J „ONS BLAD" BUM K-ASSOCIATIE WE8TÜEI n UMFEfïï 1834 n KffiïfEiEMl 1833 BINNENLAND. ft ZATERDAG 8 OCTOBER 1921 14e JAARGANG Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon redactie' Advertentieprijs: Sinn Fein heeft hei gedaan. ALKMAAR HOORN Wij vérhursR loketten ter veilige bewaring van effecten en ceeu inenten in onze Lips brandkast Fsl j„ asjes Ü1JTP1GEM ea WASEMS Gemengd Nieuws. VAN DER PUTT DE VLAM EINDHOVEN. Kapitaal en Reserve f 19.500.000.— KORTE BERICHTEN» KIRK m S6HGQL. C'RDE EM ARBEID* De staking in de Amsterdamsche haven. FEUILLETON. DE VSOOL. SgA-.BieSSl* Oft*. xs. jinlm. a.jo in Ija-jb 57 337'» 8o 364 138 40a v, 8? Vi *6lie 290 393 (Jet. v. Ba- 5 Oct. te Ml J. w Napels V Cadix te v. Alicante Palermo te v. O parte v, Smyrna ïairiBurg tp Malta a Amsterd Venetië te Oct. v. Ar- r. Amsterd v. Amsterd. Oct. v. Alex MA1LD. V', Curacao te v. Valparaiso v. Curacao n. verir. 4 Oct y. Wesi-indië n. I-iamburg, Oct. v. IJmui- 1LANDEN ver- cao n. Puerto ;ralie lijn. r.) vertr. 5 Oct ad. UKA LIJN. 6 Oct. v. Rod LexioOi en New n Francisco n. Oct. 's nachts Scilly. (AM v. Rotter- v>ertr. 6 Oct. ie. MD1E LIJN. (thuisr.) vertr. ct. y. Rott. a arr. 4 Oct. b. Oct. v'. Rottei -RIKA LIJN. t. y. Dlagoabaol 3 Oct. v. Duitot r. 6 Out v. RÏ-* Tïo. '3U3 NOORD DAGBLAD Abonnementsprijs Per kwartaal voor Alkmaarf 2. Voor buiteft Alkmaar....f2 85 Met Oeïllustreerd Zondagsblad 0 60 f hooger. ADMINISTRATIE No. 433 No. 633 Van 1 5 regels f 1.25; elkeregel meer f 0 25; Reclames, per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voon; uitbetaling per plaatsing f 0.60 Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een poiis verstrekt, vveike hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—f 200,—f IOO,—, f 6O,—f 35,—, f 15,— (Van onzen bizonderen correspondent). VIII Dublin, 1 Oct. 1921 Ik heb in een mijner vorige brieven even gezinspee'd op de schietpartijtjes n Belfast en ben daar niet verder' op ingegaan, omdat men zich daar hier niet jens zoo heei erg warm over maakt Natuurlijk, de kranten geven er tele grammen over en knoopen daar afkeu rende beschouwingen aan vast, maar flet publiek was veel meer belangstellend om te vernemen, wat L'oyd George zou zeggen en wat De Va'era zou ant woorden beide stukken zijn nu, zooals u weet bekend en werden hier met groote voldoening ontvangen dan dat er in Belfast een schietpar tij tje plaats heeft gevonden. Aan die dingen zijn de menschen hier vóór den wapenslilstand zóó gewoon ge raakt, dat ze er absoluut geen be'ang- stel'ing meer in toonen. Maar nu lees ik in de zoo juist hier ontvangen Hollandsche bladen van 28 September onder het hoofdje De onlusten te Belfast het v-o'gende be richtje „riet b'ijkt er Zondagavond te Re1- fast warm te zijn toegegaan. Gewa pende Sinn Feiners, voorzien van patroon tasschen, 'osten sa'vo's in de Newtonards-road, waar zich unio nisten ophie'den. Dezen verdedigden zich hardnekkig doch zonder succes met steenen en andere projestie'en. De strijd duurde met tusschenpoo- zen twee uren. Ten s'otte werden ei twee bommen geworpen, die echter niemand troffen. Korten tijd 'ater werden door een nieuwe bom, die over het dak van een huis heen -ge worpen werd, een aantal personen gewond. De troepen deden toen'n krachtige poging om de on'usten te onderdrukken. Zij 'osten eenige sa'vo's op de Sinn-Feinars en ten s'otte werd de orde herste'd.'1 Ja, nu moet ik er we' over schrijven, Want dit is een bericht waarschijn lijk uit Enge'sche bron afkomstig dat de zaak zóó verdraaid voorste't, dat protest van mijn kant niet mag uitb'ijven. Natuur'ijk, de Sinn Feiners hebben