f 2.— „ONS B-LA O5 ALKMAAR. - Telefoon: Een goed doekje. Fa. J. ASJES Ez. No. 2 ZANDBLAD a©cts ÜCHAU «tiCF Vm PER PUTT BS VLAM EINDHOVEN. Het Congres voor Sociale verzekering. BHH K-ilSSOeiAY§E 1 eh iff EiïZ 1534 eg«mrail»3 Kapitaal en Reserve f 19.500.OOO.— Handel en Nijverheid DE VSOOL. „u begrijpt het niet, zei ze met ge forceerde kalmte, maar u zou 't wel be grijpen, al-s het Lynn was. u zou niet Iers. ■.151 pi 1*1.9.30 i -.7 106 1*7 J/s 55 132 IC4 3»9 Vs 75 I 359 I r-r 399 rsA '33 25 267 "72 IJii," U1'. 40—5.70, 2e soorl J 3.10 90, wjtle üouf ort f 12.8t 7 40 per 100 3.30—8.70, lingen f 3.30, le soort t' 3 :1e nep f 7.40 -7 40, uien n f 3.20—5 90 roode kool, -100 KG. gele 14.250 K.G. aardappelen, ,G. 'gele nep, )E, gen le 13 Oct. F 77.40, uien 2 906, gele kool f 2.50—: .10, kroten 16, eigen liei- f 6.10—6.30, uwe aardappe- f 3—3 60, soort f 10.90 - per 100 st.; bos. i Oct. Uien 106.60, nep -5.90, gele kool -3.20, wortelen <b Oct. „De Een- ipelen 133.95, 22.80, 2e srt. 0 SO—2 90, witte kool f 1.10—3, slabooiien f 6.80 4.20, kleine id. lalion), 13 Oct. appelen blauwe 703.85, kriel groote gele uien .803.20 per b.; 2526.50, '2e srt. 52 per 100 st; gele kool f 1.20 504.25 per 100 10.5020, kleine tuksslaboonen 15 K.G.); augur- 1 13 ct., grof 11 et. Q,. K. Markt- mrdappelen bra- f 1.60—2.05 per 0.90—1.46, witte de kool f 1.60 groole gele vfleu. f 1.35—1.50 per, teiling. Spinaziio andijvie IO/2 ct. 19.20 per zakje ooi 10Va ct. per r zakje; bloem- ,ukwortelen 16 iclen 7Va ct peff per, K.G.ap- postelein 10 ruilen 15 ct pes l. per poaidsla per k.g.snijbo»- rooda kool P&ij No. 309 ÏATLRDAG 15 OCTOBER 1921 NOORD 14e JAARGaNü AGBLAD Abonnementsprijs: Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad 0 60 f hooger. f 2 85 ADMIMSTRATJE No. 433 REDACTIE No 833 Advertentieprijs: Van 1 5 regels f 1.25; elke regel meer f 0 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60 Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 50Q,—, f 4QQ,—t 2Q0,—f 100,—, f 60,—, f 35,—, f 15,—. Van ochtend vonden wij bij onze post een blauw gekaft brochuurtje van van veertig bladzijden, dat wij maar meteen met een stevig woord bij onze lezers èn lezeressen willen inleiden. Ook lezeressen; 't gaat namelijk over politiek, over ie aanstaande verkie zingen; en ook de wouwen hebben daarbij tegenwoordig als kiezeressen direct belang. Het boekje draagt tot t.tel: „Ge wogen", is van de hand van den be kenden Katholieken priester Paul Goulmy en wil zijn een waarschuwing en een aansporing om bij de aanstaan de verkiezingen van 1922 een eens gezinde, krachtige Katholieke partij te vormen, omdat anders net landsbe wind in handen zal vallen van dc linkerzijde en vrijheidsbonders, soci alisten en communisten onderling zul len moeien uitvechten, hoe Nederland zal worden geregeerd. Nu heeft het boekje van den Wel- Eerw. Heer Goulmy voor: 1ste dal het zoo tijdig verschijnt en 2de dat het uit propagandistisch oogpunt bijna uit sluitend positief materiaal levert. Het grootste deel van dit werkje rs n.ml.