Alkmaar's M©e; BUITENLAND. 33 ©NS BLA D33 Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: AgrPalle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen Jot een bedrag van f 500,—, f 400—f 200,—, f 100,—, f 60,—f 35,—, f 15,- Indische Kroniek. xv- GEM. BUiTENL. B1IROTE& Bhiiienlandsch fhsuws, FEUILLË DE VfOOL. No. 284 VRIJDAG 16 SbPi'ÊMBER 1921 14e JAARGANG 6 - NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD m ir-nii* i Abonnementsprijs: Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad ...f2.— f 2 85 0 60 f hooger. 633 Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elke regel meer f 0 25; Reclames per regelt 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60 Daar is in Indië over het ontreden der „politie" heel vaak spottend l proken. En inderdaad zijn de verrichtingen van de dienaren van den H. Hermandad' zoo wel in dc stad en op het platteland, of om op zrn Indisch te spreken in de bin nenlanden niet immer zoodanig geweest, dat het nret immer gemakkelijk viel daar over met lof te spreken. En toeh, de veiligheid van persoon en godderen behoort zeker tot de zaken, waar voor in de allereerste plaats gezorgd moet worden. Er zijn zelfs op Java enkele slreken, waar de onveiligheid een ernstig ^letsel is voor de economische opheffing weinig-bezittende inlandsche bevol king; het heeft weinig zin om tot spaar zaamheid op tèT'wekken, indien er vrijwel geen waarborg "^gegeven kan worden, dat he» opgespaarde den bezitter niet wordt ontstolen. Hoe van de te velde staande gewassen somtijds groote oppervlakten werden leeg geroofd, zouden zoowel de Europeesclie cuultuurondememing-leiders als de inland sche landbouwers ongeloofelijke voorbeel den kunnen verhalen. Het is nog pas enkele jaren geleden, dat de hoofd-ambtenaar belast met de reorga nisatie der veldpolitie door den admini strateur van een der suikerondernemingen werd rondgeleid langs riet-aanpiantingen, die door plundering de helft van hun ge was verloren hadden. En daar de eerste daarvan weinig verwondering toonde, merkte de administrateur op: „U schijnt dat niet zoo heel erg te vinden?" Waarop hij antwoord ontving: „Neen, want we hebben cassave-velden gezien, waar slechts enkele plantjes waren overgelaten." Dergelijke voorvallen typeeren de treu rige toestanden. Doch zeker mag en moet daarbij in aan merking genomen worden, dat de taak der politie-leiders een buitengewoon zware is Men denke eens aan de ontzaggelijke uitgestrektheden, die moeten worden be waakt, waar des nachts de alles omvat tende duisternis op velden en wegen en in dorpen ternauwernood wordt doorbroken door enkele olie- of petroleum-Iampjes, ■binnenshuis opgestoken; men zou zich wellicht verwonderen, dat diefstal er niet nog grootér buit neemt. Uit het „Koloniaal Verslag" van 1920 licht ik een enkele passage die een kijkje geeft op het vele wat in de bewaking van personen en goederen ontbreekt: „De klachten over de onveiligheid en de brutaliteit der slechte elementen onder de bevolking worden steeds talrijker en lui der. De ter verzekering van orde en veilig heid ten dienste staande middelen zijn ver ouderd en niet langer toereikend om onder de veranderde omstandigheden de veilig heid te waarborgen. „De dessapolitie is een instituut dat als verdienste een element van gemoedelijk heid bevat, maar dat voor het overige slechts weinig vertoont van de deugden, die een politiecorps sieren. Zij is slecht uitgerust, slecht bewapend, weinig ge controleerd, ongedisciplineerd, uit