ONS BLAD BUITENLAND DONDERDAG 29 SEPTEMBER 1921 lie JAARGANG ss s3 De UAL Universiteit een belang voor allen. feuilleton. DE VIOOL. 6EM. BüSTiSSL BERIGjTEN. No. 295 - NOORD-HOLLANDSCH Abonnementsprijs: lb^c ai If&SAAP administf Per kwartaal voor AlkmaarJ 2— BurOaii: HOF 0, ALKMAAK. 1 6l©TO©il. redactie Voor buiten Alkmaar,f 285 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0 60 f hooger. ADMINISTRATIE No. 433 No- 633 Advertentieprijs: Van 15 regels f 1.25; elkeregel meer f 0 25; Reclames per regelt Ó75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60 Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500, f 400, f 200, f 100, f 60, f 35, f 15. Rest ons nog de vraag te beantwoorden, waarom de stichting van een R.-K. Univer siteit de zaak is van alle Nederlandsche Ka tholieken, onverschillig van welken stand. Wie onze vorige beschouwingen over het aut en de noodzakelijkheid eener Katholie ke Hoogeschool onderschrijft, heeft eigen lijk geen verder antwoord op deze vraag noodig. Immers bleek daaruit, dat de stichting van een Katholieke Universiteit de kroon is op het werk van het bijzonder onderwijs, de laatste vrucht der overwin ning van den met zooveel moeite en opof feringen bevochten schoolstrijd. Wanneer de Paus een Katholieke Hoo geschool in onzen tijd onmisbaar noemt in een land, waar de godsdienst bloeit en welvaart lieerscht, wanneer de bisschoppen de stichting eener Katholieke Hoogeschool een plicht tegenover God, de wetenschap en het volk noemen, wie kan dan nog zeg gen: „maar dat is mijn zaak niet?" Toöh kunnen wij ons voorstellen, dat velen aldus redeneeren: een Roomsche Hoogeschool is een mooi ding; ze zal wel nuttig en noodzakelijk wezen; maar laten zij daarvoor zorgen, wier zonen en doch ters daarvan eens de vruchten zullen pluk ken. Wanneer wij deze rt'déneering eens con sequent doorvoerden, ve zouden er dan al liet voor steun aan de R.-K. Universiteit bui ten aanmerking blijven! Vooreerst de groo te scharen van tienduizenden uit den arbei denden stand en groote groepen midden standers, die nu al reeds meenen le welen dat hun kinderen nimmer aan een Uni versiteit zullen komen. Maar ook de vele ongehuwde rijken en de rijke kinderiooze gezinnen en ook de goed gesitueerden, die •ceds volwassen kinderen hebben. Men ziet, dat het overblijvende groepje, hij ton dergelijk egoistische rcdenec-ring si heel klein zou zijn. Moest het directe eigen belang alleen meespreken, onze bisschop pen hadden hun schitterenden brief over de stichting eener R.-K. Hoogeschool on geschreven kunnen laten. IVij behoeven echter stellingen als deze laatste maar op le zetten, om cle valschheici van de zelfzuchtige redeneering te doen uitkomen. Wanneer een ijveraar of ijve raarster straks bij een rijken vrijgezel komt en een gift vraagt voor de R.-K. Universi teit cn hij of zij zou dan tot bescheid krij gen; daar doe ik niet aan; ik hen onge huwd en lieb dus mot een Universiteit niets te maken, dan zou het antwoord toch voor de hand liggen. Waarde heer, zou men dien aurks zeggen; wanneer 'gij straks een dok ter noodig hebt of een advocaat, zult gij dan ook zeggen, dat gij niets met de Uni versiteit hebt uit te staan? En dit geldt voor ieder, van welken staat of sland hij ook is. Over de medische wetenschap behoeven wij niet eens le spreken. Ons geslacht vooral weet de zegeningen voor de mensc-h- lieid te prijzen, welke zij ons dagelijks brengt. De huisdokter, die steeds klaar slaat om niet hulp, niet raad en advies le dienen: