„OMS SLAD" 1 BUITENLAND No. 300 WOENSDAG 5 OCTOBER 1921 1 Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: VOORZICHTIG BELEID. Dit Amsterdam HONGARIJE. Van Noord en Zuid. Arthur tervoren. De Volkenbond, De toestand in Ierland, FEU1LLETON. DE VIOOL. i NOORD -e JAARuANU 1 1 Abonnementsprijs Per kwartaal voor Alkmaarf 2. Voor buiten Alkmaar f 2 85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0 60 f hooger. 1 ADMINISTRATIE No. 433 REDACTIE No 633 Advertentieprijs: Van 1 5 regels f 1.25; elke regel meer f 0 25; Reclames, per regel f 0 75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60 Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen Jot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200,—, f 100,—, f 60,—, f 35,—, f 15, Gisteren is een wetsontwerp ingediend, klein van omvang, maar van verstrekken de beteekenis. Het bedoelt te zijn een rem tegen al te royale nitvoering van de be palingen der nieuwe Onderwijswet, welke betrekking hebben op scholenbouw. Wij hebben al meermalen in ons blad uiteengezet, dat zuinigheid en bezadigdheid ten deze plicht was van allen. Wij zeggen van allen; want het lawaai in een deel der linksche pers, opgestoken tegen de chris telijke schoolbesturen is in velerlei opzicht onbillijk» zoo al niet onoprecht. Wanneer de opgeschroefde berichten over al te vrij gevige katholieke en christelijke gemeente raden, die naar het heet bedragen voor scholenbouw voteeren, vèr uitgaande boven de draagkracht der gemeente, waar zouden zijn, zou men nog niet anders doen, dan wat elders onder de oude wet jaren en jaren lang vrijzinnige stadsbe stuurderen voor de openbare school heb ben gedaan. Maar eerstens zijn die berich ten schrikbarend overdreven, tweedons zijn ze eenzijdig, 't Zijn niet alleen de katho lieke en protestantsche schoolbesturen, welke een halve eeuw lang in zorg en verdrukking hebben geleefd en welke thans hun wettelijke rechten laten gelden. De wet is voor iedereen; en iedereen maakt er ook gebruik van. Daarom is het goed, dat in den over gangstijd, welke tevens samenvalt met een period* van algemeene malaise, wordt toe gezien, dat bij toepassing der nieuwe be palingen de uiterste zuinigheid wordt be tracht. Het voorgestelde noodwetje, waar bij de Kroon de toestemming tot uitvoering van raadsbesluiten betreffende den bouw van nieuwe openbare en bijzondere scho len voor één jaar aan zich trekt, is een daad van wijs beleid. Deze uit te spelen tegen de christelijke schoolbesturen zou al heel dwaas zijn. Baron van Wijnbergen herinnert er in een onzer Katholieke bla den aan, hoe reeds dazen zomer een maat regel van volkomen gelijkstelling, als thans door de Regeering wordt voorgesteld, voor de katholieke scholen reeds getroffen werd door de Bisschoppen van Nederland. Door den directeur van het R.-K. Onder wijsbureau is n.m. aan alle schoolbesturen namens het Episcopaat medegedeeld, dat, zoodra omtrent schoolbouw meeningsver- schil zelfs maar te verwachten is, of tegen de verwachting in voorkomt, men zich heeft te verstaan met den bisschoppelijken in specteur; verder, zoo noodig, met den di recteur van het Bureau, terwijl, wordt ook dan nog geen overeenkomst verkregen, het schoolbestuur de zaak aan het oordeel van den betrokken Bfsschop onderwerpt, wiens machtiging noodig is voor eventueel hoo- ger beroep bij het burgerlijk gezag. Zoo is van Roomscbe zijde al aanstonds tegen verkwisting gewaakt. En onze chris telijke regeering grijpt al een jaar na in voering der gelijkstelling van bijzonder en openbaar onderwijs in, om de staatsuit gaven door de kosten voor het onderwijs alleen niet overmatig te belasten. Ha<Jden liberale regeeringen in vroeger jaren eenzelfde wijsheid aan den dag ge- legdl grond tredende Katholieke geestelijken van Hongarije, de ZeerEerw. pater A. Bangha S.J. naar ons land komt met een opdracht van den Kardinaal-primaat van Hongarije. Pater Bangha