de be volking-zelve der dessa gerecruteerd en daardoor veelal mee- belanghebbendein elk geval belangstellende in kuiperijendie juist moeten worden ontward om een zaal< tot klaarheid te brengen. „De besluurspolitie is te weinig politio neel geschoold, om als orgaan ster hand having van rust en veiligheid de beteeke- nis te kunnen hebben die zij zou moeten bezitten. Noch de dessa- noch de be sluurspolitie is dan oo-k als middel ter handhaving en tot net doen eerbiedigen van gezag en prestige van het bestuur van beteekenis. „Het voornaamste bezwaar evenwel is, dat de dessa- zoowel als de besluurspolitie 'berekend is op het bewaren van orde en lust binnen de grenzen van een betrekke lijk klein res>ort. Of, en in welke mate, de veiligheid daarbuiten te wensclien laat, behoort niet tol haar zorgen. Het gevolg hiervan is, dat door activiteit harerzijds het kwaad veeleer met meer of minder snelheid verplaatst dan uitgeroeid oi onderdrukt wordt; en dat de bestuurs ambtenaar, wien het gelukt zijn ressort schoon" te houden, hierdoor niet altijd bijdraagt tot verhoogen van de veiligheid cp geheel Java." b moik!e van den „verslaggever" doel de Regeering hier wel heelc krasse dingen zeggen over eigen tekortkomingen. Even wel, laat ik dit duidelijk er bij zeggen, zij dienen als argumentatie yoor de plannen tol krachtige versterking der politiemacht. Na er- op gewezen te hebben, dat „waar met tfracht opgetreden of de veiligheid in een gebied van groote uitgestrektheid ver zekerd moest worden, een beroep werd gedaan op de gewapende politie of het le ger", die beiden toch een andere laak hebben, geeft de Regeering in het „Kolo niaal Verslag over 1920" een uiteenzet ting van de plannen tot stichting van een talrijk en goed toegerust corps veldpolitie. Om deze te behoeden voor een „gemoede lijke gemeenzaamheid" met de bevolking wordt zij in kazernes gelegerd en op de verschillende plaatsen samengesteld uit mannen niet afkomstig uit de stre ken, waar zij moeten ageeren. De Regeering is dus voornemens te doen wat zij kan om aan de groote onveilig heid een einde te maken, doch een zeer groote moeilijkheid, die het welslagen ha- rer plannen in den weg zal staan, is de aanwerving van geschikt personeel. Om in voldoend aantal bruikbare mannen voor de politie te vinden was reeds bij de ge ringe uitgebreidheid van het vroegere po- litei-corps een onmogelijkheid. Dat de leiding geheel berust bij Euro peanen vermag patuurlijk de gehalte van het lagere personeel niet le verbefe ren. Een frappant staaltje van deze laatste „betrouwbaarheid" las ik in een der laalst hier ontvangen nummers van de „Loco motief". Dc historie, daarin vermeld, is inder daad vermakelijk, en mogelijk, hoewel ik den Hollandschen lezer van te voren «waar schuwen wil om daarin niet een algeineenc karakteristiek te zien van het geheele po litiecorps. In een der hoofdplaatsen van Java was er onder leiding van een Europeesch po litieman een inval gedaan in een dobbel huis. Hoewel het niet gelukte de aanwezige dobbelaars te vatten, moesten deze toch hun speelgeld in handen der politie laten.- Een bedrag van 90 werd in beslag, geno men en bij den landrechter ten bewijze gedeponeerd. 