op wien men zich bij ziek ten ver laat en die zoo vaak uilkomst en kalmte lu-engt in angstige oogenblikken; do chiruroh, die in de ziekenhuizen vooral de laatste jaren de meest hopelooze gevallen weer tot een goed einde brengt en dierbare levens met Gods toelating weet te behouden; de specialiteiten, die tot de geheimste wer kingen van de menschelijke organen zijn doorgedrongenwie weet er voor zich of zijn nabestaanden niet van te gewagen? En hun kennis staat in onze sociaal- voelende gemeenschap voor ieder, ook voor den armste, open. Zoo is het met den rechter in de recht zaal, den advocaat op zijn kantoor, op hel bureau van rechtskundige adviezen of pleitend voor de rechtbank. En zoo zouden wij een lange reeks van omstandigheden kunnen noemen, waarbij ieder in zijn dage- lijksch leven met de mannen der weten schap, de mannen der Universiteit, in aan raking komt. En er is nog een ander terrein, waarop wij herhaaldelijk, direct of indirect, hun invloed ondervinden. Vergelijk eens ons ustig Nederland, waar het leven in gladde banen zoo gemakkelijk zijn gang gaat, met onbeschaafde of half beschaafde volkeren. Waaraan hebben wij onze rust en open bare orde, onze welvaart en veiligheid voor een groot deel te danken? 't Is aan de leidende mannen in de staatsburcaux publiekrechtelijke lichamen; aan de ven er niel aan te twijfelen zal zich ze ker in dit opzicht een sociaal instituut too- nen, dat alle begaafden zonder onderscheid van maatschappelijken stand, tot zich zal trekken. Zoo mogen wij verwachten, dat de stichf ting eener Nederlandsche Roomsche Uni versiteit nu een kwestie is van korten tijd, omdat door de propaganda voor deze aller heilzaamste instelling ieder Katholiek wel dra zal inzien, dat een Roomsche Hooge school zijn eigen zaak is. werkers in de laboratoria, wier vindingen aan handel en industrie ten goede komen: die waken over de volksgezondheid. Er wordt in een beschaafd land dage lijks door bestudeerde mannen in stilte zoo onnoemelijk veel werk gedaan! Wanneer zij allen te samen eens één dag hun zegenrijken arbeid zouden staken, zou eerst eens recht blijken, hoeveel wij hun verschuldigd zijn. En nu spreken wij nog niet van het on derwijs aan gymnasia cn hoogere burger scholen, wier leeraren toch ook grooten deels aan de Hoogeschool gevormd moeten worden. Dit lieele terrein overziende, mogen wij met Z. H. den Paus onze verwondering er over uitspreken, dat een land als Nedcrl met een zoo groote en vurige Katholieke bevolking, die op ieder gebied van open baar leven haar eigen weg wil bewandelen, dal diezelfde Roomsche Nederlanders aan de Katholieke Universiteit nog niet zijn toegekomen. Maar er behoeft niet aan getwijfeld te worden: wanneer aan ons Roomsche volk maar even de oogen geopend zijn en hel inziet, dat de Katholieke Hoogeschool een algemeen Ropmsche zaak is, zal met geest drift aan den bouw gewerkt worden en zal straks in de wel wat laat tot stand gekomen inrichting de Hollandsche dege lijkheid weer worden gerociv. En die overtuiging, dat de Roomsche Universiteit ons aller zaak is, zal weldra algemeen veld winnen. Immers, al zijn wij, Roomschen, niet voor een '.velleerings- systeem als socialisten en communisten; ai erkenen wij onderscheid van standen en van gaven en volgen wij Gods beslel ten deze in de natuur van menschen en dingen; wij staan toch op het standpunt, dat geld gebrek alleen de deuren der Hoogeschool voor begaafden uit le" minder bedeelde klassen niet mag sluiten, 't Was juist de Katholieke