Het instituut Middenstands- adviseurs. JfVan <ien Berg; Geert sprake ran!), zoo goed ook mag KoJiihek bij ons -komen, wijl hij het anarchisme in <Ie Tweede Kamer propageert. Waarop echter de lieer Kölillhek vanaf de perstafel gemoedelijlk «interruimpeerde: „Maar thij doet het niet, hoor!" Het werd intnsschen steeds rumoeriger. Aan het comité werd verweten, dat het optrad als priesters, als ziele-lierders. partijbonzen, werd er geroepen. En de heer Krets: „Hier Iieersdht de geest der (bourgeoisie. Het proletariaat heeft op de ismnenstetling van 't congres geen cent in vloed gehad, 't fe weer, als altijd, van bovenal gedecreteerd door een comité dat r* ««lit. Zoo gaan wij naar We geestelijke verd 'De Voorzitter poogde vergeefs de orde 6 ^'en rtep: Slemm-en, s terti an en. Waarop een anarchist, die blijkbaar de sprang-variatie zelfs in zijn onder-be- v usl.z2j.ji hoi* niet had meegemaakt, ver- on-twaard-igtd nitóep, dat nedlilig-eaarde anarchisten ïwet stemmen niog.cn. Zoo werd nog hoogst genoeglijk een poosje door ged'abatcerd, totdat Alibentde Joflig met zijn stentor slem er een eind aan maakte, door uit te loepen: Is dat hier ecu heibel en een Jan Klaassan Als johii je gezicht niet houdt, ga ik dn de daiinen liggen.... Toen hielden ze »:dh wat kalm. En het hnjkt, dat ook anarchisten zich buigen voor iemand die Hink optreedt. Uit Limburg wordt aan de Msb ge schreven: Op dc Slaa Isfeegroo-'tin-g komt dit keer niet voor de post voor het instituut Mid- densilïmdsnrtviseurs en het ligt in de be doeling van den minister van L., N. cn H. „ter wille van de bezuiniging" dit insti tuut op te heffen. 1 Bezuiniging is goed, is plicht zelfs, maar worciit al tc vaak daar gezocht, waar die niet moei gezocht worden. Voor den middenstand, wordt toch a! Weinig genoeg gedaan, daar kan en mag niet bezuinigd worden en vooral niet door de opheffing van een instituut dat zoo veel diensten aan den middenstand be wijst als dat der Middenstandsadviseurs. Tegenover het groot aantal consulenten OiP gebied van landbouw en veeteelt en ■zuivelbereiding, beschikt de heele Necler- ïandschc middenstand over drie Midden stands© dvisenrs on ten .deele over drie Nijverheidsconsulenten en toch heeft de middenstand den zwaars ten strijd te strij den en dus :de meeste hulp en voorlich ting noodig. Dat de middenstandsorganisatie, althans zeker in de drie Zuidelijke provincies blij ken gaven, het instituut Middenstandsad viseurs onmisbaar te achten, daarvan ge tuigen de uitspraken in diverse ^ergade- ïingen en de telegrammen en adressen 9an de overheid gericht. Ook uit onze provincie werd in fele- frammen cn adressen op het behoud van eit instituut Middenstandsadviseurs aan gedrongen door den R.K. Limhurgschen Middenstand, door het Bureau van Ad vies voor den Middenstand in Limburg, en door de middenstandsvereenigmgen te Weert, Venlo, Roermond, Heerlen, Maas tricht enz. aan den Minister van L., N. en IE, aan den voorzitter van den Mid- 'denslandsraad, den voorzitter der R. K. Kamerclu-b en aan diverse Kamerleden. We Iiopen, in het belang van den mid denstand iti het algemeen, dat de Regee- ïing een willig oor zal verleen,en aan deze verzoeken, opdat dit zoo nuttige en noo- dige instituut aan den middenstand zijne diensten zal kunnen blijven bewijzen. mmmimmm nieuws; DE DURE STEENKOLEN. Dinsdag heeft do voorzitster van cle kfdeeling den Haag van de Nederland- Echo Veroeniging van Huisvrouwen, ■mevr. van Braam Houckgeost en 't be stuurslid mej. Blaauw een onderhoud ge had met burgemeester Patijn over de duro kolen. Besproken werd 't voorbeeld jdat B. on W. van Amsterdam hadden 'gegeyen hl dezelfde aangelegenheid in lie hoofdstad. De burgemeester heeft toegezegd de zaak te onderzoeken en zijn medewerking beloofd. NAAK HET VADERLAND TERUG. In verschillende plaatsen van ons land, O.a. Deventer, Soestcrberg en Goldermal- jen, is