ERK. üen. is" eek £©on rten II „ONS BLAD" ar, 676. DEL, leD, 166. llkmaar. fl. i 1.20 fit ©pa TROLEUM- '(NOORD 107 on 140. |en wij terwijl ssclie V be- cpen, j voor- 3, dat ?tike- i" DINSDAG 11 OCTOBER 1921 1 14e JAARUAINU 14e JAARGANG BureauHOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: - - tI De economische chaos. BUITENLAND. EEN COMPLIMENT. De toestand in Ierland. §Ei, BUITEHL. BERJeiSïm BINNENLAND TAAK DER VROUW BIJ DEN ACHT-UREN-DAG. FEUILLETON. DE VIOOL. -1.45 fel 12, 24 en 19 IS louders. I NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Abonnementsprijs: Per kwartaal voor Alkmaar f 2. Voor buiten Alkmaar f2 85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0 60 f hööger. ADMINISTRATIE No. 433 REDACTIE No. 633 Ariracr van f Rflf)f A Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elkeregel meer f 0 25; Reclame! per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60 nr»—f pon- f inn_ f <=in f ik i ik Zaterdag hoeft de Nederlandsche Ver- ecnigiog voor Staathuishoudkunde en Sta tistiek haar jaarlijksche vergadering ge houden. 't Is altijd een feit van beteekenis, wan neer onze economisten bij elkaar komen, om een of ander vraagpunt onder de oogen te zien. Hoeveel te meer in dezen tijd, nu de geheele maatschappij reikhal zend uitziet naar een redder uit de alge- meene malaise, en hoeveel te meer voor al, nu een zoo brandend vraagstuk als de wenschelijkheid van publiekrechtelijke be drijfsorganisatie op het programma stond. Drie vooraanstaande personen hadden in uitvoerige prae-adviezen hun standpunt neergelegd: prof. Bordewijk, die het oude kapitalistische stelsel, ietwat verbeterd, wil handhaven; de heer van den Tempel, die volgens zijn socialistische beginselen alleen heil verwacht van de socialisatie en prof. Veraart, die bij de wet verplichte bedrijfs organisatie wenscht, zooals in het typogra fische bedrijf is ingevoerd; dit laatste dan, door de practijk geleerd, aangevuld met een consumentenraad. Nu is Zaterdag uit de debatten op deze vergadering gebleken, hoe hopeloos men het over den nieuwen vorm, waarin ons maatschappelijk leven gegoten moet wor den, oneens is. En, wanneer wat wel waarschijnlijk is de stroomingen in het leven zelf, zóó ver uit elkaar gaan, als de opvattingen van de leden der Staatshuis houdkundige vereeniging te aanschouwen gaven, dan zijn wij nog een heel eind van de oplossing der sociale conflicten ver wijderd! Speciaal het dwangstelscl van mr. Ver aart, dat blind is voor alle buitenlandsche concurrentie, in het geheel geen rekening houdt met wat er buiten de beperkte gren zen van ons klein landje gebeurt, h^efl menige veer moeten laten. Het blijkt met den dag duidelijker, hoezeer zij gelijk hebben, die de bedrijfsontwikkeling in de richting van publiekrechtelijke bedrijfsor ganisatie slechts langs den geleidelijken Weg van eigen groeikracht willen bevorde ren. Een der weinig béhartenswaardige woorden, op deze zitting gesproken, was van mr. Kortenhorst, waar deze zeide, dat de veelzijdigheid der maatschappelijke ver houdingen niet toelaat de economische vraagstukken volgens een bepaald, voorop gezet stelsel op te lossen. Daarom moet men ook voor de publiek rechtelijke bedrijfsorganisatie niet zoeken naar een uniforme methode; in het eene geval zal een verbeterd Overheidsbedrijf, in een ander geval gesocialiseerde be drijfsvorm wenschelijker blijken. Maar met dat al zitten wij midden den economischen chaos; dat heeft de .Vereeniging voor Staathuishoudkunde