Alk: E zm BANK-ASSOCIAT aar-s t; „QWS BLAD" Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: SIKHS'433 PRIMA GEURIGE PIJPTABAK J. R. HEUSS - ALKMAAR MNNRNI AND ISTH Eli amn mea E^EIIHIEIEEIIIü Li ZATERDAG 17 SEPTEMBER 1921 No. 285 "1 - 14e JAARGANG p^TT^h^iné^ wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen got een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200,—, f 100,—, f 6Q,—f 35,—, f 15,—. Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25 elke regel meer f O 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor- uitbetaling per plaatsing f 0.60 No. 2 ZANBELAB 10 Cis parlementaire kroniek. Fa. J. IJSJES Ez. RIJTUIGEN en WAGENS gefafeffloéerd dóór de TafosJksiafesiek Neesnt psroef mei clese kwalsteateia Isa fraaie vergsakkmg;. Vraagt %e Uweza winkelier WIE WORDT ER WUS UIT? BEZUINIGING. KOE Mr. MARCHANT DEBAT TEERT! ALWEER EEN VOORBEELD!!! sssiïsienlandsch Nieuws. Kapitaal en Reserve f 19.500.000.— Direct.K. VAN NÏENES Jr. CrsciisIeiSj Psposito's, /lasi- eit Verkoop vasi EHecSest. ALLE BANKZAKEN. XERK EM I8KÖ0L. ÖRBE EH ÏRBEID. NOORD-HOLLAKDSCH Abonnementsprijs: Per kwartaal voor Alkmaar 6 f 2' 0 60 f" hooger. DER PÖÏT fit BS VLAM EINDHOVEN. De interpellatie-Marchant. Wanneer de heer Marc'nant gemeend lioeCt, dat zijn interpellatie over de recon structie van liet Kabinet, waarmee twee da gen zijn zoek gemaakt, niet den indruk in den lande heeft gewekt, dat het hem te doen was om de Regeering te plagen en te tergen, dan lijdt hij aan zelfverblinding. Wel heeft hij het doen voorkomen, alsof alleen het landsbelang hem lot spreken drong, maar tusschen al zijn mooie woor den over vertrouwen en waarheid en zui verheid, kwamen telkens en telkens weer pogingen voor den dag om te stoken tus schen de partijen der Rechterzijde en tus- sohen de Regeering en de Rechterzijde, om het Kabinet zooveel mogelijk te benadee- ien. Men kan, zonder vermetelheid in oor deel. nu al voorspellen, dat de chagrijnige afgevaardigde, in liet komend zittingjaar, dal minderwaardig spel zal voortzetten. De opzet van zijn feilen aanval op de JSegeering, trachtte de heer Marc'nant te cumoufleeren, door te gewagen van het wantrouwen dat hij in de Reclitsche pers ontdekt had inzake de voorwaarden waar op de coalilievrede werd gesloten; de op lessing der crisis was zorgvuldig als een Reehtsch onderonsje behandeld; hij be greep waarlijk niet, de eenvoudige man, waarom Pop heenging, terwijl Ruys bleef, terwijl toch ook deze het oiUwerp-dianxt- Jjiichtwct had ondertcekcnd; hij was zelfs zoo vermetel het nog minder verklaarbaar 1r vinden, waaróm de heer De Vries heen ging. die toch zoo gesteund werd door de Rechterzi'de: hij richtte een feilen aanval op de Ministers van I.Issclsleyn en De Graaff, die hij ook had willen zien weg gaan, omdat de eerste door gebrek aan waarheid meermalen incidenten veroor zaakte. en de tweede een werktuig zou we zen -der exploitanten, een dorre bureau craat: hij noemde reeds nu het optreden van Minister De Geer een .mislukking, om dat de nieuwe Minister van Financiën de regeling der gemeente-financiën zou Ijcb- hen achterop gesehoven 011 de militaire kiek van Oorlog een volledige overwin ning zou hebben behaald; hij repliceerde en dat was wel heel kras met een tevoren opgeschreven rede, waarin hij meende le mogen beweren.' dat Minister De Geer als politiek man in het