men thans bezig mot het opgraven en naar frankrijk overbrengen van het stoffelijk overschot dor in het najaar van 1918 tijdens hun verblijf alhier overleden Eranscke 'vluchtelingen. DE „NIEUWE ARMEN." Eenigen tijd geleden is door Mej". Pels- ma naar voren gebracht een plan óm de „nieuwe armen" coöperatief te doen samenwonen. In een te Utrecht gehouden vergadering van belangstellenden in dat plan. werd besloten een voorloopig comité' te vormen, dat de plannen zal vaststellen ten aanzien van: le stichting van een bemiddelingsbu reau voor hen, die pension zoeken on pension aanbieden 2e het instellen van een onderzoek naar de mogelijkheid van rijkssubsidie voor den bouw van tehuizon voor ouden van dagen; Se liet aanmoedigen van bestaande gasthuizen of hofjes on het aanmoedigen van don bouw van nieuwe moderne te- huizon 4e. het zelf oprichten van zulke huizen, t tAiFSOILEIDSRiE.DE VAN PROF. MR. I TREUR. In de groote zaal „De Harmonie" te Groningen, hield prof. Mr. Treub Donder dagavond zijn afscheidsrede v-oor de af- decling Groningen van den Vrijiheidistbond. Aan die rede zij liet volgende ontleend-: 'Men heeft spr. verweten, dat hij in den loop der jaren zeer zou zijn veranderd en verkleurd. Bewijzen kan spr. evenwel, dat zijn hoofddenkbeelden van 188090 op 't joogenklik nog dezelfde zijn. Zijn opninae omtrent de noodzakelijk heid van de vrije ontwikkeling van het particuliere initiatief js njet veranderd. Men kan voorstander zijn van het par ticuliere initiatief en loch van meening jxijn, dat enkele bedrijven van monopolis tisch karakter aan de zorg der verheid inpelen wonden .overgelaten. Uiit jninpjpe aan het parliéulierc initiatief. Inlussdiien ■is er veel veranderd. De invloed der democratie nam loc, speciaal dlie der soc." democratie. Een goed beheer van een overheidsbedrijf is itiel denkbaar onder ©en sociaal-democratisch gemeentebestuur De macht der vakvexeenigingen is groo- ler geworden. De moderne vakverecniging mag een bijwagen genoemd worden van de soc.-democratie. Hieruit vloeit weer voort, dat bij een eventueel couelict tusschen arbeider en directeur in een overheidsbe drijf onder een soc.-democratisch gemeen tebestuur de arbeider in het gelijk zal worden gesteld. Gebrek aan discipline zou het gevolg zijn, cn hoewel streng tegen willekeur gewaakt moet worden is disci pline in een bedrijf een eerste voorwaarde. Sterk heeft spr. gepropageerd voor een behoorlijke arbeidswetgeving, maar spr. huilt nu mee in het koor van hen, die mcenen dat dit thans overdreven wordt. Er was 10 a 20 jaar geleden meer dan thans reden om de economisch zwakkeren te beschermen. De vakveroenigingen en die werkgevers zijn veel meer gelijkwaardige partiien geworden. Nu passen geen drin gende maatregelen van overlheidszijde, meer maar veeteer aanvullende maatreg©; len. De oorlog heeft ten gevolge gehad, dat grootere vragen aan het leven worden ■gesteld. Wij hebben tijdens dien ooi-log ge had een fictieve hoogconjunctuur; men heeft dit niet willen inzien, maar een feit •is 'het thans, dat ook in de landen met de beste valuta, 'de toestand ellendig is. Overal 'n ontwrichting. jls de wereld nog nooit heeft gezien, een gevaar voor de toe komst zoo groot als de wereld nooit heelt gekiend. De economisten hebben niet gezien, -dat de volkeren geregeerd werden door staats lieden, welke niet voor hun tank berekend waren, dat geen regeering der oorlogvoe rende landen boven het volk stond,.maar slaaf was van de volksharlstochten. Men wilde winnen, ook al moest men als de overwonnene ten onder gaan. Slechts een periode van noesten ingespannen aibeid kan ami redding brengen. Een wonder was het als 't anders ware. Niet de wet-Aaiberse, geen enkele wet Ier wereld is schuldig aan diezen toestand, die in alle landen vrijwel gelijk is, maar men heeft niet de noodige overgangsmaatrege len genomen en de arbeidskracht le veel beperking opgelegd. GELDLEENING NED.