I 55 r ys, lB®\ SPORT EN SPEJ nabpfed ran een steenen rt -gekomen, dal Veel mol een IraimdbeiJi :ecn U wemv'ijdcrd, geheel bloot $el'<»<) [Stcenenl voor een ge, [gedeelte daarvan JancEbodojn. Waaja ivaai een slcilke na> «de draa'gslcenen ccg ar bet westen fgescho ven - zijn. ;a de bovenzijden van; sleenen waar le ne. bdient bet, dal defc |nen minder verweerd dan die van In. zoo schrijft Vnen ajj v. d. XX, dal de eiget enderij en Turfsli-oob teen" voorbeen W. A. jen", maatregelen zal urment verder ougc [lijven, daar het zéëf. rt het sedert de qp. icnscüven is geschort hebben enikele bnn-i |van zoogenaamde re. lappelijke onlgrüving v"oliir«wïiei.d en oor- jloien. Eao hunnched }n-te BoTf-s-, dat zicb leid zoo r'-ShSderaohtig iht afleekerr.de, is lot steenhoop 'igewor-cler de omwonende een» ren -hunn-ehffi bij Ila-i. randoerid vr-a .k.r-a ge ard. Sen ti ander |ost, terwijl bet peace beeft opgeleverd o,p tt tegen bet onhersleÈr Imijns inziens door is pi- po; »73 193, 1971 |05 124' 189. lao-, [94i 128' 186, K47 152 676 BU4 133; 35 68 74 94 593 1/13 p28; m slaal Yoor liet van Eerherstel (Ingekomen bii den Zeereerw. heer Pastoor Saulenn) Vontr bed ra ft f3UbU.l t) ..2 Esmond aan den Hoef Uit dankbaarheid Eo-mond aan den Hoef Voor de Hoeverkerk H. te Amsterdam, vo-or de kerk van dc H. Mar ga rel ha Maria tan Tourlesio-urtl L) Sch te Limnien voor de nieuwe kerk ter -eene van het H. Hart Kap. VV. Amsterdam Comité van Actie N. N. voor het Heiligdom van Eerherstel N. N. Egmond a. d.-Hoef Van fan Boezeroen JtV-ekeliiksche bijdragen N. N. Ik heb nog zoo veel goed te maken N. N. Egmond aart Zee 5 van mijn inkomsten voor het Heiligdom van .Eerherstel 2.50 l.~ 12- 2.50 2- 2.50 21.- 500.- 1 - 2,50 1,- 2.65 Totaal f3630.81 N.B. Maandag a.s. 17 dezer is 'tde feestdag van de H. Margare- tha Maria, op dien dag wordt er in de parochiekerk te Eg mond aan Zee een plechtig! gez. li. Mis opgedragen „ter cere van het H. Hart voor de Weldoeners van het Heiligdom van Eerherstel". (Ingekomen bij de Redactie.) .Uit dankbaarheid ter gene- zing van -een ziek kind .1, ST. MAARTEN". ST. MAARTEN. Raadsvergadering. Het gemeentebestuur van Harenkars- pel had een verzoek ingezonden, om als de school te Kerkebuurt in een bijzondere wordt omgezet, die kinde ren, die te Kerkebuurt op school gaan, naar die te Eenigenblurg te .zenden. Dit werd goedgevonden, daar er ■Rechts een 6-tal voor de openbare school zullen overblijven. Een jaar- lijksche subsidie per leerling werd aan de Schager Industrieel-e Midden; Jtandsvereeniging per leerling ver- «feend. D-e gemeentebegreoting werd aan genomen in ontvangsten en uitga ven van f 48.256.071/2, met een post van onvoorzien van f 814.63. Als-on derwijzers bij het vervolgonderwijs werden aangewezen de hoofden en d-e onderwijzeressen van die yersdRit- ïe-nde scholen. 1 ÏÏEILO-O. 1 HEELOO. „St. Willibrardus". (Vrijdagavond hield de propagan- jfnoVub „St. WilVebrardus" een propa gianda-avoud in het lokaal van J. J. v. 'Bangieren waar als spreker o-p- Itrad de Weleerw. heer A. J. M. jBuaeh, ka-poiaan der parochie en peest. Adviseur v. d. elub. De voorzitter, de heer G. Smits, »oipent de vergadering' met den Ohris- telijken groet en heet allen welkom bijzonder de hier tegenwoordige be- «tuursleden van den Eijkskiesrking -dSelder" hij zet uiteen da,t desa jftwnd belegd was le om meer le ven in de elub te brengen en ook Dim deze voor vrouwen toegankelijk te stellen. Reeds -lang had het ba- ötaur het plan opgevat o-m een spre ker te Laten komen, daarom ver heug;! het- spr., dat de G. Adv. bereid gevonden werd te spreken. De Weieerw. kapelaan Rusch 1 e spreekt in een goied omlijnd betoog