UT G tie, nads Zn. EI i GTE it voortgezet 1 van jrking, HEN ONS BLAD BUITENLAND »SjSjij,Srï°eln8',oor DAM 14e JAAROANO in afwachting. tat 22. Langeifr. 7 v ?K. ZWART. lagen 111 m ïereid lappe- aaaa o ct. per rol. z. ALKMAAR or bericht, dat de OEK onder den e ïnken vertrouwen hunne berusting Heer D. HAAS- en zes weken 11a iAS8R0£K, tai 14, Alkmaar. Kennemeratraat- men schuur, om- 3 en tuin bij Alk- >othekon beschik- mren yan huizen - en Rentmeester- N* 1 W MAANDAG 3 OCTOBER 1921 O UViUDLA fiO, 299 NODRD'HOLLANDSSH DAGBLAD l_u Abonnementsprijs: j 1 ab administratie No. 433 Per kwartaal voor Alkmaarf 2.— j Btif©3Uï HOF O, ALKmAAK. - i ©161000. redactie No. 633 Voor bi en Alkmaari 2 85 Met Geïllustreerd Zondagsblad O 60 f hooger. Advertentieprijs: Van 15 regels 1.25; eikeregel meer f 0.25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor. uitbetaling per plaatsing f 0.60 Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500, f 400, f 2Q0, f 100, f 60, f 35, f 15,—. (Van onzen bizonderep correspondent.) V. Dublin, 25 Sept. 1921. Hoe meer ik het leer kennen, hoe grooter mijn bewondering wordt voor dit volk, dat nu al een week lang in spanning zit af te wachten, wat er verder gebeuren zal öf er tenmin ste de mogelijkheid zal worden ge opend, dat het de zoo lang gewensch- te vrijheid zal krijgen, öf dat Engeland eenvoudig zal tiachten, het opnieuw onder zijn ijzeren vuist neer te drukken. Het laatste gelooft hier niemand, maar de wegen eens staatsmans zijn dikwijls onnaspeurlijk en zoolang er geen positief bericht is, zoolang is nog alles mogelijk, wordt hier tenmin ste met alle mogelijkheden rekening gehouden. Zoo oppervlakkig merkt men in de stad niets bizonders op, alles gr at zijn gewone gangetje, ieder gaat kalm zijn weg. Kalm Ja, maar dan toch alleen maar uitwendiginwendig kookt en bruist het bij iedereen, inwendig po pelen allen van ongeduld. Wil Lloyd George van een confe rentie niets weten, omdat De Valera zich niet wil laten dwingen te verkla ren wat hij niet verklaren wil en niet verklaren kan, moet er dus weer strijd komen, goed, dan zullen ze strijden, vechten, voor wat zij door vredelie vende besprekingen niet kunnen krij gen als er aan den toestand zooals hij nu is, aan die tergende onzekerheid, over ons zelf bescftiKken, laat ons daartoe dus de vrijheid. Dat doet Engeland; echter niet, dat wil het niet, nu het'zijn woord, ten koste van zichzelf gestand zou moeten doen, en het zoekt uitvluchten. En Ierland vers m daartegen. Ierland komt in opstand, zeggen de Engelschen. Neen, zegt Ierland, wij verdedigen onsr echt, een recht, jat gij zelf ge schapen hebt en ons nuiwilt ontnemen. Het is wel de grootste kracht van het Iersche volk, dat het afgesche-i den van zijn eeuwenlang gekoesterden drang naar vrijheid, die het al zoo menigmaal heeft doen trachten, de knellende banden met Engeland te verbreken nu bovendien de over tuiging heeft, ook van Engelsch stad- purit bezien, in zijn recht te zijn. Hoe diep het gevoel „Nu of nooit" bij de Ieren is doorgedrongen, bewijst wel de geestdrift, waarmee iedereen hier, en vooral de jongeren, blijmoe dig ten strijde getrokken is voor een vrij Ierland. Bij honderden zijn de voorbeelden te noemen, gedurende de laatste jaren in dit land ten toon ge spreid Ik heb hier met een dier dapperen gesproken, Commander Brennan, die mij was afgeschilderd als een der most daring dare-devils van het Iersche Re- publikeinsche leger. En wat kreeg ik te zien, toen ik werd voorgesteld aan dezen comman dant van de Counties South