„ONS BLAD" BUITENLAND. ^Ul frtcfische Kroniek. IERLAND. j No. 304 JVJ/UNDAG 10 OCTOBER 1921 I4e JAARGANG r-i Abonnementsprijs: Per kwartaal voor Alkmaar i 1 t 2. Voor buiten Alkmaarf 2 85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0 60 f hooger. Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: ADMINISTRATIE No. 433 REDACTIE No. 633 Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; eikeregel meer f 0 25; Reclames I per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bfj voor uitbetaling per plaatsing f 0.60 Aan alle abonné's worcjt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen Ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200,—, f 100,—, f SO,—f 35,—, f 15,—. AMBTEN AREN-MISÉBE Die tont men in Indië, in tweeledigen liu. Van de eene zijde is het de Gouver- nements-werkgever, die sinds ta'l van ja- jen sukkelt met een toenemend to kort aan ambtenaren vcor de verschillende diensten, van de andere zijde zijn het de ambtenaren zelve, die steen en been klagen over de misèriën van het amb tenaarschap. Het Ned.-Imlisch Gou ornement'heett rele ambtenaren ncodig, en zal er in de naaste toekomst steeds méér noodig heb ben. Vooreerst is dat eon gevolg van de uitbreiding der be stunrs-bemoeienissen over groote streken, waar vroeger hot Nederlandsche gezag nog maar uiterst zwak gevoe'd werd. Voorts elsclit de ont wikkeling van Indië met een verscheiden heid van inheemsehe volkeren, zich groc- peerend tusschen de meest primitieve mensekenmassa's en volksgemeenschappen die reeds een oude besckavings-geschic- denis achter den rug hebben, maar die toch allen bij hunne verdere ontwikkeling leiding noodig hebben, esn moer dan normale werkzaamheid van de overheid. Daar bestaat in Indië eene poging overigens zeer verklaarbaar omdat z:j uit eene feitelijk opgodrengen gewoonte is gegroeid om bij alle voorzieningen in maatschappelijke tekorten het Gouverne ment, de ovêrheid, er bij te halen. Ik zal me niet verder verdiepen in de uitwendige oorzaken, die bijgedragen heb ben tot het versterken van deze nei ging, het feit ligt er na eenmaal. En aldus zien wij de taak van de Indische Overheid, in al zijne geledingen, stcSds iwaarder worden, en daarmede de be hoefte aan ambtenaren toenemen, zon der dat daarin op behoorlijke wijze wordt toorzien. Ik zeg hier nadrukkelijk slechts: wordt voorzien. Of het zou kunnen, dat een vraag, aan wier beantwoording >V me in deze Kroniek niet wagen wil. Maar cr is tekort, een geweldig tekort 'aan ambtenaren. Zelfs al zou men op door tastende wijze het legioen van ambte naren, dat op verschillendo bureau's te veel is, omdat ze te weinig doen, in krimpen, dan nèg zou er een groot te kort blijven. En dat tekort groeit aan bij de meeste diensten, met den dag en op eene wijze, dio pessimisten aanleiding geeft om een spoedige debacle te voor spellen. Ep nu duikt hier onmiddellijk de schuldvraag op. Blijven werkelijk Nederland's zonen lie ver bij moedèrs pappot zitten in stede van ie trachten in tropisch Nederland een betere kost te verdienen, of is het waar heid dat de misère met de ambtenaren een gevolg is van de misère van de ambtenaren? Ik meen, dat deze vraag dubbel be vestigend moet beantwoord worden, ter wijl het woordje of zou vervangen moeten werden.door het koppelwoord en. Daar bestaat bij