Set vrouwenkiesrecht en de waar- b van het stembiljet. Gelijk in de vorige eeuwen da jgeharnaade ridder uittrok ten strijde en met gio-ed berekende kansen zich daarvoor vaardig maakte, zoo d-oet de R, K, vrouw met ha,ar onschul dig maar niet minder degelijk wa pen, het stembiljet, met dat wapen heelt zij het .i.11 haar macht te foe- Ëüissen hoie het land gvrege -rd wordt Niet wij, do-eb. de socialisten heb ben heb vrouwenkiesrecht gewild, nu hun idia-al verwezenlijkt is, heb ben wij, staande toot ©en voldongen feit, dit te aanvaarden. Spr. zot in een helder licht wa,t het christelijk ministerie wil, welke wetten iiet kan en zal uitvaardigen, als de vrouw de echte Roomsohe vrouw, tiaar hulp, geeft, zij heeft het mede in haar macht of ons land links, kleurloos of Christelijk gere geerd zal worden. Sp-r. eindigt zijn rede haar opwekkend om in 1922 van haai" stemplicht goed gebruik ito maken Dan de wetten in haar belang en dit van haar ge-zin te helpen bevorderen. Die Eerw spr pogstto een dankbaar applaus De voorzitter dankt ZEerw De voorzitter deelt daarop'me- .clc, dat de pitopagaiidaciub een han dig boekje beschikbaar heeft-, behel- feend een po-pui aire bespreking over de grondbeginselen onzer Slaatein- richting, ctoor ElLse Balilmau. lid ,van den gemeenteraad te Bussum, deze uitga-vo heeft aanlvev^ïttg van de Federatie van de ft., li. .Vrou wenbonden in Nederland. Daarop volgde e enige bespreking, hoe de propaganda te regelen en «ver de verdeeling van liet werk. Daarop deelt vmoraitter mede, dat de hear Vel traan, hoofd der school en secretaris van den Rijkhkieslihing oe-reid is gevonden om half Novem ber te spreken voor de vrouwen met ais onderwerp.-. »,Hoe het stembïljet «noct gebruikt worden". Daarna siui- M-S op gelr.uikeiiiko r 'SoTliiaiariton. Voor de vacature I aan seho»)l 2 -hebljen z'.cïl 22 «n- derwiizeresssen aangenre'd. Schouw, De seiiotiw .ever s'iOQ ten zal in den po-lder „liet iLa;il- vvatt-r" .worden gehouden op 26 Oct. —Hot jaarlijks.-.h o .der oek der land weer z.al voor deze gemê -nte gehou den wor len in de zaal van de Erven v. Bcuthem t.o Castricum op 15 Nov. 's morgens kwart over 10. Verkiezing. De stemming voor Hoofd-inge'anden zal op 23 Oct. ge houden worden -en geschieden ten raa-dhuize alhier. AKERSLOOT. AKERSLOOT. - Burg. Stand. GeborenNi cola as jacobus, z. v. B. Groen en M. Schoorl. Jacoba Maria, d. v. C, j. Schut en E. Street - Simon, z. V. Jn. Blokker Jnr. en G. Speelman. jacobus Corne lius, z. v, M. Kerssens en A. Carne- lisse. Maria Bregetha, d. v. H. A. H-eidkamp- en M. f. neme. Ondertrouwd: Comelis Kieft en jacoba Jonker. Getrouwd: Cornells Kieft en ja coba Jonker: Ove LeienBernaraus Wi.nel- mus Admiraal', oud 5 weken, z. v. ,P. Admiraal -en A. Greuter. Lena Kokkes, oud 75 jaar, echtgenoote van van 'tHof, eerder van N. Blokker. Ari-e Schoon, oud 4 maanden, z. V. A. A. Schoon ien C. Zoon, - UITGEEST. UITGEEST. Eervol ontslag1.- De Heer J. Hazebroek, eersi: KorieHuijs, tot onderwijzer benoemd aan d;e open bare lagere school alhier, Heeft met ingang van 1 Nov. a.s. als zoodanig eerv.oi onfelag gevraagd. Burgerl. Stand. Geboren: d. v. L. van Montfocrt -en E. Roest, d. v. M. Rodenburg en A. Holf; z. v. W. Bouwe van Hoolwerff en G. Bost; z. v. H. Zwaan en M. Saft. Gehuwd: Gerardus .Verhoef en Agatha N-o-om. Overleden: Gerrit Klomp, oud 69 jaar. Witte Kruis. In de plaats van den heer A. W. van der Hoek', die naar Bergen vertrok, is tot bestuurslid gekozen, de heer LA. Rosbergen- R. K. Volksbond. Woensdag avond te half acht zal de heer Ange- nent, secretaris van den Arbeid, voor de leden van dien R. K. Volksbond, een lezing houden overt Ziektever