j«I „ONS biIAP" F ONS BLAD BUITENLAND BINNENLAND 14e JAARGANG f 2.— Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon REDACTIE Grooie ot kleine klassen? De toestand in Ierland. De Opper-Silezische kwestie. EEN GETUIGENIS VAN DIEPEN ZIN. DE VIOOL. WOENSDAG 12 OCTOBER 1921 NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD f i I Advertentieprijs: Abonnementsprijs Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad Aan alle abonné's f 2 35 0 60 f hooger. ADMINISTRATIE No. 433 No. 633 wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500, Advertentieprijs: Van 15 regels f 1.25; elke regel meer f 0 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor. uitbetaling per plaatsing f 0.60 i f 400,f 200,—, f 100,—, f 60,—f 35—, f 15,—. Tot een van de vurigste wenschen on zer paedagogische hervormers behoort al ginds jaren het al maar kleiner maken der klassen op de lagere school. Het is in on derwijskringen langzamerhand een dogma geworden, dat een kleine klas synoniem is met uitstekend onderricht en een groote klas met slecht onderwijs. Nu is wel nooit met bewijzen aangetoond, dat de resultaten van het onderwijs op Scholen met kleine klassen beter zijn dan op die met grootere groepen kinderen; maar, wanneer zoo'n dogma eenmaal is opgesteld, is het vechten tegen de bierkaai om daartegen in te gaan. Het doet ons daarom genoegen, uit des kundigen kring zelf daartegen een stem te hooren opgaan, waarbij tevens eenige zeer juiste argumenten vóór de normaal-groote klassen worden ten beste gegeven. In het laatste nummer van Het Onderwijs komt een waarschuwing tegen kleine'klas jes op de lagere school voor, met deze mo- li vee ring: „Wat de ouders het kind kunnen ge ven, kan de school nimmer. De imita tie van de gezinsverhoudingen op school slaat ook het doel van de school voor- bij. Het steeds kleiner maken der klassen werkt het in de hand. Onderwijs geven aan een groote klasse gaat weinig moeilijker, dan aan een kleine, maar individueel' inwerken, dat gaat in een groote klas moeilijker, gezinsintimiteit is vrijwel uitgesloten. De school moet gereed maken voor de maatschappij, moet kennis aanbren gen en opvoeden tot sociale gevoelens, en vormt als zoodanig den schakel lus- schen gezin en maatschappij. Zou men nu denken, dat juist kleine klasjes een voorwaarde Zijn, ter berei king van dat doel? De onderwijzer, die zijn vak verstaat, en dat mag toch geëischt worden, zal met meer leerlingen zijn doel beter in t oog houden. Kleine klasjes voeren ge makkelijk op zijpaden. Leuk en aardig mei de kinderen omgaan, alles goed en wel, maar het onderwijs, de kennis is het hoofddoel. Daarvoor worden de kin deren aan de school toevertrouwd en hiervoor behoeft de onderwijzer niet de intieme vriend van de leerlingen le zijn, zelfs is eenige afstand niet at te keuren! Bij groote klassen zal die afstand beter bewaard blijven. Wij mecnen dit eens te moeten zeggen, al gaat het lijnrecht in tegen den stroom van denkbeelden van den laatsten tijd." Ziedaar een verstandig woord, dat der everweging wel waard is. Rijks- en Ge meente schatkist brengen en terecht zeer groote offers voor de volksschool. Maar de onderwijskosten zijn bijna tot het ondragelijke geslegen, wat in dezen lijd yan noodzakelijke bezuiniging des le meer Wordt gevoeld. Maar wie op inperking der onderwijs- eischen durft aandringen hoort zich aan stonds voor reactionair