-INDlë. Volgens bekendmaking van den Minis ter van Koloniën, kunnen inschrijvingen op de 6XA%-geldlecning Nederlandsch- Imddë, groot ioo.ooo.ooo, tegen een uilgif- te-lcoers van 99 pot., geschieden op Maan dag 24 October. Voor verdere bijzonderheden zie men de advertentie in liet nummer van heden. Grondwetsherziening. Do hoeren Troelstra c.s. hebben eeriige amendementen ingediend, o. m. betreffende de Erfopvolging. Art. Ï0 van do Grondwet wordt ge lezen als volgt: „Wanneer vooruitzicht bestaat, dat geen bevoegde opvolger naar de Grond wet aanwezig zal zijn, alsmede wan neer bij overlijden des Konings geen bevoegde opvolger naar de Grondwet bestaat, wordt door mi'ddel van een volksstemming, volgens regels door de wet te stellen, beslist over <Jp vraag, of een nieuwe dynastie zal worden ingesteld, dan wel de republikieinsche regeeringsvorm ingevoerd. Na de volksstemming worden de beide Kamers der Stalen-Generaal, zoo mede de Provinciale Staten ontbon den. Het laatste lid van art. 73 blijft buiten toepassing. Strekt de uitslag der volksstemming tot behoud van den monarchalen staatsvorm, dan wordt onverwijld een troonopvolger benoemd bij een wet, waarover de Stalen-Generaal beraad slagen en besluiten in vereenigde ver gadering. ts de Koning overleden, dan geseliiedt benoeming rechtstreeks dooi de Slaten-Generaal in vereenigde ver gadering. Strekt de uitslag der volksstemming tot invoering van den republikein- schen staatsvorm, dan worden onver wijld de daartoe noodige veranderin gen in de Grondwet aangebracht op de wijze, bepaald in het Elfde Hoofd stuk, Verandering diïr Grondwet. Art. 194 aldus le lezen: „Elk voorstel tot verandering dei- Grondwet wijst de voorgestelde ver- anderingeiii uitdrukkelijk aan. Bet wordt behandeld als een voorstel van wet en verkrijgt kracht, indien hef met ten minste twee derden der in de beide Kamers der Stalen-Generaal ge zamenlijk uitgebrachte stemmen wordt aangenomen en door den Koning wordt goedgekeurd. Indien het voorstel mei minder dan twee derden der uitge brachte stemmen is aangenomen, wor den de Kamers ontbonden. De nieuwe Kamers overwegen het voorstel, het welk met een gewone meerderheid in elk der beide Kamers kan worden aangenomen." De heeren Marcliant c.s hebben o. m. een amendement ingediend inzake DenoembnarhSld der vrouw. Tusschen het eerste en het tweede lid van art. 5 der Grondwet wordt ingevoegd een nieuw artikel luidende: De vrouw kan niet door wettelijk voorschrift van de benoembaarheid tot eeilig ambt worden uitgesloten. COLIJN—VAN KOL. Naar wij vernemen is Vrijdagochtend irn de Deputaten Veiigadering der Anti- Revol. Partij, nadat de lieer Colijn zijn rede had uitgesproken, het woord ge vraagd d'oor den heer D. Mulder van <j< Kieskring-Centrale Middelburg om oen moitie voor te stellen waarn de Anlti-Rev. Partij tegenover den aanval van den heer Van Kot op den heer Oolijn verklaart, dat hetgeen de lieer Van Kol in de Eer ste Kamer heeft beweerd, laster is en de partij volkomen vertrouwen te kennen geeft in den persoon en in de leiding van haren voorzitter. Deze motie werd onder langdurige toe juiching met algemeen® stemmen aange nomen. moet men zelfs bodnjvert, weïkc geen con- 1 Vorstelijke gift. Ook de Koningin- currentie kunnen dlilden niet overlaten, T'Mjoeder Iieeft aan den Burgemeester van '"l l!