SPORT EN SPEL TyjfjfiRT" Ingezonden stukken B«rgerH]k8 Stertel overleden: Beciitszalteo Provinciaal Nieuws Laatste berichten Haniii g® iarlct agenda. H. K. VEHEEiNlGlNGSGLBOUW ,ST W1LLIBRORD". Vrijdag 10 Sept. 7 uur Ledenverga dering Gem-Werkt. „St. Paulus". 8 uur Ledenvergadering Bouwvak arbeiders. Zaterdag 17 Sept.: 2 uur Repetitie Kinderkoor R. K. Volksbond 8 uur Repetitie Mannenkoor R. K. Volksbond 5—6 uur contributiebeta'mg Bouw vakafbeïders. 5g UUr contributiebetaling Metaal bewerkers. ag uur zitting Spaarbank. g7 uur afdracht van gelden aan de feestcommissie. g7 uur zitting Wintgrzorg. 6_7r/s uur premiebetaling^ Onderts.- fonds.' Zitting Ruiter en Niesten. 78 uur Bureau vaD Advies. 6-9 uur opgaaf voor Wed.-steun r K Centrale Ziekenkas, alsook R K Coöp. I.e-'en. "«rzj Conrordfii 8—9 uur contributiebetaling -A-i -L LICHTEN OP: 15 tot 16 September van 7.46 lot 6.06 !6 lot 17 September van 7.13 tot 6.08 17 tol 18 September van 7.41 tot b.HJ 18 tof 19 September van 7.39 tot 6.11 19 tol 20 September van 7.38 tot 6.13 20 tot 21 September van 7.34 tot 6.15 21 tot 22 September van 7.32 tot 6.17 STAND DER SCHIETWED STRIJDEN TE HOUTRUST NA DEN 3en DAQ. Vrijwillige Landstorm. Korpswedstrijd scherp Veluwsch Verbond 226, Ltm- burssche Jagers, Venraaii 216, Alk maar 215. Zuid-Holland West, Den Haag 204. Dordrecht 203 punten. Vaste baan geweer: H. den Doop, 99; G. J. v. Heek, 96; F Koekemeijer, 95; H. A. Maas 9o punten. Personeel revolver. R. v. Gennep -Alkmaar 64, E. P. Weber, Dien Haag, 61; K. v. Schelden, idem,.. 59; P. M. de Wolf, Alkmaar, 44 p. BURGERWACHT. Personeele wedstrijd scherp. Klasse C. J. J. de Vos, Bergen- op-Zoom', 49. C. M. Besteman, Alk maar 11, 47. J. van Breda, Nijme gen, 47. J. van Keulen, Bloemen- daal, 47. "A. Winkens, Oirsbeek, 47 punten. De wedstrijd is gisteren bezocht door den Minister Ruys de Bee- renbrouck en door de Engelsche en Amerikaansche militaire attaché's. Heden, Vrijdag is de Minister v. oorlog v oornemens een bezoek aan de. wedstrijden te brengen. VERBETERDE .OPGAAF. Stand v'an den 2den dag. Den Haag dp 14 September 1921. Personeele baan wedstrijd. No. 1. Die heer Maas, Alkmaar 48 p.; No. 2. De heer Ris, Alk- ■inaar 48 p.; No. 3. Hoogebeen C. en Heuvelinck D. J.No. 4. Loef X. V; Embst B. en Knoop H. B. J. allen met 47 punten. Vaste baan wedstrijd. No. 1. Den Doop H. 99 punten. No. 2. v'. Hak G. f. 96 punten. No. 3. Koeieweij F. 95 punten. No. 4. !>e heer Maas, Alkmaar 95 pun ten. No. 5. G. Ris, Alkmaar 93 pt. Korps wedstrijd. No. 1 Veluwsch Verbond 5-tal 226 punten. Nb. 2 Limb. Jagers 5- "tal 216 punten. No-, 3 Alkmaar 5- tal 215 punten. No. 4 Zuid-Hall. West 5-tal 209 punten. No. 5 Dordrecht 5-tal 203 punten. OPEN! te BIJZONDERE U. L. O.-SCHOOL. Hedenmorgen is in tegenwoordig heid van bestuur, personeel en leer lingen de bijzondere U. L. O.- scliool officieus geopend in de tuinzaal van de „Harmonie", welke vo-or het geven van onderwijs is ingericht. De opening geschiedde oil'icieus, wegens ongesteldheid van het scnool- hoofd, den heer A,H. Bijleveld. Zoodra deze hersleia -z-li zij" geschiedt de opening otljcieel. 