zal deze gelegenheid benut ten om in verschillende sleden van ons land op te treden om te spreken (in Fransch of Duitsch) over het Katholicisme in Honga rije, den strijd met de revolutionaire ele menten, de pas geleden verdrukking onder het bolsjewistisch bewind enz. Pater Bangha, die midden in het Ka tholieke leven staat, zal bovendien nog vele andere belangwekkende dingen weten te vertellen, Hongarije was nog niet zoo heel lang geleden, een ver, vreemd land, waar wij weinig of niets van hoorden. Door lijden en tegenspoed is het ons na gekomen. In de couranten hebben wij met dat oude, fiere Roomsche volk meegeleefd toen het zich als een muur opwierp tegen het bolsje wistisch gevaar, dat uit Rusland heel Eu ropa bedreigde; zijn kinderen hebben wij opgenomen, verpleegd en gevoed; zijn groote mannen zijn naar hier gekomen en wij hebben naar hen geluisterd; thans kun nen wij uit den mond van dezen Hongaar- schen Jezuietenpater nog veel meer verne men. Katholieke vereenigingen welke pater Bangha gaarne een avond in haar midden zouden hebben, kunnen zich wenden tot pater dr. J. van Vessem, S.J., St. Ignatius- college, Hobbemakade, Amsterdam. dezer dagen een der wordt ons bericht, dat meest op den voor- "(Van onzen bijzonderen correspondent). VII. DUBLIN', 29 Sept. 1921. Wat Ncord en wat Zuid is, weet in Nederland iedereen, maax wat het Noor dén en het' Zuiden Van: Ierland" is, daar zullen lang niet allen achter zijn. Immers, het meest Noordelijke punt van het eiland ligt in het Zuiden, ten minste volgens Lloyd George. Er is wel een beetje goochelen voor ncodig .geweest om dat zoo netjes voor elkaar te krijgen, maar het is dan toch geluktomdat do Engelschen dat voor hun politiek ten opzichte van Ierland nu eenmaal noodzakelijk achtten. Die geschiedenis zit zoo in elkaar. Ierland bestaat uit vier provinciën: Ulster, in het Noorden, Connaught, in Westen, Munster, in het Zuiden en Gein ster in het Oosten. Van de drie andere mogen we bij ons te lande minder hooren, van Ul ster des te meer, daar van die pro vincie, met Belfast als hoofdplaats, het verzet uitgaat van de afscheiding van Engeland. Daar wonen do Ulstermannen waarop Engeland zich steeds beweegt als het er op aankomt zich te verdedigen tegen zijn verzet tegen de zelfstandigheid van Ierland. Ze zijn het er immers zelf lang piet over eens, over die afscheiding; kijk maar naar Ulster, het trouwe Ulster, dat Engeland blijven wil. Ulster dat Engeland blijven wil! Het lijkt er niet naar. Zooals men weet is Ierland in hoofd zaak katholiek, alleen in Ulster wonen een betrekkelijk grcot aantal protestanten Nu zijn er in de heele provincie Ul ster volgens de laatste volkstelling 891.881 protestanten en 689.816 katho- pci>; bulten beschouwing en rekent alleen do zes overige als tot Noord-Ierland 'te. hehcoren, de rest, ook Donegal (zie lieken, waaruit zoo oppervlakkig zou bte, fheet hij de Engelsche Itegee- ken, dat de Engelsche Regeering hiér op een flinke meerderheid kan steunen. Dit is echter alles behalve waar. Want onder de protestanten zijn er heel veel, die nationalist zijn en dus in zake een vrij Ierland met de katholieken meegaan. Toch wilde Engeland voor het oog der wereld kunstmatig een meerderheid in Ulster vormen en het heeft dat gedaan gekregen, door Ulster te verdeelen. Het grootste deel der protestantsche uniois- ten woont in Belfast, de hoofdstad van Ulster, want, al heeft de geheele pro vincie, zooals wij zagen hl meerderheid van ruim 200,000 protestanten, wanneer we de stad Belfast niet meetellen, dan is er reeds een, zij het ook geringe, katholieke meerderheid (597.176 protes tanten en 597.573 katholieken). In het algemeen kan gezegd worden, dat de graafschappen Antrim en Down (op hij- gaand kaartje met gekruiste lijnen aan gegeven) een greote protestanlsche meer derheid hebben, de graafschappen Lon donderry en Armagh (op het kaartje horizontaal gearceerd) een