~"' ij-* n Berg-Ambacht een gift gezonden voor de slachtoffers van den brand aldaar. Coop. Boerenleenbanken en Handelsre gister. In de laatste aveken zijn weer verschillende beroepen van Boerenleen banken liegen den aanslag als kapitaal vol gens de Wet op het Handelsregister be handeld. De meeste worden in de eerste klasse gerangschikt en hebben d-us niet meer dan f 5 te betalen. Het te veei ge storte wordt dan terugbetaald. Zoo ont- vingig de Coop. Boerenleenbank te Baflo een bedrag van 245 'terug. Of het dus ookverscihil maakt, wat men als kapitaal beschouwtl Volgens 'de „Raiffeisehbode" werd ook goedgunstig beschikt op de be zwaarschriften te Leur, Groot-Schermer, Dwrngelo, Veenendaal, Wilp, Oldehoeve, Wieringerwaard, Eenrum en Nieuwe-Nie- dorp. Eigenaardig is liet, dat voor andere Boerenleenbanken het beroep werd afge wezen, terwijl toch op dezelfde gronden verzet werd aangdteekend. Het Departement van E„ II. en N. schijnt in dezen ge-en Vaste lijn te volgen. REGELING RECHTSTOESTAND VAN AMBTENAREN. Het wetsontwerp tot regeling van den rechtstoestand van ambtenaren is ander maal van de agenda der Tweede Ka mer a.fgevoerd. Do behandeling is vastgesteld onmid dellijk na het Kerstreces, BELEID BEGEEEENG NED.INDIë. In de Vrijdag gehouden zitting der Tweede 'Kamer is met 57 tegen 24 fctem- 'jnen aangenomen het wetsontwerp tot nadere wijziging van het reglement op het beleid van de regeering van Neder- landsoh-Indië, nadat 't eerste amende- ment-Dresselhuijs door "de regeering over genomen was en het tweede was ver worpen. INVALIDITEITSWET. Do' heer Snoeek Henkemans heeft op het wetsontwerp tot wijziging der Inva liditeitswet, een tweetal amendementen voorgesteld, waarvan de bedoeling is te voorkomen, dat personen, die krachtens de aan te brengen wijzigingen ia de in validiteitsverzekering konden worden op genomen, en die den leeftijd van 65 jaar souden naderen, da rente zouden derven op grond, dat zij niet het vol doend aantal premiën zouden kunnen in rekening brengen, hetgeen voor hen fei telijk onmogelijk was, omdat zij, krach tens liet bestaande artikel, 354 van de verzekering waren uitgesloten. DE HOOGE RAAD VAN ARBEID. Bij Kon. besluit zijn aangewezen onder scheidenlijk als eersten, tweeden on der den plaatsvervangenden voorzitter van den Hcogen Raad van Arbeid de loden van dien Raad, dr. Wt H. Nolens, Jnr. G. A. L'. Scholtens en nu*. P. lA. Die penhorst. Sinaasappelen vit Suriname. t—> Het departement van landbouw in Parama ribo heeift, naar de „N. R. Ot." Kneldt per stoomschip Niekerie een proefzending van 100 kisten Surinaamsche sinaasap pelen naar Amsterdam gezonden, die door een Amsterdainsche maatschappij' aan de markt zullen worden gebracht. (De Niekerie is wegens de staking in de haven te Amsterdam eerst naar Ham burg gegaan, maar Zaterdag to Amster dam aangekomen). De gouverneur van Suriname heeft aan deze zending tweo kisten sinaasappelen toegevoegd, die worden gezonden naar de koffiekamer van de Tweede Kamer. Nederlandsche hulde aan F och. Een groep Nederlandsche journalisten, onder leiding van mr. Voorbeytel, correspon dent van het „Handelsblad" en viee-pre- cident van de vereeniging der buiten- landsche pers, overhandigde hedenmiddag, uit naam van talrijke medeburgers, oen kunstvoorwerp aan maarschalk Eoeh, in diens woning op den Boulevard des In valides. EEN GEMEENTE EAILLIET. Het faillissement der gemeente Emmen (Drente) is dcor de schuldeischers aan gevraagd. - EEN TENTOONSTELLING VAN HET KAPPERSBEDRIJE. De „Nederlandsche Barbiers- cn Kap- persbond" heeft in een circulaire een ten toonstellingsplan ontworpen, waaraan zul len medewerken de meubelbranche, do Weeding-industrie cn het kappersbedrijf. De expositie zal in Januari en Eebru- ari te Amsterdam gehouden worden. Wat daar te zien zal zijn? Om eens iets te noemen. Men wil een tableau voorstel len: „M-arie Antoinette, receptie verlee- lend in een harer salons." Dan zullen meubelen, oostuums enkapsel geheel volgens de historie zijn. Bij de moderne afdeeling wil men een beeld geven van een bruidspaar, een avondpartij', enz. in passend interieur en volgens de laatste mode gekleed en gekant. Tot do attracties aan deze tentoonstel ling verhonden, zullen behooron kapwed- strijdon en demonstraties. Verschillende firma's, cok uit het buitenland hebben zich tot medewerking beroid verklaard. Da lijn TJtrecht-H{lversnm. Dcor demping van een deel der fortgraoht van het fort Blauwkapel henoorden Utrecht is oon verbinding tot stand gebracht tusschen do elkaar daar kruisende lij nen Hilversum-Biltstraat (Utrecht) en Amersfcort-Utrecht, (Centraal Station) 26 October wordt deze spoorwegverbin ding in gebruik genomen, waardoor de H. S. M.