QMS BLAD" P BUITENLAND Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: Scf.l' 8EM. BUITEML ilR50i¥Ei. feuilleton. DE VIOOL. DINSDAG 20 SE PTEMBER 1921 fito. 2S7 N00RD-H0LLANDSCH 14e JAARGANG 19 Abonnementsprijs: Per kwart-1 voor AlkmaarJ 2.— SMÏÏS60 f'hooRer. Aan all ADMINISTRATIE No. 433 No. 633 Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elke regel meer f 0 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. rThon"né;s*wordt opaanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 2Go,—f 100,—, f 60,—f 35,—, f 15,- mimmikm mmm* Een mislukte cn een uitgestelde inter- pellatie. De interpellatie-Schaper trof het lot van de intcrpellatie-Marchant. Zi] leed jammerlijk fiasco cn de twee moties, dio de heer Schaper na zijn mislukten aanval op do bekende circulaire inzake den vonirgbouw van Minister Aalheree 't tapijt bracht, werden met een flinke ncerderheid verworpen. Het fiasco van lozen Eoiialisti.chen leider was verdiend. De opzet van zijn interpellatio toch was glad verkeerd. Wat was het geval Het aantal aanvragen om voorschotten en bijdragen krachtens de Woningwet en do ontwikkeling van de particuliere trou werij hebben zulk een omvang aange nomen, dat op 1 Juni reeds een pro ductie van 90.000 (thans reeds over de 100.000) woningen in gang was of wel dra mocht worden verwacht. Dit heeft de Regeering er toe gebracht dan toe stand opnieuw onder de oogen te zien, vooral omdat afgescheiden nog van materiaal- en geldvragen 1het aantal bouwvakarbeiders van dien aard is (op 31 Jan. jl. ongeveer 29.000, volgens an deren thans plm. 40.000) dat zij voor- loopig voor twee jaar volop werk heb ben. Men rekent, dat een bouwvakar beider 11/4 woning per jaar maakt, hotgeen dus thans ten hoogste 50.000 nieuwo woningen per jaar beteekent. In- tusschen hield do bouwplan-productie nog steeds aan, hetgeen bij handhaving Van de geldende regelingen op een over productie van plannen zou neerkomen lie de loonen der bouwvakarbeiders tot in het waanzinnige zou opdrijven. Nu mag do heer Schaper dit laatste zoo erg niet vinden, wij, die den ar beider gaarne een flink loon gunnen een loon waarvan hij met zijn gezin ruim schoots kan bestaan, zijn het eens met den Minister van Arbeid, waar deze zijn afkeuring uitsprak over stucadoors te Amsterdam, die tot staking overgingen, omdat zij hun weekloon van f 125 on voldoende achtten en met minder dan f 150 geen genoegen wilden nemen. Nu kan het wel waar zijn, dat men ook van sociaal-democratische zijde zoo'n ongemotiveerde staking niet goedkeurt, doch hot gaat niet om haar al-dan-niet goedkeuring; het feit, dat stucadoors door ©ven te staken, hun jaarinkomen van f 6500 op f 7800 weten te brengen, spreekt boskdeelen en in de beste recht vaardiging van het standiunt der Re geering, dat het zoo niet langer gaat. Immers, wat is het gevolg daar van? Dat zoo verklaarde Minister Aalberse in do hoofdstad voor sommige ffoningen nit de openbare kas sen zelfs reeds f 350 per jaar wordt bijgepast. Dat is nog een heel ander be drag dan de jaarlijksche bijdrage van f 70, wanrop w lg rekende p emie voor den pardculmren bouw per ar' oilier wo ning n crlio ot Van dien p cm b u wil de echter de heer Schaper niets Weten. Ofschoon volgens minister Aalberse, die het weten kan, het tweeledig doel op schitterende wijze is bereikt, ofschoon le particuliere bouw weder op gang s gebracht en de woningvoorraad is ver groot, ofschoon bovendien de premie- bouw volgens dezen zelfden bewind-man ten prijs van den woningbouw heeft doen talen, beweerde de soclaal-demccratische afgevaardigde, dat dit weggeworpen g ld zas. Ook in oene van zijne 2 moties bracht de lieer Schaper den premiebouw ter sprake; daar echter bepaalde hij zich ertoe, te waarschuwen togen achter t Hing van den vereenigingsbouw en bouw vah gem.