geringe, ter wijl Tyrone en Eermanach (verticaal ge arceerd een nationalistische meerderheid hebben. In Donegal, öaran en Monaghan is de meerderheid overweldigend katho liek (260.655 tegen 70.310). Wat deed nu Engeland? Hoewel de provincie Ulster op de kaart aangegeven door een dikke lijn al deze negen graafschappen bevat, laat rmg „Zuid-Ierland". Op deze wijze is het den Engelschen staatslieden gelukt 'n- „Ncdrd-Ierland" bij elkaar te scharrelen, waarin een unionistische meerderheid ge vonden wordt. „Oarsonia", noemen de na tionalistische Ieren deze zes willekeurig van de provincie afgescheurde graaf schappen, naar Sir Edward Carson, de hoogste machthebber in dit Engelsche „Ulster". Dat echter lang niet alle inwoners van dit „Oarsonia" het met de Ulstermannen eens zijn, terwijl wel de deputatie, die deze week hier hij president De Valera, namens 100.000 ingezetenen van Belfast is komen prostesteeren tegen de afschei ding van Ulster van het overige Ier land, o.a. op grond van het feit, dat feitelijk alleen do twee graafschappen Antrim en Down protestant zijn, alle zeven andere tot de provincie Ulster be- hcorende graafschappen te samen hebben een meerderheid van 493.000 katholieken tegen 303.000 protestanten. en deze laatsten zijn het, waarop En- het, waar het officieel over „Ulster' gehand zijn verti ouwen gesteld heeft. J spreekt, de drie katholieke graafschap- Amendementen op het pact. De vergadering nam het volgende voor stel betreffende de amendementen aan: „Amendementen op het tegenwoordige pact, die met een meerderheid van der vergadering waaronder alle leden van den Raad, die op de zitting aanwezig zijn zijn aangenomen, zullen in werking tre den, zoodra zij geratificeerd zijn door die leden van den Volkenbond, die in den Raad zitting hebben en door de meerderheid van hen, wier vertegenwoordigers de Verga dering vormen. Indien na 22 maanden na de stemming, een voldoend aantal ratifi caties niet is geschied, blijft het besluit om het amendement aan te brengen, zonder gevolg. De secretaris-generaal zal den leden van het in werking treden van een amendement berichten. Elk lid der Vergadering, die op dat oogenblik het amendement nog niet ge ratificeerd heeft, is vrij om aan den secre taris-generaal binnen een jaar te berich ten, dat hij weigert het aan te nemen. Hij houdt in dat geval op lid van den Volken bond te zijn." De begrooting. De Vergadering nam de begrooting van den Volkenbond voor 1922 aan, groot in het geheel 20.858.945 fr. DE WASHINGTONSGHE CONFERENTIE. Een telegram uit Tokio aan de „Asso ciated Press" meldt, dat volgens de „Asaki Shimbun" het Japansehe kabinet besloten heeft de agenda voor de Washinglonsche conferentie, zooals die door de Veieenigde Staten is voorgesteld, te aanvaarden. Uit gezaghebbende bron wordt medege deeld, dat Amerika de kwestie der gealli eerde schulden niet geschikt acht voor be spreking op de ontwapeningsconferentie. Amnestie-beweging. De .Daily Chron." verneemt uit Dublin dat de Iersche conferentie-gedelegeerden gisteren van Londen zouden vertrekken. Te Dublin is een beweging gaande, om amnestie te krijgen voor allen, die onder den invloed der vroegere gebeurtenissen geïnterneerd zijn. Het aantal dezer gein- terneerden bedraagt 4000. Zij worden ge vangen gehouden als verdacht van mede werking aan de Sinn Fein-beweging, doch zijn tot dusverre niet veroordeeld. Af en toe zijn ernstige klachten inge diend over het kampleven dier geïnterneer den en dat heeft een slechten invloed op de openbare meening in Ierland. Een am nestie zou zeker een gunstige atmosfeer scheppen in verband met de a.s. onderhan delingen. Een orgaan van Dail Eireann. De „Weslra. Gazet" verneemt uit Dublin, t.ui de Dalï EirëSite viornefliens is een dagblad uit te geven, waaruit geconclu deerd wordt, dat men goede resultaten van de Iersche conferentie verwacht, aangezien anders een. dergelijke