velen een tegenzin voer een werkkring in Indië, die of zijn oorsprong vindt in gevoels-overwecingen, of voortspruit uit onbekendheid met In dische toestanden. Deze tegenzin is niet met enkele korte beschouwingen to over winnen, eene poging daartoe laat ik in deze Kroniek dus na. Meer hoewel heel vluchtig kan ik schrijven over do kwad# zijde van het ambtenaarschap. Daar is dan vooreerst de bozoldigings- kwestie, waarover heel veel zou to ba- schrijven zijn, doch waaromtrent in 't kort dit kan gezegd worden, dat de In- discho Regeering door de stelselloosheid van hare bezoldigings-poütiek de schuld er van draagt, dat er bij verschillende ambtenaren-groep en gerechtvaardigde grieven bestaan. Evenwel is 't niet uitsluitend en zelfs niet voornamelijk de bezoldigingsrege ling, die ontevredeijjjeid onder de amb tenaren kweekt. Want van de finantieele positie van den Indischen ambtenaar te genover die van zijn Nederlandschen col lega geplaatst, kan gezegd worden dat de eerste over 't algemeen ontegenzeg gelijk 'n ruimer bestaah heeft. Daar zijn nog velerlei klachten van anderen aard, waarover ik nu niet kan uitwijden, daar is bij vele ambtenaren een betreurens waardige moede'oosheid ontstaan door de wijze waarop hunne pogingen om goed werk te verrichten worden „gewaar de-ra". Keeds is het moeilijk voor het In dische Gouvernement om do besten voor haar dienst te werven, en zoo zij zo eenmaal hééft deze te behouden; de goede ambtenaren, die zij in dien-st heeft, worden maar al te vaak door hunne dienst-crvaring genivelleerd tot een mid delmatig ambtenaar, of nog minder! =K Het is een droeve ervaring voor hen, die in 't belang van Indië trach ten de dienstname veer den Indischen dienst te bevorderen, te bemerken hoe al deze omstandigheden hen het werk moeilijk maken. En toch heelt Indië ze zoo noodig, de werkers. Niet in de eerste plaats hen, die daar heen gaoifc,uitsluitend met het doel om cr het materieel' beter te hebben. Immers dezen zijn het vooral, die wanneer zij teleurgesteld worden in hunne „gou den'' verwachtingen het corps moppe- raal'S-van-beroep gcan versterken. Veel eer zijn het de „idealisten", die begrij pen hoe ieder het zijne moet doen om de taak te helpen vervullen, die Neder land nog altijd ten aanzien van Indië te vervullen heelt; die taak, waarover velen wel spreken, maar waarvcor zoo weinig,uit' iei.3 TY54-- iiieüio doel g-ceTt hun de kracht zich over "vele teleurstellingen heen te zeiten, en 'te blijven zooals G. van Limburg Stirum het uitdrukte IVjmocdige werkers. Tot Katholieken sprekend zou ik wil len zeggenindien ge in IJ hebt èen enkel sprankje van het vuur, dat in den Missionaris g.'oc-it wanneer hij zijn le ven van ontbering en zelfopoffering gaat beginnen, komt, want Indië heeft U ncodig. Wij kunnen niet doen, wat door de rcole propagandisten in Indië wordt ge daan, stee is 'ae uiringen op meerdere werkzaamheid ten bate van de Indische volkeren, en de ambtenaren-werving boy cotten ten nar!eek> van deze volkeren, wanneer aan hun eischen om hooger trak tement niet wordt voldaan. Vcor ons allen, Katholieken, is er in Indië nog een hcoger dcc], dat is om met allo beschikbare krachten enze missionarissen bij te staan in hun wérk om daar het Eijk van Christus te bevestigen en uit ie breiden* Ik len begemen eerlijkheidshalve