J ONS BLAD" BUITENLAND WOENSDAG 28 SEPTEMBER 1921 No. 294 Brieven uit Polen 6EH. BU3TE1L. BERICHTEN. FEUILLETON. DE VIOOL. NOORD-HOLLANDSC lie .tAaR'JANG 91 Abonnementsprijs: I UAE e ix&e *«n administratie No. 433 Per kwartaal voor Alkmaarf2 j BUFêBUZ HOF 6, AL&tslAAK. I eSOTOOfl. redactie No 633 Voor buiten Alkmaar 2 5 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0 60 f nooger. Advertentieprijs: Van 1 5 regels f 1.25; elke regel meer f 0 25; Reclames per regel f 0 75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60 (Vlet VJCinuauCCIU 1 f.Bi-»!'» «niun^ma i Mauw^M»»i"-i A^n alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongèvallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200,—, f 100,—, f 60,—f 35,—, f 15.—. Onze lezers zullen Beker met genoegen sp»emerkt hebben, dat wij de laatste minden zijn overgegaan om ben door eigen correspondenties van den toestand bulten onze landsgrenzen te doen inlich ten. Naast vaste oorrespondenten in Pa rijs en Rome, konden wij verschillende malen interessante reisbrieven over Puitscbland en Oostenrijk van bijzondere briefschrijvers overleggen. Met belang stelling zal men kennis nemen van de brieven van Arthur Tervooren, d e thans den toestand in Ierland in deze eri- {ieke dagen gaat opnemen. Vandaag beginnen wij met de publicatie van een reeks brieven van een zeor ervaren penvoerder, die deze maand een reis door Polen maakte. De eerste brief volgt bier: Posnau, Sept. 1921. Gedurende mijn reis door de nijverheid- districten van de Boer en Westimen, werd ik getroffen door de werkzaamheid &n ijver in handel en nijverheid, die ik overal aantrof. Nu zal men mij misschien toevoegen, dat bet onmogelijk is, om door do raampjes van een expres-trein te con- stateeren, of orderboekjes der han delsreizigers vol bestellingen staan of dat de stakers talrijk zijn, maar de dikke rookwolken, die wij uit al de fabrieks- scboorsteenen zagen opstijgen, de vele werklieden die we bun werk bij de ma chines zagen verrichten, wezen er op, dat do nijverheid druk doende is, zich krachtig to herstellen. Bij ons oponthoud van 24 uren te Ber lijn, waren wij juist in de gelegenheid om als 't ware in vogelvlucht, de voor naamste deelen der stad, alsook eenige monumenten te bezichtigen. Wij zagen het uitgestrekte paleis van ex-Keizer Wilhelm en veel kleinere van den ex- Kroonprins. Beide gebouwen rijn in mu sea veranderd en de menigte verdringt er zich in. Do stad zelf heeft een zin delijk en prettig voorkomen en de Ber- lijners zien er niet uit als verarmde of door het ongeluk ter neer geslagen lieden. In de hötels en restauraties is alles te krijgen wat men maar bestelt en tegen goedkoopere prijzen dan hij ons. In do café's zag ik, dat de vrouwen met evenveel gemak groote glazen bier naar binnen sloegen als de mannen. Uit alles wat ik zoo al waarnam, maakte ik op, dat hier, gelijk overal elders, nieuwe rijken en nieuwe armen zijn. De laat- sten ziet men echter niet; daarom is hun aantal moeilijk te schatten. Wel kreeg ik den indruk, dat zij niet talrijker zijn dan bij one. Tegenover het gebouw van den Rijks dag, waarvan de koepel in 't zonlicht schittert, alsof hij pas gisteren opnieuw verguld is, verheft zich nog altijd het troische standbeeld van von Bismarck, den grondlegger van Duitschlanü's een heid. Iets verder teekent zich in het groene park af het standbeeld van v. Molkte, eng.t^ijfold aan'rekke'ij' er, om dat het er m,,,cer arnniatigender uit ziet. Do straten van Charloltenburg waar de rijken en welgestelöen wonen, zijn prach tig en de „Tiergarten" is