3 overval was dus goed geslaagd. Zoo gced geslaagd, dat enkele Inlandsfche pelitie-mannen, die daaraan .hadden deel genomen, op het lumineuze idee kwamen om ten eigen bate een dergelijken overval te arrangeeren. Een hunner wist van het bestaan van een dergelijk dobbelhuis en nadat zij tot meerder machtsvertoon zich hadden voor zien van de revolver van den wachtscom- mandant, werd de inval in het speelhuis geheel „en règle" uitgevoerd. Aan de drie listige veiligheidsbewaarders viel een be drag van f 150 in handen. Doch deze slim bedachte Köpenickira- de kreeg een onverwacht besluit. Het gevie! namelijk, dat de recherche zelf reeds eenige dagen deze speel-gele- genlieid aan het bespionneeren was, en zoo liepen de drie helden bij het verlaten van het geplunderde huis regelrecht in de armen van hun collega's, die onder de be velen stonden .van een Europeesch politie- opziener. Deze bracht hen op naar de naastbij ge legen po li tie-post. De aanwezige post-commandant vond- het een ongewoon geval, peinsde diep, en. gaf de drie booswichten het bevel zich te begeven naar den sectie-commandant. Doch vermits hij vergat deze politie dienaren" onder £>olilie-geleide te stellen, wacht de sectie-commandant nu nog op hen. Tja, in Indië zijn er minder dwazen dan men dwazelijk. neemt; al blijft het moeilijk een goede politie te verkrijgen. S. De moord op Erzberger. In München zijn in de zaak-Erzberger weer drie personen gearresteerd, zoodat het aantal arrestanten thans tot tien is ge stegen. De nu in hechtenis genomen be- hooren tot dezelfde kringen als de overi gen. Naar de méèning van het O.M. in Beieren zal het aantal arrestaties in Miin- éhen hiermede waarschijnlijk zijn afgeslo ten. Afgevaardigde dr. Heim maakt zelf aan de geruchten omtrent zijn betrekkingen tot de heide moordenaars van Erzberger een einde, doordat liij mededeelt, dat hij behalve Schuiz en Tillcssen nog twee ande re hem aanbevolen officieren van de des tijds ontbonden marinebrigade-Ehrhardt hij de „Landwirtschaftliche Zenlraïe Ge- nossenschaft" van de Beiersche Boerenver- eeniging in Regensburg als volontairs heeft ondergebracht. Schuiz had als vrijwilliger aan den oor log deelgenomen en was daar officier ge worden; hij is tweemaal gewond en heeft als lid van de sloruj-compagnie II van de marine-brigade aan de gevechten in Ber lijn, München en Opper-Siiezië deelgeno men. Tillcssen was luitenant ter zée, ge raakte bij Scapa Flow in Engeische ge vangenschap en nam, daaruit ontslagen, midden Maart 1920 in de marine-brigade Ehrhardt dienst. Te zaïnen maakfen beiden van 1920 tot midden April 1921 hun op leidingsjaar bij de „Landwirtschaftliche Genossenschaft" door en verhuisden daar na naar München, dus sedert het begin van het jaar heeft dr. Heim hen uit het oog verloren. Andere persoonlijke of maat schappelijke belrekkingen heeft dr. Heim met de volontairs niet onderhouden. Zij werden hem als plichtsgetrouwe en be scheiden menschen afgeschilderd, die ijve- rig hun best deden zich in hun nieuw be roep in te leven. De kwestie in Beieren. Inlanclsch dorp. Cursiveering van mij S. Meer en meer blijkt, dat de lieer von Kahr, de minister-president, niet zal- terug- ke-eren. Dal ziet men langzamerhand in 4e met hem in. relatie slaande kringen thans ook in. Karakteristiek is in verband hiermede de uitlating van de officieuse „Bayrische Staatszet hing", die schrijft: „Het valt niet te ontkennen, dat er stroo mingen beslaan in den boezem der coa- liie, die er op aansturen, dat de minister s-president niet opnieuw za) worden be noemd, en bet schijnt alsof deze slroo- mingen zeer sterk zijn. Toch zou het voor barig zijn, zegt hét blad, daaruit conclu sies te trekken, zooals hier en daar reeds wordt gedaan. Karakteristiek is verder, dat ook de „Muncli. N. Nachr." haar lot nu