het weer gedaan, dat zijn dan ook a"e maa' van die schurken, die voor niets .erugdeinsen. Ja, dien indruk krijgt men, a's men a"een via Enge'and wordt inge'icht, maar ik weet nu beterik ge'oof inte- gendee', dat de Sinn Feiners, dat zijn dus de Zuide'ijke (zie voor de beteeke- nis van dit woord mijn vorigen brief) leren, in hoofdzaak, niet a"en, Katho'ieken, in den grond het meest goedaardige vo'k zijn, dat er bestaat. Maar afgescheiden hiervan, de Be'1- fast-geschiedenis heeft met het Sinn- Feinisme a's zoodanig niets te maken dj is a"een een uiting van godsdienst haat, van een onverdraagzaamheid, die, ook protestanten hebben mij dat verk'aard, in geen geva' van den'kant der katho'ieken komt. Dat de troepen sa'vo's ge'ost zoüden hebben op de „Sinn Feiners" is dan ook abso'uut onwaar. Wat er dan wel waar is in het be richtje Dat er bommen geworpen werden. Niet eerst twee, die niemand troffen en' toen een die gewonden maakten, doch in het geheel twee, waarvan er echter één tweemaal ge worpen werd. De eerste bom werd, alle hier ontvangen berichten zijn het iOOKDÜKBANK, daarover eens, omstreeks 6 uur 's-mid- dags in Vulcanstreet geworpen, een straat in het Katholieken-kwartier, maar zij ontplofte niet. Een der man nen op wie de bom gemunt was,greep haar aanstonds beet en slingerde haar terug naar een groep Oranje-mannen (protestanten) en toen ontplofte ze wel en maakte ongeveer twintig gewonden. Dat waren protestanten, gewond door een bcm, die een katholiek, een Sinn Feiner vermoedelijk, zeer waar- *c nlijk zelfs, had geworpen zeker, maar mag dat den Sinn Feiners als schuld worden aangerekend? De tweede' bom ontplofte in Mill- waterstreek, ook een Katholiekéstraat, maar ongeveer drie K.M. verwijderd van Vulcanstreet Hier werden negen personen gewond, naast vrouwen en kinderen en een baby Verschillende malen werden ook in den ioop van den dag personen door geweerschoten gewond, enkele gedood, een een smid, toen hij de kerk uit kwam waar hij was wezen biechten. En zou U denken dat het Sinn- Feiners geweest zijn, die in troepen zich voor de katholieke kerken verza melden en na afloop van de verschil lende missen, de menschen-die de kerk verlieten afranselden Ik niet Maar het meest overtuigende van rues is wel het rapport 'dér militaire autoriteiten in Belfast zelf, die toen zeker niet van Sinn Fein en ook niet van katho'ieke sympathieën verdacht kunnen worden. Ik geef het rapport 'nier in zijn geheel weer ,Even voor 4.50 's-middags werden, er in Little George-street geweer-, en revolverschoten gelost, waaraan door- de militairen en de politie een .einde- werd gemaakt. Niemand gewond, geen materieele schade. Om 6.15 werd opnieuw geschoten vanai net spoorweg-emplacement in de Ballymacarrett-buurt'. Om 6.35 verzamelde zich een volks menigte in Woiffstreet (protestantsche wék) die een bom wierp in een slijterij op den hoek van Scafordestreet (Roomseh Kathoiiekejv/ljk), welke* naar men veronderstelt, het gebouw in vlam zette. In elk geval, de slijterij werd door brand vernield. De Roomsch Katho lieken reageerden door een bom te Whrpen van uit Seafordetreét in de menigte, die in Woiffstreet naar den brand stond te kijken waardoor 20 personen gewond werden (allen pro testanten). Tot 9.30 's-avonds werd telkens opnieuw in den omtrek ge schoten. Een Roomsch Katholieke vrouw werd in haar woning door een schot gedood. Het is niet bekend vanwaar het schot kwam. Om 8.45 werd er door protestanten een bom geworpen in Milewaterstreet, die 8 Roomsch Katholieken verwond de, echter niemand doodde. Ook werd er in de buurt geschoten. Nu is'alles