Onderwijsspecialiteit in de Tweede Kamer, die hij den Minister, en mol succes, aandrong op het beschikbaar stellen van beurzen voor hoogere studie ten behoeve van min-vermogenden. De Katholieke Universiteit we behoe Frankrijk en Buitschland. De sancties worden opgeheven. Briand doelde in den ministerraad me de, dat Duitschland d-e voorwaarden heeft aanvaard, vastgelegd in de overeenkomst getroffen tusschen de geallieerden betref fende de controle op de in- en uitvoer- ren aan den Rijn na de opheffing der eco nomische sancties. Aan den Duitschen gezant Mayer heeft Briand meegedeeld, dat de economische sancties 30 September zullen worden opge heven. Het accoord van Wiesbaden. Binnen niet al te langen tijd moeten de wetgevende lichamen van Frankrijk cn Duitschland een beslissing nemen in zake de, nog steeds niet gepubliceerde, over eenkomst, door Rathenau en Loueheur te Wiesbaden in hoof dl V ïén vastgesteld. Over het algemeen schijnt men in Frankrijk wel met de regeling, voor zoover bekend, te vreden té zijn. Bij de beoordeeling spe len, vooral in regeermgskringen, zeer ze ker, behalve economische en financieele, ook zuiver politieke overwegingen een rol. Ook Rathenau heeft zich ongetwijfeld be halve door economische, tevens én niet het minst door politieke inzichten laten lei den, teneinde 7zo mogelijk bet bewijs te leveren, door krachtigen fteuo te verlee- nen hij den wederopbouw .ui N-oord- Frankrijk, van Duitscliland's jecLon wil. De vraag is intusschen, naar thans de „Köln. Ztg." opmerkt, hoe deze politiek van Duitschland is overeen te brengen met die. van. Frankrijk? De Parijsclie correspondent van het blad er n.l. dezer dagen op, dat, naar velen in Fran sell e politieke kringen meenen, de Poinoaré-Pertinax-Tardleu campagne be treffende den Imker-Rijnoever niet zoo zeer bedoelt Clemenccau een bak te zetten over diens slappe houding ter zake in de dagen van Versailles, dan wel om gedaan le krijgen, dat op de a.s. conferentie te Washington de kwestie van Frankrijk's be scherming en veiligheid wordt ter sprake gebracht ten einde zoodoende een recht vaardiging te scheppen voor Frankrijk's weigering in afzienbaren t"d zijn bewape ning te verminderen en den linker-Rijn- oever als waarborg vast te houden. Tegenover de politiek uit dit kamp staat die in het'kamp van Briand-Loucheur in scherpe tegenspraak. Deze tegenspraak nu, betoogt de „Köln. Ztg." moet worden ontzenuwd, voordat de Wiesbadensche regeling door den Rijks dag wordt goedgekeurd. De vraag moet n.l. gesteld worden of het mogelijk is, dat een dergelijke overeenkomst, waarbij aan Duitschland geweldige economische en fi nancieele lasten worden opgelegd, kan worden gesloten, vóórdat men van de Fransche reg; ing öe verzekering heeft ontvangen, dat niet achter de Poincaré- campagne meer steekt dan de bespreking van een academische vraag. Het blad zou het gewèbscht achten, dat zoowel Briand als Loueheur de vraag wordt voorgelegd, of zij gelooven, dat eenige Duitsche re geering haar industrie, arbeidersklasse, fi nancieele wereld en het geheele belasting betalende Duitsche volk drukkende lasten zou kunnen opleggen, wanneer aan den anderen kant ernstig werk ervan gemaakt wordt het economisch meest waardevolle Roman door MYRTLE REED. Vertaald uit het Engelsch door Heil' r riëtte v. d. Waarden. U) - „Iris! nep Lynn verv/ijtend uit, „hoe kon je dat doen?" „Wat bedoel je Hoe kon je zoo iets afschuwelijks schilderen „Mijn lieve jongen/' zei miss Temple beschermend, haar mooi