zekering. Öpgelïeven. De winket van de Coöperatie „W-erk!manskracht"j wordt a.s. wee'k gesloten. De zaak rendeer de niet. R. IC Vrouwenbond. Het Dagielijksdf Bestuur van den R. K. Vrouwenbond is als volgt samenge steld: Mevr. J. Zon jeMaas, presi dente; Mej. J. v. d. Stok, vice-presi- dent'e; Mej. L. Zonje, secretaresse; Mej. A. Buur, penningmees lefesse. W ARMENHUIZEN. WARMENHUiZEN. Eucharistischen Bond. Gisteren is in deze Parochie op gericht een afdeeling van den Eucha ristischen Bond. De ZeerEerw. Heer W. van Dijk, Priester, hield in de Vroeg- en Laatmis, een indrukweki- n de rede opwekkend tot toetreding. ,.t de namiddag Godsdienstoefening wer den een achttal mannen geinstalleerd als propagandisten voor deze echt- Roomsche Bond. Ruim 200 personen traden als lid toe. Verhuring. Donderdag 20 Octo ber 1921 is er verhuring der gemeen- telanderijen. Menigen huurder zal in gedacht enhebben de dichtregelen van- het bekende Sint Nicolaasversje: „Vol verwachting klopt ons hart!" Waar bij de deze week gehouden Landverkooping gebleken is dat er veel animo bestaat tot landbezit, mo gen wij verwachten, dat ook de te ver huren perceelen wel weer stijf aan dc prijs komen, 't Is echter te wensclien, dat alle huurders weer een knap be staan kunnen vinden, wijl hoe langer hoe meer blijkt dat ook het landbouw bedrijf groote risico oplevert, en alles lang geen winst'is, wat om winst be gonnen wordt. WINKEL. WINKEL. Damclub. Alhier is een Damclub opgericht genaamd „Ons Genoegen". Het bestuur bestaat uit de lieeren V. Iloutkooper, voorzitter, D. Kleen, secretaris, C. Amels, penningmeester. Arbeidswet. Aan J. Speets, wa genmaker alhier is vergunning ver leend om per dag 10 uur te werken. OUDE NIEDORP. O.-NIEDORP. Vrijstelling. Aan den dienstplichtige P. de Jong, uit- deze De notulen werden door den secre taris, den heer P. Boon voorgelezen en onder dankzegging goedgekeurd. Naar aanleiding van een -missieve van het Hanze-Advïes-Burcau met Am sterdam werden belangrijke bespre kingen gevoerd en besloten werd zich bij dit, Bureau aan te sluiten, omdat dit Bureau uitgebreider werkt, dan dat van Alkmaar. Vervolgens kwam do beschrijvingsbrief voor den Cent-ra- len Raad in behandeling. Dc 4 voorstellen van het Hoofdbe stuur en liet vijfde der afdeelingen vonden instemming, zoodat aan de af gevaardigden daaromtrent een impe ratief mandaat zal verleend worden. Wat de overige voorstellen betreft ver krijgen zij vrij mandaat. Besloten werd om den -Voorzitter en den Secretaris met nog gen afgevaar digde uit de leden naar den Centralen Raad af te vaardigen. Daar echter de heer P. Boon door drukke werkzaam heden verhinderd is haar don Centra len Raad te gaan, werd in diens plaats de Penningmeester, de heer G. Kui per aangewezen. Uit de leden werd gekozen de-heer D. Jak en tot plaatsvervanger de heer F. v. d. Laan. Hierna werd nog een en ander na arvoren gebracht over het Santosfonds. Met een aanbeveling van dc collecte voor de R. K. Univer siteit en een woord van dank aan de trouwe leden voor hun opkomst ein digde de vergadering. De Voorzitter sloot met Christelij- ken groet. CASTRICUM. CASTRICUM. - P roV i tl ciaai Landgoed. Naar cms .is mcdco-e- ged-eeid zijn door Ged. Staten van deze provincie tot vaste .arbeider aan het provinciaal' landgoed onder deze gemeente bono-emd de navol gende personen wonende in deze gemeente: R. Stat, W. Jacobs, H. BI e-i jen daal, en j. H. Jacobs en zulks te rekenen vanaf 1 Oct. j.l. H o o f d e i ij k e O m s 1 ag. Door Ged, Staten iis goedgekeurd het kohier van den hoofdelijlcen omslag dienst 1921 hetgeen een aanslag geeft berekend over de maanden Januari tot en met April van