toe in acht genomen terughouding opgeeft en sterker dan lot nu toe in het algemeen gedaan is, tegen rechts stelling neemt. Het dient te worden afgewacht, of de Beier sche Duilsch-nal'ionalen dezelfde conse quenties uit de situatie zullen trekken als de heer von ICahr. Het zou echter niet te verwonderen zijn, indien de Duilsch- nationalen zelfs thans nog 'n poging zou den d-oen ohi onder opoffering van den minister van justitie Roth in de coalitie te blijven. Dat hun dit gelukken -zou, schijnt met het oog op de stemming van de laatste dagen uitgesloten. De Beiersche Landdag zal waarschijn lijk tegen Woensdag 21 September wor den bijeengeroepen, 0111 den nieuwen mi nister-president te verkiezen. In de Woensdag gehouden zitting van de Land dag-commissie las de voorzitev 't schrij ven van den minisler-president von Kahr voor, waarin het aftreden van het ge heele ministerie wordt medegedeeld. Dc afgevaardigde Held protesteerde legen de- bewering, dat hij den min is Ier-presi dent ten val had gebracht, en betoogde, dat hij in alle belangrijke kwesties hel met den heer von Kahr eens was ge weest. Ilij wees nogmaals met nadruk de bewering van de hand, dat hij den lieer van Kahr ten val had gebracht om zelf diens opvolger te wonden. Na de revolutie had-hij me er, dan eens gelegenheid gehad minister te wórden, dooli hij had tel kens uil prinefpe bedankt. Dc meerder heids-socialist Timm sprak de overtui ging "uit, dat Held bij de jongste beslis singen uil zuiver zakelijke overwegingen bad gehandeld, en verklaarde, dat hij (fe aanvallen op hem betreurenswaardig en beschamend achtte en als een tecken beschouwde van de lage trap, waarop de- Duitsehe politiek slaat. Duitschland en Amerika. De „Framkf. Zlg." meldt, dat verschil- lende lezers in.de Ve.reenigde Stalen na drukkelijk de aandacht vestigen op een brief, onlangs in de „New- York Times*" Verschenen, waaraan gewicht wordt- ge-^ hecht. In dien brief wordt o.a. hel volgende gezegd: Het Duilsehe volk moet vooral goed be grijpen, dat Amerika zal wensclien een ander soort vertegenwoordigers va-n de vroegere vijandelijke landen in dip] oma- tiek'en en consukiiren dienst te zien ver schijnen. De beste vertegenwoordigers, die Duitschland naar de Nieuwe Wereld kan .zenden oni bij le dragen tot het herstel der wederzijdsche vriendschappelijke betrek kingen, moeten oprechte democraten zijn, werkelijke vertegenwoordigers van het DuitscHe volk, mannen van wetenschap, kunst en cultuur, vooral ook mannen met een internationalen gezichtskring, welken zij gekregen hebben door studie en nauw keurige kennis van de psychologie en de idealen van die naties, waarmede Duitsch land weder hartelijke betrekkingen wil aanknoopen. De „Frabkf. Zlg." acht deze vermaning van den Amerikaanscihen schrijver inder daad van- het grootste gewicht en eischt van hel ministerie van buitenlandsehe zaken te Berlijn behartiging van dien wensch. Dc a s. benoemingen voor den diploma heken en consulfliren dienst in Amerika zal een de belangrijkste maatre gelen zijn, welke' dal departement t nemen heeft. Hel zal niet alleen zaak zijn een g'eschikien ambassadeur le vin den, maar ook om hem geschikt personeel toe te voegen, terwijl van niet minder beteékenis de keuze der consuls zat zijn. Be toestand in Ierland. Een deputatie uit Londonderry. Een deputatie, gevormd door vijf leden van den gemeenteraad van Londonderry heeft De Valera bezocht en hem medege deeld dal de meerderheid der burgers van Londonderry gekant is legen