-e»vw g bij dea premiebouw. In de zelfde motie, wordt gnonstatec d dat te gen misbruiken van eiken aard moet wor den gewaakt door een stelsel van kr eh- tigo maatregelen. Eon waar-ichuw'ng ten overstaan van een man als do Minister van Arbeid, vrijwel overbad g. De gelicele interpellatie van den hoer Schaper maak e den indruk, dit hot liom niet zoozeer te doen was rm den woning bouw, maar om ditmaal al een i t spreek buis te dienen van da social,stische en syndicalistische arbeiderskringen, waar men van den woningnocd misbruik ma kt, om on irnlg hooge- loonen te bedingen, geheel bui.en verhoud'ng tot den daar voor geleverdon arbeid. En met volko men recht verklaarde de Minister dan ook, dat hij niet het recht heeft, om ruim opgebrachte belast'ngen aan. op den nood speculei rende bouwvakarbeiders, toe te werpen. De heer Schaper wist dit even goed als de Minister; maar het standpunt van den klassenstrijd, waarop hij zich in deze zaak bij zijn interpellatie stelde, heef: 1mm een geduehten knak gegeven in zijn reputatie ate objectief denkend en redenecrcnd mensch. Dit scheeve standpunt was oorzaak, dat hij or niet aan dacht zijn moties in te trekken. Neen, de „reactionairen" moesten er maar tegen stemmen en de socialisten zullen dan opnieuw kunnen „bewijzen" w;e alléén de ware volksvrienden zijn. Wij z n groot geworden door z ilke parlementaire nederlagen, riep do li 'er Schapor met pathos uit en wij zouden deze waarheid aldus wi len vertalen: Wij, socialisten, zoeken zulke' parlementaire nederlagen en wij moeten dus eicel'.cn stellen, welke een goede kans bieden op verwerping! H 1 kliek ndu f a en an Iers niets <l:e in den mond van een anders zoo1 nuchter man als de heer Schaper, wondei lijk aandoen Minister Aalberse heeft op vo'lcomen zakelijke gronden beide moties afgewe zen. Zijn circulaire van 1 Juni tast den woningbouw niet a:t>., brengt geen ver andering in de woningpolliiek, maar is nie s andera d n ean edmn'. tate.e ma tiogel dien vo .rz chtig beleid en goed begrip van z.iini h id ei ch en. De voor- ber iiing tot den norma'en toestond d ent zóó tijdig begonnen te worden, dat ilr> geeringsbemoeiïng niet verder gaat dan volstrekt noodig i3. Dat is het eenige doel dat met deze cireul ire voorzit en dat doel belemmert in geen enkel op zicht de snelle af loening van de reeds goedgekeurde plannen. Er is tot d 5 helft van 1923 gen-eg werk bij de uitvoering van deze plannen en het heeft geen zul reeds thans te werken met plannen die eer3t daarna zullen kunnen worden uit gevoerd. De vereenigingsbouw zal niet worden achtergesteld bij den premiebouw, m ar deze laatste heeft een zeer heilzamen invloed gehad c.a. op de algemeene kos ten. De strijd tussohen den Minister cn den heer Schaper, was er een tussohen het gezond verstand en socialistische eenzijdig heid en do of drijverij en in dien strijd be haalde eerstgemoefcle een schillenende en volkomen verdiende overwinning. Dc heer Teenstra kwam met ©en inter pellatie over de kosten van de afsluiting cn ÖTOOgma.. der Zuiderzee. Hel antwoord van minister Köniig was bevredigend: de Kamer krijgt over ©enigen tijd de gevraagde kosiennota, En de heer Schaper, bevreesd dat de oppositie, vooral van prof. van Gi.in tegen de dure plannen indruk zou kunnen maken, vond 't noodig met kracht op doorzelLmg van liet groote, nationale werk aan te dringen. Potsierlijk en als „noch mie dagewesen" ging het met die interpellatie-Van Ravc- steyn in zake den dienstweigeraar-Groc- nenidaal en de behandeling def ddenslwei- geTaars in 't algemeen. Den 12en Juli vroeg de communist Van