Luchtverkeer, GEMENGD NIEUWS. KORTE RERISITEM, KERK EN SCHOOI, LANDBOUW EN VISSCNERK ge van het rijden met vrachtautomohïelen, petroleumwagens en verhuiswagens. Wel zijn naar adressant aanvoert Öe wegen en bruggen er voor het verkeer, Wel behooren zij, in het algemeen gespro ken te beantwoorden aan de eisc'hen die let hediendaagsche verkeer stelt, maar de merkwaardige snelle toeneming van de loor motorische kracht bewogen voertui- jen heeft de ontwikkeling van het wegen net ver achter zich gelaten. En het zal nog^ vele jaren duren voor en aleer de wegen zich aan het verkeer hebben aangepast, ser de b.eharding en de breedte voldoende zijn, eer de kunstwerken volkomen in staat zijn de zware yracbten zonder schade voor de constructie te torschen. Het is bekend dat het Rijk'swegenregle- ment ten behoeve der rijkswegen bepalin gen inhoudt omtrent de zwaarte der voer tuigen, maar even bekend is dat deze voor schriften niet doeltreffend zijn gebleken, aangezien het niet wel mogelijk bleek overtredingen te constateeren. Bij de bepalingen, welker vaststelling het bestuur in overweging geeft, moet van een ander standpunt worden uitgegaan. Het bestuur zag gaarne dat die bepalin gen rekening hielden met a. de snelheid; b. het gewicht; c. wegen welke voor het ver keer gesloten worden verklaard. Zonder twijfel hebben de wegen het meest te lijden van vracht-automobielen. Bij de regeling van de snelheid dezer voer tuigen dient rekening te worden gehouden met het gewicht der vrachtautomobielen in dier voege dat, des te zwaardier de auto mobiel is, des te meer de w«gen en brug gen door snelheid lijden. Indien de materie wordt geregeld, mag dit puilt dus niet buiten beschouwing blij ven. Daarbij dient de maximum-snelheid op den weg niet grooter dian 18 20 K.M. te worden gesteld, op bruggen niet meer dan ten hoogste 10 K.M. Zij, die voor na leving der voorschriften hebben te waken, kunnen wel geacht worden in staat te zijn te c onstateeren of een dergelijke betrekkelijk geringe snelheid wordt over schreden. Waar bovendien de onderhoudsplichti gen der wegen direct belang hebben bij de handhaving van dit voorschrift, mag wor den verwacht diat zij de groolst mogelijke medewerking zullen verlcenen om dit voorschrift tot zijn recht te doen komen. Het Rijkswegenregloment formuleert het gewicht dat op den Weg wordt overge bracht in verband met het totale gewicht van het voertuig miet de vracht; het ge wicht hiervan is uit den aard de'r zaak be zwaarlijk te constateeren en het goedbe doelde voorschrift is dian ook op dit be zwaar gestrand. Voor de wegen vallende onder bet Provinciaal reglement op de wegen zou het dus aanbeveling verdienen de buiten-middenlijn van het wiel en het toegelaten gewicht per centimetrbreedte van den wielband afhankelijk te stellen uitsluitend van het eigen gewicht van de vrachtauto zelf. Het constateeren van overtredingen is op die wijze gemakkelijk, aangezien krach tens artikel 8 van 'het Motor- en Rijwiel reglement op elk motorrijtuig het eigen gewicht moet zijn aangegeven. Zeer gewenschf is het verder een bepa ling Op te nemen waarbij verboden is, dat lie wielbanden van voertuigen uitstekende deelen bevatten, ü'aardoor weg en brug dek worden vernield, (tractors). De breedte van den wielband ware voor petroleumwagens afhankelijk te stellen van de lengte en de middellijn van den .ketel. De breedte van den .wielband voor ver huiswagens ware te bepalen in verband met de lengte, de breedte en de hoogte van de bergruimte in den wagen. Op deze Vijze geformuleerd zullen overtredingen Tonder eenige moeite kunnen worden ge- ■Vmstateerd. Het is duidelijk dat een aantal wegen ■Voor het rijden met vrachtautomobielen geheel gesloten moeten worden verklaard. Andere zijn weer zoodanig dat zij alleen geschikt zijn voor voertuigen van een be paald gewicht. In het Reglement op de jVegen ware derhalve aan Gedeputeerde Ataten de bevoegdheid te verleenen, de we-N gen te bepalen welke geheel of ten deele voor het verkeer' gesloten moeten worden verklaard. Intusschen en dit is een punt waarop de aandacht wordt gevestigd omdat wat wordt gevraagd een afwijking is van het Rijkswegenreglementdient het gebruik