BINNENLAND. Bureau: HOF S, AL KMAAR. - Telefoon: DE VIOOL. VRIJDAG 7 OCTOBER 1921 !4e JAARGANG Bri v n uit Frankrijk BEKROMPEN NEDERLAND. HET GEHALTE ONZER KATHO LIEKE PERS. bikhenlaNdsgh nieuws. VERKEER EN POSTERIJEN, Extra Passagiersdienst maar Ned.- Iiidië. ORBE II ARBEID. feuilleton. No. I "1 „ONS BLAD" F Abonnementsprijs Per kwartaal voor Alkmaarf 2. Voor buiten Alkmaarf 2 85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0 60 f hooger. ADMINISTRATIE No. 433 No. 633 I Advertentieprijs: Van 1 5 regels f 1.25; elkeregel meer f 0 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor- uilbetaling per plaatsing f 0.60 Aan alie abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzeke ft tegen ongevallen Jot een bedrag van f 500,f 400, f 200,—, f 100,—, f 60,f 35,f 15, 11 -p—bui i I-.-...--rr,,i, ■iiip.min,,, I,,,, --f nu ■n,li—■nu ■irniiw a—iwmii.ibjij jijm mi.m, m.l'jwt^.wiuw'wgr'nu. Zomertijd. Nieuwe pen ningen. - Het tweegevecht. De zomertijd neemt hier 25 October een einde en tot April van het volgen-de /aar zal -de normale tijd weer regeeren, tenminste als er dan op-nieuw tot die maatregel wordt overgegaan. Evenmin als in Holland is men het in Frankrijk algemeen eens over het voordeel er van en zijn er Iwee meeningen, die recht te genover elkaar slaan. De voorstanders zijn zij, die aan een langen zomeravond de voorkeur geven, slechts denken aan eigen genoegen en' óm niet o'l te egoïs tisch le schijnen, besparing van licht en kolen als hoofdmotief laten gelden. De tegenstanders zijn hoofdzakelijk in land- bouwkringen te vinden en hun bezwaren gaan ge'lijk op met die van de Nederland se he land- en tuinbouwers, die dezer da gen een adres aan den ministerraad heb ben gezonden, om de nadeelen van den zomertijd aan te toonen. De Fransche minister van landbouw heeft een onder zoek ingesteld bij de landbouwende be volking en liet antwoord dat op zijn vraag zal vólgen, is niet twijfelachtig. Men aal hem algemeen anlwoorden: „laat ons den normalen tijd voorlaan be houden, want die uurwisseling is strij dig met de landbouwbelangen". Hoe gaarne de minister van landbouw ook aan deze stemmen zal gehoor geven; hij heeft het alleen niet te zeggen; niet slechts zijn collega's van binn-enlandsche zaken en van arbeid moeten er in ge moeid worden, ook de Staten Generaal hebben le beslissen. De oorlog, die redenen genoeg gaf om den zomertijd iri té voeren, is geliikkig voorbij en bepaalde motieven beslaan er niet meer om deze afwijking van den normalen regel te handhaven. Zoowel kier als in Hólland, zien wij met belang stelling tegemoet wie de overwinning zal behalen. Hoe de beslissing ook zal val len, één groep van ontevredenen zal er steeds blijven. „Time is money", tijd is geld en zoo kom ik gemakkelijk van het eene op het andere. Wij mogen ons hier sedert kort verheugen in het bezit van goudkleurige penningen, die ten doel hebben, de meer dan onooglijke geld'bon- nen te vervangen. Het werd dan Ook meer dan tijd de geldswaardige papiertjes aan de circulatie te onltrekken. De gulden- en rijksdaalder-bons zijn juweeltjes vergeleken bij de smoezelige en gescheurde papiertjes hier in omloop, waarop vingerdik de lijm zit, om ze aaneen te houden. Ongeveer 300 milJioen penningen zullen noodig zijn om deze bons te vervangen en in verhouding tot dat bedrag is de verhouding van 30 mil- lioen, die thans gereed is, maar een peule schilletje. Wanneer ik dan ook zeide wij zijn in het bezit van die werkelijk smaakvolle aluminium p ingen, van 