hoofdje een beetje schuin houdend, je bent nog niet wereldwijs. Het was mij niet te doen om mijn eigen smaak te bevre digen, maar om Fraulein een genoegen te doen. Het zou heel wat aardiger zijn als menschen, die op den voor grond stelden iemand een pieizier te doen, eerst eens met de wenschen van degenen, die zij iets- geven willen te rade gingen, en hun eigen smaak de tweede plaats lieten- komen. Zelfs jij zult opgemerkt i.ebben, dat smaken verschillen. Persoonlijk voel Ik niets voor een verguld mandje met rozen beschilderd ik zou het in mijn fluts niet dulden, maar ik moest baar eên eenoecen doen, niet mijzelf." „Ik zou wel eens willen weten of ik ook ergens mee gelukkig kan maken," zei Lynn, half bij zi*;h zelf. „Maak de een of andere kleini heid voor haar," opperde Iris. „Daar breng je haar in de zevende hemel mee. Ze heeft bijvoorbeeld van een ton een stoeltje gemaakt, een pakkist heeft zich ontpopt in eer. dressoir, en bed in een divan, ze heeft zelfs uit een tin nen beker een luciferdoosje geklopt met zijde bespannen en van binnen ver- .guld, om niet van een massa andere zaken te spreken." „Wat blijft er dan voor mij over Is er nog iets van dien aard, dat ik kan maken „Heb maar geduld," zei Iris, „je zult wel zien." Vroolijk liep ze weg, zachtjes een wijsje neuriënd, in eem oogenblik was ze terug met een vei ligheidsspeld, oranje zijden papier, een struisvogelveer en verf. "\u j heme'srlaam," begon Lynn. „Wordt nu maar niet ongeduldig, je moet eerst de veiligheidsspeld ver gulden, maar de kop moet zwart ge verfd worden, dan zal ik je wel verder vertellen wat je te doen hebt." toch niet alleen te doen „Natuurlijk moet je het alleen doen het is toch jouw geschenk, ik help je alleen met mijn kostbaren raad." Onhandig verguldde Lynn de vei ligheidsspeld en stak ze op het kussen van een stoel om te drogen. Ik hoop maar, dat ze het mooi vindt," zei Lynn. „Eens wees ze naar mij en zei iets in het Duitsch tegen haar broer. Ik begreep niet wat ze zei, maar ik onthield de woorden en thuis zocht ik ze op in mijn dictionnaire. ik heb toen uitgemaakt, dat ze me ongeveer kenschetste als een groote, lo npe lum.-ui. „Esn hen aaiende vrouw," consta teerde Iris. „Neem dit zijdepapier en rol het zoo stijf ineen als je kunt, strijk het dan weer glad en doe deze bewerking zoo dikwijls tot het heel zacht en ver- fronseld is, dan zal ik het je verder ver tellen." Lynn volgde haar raadgevingen op tot zij beweerde, dat het de bewerking niet meer doorstaan kon, zonder te scheuren. „Nu moet je zwarte strepen op de veiligheidsspeld schilderen." „Zou je me nu eindelijk eens willen vertellen wat het nu worden moet „Wacht en je zult zien." Hij voerde haar bevelen letterlijk uit, en bevestigde het papier stevig om het midden van de speld, en streek het zorgvuldig aan beide zijden uit. De hoekjes werden afgesneden in den vorm van vleugels en hier en daar werden cirkels aangebracht. Iris legde de laatste hand bij wijze van voel horens lijmde ze aan den kop twee stukjes van den struisveer. -« .7:' „O," riep Lynn aangenaam verrast, „een vlinder." te blij'ven en oim op 23 Nov. te New-York de „Paris" weer te nemen om terug te keeren. Zijn aanwezigheid zon zoodoende niet langer dan vier weken duren. Het is nog niet besloten, wie Briand daarna als vertegenwoordiger van Frankrijk op de conferentie zal vervangen. Waarschijn lijk zal dil vanmorgen in den minister raad worden besproken en beslist. De correspondent van do „Times te New York meldt, da't de