dezer bevoegdheid in dier' voege te ge schieden dat, indien de toestand van in den weg gelegen kunstwerken een minder geyvicht toelaat dan de weg zelve, dit kunstwerk dan doorslag geve bij de be slissing van die vraag voor welk gewicht de weg gesloten moet worden verklaard. Artikel 37 van het Reglement op de We gen bepaalt dat de ambtenaren der Rijks- en Gemeentepolitie en de ambtenaren van den Provincialen Waterstaat met het toe zicht zijn belast. Zeer gewenscht is het dat ook de amb tenaren van waterschappen overtredingen kilbnei; constateeren. VERKEER EN POSTERIJEN. Geen schade poor postambtenaren. Op de vragen 'van het Kamerlid Braat inzake vermeende schade van postambte naren bij verzending van beschadigde zil verbons, antwoordde de min. v. Water- saat o.m., dat aan 't opzenden dier bons voor bedoelde ambtenaren geen. kosten rijn verbonden. Tocht door het noodweer. Niettegen staande heit noodweer van Dinsdag heeft het vliegtuig der Koninklijke Nederland- sche Luchtvaartmaatschappij de H.N.A. B.K., den tocht van Londen naar Rot terdam volbracht in circa 21/2 uur. Het vliegtuig, bestuurd door den pillot Hof- stra, s'teeg te 10 uur 40 te Londen op en arriveerde op het vliegterrein Waal haven te 1 uur 6 min. Koninklijk bezoek aan Zeeland. De Koninklijke familie bracht Donderdag een bezoek aan Zeeland en bezocht ook de Zeeuwsche landbouwtentoonstelling. PPENING DER VERKIEZINGSCAM PAGNE. De verkiezingscampagne worldlt te Hil versum Dinsdag 27 September geopend. Als spreker zal optreden de heer mr- J. v. (Best uit Eindhoven, TABAKSVERGUNNINGHOUDERS. Te Amsterdam is opgericht de Ned. Bond va9 Tabaksvergunninghouders. De vergadering werd geleid door den heer J. C. Schoemeijer. Het doel van den Ned. Bond van Ta baksvergunninghouders is: ie. samerover- King te krijgen van een ieder, die valt on der de Tabakswet; 2e. om te verkrijgen, dat de Tabakswet zoo humaan mogelijk toegepast wordt. Het land zal in 11 districten worden ingedeeld en ieder district zal staan onder bestuur van ter zake kundigen, te kiezen uit en door d'e leden. Het bestuur zal be staan uit sigarenfabrikanten, tabaksfabri kanten, winkeliers, vertegenwoordigers en wellioht een vertegenwoordiger uit de ar beiders. Getraoht zal worden een wetswijziging te krijgen, waardoor alleen hij een ver gunning krijgt, die geacht wordt te behoo ren tot de bonafide winkeliers, wier hoofdhestaan is de handel en industrie op tabaksgebied. Sigaren, tabak en sigaretten moe-m niet meer op de markt of op straat woi "en verkocht, en café's en restaurants zullen geheel worden uitgesloten. Voor al le artikelen moet een prijs worden vastge steld, waaronder niet mag worden ver kocht. Congres van de Federatie der Rioc. R.-K. Volks- 'en Werklieden bonden. Het jongste nummer van „Het Roer" is geheel gewijd aan het Congres van de Federatie de Dioc. Volks- en Werklieden- bonden te houden te Nijmegen op 18 en 19 September a.s Het volgende is er aan ontleend: Zaterdag wordt een bezoek gebracht* aan de II. Landstichting. Zondagmiddag van 2 tot 3 uur is er receptie Ier gelegenheid van bet 15-jprig bestaan der Federatie, in een dier zalen van het R.-K. Vereemiigingsgebouw, Keif- kenisbosch te Nijmegen. Om 5 uur maim, de eerste vergadering in de groote zaal van het R.-K. VereenA- gingsgebouw. Na de opening van het Con gres door den Voorzitter en het zingen van het Bondslied van den Ned. B.-K. Volksbond, houdt de ZeerEerw. 'heer J. G van Schalk, geestelijk adviseur van den Werkliedembond in het Aartsdiocees, een inleiding over het onderwerp: „De Stands- organisatie op godsdienstig zedelijk ge bied," waarna verdediging 'der amende menten en gelegenheid tot gedachtenwisse- ling. Daarna leidt de heer Gh. v. d. Bilt, lid van het Centraal Bestuur vain <len Ned. R.