kajm.' Men ziet het ook uit dit officisele rapport, dat het hier uitsluitend ging protestant tegen katholiek en al wijkt het verhaal van het gooien van de eer- RSJTyiGFABRJEK - ALKMAAR GROOTE VOORRAAD' levering onder garantie Prijzen uiterst laag s'.e- bom af van dat, wat alle corres pondenten aan hun bladen zonden, het geheel zal toch zeker niet den in-- druk kunnen wékken, dat de Sinn Feiners ('Katholieken) de aanleiding tot de betreurenswaardige troebelen hebben gegeven. Hoogstens hebben ze teruggeslagen, toen zij het eerst ge slagen waren en dat kan ik ze heusch niet kwalijk nemen. ARTHUR TERVOOREN. ERNSTIG ONGELUK. Da arbeider H. de Man le Siraoasha- ven bij Bviellc en zijn 16-jarige zoon re den op een" boerenwagen van den land: bouwer Troost, toen opeens door een tot op lieden, nog niet opgehelderde oorzaak, de paarden op liol gingen. Al dadelijk viel de jongen van den wagen met het ongelukkig gevolg dat een der wielen hem over den buik ging. De vader die dit ongeluk zag en er inmiddels afsprong, be zeerde een been. De toestand van zijn zoon is ernstig., Onmiddellijk werd hij per auto raar een der RoUcrdamsche zieken huizen vervoerd, waar een ernstige be schadiging der ingewanden werd gecon stateerd. Hoewel niet hopeloos is zijn toe stand gevaarlijk. De vader kwam er beter ai, hoewel leze niet geschikt is 0111 zijn ar beid te verrichten. De paarden, die le Biert in een sloot terecht waren gekomen, werden, gered.- GEVAAR TAN VvD ON SCHEPEN. Omstreeks 4 uur Maandagnacht, werd Iet gezin Van Veorthuijzen, man, vrouw en 3 kinderen, hetwelk een schip be woont, dat zijn ligplaats heeft in het water aan de Nassiukade te Amster dam, doer een vrij hevigen. schok Op geschrikt en toen nies- zich naar boord tegaC' om te ,zi' n wat er gebeurd was, stroomde 'liet v. ater reeds naar binnen. Vermoedelijk li- eft een dor passeerende bcoten de woons.huit aangevaren, waar door dit lek is geraakt. De familie kon bijtijds den wal bereiken, doch het me at-!! ".Ir ging nagendog geheel in het water verloren. Door het inslaan van eén der ruiten wist men den hond nog te redden. Do woonschuit bevindt z:c'.i in zinken don toestand. De bewoner, die tegen sehadë verze kerd was, heeft zich beklaagd over de ligplaats aan de drukke Nassauka'e, vaar 's nachts talrijke booten naar de groen- tenmarkt varen. In de Leidsehekade en in de Da Costakalo, waar nagenoeg geen vaart is, moeht zijn sehip niet blijven liggen. DE OPLICHTING VAN f 21.C03. De inspecteur van politie, de heer Modderman, die naar Leipzig was ge gaan in verband met de aanhouding van de twee mannen, die verdacht worden de Amsterdamsche Bank vcor f 2d.CO!) te hebben opgelicht, is helen teruggekeerd. Er zijn nog niet voldoende bewijzen verkregen, om de uitlevering der man nen te vragen. Zij blijven voorloopig in Leipzig in hechtenis. BEKLEMD EN GEDOOD. Dinsdagnamiddag is op de steenfabriek van den heer Jurgens in de Havikker- waart te De Steeg (Geld.), de 45-jarige arbeider J. A. Dalduk, uit Didam, die bezig was met het vervoer van klei naar Nó. 2 Z&NDBLAD 10 Cts de opslagplaats, bij de stortplaats tüs- sohen een muur en een ltipkar beklemd geraakt, met het gevolg, dat de schedel werd ingedrukt en de dood onmiddellijk volgde. De ongelukkige laat een vrouw en hegsn kinderen achter. Het lijk werd ndar de woning, te Didam overgebracht. j EEN FORTUINTJE. Een ingezetene van Bussum kocht de vorige Week op -esn veiling aldaar twee oude vazen- voor f-3.