Amcrikaansdhe regeening de hoop voedt, dat de Wasüiing- ton'sche conferentie het eens zal worden over maatregelen, die voorzien in alge- meene overeenkomsten in de plaats van liet Engelseh-Japansohe verdrag en van de verdragen tussohen Japan en de Wesler- sohe mogendheden 'betreffende China. De regeering koestert bet denkbeeld:, aan le sturen op feitelijk identieke- verdragen tusschen Gh-ma en eTk der mogendheden, waarin n: keurig de rechtmatige aan spraken der vreemde mogendheden wor den omschreven, zoodat men na de confe rentie met een schoone lei zou kunnen beginnen, hetgeen wil zeggen dat alle mogendheden pet beginsel van de „open deur" en der gelijke commercieele en in- -duistrieete kansen dient te onderschrijven. DE VOLKENBOND. De zesde commissie, voor politieke aan gelegenheden. heeft heden een begin ge maakt met de bespreking van den hon gersnood in Rusland. Molta diende het rapport der sub-commissie ad hoe in, welke constateert, dat de toestand in Rus land zeer ernstig is en spoedige hulp noodig. Uit aan de commissie afgelegde vei-Varingen blijkt intusschen dat ver se 'ene regeeringen op het oogenblik geen kredieten voor dit doel beschikbaar kunnen slell-n. De sub-commiissie stelt ■daarom voor een beroep te doen op alle particuliere vereenigingen voor hulpver- leeïT'inig en uit den wensch, dat alle re- lee ringen more (Ten en financieelen steun aan deze vereenigingen zullen verleen en. Nadat lord Robert enkele amendemen ten op het rapport had voorgesteld, is de bespreking lot morgen verdaagd. DE HONGERSNOOD IN RUSLAND De correspondent van de „Manchester Guardian" meldt uit Saratoff, dat de hon gersnood in het gebied van Pokrof-Sk zóó gioo-t is, dat, volgens mededeeïmg van commissaris GunitsJ, den voorzitter varn de distriqtssovjet, de vrouwen in de rlorpen in zijn district haar kinderen uit wanhoop in putten werpen en ook dat in zijn district jongens tusschen zeven en acht jaar in een bazar ten gevolge van zwakte waren neergevallen, waar rif mot hondenvleesch waren gevoed. De correspondent heeft verschillende gebouwen bezocht, waar de Sovjet de 'kinderen voedt, en vastgesteld dat de kinderen verschrompelde gezichten hebben, als oude mannen en vrouwen, armen en beenen zoo dun als bezemstelen. Kinderen worden des nachts 'heimelijk aan de ingaing,en der Sovjet-instellingen achtergelaten door ouders, die niet langer in staat zijn, ze te voeden. De toestand in de stad Saratoff zelf is acuut, doch in de zeven districten der provincie gelijkt hij op een catastrofe cn is een groot aantal kinderen louler levende geraamten. Het sterftecijfer is enorm cn zoo er vóór 1 December geen hulp wordt geboden, zullen de kinderen in de ergst getroffen districten niet onwaarschijnlijk geheel worden uitgeroeid. Treinen vol kinderen worden naar het Westen wegge stuurd. Hot aantal kinderen te Saratoff bedraagt ongeveer 60,000 en van Je zeven getroffen districten 400,000. Op -t oogen Mik heerschen er gélukkig nog geen epi demische ziekten. Brand in de Printeinps. Uit Parijs werd gisteren gemeld: Een geweldige brand heeft vanochtend der bovenverdiepingen uitgebroken cn, gevoed door groote hoeveelheden koop waar, nam hij weldra een reusachtige af meting aan. Dc hooge koepet van de rmtemps, die boven alle gebouwen in de buurt uitstak, is ingestort. De brand is uitgebroken voor de opening van den win kel. Men spreekt van enkele slachtoffers onder het personeel. De schade is zeer groot. Het noorden van Parijs was geheel overdekt door de enorme rook