Galway en East en West Clare, waar hij 12 15 duizend man onde» zich heeft Een nog jonge man, 24 jaar oud, die heel de natie afmat, maar een ein-1 met in zijn breed, vierkant gelaat de komt. I oen paar klare blauwe oogen, om de Toch, juist dat lange uitblijven van I vastgesloten lippen een'glimlach, die Lloyd George's antwoord, geeft hoop-r* gean oogenblik verdwijnt en die hem Men voelt het, dat hij zoekt naar een middel om, zonder rechtstreeks toe te geven, zonder zijn eens ingenomen standpunt te laten varen, een toenade ring mogelijk te maken. Vindt hij dat middel, dan zal ieder een hier juichen, vindt hij het niet iedereen staat gereed, om den enge- lijken strijd opnieuw te beginnen en, als het moet, voor zijn ideaal, voor zi n vaderland te sterven. Dit is hier nu maar niet neergeschre ven als een gemeenplaats, dit is nu niet maar zoo'n groot woord, dat bii groote gebeurtenissen past en daarom zoo gemakkelijk uit de pen vloeit. Neen, hier is het grimmige werkelijk heid, hier staat waarlijk iedereen lriaar, om alles en allen te verlaten en met op elkaar geklemde tanden den vijand te lijf te gaan, wanneer die van geen toenadering wil weten. Nu is er wapenstilstand, nu loopen hier de Engelsche soldaten rond, zon der ook maar in het minst lastig ge vallen, laat staan beleedigd e* be schimpt te worden. De menschen hier, deze Katholieke Ieren, zijn veel te goedig, om iemand kwaad te willen doen vergelijk daar hee de protestanten uit Belfast, die gun medeburgers op straat doodschie ten. alleen omdat ze katholiek ziin Maar zij worden tot leeuwen, zoodr zij worden aangevallen en zich moeten verdedigen. Engeland heeft, van het begin van den wereldoorlog gezegd, dat he den strijd voerde, om het zelfbeschikt kingsrecht der kleine naties te verde digen. Welnu, zeggen de Ieren, en dat is wel hun sterkste argument, wij zijn een kleine natie en wij willen iets jongensachtigs geeftt. Maar toch spreekt uit dat met donkere krullen omlijste gelaat een vastberadenheid, een zelfvertrouwen, da' ji den man van de daad verraadt. Ik heb met hern geseroken en hij heeft me in enkele woeden iets van het Iersche Republikeinihe leger ver teld. Dit leger," waarvoor zich ongeveer 250.000 vrijwilligers hebben laten inschrijven is nu opeiijk ongeveer twee jaren lang voortdirend in actie geweest, tot het oogGblik, waarop de tegenwoordige wapenstilstand van kracht werd. Die 250.<É0 man, die over het geheele eiland verspreid zijn en opereeren van uit 80 linten, waar van er echter nu, tijdens den wapen stilstand maar 20 bezet ajn, zijn ge heel georganiseerd als elkander leger, allen dragen uniform vin een grijs groene wollen stof en z n gewapend met geweren en revolves. De wijze van strijddn iï echter al leen die van den guerilh-.oorlog in kleine troepjes zwerven ie mannen het land door, telkens kleir.e aanvallen doende, die den vijand afrjiatten en hun noodzaken het veld te ruimen. Maar het merkwaardige van dit leger is wel en daaraan onjï^ent het ook zijn groote moreele kracht, dat geen dier 250.000 manhen betaald wordt, dat ieder hunner niet, alleen zijn eigen kleeu .,g, zijn eigen 'wapens betaald heeft, maar bovendien nog zelf de kosten moet vergoeden/van alle munitie die hij verschiet. Het zijn dus wel de echté vrijwilli gers, die in dit leger hebben'dienst ge nomen, mannen, jonge mannen bijna allen, die tegen de vermoeienis sen en de ontberingen kunnen, welfyi zij zoo aanhoudend te verduren heb ben die uitsluitend soldaat gewor den zijn, omdat zij overtuigd zijn, daarmee een rechtvaardige