^ gebruikt om dc balans van het rnini- sterie-Ruys de Beerenbrouck op IC maken. Én wanneer men in den kern- achtigen vorin, welke dezen schrijver eigen is, ziet opgesomd, wat dit 4de christelijke kabinet in drie jaren tijds heeft tot. stand gebracht, dan moet men eerbied voor zooveel gewichli- gen arbeid gevoelen. Ons trof vooral de wijze, waarop deze schrijver de punten heeft behan deld, waarop de tegenstanders bij de komende verkiezingen hun voornaam ste pijlen zullen richten, nml. het bewind van den afgetreden Minister van Financië% mr. de Vries en de voortvarendheid van Minister Aalberse. Na een korte beschrijving der schit terende carrière van. mr. de Vries vóór diens ministerschap, schrijft Paul Goulmy: „Wit dat nu zeggen, dat wij in mi nister de Vries alles moeten loven en niets mogen afkeuren? Wel neen! Maar de kritiek moet een redelijke wezen en rekening houden met aüe omstandigheden, waarin deze Excel lentie verkeerde. Die omstandigheden nu waren zóó, dat wellicht geen financiën-miniister misschien mr. Treub met en na Bei-tling uitgezonderd voor eene taai stond als hij. Ik zeg: met en na Bertling. Immers de linksche Ileeren mogen niet vergeten, dat zij eenmaal een minister van Financiën naar vo ren schoven, die in Augustus 1914 onmiddellijk onder voogdij van mr. .Treub kwam en daarna, zich incapabel voelende, aftrad. Wij nemen dat hun niet kwalijk, maar dan moeten zij ook nu redenen willen^ hooren en niet alles afkeuren. Bovendien mag niet verge ten worden,, dat thans aan den minis ter van. Financiën, mr. de Vries, verweten wordt, wat iedereen zes jaar lang, n.i. van 1914—1920 tot liet: uit geven, alsof wij rijker waren geworden in stede van armer. Immers het valt nu wel niet meer te ontkennen, dat de zoogenaamde welvaart dier jaren niets anders was dan een schijnwel vaart. Van af Augustus 1914 verarmde de wereld, ook Nederland, eiken dag, maar het scheen, alsof haar welvaart toenam. Eerst sedert einde 1920 breekt het besef van het tegendeel door en mr. de Vries ondervond van de keil- RMTÜÏGFABRiEK - ALKMAAR GROOTE VOORRAAD RIJTUIGEN en W^GEI^S Levering onder garantie Prijzen uiterst (aag terende meenöigen de eerste gevol gen." En de velen niet enkel liberalen! die op Minister Aalberse's voort varendheid afgeven, als zou daaraan het grootste deel der heerschende ma laise moeien worden toegeschreven, krijgen dit te hooren: „Velen zullen zijn werkkracht waardeeren, maar de producten daarvan niet bewonderen, omdat zij n.i meenen, dat de Staat le veel verzorgt, te veel regelt.Welnu. tot hen zeg ik: op liet gebied van onze arbeidswetgeving was een niet te mis kennen achterstand, ten dee'e stagnatie tengevolge van liet niet uitvoeren der Talma-weltcn door iiet Ivabinet-Cort van der Linden. Die achterstand dien de ingehaald, die stagnatie moest op houden. Eu vandaar dat onwillekeurig eene cumulatie van wetgeveuclen en uitvoerenden arbeid ontstond. Daarbij kwam, dat 'smcnselien geest sedert 1914, vooral sedert 1918 niet weinig veranderd was, en hoe men over dien geest nu ook oordcele, hetzij men hein prijze of lake, er moest gezorgd wor den, dat het streven van dien nieuwen geest binnen de perken van gezag en orde lot een behoorlijk rcsulLaat le'.d- de. Welnu, wanneer men niet deze praktische overweging voor oogen het werk van minister Aalberse beziet, dan zal men ontwaren, dat hij aan dien tijdgeest geofferd, maar er 'niet le veel een geofferd Ijeeft. Meer nog, men zal duidelijk zien, dat