1 en 2 frs., dan is dat niet geheel juist. „Zij zijn er", is meer overeenkomstig de waarheid en als wij er een in ons vest zakje 'hebben behoor en zij al tot de uit zonderingen. Het ongelukkige nu zit hem in het verlangen van een ieder'om er een als merkwaardigheid te- behouden en zoo wordt het doel, ze in omloop te bren gen, geheel niet bereikt. „Je mag er naar kijken, maar aankomen niet", geldt in deze heel sterk. Typeerend is het geval dat ik dezer dagen zelf in een omnibus meemaakte. Een dame vroeg om een kaartje en toen zij wilde betalen, veront schuldigde zij zich tegenover den conduc teur niets anders te hebben dan een bil jet van 100 frs. Het was nog vroeg in den morgen en hij kon niet wisselen. Hij had echter gezien, dat behalve dit biljet van 100 frs. zich een penning van I fr.- in het beursje van deze-dame bevond en hij vestigde hier haar aandacht op. Met een kleur a'ls vuur verdedigde zij zich met de opmerking dat dit de eenige was die zij ii.ad en gaarne als curiositeit wildé behou den. Aanstond-s bood een galante mede reiziger aan, het verschuldigde bedrag voor haar te betalen en zonder aarzelen accepteerde zij dit aanbod. Als allen dit voorbeeld volgen, en alle teekenen wijzen er op, dan zullen wij voorloopig maar weinig genoegen van deze nieuwe geld stukken beleven en ons' al mopperend moeten vergenoegen met de vodjes, die je feitelijk als het bekende katje, niet zon der handschoenen durft aan te pakken. Met een sprong van datzelfde katje eigen, spring, ik, van het geld op een ge heel ander 'onderwerp en wel „het twee gevecht". -- Het duel, waaraan wij hoopten en meenden dat de oorlog een -.einde had gemaakt, heeft de laatste weken opnieuw van zich doen spreken. Twee bekende persoonlijkheden uit dé" Panische wereld hebben gemeend, op geen andere wijze 'mn meening verschil tekunnen oplossen, 'tan door een gevecht op de wapenen. In het velodrome van het park „dés Princes" heeft zich deze minderwaardige vertooning afgespeeld, Eerst werd ge bruik gemaakt van de pistool en nadat vier kogels zonder resultaat wafen ge wisseld, werd de strijd op den degen voortgezet. Beide partijen werden meer dere malen gewond, doch gelukkig, viel geen slachtoffer He betreuren, gelijk een paar weken tevoren, toen een der parliien zijn vechtlust met den "dood moest he- koop en-. Nog beslaat er geen wet die .het duel verbiedt, al heeft ook de békende abbé Lemire een ontwerp daartoe, mede door generaal Castelnaii onder teekend, in gediénd, maar wel kan een vervolging tegen de houders van het <h: I worden ingesteld, als tegen personen, die een aan val met behulp van wapenen, hebben gedaan. Hun getuigen kunnen dan zelfs als medeplichtigen worden beschouwd. Tn d'en loop.der iaren is reeds herhaaldelijk een rechterlijke uitspraak in dezen zin uitgelokt maar d-e rechtbank is slechts dan lot vervolging overgegaan als de dood het gevolg van een tweegevecht was. Hoe thans de uitspraak za'! luiden, want het narket heeft zich mét de laatst gehouden duels reeds bemoeid, is om meerdere re denen van. de grootste beteelomis. De be slissing" van slrafb-aa-keid zal een einde maken aan het -dulden van een tweege vecht niet alleen, maar ook toonen dat door den oorlog een omkeer is gekomen in de opvattingen die op dit gebied heersebfen. Afgezien van het voor ons katholieken, boven alles vaststaande feit. dat er slechts één is die over leven of dood heeft te beschikken, druist ook het duel in tegen het meest gezonde verstand. Niels wordt er door