zeer uitge strekt. In de „Kriedrichstrasse" bezochten wij een museum. We liepen er gauw weer ait, want alles wat wij er zagen was ver velend om te zien. De reis per spoorweg door Berlijn van het eene eind naar het andere was wel in staat ons met heimwee te doen den- A ken aan de gemakkelijke aansluiting en j deelde men ons mele, dat dit het verbinding® der stations in onze groote steden. Terwijl we geduldig wachtten op het binnenstoomen van den trein naar Polen, zagen we het reizigers gewoel aan op 't station ven de „Kriedrichstrasse". Er zijn 4 lijnon. De middelsten zijn voor de internationale verbindingen, de twee andere voor de locaal-treinen. Op laatstgenoemde treinen is de naam van het eindstation met groote letters voorop de lo omotieven aangebracht. De orde op do stations emplacementen is voorbeeldig. Elk minuut passeert hier een trein. Tegen middernacht bereikten we do nieuwe Poolsche grens. Bij het douane-bureau van het laatste Duitsche station, werden, tot onze pijn lijke verrassing, onze passen door een dier aanmatigende typen van menschen nagezien, die men tijdens den oorlog in de Belgische „Commandanturen" kon aantreffen. De lust bekroop ons, om dien Pruis aan 't verstand te brengen, dat hij zich niet meer in bezet België of Polen bevond. We waren er echter niets op gesteld, naar Berlijn teruggezonden te worden. En daarom wachtten wij maar geduldig af, totdat de man zijn hielen gelicht had, om in allerlei toonaarden, zonder dat hij 't hoorde, tegen hem uit de varen. De Duitsche treinconducteur was een zeer voorkomend en beleefd mensch en stak- buitengewoon gunstig af tegen de nurksheid van dezen Prui- sischen grenswachter. Bij onze aankomst aan de Poolsche grens, deden de beambten hun best om ons in alle opzichten van dienst te zijn. We werden ten zeerste getroffen door hun voorkomende wijze van optreden tegenover de reizigers. Alles wat wij van I Polen zagen en hoorden, bevestigde in ons de eerst opgevangen indruk, dat het Pools he volk, gedurende anderhalve eeuw door vreemde overheersehing on derdrukt, ongerept zijn sterk en fier gevool van onafhankelijkheid bewaard hoeft. Posnau, in 't Dultsch Posen, de oude hoofdstad van Duitsch-Polen werd hst eerst door ons bezocht. Wij maakten onz9 opwachting bij den Kardinaal- Aartsbisschop Z. Em. Mgr. Dalbor,. pri maat vati Polen. Deze kerkvorst maakte een buitengewoon sympathieke indruk op ons. Evenals alle ontwikkelde Polen, spreekt do Kardinaal vlooiend Eranfech. Dang sprak hij met ons over de maatschappe lijke, economische en godsdienstige toe standen van zijn land. ,s Avonds hadden wij een langdurig en belangwekkend onderhoud met den prelaat Adamski, den grootcn werker op sociaal gebied in Polen. Mgr. Adamski staat hekend als een voorzichtig en han dig man. Hij was het, wien het beheer der geldmiddelen werd toevertrouwd tij dens het voorloopig bewind, dat in Po len direct na den aftocht der Duitschers, werd ingesteld. Enkels dagen daarna kwam het hoofd der Eransehe, missie te Posnau aan en begaf zich naar de kerk, waar Mgr. Adamski juist de H. Mis las. Bij die gelegenheid- zei de Pranschmsn: het is voor 't eerst in mijn leven, dat ik een H. Mis bijwoon, die doer een minister van Einancïën wordt opgedragen. Wij maakten ons don namiddag ten nutte, om da voornaamste kerken, het leis was, hetwelk de exkeizer voor zich zelf had laten bouwen. Op de deur van een gebouwtje, vlak naast dit paleis, stond geschreven: kolonisatie-burean. De wijze waarop de Duitschers hier hun plan tot koioniseeren ten uitvoer brachten is bekend: Zij