Za terdag weer èens bewezen de Katholieke werkliedenbeweging be noemd zou hebben, in plaats, zooals ten vorige jare, een der mannen van de mo derne vakbeweging. Een en ander schijnt de redactie noo- dig te achten tegenover opmerkingen van haar lezers. En het antwoord is, behalve feitelijk zeer juist, tevens een compliment voor de Roomsche vakorganisatie. Het vredesverdrag is op het punt van regeeringsvertegenwoordigers naar de jaar lijksche arbeidersconferenfie niet zeer helder. Het schijnt naar de arbeidsconfe- rentie te willen laten zenden den vertegen woordiger van de belangrijkste werklieden- groep, Nu kan men ten onzent de werk liedenorganisaties verdeelen in christelijke en niet-christelijke en deze op zich zelf weer in verschillende, deeïen. Met deze laatste onderscheiding in Nederland schijnt het Vredesverdrag geen rekening te hebben gehouden. Zoodat de Regeering verstandig deed het vorig jaar als vertegenwoordiger een der mannen van den grooten moder nen bond, dit jaar een uer voormannen der Roomsche vakorganisatie, zijnde de belang rijkste groep onder de christelijk gcurga- niseerden, aan te wijzen. Wanneer nu, betoogt de Nederlander, in protestantsche kringen zich daartegen iemand verzet, „zouden wij toch gaarne zeggen, dat hij zijn verbazing, wellicht zijn verontwaardiging, elders moet plaatsen. Na melijk niet bij de regeering of bij den mi nister van Arbeid, maar bij de niet-geor- ganiseerde christelijk-gevoelende arbeiders. „Een regeering kan niet anders doen dan ook niet het aantal rekenen; d.i. met liet maatschappelijk gewicht, dat een bepaalde groep in de schaal legt. Zoolang nu de Roomsche vakbeweging zooveel talrijker is dan de Christelijke en dat mede door de schuld der niet-georganiseerden mo ge de onthutste bedenken, dat hij het „euvel" kan verhelpen door zich voortaan anders d.i. meer sympathiek fe stellen te genover de. Christelijke arbeidersbewe ging." Ziedaar een juiste terechtwijzing, die te vens een welverdiend compliment voor de kracht der Katholieke Vakbeweging in houdt. Het vorig jaar ging, zooals men zich herinneren zal, de heer Oudegeest naar cle Conferentie te Washington. De christelijk-historische Nederlander (die tusschen haakjes sinds de verandering in de hoofdredactie ten opzichte der Katholieken erg gekalmeerd is), wijdt on der het opschrift „aiweer 'n roomsche" een beschouwing aan het bericht, dat de Regeering voor de arbeidsconferentie. te Genève als vertegenwoordiger iemand uit MEERDERHEIDS- EN ONAFHANKELIJ KE SOCIALISTEN IN DUITSGHLAND. In vervolg op een briefwisseling met hel centrum en de democraten over de uitbrei ding van de regeeringscoalllie. heeft het partijbestuur der mecrderheidssocialisten in I zich met een schrijven lot de U. S. P. I). (de onafhankelijke socialisten) gewend, in welk schrijven geweigerd wordt, de U. S. P. D. „omtrent haar houding tegenover de problemen van het verleden, te examinee- ren" (bedoeld is de vraag van de democra ten over de meening der onaf ban kelijken inzake het raden-systeem). Verder wordt in het schrijven der meerderheidssocialis ten gezegd: „Onze partij hecht aan het toetreden der onafhankelijken tot het ka binet-Wirth groole waarde, daar dit daar door een zekere parlementaire meerder heid zou krijgen, wat ons in de eerste plaats met het oog op de belastingpolitiëk van de toekomst en in verband met t'e ter beveiliging der republiek te nemen maalre- vrienden zullen worden, alle gewenschte gelen, dringend noodzakelijk schijnt." Zoo