onderneming te veel risico zou dragen. Een krasse beschuldiging. Volgens de „Morn. Post" 'heeft Sir Daw son Bates, minister van bimnenlandsche za ken in Ufsler, Vrijdagavond in een rede voering te Belfast gezegd, dat niemand an ders dan de autoriteiten in Dublin Castle verantwoordelijk waren voor de vrccselij- ke tooneelen, die te Belfast hebben plaats gehad. Het kwam hem voor, dat de autoriteiten onder den dekmantel van een wapenstil stand, de militaire en politie-autoritciten te Belfast aan banden hadden gelegd. Hij bracht hulde aan de buitengewone politie en wekte alle loyale burgers op, zich bij hem aan le sluiten. Men kan niet regeeren met geweerkogels; de beste wijze van re geeren was door bet volk en met liet volk. Hij was, zeide hij, thans gelijk aan een ko ning zonder koninkrijk, omdat hij geen macht had, voordat alle diensten zouden zijn overgedragen aan de Ulster-rcgeering. De plicht, orde en recht te handhaven, be rustte thans nog in Dublin Castle. De loya listen konden er van verzekerd zijn, dat, zoodra zijn ministerie de volle macht zou hebben en hij hoopte dat dit spoedig het geval zou wezen recht en orde zouden worden gehandhaafd zonder aanzien van geloof of klasse. DE HULPACTIE VOOR RUSLAND. Het gevaar bestaat, dat de onderschei dene organisaties, die opgericht zijn lot hiet lenigen van den hongersnood in Rus land, zullen ineenstorten tengevolge van de omstandigheid, dat de regeering in ge breke blijft, <te noodige credieten te ver- leenen. De „Manchester Guardian" publiceerde een hartstochtelijk artikel betreffende de verwerping van Nansens beroep op de mogendheden om een voorschot tot een bedrag van zestig millioen gulden. Het blad zegt; „De wereld heeft nog niet zoo n moorddadige nalatigheid aan de menscli- beid aanschouwd als (1. ze. begaan door mogendheden, „die mopperen over het gemeenschappelijk verlies van zestig mil lioen gulden als de prijs voor twintig millioen Europeesclie levens." Noi de Volkenbond er niet in geslaagd i.s de noodige gelden te verkrijgen van de regeeringen, vestigt men thans alle hoop op de conferentie te Brussel. Reuter verneemt dat van de 22 staten, die tot de te Brussel te houden coiife-: rentie inzake de hulp aan Rusland te ver teehen, zijn uitgenoodigd, niet medegere- kend de in den Oppersten Raad verte genwoordigde mogendheden, tot nog toe alleen Roemenië en Tsjecho-Slowakije de uitnoodigiug formeel hebben aangenomen. Verwacht wordt dal ook Zwitserland eeiï vertegenwoordiger zal zenden, eveneens de Vereenigde Staten, laatstgenoemden; vermoedelijk in officieuze hoedanigheid. Ter voorbereiding van de eonferentie le Brussel a.s. Donderdag van de Inter nationale commissie voor het verleeneni van hulp aan Rusland, zijn de onder scheidene regeeringsdepartementen te Lon den bezig met het invenlariseeren van de uit den oorlog overgebleven voorraden, die de regeering bereid is te verschepen, tot hulp aan de hongersnoodlijdcnde Russen. Aanzienlijke voorraden kleeding- stukken, voedingsmiddelen en medicijnen zullen voor dit doel worden bestemd. De Britscihe regeering zou gaarne zien, dal de andere mogendheden die aan den oorlog hebben deelgenomen, desgelijks handelen* Het is mogelijk, dat deze goederen 'ter be schikking worden gesteld van de Roode Kruis-vcreenigingen. I DE VERKIEZINGEN IN ZWEDEN. Officieel wordt thans als uitslag der verkiezingen in Zweden gemield, dat voor de Tweede Kamer van den Rijksdag ge kozen zijn: 93 soci-dai-dèmo,'ra'ien, 02 cou-, servalieven41 liberalen, 21 kleine boeren, 7 communisten en 6 radicale socialisten. De socialisten en communisten hebben gezamenlijk - 24 zetels gewonnen. Zij be schikken echter, zooals men -weet, noch ill de Tweede noch in de Eerste Kamer (waar zij slechts 53 ,van de 150 zetels bezetten) over de volstrekte meerderheid. De geheele Zweedsclie pers bespreekt het vraagstuk van de vorming van liet Kabinet. Het leidende radicale orgaan „iDayens Nyheter" schrijft: „De liberale belangen slaan de vorming van een so ciaal-democratisch Kabinet op grond van den uitslag der verkiezingen niet in den: weg, Een sociaal-democratisch Kabinet is zelfs van liberaal standpunt op het oogen blik het meest gewensclit, indien een niet-, socialistische politiek, welke een zoodani ge regeering volgens de sociaal-democra tische pers zal loepassen, gevoerd wordt op een wijze, dal zij komt binen bet raam der-liberale politiek. De libéralen kunnen een soc.