zaak td dienen, voor welk j zij alles, goed en welvaart en ieven over hebben. Over zichzelf was commandant Brennan niet aan het spreken te krij gen: „Ik heb mijn best gedaan en dat hebben we allemaal, .zei hij. „De een mag eens wat meer succes hebben dan de ander, maar dat geeft hem daar om nog geen grootere verdienste. We strijden allen voor één zaak en als we die kunnen dienen, voelen we ons gelukkig. En geen is er onder ons,; die niet zal volhouden tot het uiterste". Maar van anderen hebben we ver nomen, hoe deze, jonge man in de countries waarovei hij het bevel voert, dag en nacht rondzwierf, door niet meer dan twee of drie zijner .mannen vergezeld, trachtend den vijand zoo veel mogelijk afbreuk te doen. Dikwijls naderde hij een vijandelijke patrouil le, gedekt door kreupelhout, of voor uitstekende rotsen, tot op enkele me ters, loste enkele schoten op den troep en wist zich dan, door zijn kennis, van het terrein in een ommezien veer tig, vijftig meter te verplaatsen, om vandaar opnieuw vuur te geven. Zoo, nooit twee seconden op dezelfde plek: bleef hij den vijand verontrusten er: wel, zóó snel volgden zijn schoten el- te fc aarborg-en, maar de vredelievende be- kelijkbeid, dal le. de volken voortgaan mei hun huidige uitgaven voor bewapening niet le verlioogen; 2e. dat propaganda worde gevoerd om in alle landen een eerlijken en redelijken geest van vrede te vestigen; 3e dat aan den werkenden stand het vooruit zicht op ecu beter tijdperk in de mensch- hei-d worde geopend door vermindering van bewapening. Sdhanzer (It.) stelt eveneens in het licht, velke, weldaden de ontwapening voor den siwendigen vrede der landen met zich zal Mengen door de volken van den verplet terenden last van de militaire uitgaven Ife ontheffen en wijst op de vermindering bi bewapening, welke reeds in zijn land ijseft plaats gevonden. Nobiemaire (Fr.) verklaart, dat zijn ro ering zonder voorbehoud met de voor dien der derde commissie instemt en dat nkrijk, door zulks te doen, getrouw lijft aan zijn verlangen om een duurza- apn vrede te vestigen, wat het duidelijk 1 left getoond op de Parijsche vredescon- i rentte. Hij bevestigt Frankrijk's volstrek- i ji wil, welke blijkt uit het amendement- urgeois, om alle wederzijdsclie bepalin- nopen's de bewapening le aanvaarden, voorwaarde, dat zijn veiligheid gewaar- rgd zij. Nobiemaire verklaart overtuigd bijzijn van de mogelijkheid van een vreea- }<m samenleven van een vrij. Frankrijk en y vrij Duitschland, maar meent, dat in itschland de strijd tussohen den geest va t weerwraak en den geest van verzoe- ni 3 nog voortleeft, d.w.z. de strijd tus- en de jonkers en de democraten. Ook nki'ij'k is gedwongen den last der be- ,':i lening te dragen, alleen om den vrede feuilleton. DE VIOOL Roman door MYRTLE REED. Vertaald uit het Engelsch door Hen riëtte v. d. Waarden. 14) kaar op, dat steeds de tegenpartij meende met een groote overmacht te doen te hebben en het maar veili ger achtte, zich uit de voeten te makeri. En als dan den volgenden dag com mandant Brennan in de Engelsch? couranten het officieels rapport las, dat daar en daar een Engelsche pa trouille was aangevallen door een tro.ep- van 200 of 300 man van het Iersche Republikeinsche leger, dan lachte heel zijn breede jongensgezicht als elke twee of drie man van het Iersche leger er 200 A 300 waard zijn, hoe groot,is dan wel de macht van die 250Ö00 onverschrökkenen ARTHUR TERVOOREN. De Volkenbondsvergadering. De ontwapening. Nobiemaire (Frankrijk) heeft-op de ver gadering van Zaterdag verslag uitgebracht over de inrichting van het secretariaat en het internationaal arbeidsbureau. De ver gadering keurde het verslag goed en nam, nadat Amador (Panama), Sir Remtell Rodd (Engeland) en William Meyer ('Eng.