bewezen, niets wordt er ongedaan door gemaakt of verbeterd, bet is een uiting van haat. of van ver keerd begrepen eergevoel ofeen kinderachtige verloor*ir-g die eindigt in een goede restaurant met een glas cham pagne. Tn alle gevallen is het uit den booze en een wH -d'ie zoo spoedig moge lijk het tweegevecht, onder welken vorm ock. verbiedt, zal een ware zegen zijn. Parijs, 28 Sept. 1021. Mr. P. v. S. HANDEL E8~I!M¥SRH$I0. De invoer vnn Deensche boter. De Minister van I N. en H. brengt ter ken nis vnn bel nr-gh ebbend en dat boter, af komst hg uit D'en om arken, welke voorzien Is vnn het ■yereiscble bewks van berkomst. vrj.i hing worden ingevoerd. VERMENGING VAN GEDISTILLEERD TOT BRANDSPIRITUS. De minister van Financiën heeft be paald, dat met 1 November de vermen- •giiiig van gedistilleerd lof brandspiritus zal plaats, hebb'en door daaraan voor icderen hectoliter zuiveren alcohol die het ge distilleerd bij 15 gr. Celsius bevat, loe le voegen 5 liter lioutgeest. een halven liter petroleumdistillaal, benevens 5 oenli-Iiler eener klcurslofoplos'sing; en den prijs van vorenbedoeld mengmiddel 4e stellen op f 7.70 voor de hoeveelheid, bénoodigd voor de vermenging van t hectoliter ge distilleerd' ad 100 pet. In liet nieuwe parlementaire ministerie van Tsjecho-Slowakije is als minister van het spoorwezen benoemd dr. Jan Sramek. In de. „Prager Press" wórdt over de zen nieuwen minister het vólgende ge zegd: „De meest uitstekende politieke per soonlijkheid (van de nieuwe ministers) is dc afgevaardigde Sramek, niet alleen omdat hij de leider is van een door niets- te schokken partij,maar omdat zijn om zoo tc" zeggen spreekwoordelijke schanderheid, zijn verzoeningsgezinde geest hem daar toe voorbeschikken, als' het cement in een coalitieministcrie te werken, en omdat zijn departement dat een sterk in grijpen verlangt, en van waaruit vooral de genezing van onzen finantieelen toe stand. moet worden begonnen, hem voor zuik een taak bijzonder geschikt maakt." Wie is nu deze dr, Sramek, waarover een liberaal blad zulk een gu-nstig oor deel veldt? „Overijs. Dagbl." deelt er het vol gende over mee: „Het is mgr. prof. dr. Jan Sramek, de leider der katholieke vólksparlij, die in het jaar 1870 in Grygow werd geboren en die sinds 1899 in de polilick is en er een beduidende rol speelt. Men ziet er uit, dat in Tsjecho-Slo wakije, waar een zelfs zeer sterke anti katholieke strooming is en de sociaal democraten de meerderheid hebben in 't parlement cn ook in 't ministerie men toch ruimte van blik genoeg heeft om een priester voor het ministerschap te kilden en le prijzen." En hiérin f' ziet '"men wééFr<fèt *êr HöH>ns tand zeer veel.-bekrompenheid heerscht, omdat men er reeds uit 't feit dat dr. No- lens, die toch ook veel politieke betee- kenis heeft en groote politieke eigen schappen, kabinetsformateur is geweest, zooveel anli-paapschc bombarie heeft ge in aak f. En houdt men Nederland voor zoo hoog beschaafd en Tsjecho-Slowakije voor zoo achterlijk - De verkoop van Ankertjes ten bate van het Kalhóiieke Jeugdwerk bracht al hier 156.45 op. Een mooi'bedrag! GEEN ALGE ME ENE HERZIENING. De volgende juiste opmerking lezen wij in de anili-rev. „Rotterdammer" Zal de spoedige afdoening van het wets ontwerp,, dat herziening van Aalberse's acht-uren: wet beoogt, niet in het gedrang komen, dan zal aan één ding terdege moeten worden gedacht. En wel: aan het beperk t karakter dezer do vel Ie. Het gaat niet óm een aigemeene revisie van de Arbeidswet; eene generale