Jan van der Pnl. Laat 148 n.b. de Krebbesteeg. Alkmaar. nOllHTBLOIKiH. Eenig fijn. Thueré s GROOTE DRAVERIJEN jeest de Sport-llliistratie. Banketbakkerij De Winter Prima Bilersoeciilaas Prima Saaculaas Steunt de Mtiieke Pers. COBET's LAAT 142, ALKMAAR Voetbalschoenen Kennis St. Pancras RIJWIELEN, GUUS UUEff. LIJSTIN Thneré's Thee. Rijkstuinbouwwintefseliool te Alkmaar. Winiera?on(lsehool Vita Nova beschuit Extra aanbieding eerste soort Westlandsche Kasdruiven, groot van korrel, voor 45 ct per pond. Pracht Bananen voor 7 cent - Eerste soort Handappels 25 cent per pond. - Versche Pindas 10 cent per ons. L. T. B. Aid. Heiloo. „De Katholieke Vrouw", MUZIEK Gebr. DEÜTEKOM Priii Eierkolen J ESIJSPER DUMGE^'s - Carbid-, Kaars- en Electrische Rijwiel-Lantaarns. KARL BiREKOVEN, 65 cent per pond. G. li WIEIJROOS, OCH OCH OCH EL jemwia L Effecten, Coupons, Prolon gation en vreemde valuta's. iagellücs iirsefj verkrijgbaar Handelt Haifp©@iesi, f Sé.76 per Éi,SU A. BRASSER SC9 VEiGMAHN -TEPPEMA, WEITJES en JASJES BIIPiSSESOE HOEDJES. WOLLEN BÉBÉ-ARTIKEEEN LAAT 148, hoek Krebbesteeg DUINKONIJNEN Drinkt PAKJES VERF Chemische fabriek Jriesia"; JAN DE VRIES, 14 ©ent per1 ons- Aangifte van leerlingen voor den nieuwen Cursus Flinke Werkvrouw. Sporthandel. alle Maten, f 9.- per paar. Abonneert U op het weekblad W. NEDERKOORN Het leven zou nog duurder zijn, als deze goetkoope KANTOORBOEKHANDEL er niet was. SCHOUTENSTRAAT S. OTT, bij Wed. J. BLOKKER, Prijs-Katgooien. ONTVAIIGER SPECIAAL HUIS 13 KINDERGOEDEREN GROOTE KEUZE vanaf 110,- KINDE^WAGENBAND. Het is nu nog tijd voor de inmaak van boter Hekelstraat 11, Alkmaar. Tel. 539 Laat 123 Joh. Kiihne v h G. H. Koster Alom verkrijgbaar. Banketbakkerij Tp c°\ "VST" es N. V. Kennemer Sportclub Alkmaa r te Alkmaar, op Zondag 18 September te houden op de baan op het Sportterrein VAK Prima zoete Druiven a 45 ct. per pond. Tevens alle soorten rijpe Handperen. Een reuzencoliectie FSJÜE FRUIT. E. UN ABC, to. het Postkantoor, Telef. Int. @01. Telef Int. 601. SLUIT. OR ZONDAG, AMSTERDAM PURMEREND 20 cent pea* on s. te SCHAGEN. Prima kwaliteit. Lage prijs. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een ge duldig ziekbed gesterkt met de H H. Sacramenten der Stervenden,onze innig gelielde Dochter en Zuster k JEANNE, in den ouderdom van 15 jaar. C. K1EFT. M. C. KIEPT Morsch. ADRIAAN KIEFT. JAN KIEFT. COR KIEFT. Alkmaar, 16 Sept. 1921. Heden overleed, na een lang en geduldig lijden en na vóór zien te zijn van de H.H. Sa cramenten der Stervenden, onze geliefde Zuster, Behuwd- 8 zuster en Tante Catharina Maria Gaal, in den ouderdom van ruim 60 jaar. Uit aller naam, Fam. GAAL en Kinderen. Purmerland, 15 Sept 1921. gevraagd? 