Ijkmaat ING BUITENLAND uren n- en bellen, ik f 3,50, bellen. )ETS. jeizoan. acfiels» CHELPLATEN ES, BINNE1Ï- 55.00. f 29.00. eter f 14.50. ÏRES. poffen» rebouw van igracbt 455, lillsoen 14e JAARGANG ,ONS BLAD l I Bureau: HOF 6, ALDAAR. - Telefoon: redactie Advertentieprijs: Aan aile abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzeker* tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200,—, I 100,—, f €Q,—f 35, f 15,— Bij een afscheid. Brieven uit Polen FEUILLETON. clemenceau. DE VIOOL. Icties [mg van den Zoo ooit, „LET OP het publiek dijk kwaliteit liet dragen van sterker dan leder - Alkmaar. DETAIL, het geachte pu- eens te komen alleen de naam aliteiten. Serie 0925 No. 44, Serie 1876 No. 12 Serie 2814 No. 27, Serie 4251 No. 28 Serie 9257 61 No. 23, Serie 6086 400 premies rden op aan- de .agenten ran f 20.000 w v Kunsten m. Ook ver- tationsweg 156, Heiloo, traaf, rgen (Nil.) id en Zilver, Gastrieum. lei'dijk 14, Hoorn. H. Waard nd a.d. Hoef. orslraat 74, e. No. "99 DINSDAG 4 OCTOBER 1921 NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD 99 Abonnementsprijs Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar o f 2 85 Met Oeïi"ctreerd Zondagsblad 0 60 f hooger. ADMINISTRATIE No. 433 No. 633 Van 1 5 regels f 1.25; elkeregel meer 10 25; Reclamesi per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor-j uilbelaling per plaatsing f 0.60 In „de Nederlander" van Zaterdagavond n€emt )'ir« Savornin Lohman afscheid als hoofdredacteur van het christelijk-liisto- risch orgaan, omdat, schrijft hij „ik mij niet meer opgewassen gevoel tegen den aanhoudenden en mspannenden arbeid die in deze tijden van een politiek blad in toe nemende mate wordt gevergd of verwacht." Het is onze bedoeling niet, thans reeds ©ver de beteekenis van dezen staatsman voor het politieke en sociale leven van ons land te schrijven. Wel willen wij een op merking maken bij een passage in de af scheidsrede, welke deze scheidende hoofd redacteur in het midden zijner vrienden en medewerkers hield, en waarin hij zelf scherp omlijnd het karakter van zijn ar beid als journalist, als politicus en als christelijk-historiseh leider weergeeft. Wij lezen in het verslag van bedoelde re de onder meer het volgende: „De Nederlander" heeft nooit be doeld te zijn het orgaan van die partij, (de christelijk-historische partij) „de Nederlander" wilde de beginselen verspreiden die Groen van Prinsterer had voorgestaan. De bedoeling van Groen van Prinsterer was niet een par tij tegenover andere partijen, maar was: de Christelijke beginselen te handha ven, ook in de politiek. Dat dit noodig was, voelde ons volk toen niet, ook niet de predikanten. Het staatsleven, meende men, ging den Christenen niet aan. Het was dan ook vanzelfsprekend, dat „de Nederlander", hieraan gedachtig, poogde onder eiken kring, ook in den liberalen kring, de beginselen van het Evangelie te brengen, denkende aan het woord van Groen: „Tegen de revolutie, het Evangelie." Niet onze kracht vervolgt spr. moeten wij zoeken in de kerk, doch in het Evangelie; steeds-hebben wij onze gedachten en onze daden te toetsen aan de Heilige Schrift, God's geest leidt ons door alle moeilijkheden heen. „De Nederlander" heeft dus een eigen aardig karakter, minder staat de poli tiek op den voorgrond, meer de begin selen zelve. Meermalen hebben ook sprekers Chr.