tegemoetkomend als het schrijven der meerderheidssocialisten is, zoo koel- gereserveerd is het antwoord der onafhan kelijken uitgevallen. In dit antwoord wordt de sociaal-democratie voorgehouden, dat dc briefschrijverij niet tot eeri positief re sultaat kon leiden. Daar vaststaat, dat van de drie tegenwoordige coalitie-partijen twee een verbreeding der coalitie naar rechts wenschen en niet naar links, heeft dit cor- respondeeren geenerlei actueele of practi- scho beteekenis meer. De onafhankelijken beloven echter, dat ze hun tot nu toe aan genomen houding tegenover het kabinet- Wirlh niet zullen veranderen, indien de re- geering haar politiek binnen liet kader van de door de onafhankelijken gestelde eischen houdt. HET DRANKVERBOD IN NOORWEGEN. Volgens berichten uit Ghrisliania, mee gedeeld door den Kopenhaagschen corres pondent van de „Daily Telegraph", neemt het smokkelen van spiritualiën naar Noor wegen buitensporig .toe en schijnt het, dat de autoriteiten niet in staat zijn dien han del afdoende tegen te gaan. De douane ambtenaren zijn machteloos wegens de ge ringe sterkte van him corps, dat tegen de groole smokkelvloten met ladingen sterken drank, welke zich verzamelen buiten het Faerd-er-lichtschip, niets, kan uitrichten. In werkelijkheid hebben de autoriteiten het opgegeven zich met de zaak te bemoeien, behalve in de ernstigste gevallen. Dat er in het openbaar gesmokkeld wordt, wordt bewezen door het feit, dat een Noorsche filmmaatschappij de heele onwettige bewe ging in al haar onderdeelen had opgeno men, zoo bijvoorbeeld de aankomst der clrankvloten, de overlading in Noorsche booten en hoe de Noorsche smokkelaars den drank aan wal brengen. Zelfs de meest fanatieke drankbestrijders erkennen, dat dit een uitstekende illustratie is van de ab solute mislukking'van het drankverbod in Noorwegen. De censuur is niet, zooals ver wacht werd, opgetreden om de vertooning van dezen film tegen te gaan, die binnen kort in de Noorsche bioscopen zal worden vertoond. „Hblci:> Geen Dominion. Het Parijsclie blad „Excelsior" heeft een interview gehad met den beer John T. O'Kelly, oud-voorzitter van den Dail Eireann, die nu te Parijs is „als .de geac crediteerde vertegenwoordiger der lersehe Republiek." Aan dat interview Gntleenden de Engel se he bladen het volgende: „Ik lveb," zeide de heer O'Kelly, „een aantal zittingen gepresideerd in de dagen van de briefwisseling tusschen Lloyd George en De Valera. Dail Eireann ver langt niéts liever dan een goed resultaat van loyale onderhandelingen, want die al leen kunnen tot een oplossing der lersehe kwestie leiden. De openbare meening in Ierland verlangt vrede, doch Ierland wil •dien vrede niet tot eiken prijs; liet wil dien niet met op zijde schuiving van zijn onvervreemdbare rechten. Hel wil een recht vaardigen en eervollen vrede." „Zal Ierland Dominion Home Rule aan vaarden?" vroeg de interviewer. „Vijf jaar geleden," antwoordde O'Kel ly, „zou een dergelijke oplossing misschien aanvaard zijn, doch nu komt dat ons voor Ic zijn een verraderlijk gevaar. Ierland kan naar recht en waarheid niet vergeleken worden met een Britsche Do minion en kan nu niet dulden, dat zijn in wendige eenheid zal worden verbroken. Ulster zal in den boezem der lersehe Fe deratie de grootste autonomie bezitten, die mogelijk zal zijn bij nationale souvereini- teit, waarin het aandeel zal hebben zonder eenige restrictie." „Welke concessies zijt ge dan bereid te geven?" „Ik verraad geen diplomatieke gehei