Kabinet was gelreden, in verband met de spanning h'sccben Katholieken en Christelijk-Hislo- rischen en wel om te accentreeren dat de fatholieVcn over de geheele linie (van de fence lot processieverbod) hadden gcca- pil'deerd. Deze politieke ophitsing en stokerij te talen voorkomen ais geheel in 's-Iands belang, is wel oen sterk staaltje van de grenzelooze brutaliteit van den heer Mer chant, van wicn wij op dit punt trouwens heel wat gewoon zijn. De door den interpellant gestelde con crete »vrasen luidden: I. Welke redenen hebben het Kabinet genoopt lot een collectief verzoek om ont slag? -■ Wat is de grond, waarop na de op dracht van H. M. de Koningin aan den heer Kuvs de Beercnbrouck 0111 een nieu we voordracht te doen tot handhaving van hc! tegenwoordige Kabinet, zij liet voor- zoover noodig, in gewijzigde samenstel ling de handhaving van het Kabinet in de zelfde samenstelling onmogelijk bleek? 3. Waarom bleef de wijziging beperkt tot de vervanging van de Ministers van Fi nanciën en Ooriog? 4. Op welke gronden bleek de vervan ging noodzakelijk: a. van den Minister van Financiën? b. van den Minister van Oorlog? 5. Welke wijzigingen zijn er door de reconstructie gekomen in het program en beleid van het Kabinet, met name wat be treft de departementen van Financiën en van Oorlog? Het was o. 1'. van Minister Ruys goed gezien, den scherpen aanval van zijn poli- ticken vijand, in eerste instantie kort en sober te beantwoorden. Het antwoord van den premier kwam hierop neer, dat het kabinet besloot tot een collectief verzoek 0111 ontslag om de verwerping der legerorganisatie, welke een gewichtig onderdeel was van de taak, welke het kabinet zich had gesteld en om dat het parlementair gebruik wil, dat na zulk een votum aan anderen gelegenheid wordt gegeven de taak van het kabinet over te nemen. Minister Pop kon uit den aard der zaak geen deel mceruitmaken van het kabinet, toen dit zich schikte in de noodzakelijkheid om het bewind te Wijven voeren. De legerorganisatie droeg 'IC onderteekening van Minister Ruys al leen, omdat Binneulandsche Zaken be trokken is bij de uitvoering van onder deden der Militie wei. Minister de Vries kon niet sle.eds rekenen op voldoende, in- RSJTO5GF&BR1EK ALKMAAR GROOTE VOORRAAD Levering onder garantie Prijzen uiterst laag stemming en daarom was het goed daar mede rekening te houden, toen men toch eenmaal aan het reconstrueercn was. Tot verdere wijziging van de samenstelling van het Kabinet gaven de omstandigheden evenwel geen aanleiding. En wat de plan nen der Regeering betreft, die van den Minister van Oorlog blijken uit de Nota van wijzigingen op de Dienstplichtwet, die van Minister de Geer zullen blijken uit de Millioenennota. Deze laatste ging in'op de zeer persoon lijke aanvallen, waarmee de inlerpellant h'em te lijf was gegaan. Hij verklaarde, dat hel verlangen om de gemeenlefinanciën definilief te regelen een der voornaamste redenen was voor liet aanvaarden zijner portefeuille en dat hij 't doet goed zulks te liooren nog altijd van oordeel is, dat de defensie op de eerste plaats in aan merking komt voo het snoeimes en dat de Minister van Oorlog hem wil helpen snoeien. Natuurlijk deed ook de heer Troelstra zijn duit in 't zakje, ook liij viel was er iels anders van hem te verwachten? de coalitie, die doom in 't oog der socialisten, scherp aan. Eerlijker kwam de