-Historische vrienden te gen hem gezegd: spreek niet zoo legen den leider der Antirevolutionaire partij, gelijk men hem nu zegt: spreek toch niet zoo tegen het Roomsch-Katholicis- me. Doch een echt Chr. Historisch man stelt een opleiden tol een waarlijk geze gende christelijke politiek hooger dan meer of minder stemmen. Nooit toch wilde spr. eten voorzitter der A. R. partij als zoodanig bestrijden, maar hij wilde het groote nadeel bestrijden dat de A. R. partij bracht. De A. R. groep tie zich afscheidde uit de natie. DejChr. Hist, groep daarentegen wil, dat heel de natie kome tot het Evangelie. Het Evangelie niet alleen in het politieke le ven, maar daarin door het Evangelie in het persoonlijke leven. Ziedaar zeer scherp wezen en karakler van de christelijk-historische partij getee- kend, ten minste van hare beginselen in abstracto, maar niet in de practijk. Immers, het valt gemakkelijker te zëjf- gen: wij trachten het politieke leven van den christelijken geest te doortrekken en sluiten daarbij niemand uit, maar het is moeilijker aan te geven, hoe men aldus eenerzijds een strijdbare partij kan vormen, andei. wds zooveel mogelijk leden van an dere partijen gelegenheid kan laten binnen te komen. De geschiedenis heeft dan ook af doende e we zen, dat de snelle aftakeling van de liberale politiek in Nederland te danken is aan Kuyper's antitliesestrijd en niet aan Lohman's algemeen christelijke politiek. Het gaal 'rouv.-ens ook in de politiek, dat het blo/i kruipt, waar het niet gaan kan. Een points, die beweert, alleen te willen strijden vóór een ideaal, zonder zijn tegenstander aan Jg vailen, is slechts be staanbaar op papier. Zoodra hij zich in de arena waagt, moet hij óf wel aanvallen èn verdedigen, óf welverdwijnen. Het zou niet moeilijk vallen uit mr. Lohman's loopbaan zelf aan te wijzen, dat juist zijn strijdbaarheid tegen revolutionaire en andere politieke en sociale dwalingen de kracht van zijn politieke figuur uit maakt en niet zijn pogingen van b.v. het behoud van het christelijk karakter der opÈnbare school en dergelijke. Meer dan ooit heeft onze tijd noodig politieke par tijen met christelijke beginselen en geen pariijen van christelijk-voelende menschen, die ook en onder andere aan politiek doen. Het godsdienstig bekeeringswerk kunnen wij veilig aan meer bevoegden, aan geeste lijke voorgangers, over laten. De christe lijk c politicus werke positief aan een wel ging in christelijken geesten bestrijde met heel zijn kracht, de beginselen, die daar te gen in gaan. Dat is in het. verleden goede practijk ge bieden en dal ra* liet vooral in de toekomst ii. Warschau. Sept. 1921. Wij verlieten Posnau met den nacht trein, die ons den volgenden morgen bracht voor het perron van het centraal station te Warschau. Al heel gauw kwa men we tot de bevinding, dat er staking was van het trampersoneel. Maar de rij- [uigkoelsiers slaakten niet en profiteerden van de slaking, om hun prijzen stevig de hoogte in de drijven. Een taxi of atax in heel Warschau dus niet te krijgen. De automobielen-sport wordt daar beschouwd als een groote luxe, die slechts weinig Po len kunnen betalen. Naar de tegenwoordi ge waarde van 't geld, kost een middel matig groote Ford automobiel daar onge veer 4 millioen mark. Vrachtautomobielen, die tot 't leger behooren, waarop planken zijn gelegd, snorren onophoudelijk langs de brecde wegen. Zij zijn overvol en bij eiken schok, worden de inzittenden door en tegen elkaar gesmeten, wat nog ai eens aanleiding geeft tot vermakelijke too- neelen. Het lijkt wel of we in Brussel zijn. Ofschoon de staking van het tramper soneel algemeen was, zagen we den vol genden morgen eenige trams rijden, die door aankomende jongelui werden be diend. Men deelde ons mede, dat zij 'leer ling-ingenieur waren. Verder veruame wij, dat zij aan 't werk worden gezet door een soort burgerwacht, zooals men bezig is ook bij ons een op te richten. Aangezien onze arbeiders veel belang in deze