men, indien ik zeg, dat Ierland bereid is aan zijn buren, die het hoopt, dat zijn waarborgen te geven van sympathieke neu traliteit. Een onafhankelijk Ierland zal niet zijn tegen een defensieve overeenkomst een Werkelijk verbond, dat beide landen zal waarborgen tegen aanvallen van builen en terzelfder tijd zal beschermen de wettige belangen en vrijheden der Britsche en ler sehe volken doch Wij zullen nooit toe stemmen, de vazallen te worden van de Britsche Kroon, onder welken vorm ook, noch in een militaire bezetting, onder welk voorwendsel ook. Het ligt bij Engeland om in een vrij Ier land te vinden zijn trouwsten bondgenoot. De conferentie kan mislukken, maar het zal dan niet onze schuld zijn, omdat wij er heen gaan met het grootste verlangen naar vrede. In elk geval zijn wij best in staat ons te verdedigen. Schadevergoeding. Men herinnert zich. dat in Juni j.l. Lord Bandon door de Sinn Feiners werd opge licht later werd hij weder vrij gelaten terwijl zijn kasteel in Cork werd ver brand. De rechtbank fe Bandon heeft nu 123.168 pond sterling schadevergoeding toegewezen, L-w. 61.905 pd. st. voor de ver nieling van het gebouw; 69.763 pd. si voor verlies aan meubels en kostbaarheden en 1500 pd. st. aan Lord Bandon, voor vcr- wpnding-eii bij zijn oplichting. DE RUSSISCHE SCHULDEN EN DE HULPVERLEENING. De „Manchester Guardian" is zeer ver ontwaardigd over het feit, dat Sir Philip Lloyd Greaime, do Britsche gedelegeerde op de internationale conferentie lot leniging van den Russisehen hongersnood, welke thans te Brussel wordt gehouden, de eerste is geweest, die heeft voorgesteld dat Rus land geen hulp zal worden verleend alvo rens de sovjet-rogeering de onder hel tsaristisch regiem aangegane schulden for meel zal hebben erkend. Er loopen geruch ten, dat Sir Philip in.slruclies heeft ent- vangen om aldus te handelen, doch het 'b'lucl acht dit ongelooflijk, daar zulks vol trekt in si rijd zou zijn met de mensche- lijke gevoelens van het Britsche volk tegenover de Russische ramp. Iet blad brengt de onderhandelingen, de Russische handélsovcrceukoniM in. herinnering. De Russen erkenden in be- gi'-ek de vorderingen der Britsche ondmv. d-anen voor geleverde goederen -of bey- jren diensten. Doch ten opzichte van a'lle an dere vorderingen .waren zij van oordeel Alat de bespreking hiervan moest worden vooybehonden aan de Vredes-conferentie" tusschen, beide landen, waarvan de han delsovereenkomst, naar men verwachtte, de inleiding zou zijn. Thans, terwijl millioenen in Rusland honger lijden en .het de vraag is ol Europa, niet in gevaar kómt, wanneer cle ramp zich uitbreidt, wordt de quaes tie der tsaris tische schulden on het pad der hulpverle ning geworpen. Wanneer het een handels- aangele.genheid betreft, 'kan de.T.e eisch er aan worden toegevoegdgeldt het een menschlievende arbeid, waarbij hel leven of de dood van millioenen is betrokken, dan moet de hulp verleen in g voor gaan. AMERIKA EN EUROPA. Naar een B. T. A.-bericht uit Parijs meldt, heeft de raad van de intern, K. v K. verschillende maatregelen goedgekeurd, in Juni te Londen genomen. Met alge- meene stemmen hee ft de raad een resokilie aangenomen, door de Amerikaansche dele gatie aan het finaoeic-ele comité van de Kamer voorgelegd, waarin verklaard wordt, dat cle Amerikaanschc delegatie de aandacht van den raad van de intern. Iv. v. K. vestigt op 'Ir a pp or t waarin wordt betoogd, dat de financieele toestand in Europa en ihdus'trieele toestand van de geliede wereld