'lij» lM. ZEEVAT, Straatweg ie Heilooj Nette Dienstbode- Gevraagd een nette Dienstbode. Adres Fa. H. S. R1JKENBERG, Sehoenmasazijn, Peperstraat 126, Purmerend NET MEISJE. irevraa^o een net meisje, niet beneden 16 jaar, voor halve dagen, 's Zaterdags tot 4 unr. Adres: Laat 225 NET MEISJE. Net meisje gevraagd voor halve dagen, Vrijdags den heelen dag, bij G. H. RANZIJN, Baansingel 47 hoek Catsstraa Net Meisje. i\et meisje gevraagd voor de huishouding. Adres: te bevragen Bureau van dit blad. Woonhuis. Te koop een best woonhuis met stal en groot erl. Te bevragen bij Jb. VENDEL, Schermerpad, Alk Zit-Siaapkamer. R. K. Heer zoetit Zit-Slaapkamer met volledig pension. Brieven ond. No. 18016 aan het bureau van dit blad. Bioembolienveid. Te huur 3 11.A. best bipembol- lênveld, geploegd en geëgd a 85 cent de roede, ook bij gedeelten te huur. AdresJ. HART, Boekeler- meer, Heiloo. Herdershond. Aankomen loopen een lichi bruine herdershond, reu, bij P. WEEL, Berkmeer. Tegen gemaakte kosten terug te bekomen. Bij genoegzame deelname za lezen winter wederom een luin- 'jouweursus voor volwassenen wor den gehouden in bemestingsleer enz. Aangille daartoe vóór Dinsdag 20 Sept. a s. bij ondergeleekende. J. SCHUDT, Secrelaris L. T. B., Stationsweg, Heiloo. Gevraagd een flinke Werkvrouw. A. ELDERS, Bergen aan Zee. Prima kwaliteit. Uitgave van de N.V. Drukkerij „de Spaarnestad", Haarlem. Prijs voor leden van den R. K. Vrouwenbond t 3.per ïaar, bij haltjaarlijksche vooruitbetaling, voor niel-ieden f4 - per jaar. Voor Alkmaar bestaat er gelegenheid tot betaling per week (resp. 6 en 8 cent). Men gelieve zich hiervoor op te geven bij Mevr. STEGER HOEK-Rosenlahd, Baansingel, Alkmaar. Goedkoope Schoenwinkel St. Annastraat 27. Grootste concurrent in degeli]k Brabantsch schoenwerk. ONTVANGEN: waterdichte SNEEUWBOTTINES met dubbele zool f 10.75. Meisjes Boks- leeren RIJGLAARZEN, ijzersterk, de' grootste maten No. 37-38-39, f7.25. Jongens ijzersterke RIJGBOTTINES, de grootste maten No. «37-38-39, f' 6.90. Dames bruin en zwart leeren PANTOFFELS, alles leer, f 4.50. Heeren Bokgkalfs RIJGBOTTINES, nieuwste modellen, met laktoon f 11.50. Heeren Boksleeren RIJGBOTTINES, elk paar gegarandeerd, f 8.25. De eehte Engeische voetbalschoenen, prima, prima, f 8.75. Beleetd aanbevelend, D. A. DEKKER. GROOTE AFSLAG van Vet en Spek. Vet Rookspek Speklappen Bemalen Spek Mager rookspek Doorregen speklappen Eigen gesmolten Vet. Bij de 5 pond 5 cent per pond korting. Aanbevelend, 7 per 5 ons 65 cent 60 60 90 80 90 snoorstraat 22 gem. 'KOEDIJK (N.