omwer king v.an de Arbeidswet" van 1918 is thans niet aain de orde, en het gaat niet aan aiilè princ/pièele vraagstukken, bij deze arbeidswetgeving betrokken, opnieuw aan de orde ie stellen. De bedoeling van het wijzigiogs-ont werp is alleen en uitsluitend, 0111 een aantal oneffenheden, die zich bij de pra-c- ti'scihe toepassing hebben geopenbaard, weg le nemen en al hetgeen aan eene vlotte uitvoering in den weg staat, op be ruimen. Ai is dit doel bescheiden, toch1 a-s dik ;óptreden van den wetgever voor de gezonde ontwikkeling van 'het bedrijfs leven van veel' beteekemis.' Hoe eer dan ook dut wetteke het Staatsblad bereikt, hoe beier het as. Naar aanleiding van de op lal van plaat sen geuite klachten, dat ér zoo weinig belangstelling is voor de openbare zaak iii %t blonder voor de politic,k, en over liet slecht bezoek van de. vergaderingen der kièkWreenigingèn, schrijf f de heer v Wijnbergen inde. Maasb., dal een en an der kar. worden toegegeven, zonder dat daarui F behoeft ie worden besloten tot uiterst geringe" belangstelling in de poli tiek. Immers-, I „Te v-el wordt o.i. daarbij uil het oog Verlóren', dat we ons bier te lande ver heugen in 't bezit eener Katholieke, Pers als nergeUs Ier wereld. Nog den taats-ten tijd' zijn weder verschillende gegevens ver strekt. overtuigend aaiïloonend, hoe gun stig onze Katholieke Pers zoowel wat getal als hoedanigheid van dag- en week bladen betreft afsteekt bij die in hel buitenland, zelfs bij dte in overwegend Katholieke landen. En bedenkt men dan dat in het groot aar.tal Katholieke/pcrs- organeu van .zóó grootte verscheiden heid, did- alk rangen en si an.ten zonder uitzondering gemakkelijk een passend or- 'gaan vip den kunr-en, in den regel de bin nenland. che politiek goed verzorgd is, dan begrijpt men. dat ons volk van hoog iot laag geh genbcVJ;- te. over heefl om zich, althans voor de voornaamste zaken op oli'iek terrein, en daar komt het 'oen i shchIs fp aan voldoende op le hoogte ié stellen. En van die gelegenhèi t wordt gebruik gemaakt. Tn welken kr'Ug onze1' maat schappelijke samenleving m-en vei' keert, overal blijkt duideli'k, dat m-en van de verschillen dé: gebeurtenissen op politiek terrein c*) de hoogte is. .dal m-en wel de gelijk vtegt, hetgeen daar plaats vindt JL De 'seinteer zou dan ook niet gaarne do beveling voor ziin 'rekening nemen, dat bijcgroote massa geen befangsleh PÓ7 i|UkF. n. waar d-e ze er wél iStebëHaat z,i. juist een zoo .schoohê teak voor de .voormannen in onze kies- vereerdgingen om die'belangstelling te lei den, haar le co-ncen Teteren op de punten, waar het op- aankomt; en dat behoort zeer zeker te geschieden in een verkie zingsjaar, niet het minst door het gespro ken woord. Hulpverleening aan Rusland. Als vertegenwoordiger van de NcderlaJidschc regeering op dc conferentie te BrusscJ inzake de hulpverteening aan Rusland, heeft zich naar dc Belgische hoofdstad begeven jhr. If. Loudon, eerste onder voorzitter van de Vereeniging het Neder- landsche Roodc Kruis. DE NEDERLANDSCHE GEDELEGEER DEN NAAR DE ARBEIDSCONFBRENTIE TE GENèYE. Naar bet Cor. Bur. verneemt, is dc offi- cieele publicatie van de namen der gedele geerden der Nederlandseh-e regeering naar de Arbeidsconferentio te Genèvc binnen enkele dagen te .verwachten. De betrokken personen zijn reeds geruimën lijd geleden van., hun-voorgenomen benoeming in ken nis gesteld. In aansluiting hierop verneemt de „N. Crt." nader, dat het N. V. V. besloten heeft niet in te gaan op bet .verzoek der Regec