mieer en meer de belang stelling wekken van het Amerikaansche publiek, dat deze meer en meer tracht te leeren» kennen. De delegatie doet zien. dat er teekenen zijn voor een politick van nauwere samenwerking en dat de huidige toestand van de Amerikaansche industrie deze deelneming en samenwerking wen- schelijker maakt. Op grond van deze overweging is de raad algemeen van oordeel, dat het van essentieel 'belang is dat Amerika samen werkt met de andere mogendheden om de moeilijke quaesties van het herstel en de internationale schulden op te 'lossen. Be- siloten werd, dat op 29 Oct. te Londen 'het sub-comité -zal vergaderen -ter bestudeering van rapporten over het herstel en -de intern, schuiten en van de voorstellen van de verschil lende nationale Coalite's over de beste methode om tot praktische resul taten te komen. DE CONFERENTIE TE WASHINGTON. -• De ltaliaansche delegatie. Volgens de ltaliaansche bladen zullen de oud-m in listers S-forza en Moda, en de lta liaansche gezant, Italië vertegenwoordigen op de conferentie te Washington. EEK STRIJD MÉT EEN LEEUWIN. Te Londen zijn bij rootle.lieden bekend geworden, van een stout stukje, verricht door .een lid van de Zuid-Afrikaansch© polite in Noord-Transvaal. Hij was op patrouille toen eenige Boeren hem e:n leeuwenwelp .t jonden, die zij pa3 had den gevangen en hem waarschuwden, dat de leeuwin in de nabijheid wan. De be ambte ree l verder en out lékt 3 eon spool*, dat hij volgde in het struikgewas. Hij kvan 'tozenove? e?n leeuw to stian, diehem blijkbaar wou bespringen en zonIéi' aarzelen nam bij liet dier op den korrel e:i schoot liet do-od. II t vol gende cogenhlik sprong eon leeuwin op ■hem .toe, beet hom in den rejliter-bonc- denarm en .sleopto .hom van zijn paa -d. Zijn geweer werd bu'tui zij bereik ge slingerd en gebroken en zoo moest hij zijn aanvalstar ongewapend en niet slc hts een hand be ;t ijden. Hij begreep dat zijn eenige kam was haar* to doen stik ken" e:i dit traoht.e hij to doen door ham* neüs;yaton te grijpen, zoo lat hot dier. den muil mie A openen en hem loslaten. Er out tend eon wanhopige worste ling ine ar hij hield vol en vosht met vertwijfeling o:n zijn lc:en. Al vechton- de kwamen man e i leeuwin op" den weg, waar iemand, die voorbijreed, don strijd aanschouwde; d-ere snede near hot naburige politiobu: eau om hulp te ha len. Teen de politie tor plaatje kwam, lag de politieman hevustoloos onder een bosehje aan een kant van den weg en de leeuwin, te vermoeid om zich te be wegen, aan den anderen kant. De po litiebeambte deelde mee, dat hij e in ge slaagd was de lequwin tot lo laten to bewegen door haar neus dicht to hou den en haar togen de maag te schop pen. Hij hal echter gevoeld, dat hij uit geput raakte pen was onder het boseh je gekropen om eónige bescherming te hebben a's zij' weer kwam opzetten. iju arm was geheel verbrijzeld en moert op de plaats ze-f worden geamputeerd, met het gevolg, dat hij ten slotte aan zijn verwondingen ove-leed. Berichten uit Lapaz melden dat er in de dep a-tome ut ?n Turnt es en Peu- ra in 'Peru een Tevolutie- is uitgebroken. De „Even. Stand." meldt, dat de Koning en koningin van Engeland er ernstig over denken ia het aanstaande voorjaar eon officieel bezoek aan Parijs te brengen. Do Koning heeft reeds eeni- gen tijl geleien aan de F ran -ciie re geering telcofrl naar Parijs to zullen komen, zoodia de ge tegenheid daarvoor gunst'g zou. wezen. DE SPOORWEGRAMP TE -PARIJS. Het on-d-erzocJk naar de oorzaken van ihet