- Indië) eenige opmerkingen hadden gemaakt met algemeene stemmen een motte aan, waarin zij de commissie van onderzoek naar de inrichting van secretariaat en in ternationaal arbeidsbureau dank brengt voor het diepgaand onderzoek in April te G-cnève verricht. Vervolgens kwam de beperking van be wapening aan de orde, waarover Robert Cecil (Z.-Afr.) verslag uitbracht voor de derde commissie, die wees op de beteeke- nis der ingediende moties. Pruce (Anstr.) verklaarde, dat het noodzakelijk was spoed te maken met het werk der beperking van bewapening, daar de iegerkosten zwaar op de volken drukken en beletten alle krach ten aan de economische zaken te wijden. Pruoe wijst er op, dat ais Australië ver plicht wordt een groot deel van zijn hulp bronnen aan zijn militaire verdediging te besteden, Eurupa daar het nadeel van zal ondervinden, dat uit Australië belangrijke grondstoffen haait. Bran-ting (Zw.), voorzitter der derde commissie, legt den nadruk op de n-oodza- dotiling van het heele Fransche volk is on- IfclWislbaar. Nobiemaire verklaart, dat de be t "ringen als zou Frankrijk een milita rist be staat zijn, een afgrijselijke lengen 's-i 'moiré is van meening, dat de bes te Gr om de ontwapening te verzeke ren te trachten haar langzamerhand te vei| 'menlijken. Hij verklaart, dat de Fran- schv d 'iègafjé in dezen geest liet voorstel va? Robert tiecil uit naam der derde com- mi -a .t-icel aanvaard. 1 (Engeland) verklaart zich geheel aai te. s: riten bij de redevoering van No- -bie' -ere eg geeft uiting aan de bereidwil lig! art v Engeland tot een verhond met Fn >k? 'v Hèfiei- iCiiiiatsrt, dat dit verbond van ■beide volken een -waaTborg voor de gëheele wereld is. Hymans (België) stemt volkomen in met de woorden van Nobiemaire en Fisher en verklaart zeker te zijn het gevoelen van alle -kleine naties te vertolken. Robert Cecil wijst op de beteekenis van de wo.orden van Nobiemaire, waarmee hij instemt en dankt de vergadering v-oor de wijze, waarop zij zijn voorstellen heeft ont vangen. Op voorstel van Schanzer neemt de ver gadering vervolgens met algemeene stem men de ingediende moties aan, volgens welke le. de gemengde commissies voor de bewapening wordt verzocht voorstellen in te dienen nopens de beperking der natio nale bewapeningen, in den vorm van hel plan van het verdrag of van een ander even nauwkeurig omschreven plan, dat bij den raad mocht worden ingediend, zoo moge lijk voor de volgende bondsvergadering; 2e. een statistisch onderzoek naar de bewaj>ening der verschillende landen zal worden ingesteld; 3e. de raad alle staten, lid van den bond, en andere belanghebbende staten zal uit- noodigen, deel te nemen aan een interna tionaal congres noj>ens den particulieren .aanmaak van en den handel in wapens, die binnen zoo kort mogelijken tijd -bijeen zal moeten komen; 4e. de vergadering den leven-digen wensch te kennen geeft, dat de ontwape ningsconferentie te Washington zal aan dringen op het groote belang van de ra tificatie van de overeenkomst van St. Ger main nopens het vervoer van wapens; 5e. de gemengde commissie in overwe ging zal nemen of het gewenscht is een be roep te doen op de geleerden der geheele wereld, om hun te vragen ontdekkingen nopens vergiftige gassen en dergelijke ■openbaar te maken om in de toekomst het gevaar van het gebruik dezer