ring om een gedelegeerde van dit Verbond aan le wijzen. De reden van dit besluit moet gelegen zijn in bet feit dal bet N. V. V. als voorwaarde bad gesteld dat zijn af gevaardigde tevens als woordvoerder van de vakcentrales zou optreden, welke voor waarde de neutrale en christelijke vakcen trales niet wenschen te aanvaarden, omdat een dergelijke voorrang alleen gerechtvaar digd zou zijn geweest wanneer het N. V. V. rneer leden telde dan de drie andere vak bonden. Thans zal de heer Scrrarens van het R. K. Vakverbond, als woordvoerder opjreden. WERKLOOSHEID IN GRONINGEN. Het Nationaal Arbcids-Secrelsriaat in Nederland heeft naar aanleiding van de grooite werkloosheid in de provincie Gro ningen een actie begonnen, daarin be slaande dat er een „geweldige agitatie" moest worid'en ingezet voor den eisclli van productief werk tegen 'het in bet bedrijf, waarin dit productief weifk moet worden verricht, gangbare loon, in overleg met de bolanghcb'bendie organisaties vast te stellen en te regelen; betaling van vol Joon, zoolang er geen productief werk wordt verschaft. De actie zelf staat onder leiding van bot bestuur.N. A. S. De Landelijke Fede ratie van bouwvakarbeiders, fabrieksarbei ders, bt.nl-, tuin- en veenarbeiders, me- taalarljei'dters, sigarenmakers en transport arbeiders nemen er aan deel. Hiilpverleening Geestelijk!, e'd Oosten rijk en Hongarije. Bij het Priester comité tot kulpverleening aan de Gees telijkheid van Oostenrijk ca Hongarije, (Zwijsensfraat 5, Tilburg,) is ingekomen van 1 t 'm 30 Septemberf 5.253,54 Kr. 23.808,— R.M. 1.158Frs. 75 Vorige opgave bedroeg: f 20.665 141/2 Kr. 208.804,70 R.M. 8.505,45 Frs. 25.—. Zco- dat in totaal is ingekomen: f 25.918,68V2 Kr. 232.612,70 R.M. 9.661,45 Fra 100.— Naar wij verjiemen, beeft <l-e Directie •der Stoomvaart Maateeibappij „Ni&cueir- lau'd" een zeer belangrijke maatregel ge nomen om zooveel mogelijk aan «dc be hoefte aan patssagiersruknle in uitgaan de ridhting tegemoet te komen. Zij zal ml., vermoedeiijtk met ingang van 15 De cember a.s. een extra-pa ssagiersditenót tus-sohen Batavia en Genua .wee-versa in- (ellén, yood-at de gepote /nai<liphe>pcn, óie thans circa vier maanden vo'or 'de uit en tlbud-sreis nood'.'ig hebben, deze dan bin nen 52 dagen kunnen doen. Door dezen maal regel bereOkt men voorts, dat in bet volgend jaar 1500 passagiers meer ver voerd bunnen worden en inid'ien ook de Ro-H'er.damsahe L-loyd, wier directie even eens overweegt zulik een ex tra-dienst in te stelten, daartoe besluit, wordt dit aan tal verdubbetlfd. De schepen in den Ba- lavia-Genua-dieiist zullen geen enkele luS'S'Ciheni}tuven, dodh alleen de reede van Belawan aanloopen. Zoowel iin Batavia als in Gcinua zval bet op-ontbond steohls zes dag«e-n duren en tenzij -liet mogelijk blijkt, om in d-e<zen korten lijd in een dezer of in bei-de havens Ja ding mede le geven, zulten d-e schepen iin den extra- dftenst in baMast varen in loeide niohtingen Het Tigt in de bedoeling op den extra- dienst te falen varen de „J. P. Goen", en •de ,,ICon!'