de minister met de omstandigheden wel degelijk reke ning heeft willen houden, ook als hij daarvoor zijn plannen» ietwat wijzigen moest," Ziedaar enkele zeer juisie opmer kingen uit dit uitnemende hoekje. Moge het spoedig in veie handen ko men en dc enkele verschijning er van een waarschuwing zijn voor onze poli tieke voorvechters, dat de tijd der verkiezingspropaganda is aangebroken; dat er geen dag meer moet worden uitgesteld. Slotvergadering In do slotvergadering van Woensdag die om 2 uur begon gaven zich 14 debatters op, zoodat mot hst oog op den beperkten tijd en omdat in deze vergadering ook aan de orde moesten komen do referaten over medische zorg en voorzorg slechts vijf minuten konden worden toegestaan. Mejuffrouw GKROENEWEG uit haar. afkoer en weerzin tegen den kinder toeslag. De heer HEPPELEK, een lid van de moderne arbeidersbeweging, poqgt dé loontheorie van Prof. Aengenont te be strijden; spr. praat echter volslagen langs het betoog van den pras-adviseur heen en orakelt over do uitbuiting der werk gevers. Spr. getuigt herhaaldelijk, dat hij zal probeeron te eindigBn, maar kan geen einde vinden. Ten slotte applau- diseert do vergadering hem weg. De heer POTHUIS bestrijdt ook hel prae-advies van Prof. Aengenent en vraagt, of prof. Aengenent het kapita listisch sielsel behouden wil, ja'dan neen. Hij vraagt verder, of prof. A. f 50 of f 60 een rechtvaardig loon vindt. De heer KBMPERS, burgemeester van Harderwijk, zegtdat er een geheime acctie gaande is tegen het vrouwenkies recht en een niet geheime actie tegen den acht-urigon arbeilsdag. Mevr. W. WYNANDS—FRANCKEN zegt, dat het standsargument beslist geen gewicht in de schaal mag leggen bij het toekennon van kindertoeslag. Zij weidt verder uit over da slavernij van de vrouw, die volgens het christelijk be ginsel, onderdanig moet zijn aan den man. Mr. HEER,KENS TIHJSSEN erkent eerstens dat er in het referaat van Mevr. Boissevam-Pijnappel veel goede dingen staan. Het bevat echter ook groote in consequenties, zoo ten opzichte van het Nisuw-Maltbusianisme, waarbij de prae- adviseuse hinkt op twee gedachten. Zij veroordeelt het en veroordeelt het niet, De heer MTCIIIELSEN, voorzitter van den Raad van Arbeid to Haarlem, rnaokl een vergelijking tusschon de prao-advie- -zen van Prof. Aengenent en Mevr. Bois sevain. Hij spreekt van twee renpaarden, die 1000 Meter draven. Twee honderd meter lang blijven zo b:j elkaar; maar na 200 M. ,»"b"] jjlifc niövu. Bois^ëvam R^aaiï" en Prof. Aengenent draaft door. (<Groo- te hilariteit.) Voortgaando betoogt spr., dat Prof. Aengenent veel moer voor dsn arbeider in uitzicht stolt dan mevr. Boissevain. Hij bestrijdt vèiiïer verschil lende zinsneden uit het beioog van mevr. Boissevain. De heer VAN DER MEER brioogt dat het do plicht van het grootbedrijf is georganiseerd de groote gezinnon to hulp te komen. Dr. SCHUTTE, Directeur Vin den Ge neeskundigen Dienst in Utrecht, bestrijdt liet prae-advies van Mevr. Boissevain op verschillende gronden. Het groote ge zin, dat in behoeftige omstandigheden verkeert, moot zich zelf maar redden, aldus mevr. Boissevain. Neen, aldus de bater, de praetijk wijst uit dat er werke lijk wat anders gebeuren moet: Er moet steun verleend worden. En diésteun wordt, dat