heer Dresselhuys de leider der Vrijheidsbonders, uit den hoek. Hij erkende tenminste dat re constructie de eenig mogelijke crisis oplossing was, omdat de Linkerzijde niet in staat is tot regeeren. Alleen vond hij, dat de reconstructie uiter lijk wel heel weinig verandering heeft gebracht. Maar hij wilde de Millioenen nota afwachten om te kunnen beoor- deelcn, of de reconstructie inwcnd'g iets beteekent, vooral in dien zin, dat er groo'.e bezuinigingen zullen komen. Het tegen de Regeering gespeelde spel, zap niet volmaakt geweest zijn pis de zoogenaamd rechtsehe lieer Van dè Laar ook niet zijn gal over de coalitie, die z.i. het clericalisme dient, had uitgestort. In een baeadigd speech,je, wees dc anti-revolutionnaire lieer Rulgcrs er op, dat het bijeenblijven der coalitie aan)?-wezen is, behalve om de een heid van beginsel welke evenwel niet uitsluit dat verschillen kunnen bestaan en dat samengaan soms moei lijk kan zijnook omdat 011s land een Constitulioneeie Regeering noodig heeft en geen enkele andere parlij- gro-e peering in staat is lot regeeren en betoogde toen kort, bondig en af doende, dat het aanblijven van het Kabinet de eenig mogelijke oplossing der crisis was, omdat geen ander Ka binet de Regecring zon hebben kun nen overnemen. Het kon wel niet anders, of de repliek van Minister Ruys, was veel uitvoeriger en ook van meer beteekenis dan zijn eerste rede. Het deed ons goed van hem te hoo- ren (al was ook kwalijk anders te verwachten), dat het kabinet verze kerd was van de instemming der drie groepen van de Rechterzijde met hel nieuwe militaire program. Volgens den Minister, raakt het systeem-Van Dijk niet aan het beginsel: beperking der militaire uitgaven zonder verzwak king der weermacht. Het ste'sel-Van Dijk is bovendien goedkooper dan dat van Pop en zal meer geoefenden op leveren. Omtrent de niet-opheffing van het pi'o cessie-verbod verklaarde de Minister, dat het bij de Regeering reeds vóór het uitbreken der crisis vaststond, dat het Godsdiensthoofdstuk der Grondwet in zijn geheel ?dus ook met kapitalisatie der uitkeeringen aan de kerkgenootschappen) of niet moest worden herzien. En daar bedoelde ka pitalisatie thans financieel onmogelijk is, moet ook de opiieffing van het processieverbod vervallen. De Chris lelijik-Historisohe heer Schok king wilde thans niet over het militaire vraagslu'k spreken, maar wenschte te volstaan met de opmerking, dat de voor stelling van zaken, in deze door den heer Dresselhuys gegeven, niet juist was. Na de tweede redevoering van den mi nister was er voor hem geen reden meer tot vragen stellen. De oplossing der 'crisis kon geen andere zijn, dit weet de Linker zijde ook heel goed en daarom is haar criliek zoo onoprecht. Tegenover de beweringen van den heer Marchant. dat de crisis reeds was opge lost toen de leiders van de Linkerzijde weerden gehoord, constateerde spr-, dal zijn groep op dien datum nog geen over leg met het Kabinet over een reconstruc tie had gepleegd. Men verkeerc niet in den waan, dat al- leen de Rechlsche pers, de wijze, waarop de heer Marchant zijn interpellatie lan ceerde onomwonden afkeurt. Het liberale „Hbld." schrijft er over: We zijn er van overtuigd, dat de heer. Marchant verblind door de politiek, niet inziet, hoe weinig belang de overgroote meerderheid van het Nederlandsche volk nog stelt in zulke politieke kwesties