Ravcsteijn zijn interpellatie aan. Hij drong toen aan op onmiddellijke behandeling, 'np zn laatst den 13en J'ulii. O.p 16 -Sep! rnber, twee maanden later, deelde de aam. zager mede, dat hij geen gelegenheid hadgehad om zijn vragen te formuleeren cn zijn mate riaal te verzamelen. Dus vroeg hij iiitstcl. Dit werpt een eigenaardig licht op de houding van 12 Juli. Hoe had de aanvra ger het dan wel op 13 Ju,Ij moeten stellen? De Kamer had natuurlijk veel plezier aan het geval en de heer Troelstra trachtte er nog wat munt uit 1c slaan. Eén zijner par- tijgenooten zat „geladen" met materiaal maar kon nu natuurlijk niet aan den slag. Er zat nietsi anders op dan ui tstellen, het geen geschiedde. Men mag in het algemeen wel aannemen, dat iemand pas ion inter pellatie aanvraagt als hij zijn materiaal bijeen beeft en zijn vragen geformuleerd Zijn. Rij den heer Van R-avcsieijn schijnt dat juist aiwiersom te geschieden, Was dan het aandringen op 12 Juli niets dan komedie, of wilde hij het - bewijs leveren van de prachtige stelling van zijn partijge noot David, dat voor de Communisten mets te do] is? De èoeuand in Ierland, Lloyd George en De Valera. Heuler seint nog oenige -passages uit dc mededeling van De Valera aan Lloyd George, waarin deze verklaart, da! .,liem slechts één oordeel'fer harte gaat: het tot stand doen komen van een conferentie op zulk een basis van waarlieid en realiteit, dat het mogelijk wordt het resultaat té ver zekeren, hetwelk de volken der beide eilanden zoo vurig wenschen."' „Wij hebben u niet gevraagd", zoo ver volgt De Valera, „om een beginsel prijs ta geven, -doch ge moet begrijpen, dat wij in ons zelf slechts datgene kunnen erkennen wat wij zr,n. Indient deze zelferkenning een re-den is oin de conferentie te annuiecren, zoo betreuren wij dit, doch het komt ons onlogisch voor. Ik had -reeds samensprc- kingen met u en in deze besprekingen zoo wel als in mijn geschreven mededeelingen, heb ik nimmer opgehouden te erkennen, wat ik was en wat ik ben. Indien die er kenning van uw zij-de in zich sluit, licht ge ons dus reeds erkend. De Valera meent, dat als men bedoelingen had, gelijk Lloyd George hun toeschrijft, Sinn Fein reeds eerder op dezelfde voordeelen had kunnen aanspraak ma-ken, als die welke Lloyd George vreest van een ontvangst der gede legeerden thans. Zondagmiddag heeft Lloyd George liet volgende telegram aan Be Valera gezon den Uw telegram van gisteravond brengt geen wijziging in den eiseh, dat uw gedele geerden met ons zouden samenkomen als vertegenwoordigers van een souvereincn, onafhankelijken slaat. Gij hebt zulk een voorwaarde niet gesteld, toen ge in Juli met mij een bespreking zoudt hebben. Ik noodigde u toen uit «als „de gekozen leider van de groote meerderheid van Zuid-Ier- land". Ge aanvaardde! deze uitnoodigiiig. Geiheel in d-en aanvang van onze besprekin gen zeide ik u, dat wij Ierland- beschouwen als een gebied, dat -den troon trouw is, en dat wij de toekomst van Ierland wilden bepalen als een lid van het Brits-dié ge- meenebest. Dat was de grondslag van ons voorstel en wij kunnen dit met wijzigen. De positie, welke ge bij voorbaat v-cor uw delegaties ciseht, is in werkelijkheid een ontkenning van dezen grondslag. I'k ben bereid uw gedelegeerden le ontmoeten, zooals ik u in juli lieb ontmoet, ii.l. in de 'hoedanigheid van de gekozen woord voerders van uw volk, ten einde over een vereeniging van Ierland met liet Britsclie gemoenebest te beraadslagen. Mijn colle ga's en ilT kumièn hen niet ontmoeten als' vertegenwoordigers van een souvereinen, v iafhankelijken staat zonder den troon e i het rijk ontrouw to worden. Ik moet (•a»om herhalen dat, tenzij ge de tweede a in-ea van