-Thuis maakte hij zo flink schoon; waarna de meening bij hem poet vatte, dat hij voor een prijsje in hot' bezit was gekomen van echte antieke Japanscbe vazen. Hij raadpleeg de een* .deskundige, dis zijn meening bevestigde. Er is hem thans reeds f1500 ■vooi' de vazen geboden. EEN STAKING VAN FIGURANTEN. De figuranten, die thans iri Ca-ré ts Amsterdam optreden, hadden aan de di rectie verhooging vau hun honorarium gevraagd. De verheoging werd toegestaan, doch ter compensatie van de dientenge volge vermeerderde uitga.en, verminder de de directie het -aantal figuranten, waarmede dezen evenwel geen genoegn namen en.een staking proclameer den. De directie heeft inmiddels nieuwe figuranten, die er blijkbaar bij duizend tallen in de stadBeschikbaar zijn, geën gageerd. EEN KWEEKERIJ VAN ZEEHONDEN. In .een bijdrage van dr. J. Metze- laar in de „Levende Natuur" over bet voedsel van den zeehond, lezen wij dat er nog steels voor eiken gevangen zee hond een piemie van f 3 wordt uitge loofd, op grond dat dit dier tot de meest roofzuchtige zeebewoners zou be boeren. Bij verschillende personen, zoo wel 111 Zeeland als in het Waddengebied,- die uit de vangst van zeehonden een bij verdienste maken, heeft do schrijver ge ïnformeerd naar 't voedsel dezer dieren. Uit de ingekomen antwoorden is geble ken, dat de bot het hoofdbestanddeel hiervan uitmaakt, voornamelijk des zo mers, terwijl de dieren ook haring, pa ling, zalm, schol en andere platvisschcn nietversmaden, 't Is intussehen voor al vanwege de verwoesting onder de bot dat de Zuiderzoevissehers de zeehonden als hun ernstige concurrenten beschou wen. Behalve de premie van f 3 per stuk, ontvangen de robtenslagers do opbrengst van de huid, welke, indien verkoopbaar, in prijs varieert van f 0.45 tot f 3.50 al naar de kwaliteit. Tot waike misbruiken dit premie-stel sel aanleiding geeft, moge blijken uit de mededeelingen van iemand uit St. Filipsland. Dez.e persoon houdt zich be zig met het kweeken van zeehonden in een oesterput. Ter bestemder tijdwar- den zij geslacht, traan en huid verkocht en de premie als een zoet extra winst je opgestreken! Do goede mau weiger de dan ook elite modedeeling omtrent het voedsel zijner kweekelingen, daar hij Kantoor ALKMAARBREEDSTRAAT tl Correspondentschap HOORM GROOTE NOORS 340 Direct.K. VAN NiENES Jr. Credieten, Deposito's, Aan- en Verkoop van Effecten. ALLE BANKZAKEN. dit als een beroepsgeheim beschouwt. Wordt het geen tijd om te breken met dit verderfelijk stelsel dat jaarlijks aan het Rijk nog f 3000 kost? vraagt de schrijver in de „Levende Natuur". HET SPOORWEGONGELUK TE BREDA. De machinist die Dinsdagnacht door het onveilig signaal reed en door de ma rechaussees verhoord is schijnt aan dit ongeluk geheel onschuldig te zijn meldt het „Dagbï. v. N. B.". Verschillende per sonen, onder wie de conducteur, een leer ling-machinist, dié dezen trein mede ver gezelden, getuigen n.l.' dat de machinist herhaalde malen drie kdyte slooten op de stoomfluit heeft gegeven, ten teeken voor de remmers om onniid'diellij'k te stop pen. Aan dit bevel werd volgens den zegsman van genoemd blad geen gehoor gegeven, met het bekende gevolg. De-ma chinist zelve was niet in staat den trein tot stilstand te brengen, daar er vele wa gens aanhingen en z'n machine licht was, en dus door de zwaarte der wagens werd voortgedreven. Inbraak le Delft. Er is Maandag nacht ingebroken in de villa van den heer W. H. van Leeuwen,, directeur der Ned. Gist- en Spiritusfabriek te Delft. De dieven zijn na alles overhoop gehaald te hebben met medeneming van het tafelzil ver verdwenen. De waker die in de wo ning sliep, heeft niets gehoord. De schade is niet te bepalen daar de familie in Noorwegen vertoeft. Het geschil te Neede. Van de zijde van