te wijzen op de schaduwzij ie van het ambtenaarschap, en ben geëindigd met de opwekking om ideëole motieven aan te geven bij het zoeken van een werk kring in ona Indië. Die ideëele motieven moeten ons niet weerhouden om practisch fe blijven. En zoo hoop ik, dat de Redactie van dit blad me de ruimte toe zal staan om de lijst over te nemen van de betrek kingen, waarvcor gegadigden dooifc het Ministerie van Koloniën worden opgeroe pen. Deze zijn Ambtenaar bij de rechterlijke macht (Doctoren in de rechtswetenschap, die geslaagd zijn in het' examen bedoeld bij art. 141 2de lid der Hooger-onderwijs- wet). Ambtenaar hij den buroaudieMt (Doc toren in de rechtswetenschap). Leeraar in de plant- en dierkunde. Leeraren in de Nederlandsche taal. Leeraren in het Duitsch. Leeraren in het Eransch. Leeraren in de wis- en natuurkunde. Leeraren in het teekenen fokt) M e en g). Leeraren in de Staatswetenschappen. Leeraren in de scheikunde, allen vol ledig bevoegd. Civiel- of bouwkundige ingenieurs bij hot middelb. techn. onderwijs. Werktuigkundige ingenieurs bij bet middelb. lochn. ondersvijs. Gepeni^n neerde genie-officierc-n cis leeraren in de bouwkundige vakken bij het middelbaar technisch onderwijs. Leeraar met K2 bevoegdheid. Gcuvernementfaris bij de:i burgerlijken geneeskundigen dienst (vcor vasten of tijdelijken dien't). Tijdelijk gouvernements-arts bij den dienst dc-r pesttostrijcling. Vrouwelijk gcu'ernements-aris-bij den burgerlijken geneeskundigen dienst (schoolarts). Psychiater bij l et krankzinnigenwezen. Apothekersassistenten (or gehuwd). Analysten. Verpleegster lo'.e klasse bij den Bur gerlijken gexieeskundigen dienst. Verpleegster Is'e klasse bij het krank zinnigenwezen. Verpleegster 1ste klas.e vcor ds mili- (a're hospitalen. Vrrt leger 1ste klasse vcor de militaire hes. i'a'en. Veearts bij den burgerlijken veoartsanij- kundigen dienst. Candidas.!-notaris bij de Wees- en Boe delkamers. ij Waterbouwkundig ingenieur voor Wa- Eledrrtccbnisch inge ieur voor Water kracht on Elestrieiteit. Werktuigkundig ingenieur vcor het baggerwozen. Oiviel-ingenleur die zich gespecialiseerd- heeft op het gebied van rioleering en waterzuivering. Vakkundige die zich gespecialiseerd heelt op het gebied van rioleering en waterzuivering. Opzichter hij den waterstaat en 's lands burgerlijke openbare weiken. Opzichter vcor de landsgebónwën. Tcekeeaar bij den waterstaat er 's lands burgerlijke openbare werken. Geologen hij 's lands mijndienUen in tijde'ijl.en dienst. Bij den 'dienst der Staatsspoorwegen: Oiviel-ingenieur. Werktuigkundig ingenieur. ij Gegradueerde ambtenaren. Opzichter werkplaats voor afd. rijtuig bouw, smederij, instrumentmakerij, voer- tuiglichterij. Bij don dienst der Staatsspoorwegen- (in tijdelijken dienst): Machinisten. Technicus vcor é'eotro-zwakshoom. Scheikundig ingericur ten behoeve van 's lands mijndier-sleu. Scheepsbouwkundig ingenieur bij het marine-etablissement te Soorabaj a. Bij den post-, telegraaf en telefoon dienst Electro-technisch ingen ieur. Electro-technisch ambtenaar Isle kl. Eleotro-techniseh ambtenaar 2de kl. Adsp.-electro-techniscli ambtenaar. Telograafopzichters 1ste en 2de kl. .Radio-technisch ambtenaar 2de klasse. Adsp.