.iDgin der Nederlanden". Voorts vernemen wij, da-t de Directie zich niet de spoorwegen au verbinding zal stelten en trachten te ar rangeeren, dat sipcciaóe Irein-en, aansluitende op -de mail- booten, van Genua naar Amsterdam en om gekeerd, zuil 1 en loop-en en d'at aohler •deze treinen eenige goederenwagen-s z-u.l- 1-en worden gekoppeld, waarmede de but- bagage en de bagage voor bet bagage ruim „uoiter VersChu-ss" kunnen worden vervoerd. Indien de Directie hierin, slaagt, zal de hutbagage en de «bagage voor bet bagage ruim vain Amisiterdain naar Genua of om- gedfeerd per sp-oor wotrden verzonden, tenzij er een vrachtboot op con-venieeren- den tij-d naar een der belde havens vaart. Van de practisehe resulduten van den nieuwen dienst en de behoefte aan passa giersruimte zal bet geheel afhangen, of deze ex tra-dienst ook in 1923 zal wor den bestendigd. ALGEM. R. K. AMBTENAARSVER- EENIGING. Het schijnt nog niet overal voldoende bekend te zijn, dat de Alg. Rcomsek- Katholieke Ambfenaarsvereeniging (A. R. K. A.), behalve R. K.-ambtenaren in dienst bij Rijk, Provincie of Gemeente, cok in zich organiseert ambtenaren en beambten in dienst van andere publiek rechtelijke lichamen, zcoals polderbestu ren en waterschappen. Het is daarom nuttig, dat hierop nogmaals gewezen wordt, opdat de nog niet R, K.-georgani- seerden in diénst van een dezer lichamen daarmede niet langer onbekend blijven en zich als - lid zullen opgeven bij Vlen secretaris der vereeniging, den lieer L'. J. Lintjens, Nieuwendijk 188, Amster dam. VEREENVOUDIGING PREMIEBETA LING. Er is een regeling vastgesteld vcor premiebetaling over meer dan één ter mijn, waarvoor loon 111 geld wordt uit betaald. Hierbij is o.m. bepaald: Aan een werkgever', die ten genoegp van den Raad van Arbeid aantoont, dat hij geregeld bieér dan 2-5 verzekerings- I'lielitige arbeiders in vasten dienst lieai't, kan de Raad van Arbeid vergunnen de ingevolge der Invaliditeitswet verschul digde premie vcor de verzekering van de vaste arbeiders in afwijking van hél in dc wet bepaalde, te betalen niet 'tege lijk met de betaling van het Icon ir geld aan den arbeider, doch telkeiïs 110 verlcop van 4, 9 of 13 weken, door mid- vier, nogen of del van rentezegels voor dertien premiën. Tot zekerheid, dat de verplichting tot premiebetaling nagekomen zal worden, stort dc/werkgever een waarborgsom ter- kantore van den Raad van Arbeid. Deze waarborgsom bedraagt, naar gelang ver gunning verleend wordt om de premiëD na verlcop van 4, 9 of 13 weken te be talen, onderscheidenlijk f 2.50, f 5.50 'of f 8 vcor eiken verzelceringsplichtigen, arbeider, voor wien de premiebetaling, in afwijking van het in het eerste lid van artikel 199 der Invaliditeitswet be paalde, niet gelijktijdig met de be taling van het Icon in geld zal ge schieden. Bij de overeenkomst betreffende do storting van do waarborgsom wordt be paald, dat de Raad van Arbeid bevoegd is 0111, indien de werkgever zijn ver plichting tot premiebetaling ook 11a na vordering niet nakomt, daaruit de ver schuldigde premiën te betalen. De Raad van Arbeid maakt de waar borgsom zoo spoedig mogelijk over aan de Rijksverzekeringsbank. De van deze waarborgsom gekweekte rente komt ten vcordeele van het Invaliditeitsfonds. De Raad van Arbeid trekt de vergun ning o.a. in: indien de werkgever de verplichting tot premiebetaling niet na komt; indien de werkgever in staat van faillissement is verklaard. Bij intrekking van de vergunning beeft teruggave van de waarborgsom niet plaats, vcordat de verschuldigde pi-emien betaald zijn. Dit besluit treedt in werking met in gang van 1 November 1921. Roman door MYRTLE REED. Vertaald uit het Engelsch door Hen- riëtte v. d. Waarden. 