wolken. Toewei er groote hoeveelheden water op de twee gebouwen werden gespoten, nam het vuur steeds toe. Het verkeer in den omtrek der Printemps was geheel ontred derd. I-aler werd nog gemeld: Om negen uur is de voorgevel van dé vernieuwde gebouwen der Printemps aan den boulevard Haussmaim ingestort. Een half-verstikte brandweerman is naar het ziekenhuis gebrach.t. Tot dusver heeft men de oorzaak van den brand niet kunnen vaststellen. Het vuur heeft zich zeer snel door het geheele gebouw verspreid HET POLITIESCHANDAALTE CHICAGO. Uit New-York wordt aan de „Daily Mail gemeld, dat de autoriteiten een on- dei-zoek iheb'ben Ingesteld naar de beschul diging, geuit door den boofd-commissaris van politie, dat de helft van het politieper soneel betrokken is bij den clandestienen drankhandel. Uit de verhooren, die reeds hebben! plaats gehad, is gebleken, dal kroeghou ders reeds maanden lang h.un inkoopen hebben gedaan bij verkoopers die lot de politie behoorden. Dezen leverden zendin gen whisky in de politiewagens, die ge woonlijk dienen voor het vervoer van ge vangenen. De politie berekende een exi ra- belooning van vijf dollars voor elke kist whisky die op die wijze werd bezorgd. Er is een lijst opgemaakt van honderd poli tiebeambten die bij dezen drankhandel zijn betrokken. Een bende mannen, hoofd zakelijk bestaande uit politie-b-ambten, had de laatste maanden een winst v«a meer dan i.ooo.ooo dollar gemaakt mei deze georganiseerde overtreding van het drankverbod. V olgens de „Daily Mail" heeft alder man Bonstred in den armenraad van Mile! End medegedeeld, dat een van de werk- loozen, die óm onderstand vroeg, uit zijn gezin een wekelijksch inkomen had van p.st. 7.10 sb. po) en zeer venbolg-n was, toen men heni bedeeling weigerde. Er waren andere gevallen, waarin de leden van het gezin 4 p.st. en 5 p.st. in de week inbrachten en het was een schandaal, meende hij, dal zulke gegadigden om on derstand vroegen, vooral daar sommige leden van den armenraad niet eens zulle een inkomen hadden. In Zuid-Wa'les wordt de e.risis steeds scherper. De heer Llewellyn, beheerder e.i eigenaar van meer kolenmijnen in Wak; dan eenig ander, heeft verklaard dat de stoomkool-mijnen in September acht tot tien shilling per ton zullen verliezen en ve le mijnen zullen moeten sluiten. Reeds zullen veie mijnen dadelijk moeten wor den stopgezet. Te Falmouth is dezer dagen me-vr. William Rogers overleden. Zij was 104 iaar oud. Smith, de Britsche vlieger, die ver leden jaar van Engeland naar Australië is gevlogen, is van plan, nu een vlucht om de wereld heen te doen. De „Daily Mail" verneemt, dat hij zijp plan nog vóór den winter denkt uit te voeren met een amphibie-vliegluig, dal zoowel op water als op land kan neerda len. Zijn route zo-u zijn Engeland, dwar; door Midden-Europa, Mesopotamia, Indie, China, Japan, vandaar noordwaarts over de Beliring-zee, Canada en Brilscti-Colum- bië. In plaats van wijlen Tmmborn heeft de Cenlrumsgroep in den Rijksdag giste-1 de pas voltooide nieuwe winkels van de ren lot voorzitter den afgevaardigde Marx gedeelte van DuitscJiland voor onbepaalden tijd van hel rijk te scheiden. Frankrijk moet, aldus concludeert de „Köln.", zijn politiek tegenover Duitsch land grondig herzien, ivil de overeenkomst van Wiesbaden überhaupt zin en beteeke- nis hebben. Bij de a.s. interpellaties van nationalisti sche zijde in de Fransche Kamer zal waar schijnlijk spoedig blijken in hoever Briand's positie sterk genoeg is om weerstand te kunnen bieden