dit afar. Zooals men zich zal herinneren is besloten met ingang van 1 Mei j.l'. de belastingadminis tratie over te brengen naar het Rijk Verk oop.'Ons wordt me degedeeld dat die heer S. Schram de onlangs door hern aan gekochte pakhuizen met bovenwo ningen staande aan den Rijksstraat weg, Voorheen eigendom van den heer Stoik li-eeft verkocht bij on- derhaindsche akte aan den heer P'. Ke;etbaas alhier, die daarin zal opi- nichten een minkel in boter, kaas en eieren alsmede van gepasteuriseer de melk. Broodprijs-Deze week is door de gezamenlijke bakkers de prijs van het wittebrood ver laagd en wel van 20 ct. gebracht op 18 cent per broodje van 6 ons. Dit is iets waarnaar de huismoe der reeds lang met verlangen naar hebben uitgezien en in dezen tijd van duurte der eieren, kaas enz. zeer welkom is. Telepaat h. Naar ons is medegedeeld zal a.s. Zondag in de zaal van de Erven van Benthem optreden den bekende tefepaath d© heer Maloïtz. In den middag zal hij onder be geleiding van een commissie van vijf personen eenige opdrachten uit Voeren met -een auto door het dorp en zal daarna 's avonds een voor voorstelling geven in de zaal van genoemd café. V r oi u w e n b o n d. Verle den wieek kregen op de losplaats van het stations emplacement 'een paar voerlui ruzie, omdat de eene Moerman met zijn voertuig de paard van den anderen aanreed. -Het .gevolg was een kleine kloppar tij waarbij d-e zweep van een der voerlieden werd vernield. Aangif te bij de politie geschieden en nu zal het eind resultaat wel voor de rechtbank zich afspelen. TUIT JENHORN. TUITJENHORN. R. K. Prop.-dub „St. Michaël." Vrijdag j.i. ver gaderde bovengenoemde vereen, in het Patronaat. De Vc-orz. opende met gebed en christelijken groet en heette vervol gens welkom, den l eden en donateurs, bijzonder den Geest. Adviseur Past. Sti-eg-er. Het doet spr. genoegen te zien, dat een zoo groot aantal per sonen was -opgekomen, waaronder komen, moor niet- alléén Sun Beu», te yervullen, maar ook' op ordelijke wijze hun werk te verrichte 11, wat betreft het plaatsen d-er Hoeken in cfe kasten. De opening; zal geschieden op- Zondag 30 October a.s. De G'eesf. Adv. geeft hel bestuur in overweging om liet artikel betref fende liet'bezoeken der vergaderingen streng te handhaven. To-t nu to-e js er wellicht eens clementie gebruikt. Z. Eerw. acht dit een belangrijke zaak Het bestuur zegt toe, lij-erop te zullen letten. Alsnog werd besloten een flink aantal nieu-vve b,o-eken ,aan te schaf fen, zc-odat Voor i-edereen volldbende keuze zal bestaan. Hiernh werd de maanddijkstibe collecte gehouden, welke ze-er góed bedacht weid. Een bedrag van f 6.15 werd .ontvang-en. RONDVRAAG. De Geest. Ad'v. merkt op, dat het onze taak is, om goede lectuur te ver s-preiden, hetwelk' dan o-ok geschiedt dc-or middel onzer bibliotheek. Nu is Z. Eerw. ter core gekomen, dat andersdenkenden er prat op gaan, dat er no-g mens elfen- zijn in de p a rochie dis lectuur gebruiken in strijd met de Katholieke gélo-ófs- en zeden leer. Reeds Heeft Z. Eerw. 'openlijk' gewaarschuwd, teen er -o.a. werd ge tracht inteekeningen te verkrijgen op een gem-eén pand iet, waardoor er zeker wel geen gebruik van is ge maakt. 