kwestie stellen, heb ik meer uitvoerig inlichtingen omtrent deze vereeniging in gewonnen. Die inlichtingen komen hierop neer: In 11)20 waren de slakingen niet van de lucht. Toen, zoo schrijft de Poolsche Courant van 7 Sept j.l. stichtten een aan tal intellectueelen en ingenieurs te War schau, een vereeniging, die zich ten doel stelde de verhouding tusschen patroon en werknemer in studie te nemen en daar door verbetering in die verhouding aan te brengen. Toen nu in JMaart 1920 de openbare diensten door de slakingen werden stop gezet, werd de commissie uit (jie vereeni ging benoemd welke een beroep deed op al de menschen van goeden wil, ten einde den noodzaketijken gang van zaken der dienstbedrijven ongestoord te kunnen ver zekeren. De vrijwilligers boden zich in massa aan en de resultaten Waren zeer be vredigend. Een en ander had het besluit ten ge volge, dat bovengenoemde commissie per manent verklaard werd, om inde toekomst bij stakingen op zelfverdediging bedacht te wezen. De leden der commissie verbinden zich om niet aan politiek Ie doen. Hun cenig doel is, om de behoefligen, de vrouwen en de kinderen te vrijwaren voor den last en het ongerief, dat de staking aan den nor malen loop der publieke diensten veroor zaakt. Aan den anderen kant willen zij niet doorgaan voor „slakingbrckers" en erken nen dat de grieven der slakers soms ge grond en hun elschen rechtmatig zijn. Zij trekken voor niemand parlij in het con flict. Verleden jaar hadden zic'n in War schau 17000 personen voor den vrijwil- ligen dienst aangemeld. Dit jaar zijn er 40000 ingeschreven. Vraagt men ons: waaraan valt deze stormloop van inschrijvers toe te schrij ven? dan luidt ons antwoord: om zich tegen het bolsjewisme !e kunnen verdedi gen. Dat is de groote, de cssenliëelc re den. De economische verwikkelingen toch, vvorlen dik Wils als voorwendsel gebruikt om wanorde te stichten en om hel buiten land in den waan te brengen, dat de Polen onbekwaam en ongeschikt z:jn voor zelfbeslüür. Volgens het verdrag van Riga -is de Ru...ische Sovjct-regeering hier ver tegenwoordigd door een Russische legatie, waaraan allerlei speciale commissies ver bonden zijn. Men verzekerde mij, dat er hier in Warschau meer dan 100 officieels Russische afgevaardigden (lees propagan disten) zijn, wier aanwezigheid door de Poolsche r.egcering moet geduld -worden.. Men kan natuurlijk op" zijn vingers' Wel uitrekenen dat al die z.g. diplomaten ijve rige revö'udounaire woelgeesten zijn. Hier is men van meening, d'af Duitschers; bol sjewisten en joden onder cén hoedje spe len om troebelen uit te tokken. Het spreekt van zelf, dat de Polen daardoor wantrouwend zijn geworden, voortdurend op hun hoede zijn en bedacht om zich. te weer te stellen. Men behoeft nu juist niet voor -bemoei al" uitgemaakt te worden, wanneer men constateert, hetgeen voor al dc geallieer den zoo duidelijk als water moest wezen: de noodzakelijkheid der vastheid van het Europeesche evenwicht en de definitieve viede, dien wij allen zoo hard noodig hebben. Deze vrede eischt een machtige er: welvarende natie. die Rusland en Duitschland van elkaar gescheiden houden. Echter, deze groote bufferstaat kan zelfs niet in verbeelding bestaan, wanneer er geen einde gemaakt wordt aan het sy steem der kunstmatige aanhechtigingen van stukken grondgebied, en ander soort lapwerk, waarmee niemand zich kan ver eenigen. Polen vraagt de inlijving bij zijn grondgebied van zuiver Poolsche land streken. Niels meer, maar ook niels min der. Buiten Polen ziet men niet genoeg in, met welke ontzaglijke moeilijkheden onze vrienden daar te kampen hebben. Wan neer -- dus een enkele maal wat heel