uw brief van 12 September in- i ;kt, een conferentie 'tussohen ons onmo- is. Nieuwe ongeregeldheden in Belfast. Aan hei einde der week hebben nieuwe o.igeregeldbeden in Belfast plaats gehad, wnïikc Zondagmiddag haar hoogtepunt be reikten in een hevige botsing, waarbij re- v ivers werden afgeschoten en bommen g worpen. Twee meisjes werden gedood; cte man gewond. /- e troepen joegen de onruststokers uit- epj, die den strijd in de zijstraten bleven voortzetten. Wapenen aangehouden. rlit het station ie Dublin is een groote kist, gemerkt „aardewerk", in beslag ge nomen. Zij bevatte revolvers. Een gesprek met meur. De Valera. Ken medewerkster van dc „Chicago Tri bune" beeft een interview gehad met me- vrpiiw De Valera, de echlgeuioote van den Siïm Fein-leider, die nooit te voren voor een interview te. vinden is geweest. De schrijfster werd door De Valera zelf pp oen tuinfeest door prof. Erin Mac Neilï, den voorzitter van den „Dail Eireami", te fiootérstowji gegeven, aan mevrouw De -V&Vera voorgesteld. Zij schetst 'haar als een -nrcih'Sc vrouw, die vooral bekend is door haar groole kennis van de Keltische lite- rat uur. Vóór haar huwelijk, toen zij nog miss Sini O'Flanagan was, was zij onder wijzeres in de Keltische letterkunde cn huv. de De Valera in 1900, die een barer leerlingen was en door de kennis der Ier- sc-bc letterkunde werd aangetrokken lot de ïersche beweging. De kennis dier letter kunde, verklaarde zij, heeft op de jongste iersche gemoederen een groeten invloed gehad en hun meer dan iels anders doen hegrijpen, hoe zij eeuwenlang verdrukt warden door de Britsche overheersching. i,En hoewel ik nu zes kinderen heb", verklaarde zij, „vind ik nog altijd gele genheid de nonnen in een klooster in mijn buurt de Iorsohe taal te onderwijzen." „Spreken uw kinderen ook de laai?" vrcVg de interviewster. Ja, de oudste vier sproken haar vk)"i; iwl, en de andere twee zullen volgen". Over den polkieken toestand sprekende, zei-- mevr. De Valera: ^4;' ,o> -Mers -bcfen dezen oorlog, daar. ben .Ik zeker van,'' Thuar ik haat den ^ijaiiö met. Ik heb evenveel medelijden met de Engeksche moeders als met de onzen, die liu-n zoons verloren in dezen strijd. Voor de moeders is dit wel de vreese- I ijle s te strijd, want zij wisten, dat hun zoons elk oogenblik gedood konden wor den. Vrees el ijk e dagen heb ik doorgebracht over hel lot van mijn man, toen hij steeds door den vijand werd opgejaagd en ik voelde mij feitelijk alleen rustig gedurende den lijd, dat hij in de gevangenis zat. Wij zouden verraad plegen jegens onze dooden, als wij nu minder zonden a an vaar dendun -hetgeen, waarvoor zij hun leven gaven, maar anderzijds moeten wij alles doen om •een einde 1e maken aan dit bloedvergieten. God zal ons helpen." Be toestand in Britsch-Indië. Arrestatie van Britsch- Jndische agitatoren. Een half de-zijn agitatoren, waaronder do gebroeders A!i. zijin gearresteerd. Het nieuws dér ar nes talies veroorzaakte te Bombay hier en daar eenige o-pwin-'iing, d-ooh cr hadden geen ernstige beloogingen plaats. De staatssecretaris van bincnenlani;]sebe zaken, die iri den Welgeven-den Raad- liet woord voerde, heeft verklaard, dat de toe stand in Malabar h-og ernstig is, en dat de geest van opstand nog niet is gebroken', behalve iii het d-oor de troepen bezette gebied. De troepen zijn aan groote moei lijkheden blootgesteld bij het afrekenen met de rebellen, ten gevolge van dé tran spor tsnocjij k'li-ed-eii De Times" zegt, dia-t de arrestatie der gebroeders Aii, Mahomed en Shaukat, is geschied iva oen buitengewone mate van geduld van -de zijde -der Indische regeering. Den beiden fanalieken leiders der Cali- faalitewegiing as alle geleg-enlieid