spoorwegongeluk in den tunnel va» 'Batignplles heeft aan hel dicht gebracht, dat de seinw ach Iers aan den ingang van ■den tunnel de gewoonte hadden, om, als hun collega aan -de andere zij-de van den tunnel niet gauw genoeg -de lijn weer vry maakte, op eigen houtje, door middel van -een ïïiechanhclhein truc, die onmogelijk had hehooran te zijn, het s-ein opnieuw op veilig Ie zetten! Zij ontkennen natuurlijk dit ook ditmaal te hebben gedaan, maar m-en acht het waarschijnlijk en voorzicl hun arrestatie. Sir Ernest Cassel blijkt een som van- zes mil li o en p-ond te hebben nagelaten, waarvoor 't maximum-successierecht va». 40 of 2.400.000 pond inoet worden be taald. Het hoofdbureau van politie te Lon den is bekend onder den naam Scotland Yard. In een door Austin Brercfho uitge geven hoekje over „Whitehall Court" ver klaart -deze, -hoe -die naam ontstond. De Saxische 'koning Edga gaf de plaats als woning aan den Schotschcn koning Ken neth I'll, toen deze een zijner jaarlijksche -bezoeken aan Londen bracht. De Selholsahe koningen woonden, de zit tingen van hel Engelsche iparle-menl hij als ■rijksbaronnen en werden dan geherbergd in het gebouw, dat deswege „Scotland" werd genoemd. Margaret a Tudor, oudste dochter van Henry VII,-woonde er en schonk daar het leven aan 'haar dochter, die luier de moeder werd van Lord Darn- herg. Vo'gens «-sn (bericht uit Riga aan de ,.Malin" hefljban samenzweerders getracht op <!e Jijn Kasatin-Kief elen tre.'tn, Waarin Trots'ky reisde, ki de tucht te doen vliegen. De ontploffing had edhter plaats bij'hel passeeren van een goederentrein. Talrijke pci.or.en werden gewond, terwijil 40 svr/'.cns werden vernield. Et is een scherp or.'-.jsrzoek ingesteld, maar omtrent het resuljaat wordt lrct diepste stilzwijgen be waard. In het „Katholiek Sociaal Weekblad" heeft Prof. Aengcnent den 8-urige» werk dag verdedigd en daarbij wees hij in bel bijzonder op de laak der vrouw in dezen. Ongemotiveerd pessimisme noemde Z. Eer-.v. het, in den achturendag de groole ramp te zien voor onze maatschappij. De ervaringen in het verleden opgedaan tonnen aan, dat verkorting van den ar beidsduur niet absoluut leidt tot vermin dering van productie en tot vermeerde- rin gVan liet drankgebruik. Maar ongemotiveerd optimisme zou 'I zijn, pis men zou meenen, dat de nieuwe Arbeidswet op zich zelve de goede gevol gen zou meebrengen, die men er van ver hoopt. Om de verhoopte yevoUjen mor/dijk te maken, moeten alle mannen en vrouwen van allen rang en stand meehelpen. De taak der vrouw dan moet bestaan in: 1. De Vrouwenbond moet den vrouwen bijbrengen een beter besef van de verhou ding, die tusschen man en vrouw bestaan moot. Het is bijv. verkeerd, wanneer de vrouwen klagen dat de mannen tegenwoor dig te veel en te vroeg thuis zijn. Alsof.dc eigenlijke plaats van den man buitenshuis zou zijn! Om zijn dagelijksch brood te ver dienen gaat hij buitenshuis, maar bij hoort even goed thuis als de vrouw en bei moei een vreugde zijn voor vrouw en kinderen, wanneer de vader thuis is. 2. De vrouwenbond moet krachtig mee werken tot verbetering van woningtoestan den. Het is ongelukkig dat de invoering van den achturendag samen viel met eén scbrikbarenden woningnood. Vele mannen, die geen aangenaam tehuis vinden, gaan elders ontspanning zoeken. Een aangenaam thuis is voor den man van de allergrootste beteekenis. En het is voor geen tegenspraak vatbaar dat de Vrouwen- Roman door MYRTLE REED. Vertaald uit het Engelsch door He» nette v. d. Waarden. 