ontnamen, zooveel ze maar konden, het grondbezit aan de Polen, om het aan Duitschers té geven. Mooi genoeg om aan de vergetelheid onttrokken te worden, is de historie van dien Poolschen boer, waarvan Mullstern in zijn brochure over Nieuw-Polen spreekt. Deze hoer, zekere Steven Drzii- mola, had een stuk laud gekocht, waarop hij een huisje begon te bouwen. De Duitsche Overheid beval hem den bouw te staken én verder af te breken. De landman bracht de zaak voor 't gerecht. In alle instanties werd hij daar in 't ongelijk gesteld. Gevolg: zijn huisje wordt afgebroken. De Duitsche agenten doen hun uiterste best om hem over te halen, zijn stuk land te verkoopen. Financieel zou. hij inderdaad met dien verkoop een goeden slag geslagen heb ben. Maar deze eenvoudige boer begreep heel goed, dat het hier om iets anders ging dan om louter stoffelijk voordeel. Hij bleef dan ook hardnekkig weigeren, om in den verkoop van zijn eigendom toe te stemmen. Nu hij verhinderd was een eigen vaste' woning te bouwen, tim merde de slimme Drzijmala een woon wagen in elkaar en betrok dat voertuig met zijn heelé familie. Toen het ge recht nu dezen woonwagen tot woon huis verklaarde, omdat een gezin er zijn intrek had genomen, groef de heldhaf tige boer een onderaardsche woning in zijn stuk land, waar hij het zich met zijn vrouw en dertien kinderen zoo ge- rteilijk(?) mogelijk maakte. In deze wo- ning(?) gevormd in den schoot van den Vaderlandschen grond, wachtte hij kalm de dicnaors van 't gerecht af die hem waarschijnlijk ook daaruit zouden ver jagen. Want, voor hem zonden er geen „rechters in Berlijn" wezen. „De wojnwagen van Drzymala al dus Mullstein in ziju bovenbedoelde bro chure heeft in heel Polen een zekere vermaardheid verworven. Hij was het zinnebeeld vanden stillen, maar roem- vollen strijd, van de deugden van zelf verloochening en volharding. Onze vijanden ontzeggen ons het be zit dièr deugden en onze vrienden, he laas, hebben zich niet gehaast ze te er kennen." Den dag na het vertrek der Duit schers behoefde men maar één lettor te veranderenin bet opschrift, dat boven de deur van hot kolonisatie-bureau was aangebracht. Dit opschrift luidde voor taan polonisatio-bureau. museum en de citadel in oogenschouw to nemen. In 't hartje der stad, wandelden wij om de muron van een groot versterkt kasteel. Op onze desbetreffende vraag pa- De Oude Kerk te Delft, die eenige dagen geleden door brand geteis terd is. De toestand in Ierland. Twee mijndfrecteuren ontvoerd. Zaterdag hebben wegens loonsverlaging stakende mijnwerkers van de mijnen te Castlccomer, in het graafschap Kilkenny, zicli gewapend en gemaskerd toegang ver schaft tot de woningen van den algemee- nen bedrijfsleider XVhittaker en den dis trictsleider Hargreaves en hen ontvoerd. Sedert heeft men niets van hen vernomen. Zoowel de repu'blikeinsche als de Engel- sche politie stellen een onderzoek in naar 'hun verblijfplaats. Een telegram uit Belfast aan de „Eve ning Standard" meldt, dat van Zaterdag avond tot Maandagochtend daar vier men schen gedood en 42 gewond zijn. Van de gewonden zullen er waarschijnlijk ve len niet boven op komen. Vele anderen die niet in de opgaaf begrepen zijn, zijn bo vendien licht gekwetst. Verschrikkelijk was de uitwerking van een bom die uit Secaaford-stréet, een burcht van Sinn-Fein, in een dichte menig te in Wolff-street geworpen werd. Twee mannen werden er onmiddellijk door ge dood en 3-1 menschen niet kwetsuren naar het gasthuis gebracht. Een andere bom ontplofte in Milewalcr- sireet en verwonude zes mensohen, van wie er een wel niet