heeft do praetijk aan spr. getoond, absoluut niet als 'neerdrukkend gevoeld.. Geef do g rooie gezinnen moer ruimte, meer licht, meer voeling, moer loon en de sterfte, zal dalen. De heer DEKICER, voorzitter van het Aig. Ned. Vakverbond, maakt enkele op merkingen naar aanleiding van het prae- advies van Prof. Aengenent. Hij betoogt, dat het loon gedrukt wordt doer liet kinderioesiagst bel en daartegen verzet spr. zich als vakveresnigingsmsn. De heer NOORDIIOF betoogt, dat van kindertoeslag wei d"g lijk loondruk ii te vreezen. Met buitengewone heftigheid zegt spr. vorder, dat wij de trusts moeten gaan kapot maken, waarbij hij blijkbaar vooral de firma Philips op liet oog heeft. Spr. wekt den indruk, doorzijn geweldig armgezwaai, met die ka.potma- kerij al bezig te zijn. I)o heer KRUITHOF verschijnt op 't spreekgestoelte. Er heeree.lit eonig ru moer. Toch komt de heer Kruithof rus tig aan het woord en bestrijdt enkele punten uit het betoog van mevr. Bois- sevaiit. Als vporzitter van het Cari-tdijk Nationaal Vakverbond verklaart spr. zich vóór kindertoeslag. Ais z:jn tijd (5 mi nuien) om is en de voorzitter he n daar aan herinnert, getuigt sp'. met vel na druk dat hij Christen is en dos gehoor zaam aan de leid ng. Ilij zd dis, al had hij nog veel te zsgg m, onmi Idelüj k ein- dben. (Geiich). Congres soc. v.erzeke, mg. Dc heer PEEDOK zogt, dat als er een fijks-kindertoes'ag moet komen doze niet alleen- aan icontrekkendon, maar aan icderemi meet wordsn gegeven. Spr. zet een vijftal stollingen op, waarmede hij do ongewonscl-tneiid der instelling van een kindertoeslag-fonds li co i aan- te teo- ïsen. In een dezer stellingen beweert spr. dat het instellen' van een rijkskindertóe- slagfends de grondslag is van het com munisme- of Van de gereglementeerde- slavernij. IDe repbliehcn. Op den bodem van alle politieke en sociale, vraagstukken ligt de theologie d.i. de levensbeschouwing die men is toegedaan, aldus leidt prof. AENGE NENT zijn verdediging in. Als echter iets is komen va-1 te i t ian op dit congres, dan is het wel het groot verschil vsn levensbeschouwing en dat maakt dat men zoo moeilijk tot overcon- stqmmicg zal komen. Op de eerst: pilot: is dit -gebleken uit h -tgeen de heer. Pct'.ijïs Jieoit gevraagd. Cnler een rechtvaardig icon ver. tiat- men 'datgene wat. een arbeider toekomt ooi behoorlijk te kunnen leven. Hoeveel, dat is in cij fers .-uitgedrukt kan spr. niet zeggen, u-N, ook da heer Pothuis kaïn dat niet, "dok -fiigf al zon men leven in o m cnl- tdctivistischen staat. Het spijt spr. dat niemand der de baters hem heeft aangevallen op 'een der vijf stellingen die door ham zij:i ont wikkeld, alleen heeft hij vernomen dat een kindertoeslag hot grondtoon zal druk ken, maar conig bewijs hooft hij daar van niet vernomen. Zeer Msrscht merkte de praeadviseur.de hoer Dekker op, dat aan het stelsel van kindertoeslag toch niet inhaerent is, dat de Lonen worden gedrukt, al zou een categorie van werk gevers er co'.c misbruik van maken. Spr. begrijpt niet dat de mannen van het N. V. V. en da moderne vakbewe ging hier komen beweren, dat zij ta zwak zuilen blijken om het grondtoon op peil ie iionlen. Op grond van de fei ten heeft spil-, in zijn referaat een ge zin van 2 of 3 kinderen