en hoezeer hij en de zijnen doo liet forcec- ren van een politiek debat, de Tweede Kamer nóg meer vervreemden van het volk dan ze het zichzelve reeds heeft ge daan. Door de uitermate handige ant woorden van den premier, is de politieke voorbarigheid van de interpellalie-Mar- chant, voldoende aan de kaak gesteld." En het „Vaderland", van dezelfde po- tieke kleur, schrijft niets meer of minder, dat „de heer Machant wel tot de conclu sie zal zijn gekomen, dat zijn typisch-i rij- ziimig-democratische begeerte óm alls andere parijen een vlieg af le vangen en de eersle Ie zijn, die de Regeering aan den tand voelde over de „rëconslruclie aan zijn interpellatie geen goed heeft ge daan. Door zijn te groole haast kwam iiij onbeslagen len ijs." En dit wordt gezegd van een man, die anders uitmunt door degelijkheid vaii redevoering en door het goed gedocumen teerde er van. Inderdaad, veel genoegen beleeft de heer Marchant niet van zijn „le groole haasl om de Regeeriug le hesloken. Hij heeft niet anders verdiend. Wij hebben thans achtereenvolgens drie merkwaardige en lichtelijk tegenstrijdige uilingen met dezelfde onversloorbare ge lijkmoedigheid cn zonder commentaar in liet „Volk" afgedrukt gezien. Vooreerst een artikel van den partij voorzitter Vliegen, waarin deze niet kou komen tot oen aanbeveling van do liulp- verleeningaan bet hongerend Rusland. De heer Vliegen was doodsbenauwd, dat die hulponderiieming kon strekken tot bevestiging der macht van do sovjet-regee ring, en dat bad deze, die zoolang met haar goud de socialistische beweging in West-Europa had tegengewerkt, niet aan haar verdiend. Op dc tweede plaats publiceerde het „Volk" een manifest van den president der socialistische republiek Georgië, waar in met felle kleuren de tirannie der Rus sische bolsjewieken werd geschilderd en om hulp werd gebeden voor het uitgemer gelde Georgische volk. Thans drukt het „Volk" een manifest af van het bestuur van het I. V. V., waarmee in één adem voor de Rossen èn voor de Georgiërs een beroep wordt gedaan op de offervaardigheid van liet geheele proleta riaat. Dit niet alleen. Het Internationaal Vakverbond wijst er op, dat de vijanden der Russische revolu tie, de reactie, in de weer zijn 0111 de liuip aan Rusland te bezigen als een machina tie om de sovjet-regeering ten val le bren gen. Lukt deze toeleg, dan krijgt men in Rusland een conlra-rcvolulionnaire regee ring onder bescherming van liet Wes-l- Europeesclie kapitaal. Dit mogen de vakverecnigingen niet dul den, zegt liet bestuur van het I. V. V., dat er aan herinnert, hoe het Internatio naal Vakverbond*reeds eenmaal de reaclie het tot den slag opgeheven wapen heeft uit de hand geslagen. Naar aanleiding van de drie uitingen, stelt de „Volkskrant" een paar vragen: Hoe denkt het bestuur van liet I. V. V. over bet manifest van den president van Georgië en de daalin, vervatte aanklachten tegen het sovjet-bewind? Niet de moeite waard? En hoe voelt Vliegen zich, die bang was dal de bolsjewieken de hulp uit Europa zouden aanwenden 0111 zich vaster in het zadel le zeilen, nu het I. V. V. zulke ge dachten als reaclionnair verwerpt en de sovjet-regeering zonder voorbehoud de hand boven het hoofd houdt? Wie wordt uit al deze tegenstrijdigheden in één kamp wijs? vraagt hét blad met reden. De „Nieuwe Eeuw" stelt de vraag, of het bezuiiiigingsvoorbeeld van de overheid