18. Het arme kind was hongerig, angs 1 en_o, zoo vuilik deed haar in been knipte haar haar af, dat op haar hoofd- jq plakte, gaf haar te eten en legd? haar in een schoon bedje De wonden op haar lijfje zouden een steen aan 't schreien gemaakt hebben. Ik bleef bij haar zitten tot ze sliep en zocht toen Dokter Brinkerhoff op, die in de bibliotheek zat te lezen. Hij vertelde, dat de menschen, waar ze bij woonde, meer d tn blij waren van haar af te komen, en dat zij hoop- ïen haar nooit meer terug te zien. Lan- tjen tijd was er niets meer voor haar betaald, en ze beschouwden zich als de dupe. Ik zette natuurlijk detectieven aan t werk, om de zaak te onderzoeken sn ik wist spoedig alles, wat er te we- 'en viel. Ze was de dochter van een tooneelspeelster, wier tooneelnaam Ms T'emple luidde. Haar echtgenoot verliet haar,toen ze een paar maanden getrouwd waren, en toen het kind werd geboren, was ze absoluut be hoeftig. Eindelijk vond ze werk, maar ze kon het kind niet bij zich houden, ien dus heeft Iris niet de minste her- nnering aan hare moeder. Zes jaren betaalde zij deze lieden een klein be drag voor de zorg van het kind, toen hielden de toelagen op en de mishan delingen begonnen. We vernamen, dat de moeder in een gasthuis gestor ven was, maar van den vader was geen spoor te ontdekken. Er was niemand om mijn aanspra ken te betwisten, dus regelde ik di rect alles voor de wet. Kort daarna had ze langen tijd hooge koortsen, en, o, Margaret, de taal, die het kind uitsloeg als ze ijlde Dokter Brinker hoff bleef dag en nacht hier, en zijn wetenschap redde haar, maar toen ze er doorheen was, zag ze er erbarme lijk uit. Gelukkig was ze heel veel ver geten, maar zelfs nu heeft ze soms nog oogenblikken, dat die verschrikkingen terug komen. Ze weet alles, behalve dat haar moeder tooneelspeelster was, dat wilde ik haar niet vertellen. Ze was absoluut gedemoraliseerd en we hadden beiden een zwaren dobber. Maar ik geloofde in het goede, dat in haar^ verborgen was in ieder van ons is het, als wij het slechts vinden kunnen en heel langzaam begon ze mij lief te hebben. Dokter Brinker- hoff's belangstelling en medegevoel hielpen mij door dit alles heen. Hij kwam iedere week om mij raad te geven en te helpen, en smoorde zelfs de praat. e;. Alles, wat Oost-Lancas ter weet,' is alleen het feit, dat ik een kind vond, dat mij aantrok, dat haar ouders dood waren en dat ik het aan nam. Eerst was er een vreeselijke op schudding over, maar alles bloedde spoedig dood. Alles bloedt bijna dood, Margaret, als we het maar den tijd gun nen. „Lieve tante Peace," zei Margaret zacht, „U vond een menschelijk wrak en door uw liefde en geduld is er een schoone, goede vrouw uit gegroeid. Het oude gezicht verzachtte en de kalme oogen werden voch ig. „Als ik het gevoel krijg, dat mijn leven tevergeefs geweest is, als het ledig, zonder doel, en dor lijkt, kijk ik naar mijn kleine meisje, dan herin- iier ik mij, wat zij was, en word ik weer tevreden. Er zal mij veel verge ven worden, omdat ik ten opzichte van haar goed gehandeld heb. „Ik ben erg blij, dat u mij alles ver teld hebt," zeide Margaret na een tijdje. „Haar toekomst heeft mij veel hoofd brekens gekost. Ik kan natuurlijk zor gen, dat het haar aan niets ontbreekt, maar geld is niet alles. Ik ben bevreesd orr den tijd, als zij Oost-Lancaster verlaten zal en toch „Ze hoeft nooit te gaan," viel Mar garet in. „Indien, zooals u zegt, het huis aan mij komt, zal ik gelukkig zijn, als ik haar bij mij kan houden „Dank je, Margaret.dat zou ik zoo gaarne willen, maar ik wilde het je niet vragen. Nu kan ik er gerust op zijn." „Het iswel het minste, wat ik voor U doen kan, zelfs als ik haar buiten beschouwing laat. Al was ze lang zoo Hef niet, als het geval is, zou het nog enkel een