en ondeskundige Schelden. Volgens bovenstaand citaat kunnen ech ter groote klassen niet alleen de zuinigheid maar ook opvoeding en onderwijs ten goede komen 1 Een oproep van De Valera. In een oproep tot het Icrschc volk zegt De Valera, dat de gisterèn aangevangen on derhandelingen Ie Londen de geheele toe komst Van Ierland kunnen bepalen; het is derhalve de plicht van alle Ieren om een-- dractig te zijn. De eenige vrede, waar door een eind kan worden gemaakt aan den huidigen strijd, zal een vrede zijn, die vereenlgbaar is met het recht der na tie. Zulk een vrede is niet gemakkelijk te verkrijgen, daarom móet ïiet land niet toe geven aan dwaze .hoop* - De Valera voegt eraan toe, dat de vrede, welke aan dit conflict een einde maakt, niet zal worden verzekerd door staalsman- bekwaamheid der leiders, maar door krachLige vastberadenheid, die liever den dood doet aanvaarden dan een rechtmati ge vrijheid prijs geven. Ten slotte dringt De. Valera aan op onwrikbaar vertrouwen in de Sinn Fein-leiders. De lersche conferentie. De lersche conferentie is gisterenmorgen le elf uur geopend. Chamberlain was ten gevolge van ongesteldheid afwezig. Strikt genomen presideerde niemand, doch Llovd George was, zooals 'vanzelf spreekt, de woordvoerder namens Engeland. Bij den aanvang heette hij de gedelegeerden in hel kort welkom; Griffith antwoordde hierop, waarna de gedelegeerden aan het werk gingen op een vlugge, zakelijke manier. Verwacht wordt, dat er niets over de con ferentie zal worden gepubliceerd behalve een zeer beknopt officieel communiqué. Een groot aantal Ieren hadden zich in de stralen naar Downingslreet verzameld en juichten de gedelegeerden bij hun aan komst warm toe: De lersrhe delegatie te Londen De Daily Mail" meldt dat de lersche afgevaardigden ter conferentie met hun staf van secretarissen en bedienden le Lon den gevd-L in Chelsea en wel in 2 huizen,. Gardens en 22 Hans Place T Jfeigenócibd huis is geheet richt voor de administratieve werkzaamhe den. Er is oen lersche'keukenprinses, Mrs. F"oIhnrd medegebracht en een chef-bedien de, die werkzaam was in het Gresham-Ho tel te Dublin. Schadevergoeding wegens executie De rechter te Caslleblaney heeft 4000 pd. st. schadeloosstelling toegewezen aan John McCahe, wegens verwondingen hem door een Sinn Fcin-sectie bij zijn „executie"' toegebracht. Hij werd in April j.L door Sinn Feiners gevangen genomen cn naar een leeg staand huis gebracht, beschuldigd een spion te zijn. Hij verklaarde wel onschuldig le zijn, doch men stoorde er zich niet aan cn liet een priester bij hem komen. Naclal McCabe tevergeefs bij den priester had aange drongen voor hem tusschen beiden te ko men, werd hem het hoofd kaal geknipt en werd hij gefusilleerd. Hij kreeg drie ko gels in het lichaam en viel neer. Men spel de hem een papier op de borst met de woorden: „Veroordeelde spion. Neemt u in acht. l(rish) Republican) A(rmy) Eenigen tijd later, nadat de Sinn Feiners vertrokken waren, kwam hij hij en wist weg te kruipen. Hij werd gevonden en men heeft hem in het leven gehouden. De Raad. van den Volkenbond hield een bijeenkomst, gewijd aan do bespreking der Opper-Silezische kwestie. Volgens het Zwitsérsch fel eg r au f agon l schap verwacht te men, dat de Raad Dinsdagavond in slaat zou zijn om definitieve voorstellen aan den Oppersten Raad te doen. die in den loop van Woensdag aau den Opper sten