versdhaft om Iroiisv te zijn aan de beloften, "wëiilie zij eind Mei bobben afgelegd, loan zij ziiiii voor bun uitlatingen Ve-ro-ritsalm) Jigden. Begin Mei besloot de regeering van Indië dc broeders ie vervölgan -wegens eenige bnnner redevoeringen, die door de regee- ring a'ls een recht streek solve aaneporiing tot gewéld weiden beschouwd. Doch na het onderhoud, rf&t Lord Reading aan Gandhi toestond en waarin de onderlco- nang den nad-imtc logde op het onvereentig- bare zulik-er uitladingen met de „met-ge- weld'dad'ige" non-cooperafioii-lve-wegiiig door Gan-dhi voorbestaan, weid hun de gelegenheid gegeven deze irMta tuigen te herzien. Men herinnert zich, dat het door de gebroeders Aid onderleokende doou- men»t elk voornemen lot liet aanstoken gewel-d loochende en verklaarde, dat er direct noch indirect tot gewel-d aange spoord zou woid-en, af een atmosfeer, gunstig voor geweld, zou worden voorbe reid. De regeering besloot dan ook een ge- reolilelijke vervolging achterwege le laten. Edoch, de beide brooders vervielen nriet- lemin in herhalingen, en'-d^den -onlangs op de All-India Galq-hate^.Conference te Karasji een resolutie aannemen, verkla rend, dat het voor eiken Mohammedaan thans onwettig is om b' et Indische leger dienst te nemen of an-deren daartoe aan te sporen. De gebroeders Ah zijn ze-er vooraan staande personen in de Indische beweging. Shaukat was vroeger ambtenaar in het Opiumdepartement, Ma'hommed beeft aan de universiteit van Allahabad zijn oplei- ding genoten en deze te Oxford voltooid. Hij 'is een: publicist en redenaar van eenige bekendheid. In 1915 werden zij beiden geïnterneerd wegens „vrijuit gesproken sympathie niet 's Koningsovijanden in den oorlog". In Juni 1919 werden zij gevangen gezet we gens hun houding tijden-s den oorlog met Afghanistan. Aan het einde van het jaar werden zij in vrijheid gesteld. Hun naam werd toen verbonden aan -een tragische bladzijde uit de geschiedenis der Indische beweging: dc verhuizing van godsdienstige Muzelmannen van uit Indië nar Afgharn- Onge\ce/ 1SÖ0Ö mensdhexi vérficten op hun aansporing hun geboorteland om in Afghanistan hun gel ink 4e beproeven, doch om ontgoocheld en vc-clal gebroken en verarmd terug té koeren. Tim na wordt de opstand der Mopkh's voor een groot deel aan do actie der ge broeders Ali toegeschreven. De Volkenbond. Minder publiciteit! Tic oorrei'poiiidcr.'t ran bet „BbL" tc Gcinèvc refcrijft Er gaat geen dag voonbii, <jQ't niet uif een of anderen uitilioek van t'e wereld een telegram ontvangen wordt, waarin do aandacht va-a den Volkenbond gevestigd wordt op oen cl' ander onreciht, waaraan een der leden sdmldig gaat. Al deze telajfraamnen werden afgedruliit in liet Journal Officie]". Soms waren zij in zeer krasse en voor bet betrokken lid onaangename bewoordingen vervat. Zoo lite'ioaiixeid een aantal telegrammen uit de OeArajine, waarin gteiilaagd werd over vcTimeertde wreedheden cn gruwelen dooi de P'Oolsche bezettingstroepen gepleegd. Hot stel ij ill, dat aan zulke lelegiranmnen aanstoot genomen werd. Om gevoelighe den te s.paren is nu besloten d-at derge lijke telegrammen in liet vervolg niet meer gepubliceerd- dooli ergens ter inzage gelegd zullen worden. DE BEIERSCHE KWESTIE. Naar de ,.B. Z. a. M." verneem-t, ver- loeft een hooge kerkelijke persoonlijlklbeid- •uit Beieren en leider van de Duilsohe Volkspartij te Berlijn om de onderbande- Hngen over oen tfvereenfromst tusisohen Beieren cu dc rijksregeeriiig voort te zet ten. De besprcikingien tusscilien den voorzitter van dc Beiersohe Volks-parliij en den afge treden minister-president zijn thans afge- toopen. Gelieimraad Hold is Zondag uit Berclhtesgiaden teruggekeerd. Het resultaat