den Alg. Ned. Textielarbeidershond „De Eendracht", wordt aan „Het Vólk'' medegedeeld, dat de geruchten omtrent een algemeene uitsluiting in de textielnij verheid wanneer vóór 15 October het ge schil te Neede niet is opgelost, onjuist zijn. Bij xien Textielarbeidershond althans is van een dergelijken maatregel niets be kend. Papierdie/stal. Een groothandel in papier, gevestigd in Den Haag is te Am sterdam opgelicht. De firma had een op slagplaats van papier in de Elandstraat. Telkens werd door knechts een voorraad papier meegenomen en \4kocht. Deze diefstallen hebben ovct een tijdsverloop van eenige maanden plaats gehad. Er wordt reeds voor een waarde van 1800 vermist. Twee daders zijn aangehouden. Aangchonlen. Op verzoek van de politic te 's-Gravenhagc is le Parijs aan gehouden een 28-jarige man; wenende aan de Kruiskade le Rotterdam, verdacht van verduistering van f 40,000 ten na- deele van de firma GiKssen Co., aan den Kneuterdijk te 's-Gravenhago, Door spelen met lucifers. Te Ter-1' apelkanaal is Zondag de groote land- bouwscbuur van den heer ii. Deuring af gebrand. De schuur was geheel gevuld met koren en geperst stroo, hetwelk alles is verbrand. Verzekering dekt de schade. Vermoed wordt, dat kinderen die met lu cifers speBkien den brand gesticht heb ben. Frater M. Anselmus j- In liet St. Gre- goriushuis te Utrecht is op 56-jarigen leeftijd overleden de eerw. frater Anselmus (N. v. d. Voort), directeur deii drukkerij van deze stichting en lid van het bestuur der Congregatie. MGR. P. POTTERS, f Donderdag is te Breda overleden, de Hoogcerw. heer Mgr. P. Potters, pastoor, der parochie van O. L. V. aldaar en ka* monnik in het kathedraal kapittel. Mgr. Potters is de schrijver van het be* roemde standaardwerk: De Catechismus, in 7 deelen. De overL*»ene was 73 jaar. Donderdagochtend is een bespreking gehouden tuspehen bestuurders van. „Hecht en P richt" en de Scheepvaart-, vereeniging „Noord." Deze conferentie, welke ruim twee uur geduurd heeft, leverde geen resultaat op. Van weerszijden jst hot standpunt toegelicht. Hét contact tusschen beide partijen is nog niet verbroken. Naar aanleiding der besprekingen zul len nog ledenvergaderingen gehouden! worden. Donderdagmiddag domonstreeidon do stakers voor de beurs. Op het Stations plein werd een werkwillige van de Kon. Ned. Stoomb. Mij., door een man aange vallen. Hij werd licht gewond en vluchtta het station binnen. De dader werd na een klopjacht gepakt en naar het hu- reau Warmoesstraat gebracht. Nog op andere p'aat-.en zijn -werkwilligen mishan deld; ook zijn bij werkwilligen ruiten! ingeworpen. De maréchaüsyées hebben versterking ontvangen. In verband met het besluitvan do: directie, de- Sóheepv. art-Ma t ehappijen, de gratificaties voor zeelieden niet lan ger uit te betalen, heeft de' zeelieden- vereeniging „Voorwaarts," afdeeling van de Nederl. Federatie van Transportarbei ders, gisterenavond vergaderd. Besloten werd, dat de leden der vereeniging zul len blijven monsteren. OPENBARE „$NERTSCHOOL- TJES". Met het gering/schattend woord ,.snert- schooltjes" is er de laatste 'dagen door .liberale bladen fel tegen het -bijzónder on derwijs geageerd. Op een vergadering van den Bond van Ghr.-Historische leden van gemeentebesturen, in Ovcfijscl heeft 'le heer H. J. Bulten van Blokzijl, blijkens het verslag in ,.I)c Nederlander," onder meer gezegd: ,,'t Bezwaar, dat er te .veel kleine scholen komen, is ook overdreven: frap- peerend zijn in dit geval cijfers uit onze provincie, waar 41 openbare- en 4 bij zondere scholen zijn, mei minder dan. 50 leerlingen." Het aanlal openbare „snertschooltjes" Maria is daar dus vrij groot. Roman door MYRTLE REED. Vertaald uit het Engelsch door Hen- riëtte v. d. Waarden. 