-treinen uit Hilversum recht streeks naar het Oentraal-Station door rijden en aansluiting op do lijnen Ut recht-Den Bosch en Utrecht-Arnhem; de primitieve hulpverbinding via Lunetten kan dan komen te vervallen; voor de verbinding Hilversum en het Gooi met het Zuiden des lands eene goede ver betering. Deputaten-vergadering. Te 's-Hage is Vrijdag de deputaten-vergadering der anti-rev. partij gehouden. Veranderingen aan de Rijksverzeke ringsbank. Naar de „Stand." verneemt zullen verschillen Je -werkzaamheden van de Rijksverzekeringsbank worden over gebracht naar de Raden van Arbeid. Overleg met het personeel. Door den direccteur-generaal is eene aanschrij ving tot do hoofden van dienst gericht bepalende, dat inzake rijwieldiensten overleg met het personeel moet plaats vinden over de vraag of een rijwieldienst het geheele jaar (d.i. zonder periodieke onderbreking in verband met het jaar getijde, met tien toestand der wegen, enz.,) uitgevoerd kan worden, over den duur der rijwieldiensten en over soort gelijke van plaatselijke omstandigheden afhankelijke invloeden. NEDERLAND EN BELGIS. In een politieke rede heeft de Bete gisehe minister Eranek verklaard: Wij wenschen hersteld te zien ouzo goede betrekkingen met Nederland eg de laatste samenkomst tusschen minister Jasper en Van Karneheek schijnt mij in dit opzicht hoopvol. ME EÉ Miei. Herziening Arbeidswet 1919. Sommige -leden van den Koogen Raad- van Aiibei-d hebben in oveuw-eging gegeven! bij deze herziening tevens de 45-.uriigej werkweek in ©en 48-urige ite wijzigen en aan continubedrijven die des Zondags doorwerken -een gemiddelde 56-urig-e werki Week toe tc -staan. Een groote meerdedh-eid in den Raad meende edhler, da-t doze wijzigingen tij deze herziening niet aan -de orde dienden le worden gesteld. De Raad heeft den minister van Arbeid: in overweging gegeven een enquête naar, de werking .van de Arbeidswet 1919 in dej industrie in ,le stellen. Met de in 'ltet voorontwerp geopende mogelijkheid om op grond' van collectief -overleg van enkele normen van de wet af te wijken kon -een groote meerderheid van den (Raad zich vereenigen. Enkele led-en hehen daartegen principieel© bozwa-- ren ontwikikeld. Andere loden hebben vert' schillende voorwaard-en aangegeven, wapr< aan bedoelde collectieve regelingen naar, hun ineeniinig zouden dienen te voldoen. De Raad bleek voorts van gevoelen, dat' de minister krachtens -de geldende wet bevoegd is aan overwerkvergunin'ingen! voorwaarden betreffende de loonen 'le ver binden. Enkele Jeden hebben de wettigheid! 1 van dergelijke voorwaarden betwist. Wat de wensdh-elijkiheid betreft, meende de Raad, dat men ied-er geval op zich zelf moet beoordeeien. Een meerderheid i-n dien Raad kon zicli wel met het in bet ontwerp opgenomen ver-Koop verbod van alle brood vóór 10 uur -des -morgens vereenigen. Verschillende led-en hebben echter in het bij-zonder legen het verkoopverbod van oud brood bedenkingen aangevoerd. Werktijd winkels. Bij de bdham-d-eling van het ontwerp van' een werktijdenbesluit voor winkels spraken verschillende leden den wensch uit, dat deze bepalingen niet in werking zoud'en treden, vóórdat een wet regelende de win-. keJ-shttbin-g zal zijn ingevoerd. 