-K. Volksbond en redacteur van „De Volkskrant" in het onderwerp „De Stands- organisatie op Cultureel gebied." De vergadering van Maandag begint om l(T*lnir en wordt voorafgegaan door H.H. Missen in de Augustijnerkerk, S't. Hezel- straat, voor het welslagen van het Con gres en voor de overleden en levende leden en geestelijke adviseurs dpr Stands- organisatie. In de morgenvergaideriing behandelt de heer C. J. Kuiper, bestuuslid bureau van de R. K. Vakorganisatie en redacteur van „De Volkskrant", het onderwerp „De Standsorganisatie op sociaal-economisch gebied" en de heer Jos. Maenen, bestuurs lid der Federatie, het onderwerp: „De Stand'sorganisatie op charitatief gebied." In de middag- en slotvergadering houdt de Hoogeerw. ZeerGel. heer mgr. dr. H. A. Pods, hoofdaalmoezenier van Sociale Werken te Heerlen, een rede over het on derwerp: „Het belang der Standsorgani— satie toot Kerk er Maatschappij". NED. R.-K. ONDEROFFICIERS-BOND „SINT MARTINUS." 10-jarig jubileum. 24 September a.s. zal het 10 jaar "zijn geleden, dat door de beide, in Mei 1910 te Amersfoort en in Mei 1911 tp Arnhem ge- slischte R. K. Onderoffieiers-vereendgingen op initiatief van eerstvermelde, de thans bestaande R. K. Onderofficiers-Bomld werd opgericht. Wel behoorde er in de dagen der op richting meed toe om in het leger waarin van R.-K. beroepsorganisatie rog geen sprake was naast de z.g.n. neu trale Onderoff.-vereen. „Ons Belang" eene R.-K. organisatie te stellen. En de oprich ters moeten niet alleen geloof en vertrou wen op de overwinning-in Ti00ge mate be zeten hebben, maar tevens beschikt heb ben over een voihoudöngsvermogen om niettegenstaande veel smaad en hoon en de felste' tegenwerking, welke laatste den strijd menigmaal hopeloos dood schijnen „Sint Martinus" te brengen tot wat ■hij thans is. Deze Bond, thans tellende 23 afd-ee- limgen, met ongeveer 600 loden, beschikt over den gewensebteu invloed om de be langen zijner leden, en van het gansché korps naar behooren te kunnen beharti gen. ANTI-REVOLUTIONNAIRE PARTIJDAG. Te Leiden is Woensdag een anti-revo- lutionnaire partijdag gehouden. De eerste sipreker, de heer Schouten, lid1 vain de Tweede Kamer hield 'n rede over „De taak der anti-revolulionnairen in de naaste toekomst." Dr. Kuyper aldus spr. heeft me nigmaal gezegd, dat de amti-rev. een mi litante partij zijn. Zoo moet het nog we zen Onze taak bestaat dus niet in klagen. Waarin dan wel? Hierin, dat wij pogen de harten en hoofden der menschen anü- revolulionnair te doen zijn- Het geestelijke is bij ons het voornaam ste. Dat niet in het oog te houden, is d>e fout van velen van arbeiders. maar ook van winkeliers, boeren en ambtenaren. Niemand die hieraan ontkomt. Toch wil spr. niet verzwijgen dat de christelijke arbeiders en onderwijzers te eenzijdig het stoffelijk belang laten wegen, geen woor den genoeg zijn om dat af te keuren. De Kamer drong altijd op uitgaven aan, zei spr., maar als de minister van Finan ciën de inkomsten wil-die versterken, dan rees er veract, ook uit reohtsche kringen, waardoor de moeilijkheid op financieel gebied gekomen is. Politiek was dit niet christelijk gehan deld. En dlat er zulk een politiek kon 'komen, was ook onze schuld, aldus spr. Wij letten bijv. ten opzichte van de ge meentepolitiek vaak alleen op de h-oogere of lagere belastingen. Spreker hoopt dat men het met hem eens zal zijn: Wij moe ten eens van dat kankeren" af, dlat alle moed en bezieling er uit slaat en ons alle kracht ontneemt, 't Moet precies anders om gaan: altijd moedig, altijd krachtig. En zijn er fouten, dan gasmen er op nit om de zaken weer in 't reine te brengen. Spr, hoopt .op een groot aantal stam men 't volgend jaar, maar hij doet niet mede aan de leuze: terwille van de boe ren, tegen sociale wetgeving en terwille van de Ohrislelijk-Historisdlien, tegen Rome. Des middags is de partijdag voortgezet met een vergadering in de 'ópen lucht. De bijeenkomst was zeer druk bezocht. De eerste spreker, prof. mr. P. A Diepen horst, hield een rede over de nieuwe politieke taak der vrouw. Met de nipuwe politieke taak der vrouw bedoelt slpr. de nieuwe functies welke thans aan de vrouw op politiek terrein zijn opgedragen. Spr. wil daarbij in de eerste plaats waarschuwen tegen zelfoverschatting. Ook vóór de verleening van het kiesrecht hadden die vrouwen reeds deel aan de politiek en hadden ze reeds haar vertegenwoordigers. Een goe de volksvertegenwoordiging vertegenwoor digt ook het volk achter de kiezers, zoo als Groen van Prinsterer reeds zoo dui delijk in het lioht heeft gesteld. Voorheen waren de vrouwen