'Spr. roept de medewerking in der leden o-m direct te waarschu wen, indien, Metzij ter goeder trouw of niet, van slechte boek-en ot tijd schriften wordt gebruik gemaakt. Op de tweede plaats vraagt Z. Eerw. aan Wet bestuur 'inlichtingen omtrent de z.g. „Max-brochure's.Besloten wordt iedere maand een vast getai te koop-en. Hiervoor gaven zich eenige personen o-p. Verder zegt de Geest. Adv., dat waar onze yeteén. ouder wordt, we zoo langzamerhand heel wat leden knjgen die in het huwe lijk' treden. Nu zo-uden sommigen kunnen meenen, dat zij dan als lid hebben afgedaan. Dit- is echter niet zo-o. Spr. zal het o-p h-oogen prijs stellen, als dusdanige personen !id blijven. O-o-k' v-oo-r de gehuwden zijn d-e te behandelen -onderwerpen nut tig/ en leerzaam. De lieer D. Elites stelt een vraag omtrent het „Liefdew. Ooud-Papier". Voorz. deelt méde, waardoor de af zet, moeilijk is geworden zoodat ook wij niet konden afleveren. De centrale afd. waartoe wij behooren heeft voor korten tijd terug vergadert, de* uitiïoo- diging daartoe ontvingen we te laat, om daaraan te kunnen voldoen. Voo'ra. hoopt, dat zoo eenigszins mo gelijk het oud papier wordt bewaard, in de naaste toekomst zal verzending wellicht mogelijk blijken. Vervolgens behandelde do Geest. Adv. de „Vra- genbus". De* eerst vraag handelde ovc-r de Éénheid der Kath. Kerk. Vragenstel ler vroeg inlichtingen omtrent het vel schil in de onderscheidene Bisdommen dat bèstaat 111 de vastendagen eu hoe het mogelijk was, dat in het eenö land de eerste H. Communie der kinderen plaats vindt, op 7-jarige, en in het an dere op twaalfjarigen leeftijd. Het viel zooals begrijpelijk is den Geest. Adv. niek moeilij deze vraag duidelijk to beantwoorden. Dit was een mooi stuk geloofsvcrdediging, waarmede de propagandisten hun voordeel kunnen doen indien hen eens iets hieromtrent wordt gezegd. Dc volgende- vraag nam veel tijd in beslag, niet omdat liet beantwoorden zooveel vorderde, alswel dat vragen steller niet duidelijk zijnde persoonlijk uitvoerige verklaringen moest afleg gen. Het ging over spiritisme, hypno tisme, enz. Hierover is lang gesproken we beleefden eenige vrooiijke oogen- blikken als ZijnEcrw. ons op de hem eigene wijze overtuigde, (óók de vra gensteller) dat bijna alc-s bedrog, zins begoocheling is. Ook hieruit konden allen veel goeds leeren, niet gaarne zouden do aanwezigen deze bijeen komst hebben gemist. Hopen we dat voor de verg. van 4 Nov. a.s. de „Vra- genbus" weer goed is voorzien. Na een dankwoord aan de leden, en in 't bijzonder aan den Geest. Adv, vvuze.- militiedienst verleend. LIMMEN. L1MMEN. Ouderavond. Op 18 October zal in het lokaal van de O. L. School -de eerste -ou deravond worden geho-ud-en. Toe gang hebben de ouders der kinde ren'die de- O. L. School bezoeken. Naar wij vernemen zal dez.e ver ste ouderavond officie-el- worden geep end do-o-r de Burgemeester, ook de Raad zal worden uitgenoo- digd. Verkiezing. Op 28 Oc tober zal ten raaciliuïze stemming zijn voor verkiezing van Hoofdin gelanden en plaatsvervangers. Het stembureau houdt zitting van 10 4 uur. ASSEN DELFT. ASSENDELFT. Dc Hanze. Onze Hanzeafdeeling vertoont weer flinke teekenen van opleving, er wordt weer op tijd vergaderd, wat noodig is voor den bloei. Deze week vergaderde zij onder voorzitterschap van den heer J. Gaal, die de bijeenkomst opende inet gebed eu een hartelijk woord van «fel kam. gemeente is voor goed vrijstelling van mak' eenige donateurs, een bewijs dat er met vereen, wordt meegeleefd, dat er belangstelling is voor hetgeen er besproken wordt. Spr. verzoekt aller medewerking, opdat, evenals li-ier- v-o-ren de vergadering een e'.ttehjk verkoop hebben zal en iedereen aan de te voeren discussiën zij" volle aandacht zal gever.. Hierna worden de notulen gelezen en onder applau-s -beëindigd, waarna ongewijzigde .vaststelling v-olgt-. Een tweetal -onbelangrijke in gekomen stukken w-orden voo-r lten- -nisgieving aangenomen. De secretaris leest vervolgeus Het jaarverslag- der Leesbibliotheek. Sal do en ontvangsten tot 1 Mei 1921. bedragen f 196.19to. Uitgaven voor boeken-aankoo-p en onderhoud f 97.05 zoo-dat nu aanwezig