niet zou kunnen worden nagevolgd door onze sociale vereenigingen en zegt dan: Hoeveel gehouwen, telefoontoestellen, schrijfmachines, meubilair etc. hebben zij niet in gebruik, dat bij doelmatige concen tratie aanzienlijk verminderd zou kunnen worden? En hoeveel tijd, papier, porto's etc. zou niet kunnen worden bespaard, wanneer besturen van organisaties het niet noodig vonden minstens een eigen kantoor met concierges etc. te hebben. Wij weten wel, dat een concentratie als door ons be doeld, haar eigenaardige moeilijkheden op levert en misschien gevoeligheden zal op wekken, doch wij zijn overtuigd, dat, wan neer, vooral in de groote steden, eens een kostenberekening wordt gemaakt van het geen de organisaties tezamen thans voor de uitoefening van haar functies noodig heb ben, het resultaat lang niet zal meevallen en de offers waard is om te geraken tot meerdere samenwerking, Wij mccnen, dat de gereorganiseerde K. S. A. in menige gemeente daartoe den stoot zou kunnen geven." Wij knippen zonder commentaar te geven uit hel „Kort Verslag": Marchant: Een Minister die een Kabi net leidt, kan ook zonder instructie van ziin anibtgenooten spreken. De lieer Ruys de Beerenbrouck, Minister .van Binnenlauidschc Zaken: Ik heb niet van instructie gesproken. Ij verdraait mijn woorden. De heer Marchant herhaalt, dat de Mi nister gewaagde van onderling overleg met rijn nnïbtgcliootcn voor toet vaststellen der antwoorden. De heer Rnys de Beercnbrouck, Minister van Binnenlandse lie Zaken: Ontvang 11 instructies van uw parlijgenoolen, wanneer tl overleg met toen pleegt? De lieer Marchant: b heeft met mijn parlijgenoolen niets te maken. Ik inter pelleer u en met mijn parlijgenoolen zal ik liet zelf wel klaar spelen." Voor eenige dagen 7.00 vertelt W. in de „Control.". -liet ik mij overzc..en over de Waal door 't pontvcer Zelden Bust bij Nijiflcgen. Uit een gesprek mei den veerman ver nam ik, dal 't veer vroeger voor f 14.000 per jaar door de gemeente verpacht werd aan gegadigden. Thans heeft de gemeente dit veer zeif in exploitatie genomen. De tarieven wer den flink verhoogd, hel verkeer is drie maal zoo druk als vroeger enverleden jaar was er een tekort van f 10.000. Dit is een voorbeeld, hoe een gemeente lijke exploitatie niet in staat is oen zeer eenvoudig bedrijf, dat goed rendeerde, over te nemen en le exploitecren. Als het zoo met do kleintjes gaat, hoe gaat hét dan met de groote? Laten zij, die altijd den mond vol heb ben van socialisatie en eischen des tijds, eerst zelf eens loeren werken niet niel den mond.en het oog eens richten naar andereu. die stil werkende voor zich en hun gezin, de maatschappij een heel eind vorder gebracht hebben, dan al die wereld verbeteraars niet hun theorieën, die voor de practijk wegsmelten als sneeuw voor de zon. EERSTE KAMER. De Eerste Kamer houdt aanstaanden Dinsdag (den dag van de opening der nieuwe zitling van de Staten-Generaal) des namiddags te 3'/2 uur eens open bare vergadering. YEREENIGING VAN NEDERLAND SCHE WERKGEVERS. Woensdag vergaderde de-ze vereeniging le Utrecht. ,De voorzitter, de heer J. A. L. Verkade, uil Zaandam, zeide in zijn openingsrede, dal sedert het ontstaan van de vereeniging de sociale wetgeving van 011s land een steeds wassend-en stroom vormt, die in het gedenkwaardig jaar 1018 werd opgestuwd tot een waren zondvloed. In die branding is zoowel