1 De ireer De Jong, secretaris van het schoolbestuur, heette het personeel en de leerlingen welkom. Het waarnemend hoofd der school, do heer J. de Jongh, oud-schoolhoofd' Ie Oude-Schild (Texel), antwoordde en sprak de jongelui toe. Hij wees hen o]) den ernst der studie, omdat er tegenwoordig zooveel voor het lgfen geëischt wordt. De leerlingen moesten dankbaar zijn voor liet onderwijs, dal hun zoo ruimschoots gegeven wordt. Onderwijs wordt ook nog gegeven uooi mej. Vermeer, oud-onderwijzeres der gemeenteschool aan de Nieuwe- slooti De school is aangevangen met 21 leerlingen, van wie er heden 2 af wezig waren wegens ongesteldheid. Mocht het leerlingenlal zich iïog cenigszins uilbreiden, clan zal de luim zaal. door ecu schot in tweeën geschei den worden. Het doel olijft echter een eigen ge bouw te stichten, dat men hoopt te bereiken, als het aantal leerlingen meer toeneemt. ALKM. BAD- EN ZWEMINRICHTING. Genomen baden Seizoen 1921. Heeren 15631, Dames 9074, •on vermogend 2582. Totaal 27207. Afgenomen Proef voor Diploma. Heeren 66, Dames 37. totaal 103 Genomen baden 1920: Heeren 0838, Dames 6763, Onvermogend 1439. Totaal 19040. 25HARIG JUBILEUM. Wo nsdag herdacht de heer Jaco bus Slewerts zijn 25-jarig jubileum ais transpor: arbeider bij de firma L as. Dat deze dag niet onopgemerkt voorbij zou gaan, was duidelijk voor ieder die weet dat de heer S'cwcrts gedurende a.l deze jaren steeds zijn uiterste kracht inge- spw n heeft om zijn patroon in k ojz'cht te voldoen, en dat hij a'dus heel wat bijgedragen beeft om den bloei der zaak te bevor- .i ren. D- oude heer Elzas vestigde zich 43 jaar geleden aan het Verdrcn- k vo rd en nam 11 jaar lajter het p tc. el -aan de Langestraat in be ng dat op zijn beurt drie jaar nadien ook weer met een volgand p re el uitgebreid werd, om na, 9 jaar ten d.-rdenmalo een uitbreiding ml. het magazijn in liet Paygi.op o-.d rgaan, waardoor de firma de j 'SL'bkking heeft over een winkel Cl ip rv'akte van zoowat 164 M2. B grijpetijkerwijze wensohten de oude heer en mevrouw Elzas (die z ch 2 jaar .geleden uit lam zaken ;i g' trokken) thans ook tegenvvoor 1 g te zijn bij' het jubileum van don heer Siewert®. dat daarom in den huiselijken kring van de fa- mi.ie Elzas wercl gevierd. Om zijn rk nteiijkheid op stoffelijkewijze te betu'gen overhandigde de oude hoer Elzas aan den jubilaris een enve opp-e met inhoud. De tegenwoordige -patcQon van den heer Siewe^ts schonk hem «en gouden horloge met inscriptie, ter wijl ook de buren hun belangstel ling betoonden door hem een groote taart en eemg3-*kistjes .lekker» si garen te schenken. KAASMARKT. Vandaag bedroeg <le aanvoer een g'Schat gewicht van 92.