ran. zijn reis is nog wei niet officieel pie kend, docSi liet schijnt zoo le zijn uitge vallen als men verwachtte. De lieer von Kalhr (heeft liet aarJbcd, de kaïbï- netsvoimirg op zich te nemen, waaraan echter zekere voorwaarden waren verhou den, van de hand gewezen. DE HULPACTIE VOOR RUSLAND. Len.in beeft de IhuJ-p vam bet Amerikaan- sche stonneoinité, aldus meldt de „Temps" viao-r Rniriapd telegrafdsoh aanvaard, om gcisefiiiooltee arbeiders naar Rusland te zenden, waaraan groote behoefte bestaat. Maar deze arbeiders moeten voo-r twee jaar voedsel bij zitel lieltiben en tot alle omfberirgen, bereid zijn. De Parijisclie „Tenips" prijst de beslis sing van Jiet Intern. Steaneosnité voor Rusland oor zijn arbeid voort te zetten en alle landen tot medewerking uit te nooddgen. Het blad te te in dit bete n-niet alleen een bewijs van bet ruime en menscihlievemle standpunt duf dit comité na liet antiw-oord van Tsjitsjerin inneemt, maar tevens oen Ioocilienimg van dte be- wéTing dat Frankrijk in zijai iiulpaotie een politiek doei nastreofde. Door dit besluit van bet Steuncomité aelit d© Tempte' bewezen, dat Franikrij.'k geen enkele gedachte beeft of beeft gdhad om bet sovjet isme te bestrijden door liet orimêddellijik contact dat liet met do be volking zou krijgen. Of <ie hwlpverleenirag aan haar doel zal fccaavt woorden? De „Tesnps" heeft er niel veel verlro-u- wen'iu, gezien de circulaire van 1 Au gustus van Zliiowjef, waar-uit, steirijfl iieL blad, blijkt, dat Rusland-s bewuste prale- taiiaa! andere hulp dan die van de kame raden in het overige Europa zal weige ren, d.w.z. dat alleen liet Roode leger er, 600.000 sovjot-agtm'teu cn -auforiieiten zullen worden geholpen. -MISLUKTE SPI ON N A-GEPOGIN GEK DER BOLSJEWIKI. Een P. T. A.-lclegram uit Warschau ■bcrinuert, dat -in de jongste nota van Tsjit- sjcriu aan de Pocisciie regeering melding is gemaakt van een correspondentie tus- sciicn Saviriksof en een vertegenwoordiger van den Pooïscben ger.eralen staf. In de nota werd Zekere luitenant Myslowski gmoemd als de tussoiienpereoon tusschen den Pooisch-en staf en den aivti-bolsjewis- tischen opslafidelingen-aanvoerder. Nu echter beeft Myslowski in de Poolsohc pere onthuld, dat hij 'de Sovjet-delegatie te Warschau heeft bedrogen. Hij. had zelf deze lalsche 'brieven van den Pool- fcheu staf gemaafr't en die tegen gr-cole ■bedragen aan de Sovjet-delegatie -Ver- keeht. Ook overigens doet Myslowski ont- huiliegcn, waaruit blijkt, dat de Russen 'hem als spion meenden (e gebruiken, maar dat bij ze om den tuin leidde. Het voor de z.g. spionnage van dc Russen- ontvangen geld beeft Myslowski aan Savin.kof doen toskolneii. Myslowski beweert, dat bij zijn berichten voor Russen in humorislischen vorm samenstelde, hetgeen echter niet be lette, dat dc bolsjewistische delegatie vól komen slaohtoffer werd van zijn bedrog. De Pcolschc bladen wijzen er op, dat door deze gesebiceenis de Sovjet-delegatie ten zeerste is gecompromitteerd, daar nu, 'bewezen is, dat deze Poolsolie oificieren tot spioimage traclit over le halen. HET DIENSTRODENVRAAGSTUK IN ENGELAND. Hoewt! liet dienstboden-vraagstuk in Euge'iaml nog lang niet is opgelost en er r.og steeds gebrek is aan goede dienstbo den, melden zich bij de arbeidöbeurzeri toch reeds veel meer vrouwen voor huise lijke diensten aan. Evenwel is de groote moeilijkheid steeds, dat zij nagemteg nooit bereid zijn zich tc verhuren voor „dag en nacht" en alleen in dagdienst willen gaan. Een andere moeilijkheid is dat een groot percentage dergenen, die zich aanmelden, Roman door MYRTLE REED. Vertaald uit het Engelsch door Hen. riëtte v. d. Waarden. 