middelen tot een minimum terug te brengen; 6e. verzoekt onder- alle volken propa ganda te maken ten gunste van beperking van bewapening onder de voorwaarden voorzien in het -bondsverdrag. UIT DEN DUTRSGHEN RIJKSDAG. -De Rijik-sdag heeft Zaterdag de bespre king van den 'binmeniandschen politiek-en toestand voortgezet. De afgevaardigde Manx (cenilrum) zedde: W-ij zijn tegien elke grondwetswijziging. Pogingen tot een ge welddadige verandering van de grond wet zijin DadeieJig, onverschilligof zij vam -rechts of iinlks Ikonven; zij zijn antinatio naal. Wij z-uü-en ons vaaïbeirajdeii er tegen verzetten. Daarom w-ais-n *io verdedigings maatregelen van de legeering vo'ükomen ge motiveerd en -noodig. De minister -van Mmineiiiandsdhe zaken, dir. Gradbauer, zei-de: Alle onaangename gebeurtenissen der laatste weken -kunnen teruggebracht wonden tot de onzalige daad van Griesbach. De verordeningen waren er een gevolg van. Zij waren veroorzaakt ■door het drijven van de recbts-bol&jewis- tiscthe organen en werden naar alile kan ten onpartijdig -toegepast. Zij zijn van het grootste nut geweest voor het land. Wij hebben een tijd van groote onrust achter ons. I\b..ir ik heb dien indiruk, dat er -reeds oen osxlsipanhtng ingetreden is. Wij moeten van hartstochtelijkheid tot zakelijkheid kooien. Wij houden er altijd nog de luxe op na van 'n oververhitte hartstoohteiijk- heód, 'n tgt geweld, ieidiendie slrijd-methode. Die kunnen wjj echter in onzen trourigvn itoeatand niet gebruiken. Wij moeten de kracht -hebben verzoeningsgezind en waar dig onzen toestand te dragen-, (Levendige -toejuichingien.) Ëocli bepleitte een politick van het mid denpad en s-prak de hooip uit, dat het kabi net van de uitvoering van het ultimatum tot een kabinet van verzoening zou wor den. Graaf Westacp (D. mat) merkte cup, dat die -rijksikanselier zijn bewening over de schuld vu-n die D-uitscti nationalen aan de onlusten miiet tod bewezen en wees de be wering, dat zijn partij schuld zou hebben aan dien moord op Ersberger als een be wuste onwaarheid van de hand. Hierop zijn alle voorstellen nopens d<e binnenlandisohe politiek der neg-e-ering naar de commissie verwezen, met de stammen vam de communisten en Duiit-scili-na-tiond Jen -tegen'. De Rijksdag heeft voorts imet al-gemieene stemmen het besluit der commissie om voohloo-piig 10,000,000 marfk voor de slacht offers van de ramp te Oippaiu te besteni- ni-en bekrachtigd. De volgcnd'e vergadering zal eerst -plaats vinden ais de ■belastkigcomimussie en de commissie voor de sociale aangelegenhe den met hun weak gereed doch niet later dan. 3 November. HET INTERN. CONGRES HER CHRISTE LIJKE HANDELS-, KANTOOR- EN WINKELBEDIENDEN. O-p 23 September heeft in Luxemburg het eerste Internationaal Congres der Christelijke Handels-, Kant-oor- en Winkel bedienden plaats gevonden. Vertegenwoordigd waren de Centrale der Duilsdhe Bediendienb-o-nd'en, de Christelijke -Bediiiend-enhoad uit Oostenrijk, de Federa- 'tie der Fransche Katholieke lj-ediendlen- hon-den, de Nederlaindsöhe Vereeniging van Christelijke Kantoor- en Handelsbe dienden, die Nederlandsche R.-K. -Bond van 'Handeüs-, Kant-oor- en Winkelbedienden, het -Nationaal Syndikaat van Mannelijke en Vrouwelijke Bedienden van Reizigers van België en de Nederiandische R.