onze regeering als ons parlement het roer kwijt geraakt. De Arbeidswet 1919 is, zooals de leden in hun bedrijfs leven dagelijks ondervinden en zooals nu vrijwel iedereen ook toegeeft, geen fraaie proeve van wettelijke zeemanskunst ge weest. Het staal dan ook vast, dat deze wet-Aalberse in haar ongewijzigde, vorm niet kan worden gehandhaafde. Tot dit in zicht is eindelijk ook' de regeeriug zelf ge komen blijkens de door 'haar ingediende voorstellen lot wijziging van genoemde wet. De werkzaamheden van hel bu'reau der vereeniging hebben zich in den loop van die jaren, doch vooral 111 den laatsten tijd, zeer uitgebreid. Een telegram van hulde werd gezonden aan de Koningin. Nadat het jaarverslag van den secreta ris over 1920 was vastgesteld, werd over gegaan tot de verkiezing vau twee nieuwe bestuursleden. Aan de beurt van af Predion waren de firma Ter Horst en Co. te Rijs- sen, vertegenwoordigd door den heer M. G. van Heel en de Glasfabriek Iverdam, v.'h. Jeekel Mijnssen en Co., te Leerdam, ertegenwoordigd door den heer P. M. Cochius. I11 hun plaats werden gekozen, de heeren A. PI. van Heek, lid dier firma G. J. van Heek en Zn. le Enschede en C. W. J. Hoyen, directeur der Papierfabriek Gel derland, te Nijmegen. Er werd uitvoerig van gedachten gewis seld naar aanleiding van de medcdieelingen van hetgeen het bestuur met betrekking lot 'de, ingediende wijzigingen van de Ar beidswet 1919 en de uitvoering van de be sluiten van de vorige ledenvergadering van 14 Juni 1.1. heeft gedaan. Na afloop van de vergadering werd een auto-tocht door enkele schoone gedeelten van de proyincie Utrecht gemaakt. ëlsnfoor ALKMÓARBREEDSTRAAT Corraspondenteschap HOORNGROOTE MüO.iri» 140 WONINGBOUW. Volgens de „Tel." heeft er, naar aanlei ding van de bekende circulaire d.d. i Juni j.l. van den minister van Arbeid over den woningbouw overleg plaats gehad tusschen de gemeentebesturen van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Als ge volg van dit overleg zal door de gemeen tebesturen van Amsterdam, Roller- el anr en Utrecht Den Haag lreeft zich teruggetrokken een adres aan den Mi nister worden gericht, waarin tal van be denkingen tegen dien inhoud dezer circu laire worden gemaakt. Volgens genoemd blad komen de ge- iïiecnletebesturen van Amsterdam, Rotter dam en Utrecht tot de conclusies: dat de woningnood, die in de grootste ge meenten in scherp-eren vorm optreedt dan elders, bij inspanning van alle krachten, zck'er niet in twee en nauwelijks vijf jaren overwonnen zal kuninen worden; dat dank zij de getroffen maatregelen lot zekere hoogte bij de uitvoering der plannen de arbeidsmarkt zich zal aanpas sen bij de hoeveelheid uit te voeren wo ningen, vooral walmeer getracht wordt continuïteit le bereiken ten aanzien van aantal woningen en wijze van uitvoering; dat niet te verwachten is, dat de parti culiere bouwnijverheid op eeuigszins groo te schaal arbeiders zal gaan. bouwen,- en dat 't zeker'onverantwoordelijk zou zijn reeds gereedliggende of althans voorbe reide plannen le laten liggen in de vage 'veronderstelling, dat de particuliere bouw ondernemers wel arbeiderswoningen zui len bouwen. R.IC BOND VAN WONINGBOUW- VEREENIGINGEN IN IIÈT BISDOM HAARLEM. In d-e laatst gehouden bestuursvergade ring van bovengenoemden bond werd, naast cenige besprekingen van huishoude- lijken aard, aan een breedvoerige bespre