bovenop zal komen. Onder de twee slachtoffers waren twee kinderen, een van negentien maanden, bet ander, een meisje van zeven jaar, dat het jongste kind onder hare hoede liad. Een arrestatie. De Auierikaansche politie, heeft zekeren Iter'- gearresteerd. De inan wordt bescS.nl- ch:g; D qnulci'lkbf JSftejd aan een samen zwering van Britsche onderdanen om aar Ierland wapens en munitie te leveren tegen Brittannië. Rorke word', er ook van ver dacht, betrokken te zijn in de zaak van de ia beslag genomen machinegeweren aan boord van hel stoomschip „Eastside". Rorke is gearresteerd op telegrafischen last van procureur-generaal Daugherty. DE WASHINGTONSCHE CONFEREN TIE. Uit Lissabon wordt aan de „Times" ge seind, dat de regeering der Vercenigde Sta ten het Portugeesche Kabinet heeft mede gedeeld, dat zij zal voorstellen Portugal toe te laten tot de Washing to nsche confe rentie onder dezelfde voorwaarden als Ne derland, daar Portugal belangen heeft in het verre Oosten. De Portugeezen bezitten, zooals men weet Macao, een eiland en haven aan den mond van de Cantonrivier, en het Oostelijk deel van Timor, in Nederlandsch-Oost-In- dië. Op het Witte Huis werd medegedeeld, dat president Harding officieel 12 Novem ber, den dag na de herdenking van den wa penstilstand, de gedelegeerden ter Washing ton sche conferentie zal begroeien. Samuel Gompers, de voorzitter van de American Federation of Labour, heeft er telegrafisch bij alle arbeidersorganisaties van Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en Japan op aangedrongen, overal betoogin gen voor ontwapening te houden op den wapenstilstandsdag, IX November wan neer de conferentie tot beperking der be wapeningen te Washington bijeenkomt. DE HULPACTIE VOOR RUSLAND. Uit Reval wordt gemeld, dat het Esth- lawdsche Roode Kruis weigert aam de hulpactie in Rusland deel te nemen, daar het van de Russische regeering niet de venzekering heeft gekregen, dat de Esth landsdhe vertegenwoordigers op voldoen* de wijze ondersteund zullen worden. De vertegenwoordigers van Letland hebben zich bij deze houding aangesloten. DE ENGELSCHE KATHOLIEKEN EN HET SOCIALISME. Er schijnt eenige kenltering te komen in de imidiffenenite houding, wellke de Katho lieken in Engeland steeds op vereenigingis- gebied en in de politiek ingenomen heb- ben. De j'aarlijkschc conferentie der koitth'o- toeke confederatie van Engeland en Wales zal aura. op 1 en 2 October te Sheffield wwrdJen gehouden. Een der agendapunten betreft de houding der katholieken tegen over de vakbeweging. In een resolutie, in te dienen door het bestuur, wordt gecon stateerd, dat een katholiek geen socialist kan zijn, dat de Labour partij in 1918" een socialistische partij is geworden, de katho lieke vakvcreenngingsmanoien vrijwillig een imddvidueele bijdrage betalen aan de La bour party, dat katholieke georgamiseer- den en ongeorganiseerden zich vrijwillig bij de Labour party aansluiten, dait de vak- vereemgingen zijn aangesloten bij de La bour party en de Socialistische Interna tionale en dat de katholieken sedert 1918 metierdaad het socialistische standpunt hebben aanvaard. In de resotutie wordt dan verder in overweging gegeven, dat het raadzaam is, dat ka'fholiüke vakveroenigdngsmanmen in hun vakvereeniigingen de Detailing der bij drage voor het parlement weigeren en zich verzetten tegen de aansluiting hunner vak- vereeniging bij de Labour party en de Socialistische Internationale. Een tweede resolutie van het bestuur geeft in overweging, dat katholieke ooöpe- rators zich zullen verzetten tegen iedere poging om