-K. Bond van Technici. Nog- had-den de Christelijke bonden uit Hongarije, Italië en Zwitserland het Congres hun instemming -betuigd. Hel Internationaal Christelijk Vakver bond was vertegenwoordigd dloor zijn secretaris, den heer Semarems (Utrecht), het Internationaal Arbeidsbureau door den heer HeniseJor. -In naam van hel Voorbereid i-ngs-Oornitié openide de -héér G. Tessicr (Parijs) het congres; aan hem werd ook het voorzit- terschap van het Congres opgedragen, -De heer Tcs»saer bracht ©en overzicht ui' over de steriele der vertegenwoordigde or ganisaties, welk overzicht door de afge vaardigden aangevuld werd. Verdter brachten die afgevaardigden uit voerige verslagen uit over den arbeid der betMendenbomidien in de verscSullende lan den en over de ei-scihen, die de bedienden- h-ewieging op het gebied der wetgeving te, ■stallen heeft. Nia in een daartoe aangewezen Commis sie 'behandeld te zijn i-s het ontwerp-statu- len-, voorgesteld door het Voorbereidings comité, dbor i Congres goedgekeurd. Het Bestuur werd als volgt samenge steld: Voorzitter; H-ahermanm, Duitsch land; 2-de Voomzilter, Haimersveld, Neder land (R.-K. Bond); Secretaris, Tessier, Frankrijk; 2de secretaris, Ghristophe, Bel gië; Penningmeester, Nanla, Nederland (Christelijke Bond); 2de Peiimmgimeester, Untenmitiler, Oostenrijk; Commissarissen, Dr. Brauer, Duitsdilam-d; Mejuffrouw Miil- ler, Duitsoliland; Mevrouw Siinon, Frank rijk en Wensel, Tsjeoho-Slowakijë. Als zetel <ter Federatie werd het Secre tariaat aangewezen; dit is gevestigd te Parijs, 5 rue Caidel. Vendor heeft het Congres aan het Be stuur opgedragen ie onderzoeken op weilke wijze amen zwakke orgamisaities te hulip kan komen; ook zal het Bestuur een ont werp voor een- internationale overeenkomst tussohen de aangesloten organisaties voor bereiden. De Christelijke Bedien-den-In-teinationale heeft een ledental van 533,000. DE RAAD VAN DEN VOLKENBOND. De Raad van dien Volkenbond heeft be raadslaagd over het aantal leden van den raad. Balfour stelde voor -het aantal per manente ieden van 4 op 5 le brengen. Daarmee doelde hij op Spanje.. Da Cun- ha, de Braziliaansche gedelegeerde, pro testeerde voor het geval de Zuid-Ameri- kaansdhe republieken, tezamen 90 imillir oen inwoners tellende, legen 22 milliöen Spanj aarden, dam de permanente verte genwoordiging zouden verliezen. Hij steun de ©en voorried 0111 den Raad met 2 per manente en lni-et-permanenlt lid uit te breiden. Spanje en Brazilië kunnen dan beien een penmament lid in den P-od heb ben. De Raad1 kan slechts met rneene stemmen -uitgebreid worden. Als hot be treft aanvulling met een permanent lid, zal een stemmigheid' niet kunnen bereikt worden, omdat Spanje en Brazilië beiden daarvan deel ditmaken. ENGELAND EN D'E CONREREiNTIE TE WASHINGTON. Reuter verneemt, dat Lloyd George Woensdag te Lon-d-en terugkeert, waar Donderdag een kabinetsraad zal wordien gehouden voor het vaststellen van de En gelsche vertegenwoordiging ter conferentie te Washingon. De eerste minister zou zeer gaarne zelf naar Washington gaan, maaT het is de vraag of de Iersche kwes tie en het werkloosheidsvraagstuk hem daartoe gelegenheid zullen laten. I-n ieider geval ziet het er niet naar uiti dat Ltóyd George voor geruimen tijd bet land za-I kunnen verlaten,, zoo-dat zijn afweziglieïd van betrekk-elijik korten duur zou zijn. OPPER aSJLEZIë. De G-eneefsche correspondent van de Information verneemt, dat de betrokken commissie uit den Votkenshón-dsraad' ver moedelijk einde van deze week eèn op lossing van het Opper-Siiezische vraag stuk aan d-en Oppersten Raad kan voor- Ieggeh. De twee deskundigen, de Zwitscr- seh-e professor Herold en de Tsjechische industrieel Hoda-lsy hebben iiuuls van. bii bruS talmen, en hing over de leuning. Zij keek in de zonnige diepten van het