gebakerd optreden, dan is er reden te over, hun dat zoo kwalijk niet te nemen. Men rrioet die oude Polen maar eens her zen vertellen over de schandelijke af persingen op alle mogelijke wijzen, die de Russische, Pruisische en Ooslenrijksche regeeringen in practijk brachten. Nu eens .met geweld en wreedaardig, dan weer schijnbaar eerlijk maar valsch en trouwe loos te werk gaande, trachtten zij den Po len hun land hun laai en hun waardigheid als. mensch, als persoonlijkheid, afhandig te maken. Op; het oogenbiik dat ik dit schrijf, moet het Poolsche volk, dat door de schuld hunner verdrukkers, niet administratief onderlegd is, alles, binnen een spanne lijds als M ware opnieuw organiseeren en een geweldig grcot leger op de been houden, om een eventuéelen aanval der Ru'ssisehe bölsjewislen te kunnen keeren. En dot overmaat van ratnp beschikt het over geen crediet. Immers het lot van Polen ziet er zeer wisselvallig" uil. Een begrOo.ting te maken waarop eenigszins te rekenen valt is onmogelijk. Men heeft het mij tot in den treüre her haald: het eerste wal er le doen valt, is een vaste waarde aan de Poolsche mark te geven. Echler men behoeft nog geen bol leboos te zijn in de wetenschap der volks huishoudkunde. om le beseffen dat geen dir.g ingewikkelder is dan de kwestie der valuta. Hef moet maar eens ronduit gezegd worden: er is iels abnormaals en onrecht vaardigs, in het steeds maar laag houden van de waarde der Poolsche mark. In Mei j.l. deed dc Fransche Iranc 86 Poolsche marken; op 10 Sept. 1921 deed zij 200 marken. In deze omstandigheden is de Poolsche regeering genoodzaakt, steeds ui eer papieren geld uit te geven, wat van ongunstiger! invloed is op de waarde van de mark. In den laalsten tijd is niet min- der'dan een 'waarde van 100 milliard aan papieren marken in omloop gebracht. Een huis ö.f gebouw, waarvan de koopsom verleden jaar twee millioen mark bedroeg, is thans tot 2S millioen gestegen. De steenkolen die Polen uit Opper-Silezië aangevoerd krijgt, kosten 300 millioen mark per dag. Vooral in Duitschland 'jiordl sterk ge speculeerd cp de lage waaroe der Poolsche mark» Nü we ons toch in de cijferwcrc'ld be vinden, nog het volgende: In Juni 1920 had fcen dollar de waarde van 120 mark. Thans, nu Polen niet meer in ccrlcg is, eu .v- rl>L'k! overal, is hervat, doet de dol lar 2,700 mark 1 In dezen stand van zaken is bet natuurlijk onmogelijk dat een Pool op reis naar 't buitenland kan gaan of buiten de grenzen van zijn lar.d inkoepen kan gaan doen. Erkend dient te worden, dat de boer mede-verantwoordelijk is voor dezen sland van zaken. In 't algemeen verdient hij veel geld. Maar- hij verbergt het en dwingt daardoor zijn regeering om steeds meer papieren geld in omloop te brengen. Bovendien wordt de boer niet aange slagen in de belasting naar de grootte van zijn inkomsten. En waar in de Poolsche volksvertegenwoordiging een groote meer derheid aan boeren zit. daar worden de belastingen ook niet verhoogd. Polen kan op handels- en uijverheidsge- bied niet buiten invoer, ofschoon zij door den nood gedwongen, zich zonder invoer trachten te behelpen. I11 de provincie Po sen worden daarmee merkwaardige resul- lalen bereikt. Dat kamt, omdat dc Duit- sche reeering er veel meer dan dc Russi sche en Oostenrijksche op bedacht was, hun z.g. -Poolsche kolonie" lot een land van nijverheid Ie maken. Een voorbeeld in de omstreken van Posnau is een la- briek van landbouwwerktuigen, die vóór den oorlog 400 man aan 't werk had. Thans werken er 5000 arbeiders. Polen heeft geen buitenlandsche schuld en een bloeiende landbouw. Om zich geheel uit zijn verval te kun nen opheffen, heeft het noodig een