aan den druk van rechts. Hetgeen van niet minder gewicht is voor de ontwikkeling van de betrekkingen tus schen Duitschland en Frankrijk dan de consolideering van de democratische repu bliek in Duitschland. De toestand in Ierland. Het antwoord van Sinn Fein. De bladen melden, dat hel ontwerp- antwoord van den premier aan Sinn Fein thans door alle leden van het kabinet is goedgekeurd', waaronder Balfour, Fis her en Baldwin, die te Gei ;ve zijn. De inhoud van het antwoord is nog niet aan te duiden, doch het bevat geen wijziging van de houding der regeering met name ten adnzien der weigering om den eisch van Ierland lot volledige afscheiding te overwegen. Het uitstellen van het ant woord heeft de spanning in Ierland ver hoogd. waartoe ook bijdroegen de onlus ten te Belfast en het opnieuw mohilisee- ren der speciale konstabels in Ulster. De onlusten te Belfast. Het blijkt er Zondagavond te Belfast warm: te zijn toegegaan. Gewapende Sinn Feinels. voorzien van palroontasschen, losten! salvo's in de Newtonards-road, waarj zich unionisten ophielden. Dezen verdedigden zich hardnekkig doch zonder succet met steenen en andere projectielen De sJijd duurde met tusschenpoozen twee uren.Ren slotte werden er twee hommen gewo'foen. die echter niemand troffen. koTteli tijd later werden door een nieu we Kfcm, die over het dak van een huis heen jp worp en werd; een aantal personen gewöj|»l. De troepen deden toen '11 krach tige T oging om de onlusten te onder- drukiy/i. Zij losten eenige salvo's op de Sinn-r'r-iners en ten slotte werd de orde hersijM. De mfereniie to Washington. Lr.! George toch naar Washington - |-,-g-safe— News" verrfêcmï cfat dc pre mier hij zijn terugkeer te Londen het proefprogram voor de Washingtonsche conferentie zal bestudoe ren en zich bezig houden met de samenstelling van de dele gatie: Het blad aeiht liet nog altijd niel uitgesloten dat de premier naar Washing ton- zal gaan, vooral indien de conferen tie wat uitgesteld zou kunnen worden, In de Engelsche bladen is dezer dagen het bericht verschenen, dat Bonar Law Britlannië ter Washingtonsche conferentie zou vertegenwoordigen. De „Manchester GuaTdian" meldt thans, dat Lloyd George Bonar Law nog slechts persoonlijk heeft gepolst of hij bereid zou zijn 1e gaan, zoo hij werd ui-tgenoodigd. Iets definitiefs is echter niet vastgesteld. In officieele kringen te Londen tas! men nog altijd in het duister omtrent de wij ze, waarop de conferentie zal worden ge leid. De gang van zaken wordt geheel te Washington geregeld. Men beschouwt het echter als waarschijnlijk, dat geheel de zelfde procedure zal worden gevolgd als in de bijeenkomsten van den Oppersten Raad, nl. dat de voltallige conferentie de algemeene lijnen van een bepaald vraag stuk zal onderzoeken en het daarna naar een commissie van deskundigen zal ver wijzen, om het weer le enlameeren zoo dra het uit de commissiekamer komt. De Fransche deelneming. Omtrent de Fransche deelneming aan de Washingtonsche conferentie wordt nog geme-ld, dat Briand waarschijnlijk 29 Oc tober met de „Savoie" van de Compagnie Transallantique vertrekken zal. Hij heeft geen oorlogsschip voor zich willen mo- bilisceren. Briand zou van plan zijn niet langer dan veertien dagen 1e Washington Printemps verwoest. De brand is op een gekozen. „Wat monsterachtig zei Margaret, en ze bleef in de deuropening staan. „Dat zullen jullie mij toch niet aan willen doen „Het is voor Fraulein" antwoordde iris en ze ruimde haar verf netjes weg. Ly.a heeft nem heelemaal