-000 Kilo, da.t is 23009 Kiio minder dan, ver leden week en 15000 Kilo minder dan verleden jaar. Wij beginnen liet dus te verliezen. De handel was beter dan ver leden week. Tot de verlaagde prij zen werd gretiger gekocht, zoodat bij gisteren te Hoorn een kleine vcri.oogiug intrad. Aangevoerd werden 42 fabriekssta. pels edammerkaas, 5 stapels fa- bri tecouimissies, 17 stapels boeren- edamm.rs en 82 stapels fcoereneom m'sisies, totaal 146 stapels. Be hoogste prijzen waren als vogt: Fabrieksbaas f70, idem met rn, rk f 73, OommisBies met merk f '70, Boerenkaas f 70, idem met merk f71.50. Commissies f68 idem met merk f 73.-, Verleden .jaar was het hoogst van de fabrleksedammers met merk f 88, en van de commissies f 88.—. 't Is mogelijk da,t nu de handel zich williger toonde wij den Laagsben prijs bereikt hebben. SCHOOLTASSCHEN IN LEDER EN WASDOEK. L. FRANKENBERG. ALKMAAR, MATINEE op Zondag 18 September van 3—5 uur in den Hout. Programma: 1 Franz von Blon Unter der Fried'enssonne. 2. 1_. van Beethoven, Ouverture tot het ballet „Prometheus." 3. Ch. Gounod. Baliet-muziek uit de opera „Faust". 1. Allegro- Tempi'o di Valse. 2. Adagio. 3. Allegretto,. 4. Moderato Maestoso. 1 5. Moderato c.on moto'. (i, Allegretto. 7. Allegro vivo. 4. F. Mendelssohn-Bartholdy. Kriegsmarsch der Priester aus „Athalia." Pauze. 5. H. A. Maas Generaal Braahts. Cavalerie-marseli. 6. Fr. von Sup'p'é. Ouverture tot de operette „Leichve Cavallerie". 7. j. Ivanovici Bonau-Wéllen. 8. Finale EINDE ZOMERTIJD'. Die zomertijd eindigt in den nacht ymi .Zondag 25 op Maandag 26 September Sa S nu?- Alsdan zullen deopenbare uur werken in onze gemeente een uur stilstaan BILJARTWEDSTRIJD. Gisteravond had in het Hotel ..De Kroon" van den heer H. de Boer, Zevenhuizen de Revanche- wedstpijd plaats tusschen de 2de viifiallen van de Biljartvereenigin- gen „De Kroon" en „Alkmaar". In den vorigen wedstrijd wist „Alkmaar" met 227 punten tegen „De Kroon" 194 punten de meer dere te blijven. Thans was het verloop als volgt Baart (Alkm.) Slenters (de Kr.)- 50—21'Doeschot (Alkm.) Sp,uiman (de Kr.) 50-30; Elfring '(Alkm.) Oorschot (de Kr.) 50-27'; V. d. Mee (Alkm.) Visser, pi. Vervanger yc.Bocr (de Kr.) 50-22; Hartland (Alktn.) Blankendaal pl. vervanger Slenters (de Kr.) 50-39. „Alkmaar" won dus dezen wed- stnid met 250 tegen 140 punten. riet eindresultaat is dus o,Verbei de avonden dat het 2e vijftal van „Alkmaar" met een Verschil van 147 punten zich ook de meerdere van „De Kroon" getoond heeft Een mooi resultaat! Vppr de B. C.-j, Alkmaar"., M. de Hoofdredacteur. Met uw artikeltje „Bescherming van eigen nering" slaat u weer eens den spijker juist op zijn kop. Er valt geen letter af te dingen. Wat vele ne ringdoenden op het harte lag en on der elkaar vaak over de lippen kwam is uit uw pen zoo objectief mogelijk gevloeid. Meermalen had ik het voornemen om over deze zaak eeu ingezonden stuk te plaatsen, maar omdat ik mis schien verdacht zou worden een „ora tio pro domo" te houden heb ik liet in de pen gehouden en steeds maar voortgekankerd over deze onrecht vaardigheid. Verscheidene keeren heb ik er met raadsleden over gesproken, die onze klachten