king onderworpen het plan der gemeente Helder, om alle bestaande woningbouw-' vereenigingen daar. Ier plaatse op te lossen in één gemeentelijke woningbouwvereeni- ging. Zeer terecht -heeft de aldaar gestaan- de R.K. Woningbouwvcreen-iging zich te gen dat plan verzet, en ook liet bestuur van bovengenoemden bond zal maatrege len treffen om, zoo mogelijk, zulks le be letten. Tegen de bekende mo-lie van Rotterdam, welke zich uitsprak vóór de alcoof-wonin- gen, zal stelling genomen worden, want hoewel het type woningen één kamer, met daarnaast gelegen eenige afzonderlijke slaapkamers, die in de laatste jaren alge meen gebouwd word-en aan d-e bewo ners nicl geheel voldoet en even duurder is, zijn zij, aldus meende men, om 'hygië nische, maar vooral om zedelijke motie ven, verre te verkiezen boven dc alcoofwo- ning-en. LUCHTVERKEER Nachtelijke verlichting van een vlieg- park. De plannen voer do nachtelijke verlichting van het vliegpark te Croydon zijn nu voltooid. De lichten kunnen wor den gecontroleerd en gedoofd door den controleerenden officier in den obser vatietoren. Hij is telefonisch verbonden met. verschillende gedeelten van het vlieg park en hij kan waarsclmwingsliehten ontsteken bij onverwachte hinderpalen, zooais hooibergen en gebouwen, zoodat de vliegenier deze kan vermijden als hij daalt. Do vuurtoren kan een lichtstraal werpen, die door vliegeniers op een af stand van 30 mijlen gezien kan worden cn een driehoekig licht om te oriënteeren, dat op 25 mijlen afs'tands zichtbaar is. In het vliegpark zelf is oen rij lichten, dio door glas beschermd zijn, zoodat de dalende vlieger zich daardoor kan laten leiden. Deze lichten zijn zoo ingericht, beneden de oppervlakte van den grond,- dat er nooit gevaar bestaat, dat de dalen de vliegers ze zullen breken, liet raken van den grond wordt vergemakkelijkt door zoeklichten. De draadlooze masten en de toren, waaraan luchtschepen wor den gemeerd zijn door. bijzondere lichten aangeduid, zoodat de vlieger ook deze hindernissen vermijden kan. Van den grond tot don top zijn ze voorzien Van een rij lichten. Lil HET RELIGIEUS ONDERWIJS INJNMë. De Broeders van O. L. Vr. Onbevlekt Ontvangen te Maastricht, die in alle be langrijke sleden van ons lawd scholen heb ben, schijnen zich tol taak te bobben ge steld om ook hun erkende krachten aai I 't katholiek onderwijs in onze Koloniën: le wijden. Het'vorige jaar zijn vijf broeders ^ver- trokken naar Inddë, alwaar zij te D jok ja Karta een soliool hebben geopend onder leiding van broeder August, die hoofd der jongensscholen le Vcnlo was. Dc vorige maand is de algemeeno over ste dezer congregatie met één der hoofd- bestuurderen cn twee broeders naar 1 rvriö vertrokken om een inspectie- en studiereis le maken. De beide broeders zuilen in Indië blijven, terwijl 2<5 November opnieuw d-rie broeders-onderwijzers scheep gaan onder leiding van broeder Bon-iiachis Burgers, lot heden hoofd der schooi te Oud-Vroen-s- lioven. In het voortgezet Provinciaal Kappitlel eer f aters Gapucij-nen werden benoemd tot Gardiaan te Velp Pater ElenÜicriuè, lot Vicarius pater A'lphonsu-s; tot Gardiaan te Handel pater C'herubinus, tot Vicarius pater R-ufiuus; tot Gardiaan te Langgvveg jater CresceiHius, tot V-icar-ius pater Mau-ri- 'l üs; lot Gardiaan te Tilburg pater Ste- phanus, tot Vicarius pater Silverius; lot Gardiaan te Babbericfi