-eled ra-technisch ambtenaair. Rad io-telegraf isten Onderwijs bij het openbaar lager on derwijs. Onderwijzer met de hoo.darie en la gere akte wiskunde vcor het zeer uit gebreid lager onderwijs. Onderwijzer bij het landbouwonderwijs. Inspecteur en ambtenaar bij dén be lastingdienst-. Belastingaccountant. y aj, die vcor uitzondering tot een de zer 'betrekkingen in "Nederlandsch Oost- Indië in aanmerking wenselien te komen, kunnen zich tot liet verkrijgen van in lichtingen wenden tot de 9de Afdoelmg B. van hot Ministerie van Koloniën. Ten slotte geef ik ieder, die vast staande plannen heeft gevormd om naar Indië te'gaan, in overweging zich m verbinding ie stellen met het Katholiek Koloniaal Bureau van de, ,,Vereemging van Cost- <n West-Indische Katholieken in Ncderianê". gevestigd van Bralcel- straat 111, 's-Gravonhage. De imipverleening aan Rusland. Op de Conferentie Ie Brussel hebbende vier gedelegeerden, aangewezen om de conclusie'; op le stallen in de kwestie van den hongersnood in Bottend, de volgen-de punten opgesteld die geheel in overeen stemming zijn met tie inzichten van de conferentie: 1 De conferentie aclbt, on-damik-s den steun, die er door particuliere veréenfigm- een wordt venteend, fmancieeten steun van de - v-ersclhi-litenide regeerkug-en zeer X^odzatodijk maar met uitgebreide con trole op de distributie; 2. liet is voor een goede samenwer king n-ooiiig de ivulproiddoien van elk land le kennen. Daartoe verzoekt de commissie aan de jsegoeringen5 om de noodige in- iichlingen te geven vóór 1 November, ook ivat „bebeft haar jteu.il aan de Roede lichtingen omtrent hun holpm'.-dddeft eö2. moeten verstrekken. 3. De commissie is van meerling, dat stelselmatige hulp, die de gehceie levens- fliicldelenvoorzieiiing omvat noo-dig 4. Het is noodig delegaties ter plaatse te zenden, alvorens lot de uitkeering van kredieten over te gaan en ten einde Rus land voor oen nieuwen hongerssi-oo-d te behoeden. Wat betreft de kredieten is toet moeilijk nauwkeurige aanwijzing-en te opperen. Daar echter de sowjels kredieten vragen, gééft het pas de volgende conclusies op i-e stellen: a. Hot is van belang te eischen dat -de productie in Rusland normaal wordt, en dat de go-ederenrui-l vrij plaats vindt. Mot dit d-oei moet ni-en krachtige inspanning van Rusland verlangen. b. Het vertrouwen in de kredieten zou uitren verkregen worden, indien vroegere en toekomstige schulden erkend worden, met waarborgen zoowel voot het open haar al-s het particulier belang. Het verkrijgen der kredieten is onder de volgende voorwaarden te verwezen lijken: 1. Erkenning vail beslaande schulden. 2. Behoorlijke waarborgen voor alle lo-ekom-sligc kredieten. 3. Aanwending van de kredieten om den invoer van producten gemakkelijk te ma-ken, die de commissie noodzakelijk achten zou, volgens de voorstellen van de •naar Rusland gezonden commissie. Ten slotte verklaart de commissie dat zij gehandeld heelt zon-d-er liet minste politieke vooroordeel, maar uilt m-ensch- lievendhei-d. Zij wenscht -den 'huldigen toe stand 1e verlichten en een herhaling van een dergelijke ramp in de toekomst ie verhinderen. De oomm-is-sie heeft Zaterdagmiddag haar ■werkzaamheden ten einde gebracht. De voorzitter Delacroix zei-dc in zijn shiitingstocspraak, dat de commissie zou der politieke bijgedachte gewerkt had en hij 'beloonde zich tevreden over de resul taten. Vervolgens hebben ook de gedelegeer den van