de stille hulptroepen in den strijd, thans komen zij voor het publieke front. Laten we, al dus spr.,' niet vergeten dat „de vrouw in haar huis" niet wil zoggen, dat ze zich uitsluitend met huiselijke dingen heeft be zig. te houden. De vrouw moet een liulpe zijn, ook op geestelijk terrein. Haar taak is niet beperkt tot de vijf K's: kerk, beu ken, kinderkamer,kelder en kleeren. Haar bestaan mag niet opgaan in stoffe lijke zorgen. De vrouw hoort in haar ge zin, maar nooit zal' zij haar gezin beter dienen dan wanneer zij met haar man strijdt tegen de geestelijke machten, die het gezin ondermijnen. Het christendom, dat eens de vrouw heeft gered, heeft thans de vrouwen van noodle. Hoog worden de revoluliegolven opgezweept. Welnu, dan sta oiok de christenvrouw op de bres om nog te red den wat te redden valt. TWEEDE KAMER. Vergadering van Donderdag 15 Sept. INTERPELLATIE-SCHAPER. In d-e zitting van gister was, na aanne ming van een groot aantal kleine wets ontwerpen, aan de. orïle, de interpellatie- Schaper, in verhand met de woningbonw- circii'laire van 'het Departement van Ar beid van 1 Juni 1921, waarbij de rijks- steun wordt stopgezet. De interpeïlant vroeg of over deze cir culaire het advies is gevraagd van een Rijkswoningraad of de Minister zijn bere keningen in. de circulaire handhaaft. Vóórts vroeg spreker hoe de Minister aan die berekeningen komt, of de productieve as sociaties voortaan van den woningwet- bouw zullen worden uitgesloten, hoeveel tol dusver aan premies voor particulieren ■woningbouw is uitgekeerd, en of daarvan geen misbruik wordt gemaakt. Verder wil de spreker weten, of d'e Minister de cir culaire wil intrekken althans buiten wer king stellen en of de Minister bereid is de vereenigings- en gemeentelijke bouw in geen geval achter te stellen bij den pre- miebouw. Minister AALBERSE betoogde, dat de bedbelingrier circulaire niet is steumverlee- ning aan bouwplannen, die toch niet kun nen worden uitgevoerd wegens gebrek aan arbeidskrachten met ais gevolg buitenspo rige loonstijging en dure materialen tegen te houden. Er zullen nog 2 jaren noodig zijn om alles uit te voeren wait reeds is goedgekeurd. Over d'e circulaire is het advies van den Rijkswoningraad niet gevraagd omdat zij geen wijziging beteekemde van. woningpo- liliek der regeering. De Minister hield de juistheid zijner berekeningen staande. Hij zal vooralsnog geen bouwplannen meer steunen, tenzij hem wordt aangetoond, d'at in de gemeente de arbeidskrachten, noodig voor de uitvoering, aanwezig zijn. De heer SCHAP-ER (S.D.A.P.) repli ceerde. Hij diende twee moties in. De eene vraagt om intrekking of buiten werking stellen der circulaire, de tweede sprak den vvensch uit dat bij verleening van Rijks- steun vereenigings- of gemeentebouw niet worden achtergesteld bij particulieren 'bouw. De heer SNOECK HENKEMANS, (C.H.) wees op enkele gevallen waar tegen de -bedoeling der circulaire de plannen die 'konden worden uitgevoerd niet werden gesteund. De heer SMEENK, A.R. klaagde even eens over de wijze waarop ide circulaire wordt toegepast. UIT ONZE OOST. BELANGRIJKE ARRESTATIE) De „N. Soer.' Ct." schrijft: Onze lezers zullen zich misschien nog wel herinneren, dat eenige maanden gele den werd ingebroken bij mevrouw v. L., in de Niasstraat te Soerabaja en een byouteriekistje werd gestolen, inhoudende sieraden ter waarde van 2500. De politie heêft direct een uitvoerig on derzoek ingesteld en het vermoeden was, dat de daders ergens in een in die buurt gelegen kampong gezocht dienden te wor den. In die richting werden nasporingen gedlaan en werden 2 individuen gearres teerd, tegen wie voldoende aanwijzingen 'bestonden, zoodat zij dian ook werden veroordeeld tot eenige jaren. Maar den hoofddader bad men nog niet te pakken en hoewel men wist, wie het moest zijn, kon men toch tegen hem geen voldoende bewijsmateriaal verzamelen Tot tweemaal toe werd bij Moeklar, een chauffeur, huiszoeking gedaan, doch te vergeefs. Moeklar veranderde intussolien van be trekking, maar het spiedend oog der poli tie liet hem niet los. Dezer dagen was op het erf van dé wo ning, waar Moeklar vroeger als chauffeur diende, een koelie eenig grondwerk aan