wel beaamden, maar er wei nig of niets voor gevoelden, om thans, nu het nog maar in het begin was; dezen kanker aan ons maatschap pelijk bestaan, radicaal uit te siiijden en .een terugkeer onmogelijk te ma ken. Zelfs was men niet van plan door drastische middelen, deze ziekte althans te temperen. Daarom neem il^ als een aanloopje uw artikeltje te baat om dit hier neer te pennen. U moet gc begrijpen ik ben niet tegen markthandel, indien hij op ge zonde basis gesteld wordt, indien dus de marktventers dezelfde plichten hebben en lasten moeten opbrengen als onze inwonende neringdoenden. Maar om voor .epkele centen op den hesten dag en de beste plaats hun zaken te kunnen drijven, terwijl de winkeliers alhier alle lasten en kosten te dragen hebben daar ben ik zeer op tegen. Zij komen in een betere positie te staan dan de neringdoenden. Heden vernam ik nog een duidelijk staaltje. Op de markt staat eenigen tijd een koopman 'in ijzerwaren en émaille-ar- tikelen. Deze is volgens den winkelier in dezelfde artikelen zeer concurree- rend en verkoopt dezelfde artikelen cenige dubbeltjes goedkooper dan ge noemde winkelier, terwijl deze toch, en ilc heb het moeten constateerefi, zeer goedkoop die artikelen omzet. Hij kan niet tegen den genoemden markt venter op. omdat.hij kooge belas ting moet betalen, op diirén stand moet zitten, alle lasten en kosten om zijn zaak in stand te houden moet betalen De marktventer beeft die kosten niet U schreef het zoo duidelijk mogelijk in uw artikeltje.» Mijnh. de Redacteur u heeft het met mij gevoeld dat is een onrechtvaardig heid die recht moet gezet worden en u geeft er een zeer goed middel voor aan. Ik wil niet spreken over de minder waardige artikelen die op de markt, aangeboden worden, artikelen die een winkelier niet meer in zijn zaak kan of wil verkoopen vanwege de kwali teit, pasbaarheid, mode of anders zins en ook niet verkoopen kan al stelt hij de prijzen ook nog veel lager dan dat ze op de markt verkrijgbaar zijn; dit moeten de koopers maar zelf ervaren, daarvoor koopen ze markt- goed en hebben zij het zich zelf.te wij ten als ze bedrogen uitkomen. Wel kom ik er tegen op, dat het doel waarom de Zaterdagsavond- markt op de Laat is ingesteld, ver is voorbijgestreefd. Het doel was toch immers de straatventers die toen hun artikelen in de Langestraat, Steenen- brug en andere volkrijke straten aan den man trachtten te brengen 'n vaste plaats aan te wijzen, zoodat ze het verkeer in die straten niet belemmer den. Het was dus hoofdzakelijk voor Alkmciarsche venters. Maar wat is er uit gegroeid? Een groote concurrentie voor onze plaatsgenooten-venters en een kanker vc-or den Middenstand. M. de R., ik hoop dat het laatste woord hierover nog niet is gesproken dat ook anderen hun nfeening uiten en dat wij komen tot een gezonde, ieïler Alkmaarder bevredigende op lossing. Is het. niet een zaak voor de Mid- denstandsvereenigmgen? of zijn de Voorzitters niet genoeg geïnteresseerd bij deze zaak, om