Frankrijk, Engeland en Italië neg het woord gevoerd. De voorgestel dé resoluties zi.jin aange nomen, dat wil zeggen, van de 27 ver tegenwoordigde staten heeft minder dan de helft gestemd; de vertegenwoordigers der andere staten' verklaarden, dnt hun instructies hun m-iet tot stemming mach tigden. Zij waren slechts aanwezig om vier slag aan hun regeeringen uit te brengen. De I-taliaansche delegatie heeft voor behoud gemaakt in zake de. motie, die als voorwaarde het erkennen vaal de vroe ge te staatsschulden stelt. Er is verder een secretaris benoemd voor de mededeelingen, die er te doen mochten zijn aan de stalen, die deelge nomen hebben aan de conferentie. PesJh- koff, die deel uitmaakt van- de Fra-nsche delegatie, i-s als secretaris aangewezen. De correspondent van de N. Rolt. Cl., heeft na afi-oop d'er vergadering aan den Néderfandschen gedelegeerde Loudom diens indrukken gevraagd. Mr. Lou-don zei-de: Zijn zijn uitstékend. Ik juioh de aan genomen motie toe. Jk kon niet mede stemmen, omdat ik benoemd was om rapporten uit-te brengen aan mijin regce- ring, maar ik zal uit alle kracht voor d-e aanneming der moties door de Nederland- sohe regeering pleiten en ik heb die over- uiging, da-t zij allerwegen een goed oaitlhaal zullen vinden. DE RAMP TE OPiPAU. Vrijdagmiddag heeft de rijksdagcom- nnssie, die een onderzoek instelt in zake de ramp te Oppau een zitting gchou'den. Verschillende ailieiders van de in de lucht gevlogen fabriek werden als getuigen ge hoord. Een hunner beweerde, dal ten ge volge van het premiestelsel huil col-lega's gedwongen waren sommige werkzaamhe den overhaast le verrichten. Andere ar beiders verze'jtTförêncter'Tfaitriicit'-ïB. dtelh'1 brick hadden gehangen. Di-t werd door andere getuigen bevestigd. Een directeur der fabriek meende, dal dit rook meest zijn die bij den arbeid was ontwikkeld'. Een meesterknecht voegde cr aan toe, dat rich een der arbeiders bij henn over de ludht heeft beklaagd. De afgevaardigde Hofmaan uit Ludwigshafen vroeg of hel juist is, dat op de plaats van de ramp een lont van een -handgranaat is gevon den. 'Dit werd door een lid- van den ar beidersraad bevestigd. Een fotograaf liad de lont gevonden, maar de lont -zag er zoo ongedeerd' uit, dat het wel eenigszins verdacht leek. -Een ingenieur meent, dat de lont misschien onder de asoh heeft gelegen en er daardoor zoo ongedeerd tril is gekomen. Andere getuigen verklaarden -dat er zich ie Qppau in geen geval groote hGev'eelhe-den ontplofbare stoffen 'hebben hebben bevonden. Indien ontploffingen voor bet werk noodzakelijk -waren, werd steeds een trompetsignaal gegeven om den arbeiders gelegenheid le geven zich uit de voeten te maken. Gp 26 October zal de commissie -op nieuw vergaderen. Een suib-comm-issie is gevormd met volmacht getuigen te hoo ien en eventueel deskundigen le raad plegen. OPPBR-SlLEZIë. De correspondent van het Berliner Tn- gehlatt te Genève sein-t aan zijn blad, dr de door den Raad van den Volkenbond benoemde commissie inzake Opper-Silézië welke bestaat uit heeren Hijmau-s, Bel gië, da Canlm, Brazilië, Wellington Koo China, en Quinones de Leon, Spanje. Don. derdagavond haar voorloopige werkzaam heden heeft geëindigd. De deskundigen Herold en Hodac hebben Vrijdag een pro tocol opgesteld, da-t zij aan de commis sie zullen toezenden. Aan