4-1 „Mein" Cremona, Met flinken lenigen stap besteeg Lynn den berg. Hij voelde dat de mor genstond goud in den mond heeft, en hij was tevreden met zijn bestaan'. Zijn bloed zong als 't ware in zijn aderen, en hij floot even natuurlijk en spontaan als het roodborstje in een ver ren loykenboom. De Duitsche huisvrou wen lieten hun werk in den steek en kwa men naar buiten om hejn te zien, want in West-Lancaster waren vreemdelin gen zoo zeldzaam, dat zij een scherpe critiek moesten doorstaan, en toen hij voorbij ging, volgden hem een heele massa stekende blikken en schuddende hoofden. Het gebabbel verspreidde zich als een loopend vuurtje langs den ge- heelen berg en hei gonsde als een korf vrijgelaten bijen, tot een' forsche ma trone de gemoederen met 't oogenblik bedaarde. Zie je, zeide ze tot haar buurman, nad gelijk, hij gaat naar den Meester. "'e2e uitspraak passeerde snel de li- en na verschillende veronderstellin gen overzijn mogelijke boodschap, wer den de verwaarloosde huishoudelijke plichten hervat, en werd het weer rustig op den berg, behalve het geroezemoes der kinderen, die onbekommerd in de kleine voortuintjes speelden, dat voortduurde. „Ofschoon Lynn den avond te voren het huis slechts moeilijk had kunnen on derscheiden, herlv -e hij het onmiddel lijk. Het was twee verdiepingen hoog, maar bijzonder klein, en hij wist niet waarom, maar 't deed hem denken aan een vogelkooi. Het was op de helling van den berg gebouwd, en de vensters aan den West-kant keke-- uit cP j,et dal, beplant met v o ,nj waar de kronkelende zilver-grijze .ïvier zich loom daarheen slb.gerde, tegen een achtergrond van blauwe bergen. Het was het eenige huis op den heuvel dat zich kon beroemen op twee hoofdin gangen. Door de glimmende ramen der beneden-verdieping, gelijkvloers met de straat, zag hij allerlei onafgewerkte violen, maar overigens was de kamer leeg. Hij ging de stoep op en belde. De draad was slap en roestig, maar na twee of drie pogingen klonk een diepe klaagtoon door het huis. Eindelijk werd de deur voorzichtig geopend door een vrouw, wier verhit gezicht en roode gerimpelde wingers haar bezigheid verrieden. Het spijt me, dat ik u stoor, zei Irving, zijn diepste buiging makend. Is Herr Kaufmann thuis? - Nog niet, antwoordde ze; hij is gaan wandelen. Wilt u binnen komen Ze vroeg het alsof ze bang was, dat hij toe zou stemmen. Als ik mag, heel graag, antwoord de hij, en veegde zijn voeten zorgvuldig op de matverwacht u hem gauw te rug -Ja. Ze liet hem in de voorkamer en wees hem een stoel aan. U zult mij wel willen excuseeren, zeide zij. Zeker Laat ik u niet ophouden. Alleen gelaten, keek hij nieuwsgie rig rond.Er was in de kamer'n mengel moes van eenvoudige Amerikaansche en moderne Duitsche meubels, en hand werkjes waren in overvloed aanwezig. De Teutoonsche voorliefde voor kleu ren drong overal op den voorgrond, men zag eigenaarige combinaties van purper, rood en geel, maar de onberis pelijke netheid van het vertrek maakte veel goed. Op dezelfde verdieping waren nog twee andere kamers een die als keuken en eetkamer dienst deed en nog een kleine kamer, die uitliep op de ont vangkamer. Lynn verdiepte zich in Herr Kaufmann's huishoudelijke aan gelegen, tot een vreemd voorwerp op een hoektafeltje zijn aandacht trok, en hij ging er naar toe om het te bekijken. Klaarblijkelijk was het eens een urn geweest, maar gelijmd als ze was, kon 'a niet meer als vaas dienen. Ze was besmeerd met stopverf, en behangen t hengsels, raderwerk, spijkers, sleu tels, gordijnringen, en verschillende a d-ie voorwerpen, die gewoonlijk niet om een urn gehangen worden. Het heele zaakje was blijkbaar verguld toen de stopverf droog was. Een ver gulde haarspel stond er rechtop in, en maakte zoo'n grappigen