Raad zullen overhandigd worden. moet fc-ij dc hcspreikingen tusscihen dr. Ro sen. eo 'dien Duilschen gezant te Londen, v. StfLer, ook de invloed van dc beslis sing lil zaike Qpper-Sile'zië op dc binnen- laiidscbe poliliek zoo wel van Engeland als vb» Dmtsdhland besproken zijn.. De heer Sthamer moet opnieuw den wcnsdli der Epgelsdhe regecring tot verbreeding van de Dui'lsclhe regecringscoalitie hebben overgebracht, met name met het oog op den invloed daarvan op den economisch en toeslapd, Hel ontbieden van den Duit- schen gezant te Londen, dat door den minister van builenlandsohe zaken op ei gen gezag was geschied, moet in politie ke kringen, die met den rijkskanselier per soonlijk in relatie staan en bij de sociaal- democratie on tsjeiniming hebben gewekt, speciaal omdat" de lieer Stihamer onmid dellijk- na zijn bespreking met dr. Rosen weer is vertrokken, zonder dat iemand ge legenheid. had met hem te spreken. In yeijband hiermede wordt, zooals de bladen van rechts melden, de vraag van het aftreden van den minister van buiten- land-stihe zaken opgeworpen. Daarentegen schrijft de „Vorwarls" van hedenochtend: „Over de houding der sociaal-democraten in deze aangelegenheid kan geen twijfel bestaan, Wij zouden den val van het ka binet-Wirth op dit oögenibliik een groot ongeluk en een ernstig gevaar achten. Van een Duitsdie crisis- lot een Europeasche calastrorfe- "is slechts- een slap en deze catastrofe dreigt alle begonnen verbete ringen weer le vernietigen, alle problemen weer opnieuw Ier sprake le brengen, alle wonden weer open te rijten. In socdaal- deöjpcratisdhe kringen bestaat daarom de dringende wenseih, dat het kabinet-Wirt'h zul aanblijven en in slaat gesteld m-oge 'woitlïir zijn lot nu ioe gevoerde poliliek voort le zeilen. Tot de burgerlijke coali tie-partijen moei de dringende vermaning WO lil én gericht, dat zij zich noch tot partij-politieke drijverijen zullen laten misbruiken, n-ocih lot overijlde besluiten zullen laten verleiden, waarvan dc gevol gen niet te overzien zouden zijn. In de eerste jüaals moet uien bedenken, dat er nog geen definitieve beslissing genomen is en dat voor dien tijd onmogelijk een be- sdui! ï/yi worden genomen, dat liet voorl id en, npmr niet-.zoo inaa-'.^tslenvy^ fj .^■■„''.v.iordjge segecrirg .raakt bmdiA niet zou*zijn aan té hesiieik iff "kórt samengevat','zegt de „Vor warls", ï-s de 'toestand zoo: De sociaal- demo, ratie slaat met enkele burgerlijke poliliei gereed tér verdediging én bescher ming van hel kabinel-Wirlh en zijn te genwoordige p-olilick. Zij wordt van vo ren aangevallen door het nationalistische Düïtschland en '111 den rug bedreigd door de beslissing in zake' Opper-Silezcë. Of zij in staat zal zijn lvaar positie le behöud-en, zal niet alleen afhangen van haar eigen vastberadenheid, waaraan het niet ont breekt, maar ook van de beslissing over Opper-Silezië. Valt deze zoo ongunstig uit als wij vreezen, da.11 behoeven wij daa-r- ,om den moed nog niet op le geven, maar wij -mogen ons niet verhelen, dat de toe komst ei' dan. zeer donker uitziet. feuilleton. Mar 4ieL is niet onmogelijk dat -op liet laatste oogenblik zich een kléin uitstel zal; voordoen. De stemming in Parijs. Naarmate de -dag nadert, 'waarop de uit spraak van den Raad van den' Volken bond intake Opper-Silezië le wachten is, ontstaat te Parijs sieeds meer spanning omtrent d»en uitslag. Thans signaleeren Rerlijnseihe correspondenten hel. gerucht, dat overlegd en gescharreld wordT tus schen Londen en Berlijn, hetgeen zou blijken uit de réis van von SHianier naar Berlijn en dadelijk weer tering naar Lon-' den. De correspondenten nemen aan. dat •do DuilS'cho regeer,big Downingstrêèt zon hebben te kennen -gegeven.