behoor lijke grensregeling, een verstandige finan- ciëele poliliek en een belastingstelsel waar over minder woorden dan nu worden ver spild, en dat krachtiger dan nu teil uitvoer gebracht wordt. De vergadering van den Volken bond. Een onmllige. De Raad van Jen Volik-erabond heeft gisteren de beraadslaging aver liet leden tal van den Raad voortgezet. Naar men weet heeft Ballour voorgesteld het aan tal leden van 4 op 5 te brengen en Span je als vijfde permanent lid1 aan te wijzen. Da Ounha heeft voorgesteld twee nieuwe permanente leden, Spanje en Brazilië te benoemen. Nadat tusschen Da Cunha en Hymans bij het debat vrij harde woorden waren gevallen kwam lie' vporstel-Balfour in stemming. Alle leden stemden voor. be halve Da Cunlï'a, die tegenstemde. Daar een besluit tot uitbreiding van liet aantal leden van den Raad slechts met algemeene stemmen genomen kan worden, maakt de tegenstem van Da Cunha het ditmaal onmogelijk het ledental van den Raad uit te breiden. Albanië. De Alg. Vergadering heeft het voorstel van lord Robert Cecil om Albanië als een souvereinen en onafhankèlijken staat te erkennen, aangenomen. Zij heeft levens Albanië op het tiart gedrukt de door den Gezantenraad ontworpen grensregeling, die Servië'en Griekenland reeds hebben goed gekeurd, eveneens te aanvaarden. In dat geval zal de Volkenbond, door bemidde ling van een naar Albanië le zen>3Bh com missie ter onderzoek, zorgen dat de grens regeling wordt nagekomen. Slechte vooruitzichten. De Washingionsche correspondent van de „Times" is in staat mede le deelen, dat geen enkel der landen, aan wie staats secretaris Hughes de proefagenda voor de conferentie beeft tc zonden, de neiging vertoont om de agenda, wat de hoofd punten betreft, te wijzigen, zoodot zij kan worden beschouwd ais grondslag voor de conferentie. Afgezien hiervan 'echler zijn de teckenen niet zoo bijster gunstig; de laatste dagen is eenige ongerustheid verwekt door den loon van bericlilen, die buitenlandsdlie Aimerikaaosche correspondenten in het buitenland zenden. Be Londensclie corr-s- pondent van de „Public Ledger" b.v. meldt, dat liet zeer waarschijnlijk is, dal zoo de Washingtonsche conferentie niet eerst het vraagstuk van het Verre Oosten in behandeling neemt er. tracht dit te', re gelen alvorens de bewapeningsbeperking in behandeling le nemen, de Britschè de legatie een poging zal doen om het vraag stuk der bewapeningsbeperking op de lange baan le schuiven door het „naar deskundigen te verwijzen". De Washing ionsche correspondent trekt de juistheid' var! deze mededeel,ing in twijfel en meent dat zij berust op uitlatingen van een „on dergeschikt ambtenaar" aan liet departe ment van Buitenlandsche Zaken, maar constateert dat in ieder géval „de uilwer king het tegendeel van prettig" is. Ook wordt in Amerika gevreesd, dat zoo Briand naar de conferentie komt, hij zal komen mei wal gelijk staat met een ultimatum, behelzende dat Frankrijk al leen zal medewerken lot beperking yan de bewapening indien Amerika de toezeg ging doet om Fankrijk te helpen ingeval het mocht worden aangevallen. Lloyd George. De „Daily Chronicle" meldt dat groote druk wordt uitgeoefend op den premier om hem le doen terugkomen op zijn be sluit om niet naar Washington te gaan, daar zijn legenrwoordiglieid daar noodza kelijk wordt geacht voor het slagen der conferentie. De „Daily Express" te Gairloch zegt, dut de kritieke toestand', waarin de Ier- scihe kwestie verkeert, den premier te Lon den lioudt. Men denkt aan de mogelijkheid dat de premier 11a de eerste zittingen van de lersche conferentie alsnog naar IA hington zal gaan. EEN REDEVOERING VAN Zondag is te St. Hermine