aangenomen. Vroeger waren de verhoudingsgetallen anders en spr. kan het niet hclpc-h dat die getallen veranderen. Het rapport van den R. If. Centraion P.aad van Bedrijven dat d or den heer N ordhof in debat is gebracht, houdt in punt 7 iets anders in dan debater inosnt en het behooit in het, geheel niet be treurd te worden dat hot punt niet werd aangenomen. Met liet uitsnreken der hoop dat ook lit congres zi;ii mogen bijdragen om een goede regeling .Je treffen in deze moei lijke materie eindigde de Zoereerw. re ferent zijn vaak dcor bijvalsbetuiging onderbroken pleidooi. 0 Mevr. £OI£SEVAÏN-PYN.APPEL be schouwt het werk van de vrouw Lel huis als haar eigenlijke taak. Kacsfcor ALKMAAR BREEDSTRAAT 1ï GarrespsndonSschap HOORN GROOTE NOORD Ü40 Direct.: K. VAN NiENES Jr. Os-euSieSsra, Beposïüo's, £Lan- eit Verkoop van ElfecScn. ALLE BANKZAKEN. Spr. beschouwt het voorts ais een recht van de-vrouw, om, wanneer zij. van oor deel is, dat er geen kinderen, ter -we reld moeten komen, het ter wereld ko men van kinderen tegen te gaan. Kindertoeslag beschouwt zij als een ramp voor de samenleving. Zij houdt vol dat de steunverloening verslapt. Mensohen, die eenmaal steun genie en, steunen daar op, zij 'verslappen, zij be effen niet meer hun verplichting om voor zich zelf te zorgen. Niet doc r'hulp op lo.»n in aar doo ver betering van de maatschappelijke toe standen moet cr redding komen. Inmiddels was de vergadering tot een ICO personen- gedund, toon op Medische zorg en voorzorg aan dc orde kwamen. Dr. P. H. VAN EDEN leidde dit on derwerp als volgt in.' Hij stelt de volgen-dc vragen: ie. Wat is in geneeskundig oogpunt in de sociale verzekering gewenscht? 2e. Op welke wij ze behoort belgeen ;wenschelijk geacht is,, uitgevoerd te worden? Op medische Trond-eh, zoo betoogde in lei-der moet elke toeneming van bel getal der verzekerden wordfcn toegejuicht. De opleiding van den geneesheer voor de laak. die hij bij de uit voering, der sociale verzekering, le verv-u 1- en heeft, laat Volgens inlekk-r nog veel te wenschen over. Ted b'1 hoeve der sociale ""verzekering $pu .e^i uitbreiding kunnen gebracht worden ib hel les program der universiteit-en. Wat de geneeskundige uitvoering der ongevallenverzekering betreft, slaat ons land aan.de spits, hoewel het volmaakte nog niet bereik! is. Vele verzekerden loo- nen m-eer belangstelling in het bedrag der rente dan in het herstel cn zoolang dal het geval blijft, zal bet vertrouwen., lusschen patient en arts daar schade van ondervin den. Aan bet slot van zijn pracadvies stelt inleider de vraag of niet een algemeene Geneeskundige Dienst, losgemaakt van de verzokermgslioham-en, zou kunnen wor den tot stand gebracht. Het geneeskundig element toch is. volgens spr. aan het Mi nisterie schaars om niet te- zeggen, in 't geheel niet vertegenwoordigd. Een afzon derlijke Medische Dienst zou aan het De partement medische voorlichting kunnen geven, die in veel gevallen van groot voordeel zou zijn. Verschillende stommen gingen op om de behandeling van dit punt niet verder voort le zeiten daar zij wegens deii wei nig beschikbaren tijd slechts zeer opper vlakkig kan zijn. Slechts drie debaters hadden zich evenwel opgegeven en het bestuur besloot daarom de vergadering nog een