-dat zij zal af treden indien de beslissing inizake Opper- Silezië niet ten voordeele van Duibch- land.isv Het ontslag zou voorafgegaan worden door een plechtige verklaring In den Rijks-dag, waarin WirÉlh zou pr-oles- teergn legen deze recintssclienai'is en liet verdrag van Versailles z-pwyeil ais de óver- ceniivonis'en van Wiesbaden zou opzeg.-, gen. op grond, dat Du.itschlandberoofd van Opper-Silezië, niet in slaat zou zijn, do aan Frankrijkbeloofde leveringen uit (e voeren. Tegelijk zouden de vertegen woordigers van handel, nijverheid en landbouw, die aam de Duitsche r ogee ring hun medewerking aan het herstel van Frankrijk hadden toegezegd, op die toe zegging terugkomen, civ-eiLeens ais protest tegen de bes-li s-s-ing van den Vb ik en bond. Een en ander zou gevolgd worden door monster-demonstraties, over het geheele D ui Lsche rijk. Men verwacht, dat- deze drbrgementen 111 Engeland gr-oolen indruk zouden maken. Voorlo-oipig bfepail-en de. Fransohe bladen zich -ertoe van deze geruchten m-ef- cliimg te marken. Men kan ech t er gcmaikkelrk co-insla toeren dat mén Lil Parijs niet veel hecht aan be weringen, dat men in Londen en Parijs niets weten zou van het verloop der be raadslagingen te Genève. De O'fi'icieuse „Peiit Parisien" verklaart eenigszlns zad- vendv dat men de uit Berlijn komende ge ruchten van een Eïigelscijie interventie om de üi l-spraak van den VoIkenboikl te be- ïnyie-pden, mag, 'öiïidift mei zoit'zijn aart 'le neniePt j dat Engeland, na zelf te hebben voorge stel! d, dat de zaak nctar den Volkenbond, verweren zou w-orderi, met zichzelf in. tegenspraak komen zou door thans op den Volken bond pressie le willen uitoefe nen. Men mag zich etiMe-r afvragen, seiwit de Pafijsche correspondent van -het ..Hb!.". ot de paibLiétke opinie in déze optimis tische meen.ng - deelt en of mten het hier met integendeel voor uiterst waaTschijin- ■lijik houdt, dal Engeland ondershands liet mogelijke, doet om door le drijven, dat de beslissing van den Vólkenib-on-d Diiitseh- land lie voor deelt zco a Is,, naar men Ir.eib algemeen gelooft, Llovd George ook ten tijde van het uilimaturn aan de Duitséhe regeering heeft doen beloven. Hel wan- Irouwen in dezen legen Engeland is zeker onder het publiek niet gering. In ieder geval echter noemt men liet ontoelaat baar. dat Duaf'sehfaiid chantage pléêgt floor.te dreig2n zijn venpnchlingen niet na te komen, die met Opper-Silezië niets hebben uil le slaan. De houding van den Oppersten Raad. Met bet rekking lot de verschillende be richten in verband met hét hangend ad- v.es aangaande Opper-Silezië; meldt Reuter, dat de positie aldus is, dat de ge allieerde premiers te Parijs hebben ver klaard, dat zij het ad vies van den Volken bond -zullen aannemen. Sindsdien hebben zij zich niet meer in deze quaestie direct of indirect gemengd. DE POSITIE VAN HET KABINET WIRTH. Zooals de Duilsehe rechlsche pers meldt IEH mumi. BlllliHTEi. Ü-E SCHEEPSRAMP IN Dl! FORTH OF CLYDE. De Fcriclil-eri over <lc noodlottige aa-n- varin-k, welke -d-c Rowan", Let passagiérs- sehip -dal den dienst GlasgowDublin ondéfhoudt, kort 11a elkander op dc Scbotsche kust met. twee schepen heeft gehad, beschrijven ontzettende loonceleu, die zich in het holst van den nacht heb ben afgespeeld. Om 12.20 uur, leen de passagiers zich reeds Ier ruste hadden begeven, kwam '11 diclite mist opzeilen, die oorzaak wasdat 't 12 knoopen loopen-de schip, kort na liet verlaten v;m dc z.g. Corse wal Poinl, in aaiivaring kwam m-el het Amerikaansche 's.s. .