in de Ven dee het standbeeld voor Clemenceau ont huld en, gelijk men weet, heeft Clemen ceau daar ook zelf het woord bij gevoerd1. Havas seint, dat Clemenceau in de eerste plaats het zegevierende, vaderland ver heerlijkt heeft en vervöigens in eert schoonen lillcrairen vorm den lof gezon gen van den „poilu", die teruggekeerd- uit den oorlog weder boer wordt op die! Fransche aarde, die de voedster is van de geestkracht der natie. De overwinning van Frankrijk, zeide Clemenceau, was del overwinning van 't idealisme, dat noodig is om het 'leven te veredelen. Reeds heeft het onderworpen of verdrukte volken be vrijd. De ovrwinning is de overwinning v.ani alle bondgenooten, maar de beproeving van het bondgeuootscliap is begonnen: zoodra de vijand de wapens had neerge legd. De bondgenooten hebben er allert behoefte aan nu ook weer hun eigen be-: langen le dienen, maar de opofferingen', die een elk zich getroost heeft, leggen een elk eerbied op voor de ge meenschappelijke zaak en 'het gevoel, dat eenheid in moeilijke oogenblikken gebo den is. De geest, het gevoel, de wil van; Frankrijkr zijn vredelievend. Onze regel is: niet ©verheersoht worden en niet onerheerschen en een billijke vrede voor allen.Clemenceau wekte zijn landgenooten! op allen hun burgerplicht te vervullen en de uitvoering te eischen van het pro gram der democratische overwinning. Frankrijk zal leven van den rechtvaar digen vrede of het zal ondergaan. Nadat de vergoeding voor de barbaarsche ver» woestingen voldaan zii zijn, zal er niels gaan boven het belang van Frankrijks veiligheid. Clemenceau zeide het plaa magnifiek te vinden om den wereldvrede fe verzekeren tot in het verre oosten; maar- Frankrijk behoort lot de vredelie- erekl dicht aan de Duitse lie g ens. Overtuigd van de ijde'lheid van, aizSderbjke militaire waarborgen, wildQ. Frankrijk van een afzonderlijken vredei niet weten, ovewegemde, dat verwerving van grondgebied dc bondgenootschappen zou verbreken. Sprekende over de conferentie te Was hington zeide Clemenceau, dat de belangetï van de volken meer dan ooit solidair zijn. Het ingrijpen van Amerika in, derf oorlog bewees, dat het evenals Frank-., rijk en Engeland den algemeenen, vredei wilde. Het is onmogelijk de vertegen-? woordigers van de beschaving bijeen In roepen uitsluitend om h-uai mee te deelen-, dat men zich niet inlaat met het hoogstel goed dier mensdiiheid, waarvoor men zijn bloed vergoten heeft. Niemand- zal wei-* geren het Fransche vraagstuk te beschou wen als een vraagstuk van .vrede. Een financieele nederlaag van Frankrijk zou- gelijk staan met een nederlaag met de wapenen. De ondergang van den over winnaar, die door revanche-pogingen het meest bedreigd wordt, zou tegenover alt? bondgenooten het gevaar der steeds drei gende overheersching ontketenen. Geen bondgenoot zou een hervatting van het economische verkeer met Duitschlandi willen bevorderen wanneer dit ten koste! van Frankrijk zou gaan. Het zou verraad zijn. Stelselmatige verwoesting van de: Fransche industrie is het doel van derü vijand geweest. Die verwoesting berooft Frankrijk thans van d'e mij-delen om te; fabriceren, terwij de bondgenooten hun. fabriceeren, terwijl de bondgenooten hun Clemenceau sprak vervolgens over het- verdrag van Spa, waardoor Frankrijk ge dwongen werd geld aan Duitschland lef leenen voor zijn herstel en betreurde liet dat er oorlogsmisdadigers ongestraft blij ven. Hij spoorde ten slotte de openbare meening aan in overeenstemming met het vredesverdrag te eischen, dat de schuld' Roman door MYRTLE REED. Vertaald uit het Engelsch door Hen riëtte v. d. Waarden. 