riviertje. Den geheelen zomer door ruischte het stroompje vreedzaam, 's .nachts en overdag Bo ven op de bergen ontsprong het, een koele, kristallen bron, het kronkelde zich door oppervlakten, met mos be dekt, dan weer speelde het met kiezel steentjes, en bezong het welriekende land, dat het besproeide. Verborgen bronnen uit onderaardsche holen volg den het, aangetrokken door de lachende melodie, zooals de kinderen, in de oude *'j, uai tarue re ace en bint dagen door den rattenvanger vanHamn-l precies dezelfde hand hadden ton. Tot een machtigen stroom aange- Voor mii. zei zé hii 7Ïr.h zwollen, stroomde het blijde naar zijn bestemming, en droomde van den tijd, wanneer deze bloeibare muziek ten «atste opgelost zou worden In de heer- oik-overweldigende symphonie van oen oceaan. Daar kwam Lynn van den heuvel w zwaaide met zijn vioolkist; Iris teenen staan en gluurde in de brieven bus, toen sprong haar hart op, er waren twee, neen, drie brieven. Een oogenblikje, riep de vergrijsde veteraan die als postdirecteur dienst deed. Eindelijk heb ik eens iet's voor u Kijk Mis; Peace Field Mevrouw Mar garet Irving en Miss Iris Temple. O-000 fluisterde Iris, vol eerbied, een brief voor mij Dat zou ik denken, voor niemand anders, lachte de oude man in ieder geval staat er uw naam op. Geheel verward ging ze heen, In heel haar leven had ze slechts drie brieven ontvangen, twee, welke ze steeds be waarde, van haar moeder, en een van Sint Nicolaac. Op een Kerstavono had de goede heilige een nnededeeling achtergelaten in de kous van het kleine meisje, en eerst ruim een Jaar naderhand bemerk- te zij, dat tante Peace en Sint Nicolaas Voor mij, zei zè bij zich zelf geheel voor mij. Het kwam niet in haar mooi hoofdje op, hem te openen. Ze kende het schrift niet, en het poststempel was geschon den, maar het scheen, dat hij van de naastbij gelegen stad kwam. Het geval was zeer verwarrend, maar tante Peace zou wel raad schaffen. Eensklaps bleef Iris staan. Het kan wel heel slecht zijn, maar waarom zou ze eigenlijk tante Peace in vertrouwen nemen Waarom zou ze nu eens niet een klein geheimpjevoor zichalleenheb- ben? Zóóveel durf benam haar bijna den adem, maar in datzelfde dramati sche oogenblik stond haar besluit vast, Er was niemand te zien, en in de scha duw van een ahorn stopte zij den brief veilig tusschen haar kousbij iederen stap voelde zij hem kraken. In de ervaringen van haar jonge leven was nog nooit een dag haar zóó lang gevallen. De uren rekten zich eindeloos, en ze had geen oogenblikje voor zich zelf. Geen moment was de brief uit haar gedachten en toen ze over haar verwondering heen was, voelde zc een echt-vro'iweüjke nieuwsgierigheid groeien, Een beetje over tienen, toen ze tante Peace wel te rusten gekust had, stond ze alleen op haar kamertje, met een wild kloppend hart. De deur was op slot en geen enkel gerucht stoorde de stilte. Nu kon ze eindelijk lezen l Bij het flikkerend licht der kaars sneed zij den brief open en nam hem uit het couvert. Met bevende handen ontvouwde ze hem. Iris, dochter der Moerassen, be gon hij, hoe zal ik bij machte zijn uwe bekoorlijkheid te schetsen Gij zijt slank en buigzaam als een bieze, sierlijk als een manestraal en zoet als een Juni-roos. Je slanke handen doen mij denken aan witte bloemen, en de blos van je wangen is als op de bloem blaadjes van de eerste anemone. Je haar is donker en koel als de nacht, en geurig als een Zomeravond, als de wind zacht in de boomen omgaat; je lachende lippen zijn rood als een purperen geranium, maar je oogen, mijn