indruk, dat Lynn in een luiden lach uitbarstte. Toen gewaarschuwd door het geluid van schrobben, vlak bij, probeerde hij het te doen voorkomen alsof hij hoestte, maar het was al te laat, want tegelijker tijd verscheen de vrouw des huizes oo den drempel. Mein" gebroken vaas, zei ze met 'n gezicht vol van gestreelde ij delheid. Ik bekeek ze juist, antwoorde Lynn. Het is iets buitengewoons. Hebt u ze zelf gemaakt. Ja, ik heb ze zelf gemaakt, zeide zij en ging weer weg, blozend van onschul dig genoegen. Niet wetend, wat beter te doen; ging hij weer in zijn stoel zitten, en droeg zorg het zijden kleedje met rose rozen geborduurd, dat de leuning sierde, niet te verkreukelen. Buiten was het heel stil, de straat was verlaten. Hij vroeg zich af, wat voor type een man moest zijn, die in het zelfde huis kon leven met een „gebroken vaas." en kon spelen zooals Herr Kaufmann gister avond, nog gedaan had. Toen schoot het hem te binnen, dat het toen donker w as. en hij moest om zijn invaljachen,. Een vleugel besloeg een heele zijae van de kamer, en twee violen lagen er boven op. Zonder er bij te denken, zoo als zijn gewoonte was, onderzocht Lynn ze. De eerste was een goed, modern i nstrument, en de andere hij hield zijn adem in toen hij haar uit de kist haalde. De dunne fijne romp, was het mooie lichaam van een Cremona, dat haar nog schooners ziel bevatte. Hij raakte haar eerbiedig aan,ofschoon zijn handen leefden, en zijn gezicht gloei le Hij beroerde even de snaren met zijn vinger, en de viool antwoordde met een dieptrillenden toon maar nog voor het geluid weggestorven was, klonk er een kreet van afschuw in zijn ooren, en werd hij ruw bij de schouders gegre-pen. .„Mein" bruders Cremonariep de vrouw, en haar oogen schoten vuur stralen van woede. Leg haar onmiddellijk neer Ik vraag u du-'-endmaal vergiffe nis Ik wist niet het was mijn bedoe ling niet ik begreep niet. Hij gaf een verwarden uitleg en ver ontschuldigde zich, maar het baatte hem niets. Hij stond beschaamd en op heeterdaad betrapt vóór haar, als een die de huisgoden onteerd had. Ze veegde haar handen aan haar schort af, ging naar haar werkmand haalde haar breiwerk er uit, en ging tusschen Lynn en den vleugel zitten. De .n ken en zat trotsch recht op. Geen geluid verbrak de stilte dan het tikken der breinaalden, en haar ocgen wa:e i strak op haar werk gericht. Na een pij ligende stilte b proefde Lynn een" gesprek aan te knoopen, maar na een of twee mislukte pogin gen dacht hij er ernstig over de vlucht te nemen. De toegang tot de deur was afgesloten, maar er waren ramen ge noeg,en de sprong was heel gemakk'lijk. Hij glimlachte toen hij zich zelf in ge dachte deze vlucht ten uitvoer zag bren gen, en naar huis hollen. Het zal me eens benieuwen, peins de hij, waar voor den drommel, „mein bruder" blijft Het gelaat der vrouw vóór hem was nog rood en het zenuwachtig tikken der naalden verried haar opwinding. Hij merkte op, dat ze geen trouwring droeg, en schatte haar wat ouder dan zijn moe der. I-Iaar gelaatstrekken waren hard en haar dun, steil haar was strak naar ach- achteren geborsteld en achter op haar hoofd in een knotje opgehouden. Het leek veel op een deurknop en hij vroeg zich af wat er wel gebeuren zou als hij het zou omdraaien. Onweerstaanbaar borrelde zijn vroolijkheid op hij hoest te geweldig in zijn zakdoek, en hij voel de tegelijkertijd, dat hij scherp werd opgenomen. Er kwam ontspanning in de situatie door het geluid van voet- stoel was hard en ongemakkelijk, met jstappen en het dichtklappen der voor een steden rug, maar ze verwaardigde J deur- (Wordt vervolgd.) zich niet van dezen steun gebruik r*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1