de verdeeli.ng van Ierland en dat de,stad zicli volkomen schaart aan de zijde van hen, die een ver deeling van Ierland willen tegenwerken. De Valera verklaarde dat de Dail Eireann zeker rekening zal houden mei de po sitie van Londonderry, even goed als hij de belangen van andere deelen van Ulster in het oog zal houden bij de verder te voeren onderhandelingen. Het antwoord van Sinn Fein wordt niet vóór Zaterdag verwacht. De staking in Noord-Frankrijk. Het „Journal" geeft de volgende uiteen zetting van het standpunt van werkgevers en werknemers in de textielindustrie. Naar men weet heeft de slaking in dezen lak van nijverheid tot de algemeene slaking in Roubaix en Tourcoing geleid. De werkgevers hebben in 1919 en 1920 een periode van grooten voorspoed be reikt. Zij ontrukten elkaar de arbeiders en betaalden hooge loonen. Toen kwamen de crisis en de concurrentie der andere lex- tiel-ceutra, zooals de weer Fransoh ge worden Elzas. De bestellingen werden schaarscher. De arbeiders werkten gemid deld niet meer dan 24 a 30 uur per week. De werkgevers redeneerden loen aldus, dat de Iconen te zeer drukten op de productie kosten en hun beletten te concurreeren. Daarom ach Hen zij het in liet belang der industrie de loonen le veriagen en wel met 20 centimes per uur. Daartegen voeren d'e. werknemers arm, Wat is s baron van Voorst tot Voorst, voorzitter van den A B. T. B, en lid van Ged. Sta ten van Gelderland, die het eerst in aan merking kpmt ter vervulling van .de vaca ture-de Wijkejrslooth de Weerdësteijn, voorne'voor 't Kamerlidmaatschap te bed a a,ven. De tweede plaatsvervanger is do' beer H. Th. Hoogvekb Voorzitter Eerste Kamer. Tót voor zitter van de Eerste Kanïer der' Slafcen- Generaal over het zittingjaar 1921—1922 is door de Koningin wederom benoemd de heer J. J. G. baron van Voorst tol Voorst. VAN HET HOF. Naar wij vernemen is de Koninklijke Familie voornemens om, na het bezoek aan Zeeland, n*og eenogen tijd intrek te nemen' in "t landhuis de Ruigenliock on der Seheveningen. dat o.a. in Gent en Verviers de w eik gevers terug zijn gekomen op htm besluit om de loonen le verlagen wegens de toenemende duurte ten gevolge van dë droogte. Ook beroepen zij er zich op, dat nien hun een loonsverhooging wil onthouden, weilke hun verleden jaar werd toegekend ingevolge arbitrale uitspraak van -den mi hi ster van arbeid Jourdaiii. De werkgevers beloogen. dat dóe ver- hoögiiig gestort wordt in de kassen voor den gezinsbijslag. Zij willen niet recht streeks met de delegatie uit dé arbeiders onderhandelen, oni dat sómmige leden daarvan' eenige industrieëlèn -van Roubaix en Tourcoing hebben bëleedógd. Bij" hun onderhoud met den minister van arbeid hebben de* werkgevers .zich erop beroepen, dat de loonen ïn Roubaix en Tourcoing hooger zijn dan gerechtvaar digd wordt door de cijfers, vastgesteld door de commissie in zake de kosten van levensonderhoud in het Noorden. DE PARIJSCHE RATTENJAQHT. Dinsdag; aiduS meldt de ,!N.R.Ct." was het een jaar geleden,-dat te Parijs dë jacht op "dë' ratten begon, naar aanleiding van een paar gevallen vaii pest, welke zich in de hoofdstad hadden verged aan. Een week lang was de ratten jacht de meest ge liefkoosde sport, maar toen de pest*gewc- ken was, bleek de animo voor deze wrëede liefhebberij meteen dood te zijn.Alleen enkele „broodjagers" bleven zich op de jacht toeleggen, daar zij voor elk'e rat vijf stuivers kregen. Zij hebben in het af- gèloopen jaar 570.114 ratten gedoöd, wat de stad, w<dke behalve