15. loen had de dokter zoo gauw moge lijk zich bij de aristocratie gevestigd. Oost-Lancaster wendde een verfijnde verbazing voor, maar toen de plaatse lijke dokter, die de hoogste achting van de gemeente bezat, overleed, werd Dokter Brinkerhoff de laatste toe vlucht. Zijn wetenschap werd overal geroemd, maar niemand ging naar zijn nuis uit vrees ongewenschte vreemde lingen te ontmoeten. Het stond beter het dubbele te betalen, en den dokter «an huis te laten komen, alwas 't maar voor een brandwond of een snee in Jen vinger. De man was ruim genoeg van opvatting om zich te amuseeren over de eigenaardigheden van Oost- Lancaster, ofschoon zijn schrandere oude oogen wel zagen, dat hij slechts geduld werd, waar hij gehoopt had vrienden te zullen vinden. Binnen de nauwe muren van zijn woonvertrek ontwikkelde hij een kalme heldere philosophie. Hij paste zich aan bij zijn omgeving, als die omgeving niet bij machte was te veranderen, hij zocht overal den ?oed en kant van te ontdek ken en weigerde beslist door het slechte I gen, aangetast te worden, hij geloo' rotsvast in de wet der vergelding was Dokter Brinkerhoff's geloofsbelij denis. Woensdag's en Zaterdagsavonds werd hij als gelijke ontvangen bij twee aristocratische families. s Zondags was hij in de kerk aanwe zig, vóór de laatste tonen van de klok weggestorven waren, zat hij altijd op zijn plaats. Na den dienst haastte hij zich heen, hoffelijk de vcfmelijke groe ten in ontvangst nemend. Zondagsmiddags precies om half vijf ging hij den berg op naar Herr Kaufmann en bracht daar den avond door. Dit wekelijksch bezoek bracht een sterke verandering te weeg in Fraulein Frederika's eentonig leven. Er was iets romantisch in, dat het alle- dag-leven ophief en ze zag er met huichelachtige koelhartigheid naar uit. Arme Fraulein Frederika, misschien had ook zij haar droomen In vele opzichten waren de beide mannen aan elkaar verwant. Hun ge sprekken waren dikwijls oppervlakkig, maar bezaten veel charme. Op slot van rekening zegt een gesprek zoo wei nig, waar men niet bij machte is zonder woorden te begrijpen, kan de zorgvul dige uitleg de zaken niet helder maken. Zooals in hoogere regionen de eene bergtop den anderen begroet, zoo groet de eene ziel de andere. Als we ons laten weerhouden door angstige betrachtin- om onze vrienden ons vertrouwen te schenken, leven en sterven wij een zaam. Zelfs liefde, de toovernaar, die in verbijsterende oogenblikken ons nieuwe inzichten opent, en onzen blik ruimer maakt, moet zorgvuldig onder houden worden, of zij zal te kort schie ten. Een derde van ons leven brengen wij slapende door, en wie zal ons zeg gen hoe groot het deel van de rest is, dat wij in volmaakte eenzaamheid moeten slijten De Junilucht stroomde door de ge opende vensters van het huis op den rand van den heuvel, en de Meester deed een dutje in zijn stoel. Het licht stroomde verblindend naar binnen, want er stonden geen boomen voor het huis. Fraulein Frederika hield haar ge zicht vast besloten van het raam afge wend. Het was Zondag en bijna half vijf, maar ze wilde niet naar den ver wachten gast uitzien. Ze vond het pret tiger ergens anders aan te denken, om als de roestige bel overging, al de vreug de van een sensationeele verrassing te smaken. Op het gestelde uur kwam hij en op het verwelkte gezicht der Fraulein verscheen een blos als van een dood roze bloemblad. Herr Dokter, zeide zij, wat aardig van u te komen. „Mein Bruder" zal zeer verheugd zijn. Wordt wakker, riep de dokter la chend, toen hij de kamer in kwam. J e kunt niet eeuwig blijven slapen. Zoo, zei de Meester, en op eens werd hij helder wakker, ben jij het. Fraulein Frederika zat in haar hoekje en sloeg de beide menschen