de baud van dit protocol zal de commissie beraadslagen. Uiterlijk Woens dag of Donderdag zal de commissie haar rapport aan den Raad- van den Volken bond toezenden. Men verwacht de be slissing van den Raad Vrijdag of Zater dag. Maar het is natuurlijk mogelijk, dat de beslissing opnieuw vertraging onder vindt. Vrijgelaten. De procureur .des konings voor het westelijk district van Cork, die gelijk ge meld1, te pkilbbereen was ontvoerd, its Zaterdagochtend vroeg ongedeerd- thuis gekomen. Men had hem onvoorwaardelijk in vrijheid gesteld. Het vertreek der delegatie. De S-initeFeiji-geclelcgeerden Arthur Griffiths, Barton, Gavan, Duffy en ma joor Duggan zijn Zaterdagochtend van Dublin naar Londen vertrokken onder, geestdriftige toejuichingen van de menige te. Michael Collins, de opperbevelhebber van hot Iersclre reublikeinsche leger, di-e •nog te Dublin wordt opgehouden, wordt Maandag le Londen verwaclit. DE MILITAIRE SANCTIES. Le Solr meent te wotcn, dat de militai re sancties tegenover Duilséhlapd in de eerste dagen van November' en in elk ge val nog voor de conferentie van Was hington zullen worden opgeheven. GEM. BüiTEHL. BERICHTEN. MINI STERS-KEN SIOENEN. De communistische leden vam -den Duitschen Rijksdag hebben aan de re-i geering de vraag gesteld of het juist is d'at Febrenbaicih. die slechts korten lijd rijkskanselier is geweest en een ruim in komen al-s ad'voc: t -heeft, een pensioen' van 45.000 mark geniet, en of andere ge wezen ministers eveneens dergelijke pen sioenen genieten en zoo ja, wie deze mi nisters zijn. Tevens vragen de commu nisten of de regeering bereid is bekend te maken welke ministers van voor en nat de revolutie pensioen genieten en hoe koog deze pensioenen zijn. In antwoord dp kritiek van dr. Ad-- van volksgezondheid, ëïSSSl^chen .„miste-, rie ook de woóngvoorziening thuis hoort,' heelt sir Gharies Rut-hen, de directeur- rie ook de womngv-oorziemjng thuis hoort, gedeeld, dat het regeeringsontwerp 200.000 'huizen omvat en dat er al 80.000 voltooid zijn, op. in enkele gevallen, de beschilde ring na. Voorts zijn er 73.000 huizen vol gens déze plannen in aanbouw, 20.000 in aanbouw met rij'kssletin aan particuliere bouwers en moeten er nog 40.000 begon nen worden. Op 1 September waren ei, 96.000 vakmenschen-, en 75.000 niet-vak- lieden 111 den woningbouw werkzaam. Als men de huidige -snelheid van 7000 huizen per maa-n-d kan volhouden, zal het huidige programma over zestien maanden vol tooid zijm. Den 309len September bedroeg h.et aantal werkïoozen in Engeland 1.403.700, van wie 1.076.700 mannen, 230.100 vrou wen, 55-200 jongens en 41.700 meisjes, Bovendien waren er 322.815 werklieden, die niet de volle week wérkten. -De Metropolitan Water Board, het lichaam, dat de Londensche gemeenten vaal water voorziet, heelt in hei bcgroo- lingsjaar, dat 31 Maart geëindigd is, een' verlies geleden van 1.812.252 pond ster ling, wat gevoegd bij de tekorten over beide vorige jaren in drie jaar tijds een verlies van 4.092.202 p.st. maakt. Ilct par lement heeft -den-Board een paar maan-, 'den geledén vergunning verleend om de tarieven le verhoogen. De „New-Yo;k World" verneemt uit Washington,da! na de ratificatie van liet Duitsch-Amerikaansche vredesver-' drag de Amerikaansche bezel tingstroepen niet gchee'i uit hel Rijnland zullen