-ckmocratiselhc regeering niet door dik en dun volgen, doch nemen op zich met haar samen te wenken bii d.e uitvoe ring van eèn program, dat zxcli van het begin af aan angstvallig houdt binnen het raam der liberale politiek. HET CONFLICT OVER WEST- '^f|' HONGARIJE. I In OedenbuTg werd Maandagmiddag plechtig. West-Hongarijc aan Oostenrijk overgedragend. w. z. de Hongaarsche ge volmachtigde overhandigde den voorzitter van de commissie een protocol, waarin wordt verklaard, dol Hongarije bet ge- Roman" door MYRTLE REED. Vertaald uit het Engelsch door Hen ri ëtte v. d. Waarden. „Vanmiddag spraken we over waar heid, en hoe twee zaken, die lijnrecht tegenover elkander staan, beide waar kunnen ijn. Herr Doctor zegt, dat dit^ komt omdat de waarheid vele zijden heeft, maar daar kom ik tegen op. De waarheid is een stralend wit licht en wij zijn het brandglas. Het licht valt er op als op een prisma. Als het licht op een scherpen hoek valt, breekt het in vele tinten. De een zai alles purper zien, de ander rood, en voor een derde is alles blauw. Als wij vele zijden hebben zien wij veel kleuren. Alleen hij, die duidelijk on derscheidt, die het licht zonder onder breking laat binnendringen, ziet alles harmonisch, in het licht der waarheid. „Ja, zei de Dokter, dat is zeer waar- Als wij onze persoonlijke opvatting stellen tegenover de werkelijkheid, 4ls wij slechts denken aan, hoe het zijn woest, ontstaat er een hoek. Ik geloof, jat het de grootste levenskunst is, ie dingen te zien, zooals ze zijn, en Ach er naar-te voegen. Wij kunnen Mo weinig veranderen 1 Als de kleu- Jyj ons verblinden is de schuld aan onze scherpe kanten en niet aan het licht. „Wat worden wij toch ernstig", merkte Lynn op. „Ik neem iederen dag maar zooals hij is." „Een dag", herhaalde de Meester, „wat kan daar veel in gebeuren „Wat zei de dichter ook weer van Herr Columbus O, daar weet ik het weer. Een dag waarin we geleefd ge hoopt en bemind hebben, weegt op tegen alle aardsche genietingen." „Daar steekt de schoonheid in", zei de Dokter, dat één dag voldoende is. Een oude dame, die eens gevallen was en zich erg had bezeerd, zeide tot mij „Dokter, hoe lang moet ik hier lig gen „Heb geduld, lieve mevrouw", zei ik ,,U kunt slechts één dag tegelijk leven. Wees in dien dag zoo tevreden als ge kunt en laa de rest wachen, zooals een knóp, tot dat de zon kkomt om u de roos te toonen „Is ze beter geworden", vroeg Lynn. „Natuurlijk, waarom niet?" „Zijn ieken worden altijd beter" zei Fraulein Frederika verlegen. De vriend van „mein bruder" is zeer knap" Ze ging de tafel dekken voor het eenvoudige Zondagsmaal, en Lynn zei, dat hij weg moest. „Neen, neen", wierp de Meester tegen. Je moet blijven". „Dat zou ons heel aangenaam zijn", verzekerde Fraulein heel beleefd. „Ja, zeide de Dokter, je moet ons een genoegen doen en blijven". „Het is erg vriendelijk van u, ant woordde Lynn, maar ze verwachten mij huis, en ik mag hen niet teleur stellen. „Dan wil je ons toch het genoegen wel doen iets voor ons te spelen?" „Zeker, als Herr Kaufmann het goed vindt, en als ik een viool van hem mag leenen". „O zeker". De Meester klauterde de trappen zon der loopers op, en kwam terug met een eigen gemaakte viool. Lynn speelde zonder accompagnement en de Dok ter zat enthousiast te knikken. Herr Kaufmann keek het raam uit en sloeg niet de minste acht op de uitvoering. „Zeer mooi", zei de