen geleden of ze het ons wilde laten weten, als ze ons niet hebben kon. Wie zwijgt stemt toe. dus kwamen wij. Ja, dat is zoo, vervolgde de jonge man vroolijk, dat we er zijn kan nie mand tegenspreken, maar het is toch echt vrouwelijk. Op mijn woord, ik vind het een eigenaardige manier maar al le vrouwen zijn vreemd. Nu u zoo spreekt, merkte het jon ge meisje op, moet u ons ook vertellen, hoe een man in dergelijk geval zou han delen. O, dat is gemakkelijk genoeg. Een man zou zijn stenograaf genomen heb ben neen, toch niet, want het is een particuliere brief. Hij zou in zijn lesse naar zoeken naar een goede penhouder, en er een nieuwe pen in doen. Lieve tante Peace, zou hij schrijven, u moet niet denken dat ik u vergeten ben, omdat u zoolang niets meer van mij hoorde. Als ik u zoo dikwijls geschreven had, als ik lust er toe gevoelde of aan U dacht, dan zou ik u werkelijk doode- lijk verveeld hebben. Ik heb een "kind, dat zich verbeeldt vioolspeler te kunnen worden en omdat we gehoord hebben dat de beroemde Herr Kaufmann in uw dorp woont, zijn wij besloten bij u te komen. Wilt u ons berichten of u ons hebben kunt als u ons liever niet ont vangt, blijven we even goede vrienden. Ik sluit een postzegel in. Ik heb precies hetzelfde geschre- ven-j zei mevrouw Irving, alleen kleedde ik het een beetje anders in. - De 'oude dame begon weer te lachen. Lieve menschen begon ze, laten we deze noodelooze bespreking toch sta keWe gaan zoo zelden naar de po st omdat we zoo'n eind van den weg af wonen, daar schuilt de heele fout in. Ik ben er zeker van, dat de brief er nu zal zijn. Ik zal hem morgen gaan halen, zei Lynn, is dat nu niet aardig van me, nu u juist mijn betrachtingen als noodeloos hebt betiteld U moet niet denken, dat ieder zijn woorden zoo op een goudschaaltje legt als u, merkte Iris een beetje spotend op. Dat is een goede beurt, Miss Tem ple. Ik k- ip onmiddellijk in mijn schulp Dit zeggende ging h "eer bij den haard zitten, met een pemzenden trek op het gelaat. De drie vrouwen beschouwden hem met zéér verschillende gedachten.In de schaduw teruggetrokken nam het meis je zijn slanke, mooi gebouwde gestalte op ze keek met meisjesachtigen schroom naar zijn donkere oogen, zijn gevoeligen mond en zijn flinken, fijnbe- sneden kin. Ze wist zelf niet goed waarom, maar ze vond het prettig dat ze 's middags aan haar neiging had toegegeven om de japon aan te-doen die jhaar 't best kleed de. Ze vond de situatie belangwekkend er hing iets uitdagends in de lucht. In haar eerste opwelling had tante Peace, die 'n geregeld leven gewend was dezetweeals indringers in haar huishou den gevoeld, maar tegelijkertijd deed haar zin voor gastvrijheid haar de bit terste verwijten. Hij „was een familielid, zuiver van haar stam, toch, voor haar -"cvoel een vreemde die plotseling de aanspraken van een bloedverwant deetj gelden. Meer dan vijftig jaren lagen tusr schen hen, en ze beschouwden elkander van hun eigen standpunt. Hij bewon derde haar als een meesterlijk bewerkte camee of een classiek minuatuur. Ze was zoo"vredig, zoo rein, alléén vatbaar voor de edelste gevoelens, hij beschouw de haar als iets verhevens. Nog zweefde er een glimlach om haar lippen, en het haardvuur teekendè donkere schaduwen onder haar oogen. Hare gedachten waren zoo vaag, dat zij er maar één onder woorden zou kunnen brengen. In het diepste van haar hart vroeg ze zich verbaasd af, of ze ooit te voren iemand ontmoet had, die zoo heerlijk jong was als Lynn. -. Ook zijn moeder nam hem op, zooals haar gewoonte was, als ze dacht dat niemand er op lette. Zijn krachtige man nelijkheid ten spijt, was hij voor haai nog een kind. Ze geloofde in hem met grenzenlooze moederliefde, alles verge vend, alles verwachtend ze had hem lief om het kind dat hij was,_en om ien man dien hij worden zou zej .b .n lief om zijn mannelijkheid, en A kind dat hij geweest was. Wordt V.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1