het verrichten, toen hij met zijn patjol op een hand voorwerp stiet, dat te voorschijn, gehaald, bleek het vermiste juweelenkist- je te zijn; het werd naar het bureau van die ie sectie gebracht. Direct ging de poli tie er weer op uit en deed thans ten derde male huiszoeking met het resultaat, dat er een heele collectie pandbrieven voor den dag kwamen, die in beslag genomen wer den. Moeklar zelf werd, gearresteerd. Vanmorgen zijn alle pandlen uitgelost en ze zullen in den loop van den dag aan de bestolene ter herkenning worden getoond. tiet vermoeden bestaat, dat de politie hier een geraffineerdc-n dief heeft geknipt. DE KOLONEL EN ZIJN OPPASSER. Ben gesprek van een kolonel met oppasser: 1Hier zie, k oionel t Ces* ca, damk u.... Zeg eens, koon eens hier. Kolonel. Temee, hier is <Sen half franksken. Be ben welgezind vandaag. Warmoes, 'k ben genoodagd bij <lie« gouverneur. Dat zal lekker zijn, kolonel. Fijn. t— En veel volk nan tafel, kolonel? 1Meer dan vijftig personen. Veel officieren, kolonel? Neen, niet veel, de generaal, de ma joor Vmdievoge! en ik. De majoor Vindevogel, idien ken ik niet. Wel, de nieuwe daar, die van de pokken geschonden is. Ah ja, de spons. Watte? Ja, de spons; dien noemen ze zoo. Dat is zeer lief. Hebben nog officieren een bijnaam? Meest allen, kolonel. De majoor Verm-eire, hoe heet die? 1Dien heet men Pontius Pilalus. En kapitein Schepens? Kapitein Tromboon. Waarom? Omdat hij zoo hard kan schreeuwen. En luitenant Muysliond? Dilkike Wat, de naam van zijn vrouw. En kapitein Ottevaere? Kapitein Kroltevaere. Zeg eens, dat is, potverkoffie, toch miet slecht 'k Zal dezen middag eensrirer- tellen aan tafel; ze zullen hartelijk lachen, hè, Warmoes. Dat zal pleztekdoenOs Sponis, Pomlius Pilatus, Tromboon, -Dikke Wat, Krottevaere't Is niet slecht ge vonden, dat maakt mij nog beter gezind. Zeg eens, Warmoes, wat zeggen de man nen van mij? Kolonel! Toe, niet verlegen zijn. 'Ben -welge- zbïcl! 'Kolonel, ik zou nooit durven. 1 Niet bang zijn, zeg i'k u Kijk, hier is p-og een half frankslken om een pint te drinken. Kolonel I 1Komaan, wat zeggen de schavuiten? Welnu, kolonel, ze zeggen.... 1— Wat? De olietleschl! Polverfc'offiekeïeïkel Olieflcsch! Tegen hun kolonel! Hemel en aarde! Maak*u weg, lomperik:, of ik smijt mijn laarzen op uw stom paltattenfooofd Wacht eensGij hebt acht diagen po litiekamer. Verstaan? En nu uit de voelen, gloeiende ezel. VELE KLEINTJES MAKEN EEN GROOTE. Nu men allerwegen wijst op bezuini ging hier en bezuiniging daar, schrijft „een huisvrouw" in de Avp. o.m. het volgende: Een dezer dagen vertelde mij iemand, werkzaam op eén departement, diat alle ambtenaren, soms ook de vrouwelijke, ieder elke week een doosje lucifers krij gen. Ik was ten zeerste verbaasd, maar bij ons gesprek was nog iemand tegen woordig die ook een rijksbetrekking heeft en die zei: ..dat bestaat bii ons ook, zoolang ik imij herinner, en dat is op alle regeeringsbureaux zoo." Nu is een d'oosje lucifers wel heel klein, imaar gerekend over het zeer groo te aantal ambtenaren dat we hebben, be loopt het bedrag daarvoor nog in de duizenden. Ik begrijp wel dat velen hierom lachen, en zeggen, dat is nu weer iets voor een vrouw, m'aar er zijn nog heel veel van die kleinigheden aan te wijzen, die met elkander een groot be drag vormen. NIEUW MONUMENT VOOR KONING WILLEM II. Woensdag heeft de burgemeester van Den Haag 'ten stadhuize geïnstalleerd die commissie, welke zich ten doel stelt het oprichten van een nieuw standbeeld van Koning Wdlfem II. Het eere-voorri ttersdhap van deze com missie is aanvaard door den minister van Buiitenlandsche Zaken jShr. mr. dr. H. A. van Karnebeek, terwijl de burgemeester het voorzitterschap op zich nam. Des commissie besloot in beginsel te trachten te komen tot de oprichting van een ruiterstandbeeld naar de maquette, welke zich in het Rijksmuseum bevindt en daarbij door omgietiug gebruik te maken van het brons, waaruit het tegenwoordige standbeeld van Koning Willem II en dé daarbij beboorenide beelden bestaan. De burgemeester bracht in zijn koTte in- sbaliatóereide hulde aan den heer M. Jochems, die de gedachte van vervanging van het beeld door een ander