de koe bij de hoorns yatten en de kwestie in die vereeni- gea-us een aanvang? gemaakt metT het uitreiken der aanslagbiljetten voor den H. O. Het blijkt .ons dat velen met ergernis kennis nemen van den hoog en aanslag. In ver band hiermede herinneren wij er nogmaals aan dat de aanslag bere kend is over het tijdvak" van 1 Ja nuari 1921 tot 1 Mei 1922. Men oordeelé derhalve niet te opper vlakkig! Belangrijke Vergadering. Dinsdag 20 dezer zal een© voor de Katholieken, hoog belangrijke ver gadering worden gehouden des avonds te 7Va uur in het gebouw „St. Jan". Op deze vergadering worden uitgenood,igd al1 de R. K. Vereenigingen werkzaam op Soci aal gebied. Onmiddellijk daarna vergadering van het pl. Comité van de K. S. A. - IXf gingen tê b^PTfyen.' Ui f» is l10'*' eei1 groot Mid'denstandsbelang. U heeft den stoot gegeven, moge gij oo': de goede resultaten er van zien! Hoogachtend MIDDENSTANDER. GEBOREN: Piet-T Dirk, z. van Hendrik Schel tus en Vokeline Koeten. Jan en Dirkje, z. en d. van Jan Rezelman en Neeltje Bas. Jansje, d. van Wil lem Vyeugdenhil en Adriana Hen drika van Beek. ONDERTROUWD Jan Bloeding en Wendelina Oa- tharipa Maria' Pater. Matthiasi Be nards en Elisabeth Catkarina Duij- neveld. Vcikerfc Baas en Neeltje Schagen. Meindert Pieten Piet en .Elisabeth Cornelia Heusy. .GETROUWD: Ctoraelis Kwakman en Wilhelmina Hcndor.'kse. Adriana Gornelia Kieft 15 jaar. SPAANDER Co. 1 ^msf©s»£iüi¥a3®lae ieurs van 16 Sept. 1921. Opgave van MULDER QUAX, Kassiers. BERGEN. BERGEN. -5- Rijwiel terecht. Het rijwiel dat in den nacht van Vrijdag op Zaterdag voor de wo ning van den heer A. aan den Ka naaldijk gedeponeerd -is, is geble ken inderdaad het eigendom te zijn van (ten heer de M. Men zal zich herinneren dat diens rijwiel1 dien Vrijdagmiddag voor een niets waardig ex. geruild was. Niet doi or gegaan, De aangekondigde openbare v'ei'koo- piing. ten overstaan van Notaris Mr. A. P. H. de Lange, van een winkel- en woonhuis met erf aan de St. Antoiniusstraat, eigendom van- en bewoond door den heer J, Klanlcer, is niet doorgegaan, O b 1 i g a t ie uitgeloot. Van die in 1919 ten laste 'dezer gemeente aangegane geldleeping, is uitgeloot obligatie Nr. 40, welke op 31 December, a.s. aflosbaar is met f500.—. 1 A a 11 s 1 a g H. O. Dezer da- VALSiCHHEID in geschriften. In aansluiting aan het bericht, dat wij reeds in een deel onzer vori ge oplag© pfaatsten, kunnen wij nog melden Voor Tie Rechtbank te 'Alkmaar heeft indertijd terechtgestaan ds 50- jar'go kantoorhouder bij de poste rijen te Sehermerhorn, beklaagd van valsehheid in geschriften met ge bruikmaking van het vervalsehte ge- Ëchrift. Op' 27 September 1920 zou hij een poetwissel groot 145.75, be stemd voor J. J. van der Bos, te Schermernjorn, val&clielij'k met den naam van J. J. v, d. Boe voor ontvangst gjteekend hen-ben. H-itrna zond hij, volgens de tenlastelegging (len valschelijk voor ontvangst ge- teekenden postwissel ter varan;woor- ding naar het postkantoor te Alk maar