de vijl" 'stuivers aan dien jager, ook den vuilnisman, die met de inzameling belast is een stuiver geeft per rat, 171.034 fr. 20 gekost heeft. Dat is niet veel, zegt Paul Gordcaux in de „Echo de-Paris", aangezien de ratten zich een twd/JigrrraaT's jaars voortplanten en dit half millioen dus millioenen ratten vertegenwoordigt, waarvan de stad bevrijd is. Er blijven er echter nog - de statis tici welen alles 6 millioen over. Geluk kig verscheuren dc ratten elkaar (en nog wel zonder dat het de slad zes stuivers' vervolgens voorstellen vcor rcore.ni- salie té doen en met name c-jar-..-.] te be antwoorden de vraag, in hóevërrè het DE WERK LOOZENj-UITKEERINGEN DER GEMEENTEN. De .voorwaarde vöor Rijkssteun. Wanneer de gemeentebes luren aan het Rijk vragen om exlra-steiin in de kosten van ondersteuning aan werklooze arbei ders, adviseeren Ged. Stalen, van een en kele provincie ongunstig, zoo zij van oor deel zijn, dat het bestuur van de betrok ken gemeente niet altijd zuinig genoeg is. Blijkens een circulaire aan Ged. Staten acht de minister dit standpunt juist. De min. zal hel dan ook op prijs stel len, als de colleges'van Ged. Staten voortaan bij hun adviezen wilden doen weten, of, naar I11111 opvatting, het be stuur der betrokken gemeente in de laat ste jaren een gepaste zuinigheid al dan niet in acht heeft genomen. Commissie betreffende de landsgebouu)en De Mi n is ter van Wa Iers! aat liéeft gis teren £einstc!!?cr'l een commissie, die het volgende moét doen: zkJi cp de hoogte stéllen van de wijze, v. aarep de dienst dor Landsgobouwen l'.aus w::'Vt, van -de bezwaren, welke a,%n dcrè- \v'.'zë van wer ken moei.:i z"a verhoud n, teneinde per staart kost). De rattenïijfcën zijn ver brand iii de gemeentelijke vuilverbran dingsinrichting, welke meststoffen en nfetselsteenen uit het huisvuil maakt, zoo dat 7)j nu helpen het koren in Beauce te laten groeiep of den een of anderen armen drommel in het verwoeste gebied tot schut zijn. Sluiting St aten-Gene raai. Bij K. R. is bepaald, dat de tegenwoordige zitting der Slaten-Geneaal zal worden gesloten op Zaterdag 17 September 1921, des na middags te drie uur en d-at de Minister van Binnenlandsclie Zaken wordt ge machtigd om alsdan in een vereen'gde vergadering der beide Kamers de zitting in naam der Koningin te sluilep. DE MANUFACTURENHANDEL. Onder bovenstaand en titel verscheen het eerste nummer van het officieel or gaan van den Ned. R.K. Bond van Han delaren in Manufacturen en aanverwan te vakken. Het blad ziet er in zijn licht bruinen omslag goed uit. en wordt uil- gegeven door de N. V. v.li. de Erven H. van Munster en Zoon te Amsterdam. VACATURE TWEEDE KAMER. Naar de Msb. verneemt, is de heer L. wenschelijk isen bij bevestigende be antwoording, op welke wijze particu liere architecten te doen deelnemen aan het tot standkomen van belangrijke rijks gebouwen. Derde binilenschcepvaart-congres. Te Rotterdam wordt 28 en 29 September het derde B'mnensoheepvaart-Congres gehou den. Verschillende prac-adviczen zullen worden behandeld. Iiulpverleening priesters. Bij het Prieslercomité tot hulpverleening aan de Geestelijkheid v.:a Oc henrijk en tippigarik. (Zwijsenstrc: t 5 T'-Iburg), is ingekönipn van 1 tot en niet Tl Argustus 1921: f 3.976.30; Kr. 39.093; R.M. 150.—; Vorige opgave bedroeg 16.688:81^; Kr. 169.711.70; R.M. 8.355-45; Frs. 25.