worden, teruggetrokken, doch dat h-un sterkte aan zienlijk zal worden verminderd. FEUILLETON. DE VIOOL. Roman door MYRTLE REED. Vertaald uit het Engelsch door bfen- riëtte v. d. Waarden. Maar er vtas niemand in zicht. Trou- wens, dacht Iris, als je eens een oogen- Jik s-avonds buiten wilt zijn, en tot het tuinhekje loopt, steekt daar niets geen kwaad in. Als er 's-morgens bij het tuinhekje op den muur een takje rozemarijn en reseda ligt, kan iemand die heel vroeg op is, het weghalen voor een ander het gezien heeft. Het is toch heel onschuldig, dat het daar 's-nachts ligt. Ze ging moedig naar het tuinhekje en de manestralen weef den een aureool om haar hoofd. Het droomlicht, dat door den mist heen drong, omtooverde haar met een zil veren glans. De aarde lag doodstil en het geluid van hare voetjes op het kiezelpad weerklonk in de stilte. Ver legen legde Iris de rozemarijn en rese da, door een enkel halm bijeenge bonden op het tuinmuurtje. „Zoo'n klein ruikertje! mijmerde 2lb Reseda was wel een bloem maar roze ma rij n neen Langzaam liep ze op het huis toe en in haar overspannen verbeelding was de geheeie natuur vervuld metgezien hij in tien jaren slechts één haar geheim. Ze vreesde, dat het maan licht haar verraden zou. Toen zij bij na bij de stoep was. werd Iris dooreen plotselingen schrik1 aangegrepen. Dan liepen haar lichte voetjes het pad weer af en bevend en beschaamd wierp' ze het ruikertje in de open hals van haar japon. „O," fluisterde Iris, toen ze haastig het huis binnenging, wat wou ik toch beginnen Maar aan den anderen kant van de straat, achter de heesters, lachte een zeker iemand. X. In den tuin. „Vanavond" zeide tante Peace, „zuilen wij in den tuin gaan zitten. Het was Woensdag en Iris poetste de lange zilveren kandelaars, tot ze als nieuw glommen. Miss Field bakte zelf koekjes, bestrooide ze met poeder suiker, en zette ze weg. Ze was nooit aantrekkelijker, dan wanneer zij in de heldere keuken hare huishoudelijke bezigheden deed. Op onverklaarbare wijze veranderde zij de dagelijksche beslommeringen in genoegens, wel is waar eenvoudige, maar daarom niet minder echte. Niemand roerde het feit aan, dat Doctor Brinkerhoff meest komen. „Natuurlijk", zei Iris tegen Lynn", weten we niet öf hij komt, maar aan- keer Woensdag's gemist heeft verwach ten wij hem. „Xa, dan mag je er we! op rekenen," lachte Lynn. Hij amuseerde zich kos telijk met de Woensdagsche comedie. „De koekjes maken we voor de thee," ging Iris voort, en haar oogen dansten. „Maar we krijgen ze nooit voor de twee, wierp Lynn tegen, en ik wou, dat je er maar'niet oveï sprak, het ver stoort mijn gemoedsrust." „Schrok riep Iris uit. Ze waren aileen en haar gezicht was gevaarlijk dicht bij het zijne. Hare lippen trok ken zich tartend samen en de uitwer king volgde onmiddellijk. Ze liet den ipdruk 'wan vier ferme vingers op zijn wang achter en Lynn wreef bedroefd de beleedigde plaats. „Ik zie niet in, waarom ik je niet mag kussen" zei hij. „Als ik je dat nog niet geleerd hebt, geef ik je nog een klap." „Neen, dat zal niet gebeuren, den volgenden keer houd ik je handen vast. „Er is geen volgende keer. Wat zou je wei denken „Iris! Ga nu als je blieft niet weg Blijf nog een oogenblik. Ik moet je wat zeggen." „Dat zal niet veel bijzonders zijn „Jij bent toch mijn nichtje, is het