zelf ge maakt. Lynn bekeek den vlinder kritisch j-i zei „Ik snap niet, hoe hij het uithoudt.' „Ik heb hem er eens naar gevraagd," zei Iris, „ik begreep ook niet hoe hij zulke dwaze dingen in zijn huis duldde, maar hij haalde de schouders op. Wat zou ik voor genot in mein kunst kunnen vinden, vroe hij, als zij maakte dat ik niet met mijn zuster leven kan. Frederika l.oudt van helle kleuren, zooals je ze buiten ziet, maar mein oogen doen ze pijn. Moet ik nu, omdat ik de gebroken vaas en al die prullen schreeuwend leelijk vind, de gevoelens van mein zuster kwetsen We hebben een groot huis. Frederika heeft de bo ven- en ik de benedenverdieping. Als ik die schelle tinten niet langer verdra gen kan, kan ik ze mein rug toedraaien, en uit het raam kijken, of ik kan naar mein werkplaats gaan, naar mijn violen, Daar is geen gewarrel van kleuren en ik hoef er niets te ontzien. Lynn was geamuseerd, maar Margaret diejgespan- nen luisterde, glimlachte treurig. Toen de jongen 's middags met den vlinder aan een koordje bengelend, den heuvel besteeg, werd hij van alle kanten door de Unaeren met kreten van verrukking begroet. Hij belde aan, in stilte hopend, dat hij hier ook succes zou oogstenFraulein maakte open. Toen ze zag, wie de bezoeker was, betrok haar gezicht onmiddellijk. „Mem Bruder is r.iet thuis," zei ze stijf. „Dat weet ik," antwoordde Lynn met een innemenden glimlach, „maar ik kwam om u, kijk, dit heb ik voor u meegebracht." Verwondering en verrukking straal den uit haar 0 igen, toen ze hen aannam „Voor mij „Ja zeker voor u, ik heb hem ge maakt." „Hebt u hem heelemaal zelf voor mij gemaakt „Neen, miss Temple heeft mij ge holpen." „Misss Temple," herhaalde Fraulein, „wat lief van haar en van u ook," haastte ze zich er bij te voegen. „Wat zou ik het aardig vinden als miss Tem ple en u morgenavond bij mij op de thee kwamen." „Ik zal het haar zeggen," antwoord de hij, „en wel bedankt." Zoo sloot Lynn vrede met Fraulein Frederika. Lachend als onbezorgde, blijde kin deren gingen ze samen op het bepaalde uur den heuvel op. Lynn had armen vol wilde appelbloesems, waar hij heel wat moeite voor gedaan had, en Iris droeg twee potjes inmaak als haar bijdrage voor het feest. Hun gastheer en gastvrouw wacht ten hen op bij de deur. F;aulein Fre derika was uitgedost in haar mooiste kleed, en haar scherpe oogen stonden vriendelijk. De Meester was in zwart-, dat sporen droeg van uitgemaakte vlekken en veelvuldig oppersen. „Wat lief van u," zei hij hoffelijk tot Iris, en ook gij, jonge man, zijt hartelijk welkom, als altijd." Iris vond een steenen kan en rang schikte de appelbloesems er in. Het fij ne, oude gezicht van den Meester straal de, toen hij de zachte geur van dat teer rose en wit inademde. „Het is tooverachtig," zei hij. „ik stel me voor, dat in iederen boom zich een mooi, jong meisje bevindt -zooals ze in de sprookjes beschreven zijn een jong meisje, cat op miss Iris moet lijken. Den geheelen winter slaapt ze, beschut tegen de koude in haar zachte bed, dat gesneden is uit het zijdeachtig omhulsel van den stam. Opeens krijgt de zon warmte, en het roodborstje zingt haar wakker. Hoe, zegt ze, is het nu al lente Jk moet direct aan het werk-, en voor mijn appelbloesems zorgen. Dan buigt ze zich neder en neemt aarde in haar handen, ze vangt regen op drenkt er de aarde mee. Vervolgens spreekt ze eer. tooverformule uit en ze raakt met haar tooverstokje alle zaad jes aan. V/ordt vervolgd.) 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1