—. Zoodat in totaal is ingekomen: 20.655.14 Kr. 208.804.70; R.M. 8.5'"5.I5 Frs. 25. Zware vrachten op wegen. Het bestuur van de Vereeniging van Noord-Hollarrl'sehe Waterschappen hc >it aan Gedeputeerde Staten van Nöor<l-Ii< land verzocht le bevorderen, dac spoedig 01 het reglement op dc wego.: >,or den opgenomen, waardoor de -n daarin gelegen kunstwerken wor_. vciligd legen verdere vernieling ten g oi- r; M V I Roman door MYRTLE REED. IVertaald uit het Engelsch door Hen- riëtte v. d. Waarden. Het vuur smeulde, Iris boog zich en legde een blok op de gloeiende asch. Hét vatte spoedig vuur en weer werd de kamer tooverachtig verlicht „Zing wat kindje," zei tante Peace droomerig, maar Iris mompelde iets tegen. Kunt u zingen, miss Temple vroeg Irving beleefd. Neen, antwoordde ze, maar het is veel waard, dat ik wéét dat ik het niet kan, maar tante Peace hoort mij echter graag. .Wij zouden u oo'k zoo graag eens hooren zingen, zei mevrouw Irving, CP zulk een innemenden tpon, 'dat ze moeilijk kon weigeren. Heel verlegen ging ze naar de piano, die in de aangrenzende kamer stond, en sloeg een paar tonen aan. Het instru ment was oud en versleten, maar de Hank was nog mooi. Iris begon weife- ■®nd, maar vergat spoedig haar toehoor ders en zong een ouderwetsch liedje. Ze "■ad een diepe alt, vol en trillend, maar wigeschoold. Toch kon men bemerken ,dat ze volgens een goede methode stu- aeeruë. Nog vóór ze geëindigd hsd, stond Irving naast haar met zijn elleboog op de piano leunend. Toen de laatste toon weggesmolten was, vroeg hij Van wien hebt u les gehad Van Herr Kaufmann-, antwoordde ze beschVoomd. ik dacht dat hij vioolleeraar was Dat is hij ook. Hoe kan hij dan zangles geven Hij geeft geen zangles. Irving vroeg niets meer Miss Tem ple voelde wel, dat ze kortaf geweest was en haastte zich het goed te maken. Ik bedoel, legde ze uit, dat ik zijn eenige leerling ben. Lang geleden heb ik |es gehad van een dame, 'die den zomer hier door kwam brengen, en na dien tijd heeft hij me altijd geholpen. Dat is alles. Hij zegt, dat het er niet op aan komt of iemand stem heeft of niet als ze een hart hebben kan hij ze leeren zingen. Speelt u veel Jatamelijk. Ik accompagneer hem soms, Wilt u dan ook met mij spelen Misschien. Wanneer?.... Morgen? Ik zal nog wel eens zien, lachte Iris U lijkt wel een advocaat, in plaats van een violist. Ik heb een gevoel alsof ik een verhoor onderga. Mijn vader was advocaat, dat .heb ik misschien van hèm. Iris had een vraag op de lippen,waar hieiu 2ê liU Hij is dood, ging hij vOCft, 2Jsöf hij haar onuitgesproken vraag beant wo.ordde. Hij stierf, toen ik ongeveer vijf jaar was, en ik kan hem mij slechts vaag herinneren. Ik herinner mij mijn vader, noch mijn_jnped£l. zeide zij. Ik had een erg ongelukkige jeugd, en als ik denk aan wat ik toen doormaakte, ril ik nog. Juist toen het op zijn ergst was, toen ik onmogelijk méér kon verdragen, ver scheen tante Peace. Ze nam mij aan en sinds dien tijd ben ik gelukkig ge weest, behalve als ik denk aan de ellen de, die ik niet vergeten kan. Eigenlijk is ze dus uw tante niet Neen,.volgens de wet ben ik haar dochter, maar al kon ik het, ze zou niet willen, dat ik haar moeder noemde. In de andere kamer bepaalde het ge sprek zich tot korte zinnetjes, aange vuld door een prettige stilte. Iris kwam terug, en mevrouw Irving dankte haar voor haar zang. Dank u voor uw aandacht, ant woordde Iris hé tante Peace, u knikke bolt Ja, kindje, is het al laat Bij tienen tante. Op haar voorname manier wenschte miss Field haar gasten wel te rusten. Iris stak een kaars aan. en volgde haar op de breede wenteltrap. Het was een bekoorlijk