is een batig-saldo van f 99.141/j, vcor welk' bedrag boe- keu zulkn worden aangeschaft enz. In het leasseizocn 1920'21 zijn totaal uitgereikt 1482 bio-eken. V-corzeker een mooi resultaat, waartoe de propa gandisten hun medewerking- verleen den. .Voorzitter leidt vervolgens in de bespreking omtrent opening dér bjWio,Si-eek'. Hij verwa-c'ht dat allen 'tl*-1", jsunne verplichtingen zullen na- sloot voorz. de bijeenkomst op de ge bruikelijke wijze. R EER-HU GOLVAAfeD. H.H.WAAD. Missie-tentoonstelling. Zondag is de M issie ten u ;.ons lelli ng en do uitvoering, begunstigd door hel prachtige weer, uitmuntend geslaag-1. De Zondag \vcr:l begonnen met een alaemeen-e II. Communie in de II.li. Missen -0111 16 uur de Solenmcelc Hoog mis. Ou-der de H.H. Missen werd eeu preek gehouden door een Missionaris Des middags ie half Lwec werd de ten toonstelling oUicieel geopend voor de parochie van den II. Dionysius door den Zeereerw. lieer Pastoor Cli. E. .1. M. -de Meulder. Onder de aanwezigen bemerkten wij: hel Eere-coniilé,' uit voerend eomilé, Burgemeester cn Wet houders cn sommige Raadsleden, Kerk en Armbestuur, enz. Daarna zclte Zijn Eerw. op duidelijke wijze 'lieL doel aer MiSiiétoiitóoUStelliug uiteen: meer bei de aan le kweeken en bijgevolg gro-olcr offertjes voor de Missie le verkrijgen. Wij moeien niet denken, zegt Z.Eerw., dat aio negers van iiet oude heidendom zoo dom zijn, in het geheel niet, de neger in Oeganda is zeer goed voor beschaving vatbaar. Wij zijn gewoon de negers vanaf de hoo-gle te bezien, maar als zij eenmaal in aanraking met be schaafde menschen komen, zijn ze heuscli zoo dom niét. Er zijn er- zelfs, die nog boven vele Europeanen staan, wanl zij bezitten een grool denkvermo gen. Wat de tentoonstelling zelf belrefi nog dit: Het gebouw van den heer Wes ter voldeed zeer goed als Icntoonstel- Tiwgsgebouw» Hel 'bezoek js Zouuag reusachtig geweest. Het uitvoerend Co mité meenae, dat het voor drie dagen snuisterijen had ingekocht, dit was eek ter luis, want bij de sluiting reeds was bijna niets meer over. Ook is er van met-Katholieke zijde belangstelling ge toond. de tentoonstellingszaal is ook een moois pop tentoongesteld. Wie de naam raadl, welke aan de pop is ge geven, krijgt de pop cadeau, Raden meerdere personen den juisten naam, dan wordt ae prijs onder hen verloot. Verder kan men raden hoeveel appelen cn in een mand zijn. Er zijn ook eenige spellen aanwezig. Verder is er een groole verscheidenheid van artikelen te zien, waarbij de missionarissen de nc-o- digc uilleg< geven. Hierna willen wij nog even wijzen op de algemeen® mededeelingen. De paro chianen van. beide parochies worden verzocht tijdens de Missiedagen in hun parochie de fees lelijkheid le verho-o- gen door bet uitsteken der vlaggen. Alle bezoekers der tentoonstelling wor den vriendelijk verzocht de tenlo-on- geslclae voorwerpen niet aan te raken. Verder gelieven allen zich te houden aan dc orde en regeling, welke door belt Missiecomilé is vastgesteld voor dc tentoonstellingszaal en dc zaal waar de lezing met lichtbeelden, muziek en zang wodl gehouden. Dbcr een lichte ongesteldheid van Pastoor de Meulder opent kapelaan Dos sing de lezing. Daarna wordt op een zerrliensteliike wijze gezongen hel 5- s'lemmig feestlied „Hulde aan het pries terschap", ouder leiding van kapelaan Lessing eu pianobegeleiding van den heer Th. Poland, Hierna krijgen wij te hoeren liel lied „O Jesu, amor Mi", door het 4-stemmig mannenkoor. De missionaris Laveken begint het eerste gedec-llc der lezing mei lichtbeelden en geeft daarbij op uiterst duidelijke wijze de uiteenzetting. Het begin vooral werd zser mooi gevonden; hel portret