uur voorl le zeilen. De heer DTJYS, die hierop het eerst bel woord, verkreeg bestreed de cijfers van den beer Postkuma aangaande de- kosten der administratie, van particuliere fondsen en de Rijksverzekeringsbank, Spr. noemde het ontoelaatbaar dat de heer Poslhuana de cijfers van beide instellingen naast elkaar ze lie, wijl de Rijksverzeke ringsbank geheel ander werk doet dan de instellingen van den heer Poslhuma. Geen enlkel orgaan betoogde hij in ons land is le vergelijken met de Land- en Tuinbouw Onderlinge. Dr. KORTEWEG betoogt ook dat de geneeskundige dienst builen de politiek moet blijven. De bestrijding van de tuber culose is opgedragen aan 3 inspecteurs, die geen geneeskundigen chef hebben. Zij staan rechtstreeks onder liet Ministerie. Spr. vindt" dat een groole fout. Dr. Hefting, voorzitter van den Verze keringsraad in Arnhem, drukt er zijn spijt •over ui f, dat de Hooge Raad van Arbeid niet besloten heeft over te gaan tol in voering van de Ziektewet, die klaar voor ons ligt. Wij moeten ons niet tevreden stellen, aldus spr. mei een wissel op1 de toekomst, dus een afzonderlijk Departe ment van Volksgezondheid of een afzon derlijke afdeeling, maar bouwen op wat we hebben. Door de beide praead-vkeurs werd hier op kort van repliek gediend. Sluiting van 't Congres. De voorz. Mr. WERKER, drukt er iijn spijl over uit, dat het laatste onderwerp zeer onvoldoende is kunnen behandeld worden. 800 personen hebben aan dit Congres deelgenomen Zeer velen' vertegenwoordigden belang rijke gro-epen uit ons' volksleven. Spr dankt nog minister Aalberse vóór zijn aanwezigheid o.p den eersten cfag, ook bij het nxeer gezellig samenzijn aan liet diner Het bestuur houdt zichvan één zaak overtuigd, namelijk, da' het in de 'keuze -der prae-adviseurs bijzonder geslaagd is. Een hartelijk woord van daitk richl hij daarom tot de dames en hceren, die als inleiders hebben willen optreden. 49 personen hebben op dit Congres bel woord gevoerd. Een. chaos van meeningen 'is naar voren gekomen. Maar hetvas nöodig, dat deze zaak eens voor het forum der publieke opinie werd gebracht. Er niag veel verschil van meening, er mag belangenstrijd zijn, toch is het mogelijk geweest de dingen zakelijk te bespreken, zonder dat de golven over de keerdam- men geslagen zijn. Spr. hoopt dat dit Congres een nuttig resklu moge leveren voor het Noderland- scbe volk (Applaus). Dr. VAN EDEN bracht nog fader in stemming hulde aan den voorzitter voor zijn leiding Daarna slöol de Voorzitter dit Congres. EÉN MOOIE OPDRACHT. Aan de N.V. Hollandsche Constructie** werkplaatsen te Leiden heeft, voVrens het „Vad.", de regeering van LéMarfd opge- dagen, de herstelling van 'de snoorweg- oever-verhindir.g over de Aa b:' ÏTl&cr- bingshof op circa 15 K.'MVan R ga Aan de herstelling van dep onderbouw is reeds -begonnen. De bovenbouw, hes-aat uit 6 vaste bruggen van circa 45 M. spanning elk cn een electrische dra uhrug van 26 M. Van herstel van de tijdens den oorlog opgeblazen bruggen is afge zien. FEUILLETON. 