gezicht.... het kaarslicht weefde een stralenkrans om het witte haar der oude dame in haar slepende japon, <ïr, het nt5i?ie achter haar keek lachend over de leuning en wuifde vriendelijk tot afscheid. Lynn, die dol op zijn moeder was, vond dat zijn moeder er buitengewoon bekoorlijk uit zag, met den rossen schijn van het vuur op haar gelaat. Hij hield van het donkere haar, dat op haar laag voorhoofd viel, van haar mooie, zach te huid en de geheimzinnige diepten van haar oogen..Zoolaffg hij zich herin neren kon, droeg ze zwart, met zacht wit plooisel aan den hals en om de pol sen. Het is tijd, voor onze wandeling, zeide hij. Vanavond niet, mijn jongen, ik ben moe. Dat komt er niets op aan, u moet be-' weging hebben. Het is heusch te vochtig bui-ten. Lynn was al uit het gehoor, op zoek naar haar mantel. Hij sloeg geen acht op haar tegenwerpingen, hielp haar met haar overschoenen, en vóór ze 't wist stond ze buiten in den Aprilnacht en voelde zich weldadig aangedaan door zijn rustige beslistheid. De storm was gaan liggen en de om sluierde maan teekende zilveren randen om de wolken. Een bescheiden sterretje gluurde hier en daar voorzichtig door het zacht-1 bloemen, die het beekje omzoomde::, gordijn der wolken alleen de poolster J Lynn schrikte haat op uit haar ge schitterde onafgebroken als lige bz-k. Ds lucht was geurig van den rè*gen, die haar gedrenkt had, er vielen nog druppels van de boomen die zacht op den grond neertikten. Ze liepen het met olmenboomen om zoomde pad af, de jongen vond het heerlijk de onbekende plaats te verken nen bij zijn moeder wisselden vreugde en leed elkander af, nu zij in haar ge boorteplaats was teruggekeerd. Gelukkig zij, wier wonden door den tijd, den grooten heeler worden ver zacht. Als men dan op zijn herinnerin gen terugkomt, gelijkt de ontstuimig- voortstuwende rivier, een rustig beekje, het groote, eenzame woud, maar een boschje te midden van lachende velden, en de uitgestrekte prairiën slechts een dor plekje te midden eener oase. Toentij daar samen op de brug ston- den en het ruischende water beschouw den, voelde Margaret, dat het riviertje zijne bekoorlijkheid voor haar verloren had en ze zuchtte. Het kind, dat zoo vaak aan zijn oevers gespeeld had, was eene vrouw geworden, waar het leven zijn stempel op had gedrukt en het te vens verrijkt met zijne diepste aandoe ningen maar het riviertje was onver anderd gebleven. Door alle tijden heen zou het hetzelfde zijn, gevoed door on zichtbare bronnen, terwijl geslacht na geslacht zou vergaan, zooals de lente- dachten. Wat zou ik het prettig vinden, U als kind gekend te hebben, Moeder, zei hij. Waarom Omdat ik er zeker van ben, dat het verrukkelijk' moet zijn.geweest, met-u te spelen. U zou me geholpen hebben, die aardige zandpuddinktjes te maken. We hebben ze dikwijls samen ge maakt, maar jij wa drie, en ik vijf en twintig. Ik herinner me, dat k me vreeselijk schaamde, als je vader mij betrapte. Heb ik zijn karakter Deze vraag had hij al vaak gedaan, en haar antwoord was teeds het zelfde geweest. Ja, je heet heel veel van hem. Hij was een edel mensch, Lynn. Lijk ik op hem Ja, behalve je oogen. Hebt u Herr Kaufmann gekend, toen u hier woonde Ja, van aanzien. Hij keek haar strak aan, maar on danks de duisternis, had ze haar ge zicht afgewend. We zagen hem dikwijls p straat, ging ze voort op veranderden toon. Hij was stuent en scheen weing menschen te kennen. Hij zou ich mij niet herinne-~ ren. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1