van pastoer de Meulder verscheen op hel doek; toen hel portret kwam van kapelaan Dessing brak er een luid ge juich los. De lezing met lichtbeelden werd daarna weer voortgezet. De Japansche -dans, welke thans aan clc 'beurd was, wekte aller bewonde ring. Do lampions, de kleeding, ae ver lichting, alles pasLe zich hierbij zeer goed aan. De leermeesteres, mej. Van Giesen, komt voorzeker niervoor lot toe. De geheele zaal was dan ook vol bewondering over zulk een spel. Na liet kagaconcert sprak pastoor Kimman nog c-eu woordje. Spr. dankte dc zangeres sen voor hunne medewerking en den directeur kapelaan Hessing en sluit zijn rede als volgt: Menanki pankc poe! Ga nu maar stil naar huis toe! (Da verend applaus.) ZAANDAM. ZAANDAM. Groot e brand Alhier is Zaterdagmorgen halftien oer. felle brand uitgebroken in het groote kaas,pakhuis „de Wisselval ligheid" van de firma Gebroeders Schippers staande op de grens van de gemeente Zaandam en West- zaan. Toen -een der knechts bez'g was de sto-f'te koken waarmede de kaas voor de -export wordt ingesmeerd, sloegen p otsejhg de vlammen hem in 't gezicht. Door het wegvloeiende vocht verbreidde het vuur zich in korten tijds ov er het geheele gebouw, zoo- dat h :t personeel zich genoodzaakt zag te vluchten. Niéts kou gered worden. Het geh k pakhuis bene vens eenige 'duizenden kilogram men kaas "gingen v'erlo- cn, zoome de -een vr.aehfautomobiel. Ben groot gedeelte van den voor raad was reeds verkócht en be stemd voor uitvoer naar Spanje. Ook een klamp- hooi van ongeveer 12.000 K.G. werd een prooi der vlammen. Twee stoomspuiten van West- zaan v an 500 ca 360 L. gaven het eerst wat-er. Verder werd aan het biusschi gsw: k de i g nomen door de autosp-uit van ,<_aandam met 500 L. capaciteit, de 300 L. van dc V. B. en -een gemeentelijke st- spu.it met 300 L. venno-g-en. Gebouw -en go-ederen waren ver zekerd. echter niet hoog genoeg ■HL. UITSLAGEN» "f Westelijke afdeeling. Den Haag: H. B. S,—V. M.'A'. $—1 Amsterdam: Biauw-Wjt D. F. C. r— Amsterdam': AiaxR. G. IT. 1—Ti Haarlem: Haarlem-Feyencoiu $—2 Rotterdam: V, O. C— Spartaan 0—3' UtrechtU. V. V.—H. .V,. V. 3-1' Overgangsklasse: RotterdamSparta—'t Gooi 2—1/ Amsterdam': D. E. G—- A, D. O. 0—2, Zaandam: Z. F. C.—S. V. V. 2—2 Den Haag: V. U. C.—Stor&p vogefe' 12 Den Haag: Quick—Excelsior 3—(t Schiedam: H. D. V. S. A. F. C. 1—1 2e klasse. A. Schoten: Schoten Hollandia 0 Wormeivcer: Wu -F. C.— H. F, C. 0-2 Veiserco-rd: V". S. V.Z. V. V. 2—0 Ai'kmaar: A!c. VicfrixHortus 3—2 Furmerend: Purmersteijn E. D. O, 1-1 3e klasse. A. Amsterdam': Amstel—St. Voorwaarts 10 Bloemendaal: Bi-oemendaal Zandvoort 0—2 Helder: HelderWilh'. Vcocuitl -2 Ameterdsfe D. W. S. H. S- V. 3—2 Assendelft: AssendelftD. w. V. O-l1 B Amsterdam: Swift'West- Frisia /-]t Koog' a. d. Zaan: K. F. C. E. D. W. 3—2 Amsterdam: S. D. W.— Zaaniandia 1G Edam: E. V. C.—Q. S. C. 1—3: AmsterdamT. O. G. Rap-idillas' 1- 1 Handel en iarkt om d-e geheele schade te Vergoc den. 1 BEEMSTER. REEM8TER. Voor liet buiten- la n d. Dezer dagen zal de bekende slamboekslier „Glück auf' van de nhcer 1*. Jongens Dz., naar Duilschland wor den verkocht, daar hij voor een hoogen prijs' aan een Duikchen veefokker is vcrkochL. Arbeidswet. .Tan Slijkerman c nMaartcn Lecgwaicr, alhier, hebben vergunningen gevraagd om bakkers- arbeid te mogen verrichten tusschen acht uur des namiddags en zes uur des voormidags. Op Dinsdag S November a.s., des voormiddags ten half elf, bestaat er gelegenheid bezwaren legen inwilliging van -dit verzoek iii le brengen, J a a r 1 ij k s c li onderzoek Land weer. Bekend gemaakt wordt, dat het onderzoek bedoeld in art. 29 der Landwcerwet, dit jaar alleen