10 De stemming ging voorbij en zij verdiepte zich in haar kostbare herin neringen. Mnemosyne, de bewaar engel, 'scheidt voor immer het kaf van het koren, de vreugde van de droef heid. Met eene aanraking van hare geheiligde vingeren daalt er kalmte in het bange hart, kalmte, die niet minder schoon is, omdat zij uit de imart geboren werd. Lynn speelde nu geen viool, en zachtjes klonk van boven de rijke alt van het meisje De uren, lief met u doorgeleefd. Als paarlen zijn z'aaneengeregen. Ik tel ze als een rozenkrans, Terwijl 'k U in gedachten zegen Iris zong, omdat ze gelukkig wasj inaar toch klonk er in de volle, diep- 'rillende stem, een ondertoon van droef heid, het groote menschenleed, dat teder kent, en dat zij van hare voor* 'aderen geerfd had. Margaret's gedachten kwamen te eg op haar eigen meisjestijd, toen ze pen geweest, maar was weggerukt door een meedoogenlooze hand. Herinnering blij, die smart en kwelt O droeve winst bij wreede pijn Ik kus mijn krans en dwing mijn mond Het kruis te kussen, stil te zijn „Het kruis te kussen, mompelde Margaret, toen kwamen de tranen in een verblinden vloed. Moeder, moeder snikte zij. Hoe kon UI" Onmerkbaar had er een verandering in haar gemoed plaats, en voor den eersten keer verzachtte zich iets in haar hart voor de vrouw, die zonder vergiffenis grafwaarts was gedaald het scheen geen onmogelijkheid meer te vergeven. IX. Rozemarijn en Reseda. „Jonkvrouw van mijne droomen, 1 if n'e^ mo£elijk, dat gij boos zijt, als het zoo was, zou ik het weten, maar vraag me niet hoe ren dag verlangen mijne oogen je te zieniederen nacht denk ik aan je, want het beeld dat ik in mijn hart draag, verdwijnt niet met de zon. Zonder het te weten, heb je mij een kostbare gave geschonken, want waar ik mij bevind, draag ik jou metfme mee met al je bekoorlijkheid, al je schoonheid en al je lieftalligheid. „Maar geloof niet, dat ik altijd aan je denk, want dat is niet waar. In het - o „V,,,,, „c. iu üi&t wacti. m net po oud was als de kleine zangeres.Salie dag leven heb jij geen plaats. Jij en was de iiefdebeker aan haar lip- J behoort tot de sprookjeslanden, die aan de grenzen der aarde liggen, en die bijna de poorten van den hemel raken." „Ik werk niet altijd, maar, soms, als ik bezig ben, kom je op eens voor mijn oogen getrippeld, zoo sierlijk, zoo uitgelezen schoon, dat ik niet meer weet, wat ik doe, en dan moet ik je terzijde zetten. Maar als de dag voor bij is, en millioenen sterren des avonds hun fel-flikkerende lichtjes ontsteken in het strakke hemelzwart, dan kan ik aan je denken, zoo schitterend en zoo schoon, en zoo ver boven mij ver heven als die sterren zelf. „Zonder het te weten ben je het licht van mijn dagen. Al omringt de nacht mij overal; jouw oogen. kunnen het helderen middag voor mij maken. Hoe stijl en doornig mijn pad ook is, met jouw hand in de mijne zou het een zon nige weide 'gelijk zijn, met fladderende vogeltjes waar de witte en roode klaver bloeit. „Je maakt het leven schoon voor mijDe vogels zingen mooier, de rozen zijn geuriger, het maanlicht witter. Je hebt bekoring gegeven aan de alle-daagsche dingen van het leven je hebt de vreugde der goden in het hart van een man gelegd. „Ben je verwonderd, dat ik,"die je zóó lief heb, mijzelf niet bekend'maak Lieveling, het is omdat ik bevreesd ben. Ik heb reeds meer dan ik ver dien. door de wetenschap, dat je niet 1 boos op mij bent en sedert den eersten keer, dat ik je schreef, heb ik vorde ringen gemaakt. Ik weet ook