vreugde zijn, haar, om u, bij mij te nemen „Ze zal het je vergelden, daar ben ik zeker van," zei tante Peace. „Na tuurlijk trouwt Lynn vroeg of laat - hier hield het moederhart een oogen- blik op te slaan, en klopte dan on rustig je zult dus eens alleen zijn. Je kunt niet vervrachten hem in een plaats als Oost-Lancaster te houden. Hij is hoe oud „Drie en twintig". „Over een paar jaar zal hij je dus alleen laten". Tante Peace zat hardop te denken, terwijl ze uit het raam keek en ze had er geen idee van, dat ze haar toehoord- ster pijn deed. „Misschien is Iris ten slotte nog het beste legaat, dat ik je toevertrouw. „Het is mogelijk, dat Iris trouwt," veronderstelde mevrouw Irving, ter wijl ze beproefde te glimlachen. „Iris," herhaalde tante Peace, 0, wel neen, ik heb van haar een ouder- wetsche oude vrijster gemaakte, zoo als ik zelf ben, ze heeft nooit aan iets dergelijks gedacht en zal er ook nooit aan denken (Op dit oogenblik herlas Miss Temp- le een ondergeteekenden brief, doch, ofschoon muren ooren hebben, zijn ze gelukkig blind, en tante Peace wist dus niet hoever ze de plank missloeg.) „Het huwelijk is een negatieve over eenkomst beweerde miss Field apo dictisch. De menschen huwen uit onvergeeflijke, persoonlijke nieuws gierigheid. Ze zien er overal de voor beelden van, en tpch ondernemen zij het, blind vertrouwend, dat hun waag stuk beter uit zal vallen, dan dat van een ander. Iemand vergeleek het eens met een volgepropte kerk degenen, die buiten stonden, trachtten erin te komen, en die er in wzren deden wan hopige pogingen om er uit te komen. Zelf heb ik het beste deel verkoren, ik heb mijn tehuis en mijn onafhanke lijkheid gehad, bovendien heb ik een kind groot gebracht en heeft een echt genoot mij niet kunnen vervelen." „Maar als men lief heeft", zei Mar garet verlegen. „Liefde" 1 riep tante Peace uit. „Allemaal dwaasheid en onzinZe stond vol waardigheid op en ze verliet de kamer met het hoofd fier naar ach teren geworpen. Nu ze alleen was, liet Margaret hun gesprek nog eens aan haar geest voor bij gaan, maar ze wilde niet denken aan de pijn, die tante haar, zonder het te willen, gedaan had. Nooit tevoren was het bij haar opgekomen, dat Lynn trouwen zou. Het kan. niet zijn," fluis terde zij, „hij is immers niet meer dan een kind Haar gedachten kwamen terug op Iris en tante Peace. De dak- looze kleine wilde was onder de ge duldige zorg van de eenige moeder, die zij ooit gekend had, veranderd in een bekoorlijke vrouw. Als tante Peace stierf en als Lynn trouwde ze bracht de gedachte niet onder woorden, maar ze was we! bewust nu van de mogelijkheid, dan zouden Iris en zij een tehuis scheppen.... Twee mannen, zelfs al zijn ze de beste vrien den, kunnen geen tehuis maken, maar twee vrouwen, die het samen kunnen vinden, zijn daar toe wel in staat. Als Lynn trouwtHalsstarrig kwam deze pijniging terug. Als hij verliefd werd zou zij, het dan durven be staan een spaak tusschen zijn wielen te steken? Zijn moeder, wier hart al deze jaren gehongerd had, zou zij hem, al was het maar'door een woord, terug trachten te houden. Toen wist ze plotseling, dat het haar eigen mis lukte leven was, dat om wraak riep. „Neen," fluisterde zij, wit tot aan de lippen „Ik zal hem nooit in den weg staan. Omdat ik geleden heb, zal ik hem er voor behoeden. Toen ba gon ze zenuwachtig te lachen „Wat dwaas ben ik zei ze tot zich zelf. Hij is immers niet meer dan een kind 1" •v- - (•Wordt vervolgd)'.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1