'De meerder heid van -dien Raad achtte een dergelijk1 uitstel echter -niet gemotiveerd. Het ter inzage geven van de bedrijfsrekening aan de mijn- werkers, In het advies betreffende het tor inzage geven van de bedrijfsrek-eniing aan -de -mijnwerkers spreekt d-e Raa-d uit, dat het verlang-en van de mijmweiikers om 'kenn-is te krijgen van de foedrijfsuitkomsten bote lijk is te achten. Verschillende leden maken echter ©en voorbehoud len aanzien van de mogelijk-, heid dezen wensdli te verwezenlijken. Hoewel de Raad aan een vrijwililtge v-eiv wezenil'ijking van -dat verlangen der arbei ders verre de voorkeur geeft boven wet- 427e NED. STAATSLOTERIJ. 'Crekkifig van Zaterdag 15 October. 5e Klasse 17e Lijst. Hooge prijzen: 13162 met 70 en premie van 3000. 8147 400. 8692 200. 4667 22103 elk' 100. Wijken' dwang, acht hij het toch niét mo gelijk de vervuiling van dezen weiwch aan de machtsmiddelen der arbeidersorganisa ties over 1e laten. Verschillende denkbeel den werden enlwik-keid -omtrent de wijze, waarop deste zaak in een wet ware te regelen. Soanmige leden mefüixfcn, dal ecu aan vulling van het hij do Tweede Kom-cr aan hangige ontwerp van een Arbeidsg-cschïl- lenwc't dn d-e gebleken behoefte zou kunnen voorzien. Een twee-de en de talrijkste groep uit den Raa'd, die echter in de ver gadering evenmin over een absolute medr- deihciid van stommen bleek tc beschikken, achtte een speciale wet, regelende het over. leggen van de bodrijfsrek-cnang, voor dit 4oel te verkiezen. Enkele andere loden gaven de voorkeur aan een bijzondere enquêtewet of wel aan een algemeene Wiet -o-p de bedrijfsorganisatie. Ten islotle achtte een meerderheid in d-en Raad 't niet wel mogelijk een dergelijke verplichting ui-tsluilend op te leggen aan het mijnbedrijf. 'In den aanvang van d-e vergadering heeft de minister van.Arbeid, die de vergadering pres!deerde, medegedeeld, dat hij m-dt den minister van Justitie in overleg was getre den omtrent het instellen van een straf vervolging naar aanleiding van de telkens voorgekomen publicatie van stukken, die onder verplichting van geheimhouding aan de letlen van den Raad waren toegezonden. De loonen in de metaalnijverheid. De sfd. Amsterdam van den MetaaKbe- w-ei-kersbo-nid heeft een motie aangenomen', waaTÏn wordt verklaard, dat zij zo-o nooddg do or -staking -in verzet zal 'komen legen de Loonsverlaging. MEM NIEUWS. FJEJN MONUMENT DIEP ONDIER HET VEEN. 5 Augustus is te Klazienaveen-Zuid, ge meente Emmen in de nabijheid va a j. tramhalte Dortschebrug een slcencn Ja den-kteeken aan 't licht -gekomen, dat 42 overeenkomst heeft met een hunncW Nu het veen eronr heen is venwij-dcrii. a een groote dekstoen geheel bloot gejLi cn twee zware draagïtcenen voor een 4 d-eelte. Het overige gedeelte daarvan iJt, vindt zich in den zandbodem. \VjMl 'sohijnlijk tengevolge van een slcrlke A luurkracht hebben ide draagsteeneu <■-[ schuinen stand naar het westen zal de deks-leen er afgeschoven zijn, den zandgrond- zij11 4e bovenzijden ra» xiog een aantal zware sleeuen waar to se. men. Opmerking verdient het, dat dei, steen cn -draagsteenen minder verwcerf zijn cn meer „kantig" dan die van jj bekende hunnebed-dien. Te hopen is -het, zoo schrijft men uit Assen aan het IN. v. d. D., dat de cige, -nares, dc 'N. V. „Veenderij cn Turf strooi. selfnbriek „Klazienavten" voorheen W. i, Sohollen te Groningen", maatregelen rs] nomen, dat dit monument verder ougc, rept bewaard- zal blijven, -daar het zéér waarschijnlijk is, dat het sedert -de op richting uiet door mensdheu is gesclion, den. In de laalsie jaren hébhen enikele !uau s-.-bedden tengevolge van zoo-genaamde re, slaura.tie tn' wetenschappelijke onlgravlng ■veel van hun indrukwekHuvIOieid en oor spronkelijkheid verloren. Eau hunn-bel hij Orouwen, gemeente Bor-'-c-, dat ziek op hel Ihoo-ge 'heideveld zoo rHaüderaohlig bcüijnd tegen de lucht aftcekeiide, is lot een ineen ges'torte steenhoop 'gewordet -lot verdriet zelfs van -de omwoxende eea, voudig© menschen. E-en hunnebf-ï hij IIn veile -is in een lal aandoend «ss»'..rn ge denkleetken veranderd. Sen m ander heeft veel geld gekost, terwijl het ji.nc- iiscli -nut dat het heeft opgeleverd o,p verre