25. triompheerend, maar dat reeds angstig uuziet naar het onvermijdelijke einde De^ een of andere „vriend van de fa milie neemt dan in den regel de hon neurs waar. De .bezoekers worden be- rnet 8r'ezelige bijzonderheden en IJselijke beschrijvingen der- worstelende ziel, die haar kluisters verbroken heeft. Men vertelt ons, hoe de anderen „er onder zijn, toen ten laatste de zeilen waren gespannen voor de reis, die op i'e®n kaart ter wereld staat aangegeven. In de donker gemaakte kamer, waar Zoo stram als een soldaat onder Roman door MYRTLE REED. Vertaald uit het Engeisch door Hen riëtte v. d. Waarden. De Wanklank. tante Peace lag, stond Iris van aange zicht tot aangezicht met de grootste smart in haar leven. Was dit dan het einde Was alles nu voorbij Koud als sneeuw, als onbarmhartig marmer grijnsde de Dood Iris tegen, zooals ze daar stond met die stomme vraag op de lippen. Voorzichtig raakte zij het was- sen gezicht aan. De vurige vlammen brandden daar n,et meer de koorts was verdwenen. Door het huis klonken aanhoudend (Nempte voetstappen. Van al de ellen /•die de Dood onmiddellijk meebrengt ratv ,?in^el°oze processie, die „sym- 1komt betuigen, die komen vra- Li e °°k '1U'P kunnen bieden, haast ergste. Oppervlakkige kennissen, liet kén fiiA 'ernauwernood °groet, verbre- ko'mt palen als de Overwinnaar Ai.' ,'iet bioote nieuwsgierigheid, of?e besten van ons beheerscht, - et 'even, van het oogenblik nog commando, stond Dokter Brfhkerhoff in de hall. „Neen, Mevrouw, zei hij dan, Ukunt mets doen, er is voor alies gezorgd, ik zal Mevrouw Irving en Miss Temple zeg gen, dat U er geweest is. Ja, we ver wachtten het wei. Ze stierf kalm zon der pijn. Morgen om vier uur. Dan weer Dank U, u kunt. werkelijk niets dóe% maar het is hee! vriendelijk van u. De dames zullen dankbaar zijn voor uw medegevoel. Wie moet ik zeg gen dat er geweest is „Iris, smeekte Margaret, ga nu mee. Het meisje schrikte op. „Ik kan niet, antwoordde ze dof." „Je meet meegaan, lief kind.— kom in tnij'n' kamer." Tegen haar wil liet Iris zich meevoe ren. Slechts oppervlakkige ontroering wordt verlicht door tranen. Het is de ziel, die weent, als de smart, in grijze kleederen gehuld, daar zwijgend bin nentreedt met het voornemen te blij-J toelaten, dat ik van hem scheidde, ais ven. Maar men verbergt het, zooals de j Lynn daar neer lag, in plaats van tante Spartaan de bloedende wonde in zijn Peace, stoor mij dus niet meer. borst verborg. „Lief kind, zei Margaret, mijn hart doet pijn om jou." „Zij was alles, wat ik had", fluisterde Iris." „Maar niet alles wat jé hebt. Lynn en ik en Dokter Brinkerhoff wij moeten wat voor je zijn. „Hebt u wel eens geleden om iemand, die stierf vroeg Iris, met haar wanhopi ge oogen op Margaret gevestigd. De oudere vrouw schrok voor deze vraag terug. Ze wilde huichelen, maar men veinst niet in tegenwoordigheid van den dood. „Niet zooals jij lijd, antwoordde zij mijn moeder brak mijn hart. Ze scheid de mij van den man, dien ik liefhad en dwong mij een ander te trouwen, dien ik alleen achtte. Toen mijn echtge noot stierf was ik vrij maar het was te laat. Toen mijn moeder stierf stierf zij zonder vergiffenis. „Dan begrijpt u het ook niet." „Jawel, Iris, ik begrijp het." Bedenk toch, dat ik haar óók lief had. „Stel u eens voor, dat het Lynn was?' „Lynn riep Margaret, met witte 'lippen. Lynn Groote God, neen iris lachte hysterisch. Zij ging weer ter'ug naar de donkere kamer, en sloot de deur. Lynn doorkruiste doelloos de gangen. Den