„West Coma-k". 'Hoewel de schokvrij hevig was, ontstond er niet de minste paniek aan boord. De hotsing scheen geen ernstige gevolgen le zullen hebben; niettemin gaf de kapitein last allen pas sagiers recMinggordels le verstrekken en die red'dingsbooteii in gereedheid te bren gen. Tevens werd het S.O.S.-sein gege ven. Alles wees er op dat het schip nog gered kon worden, toen geheel onverwacht een tweede aanvaring plaats had. Het is nog niet uitgemaakt of de „Clan Mal colm" ter hulpverleening kwam opdagen, of ter plaatse voorbij voer; in elk geval 'liep dit schip in volle vaart op de „Ro wan", die in drie minuten tijd zonk. Ditmaal ontstond er een hevige paniek op het schip. De passagiers, die de nog slechts ten deele gereed zijnde radddings- boolen niet tijdig konden bereiken, spron gen te water. Er werd om dé retldings- boolen gevochten, terwijl het water hel schip bi-nnengHil-slë. Tal van passagiers loon-den evenwel een sroote koelbloedig heid, o.a. een lersche priester, die de 011- g'elukkigen poogde le kalmeeren, en een jonge vrouw, die, staande op een vlot met schipbreukelingen, liederen zong om den. angst barer loigencoten te verdrijven. Aan boord 'bevond zich" mog .feet Southern Syncópa-led Orohestre, dal uit voeringen te Glasgow had gegeven en naar Dublin terug-keerde. Tal van zijn le den zijn omgekomen. Zoowel de „West. Co-mak" als de „Clan Malcolm" waren aanstonds bij het red dingswerk behulpzaam, terwijl de toege snelde torpedojager „Westl-er" met zoek lichten de plaats des-onfoeils verlichtte. Ongeveer 77 person-en werden gered; -naar men weet worden er nog 25 passa giers en leden der bemanning, onder wie -de kapitein van de „Rowan", vermist. YPEREN. De Engelsche bladen bevatten een op roep van maarschalk French tot steun van den Yperen-bond. wélke ten dioel heeft de 'herinnering aan den strijd in den sec- lor van Yperen, waarbij een kwart mil- Iioen Britten hel leven hebben verloren, levendig le houden.' De bond -hoopt door gitten in slaat le worden gesteld in den sector een soort tehuis op te richten, welks muren de namen zullen bevatten van alle strijders, die bij Yperen 't leven hebben gelalen, en waar tevens kaarten en andere gegevens ter beschikking zullen zijn om van de geschiedenis van den slag kennis te kunnen nemen. Voor hén, die eenigen tijd 111 de geteisterde streek willen toeven, zal het tehuis .gelegenheid lol overnachten bieden. De prins van Wales steunt French's oproep. HET SPOORWEGONGELUK BIJ PARIJS. Inzake feet spoorwegongeluk bij Parijs heeft de rechter van instructie thans ge kozen. de twee groepen van beambten, die schuldig kontdien zijn, n.i. die uit het seinhuis voor den tunnel en die uit dat daar achter. Hij -gelooft niet, dat het sein vanuit het eerste seinhuis door een onge- oorloof-iitn iruc weer is veilig gezet, maar dat de s-einwachter achter .den tunnel ge woon de lijn heeft gedéblokkeer-o-, zonder zich le Lebben vergewist óf dc trein