na niet opweegt tegen het onhersiete baar verlies dat er miihs inziens door is geleden. - 683 V8207 S13539 1230 8813 13965 Prijzen van 70: 3021 3283 4405 4751 639a 9120 11018 11083 12427 13140 14061 14236 14245 14540 1895a 19023 20388 20875 21683 21826 22205 NIETEN: i '295 319 545 5501238 1339 2347 2706 2748 2851 3086 3250 4671 5250 -6268 7563 7827 7845 8871 9067 9377( 9907 9988 10045 -10386 11109 41188 11493) 41506 12325 12588 12630 13031 13592 142071 14559 14737 16135 16228 16247 16869 17039, 17365 17577 17763 17816 18058 18182 1-8846 19013 19074 19099 19661 19923, 20308 20458 20588 20910 21858 22262 22707 22760 22767 23869 5e Klass 16e Lijst: 205 ate. 20507 met 70; 12035 imjs. 13035; 12074 m.a 13074; 5643 m.zj 5683; 18674 mz. 1767*4; 1005 met 70 m.zj 12005:jme,tffgQ-, lJ>612-,inet..rfu7P_mz.^19512] 17085 118230 -20227 122532 fJ.V. „DE TIJDGEEST^ Trekking vanlOOÖnummzpstenoversfa at> van Notaris A. B. MULIE. Vrijdag 14 October 1921. Pr()s van 1000 -2435 40.) 2©0 1C0 7833 8241 «3777 13^51 4332 2023 2862 10006 14254 15609 12794 3025 11703 14345 19196 5556 12964 18881 7492 13629 Prijzen van t 90.(eigen geld) 57 2872 5241 8639 10952 12743 15125 17409 19597, ,61 2925 92 52 96 85 78 93 19644! (65 48 5319 8778 1106812841 15255 17548 70 175 3033 5423 6050 80 12985 94 17656 19895; 854 75 5623 61 11102 13260 15351 17715 19920 446 3229 5763 9239 11258 13301 15468 17862 851 i 70 36 5965 931611321 78 15516 18113 20013 J 89 3333 6078 48 56 13439 15630 18276 34 694 3612 6200 03 114321364315858 18381 60, 1740 82 6396 96 37 13704 15943 18408 20196 .905 3716 6520 9402 11537 71 16036 14 20270,, 31 19 6904 54 11666 13808 97 18619 20309 -1237 3819 22 84 11766 97 16157 85 48 '1361 3969 42 9608 74 13900 79 18816 20464 (1487 88 70 1811804 81 16467 52 89, 1848 4089 7242 9733 62 14122 16539 18916 20501' ^901 4196 95 56 11997 14215 4419016 66 92 4276 7365 9878 12095 36 16678 67 20697, ■ZÜ60 4308 7836 10051 12106 14554 16749 19141 20794) 42179 28 8107 10174 9214821 78 47 20938; 12350 4434 8258 10475 12243 04 16921 19292 346, 75 47 85 10552 621491417024 94 93 68 93 10662 12531 72 32 19316 J *o25 4537 8387 10797 38 85 17115 48 79 68 8440 10827 4215010 48 62 52771 84 8620 10909 54 15112 81 19497 Later atlosbaar- 19 2233 4495 6563 8745 11115 14G07 16079 18488 23 47 4518 6730 52 67 12 16146 18510] 69 72 - 809 85 38 11226 49 44 69 74 46 50 60, 5416223 77 66 36 18675; 79 41 91 93 68 96 4 72 8903 86 99 88 18734 18 6929 28 88 14152 16302 97 40 33 6311326 60 3 18827' 77 61 70 27 65 S0 97 78 11411 97 41 4703 7008 9012 29 14228 4- 51 18 97 72 61 56 90 55 9111 78 14302 16439 8S 74 4803 73 78 11514 50 55 19007 87 5 7160 82 17 69 57 ll' 24 7200 95 44 99 16514 34 41 9213 62 14516 16607 30 94 88 2211631 27 70 39 4904 89 30 11744 42 84 75 6 90 41 50 48 89 28 7310 930611814 7216704 19133' 42 32 15 2814613 13 49 69 2729 69 57 28 33 26 85 192171 84 2800 71 72 64 47 4616806 26; lfi08 65 78 76 91 "96 42 2926 97 96 9407 11933 62 45 5008 7413 37 52 81 94 13 27 61 59 39 63, 40 55 'J20 69 47 83 ,42 2327 79 6808 '52 2411 94 17 54 40 4603 71 86 49 98 81 147 99 6S 2508 '79 21 32 94 376 420 28 44 2602 48 21- ,52 ,78 j!5 t3S 88 42 90 8 44 22 90 47 18942 60 81J 19, 5l! 7fl 83, 90, "719 3011 47 79 9507 62 87 87 82 85 39 12001 <4135 3230 5159 7536 46 4 14721 42 44 95 56 9605 17 48 51 45 5216 80 63 41 72 46 22 83 67 52 98 49 98 7638 71 12103 14852 69 5326 40 9764 25 68 17106 72 5408 67 S822 12220 14911 38 r 99 11019 95 (1124 4 77 87 90 29 68 30 85 40 7705 r- 93 3302 57 -1209 30 5515 59 45 26 51 47 ■67 46 63 56 54 72 62 5611 75 88 76 84 69 91 10007' 83 93 81 93 53 <1334 3423 5718 7821 35 3536 13 42 56 98 49 790c 84 39 92 71 123G3 84 69 50 13 52 79 47 19307! 81 16950 15, 85 80 27' 9617017 77,' 97 18 93' 19 19401 49 10; 66 65 94 83 97 19531 40 44 74 12 Ö907 95 15014 47 40 12409 51 27 70 61 30 17232 19611 46 78 16, 20 33 35 63 77 77 15120 5512684 29 71 91 '74 86 12788 76 85 39 4017313 62( 45 48 69 56 97 19703 60 17428 76. 