monument, het eerst opperde en daarvoor in de pers propaganda maakte. De heer Jochems ant- •woordde dat die erkenning hem natuurlijk veel genoegen deed. Hij herinnerde zich nog de onthulling en inwijding van het tegenwoordige standbeeld, nu 65 jaar ge leden, evenals de ontstemming die er toen reeds over het beeld heersohte. De Haag- sche ingezetenen zijn er nooit mee inge nomen geweest, hebben er toen en later zelfs den spot mee gedreven. Ook schrijvers ever dien Haan, mei name Johan Gram, hebben bij allerlei gelegenbedien hun toorn over dat beeld uitgestort. Er zal dus wel belangstelling zijn voor het werk der oommissie. EEN WONDERMENSCH. Donderdagm. heeft men op den Cool- singel te Rotterdam bij de Delftsche poort getuige kunnen zijn van een schouwspel, dat gewoonlijk slechts in En- gelsoh-Indië, in de open lucht en ten aan- schouwe van eenieder geboden wordt. Do directie van het Oasino aldaar heeft opnieuw een soort wondermensch geën gageerd, dat zich geboeid te water werpt en dan beneden den waterspiegel, na zich in allerlei bochten gewrongen te hebben, van zijn boeien ontdoet. Omstreeks drie uur sprong uit een auto een man, gekleed in een wit 'tricot, die zich na eenig beraad, geboeid van den kant liet vallen. Met spanning volgde een groot getal toeschouwers zijn bewegingen. Onder wa ter kromde de man zich tót het uiterste en dan met een ruk waren zijn leden vrij en kwam hij met de -boeien in eijn band. naar boven. De auto voerde het wondermensch in vlugge vaart weg, een schaar gissende en vragende belangstellenden achterla nd, V V DE STAKING TE HILVERSUM. Naar wij vernemen, blijkt het den stakenden ondernemers van publieke ver makelijkheden (bioscoop, tooneel, kunst, voethal) ernst te zijn met het beweren, dat de inrichtingen zullen gesloten blijven tot de 40 percent gemeente-belasting weor, is verminderd tot 20 percent. Van gemeèntewegé wordt een afwach tende houding aangenomen.' Dit voor spelt een Staking van langen duur, niet ten voordeele van de gemeente. Het pu bliek zoekt thans óf in het naburige Amsterdam ontspanning óf begunstigt de café's met strijkje. .Naar verluidt zou van een der bioscoopinrichtingen een om zetting in cabaret zijn ie wachten tot (het einde der strubbeling. Van fraude beschuldigd. Tal van beambten bij de Oldenburgscbe spoor Mij. N.-ScbansOldenburg worden van fraude beschuldigd. Enkelen zijn reeds ontslagen. Herten in Groningen. In het z.g.n. Dikbosch bij Ter-Apel zijn Dinsdag drie mooie herten gezien, 't Gelukte niet ze te bemachtigen. Een brutale dief. De werkman N. te Delft stal op klaarlichten dag uit tie distilleerderij „Dé Papegaai" van de fir ma Van Eerekei, aan de Westvest een fustje jenever. Hij werd echter gearres- teeerd en in verzekerde bewaring gesteld. Ontsporing. Woensdagavond ont spoorde te Voorburg een wagen van een goederentrein, doordat een wissel te vroeg was omgetrokken. Na korten tijd kon het verkeer weer gewoon plaats hebben. Diefstal. Terwijl de familie L. te Leidschendam Dinsdagavond naar den brand bij de firma Blonk was gaan kijken, hebben dieven zich toegang tot haar woning verschaft en voor een waar de van f 1500 aan goud en zilver ge stolen. Scheepvaart hersteld. Men meldt uit 's-Hertogenboscb: Na bet maken van den dam te Crève- coeur is het water in de Dieze weder gaan stijgen; hier ter stede 1.50 meter, nabij Engelen 1.53. Thans is de scheepvaart hersteld. Cabaret verbrand. In den nacht van Dinsdag op Woensdag heeft te Scheve- ningen een brand gewoed in de bonten cabaret tegenover het circus. Te onge veer twee uur werd daarvoor de brand weer gewaarschuwd. Het bouten gebouw is geheel afge- bfand. Het gebouw was gestoten en er bevond zich niemand in toen de brand werd ontdekt. De oorzaak is onbekend. Het gebouw was verzekerd. Een begeerd baantje. Voor de be trekking van opzichter bij de gemeente reiniging te Apeldoorn hebben zich niet minder dan 1354 sollicitanten aangemeld. Een ton gewetensgeld. Bij den In specteur 'der directe belastingen te Am sterdam heeft X. te Y. f 100.000 gestort ■wegens te weinig betaalde inkomstenbe lasting over 191718 tot en met 1919 20 en oorlogswinstbelasting over 1917 en 1918. Ongelukkige val. Te