2A p Hi] ging ter zijde, half bevreesd'voor haar in deze nieuwe stemming, en zij liep de gang door naar haar eigen ka mer. Ze deed de deur met een fermen slag achter zich dicht en Lynn zuchtte Gelukkige spiegeldacht hii ze is het mooiste schepseltje dat er ooit in keek. Was dat v/aar Sinds de groote rpiegel uit het buitenland was gekomen voor het huishouden vun een jonge bruid, hadden vele jeugdige oogen naar die weerkaatsen oppervlakte degestaard en het beeld van eigen bekoorlijkheid aanschouwd. Vele vrouwen hadden ■zich dagelijks ouder zien worden, én de spiegel had daar tranen om zien Hoeien. De portretten in de bal en de spiegel deelden vele geheimen samen. Gelukkig kon de een noch de ander het wederzijdsch vertrouwen verraden. Intusschen zocht Iris voldoening in iet kleinere spiegeltje, en peinsde over e wenschelijkheid van de grootere die op de vliering stond. 1 Ik zal het eens aan tante Peace vragen, dacht ze en tegelijkertijd wist ze, dat ze het voor de heele wereld nog niet vragen durfde. Ik ben ij del, zei ze tot zichzelf ik ben een klein trotsch ding ik zal niet meer in den spiegel kijken, dat isafgehandeld. Ze dacht aan haar dagelijksche klei ne plichten, en haar medelijden met zichzelf groeide. Toen had ze slechts de boeken en daar in mcnichen.die zich op velsprekende bladen bewogen. Maar nu Cupido was naar Oost-Lancaster gekomen Stel je voor kort na elkaar twee brieven van iemand, die haar uit de verte aanbad en die zijn naam nier durfde onderteekenên En vandaag, geen uur geleden, had men haar gekust. Geen man had Iris ooit tevoren gekust, zelfs geen aangewaaide achter-achter- neef Tcch v/ou ze maar, dat het niet gebeurd was, want het maakte toch een verschil. Het zou beter geweest zijn als de schrijver van de brieven het gedaan had. Deze gebeurtenis verhief naar ver boven haar omgevingze voelae zich veel ouder dan Lynn, en ze was geneigd hem een beetje te be schermen. Hij was nog maar een jongen, die je naliep met wormen, en kikvor- schen in je hoed stopte. Och, je kon dergelijke kleinigheden wel vergeven, als je toch aanbeden werd.,.,° Na do thee zaten zij 1 de schaduw rijke koelte van de ontvangkamer te wachten. Men kon de spanning voelen Tante Peace zat deftig in een glinste rend zwarte japon., waar de smaragd mcoi op uit kwam. Mevrouw Irving was ook in 't zwart, als altijd, eb Iris had haar liefste zacht-lila mousseline aan, ter eere van de gelegenheid, Kunnen we. niet naar buitfen gaan vroeg Margaret.. Dat kunnen we wél, antwoordde tante Leace, maar mij is geleerd, dat men binnenshuis moet blijven tot na het visite uur. Natuurlijk krijgt men maar weinig bezoek in Oost-Lancaster maar zelfs op een eiland moet men de vormen in acht nemen, en een dame moet haar gasten altijd binnenshuis ontvangen. Toen ze dit zei opende Dokter Brin- kerhoff het hekje, Miss Field deed net of ze hem niet opmerkte en wachtte tot het dienstmeisje hem binnenliet. Goeden avond, dokter, zei ze, het doet me zeer veel genoegen u te zien. Zijn optreden tegenover de anderen was beleefd, zelfs hoffelijk, maar voor Miss Field toonde hij den diepsten eerbied. Als hij het niet met haar eens was, had hij toch de grootste belang stelling voor haar meening, en hij vond yet blijkbaar prettig als zij hem tot haar stand punt kon overhalen. Zullen we in den tuin gaan vroeg tante Peace, zich tot het heele gezel schap wendend. We wilden juist naar buiten gaan, Dokter, toen U kwam. Ze stond op en de dokter begeleidde haar vol zorg