de coöperatieve beweging op «enigerlei wijze in verband te brengen met de Labour party. EEN ONDERSCHEIDING VOOR DEN DEEN'SCHEN KONING. Koning Clrristiaan van Denemarken is gisteren 51 jaar geworden. Bij deze geie- geaheid werd de Fransche gezant in bij zondere audiëntie ontvangen. De gezant overhandigde den koning namens de Fraa» «cfiie regeerng de gouden reddingsmedaiBa voor hem zelf en v-oor de koningin, ter huldiging wm de hulp dfe de majesteiten op ihmn Groeniandische reis aan dé veron gelukte stoomboot Beli" hadden verleend» DE VERKIEZINGEN IN ZWEDEN. De resultaten van öe verkiezingen voor de Eerste Kamer zijn nu bekend. De Kamer zal bestaan uit 50 sociaal-democraten, 41 conservatieven, 38 liberalen, 18 kleine grondeigenaairs, 2 liaishssocialisten en 1 communist. De Kamer telde tevroen 60 sociaal-democraten, 37 conservatieven, 40 iltiberalen, 19 kleine grondeigenaars, een linkssociaüM en 3 communisten. DE SCHIPBREUK VAN DE „SALINA". Kapitein Messol van de „Salina", die bij een aanvaring met de „Jan Breydel" zonk, hoeft het volgende relaas gegeven van zijn wedervaren: Toen de aanvaring plaats had, stolden ■mijn vrouw en mijn bride zoontjes, de een 3 jaar, de ander 20 maanden, samen aan dek, terwijl ik op de brug was. Toen de schepen tegen elkaar aanbotsten, sprong ik aan diek en greep mijn oudsten zoon, mijn vrouw toeroepend hetzelfde 1e doen met den jongsten. Mijn oudsten zoon, die zijn armen om mijn hals had geslagen, en ik, raakten twee keer onder water, in weerwil van mijn pogingen om hem boven water te houden. De jongen hóeld zich flink; hij deed alles wat ik hem aeide en huilde niet. Toen wij voor den tweeden keer boven kwamen, was ik zeer uitgeput. Gelukkig zag ik een dekstoel drijven, die ik kon bereiken en waarin ik mijn jongen legde, doch zelfs zijn geringe gewicht maakte, dat hij met de stoelbek]ceding onder water raakte. Toch deed d'ie tijdelijke rust ons goed. Er, was geen tijd geweest om zelfs een red* dingsgordel te grijpen. Nauwelijks hadden wij onze kinderen gegrepen of het schip helde zwaar over en wierp ons allen in zee. Mijn vrouw, dlie 26 jaar is, en ik zijn beiden goede zwemmers, maar ik geloof dat zij gekwetst is bij de botsing, want zij scheen niet in staat goed te zweramen,-Zij- had den kleinen jongen om d>en hals vast; het was een treffend gezicht. Ik zag ze nergens meer toen we ten slotte door een reddingsboot van de „Jan Breydel" uit het water werden gehaald. Toen eerst begon mijn oudste zoontje te huilen en om zijn modter te roepen. Wij waren nog niet lang op de mailboot, toen het lichaam van iniju vrouw werd opgehaald, doch de baby was verdwenen; h,ij is vermoedelijk weg geslagen uit haar greep. Zij stierf voor wij Dover bereikten. STÉLEN VAN AUTO'S. Het aantal automobielen dat in Enge land gestolen is zóó groot, dat men aan het ministerie voor transportwezen een nieuw stelsel zal invoeren dat dergelijke diefstallen niet langer „winstgevend" zal maken. De „Daily Chron." meldt, dat het nieu we registraliestèlsel het verkoopen van ge stolen auto's vrijwel onmogelijk zal ma ken en de assurantie-maatschappijen zal beschermen. Hst stelsel beoogt een cen trale organisatie in samenwerking mei as suradeurs, auto-fabrikanten en regislratie- beambien. Het ópzelten daavan zou bet eerste jaar 25000 p. st. kosten, doch die som zou veel la>»: zijn da hde thans jaar lijks gestolen waarden. In 1919 hebbende autodieven in Engeland een waarde van ongeveer een millioen' pond gestolen. Het blijkt dat elke maand ongeveer 60 Ford auto's worden gestolen. Er zijn gevallen bekend, dat