en vermeldde hij in het re gister van ter uitbe aling ontvan gen postwissels valschelijk, dat de postwissel op 27 September aan den geadresseerde was uitbetaald. De Rechtbank sprak dqn beklaag de op 22 Maart vrij. Het O. M., dat tien maanden gevangenisstraf had geëischt, kwam in hooger beroep van het vrijsprekend vonnis en Don derdag diende d&ae zaak voor liet Gerechtshot te Amsterdam. Beklaagde ontkende. De handte©- kening heeft beklaagde niet ge schreven, maar is -door Van den Bos gesteld; aan wien hij het geld Uitbetaald' heeft. Desgevraagd aeicle beklaagde zich de zaak zoo voor te ste.len: beklaagde bezorgde- den postwissel Zaterdagavond 'ten huize van Van den Bios, die den post wissel zelf aanpakte (zijn vrouw was toen niet thuis) Maandagmor gen Len uur betaalde beklaagde den postwissel aan Van den Bos uit. Beklaagde nu gelooft, dat Van eten Eois tegenover zijn vróuw gelogen heeft, dat hij postwissel' en geld niet ontvangen heeft. De vrouw heeft daarop aan ver schil.nd© meiiscliq# verteld het geld niet ontvangen te hebben, wat de poiitie ter oore kwam. Do rijksveld wachter heeft toon aan beklaagde gevraagd of hij het goed vond, dat. do justitie ,de zaak uitzocht. Be klaagde heeft hierop, geantwoord, dat uitstekend te vinden. De heer Bois, een 77 jarig gepen- «iomneerde- van de Maatschappij „Ne derland", krijgt om de veertien da SV3 van di© maatschappij zijn nen- a.ocii toegezonden. Hij blêer voihpu, den postwissel en geld niet ont vangen te hebben. Na het boeren^ van een ige getui gen en deskundigen, wat geen nieuw licht in de duistere zaak braoht, nam de advocaat-generaal, mr. ,Van Geuns zijn requisitoir. Spreker noemde deze zaak een der meest raadselachtige zaken, die in den laatsten tijd voor het Hot behandeld zijn. Hij voor zioh twij felt niet of het Hof zal oen vrij sprekend arrest geveji- Ook spreker' acht niet aanwezig een krachtig over tuigend bewijsmateriaal ten nadeele va-n beklaagde. Op een viertal pun ten wenscht spr. de aandacht te vestigen: lo. de persoon van beklaagde stond tot nog ,toe bekend als een fatsoenlijk, braaf en eerlijk ambte naar, ten aanzien van wien, volgens den directeur van het postkantoor te Alkmaar noodt van eenige onre gelmatigheid op geldelijk gebied ge bleken ia 2o. de benadeelde Van den Bos heeft nadat hij den postwissel niet ontving veertien dagen -getreuzeld en getalmd mét zioh daarover tot beklaagde té wenden, hoewel het gezin behoefte aan het geld had; 3o. Van den Bos wilde- niet we ten yan aangifte bij de politie en STAATSLEENINGEN 5 °/o Nederland 19 BANK-INSTKLLINGEN. KoJ. Bank Indische Bank Handel Mpij NDUSTR. OND. BINNENLAND. Insultnde Olielabrieken INDUSTR. OND. BUITENLAND Steel comm CULTUUR MAATSCHAPPIJEN. Bodjong Companïa. Cultuur Vorstenlanden Dito ictiong H. V. A fava CuUuur Poerwöredjo MIJNEN. Redjang PETROLEUM. Dordtsche Petroleum. Gee. Holl. olie. Oudr Kon. Petroleum Orion rubbers. Amstcrd. Rubber Deli Bat. Rubber I Koloniale Rubber Nederi. Rubber Serbadjadi Intercontin. Rubber SCHEEPVAARTEN. Holl. Amer. Lijn i1 oil. Stoomboot Holl. Lloyd Kon. Boot Paketvaart Scheepvaart Unie SCHEEPVAART BUITENLAND, Marine comm, Marine pret. TABAKKEN. Besoeki Deli Batavia Oude Deli Medan Senemba AMERIKA Southern KaJlr. Union Pacific bet -en koers o onveianderd (Ontvangen per dnudlooze telefoon.) Vorige koers 94 3/i 232 I 2 U/ff uV/z 13354 71(4 ïJS'J 122 332 I4 x 18 ->yj 64 423'''. 