en attenties. Margaret volgde hen met de witte sjaal van tante Peace. Iris en Lynn sloten den stoet en lachten samen als kinderen om een geheime grap. Door een wonderbaar toeval waren er vijf stoelen gezellig onder den grooten pijnboom in het hoekje van den tuin geplaatst. Ja, zei Miss Field, ik geloof ook,|j dat om dezen tijd Oost-Lancaster het mooist is. Ik heb niet veel gereisd, maar ik heb photographieën en ik ben te vreden met mijn eigen plaatsje in de wereld En toch, Mevrouw, antwoordde de dokter, zou u zoo genieten van rei zen. Het is jammer dat u niet buiten lands kunt gaan. Misschien kan het wel, ik heb er nog niet aan gedacht, maar als ik er over spreek, voel ik er veel voor. Tante Peace, riep mevrouw Irving uit, waar denkt U toch aan Niet aan mijn vijf en ze\-bntig jaren, Margaret, daar kun je zeker van zijn. Waarom zou ze niet op reis gaan, vroeg Lynn. Tante Peace zou overal gerust heen kunnen gaan. Iedereen die haar ontmoette zou verliefd op haar worden en zorgen, dat het haar aan niets ontbrak. Dat is waar 1 zei de dokter, en men kon zien, dat hij het meende. Vleiers lachte zij. Schaam je wat Maar aan den toon van haar stem kon men hooren, dat ze het prettig vond. Als u gaat, mevrouw, ging de dokter voort, zal het mij een genoegen doen u de adressen te geven van mijne vrienden in Duitschland. Dank u, antwoordde zij met een gracieuse hoofdneiging. Dat zou heel vriendelijk van u zijn. En, ging hij voort, ik heb een massa boeken, die u van dienst kunnen zijn. Zal ik er een paar voor u mee brengen den volgenden keer Ik zou u geen moeite willen ver oorzaken dokterals u nu toevallig eens langs komt -Ja. antwoordde hij, als ik eens langs kom. Ik zal het niet vergeten Ze kunnen in ieder geval interes sant zijn, al zijn ze van geen direct nut. Ik heb veel over vreemde landen ge lezen. We hebben de avonturen van Marco Polo in onze bibliotheek De dokter kuchte in zijn zakdoek. De wereld is veranderd, lieve mevrouw, sinds Marco Polo reisde. Ja, zuchtte zij, ze verandert steeds en wij, de ouderen worden ver achter gelaten. i.i-iiii O, nonsens riep Lynn uit. Ik zal u eens wat vertellen, tante Peace u geeft den toon aan. U is aan het hoofd van den troep zoo goed als een tam boer-majoor. Een tamboer-majoor, beste jon gen Is dat een militair Nij is de baas van den heelen troep, legde Lynn uit. Hij draagt een muts van berenvel en neemt de leiding van de muzikanten op zich. Als hij er de hand niet aan hield zou de heele boel in 't honderd loopen. .-t Lynn f zei Margaret verwijtend, vrat een taal I Tante Peace kan je niét begrijpen. - -»o,. Ik wil wedden, dat tante rcace me wel begrijpt, zei Lynn wijs. Toch ben ik bang, dat ik niet heelemaal met m'n tijd meega, zei de oude dame. Denkt u, dat de wereli beter of slechter wordt,. Dokter Beter, mevrouw, steeds beter. Ik merk dat iederen dag op. Het is prettig, dat te denken, merkte Margaret op, hoe de feiten ook mogen zijn. De late, lage maan vloeide haar groen-zilveren lichtvloed neer, en maak te den mid-zomernacht sprookjesachtig bekoorlijk. Merlin zou alles niet tooverachtiger hebben kunnen voorstellen. Het.huis stond half verscholen in de schaduw, als te wachten, zooals het al twee eeu wen had gedaanterwijl zij, die h t bewonderden zich buiten amuseerden. Van vele aewuss^rs waren slechts de portretten overgebleven, maar vol blij de en droeve herinneringen, kon het huis niet eenzaam genoemd worden. (Wordt vervolgd.} 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1