Delft had de heer J. Abrahams in de bakkerij der firma Waterreus bet ongeluk met het hoofd op een bank te vallen. IJij kreeg hersenschudding en overleed enkele uren daarna,. In beslag genomen. Op de Duit- sche kust is een motorschip dat van de Hollandscbe kust kwam, in beslag genomen. Aan boord van het gehip, dat voor meer dan 100.000 mark met spi ritus was geladen, waren 3 man. Naar beweerd werd, wilde het schip naar Esb- jorg varen. Er waren echter geen pa pieren voor de vracht, terwijl het schip zich ook niet op den weg naar Denemar ken bevond. Geraffineerde, leugenaar. Een groen- tenhanidelaar uit. de ie Jan van der Hey- kllemstraat te Amsterdam doet aangifte, diat een persoon zich aan zijn woning gevoegd heeft tijdens zijn afwezigheid en aan zijn vrouw 'n stel ondergoed, een costuum en een paar slhoenen vroeg, mededeelende, dat ■haar man in het water was gevallen en van droge kleeren moest worden, voor zien, waarom deze kleedingstukken ver strekt waren. Bij onderzoek bleek' dit verhaal niet waar te zijn. Motorongeluk. Twee zoons van den landbouwer V. reden Woensdagmorgen op een motorfiets op den Bosschen'weg uit Tilburg. Ooor de gladheid van den weg slipte de fiets en de jongste, 16 jaar oud,' wend van de duozitting afgeslingerd, over den weg voortgesleept en tegen een hoorn geslagen. In JeYfOs^a&riu'Ji.en toestand 'Séru iiiij naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn broer bekwam lichte verwondingen. Valsche kommiezen. Aan die Pruisi sche grenzen hij Dinxperlo maakten in de laatste dagen jongens van 18 tot 20 jaar er wenk van om kinderen die voor hun Duitsdhe ouders aan de grens levensmid delen kwamen koopen, de door hen ge kochte waren in 'beslag te nomen. De jongens 'deden zadh voor als Duit- sche kanimiezen. Men durft de kinderen niet zonder begeleiding meer uit sturen. De boodprijs. Met ingang van heden zullen de bakkers te Leiden den prijs van het wittebrood en 'het tarwebrood opnieuw met 1 cent per 800 gram verlagen, zoadat de prijzen nu wordenvoor wittebrood 27 en voor tarwebrood 23 ets. per 800 gram. Brug over den IJsel bij Katerveer. (Zwolle). De lang voorbereide verbin ding schijnt nu in uitzicht te komen. De minister van Waterstaat benoemde nl. den heer ir. D. Boogerd, thans tijdelijk inge nieur bij de werken voor den aanleg van 't Wi'lihelminakanaal, met ingang van 1 October a.s. tot tijdelijk ingenieur bij de voorbereiding van den bouw eener 'brug over den Gelderschen IJsel bij Katerveer. Een 'liefhebber van haar. De 20-jari- ge M. de K„ wonende Mathenesserdijk te Rotterdam heeft bij de politie aangifte gedaan, diat men in een kapperszaak aan den Nieuwen Binnenweg een groot ge deelte van hour haar heeft afgeknipt. Het meisje beschikte over een, buiteneewoem wesWê£M5«i baardos» Pater M. Vreeswijk. Pater V..,. Vreeswijk uit het klooster te Sittard inT boven) 'hoopt den 2-den October èk 1 dag té Overdenken, waarop hij voor 'ren in de orde 'der Minderbroeders "i !,a' PEOV. KAPITTEL P.P. GiPUCIjS In het Provinciaal Kapiiiel der pap' Capue'jnen, dat thrns te 's-Hertog3I1^.s? gehouden wordt, werd tot Provincial gekozen de Hoogeerwaarde Pater 3^ nislaus van Harderwijk; tot Provinciale Definitoren do Row eerwaarde Paters Robertus van Kcr?' driel, Vitus van BuS3um, Al bertua Waalwijk en Mansuetus van Dintkor- tot Generale Custoden do Hoogeenvaa;. Raters Anastasius van Hóuten en Vilc, van Bussum. LIJMBANtDtEN OM VRUCHTBOOMS:; De plantenziektenkundige dienst ineldp In het begin van October moeien de lijn, banden, die dienen' ter bestrijding van rups van den kleinen wintervlinder (1# z.gn. trekmade), om de slaanmen 1® vruehtboomen worden aangelegd. Bezitters van vruehtboomen moeici, dus uu reedis de daarvoor benooiligj, hoeveelheden ruipslijm en geolied j[ perkament papier bestellen. Zooals reeds meermalen Is meedeji. deeld, zijn de lijmbanden liet meest aan. gewezen middel ter bestrijding van rupsen der z.g.11. wintervlinders, orndii de vrouwelijke vlinders van deze soor ten. vrijwel geheel zonder vleugels ft en zij dus toopende den weg naar la/kken moeten afleggen, waar zij hav eienen zullen afleggen- AL men nu 0 goed klevenden lijmband om den slap iegl, werken