in derdaad al gepasseerd was. Daarom is deze sein wachter thans gearresteerd. De socialistische bladen protesteeren daartegen zeer, zeggende, dat -deze man aldus de zondebok wordt voor de hoog geplaatste verantwoordelijke personen. HET WERKELIOSHEIDS- VRAAGSTUK. - Macnamara. de minister van arbeid, heeft een brief -geschreven aan de parle mentsleden, waarin 'hij hun steun vraagt voor de bespoediging der. voorbereiding van de tentoonstelling van hét Britsclie rijk in 1923. Hij verzekert, dat een vol doende waarborgsom zal worden verkre gen en hij vraagt den 'leden hun invloed aan te wenden opdat de arbeid terstond kan aanvangen, waardoor bij-gedragen word-t -tot de vermindering der werkeloos-, h-eid. Bij de opening van d-e nieuwe beurs te Manchester heeft -d'e Engelsohe koning niot alleen gewag gmaaikt van zijn be zorgdheid in verband met de werkloos heid, maar ook op het feit gewezen, dat de stapelinidus-trie dezer stad al haar grondstoffen uit -het buitenland betrekt en de overzeescifee markten noodig heeft om een groot deel der afgewerkte product-en af te nemen. Dit is typeerend, zeide de -koning, voor de onafhankelijkheid der. Britsche eilanden van d'en buitenland- schen handel cn voor dat internationale karakter van het moderne zakenleven, dat het onmogelijk maakt voor eenige groote fabriceerende of handeldrijvende gemeen schap om een geïsoleerd' bestaan of een bestaan, waarbij hel geheel in zijn eigen behoeften kan voorzien, te voeren. Zondagavond hebben Lloyd George en zijn echtgenoote aan Victoria Station te Londen liun dóciliter, j inevr. Car-ey, Evans, verwelkomd, die' met -haar kind terug kwam uil Iniddë, waar haar echtge noot als majoor dient. De grootouders .hadden hun jongste -kleinkind nog niet gezien en een groep mensclien, die op het perron bijeen was geloopen, toen men .hoorde dat Lloyd George d-aa-r was, juich te den premier ijarlelijk toe, toen hij zijrjp-, jongste kleindochter kuste. In ..Het Onderwijs," orgaan van de Vèreen-iging van Hoofden van Scholen' ■in Nederland, vinden we in een artikel over „-De nieuwe koers" de volgende uit spraak: j j, „Ondanks de nieuwe wet is hel met het lager onderwijs op h-el oogen'bllik een wanhopige chaos en ge kunt er ze ker van zijn, dal we nog verder in de richting van versplintering gaan. Ieder voelt dat. 1 De mannen van rechts waarschuwen niet minder luid voor het onbesuisd bou wen van bijzondere scholen als er linlks daartegen stemmen opgaan. De niéuwe onderwijswet heeft niet in één, maar in 'schier alle opzichten de middelpuntvliedende kra-chten ontketend en met uitzondering van de Katholieke, staan bijna alle schólen ,in heel hel land op haar grondvesten te waggelen." „Mei uitzondering van de Katholieke." Dat is inderdaad een getuigenis van die pen zin, zóo iaat hel „Kath. Schoolblad" hierop volgen. De Katholieke eenheid, een der hoofdkenmerken der Kerk, open baar! zich ook buiten de leer -in engeren zin, openbaart zich ook in al haar stich tingen. Do nieuwe onderwijswet geeft als van zelf door de doorvoering van het beginsel der gelijkstelling, aanleiding lot -oprich ting yan een groot aantal Scholen, onge- acht de waarborgen, die vereischt worden voor de stichting ervan. De practijk' toont dat maar al 1c zeer aan. En waar" liele- rogene bestand-deden nu een school irt 'hel leven houden, daar is er maar wei nig noodig om de wig er tusschen to drijven. - 7 Dat hij ons, Katholieken, dat niet liet geval is door de eenheid onzer organi satie naast de eenheid der kerkleer, is .wel een begrijpelijk feit, maar de erken ning daarvan blijft te dikwijls achter wege. Roman door MYRTLE REED. Vertaald uit het Engelsch door Hen- riëtte v. d. Waarden. 