-H.;, $pooi*haIte, op Zondag 18, Maandag 19 en Dinsdag 20 September. ZONDAG en MAANDAG DINSDAG Goede eonsumplie en billijken prüs. in Branöstoffer, Tuinstraat 8. N.V. Cacao- en Chocolaadfabriek J. A. VAN DEN DUNGEN, Nijmegen. mooie sorteeriug Moiré en Satinet Rokken, 1 2.35, f 2.75, f 2.95, f 3.25. Huishoudschorten, Mooie modellen. Ruime maten Laagste prijzen. Jaeger Lijfjes, Kousen, Hemdèn, Pantalons enz. enz. IJzersterke Sajet, 32J4, 49, 69 ets. per knot. Gekleurde Sajet 49 cis. per knot. Beleefd aanbevelend, LAAT 128, ALKMAAR, (naast de R. K. Kerk) HOUTTiL 64, ALKMAAR. 0 MET Verschillende merken Eetste klas Reparatie- Inrichting TELEFOON 671. waarvoor ik U de echte Keul- sche potten aanbeveel. Omtrent kwaliteit niets wat beter is. Houtwaren voor de keuken, Borstelwerk voor de huishouding tegen concur- reerende prijzen. Aanbevelend, tas (Panklaar), voor Schilderijen Portretten Teekeningen Eisen enz. THEO GROOTHUIZBN. Hekelstraat 16 - Alkmaar. Huigbrouwerstraat 8. Zoo juist ontvangen: BAAIEN, MOLTUNS, FLANELLEN, TRUIEN, zijden en katoenen CACHENEZ, HcEREN- en DAMESSTOFFEN. enz. enz. Uitsluitend prima qualileiten, billijke prijzen. Zegt het voort. Zie élalage. Boterspeculaas. s namiddags half twee Totaal aan prijzen: 1 2200 benevens Kunstvoorwerpen. Toegangsprijs: 1ste Terrein aan de b'ieuwpoortslaan f 2.50. 2e Terrein san de Zandersloot f 1. Toegangskaarten zullen vanaf 's morgens 10 uur verkrijgbaar zijn aan het lokaal van den heer W. MOOIJ, Koorstraat en vanal Zaterdag 17 September bij de Firma DE FRENNE, Langestraat. Ondergeleekende maakt bekend, dat het Toelatingsexamen vooi bovengemelde school zal worden gehouden op Dinsdag 27 Sep tember, te 9 uur v.m. Aanmelding vóór 25 September. Programma op aanvraag verkrijgbaar. De Directeur, J. G. HAZELOOP. Gesonele is steeds verkrijgbaar: fflF" ZUBE l)fi ETAliACwEÜS, Beleefd aanbevelend, UIJIII 11. In 11[f| .[[fl in alle kleuren. Per pakje ÏO cent. Slijters flink rabat. Aanbevelend, Zaadmarkt 72-74 TEL. 324. -:- ALKMAAR. imTmiïü Leden van de Vereen, van de Eff. Handel te Amsterdam. Damrak 28—30 Koemarkt 108b Telefoon C. 295 Telefoon 107. Aan ons Kantoor te Purmerend zijn des namiddag ten 1% uur de openingskoersen der Amsterdamscbe° Ef- fecten Beurs te bekomen. Op aanvrage zenden wij gratis wekelijks Beureoverzicht. Belerfd aanbevelend kan plaats hebben by een der ouderge- fteekenden vóór 2§ Sept. a s. ONDERWIJS- wordt gegeyen in Boekhouden, HandelsrekeneD, Ned. Taal, Aardrijkskunde, Rekenen, Duitscb en Engelsch. DE LESSEN BEGINNEN 4 OCTOBER. Het schoolgeld bedraagt f 15.voor alle vakken, f 12. voor de verplichte vakken, f 10.voor twee talen, f 7.50 voor één taal. - Minvermogenden betalen de helft, onvermogenden kosteloos. Het Bestuur: Ch. H. Th. SCHMALZ, Voorzitter. J. II. SCHENE, Secretaris. L. VAN RIJSWIJK, Penningmeester- Vraagt Uwen winkelier uitsluitend van de beschuitfabriek' „Vita Nova", Purmerend-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 4