30 83 36 91, 40 19818 41 29 54 31 67 98 70 19973- 74 93, 82 97* 42 17532 20C05! 44 35 24| 46 69 89, 62 88 90 89 941 A405 3531 84 42 10110 12827 15247 73 40 99 73 (6 31 48 -1508 51 5824 87 10219 71 1533S 84 3734 37 99 40 12916 41 93 86 53 8016 68 24 "1607 94 63 20 10306 66 29 3800 5906 22 15 13020 32 12 6005 35 43 39 S3 18 48 93 72 42 46 26 65 8118 10420 4915406 17650 20128'' 77 76 82 - 65 39 13100 14 62 86, -1715 3907 97 73 42 16 33 17720 20247 49 25 6121 76 73 13203 66 97 52 69 39 47 78 86 25 15518 17820 20476. 85 54 61 8202 10503 29 15621 41 20504 72 6206 14 53 76 82' 47 33) 38 68 13390 90 57 35i 60 79 13401 98 58 55 91 10657 31 15713 90 68 99 69 33 15840 17935 74 78 - 47 69 69 94 <3823 35 74 8 43 4045 68 50 96 83 64 4123 6313 68 24 f1955 53 15 8306 95 27 i2 4262 6408 76 10724 18 4323 23 8451 39 15 38 8587 10845 96 45 98 95 13614 75 8625 10951 13736 48 94 82 13502 15925 84 20693 ?2 82 97 2010 r 13 20 4439 29 8744 81 13978 tl 13 54 54 49 85 89 39 83 09 2511057 31 58 64 68 82 75 6501 40 18024 20713; 45 36 20828 47 71 95', 52 18162 209111 81 77 73 13S83 16000 95 78 92 7 18237 46 18316 47 75, 53 18461' 2 tal Yoor liet Heiiigc (Ingekomen bii 4 pastoor Vorig E^mand oan den lljt dankbaarlnj Ernnonc! aan deifl Voor dc HO'Cil H tc Amsterdam Ge kerk van del o a rel ha Maria I Ta n Ton rles i O-u rol D Sclt. tc LtmtnJ Ge nieuwe K-eriJ van het H- Hal Kap- v<:/- Amsterl Comité van Actid jsj. N. voor het Hl van Eerherstel N. N. Egmoud a. Van Jan Boezero SV-elieliiksche bijd. N. N. Ik heb ncj vc-cl goed te uit N. N. Egmond aa 5 'jo van mijn in voor het Heilig Eerherstel Td BI.B. Maandag a.s| feestdag van tha Maria, opj -er in de p-a mond aan Z gez. H. Mis cere van het weldoeners vx van berhei'ste (Ingekomen bij .Uit dankbaarheid zing van een z. ST. MA. ST. MAARTEN. Het genie entebestiu pel had "een verzoe als de school te K bijzondere wordt o-i ren, die te Kerkebud naar die te Lenige) Dit werd goedgej ^leüils een 6-tal vj school zullen overlj lijhsclve subsidie p aan de Schager Ind jtandsvereenigiiig jfcend. De gemeentebegr. genomen in ontvail yen van i 48.256.07L yan onvoorzien van| derwijzers jbij het werden aangewezen- de -onderwijzeressen ïende scholen ÏÏEIH HEDLOO. .St. .Morifiehi-st -Stond 1CS09.1IIZ JPÓ.Ó iVr ij dag-ay o jid hi&i jnolub „S,t. Willebi gianda-avond in hel J. v. 'Ho-ngieren wa,a Itrad de Weleerw. jBuscli, kapelaan- 'da Geest, /.dviseur v.1 De voorzitter, dij "opent de vergaderinj helijken gro-et en h] bijzonder de hier tl «tuur,sleden van del -Jlefder" hij zet .«vond belegd was ,Ve-n in de olub te oin deze vo-or vro-u to stellen. Reeds '1; stuur het pla,n opge- Ver te laten kom- heugt het spr., c bereid gevonden w< De Weleerw. kap spreekt in een goie- tot iTO-uwenkiesrecL van het stembilj. Gelijk in de yo- geharnasde ridder i ©ti met go-ed bereki daar yo-or vaardig il de R. IC vrouw ml dtg maar niet minJ pen, het stembiljet, 1 hoert zij het in hal Slissen hoe het iand| Niet wij, doch del bon het vroiuwenkl nu hun idjaal verwf ben wij, staande vod feit, dit te aanvaard Spr. zat in een 1 het cliristelijk niini.-l wetten, het kan en 4 als de vro-uw de ynoiuw, haar hulp het mede ri haar in links, kleurloos 0f geerd zal worden. rede haar opwokkei van haai' stempiicW to maken D,m de beang en dit van helpen bevorderen pogatte ean donkbaa De vöorzifcier dal De voorzitter do] de, dat de propaga-nj dig boekje beschikbl bend een populaire de gMndbeginsefen richting, door Elke yan. den gemeentera deze uitgave heeft do Federatie van vvenbanden in Ned Da.aixi.p voigde hoe de propaganda do verdeeiing van Dxau-op doeit vo-oii do heer Veltman, I ©n secretaris van dj Lei ei,d js gevonden ate Le slJnefen voor f oiiderweri)Hc gebruik! word- m toLruiksii

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 2