22 De groote pijnboom breidde zijn zware schaduw ver over aen kleinen kring uit en het maanlicht raakte lief- koozend het gelaat van tante Peace aan. Haar zilveren haar glansde met bovenaardsche schoonheid en haar kal me oogen gaven een teeaere beteekenis aan haar naam. Al degenen, die zij lief had, omringden haar, haar dochter Sn haar vrienden. „Nachten als deze, zef de dokter droomerig, doe'n iemand denken aan de sude sprookje'!-" Elven en feeën zijn geen onmogelijkheid als de maan zóó schijnt... Lynn keek den tuin in naar een ro- enboompje, waar een spinneweb in en avonddauw glinsterde, ..Zij zijn zeker niet onmogelijk, ant- °°r^e Lij, ik geloof zelfs, dat ze van- ikv n°8 hier Sjeest zijn, want toen vanmorgen naar mijn groenten ging b!aden°nd '6tS vreemcis tusschen tantetpVreemt^s m'jn i°ngen vroeg te Peace geïnteresseerd, wat ,,Een blaacije rozemarijn en een takja reseda, vastgebonden met een grashalm en van den dauw." „Wat vreemd, zei Margaret, hoe kan dat gebeurd zijn Rozemarijn, zei tante Peace, dat be- teekent herinnering, en reseda betee- kent hoop op liefde. Een erg aardige boodschap van een fee om in jouw groenten achter te laten." „Erg aardig, herhaalde de dokter goedkeurend knikkend." Iris vreesde, dat men het luide klop pen van baar hart hooren zou. „Wat denk jij er van, vroeg Lynn, zou het een fee geweest zijn „Natuurlijk antwoordde Iris met ge maakte onverschilligheid, wie anaers Toen viel er een stilte en binnenshuis sloeg het tien. Ze hoorden het duidelijk, en met een schok van herinnering haal de de dokter zijn groot zilveren horloge te voorschijn. Ik had geen begrip, dat het al zoo iaat was, zei hij, ik moet gaan, „Een oogenblikje, Dokter, zei miss Field, haar hand uitstekend, ik mag u wel eenige verfrissching aanbieden, voor u uw langen tocht onderneemt! „Iris?" „Ja, tante Peace." „Die koekjes, die wij voor de thee hadden er zijn er misschien een paar over en is er wat wijn „Ik zal eens kijken." Lynn volgde haar en ze kwamen spoe dig, terug meb de Royal Worcester schaal kwistig met koekjes opgestapeld, en een karaf met den port, die' aoor ge heel Oost-Lancaster bekend was. Met een glimlach op de lippen leunde de oude dame naar voren in het maan licht, met haar glas in de hand. De rand van een ander glas raakte het hare aan en de heldere klank van kristal scheen ver in den nacht te worden gedragen. ,,Op uwe gezondheid, mevrouw. „En op uw-geluk," 1 „Mogen wij ook op een liedje hopen; lieve miss Iris vroeg de dokteE." „Welke'?" Annie Laurie, als 't u blieft." Iris ging naar binnen en Margaret maakte een beweging als om haar te volgen. f Ga niet móeder, zei Lynn, laten we hier blijven." „Ik ben bang,, dat tante Peace kou vat." „Neen, lieveling, ik heb mijn sjaal." Laat ik nu dezen avond eens jong zijn, zonder vrees voor tocht of kou vatten. Het midden van aen zomer is gezond, en zooals Dokter Brinkerhoff zegt, zijn de goede feeën van avond aan 't werk. De ouderwetsche ballade kreeg dezen avond nieuwe beteekenis en frissche be koring. Verzacht - door den afstand, klonk de diepe alt van het meisje