heelen tijd had hij den afkeer van een jong, gezond mensch gevoeld voor ouden en zieken. Hij was onbewogen, al leen deed de zwoele atmosfeer in het doodenhuis hem af en toe sidderen. Hij wou dat het maar voorbij was. Hij voelde een vreemde verwijdering van zijn moeder. Haar oogen waren rood, en, echt mannelijk, was hij bang voor tranen. Ook tusschen Dokter Brinkerhoff en hem was een diepe kloof. Zijn vingers jeukten om viool te spe len, maar hij kon niet studeeren. Het zou tante Peace nu niet storen, maar het paste niet bij de situatie. Bijtden Dokter gaan studeeren viel ook buiten beschouwing. Hij glimlachte bij de gedachte aan de praatjes, die zich als een loopend vuurtje door Oost-Lancaster zouden verspreiden, als hij het waagde daar te gaan spelen. Maar b'ij Herr Kaufmann Zijn ge zicht helderde op, en met een karakteri stieke impulsie haastte hij zich naar be neden. Dokter Brinkerhoff stond nog in de hal!, misschien een beetje vermoeid, maar de kalmte was als een masker voor zijn geziekt gespannen, 't Viel Lynn op, hoezeer hij was veranderd. „Mijnheer Irving, zei hij schor, gaat u uit „Ja, antwoordde Lynn, naar Herr Kaufmann. Ik kan hier niets doen,voeg de hij er verontschuldigend bij. „Neen, zuchtte de dokter, niemand kan hier.nog iets doen, maar wacht een oogenblik. „Ja?" antwoordde Lynn op vragen- den toon. Hebt u een boodschap „Het is mijn boodschap, zei de dokter waardig." Zeg hem, dat er nog geen muziek is voor morgen en dat ik hoop dat hij korrit. Denk er om er bij te voegen, dat ik het vraag. „Ik zal het woordelijk overbrengen." Lynn verwijderde zich kalm van het huis, ofschoon de buitenlucht, die hem tegenkwam en het gras onder zijn voe ten de gedruktheid van hem wegnam en hem- vooruitdreef. Dokter Brinkerhoff keek hem na met vochtige oogen. Een onoverkomelijke kloof van jaren scheidde hem en Lynn- een onmetelijke golf, die geen macht ter wereld kon doen verdwijnen. O, ais ik alles eens op nieuw kon doen, zei de dokter tot zich zelf, als ik mijn verlo ren jeugd terug had en als ik niet bang was geweest, dan zou alles er nu anders uitgezien hebben. Margaret zag hem gaan, van uit haai raam boven, en ze voelde een beklem ming in haar hart, alsof er onbarmhar tig een ijzeren band om gelegd wercT. Toen ging er een zucht van v -heining door .haar heen, omdat het tante Peace was en niet Lynn. Iris had hem ook het huis zien verla ten, ze bemerkte, dat hii bij was weg te komen dat alleen de vorm hem be lette door het hui? te holten en ie flui ten, zooals zijn gewoonte w<?,3. Vr.n het begin af 'had ze geweten, -dat. het hem niet aandeed. „Hij heeft geen hart,,zei ze tot zich zelf. Hij is zoo koud ais ate tante Peace nu is. Een verfijnde pijniging hield het meisje meedoogenloos omvangen. Vr.r.g gevoelde zij dat er ééns een verandering moest komen, dat het niet altijd zoo voort kon duren. Eens moest h'et ophouden, en iedere, vlaag van droef heid zou haar minder pijn gaan doen. Met een zeldzame nauwkeurigheid wist ze ook dat niets ter wereld ooit meer het zelfde zou zijn dat ze de scheidslijn overschreden had. Men bereikt haar, als een luchthartig kind en els men haar overschreden heeft is men een vrouw. (V/ordt vervolgd A

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1