niet Iris-ging op de bank naast hem zit ten, blijkbaar was dit een. nieuw ge zichtspunt voor haar. „Daar heb ik nog heel niet bij ge dacht, deed ze gezellig, hoe zoo „Moeder is een nicht van tante Peace, is T niet „Dat hoor ik. Een heer voor wien ik veel eerbied heb, beweert dat. Het ondeugende licht in haar oogen zeide het tegendeel en Lynn had spijt dat hij haar geen tweemaal gekust had, toen hij in de gelegenheid was. „Het is waar," zei hij. „En moeder is mijn moeder." „Wat je zegt „Daardoor word ik ook een neef van tante Peace." „Een achterneef," verbeterde Iris. „Doe nu« niet zoo beuzelachtig Als ik een neef van tante Peace ben, wat ben ik "dan van haar dochter „Wettelijke dochter," zei Iris. „Wettelijk^ dochter is precies het zelfde als iedere andere dochter. Ik ben dus jou neef." „Volgens de wet," legde Iris uit, „maar niet in werkelijkheid." „Dat is precies hetzelfde. Ik ben je wettelijke achterneef. „Wettelijke achterneef," herhaalde Iris als een papegaai, en ze keek naar een roodborstje in de verte. „Dat is precies hetzelfde als een ge wone neef." „Je bent gewoon genoeg om een gewone neef te zijn," merkte ze op, en de kleur op Lynn's knap gezicht werd dieper. „Dus ik mag je gerust kussen." „Dat mag je niet," zei ze heel ge decideerd. Ze liep het huis binnen en, zocht bescherming bij mevrouw Ir ving. „Moeder," riep Lynn, die haar di rect volgde, „is Iris mijn nichtje niet _,,Neen, beste jongen, ze is abso luut geen familie van je." „Daar heb je het nu," riep Iris triomfantelijk uit. „Aangewaaide, wet telijke, achter-achterneef, maak dat je weg komt." „Kleine heks," dacht Lynn toen hij de trap opging„ik zal toch zorgen, dat je me den volgenden keer geen klap meer geeft. „Iris," zei mevrouw Irving eens klaps, „je bent buitengewoon mooi." „Is dat heusch waar?" Een oogenblik werden de oogen van het meisje dieper van verwondering, toen lachte zij. „Dat komt, omdat u mij lief hebt," zei ze, en kuste licht Margaret's blan ke voorhoofd„en omdat ik u lief heb, vind ik u mooi." Toen ze alleen op haaf kamer was, bestudeerde Iris zichzelf in haar klein spiegeltje. Het was juist groot genoeg om haar gezicht te weerkaatsen, want tante Peace vond het niet goed te ijdelheid op te wekken bij anderen, in haar eigen kamer stond een grooteh penantspiegel, waar een zeker jong persoontje dikwijls in ging kijken. „Ik ga er heen," dacht ze. „Tante Peace is in de keuken, niemand hoeft het te weten." Ze liet de deur open om te hooreri, als er iemand aankwam, en was di rect in beschouwing verdiept. Ze draai de haar hoofd heen en weer, en zag met voldoening hoe mooi het licht op haar vlechten vie!, en hoe mooi de kleur van haar wangen was. Juist boven haar mondhoek was een klein kuiltje. Iris lachte en stak er onder zoekend haar vinger in. Ik wist niet, dat ik het had, zei ze verwonderd tot zich zelf. Waarom mag ik ook niet zoo'n spiegel in mijn kamer hebben Er is er een op de vliering dat weet ik zeker. O, wat heerlijk zou het zijn „Daar heb ik je gekust," zei Lynn aan den ingang van de deur. Als je heel stil blijft staan, zal ik er aan den anderen kant ook een maken. Giste- en had je dat kuiltje nog niet." „Mijnheer Irving," antwoordde Iris ijzig kalm, „wilt u zoo goed zijn mij door te laten?" L 1 (YVordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1