menschen auto's verkochten en ze dan „verloren", na ze bij zes maatschappijen te hebben verze kerd. Die dieven-synddcaten werken op aller lei manieren. Onlangs lieten twèe heeren Roman door MYRTLE REED. Vertaald uit het Engelsch door Hem riëtte v. d. Waarden. reen Margaret terug kwam had ze een zacht wit kleedingstuk over haar arm. gedacht, riep ze vroo- lijk, dat ik ooit tijd zou vinden voor mij zelf een onderjurk te maken De atmosfeer van Oost-Lancaster heeft een wonderbare verandering in mij teweeggebracht. „Iris, vroeg miss Field schiet jij al goed op Het meisje hield haar onderjurk omhoog, een mooi klee dingstuk van het fijnste batist het was een alleraardigst modelletje met kant gegarneerd en de oude dame keek met genoegen er naar. „Net iets voor jou, zei ze, toen ik van jouw leeftijd was, droegen we zulke fijne spulletjes nog niet." Lynn kwam luidruchtig binnen, 't hoogste lied fluitend op den drempel aerinnerde hij zich pas, djit in Oost- ï.ancaster-huizen niet geJfloten werd. „Ik heb een prachtigen tocht ach ter den rug, zei hij, beelemaal door de bosschen naar West-Lancaster. Ik bad voor jullie allemaal bloemen, aiaar ik heb ze op eep bank laten Jfg- gen. Tante Peace, wat ziet u er Drach tig uit na uw dutje. Is u nog met dat kleed bezig, moeder „We maken allemaal onderjurken," antwoordde Margaret. „Tante Peace is er ook al kant voor aan 't haken en Iris heeft de hare bijna af". I „Laat mij eens zien", zei Lynn. Hij leunde voorover en nam het product uit den schoot van het jonge meisje, terwijl ze een draad in de naald deed. Tot zijn groote verwondering werd het onmiddellijk van hem weggekaapt. Iris gunde zich nog net tijd om hem een klinkenden klap om de ooren te geven, toen liep ze met haar hoofdje in den nek, en haar werk onder den arm de kamer uit. „Wel, heb ik van m'n leven," zei Lynn verdrietig, „waarom mocht ik haar onderjurk nu niet zien „Omdat," antwoordde tante Peace streng, „Iris als een dame is opgevoed J antwoordde hij. In mijn tiid zaeen heeren de onderiur-t 7, stoel. Hij was lang, kaarsrecht, en zeventig, bijna pijnlijk netjes, en blijk baar een heer van den ouden stempeli „Ik hoop, dat u het goed maakt, mevrouw „Ik maak het altijd goed," ant woordde tante Peace als alle men schen in Oost-Lancaster het zoo goed maakten als ik, kon u spoedig uw titel laten varen en een ander ambt kiezen. De anderen namen maar weinig deel aan het gesprek, dat nooit erg druk was, maar dat door de aanwezigheid van vreemden wel wat levendiger had kunnen worden. Ze spraken een half uurtje over de gewone klein- steedsche voorvallen. Toen het acht uur sloeg, lachte miss Field hem veel beteekenend toe. „Zullen we schaken vroeg ze. „Als de anderen ons willen veront schuldigen met het grootste genoegen", mijn tijd zagen heeren de onderjur- Ze waren spoedig geheel in hun spel ken van de dames niet „O, nu snap ik het", zei Lynn. Zijn mond trilde verraderlijk, en hij keek zijdelings naar zijn moeder. Ze zat diep over haar werk gebogen, en haar lippen bewogen zich niet, maar hij zag haar oogen lachen. Precies om half acht werd de ver wachte gast de ontvangkamer binnen geleid. „Goeden avond, Dokter," zei miss Field, op haar statige manier; „uw komst doet mij zeer veel genoegen. Ze stelde hem voor aan mevrouw Ir ving ep Lynn, en gaf hejn een grooten verdiept. Margaret ging het boek ha len, waar ze in aan 't lezen was, en de jongelui gingen naar de bibliothesk, waar ze ongestoord konden praten. Ze speelden drie spellen. Miss Field won het eerste en laatste, haar tegen partij stelde zich tevreden