148s/,! 470 4= 3,1/: 64 42 -H1/'- I571/. 9 llv iSS 71 5 ^1 108 213^/. isMc 38 9Sh- 334 3aI 324 415 a6l/. '55 Koers rail raden te plm. 1.30 plm. 1.45 plm. 2.- plm. 3.15 120 1191/. 146 *i9Vs Z23 - 9 Si/4 99 V? - iy - 138 118 373 94 70 I37V1 372 25O 93 6g'/2 136-1. zr6 374 69 136 'li 375 93 413 142 458 40 141 457 14'Vs 4 457b 87 85V? 86 84V2 44 43 i85 186 I 5 1 7jA HO-"/ - - 5''V2 no - 3-2 320 O 410 0 - zS *55 plm. s.30 132 '45 7S/4 70 '38T 127 375 93 V2 41a 4551/s 84b 3'7l 322 PROLONGATIE vorige lcoers 3l/2 lieden -jl,' W lüSE.f KOERSEN V or.ge Vóórti urs- lcoers oers iJato eden Berlijn 2.93 2.942.C.6 Pacjs - 20.20 2..+0 2 2 <1$ Brussei 22.02?^ 22.S7I/ —22 22V2 W eenen O.27 c.277.28 Londen II.8O 11.8011.81 New York 3-19 3.18—3.19 VREEMD BANKPAPIER Duitsch Bankpapier <ro#d) O.O: 1 3<>5 O ft»nT P ink-" O 'ze.cl©„.aten wij deze zaak maar onder eikander uitmaken"; 4o. het schriftonderzoek is met groote nauwgezetheid gevoerd, maar is wat beklaagde aangaat negatief uitgevallen. De verdediger, mr. De 'Groot uit Alkmaar, bracht hulde aan het strkt eerlijke, onkreukbaar, recht vaardige requisitoir van den advo caat generaal. Alle verdenk ng, die tol dusver op beklaagde rustte, is door den advocaat-generaal weg genomen. Pleiter verzocht een arrest op korten termijn, zoo mogelijk nog heden. Na raadkamer tvees het Hot on middellijk arrest. Dit strekte lot bevestiging van het vrijsprekend vonnis. Wewbarsciit Verwachting: Zwakke to1' matigen Oostelijke tot Zujdelijkén wind, zwaarbewolkt met tijdelijke opkla ring, waarschijnlijk nog regen of on\\. crabu'cn, zelfde temperatuur. Zon op 5.56 v.m. Zon onder 8.07 nam. Maan op: 10.17 nam. Maan onder: 0.07 nam. Vioje Maan 17 Sept. 'smor. 7.43 ju».iw TWEEDE KAMER. DEN HAAG. De motie-Schaper, be- teellcp.de jnlrekking van de woning- houw-circulaire, werd verworpen mei 42 legen 23 stemmen, Dc motie van detizelideii afgevaar digde, inzake niet-ach l erslel®g van ge meente- en vereenigingsbouw bij pi'e- liiiebouw, werd verworpen met 45 le gen 22 stemmen Aangekomen was het schrijven van den heer Van Ravesteijn met de rne- dedeeling, dat hij de vragen, omtrent de gevangenhouding van Groenen- daal niet tijdig 'heeit kunnen f.onnu- iceren en uitstel van zijn interpellatie verzoekt. l>e Voorzitter stelde vcor, de inter pellatie van de agenda af te voeren. De h'eeren Troelstra en Kolthek protesteerden tegen de wijze, waarop de Wae;: Van Ravestéijn de zaak dér dienstweigering behandelde. Be lieer Van Rayestcijn verklaarde, doior 'ornstandigheden, buiten.zijn Wu, niet in staat te zijn