lieveling, hoe zal ik je van je oogen vertellen Zij bezitten de schoon heid van een kalm, oeverloos water, als de zonsondergang het een blauw-gou- den glans verleend heeft, het zijn oogen waar een man zich aan toevertrouwt in het laatste uur van zijn leven, en het welbesteed acht, omdrt hij daar in heeft mogen blikk n Vind j-s jè onbc-.tenden minniar over moedig Ik ben overmoedig, omdat mijn hart zich uite.i moet, en ik mijn gedachten niet meer breidelen kan. Ik durf jp geen antwoord vragen, noch mijn naam noemèn, maar toch zal ik weten of ik je mishaagd heb. Misschien wil je weten, waar ik je gezien heb, daarom zal ik het je vertellen. Ik heb je meer dan eens gezien als je naar.het postkantoor in Oost-Lancaster ging, en itoe komt er niet op aan, maar ik heb je naam uitgevonden. Eens, misschien, zal ik je van aan schijn tot aanschijn zien. Eens zal ik je toestemming' krijgen, je alles te vertel len, wat ik in mijn hart voor je bewaar. Tot dan, onthoud dat ik je ridder ben, jtj bent mijn jonkvrouw en ik heb je hef, Iris, ik heb je lief I Haar oogen schitterden als de sterren aan den donkeren hemel. Als de aarde zich eensklaps geopend had, had ze niet verbaasder kunnen zijn. Haar eerste liefdesbrief! Met één sprong nam ze haar plaats in bij de schoone dames uit de romance, die haar meisjesdroomen vulden. Van de zen avond af, bekléeade ze haar eigen plaats niet als kind meer, maar als een vrouw, die van verre aangebeden wordt door een ridderlijken minnaar, die zelfs beschroomd was zijn naam te openbaren. Ze blies haar kaars uit want het was een maan-lichten nacht en liep over den geboenden vloer op haar bloote voetjes' naar haar wit ledikantje met, den brief in haar hand. Een rozenschijn viel op haar saam- gevouwen handjes en schitterde zacht op het zilveren kruiskje om haar hals 1 De uren gingen voorbij, en Iris bleef wakker, het sprakelooze papier dicht tegen haar borst gedrukt. Wist ik toch maar, murmelde ze, haar opgewonden gezichtje in het kus sen drukkend, wist ik toch maar wie hij is Vil. VRIENDEN. Dokter Brinkerhoff's eenvoudige huishouding bestond uit drie kamers, tegenover het postkantoor. Hier be woog zich zijn uithangbord in het zo merkoeltje of trotseerde de verwoede 'aanvallen van den winterstorm. De zeldzaam verschijnende patiënt was bijna altijd alleen in de wachtkamer, maar voor het geval, dat er twee tege lijk mochten komen, stonden er twee- stoelen. De kamers werden zorgvuldig: schoongehouden door de vrouw van. den postdirecteur, die in hetzelfde- huis woonde, maar de flesschen, die netjes gerangschikt op een plank ston den, raakte zij nooit aan,want voor ver gif had zij geducht respect. Hier sleet de familie-arts van Oost- Lancaster zijn eentonige dagen. Hii was eerst op den heuvel gaan wonen bij zijn landslieden. Hij bemerkte echter dat zijn praktijk zich tot den heir-H be perkte, en Oost Lancaster scheen onbe wust van zijn bestaan. De postdirecteur maakte hein het eerst hierop attent. Als gij degenen', die betalen kun nen, ook genezen wilt, zeide hii, zult. ge moeten verhuizen. Het riviertje, dat er zoo onschuldig uitziet, scheidt de. wilte schapen van de zwarte. Zoo is het overal, soms is het een water, dari een berg, zoöals de menschen het in httn. dwaze hoofden halen, maar de afschei ding is er; U, een dokter, zult een derge lijke afwijking in de menscbelijke hersenen wel kennen. Hier doet het riviertje het't trekt .een scherpe lijn tusschen Oost-en West-Lancaster. (Wordt vervolgd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1