Dokter, ;,ik heb er van genoten." „Daa- ben ik blij om," zei Lynn nederig. Met een kleur van genoegen over deze lofuiting wendde hij zich tot den Meester. „Ga ik vooruit?" vorschte hij. „Vindt u dat ik vorderingen maak „Ja," antwoordde de Meester droog, „tegen de volgende week zul je wel een Paganini zijn". Gewond door zóóveel sarcasme, ging Lynn huiswaarts en na de thee groe peerde het kleine gezelschap zich als gewoonlijk. Herr Kauffman en de Dokter zaten in hun leunstoelen en onderhielden elkander slechts door af en toe een opmerking te maken. Fraulein Frederika was weggedoken in haar hoekje en sprak ook maar weinig, vervuld als ze was met bewon- derin g. „Die jongen" zei de dokter na een lange stilte, „heeft talent". De wassende maan verspreidde een zacht licht in de schemering en een verdwaald roodborstje zocht met moe. de vleugeltjes zijn nest op in de ahorn De koele schaduw werkte weldanig in op het kleine huis, dat den geheelen dag de hitte van de zon gedragen had. „Het is mogelijk", zei de Meester „maar hij mist hart en gevoel. Hij is een en al techniek." Er ontstond op nieuw een lange stilte. „Ken je zijn moeder?" vroeg de Dokter. „Neen, ik ontmoet geen vrouwen, behalve „mein" zuster." „Zij is een beminnelijke dame". „Zoo Het was duidelijk, dat de Meester geen belang stelde'in Margaret Irving, maar de Dokter kon haar nog niet uit zijn gedachten zetten. Ze was ge heel verschillend van alle anderen in Oost-Lancaster, en hij bewonderde haar zeer. „Die jongen", zei de Dokter weer", ■^eeft hare oogen." „Van wie „Van zijn moeder.'' „Zoo?" Ze zaten nog èen uur zwijgend bij elkaar, toen sloeg de keukenklok tien A w -r -r V""X/-- „Ik ga nu," zei de dokter opstaande. „Nog niet", zei de Meester „kom mee 1" Ze gingen samen naar de werkplaats Dit was wel meer voorgekomen, of schoon het een hooge uitzondering was en de dokter verwachtte de grootst mogelijke gunst van zijn vriend te ondervinden. Herr Kaufmann ver dween in zijn slaapkamer en bleef een tijd lang weg. In de werkplaats was het donker, en de dokter durfde zich niet verroe ren uit vrees, op hout, dat voor violen bestemd was te-trappen. Een krekel sjirpte vroolijk in een hoek, en hield plotseling op, toen de Meester met een brandende kaars terug kwam. „Een oogenblik, Herr Dokter!" Hij ging weer weg en was in een wip terug met iets onder zijn arm, dat in vele lappen zijde gehuld was. Eén voor één deed hij deze er af en ten laat ste was de kostbaarheid onthuld. Hij hield haar op armslengte waar het volle licht op hare schoonheid kon vallen en waar zij beveiligd was tegen een toevallige aanraking. De Dokter uitte den lof, dien men van hem kon verwachten, maar hij sprak voor doove ooren. Het fijne gezicht van den Meester was begeesterd door meer dan aard sche vreugde en hij streelde vol lief de de bruine romp. „Mein" Cremonafluisterde hij. „Mein", geheel „mein", - V III Een menschelijk wrak. „De aanwezigen uitgezonderd", zei Lynn, „zijn alle menschen in dit dorp hun tijd ten achter". „Op welken leeftijd wordt men een fossiel?" vroeg tante Peace met tin telende oogen. „Als men vijf en ze ventig is „Dat is niet mooi", antwoordde Lynn verwijtend. ,,U is de jongste van ons allen, tante Peace U bent vijf-en-zeventig jaar jong. „Dat ben ik ook," anrwoordde ze vroolijk. Ze harmonieerde uitstekend tt et j dezen slanken, welgemaakten jongen man, die frisch leven in haar huis houding had gebracht. Een Maartsche wind, die plotseling in haar - "trek ken zou binnen stuiven, zou fde uitwerking gehad hebben. „Ben ik een fossiel vroeg Margaret die het gesprek gevolgd had. „U bent nog een kind, moeder. U bent nooit volwassen. Ik kan met u doen wat ik wil"'. Hij tilde haar van den grond op, en hoewel ze blozend protesteerde, droeg hij haar naar den stoel, waar ze het liefst in zat en liet haar zacht er in vallen. lAVordt vprvoloB

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1