geweest, dé vra gen tijdig! zóó te- formuléefen, als het meest in het bellang der zaak was. Het' voorstel van den Voorzitter werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen. BEZOEK YAN 11. M. AAN ZEELAND. MJDDELBURG. II. M. de Koningin «al na Haar bezoek aan Zeeuwsc.il- Vtaanderen via HansweertVlake te- rufikeeren en aldaar in den Koninklij ken trein stappen. De trein zal rijden naar het station Krujningen, waar over- 1 nacht wordt. Zaterdagochtend keert II, 'Vi V4£jLT<)r«u. llurii DEN HAAG. II. M. de Kon. is liedenmotigcn» te Terne.uzen nanit Z M, den Koning van België begrc door den gouverneur van Oosl-VJaa clereu (België), graat de Kerckhoven i. Denterghem. De Koningin ontving 's Konings ver telgenwoordiger aafi boerd van de „IIy drograph". VOORLOOPIG SAKKTBEHiClIT. ALKMAAR, 16 Sept. Op de Kaas- markt waren aangevoerd 116 stapels, wegende 92.000 K.G. FabriekskaosKleine m. m. f73. z. m. f 70.Commissie in. m. f70, Boerenkaas: Kleine m. m. £71.50, z. m. f70.Commissie m. m. f73. m. i'68.Handel goed. ALKMAAR, 16 -Kept. Op de Graan markt waren aangevoerd totral 6o23 zakken, als:' 1622 tarwe 114.2515.ÖJ, 165 rogge f 15—16, 1791 gerst. chv. 1 15—17 75, 2018 haver f' 12.50—11, 3bo paardehoonen f 15.50—16, bruine bon nen f4011, citroen" id. f3715, du, ven id. f2125, witte id. f32, 7 roo en geel mosterdzaad 1" 31, 20 karw., zaad f30, 50 blauwmaanzaad f47.5; 18.50, 485.erwten groene kt. f202., id. id. gr. i 3416, id. grauwe f 10— 152, id. vale- f 3148 per 100 K.G. AMSTERDAM, 16 Sept. De aardap pclenprijzen en heden: Andijker blauwe i'6.605.65. Dc overige prij zen waren onveranderd. Aanvoer 1 la- dinir. liOORN, 15 Sept. Kaas. Kleine f6o Commissie 72.Fabriek f72.Aan- voer 42 stapels, wegende 22.846 K.G BROEK OP LAN GEN DIJK, 15 Sep Langed. Groentenveiling.. Bioemko-ol l soort f5.108, 2e soort f23.70 pc, 100 stuks; rooeïe kooi le soort f3.90— f 6.50, 2e soort f 1.40—3.30, 'gele kcx le soort f5.30—8.40, 2e soorL f 1.90 t 4.90, witte kool 15.408.60, 2e so 12.per 100 K.G.wortelen f7.!., 112.70 per 100 bos; aardappelen: meesters f8.80, blauwe f7.30S.60 genbeimers 16.507.10, bravo f 6.9; 1 7, drielipgen 1' 3.60, kleine f 2.80, bic.- 15.20—i7. Lö, gele nep f9.30—9.70, d, lingen 16.907.60, uien 19.5010,i„ losse wortelen f 5.80S.30, slabooiïen fOO.lO70, alles per 100 K.G. Aanvoer 240Ü st. bloemkool,. 155.00C K.G. roode kool, 71.000 K.G. witte kool, 85,500 K.G. gele kool, 600 bos worte len, 2000 K.G. losse wortelen, 7600 K.G uien, 500 K.G. gele nep, 8800 K.G. aard appelen, 5550 K.G. bieLen en 260 K.G slaboonen. N O R D - S CIIA R WO U D E, 15 Sept. Blauwe aardappelen f 8.208.30, bravo f 6.607.30, eigenheimers f 6.607.90, drielingen f3.703.90, nep f88.70, drielingen f7.107.60, uien f9 2010. roode kool f3.606.50, gele kool 15.40 8.50, witte kool f5.506.70, losst peen f7.908.70, spercieboonen f60— f61.—, alles per 100 K.G.; peen f6.IC -12.70 per 100 bos; bloemkool f4,7ö

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 3