pater Manstietus, tot Vicarius pater Raschalis, tol Gar-, diaan te Rilhrd. pater Cajtanus, tot Vi carius pale Adoiphus; tot Gardiaan te Helmond pater Libertus, tot Vicarius pater Romuatdtftjj tot Gardiaan te 's-Bosch pa ter Pojycafpus, lot Vicarius pater Huber- lus; lot Gardiaan te Sluiskil paiter Siives-, ter, tot Vicarius paler Scrvatius; tot Gar diaan te Rilland pier Caj-etanus, tot Vi carius pater A-dilphus; tot Gardiaan te Velseroord pater Erneslus, tot Vicarius pater Theedosius; lot Gardiaan te Amster dam pater Robertus, tol Vicarius pater Angelus.; tot Gardiaan te Udenbout pater Bencdietus, tol Vicarius pater Ghrysosto- mus. Vet®? werden' gekozen; tot Secretaris- Provinciaal Pater Albertus; tol Procura tor der Missies pater Anastasius; tot Di recteur van -het Seraptoijnschc Seminarie te Langeweg pater Tarcisdus. PRODUCTIEVE WERKVERSCAEEING- EN WERKLOOZENZORG. Het N. V. V. zal 31 October a.s. te Utroeh't oen congres houden, waar de noodzakelijkheid besproken zal worden van oen doelmatige hulpverloening aan de werklooze arbeiders in de komende wintermaanden. In liet bijzonder zal d ar- bij de nadruk worden gelegd op produc tieve werkverschaffing. Waar- de moge lijkheid daartoe ontbreekt zal in elk geval gezorgd dienen to worden, dat de work- looze arbeiders behoorlijk ondersteund worden. Naast de hoofdbesturen van de bij bet N. V. V. aangesloten organisaties en de bestuurdersbonden zullen verschillend) autoriteiten tot bijwoning van dit congres worden uitgenoodigd. DE STAKING AAN DE DOM A NT A TE MIJN. Onderhoud met den Minister. Donderdagavond hebben de vertegen woordigers der Vakbonden met Minister De Geer een onderhoud gehad, over de voorstellen der directie van de Damaniale Mijn inzake de opheffing van toet conflict De Minister zeide, dat voor de exploi tatie der mijn een andere regeling moest komen, nader bij de wet te regelen. Deze regeling kan -het best getroffen worden als ze niet zooals nu vertroebeld wordt •c5oor een staking. Over de opheffing der z,g. „feierschich- ten" kon de Minister niets zeggen. De directie had d-en Minister nog me degedeeld genegen te zijn dc arbeiders te werk le stéllen op dezelfde loonsvoor waarden als nu geiden voor de mijnwer kers op de overige mijnen, döcto de -direc tie verbond er als voorwaarden aan op i October die looneu in te,..yoeren, die nu reeds op de mijnen zijn aangeplakt. Er zou één jfeiersöhicht" per week worden inge legd tot de kwestie der spoorwegtarieven is opgelost. De stakifigsteiding had een onderhoud gevraagd met de directie der Domaniale Mijn op morgenochtend io uur. Dit onder houd is toegestaan. Hierbij zal er over gesproken worden of dc Mijn bereid is in ■den vervolge dezelfde loonen te betalen als de andere mijnen, over het weder te werk stellen der arbeiders en over de feierschichten". Aan Minister De Geer werd tctegra- iisdh medegedeeld het resultaat der ver-' pad-ering en de agenda, die morgen met i< - directie wordt behandeld. Vrijdagavond wordt er weer een verga- icring van stakers gehouden. De behandeling van d-e intcrpellaüe-De onge betreffende de staking aan de Do- n-aniale mijnen- is in rifband met ver-, chillend-eomstandigheden,, die zi-eh beb- ,en voorgedaan, onder andere li-aar aarilei- r ing van den brief van den minister van inanciën, voorloopig uitgesteld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1