gade, waar van zij 't meest in de geheele wereld hield. Niemand kon haar Franz even aren, dan de dokter, voor wien de ge heimenissen van leven en dood een open boek waren. Mij is het gegeven veel te zien in deze wereld, had de Dokter eens gezegd. Mijn Vader is zoo goedertierend mij toe te staan Hem te helpen. Ik ben de eerste, die de ziel verwelkomt, en de laatste om haar vaarwel te zeggen, als ze tot God terugkeert. Is het te ver wonderen, dat ik het waag, nu en dan Hem een boodschap te zenden van mijn-geloof en vertrouwen De opvatting van den Meester van een aangenamen omgang, bestond niet in een onafgebroken woordenstroom, hij vroeg slechts zijn vriend bij zich te hebben om hem zijn gedachten mede te deelen, als hij het verkoos. Hij deelde alleen die gedachten mede, die waard waren er dieper op in te gaan. Op dezen zelfden namiddag voelde Lynn zich zeldzaam rusteloos. Zooals zoovele mannen, waarvoor het een on mogelijkheid zou zijn, vreesde hij ver wijfd te worden. De verschillende zach te invloeden, waarvan hij voortdurend omringd was, hadden op hem een ver- teederenden, ontzenuwenden invloed. Iris zat te lezen, zijn moeder was brieven aan 't schrijven en tante Peace trachtte hem bezig te houden met herinneringen uit haar jeugd. Als het leven voor ons ligt in het licht van blijde verwachting, verdwijnen de on overkomelijke bezwaren en gapende afgronden, zijn we jong, ofschoon o^-.o jaren mogen opklimmen tot zeven kruisjes. Op dien eersten dag, dat wij terugblikken, met voldoening, of met leedwezen op den heuvelachtigen weg, dien wij afgelegd hebben, en als er geen belangstelling meer is, voor den weg, die nog komen moet, op dien dag zijn we oud. Dat is zeer belangwekkend, zei Lynn, toen tante Peace haar verhaal beëindigd had over de eerste school, die zij bezocht had, Ik ga nu een beetje wandelen als u 't goed vindt. Wilt u het Moeder zeggen als ze beneden komt Met groote stappen begon hij zijn tocht om Oost-Lancaster, bij de brug eindigend, waar ook hij over heen leun de, en in de zonnige diepten van de'n stroom staarde. Aangelokt door Dokter Brinkerhoff's uithangbord richtte hij zijn passen naar diens woning, opeens wist hij waar hij naar verlangde, hij hunkerde naar mannengezelschap. Maar Dokter Brinkerhoff was niet thuis en zijn voetstappen klonken hol in de verlaten gangen. Hij liep een paar malen de lange gang op en neer, omdat hij niets beters te doen wist, en hij hoorde de kat van den dokter klagelijk miauwen in de spreek kamer. Arme poes suste bynn, ik wou, dat ik je vrij kon laten, maar ik zie er geen kans toe Hij klom den heuvel op, zijn prikkel baarheid waarvan hij zich geen regen schap had kunnen geven, was alweer bedaard. Het leven was toch goed, het was heerlijk adem te kunnen halen," de zonnewarmte te voelen en den veer- krachtigen grond te betreden. Er komt iemand aan, kondigde Fraulein Frederika aan, ik geloof dat het Herr Irving is, Herr Irving, herhaalde de Meesten Mein leerling Hij heeft vandaag geen. les. Misschien is er iemand zie.- /er- onderstelde de Dokter. Maar het bleek, dat Lynn alleen uit- hartelijkheid kwam. Zijn sprankelende! vroolijkheid zette het gesprek et meene frischheid bij en ze blevF -.t zonsondergang bij elkander. Wat is het toch been vrienden te hebben, merkte de Mees,., op. Iede re vriend neemt zijn eigen plaats in: Als ge een vriend veriiest, denkt ge. misschien, nu ja, ik kan zonder hem,," maar dat is niet waar. We hebben zoo-', veel kanten als we vrienden hebben, ieder ziet een verschillende, die dikwijls! eert weerkaatsing van hem zelf is. - (Wordt vervolgd.)\ C. f

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1