bui- tèngèwoon teeder en ontroerend. Toen ze buiten- kwam, waren de anderen stil onder den indruk van haar zang. „Een goede stem, zei Lynn, half tot zich zelf, ze moest les hebben.". „Iris heeft les gehad, zei tante Peace, met zachte waardigheid, en haar vrien den houden van haar stem. Wat zou ze nog meer verlangen „Roem, zei Lynn." „Roem is de liefde van velen, her nam tante Peace, en is daarom niet meer waard." Groote mannen hebben gezegd, dat. hij leeg is, en mijn klein meisje zal hier beter af zijn. 1 Zoo sprekende sloeg zij haar arm om Iris heen en zij gingen samen het huis binnen. Bij 4e stoep bleven ze even ■staan en Dokter Brinkerhoff zei goeden nacht. - „Het is volmaakt geweest zei miss Field, toen ze hem haar hand gaf. Als dit ,mijn laatsten avond was geweest, zou ik niet meer kunnen vragen, mijn mooie tuin, beschenen door het maanlicht, muziek en mijn beste vrienden. De dokter was aangedaan en boog zich diep over baar hand, die hij zacht met zijn lippen beroerde. ,,lk dank u, lieve Mevrouw, ant woordde hij zacht, voor den gelukkig sten avond, dien ik ooit heb doorge bracht." „Kom dan terug, zei ze vriendelijk, met een gelukkig lachje. De jaren liggen nog voor ons, ik ben pas vijf en zeven tig- Dien nacht, juist voor den dageraad werd Margaret gewekt door .de aanra king van een warme hand op haar wang. „Lieve Margaret, zei tante Peace zwakjes, wil je komen Ik verteer haast vaa koorts. XI. Sunset and Evening StarA) Dokter Brinkerhoff kwam 's mor gens, maar toen Margaret hem later ondervroeg, schudde hij treurig Jiet hoofd. „Ik zal mijn best doen, zei hij, dat is het meeste wat iemand vermag." Hij ging heen, gebogen en oud. Hij scheen sedert den vorigen nacht grijzer te zijn geworden. Vrijdag's ging Lynn als gewoonlijk naar Herr Kaufmann, maar hij speelde slordig. „Jonge man, zeide de Meester, waar om studeer je viool „Waarom herhaalde Lynn Wel, waarom niet „Het haalt niets uit, zei de Meester eerlijk." Ik kan ie' niets leeren. Je hebt de techniek en een vaste streek, je leest vlug, maar je speelt als een papegaai. Als ik zeg fortissimo, speel je fortissimo, als ik zeg allegro, speel je allegro. Je bent „ein" gehoorzame leerling, ging hij voort, en hij deed. geen poging zijn wrevel té bedwingen. „Wat zou ik meer moeten zijn vroeg Lynn." Je moet me niet verkeerd be grijpen zei de Meester vriendelijker. Jij kunt de muziek spelen zooals ze geschreven is. Als dat jou voldoet, is het goed, maar de groöten 'hebben meer gehad. Zij spelen om hun ziel te uiten, maar jij drukt niets uit. Lynn liep op en neer met zijn han den op zijn rug, vaag ongerust. Luister eens, ging de Meester voort, ben je wel eens bedroefd ge weest Waarover bedoelt U Dat komt'er niet"op aan. Natuurlijk, ik ben dikwijls verdrietig. Och, zuchtte de Meester, die het nomiddellijk vatte, je bent te jong, bet kan nog komen, maar jeugdzorgen zijn scherper, dan die van rijpere ja ren, er is maar weinig kans. De viool is. het nobelste van alle instrumenten; Zij, die verdriet gehad hebben spelen om de lijdende menschheid te ver lichten. Jij hebt niets te geven maar' het zou jammer zijn je fijne techniek verloren te laten gaan. Als je de men- schen wilt amuseeren, kies dan een ander instrument, neem „ein" banjo of „ein" harmonica 1) Uit het bekende „Crossingsche Bar" van Tennysn. 1 (Werdt vervolgd). 'I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1