de vlinders zioh daarop van en worden zij dus onschadelijk gemaah. Alleen tegen vlindersoorten, waarvan de wijfjes geeni vleugels bezitten, kunnen de lijinibatiden dus met goed gevolg wor den aangelegd. De meest voorkónmiik van deze is de z.g.n. kleine wintervliniler, waarvan de groene rups als Irekmadr bekend is. Waar in' bet voorjaar deze trék-made aanwezig was in de vruehtboo men, moéten dus lijmibanden worden aan. gelegd. Dit nu is wel in zeer vele boom gaarden het geval, maar m-en moet zich daarom toch wel rekenschap geven oin geen overbodig werk te verrichten D-e trekimade is een Me-i-nc 3 lol 2 c.M. lange rups die in het voorjaar aan de bloemknoppen van appels en andert vruehtboomen vreet, en die later gaten in bet blad vr-eet, zoodat bet lijkt of ét verba,geld is. Jonge vruchten, vooral vaa kersen, worden ook aangevreten, waar deze afvallen. Ia vele gevallen, -waar trekmade vretérij opgetreden is, moeten lijmbanden om de stammen der hoornen worden aangelegd. Men bindt -daartoe een strook geolied of perkament papier ter breedte van on geveer 10 c.M., met twee touwtjes om den staan en bestrijkt -dezen band met rupsenlijm (daarvoor speciaal vervaar digd), zoodat men een klevenden ring om den stam maakt van ongeveer 8 c.M. breed Ie. Het uitstrijken' geschiedt mei ea houten sipat-el of beter nog met de tend. Toezicht moet worden uitgeoefend om na te gaan, of de lijm werkelijk klevend blijft, daar de vlinders over een opffe- droogiden liimring heen loopen en liet bestrijdingsmiddel dan dus zonder gevolg blijlft. Verder kunnen er soms zooveel vlinders gevangen worden (in sterk aan getaste boomgaard-en)dat de band' geheel ermede bedekt is en kunnen blaadjes een bruig vormen, waarover de- vlinders heen loopen. In deze gevallen moet opnieuw eenig lijm worden uitgesmeerd of de blaadjes worden verwijderd. Daar de vlinders tneeslal verschijnen. 7,eer spoedig na de eerste nachtvorsten, die som-s reedis aan het einde van de maand September kunnen optreden, moe ten de lijmbanden omstreeks dien tijd worden aangelegd. Nadere inlichtingen worden gaarne ver- strekt door den Planfenlziektenfcund'gen dienst te Wagenin'gen en door de techni sche ambtenaren en controleurs hij dien dienst. Subsidicn aan land- en tuinbomo-cur- sussen. Op de vragen van het Tweede Kamerlid den heer Bulten, betreffende de uitbetaling van de subsidi.es aan land- en luinbouw-cursussien heeft de mini-ster van Landbouw o.m. geantwoord dat aan de besturen der iin den-jrfgétoopen win-ter ge houden' land- en luinbouw-cursussen dit jaar eerst in bet begin van Aug-ustus het 2/3 gedeelte der in uitzicht ge-stelde Riik-s- subsidiên ten behoeve van die cursussen kon worden uitbetaald. Er zal echter steeds naar worden ge streefd de uitbetaling fan bedioehfe sub- Sidiiön op een zoo-danig tijd-slip te'd-oen plaats' hebben, dat de besturen der laud en tuinbouw-cufsussen in de gelegenheid zijn de salarissen van de ^aaraa-g veibüfi den i-&èiwracïiïën -tijdig uit te betalen. PLANTEN, GROENTEN EN FRUIT VOOR ENGELAND. Er wo-r-dt nogmaals dc aandacht van belanghebbendenop gevestigd, dat 111 1 October a.s. de invoer van levende planten, bloembollen, aardappelen. kruisbessen en uien- en preizaad in Engeland en Wales alleen is toege staan, als de zendingen -vergezeld zijn van een gezondheidscertificaat. Inlich tingen over de inspecties, die aan hel afgeven van zulk een certificaat moe ten voorafgaan en over de certifica ten en copie-oertificateu, worden op aanvraag gratis verstrekt door den in specteur, hoofd van den Planlenziek- tenkundi-gen Dienst, den lieer N. van Poctercn, te Wageningen, De uitvoer van aardappelen. De in voer van Hollandscbe aardappelen in Antwerpen neemt met den dag toe. Go- durende de laatste acht dagen werden er niet minder dan 2000 ton ingevoerd langs de Schelde. De helft van de inge voerde aardappelen werden te Antwerpen verbruikt; de andere werden verder door gezonden naar het binnenland en Frank rijk. (Msb.) GEEN DWANGMAATREGELEN MEER. De Minister vau Landbouw heeft ver klaard, dat van 'hem geen -dwangmaatre gelen legen den landbouw meer te wach ten zjjits

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 2