waar je woont „In mijn verbeelding zie ik je nu met een kleurtje op je wangen. Iris, ik zal me nooit bij je opdringen. Het is aan jou mij te zeggen of ik je in stilte en op een afstand moet bemin nen, of dicht bij je, zooals ik het mij droom. „Ik heb je noodig, lieveling, mijn hee le hart roept naar je. Van al de vrou wen op aarde heeft God jou voor mij bestemd. Waarom zou Hij mij anders tot je gebracht hebben „Sedert den eersten dag dat ik je gezien heb, ben ik aan je voeten ge- we'est^Geen oogenblik ben je uit mijn gedachten zoo vrouwelijk, zoo zacht, en zoo schoon als een bloem. Zoo zal het altijd blijven, of ik leef of sterf. In mijn graf zal ik jouw herinnering met mij mee nemen. „Van avond kan ik mij niet veel herinneren, maar mijn droomen zijn zoo talrijk, dat ik je ze onmogelijk alle zou kunnen vertellen. Maar één et- van moet, je weten.. ..dat ik je eens zal mogen vertellen, hoezeer ik je lief heb, en dat je mij zult beloven, dat ik je voor de rest van je leven bescher men mag. „Als ik het kon verhoeden, zou de wind je nooit koud maken, zou de on je nooit te fel beschijnen, en de storm zou je nooit angst aanjagen, „Iris, mag ik komen Mag ik je leeren van mij te houden Ik ben zoo zeker van mijn liefde, dat ik slechts de kans vraag haar te toonen. „Leg een bloem bij je tuinhekje van avond als do maan opkomt, als je wilt, dat ik komen zal. Als ik nu nog niet mag komen, maar later itt\, leg dan twee bloemen er neer. Als dan je naam-bloem op de moerassen bloeit, zul je weten wie je liefhebt, wie je aanbidt, wie je zijn alles aanbiedt Dien avond, toen de maan als een gouden schaal tegen den diep-blauwen hemel aanhing, liep Iris op haar tee- nen door den tuin met den brief als iets levends, menschelijks - dicht tegen haar hart gedrukt. Zóó voelde ze zijn tegenwoordigheid, dat het haar toescheen, alsof ze hem voor zich uit droeg, voor iedereen te lezen. De avonddauw had het gras vochtig gemaakt, maar Iris bemerkte ,het niefe, de zilveren maan-stralen verspreidden een zacht licht, en deden hier en daar een dauwdrop glinsteren, als een dia mant tusschen duizenden paarlen. Droomerige geluiden kwamen uit de ahorn-boomen, waar vogeltjes in hun nestjes sliepen, en droomden van de tochtjes, die ze bij het ochtendgloren zouden ondernemen. Een groote witte mot vloog tegen Iris' gelaat, zoo zacht als een distel- pluisje, en ze lachte, omdat het zoo veel op een kus geleek. Ze ging naar haar hoekje tuin, en hield haar japon graecus op. Het maan licht speelde in een spinneweh boven een rozenstruikje, en maakte een re genboog er van. Een verdwaald regenboogje, dacht Iris, alleen in den nacht buiten, zoo als ik Ze bukte zich en plukte een takje reseda, toen rozemarijn uit mevrouw Irving's tuin. Ze zou het niet erg vinden, zei Iris, tot zichzelf, ze had lang geleden ie mand lief. Ze bond de .beide bloemen met een sprietje gras tezamen, en kuste ze vluchtig impulsief wilde ze het toen weer afwisschentoch moest er iets van die aanraking blijven, en Iris wilde niet te veel geven, daarom wierp ze het bouquetje weg en toevallig kwam het op Lynn's lapje grond te recht. Toen plukte ze een ander takje reseda en rozemarijn, bond ze weer samen, en hield ze een eind van zich af, buiten bereik van de bekoring. Toen ging ze naar het hekje, haar hart bons de heftig tegen den brief, die er op rustte. In de schaduw van het huis bleef ze een oogenblik staan. De groo te, witte mot was haar gevolgd, en weer raakte zij liefkoozend het meis jesgelaat aan, als iemand haar toch eens zou zien Wordt vervoigd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1