zal wor den gehóuden vo.or de lichting 1920 en dat dit onderzoek voor, de in liet ver- lofgangersregisler van de Ioindvecr dezer gemeente ingeschreven verlofgan gers zal plaats hebben te Purmerend in dc Boterwaag an de Nieuwstraal C 155, op Donderdag 10 November a.s., v.iu. 11 uur, voor dc verlofgangers, bchoorende l-o-t de Infanterie Vrijdag 11 November a.s., v.m. 11 uur, vo-or dc- verlofgangers, ]>eho-orende tol de ove rige wapens en dienstvakken. Voor nadere bijzonder lieden wordt verwezen naar de desbetreffende publi catie op de gemeentelijke aauplalcbcr- den- ALlCMAAR, 15 Oct. Op dc Veemark! waren heden aangevoerd: 22 paarden f200900, 113 koeien en ossen f 350 a700, 5(5 nuchtere kalveren f 1028, 325 vette schapen f3800, 18 magere varkens f (5268, 165 bisgen, 10 vv. fio—26, 9 bokken f 4—16. Botermarkt. Hoogste' prijs f 1.55, middel- f 1.50, laagste- f 1.45aanvoer 1226 kop. Kippeneieren f 1718.50 per JOÜ st ALKMAAR, 17 Oct. Op de Veemarkt waren heden aangevoerd: 19 koeien ei. Ossen f 400560, 1 vet kalf f 270, 27 nuchtere kalveren f 1628, 63 vette schapen f 1855, 456 vette varkens per Ned. pond f0.861. HOORN, 14 Oct. Op de Veemarkt Waren heden aangevoerd 6 jchapen, geen prijsopgaaf Handel stug. HOORN, 15 Oct. Op de Veemarkt waren heden aangevoerd: 2 koeien f 350375, 86 biggen f 1-122, 159 scha pen f 3552.50, lammeren f 2835, 3 paarden foOü650. 1 geil f 1". Handel goed. BROEK OP LAiNuhsiSuiJii, ra ui., Langed. Grocnlenveiling. Roode kool le soort f 4—7.20, 2e soort f 0.90—3.80 gele kool 1 2.104, witte kool le soort 12.30—3.20, 2e soorl f 1—1.80 per 100 K.G,; aardappelen: bonte f 6.07, blau we f 6.808.80, eigenheimers f 4.806 bravo's f6.406.50, drielingen 1 S.fv kleine f 2.20, rammenas 110.uic f 8.309.30, drielingen f 6.307, lo wortelen le soort tö.7045.40, 2e sb-: 1 1.30—2.20, alles per 1O0 K.G. Aanvoer 51.300 K.G. roode ko 120.000 K.G. witte koel, 36.200 'K gele kool, 8200 K.G. losse vorteh 11.400 K.G. uien, 5775 KG aardappel 500 K.G rammenas. NOORD-SCHARWOUDE 15 Oei Bravo's 17,307.60, blauwe aard. 7.50 8.30, red star 16.207.20, drielin gen f 3,20, blauwe i 2.10, nep 17.80, roede kool f 3.70;5.80. gele kool 1' 3.2P drielingen 1'6.206.50, uien f 7.80ft.36 4.50, wille kool 2.503.50, kreten f 3.904.30, peen 1 5.806.40, alles per 100 K.G.Flakk. peen f413per 10.000 K.G.bospeen 110.50 per 100 bos; bloemkool f 12.per 1O0 bos. WARMENHUIZEN, 15 Oct. Uien f 9.608, drielingen f 6.106.60, nep f 8.608.S0, aardappelen f 7.407.80, rooae ko-ol f 47, gele kool f 3.40— .80, 'witte kool f 2.703.30, 2e soort f2.50, wortelen i 6-6.30. HOOGKARSPEL, 14 Oct. „De Een dracht." BI. aardappelen f 2.754.10, bloemkool le soorl f 14.7018, 2e srt. 135.70, 3e soort f0.80, bieten 1' 12. grooie men f 4.104.30. 15 Oct. BI. aardappelen f 3.65 f 4.10, bloemkool le soorl f 14.0025, 2e soort 1'4.-1010, 3e soort. 0.80—2.70. wille kool f 2.60, roode kool f 1.90 f 2.70, slabooiicn f 8.109 10, bieLen f 5.10-10.91), grOolc uien f 4—4.10, kl idem f 1.503. BOVENKARSPEL (Slation), 15 Oct, „De Tuinbouw." Aardappelen blauwe 13.854.45, bonte f 3.703.90 p. baal; groole gele uien f8.504.20, kleine id. 12.903.30 per baal; bloemkool 'le st, f727, 2e soorl 1' 6.508.25, 3e si. 10.752.10 per 100 sluks; roode kool f 1.35.25, gele kool 1' 1.503.75, witte kool f0.703.75 per 100 K.G.groole bicten 1' 11.2525.50, kleine id. f 5.25 6 per 1000 sLulcs; slaboonen f912 per zak; augurken iijnfijn 25 cl., fijn 18 et., ttrof 310 ct. per K.G. 'ANNA PAULOWNA, 14 Oct. Groote aardappelen f7.baukers f 5.sla- boènen f 62.50. wortelen f 5.90, alles pen 160 K.G.bloemkool fO.SiO—lO per 10Q - stuks.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 3