met het tweede. Zoo was het gewone verloop, en tien jaar lang had ze zich kinderlijk in haar triomf verheugd. „Mijn beste dokter", zei ze vaak, „men moet veel hersens hebben om schaak te kunnen spelen." „Dat is werkelijk waar^ was zijn onveranderlijk- hoffeliik antwoord. Eens was hij zoo onbescheiden geweest, alle drie de spellen te winnen, maar dat was heel in het begin en het was nooit meer voorgevallen. Toen de klok tien slagen deed hoo- ren, keek hij, blijkbaar verrast, op zijn zwaar ouderwetsch zilveren hor loge. „Ik had geen idee, dat het al zoo laat was," zei hij. „Ik moet weg „Blijf nog een oogenblikje, dokter. Ik mag u toch wel iets aanbieden, vóór u de lange wandeling onderneemt. „Iris „Ja tante". Het meisje wist heel goed waar het om ging, en er verschenen kuiltjes in haar wangen. „Zijn er misschien nog een paar koekjes over van de thee, en is er nog wijn boven „Ik zal eens kijken." Lachende om deze aardige comedie, ging ze naar de keuken, waar Dokter Brinkerhoff's geliefkoosde koekjes zorgvuldig weggezet waren. Een* was er maar van gekeurd om te proeven of ze goed waren. Iris kwam terug met de Royal- Worcester-schaal beladen met koekjes, een stel glazen, en een flesch van miss Field's beroemden port. „Hoe allercharmantstzei de dok ter. Dit had hij tien jaar lang iedere week gezegd. Tante Peace vulde de glazen, en teen ze allen voorzien waren, keek ze. hem aan met een zeldzamen glimlach op haar mooi, oud gelaat. Helder tikte de rand van zijn kris tallen glas tegen het hare. „Op uw gezondheid, Mevrouw „En op uw geluk," antwoordde zij. De oude toost deed nog steeds dienst. „Lieve miss Iris, zou u ons ook het genoegen willen doen wat te zingen „Wat zal het zijn Annie Laurie, graag." Ze zong de oude ballade met rijk gevoel in haar diepen stem, en zelfs Lynn, die kritisch toehoorde, kon niet nalaten haar zijn compliment te maken. Om elf uur ging de gast weg, harte lijk door zijn gastvrouw uitgenoodigd terug te komen. „Wat een innemende man," zei Margaret. „Een flinke kerel", voegde Lynn er aan tce op zijn jongensachtige ma nier. „Ja, antwoordde tante Peace, een geeuw achter haar waaier verbergend, „eeuwig jammer, dat hij geen maat schappelijke positie heeft 1" Droomen, die Licht verspreiden. „Schiet je goed op bij den Meester vroeg Iris. ,,'t Gaat nogal," antwoordde Ir ving „maar met Fraulein Frederika kan - ik heelemaal niet overweg, ze verach-t mij", „Ze houdt maar van heel weinig menschen". „Dat schijnt zoo. Van het eerste oogenblik af was ze tegen mc ingeno men, hoewel ik me nogal uitsloofde om ^,mein gebroken vaas" te bewon deren. „Deze is haar oogappel, lachte Iris, „ze is voor haar, wat de Cremo na voor hem is. „Het is een prachtig kunstproduct, en' dat zei ik haar ook, bij alle goden, hoe komt ze op het idee „Dat moet je me niet vragen. Heb je n g meer ontdekt „Neen, ik heb alleen aandacht voor mijn viool. Soms heb ik les in de zit kamer, en ook wel beneden in de werk plaats, eens zelfs kwam ik in Herr Kaufmann's slaapvertrek terecht. Als ik kom, scheidt hij onmiddellijk met zijn werk uit, gaat zitten, en werkt aan mijn beschaving". „Op den grond," herinnerde zich Iris eensklaps, „staat een gouden pot met kalfjes. Het is Herr Kaufmann s hoogen hoed dien hij droeg, toen hij, nog in het beroemde erkest speelde, ze heeft er den rand af gedaan en hem verguld. Dat mandje met blauwe ro zen beschilderd, dat aan de lanrp bengelt heeft uw nederige dienstmaagd gemaakt. Van dat ocgenblik af, is. Fraulein dol cd me peweest. (Wordi vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1