CORET's BESSE Waarom f 52.50. Het echte Jachtwater li. K. Coöp. „Ons Doel DRUKKERIJ „ONS BLAD ALKMAAR - LEVERING VAN ALLE SOORTEN DRUKWERK Openbare Yerkooping Openbare Yerkooping BooiÉppi f li Goedkoop Brokwerk PHILIPS LAMPIN Gheni. fabriek „Vriesia", Alkmaar. DE LASTWAGEN VOOR IEDER BEDRIJF. DE MEEST GESCHIKTE VRACHTWAGEN voor het KLEINBEDRIJF. KENNISGEVING. slijk, De grootc afslag is bij Paarden- m Varkensslagerij, lijdt men nog langer aan Tuberculoze iel kast VLOOTHUIS Zn. KAPITAAL of DEELGENOOT Loterijlanden Verloren en Theorie-onderwijs. iOH. KüHiNEj StprnhandeL H. BAKKER, Stationsweg, W. GROOT, Hoogeweg. te Anna-Pauiowna. Een Huismanswoning, Vepjaneft van Uw winkelier» uifeluifendTEXflS S16AREN Openbare VerkGopin Öe ncy nieuwe Tuindsrswonino mei greets Kselhoet uitmuntend Bouwland, Ml Veresniging ,HEÏ WITTE KRUIS." MmÜÏKEilli Kantoorboekhandel, LAAI 142, ALKMAAR. Sriefoidners 11 et. G,enbaie Yeikoopi te Sint Maarten. Een p re. Bouwland, Emom MM DM HOEF j Notaris F. W. A. VAN RIET, 1 EEN WOONHUIS MET STAL TUINGROND, Uaopapier f3.00 Spoorstraat @4. Openbars Yerkosping te Sint Maarten. 1. Vier pereelen uitmun- tendcWeiland, 2. Een perceel uitmun Tfmmerzaak dubbele Woning, W. NE0ERK0GRN SCHOUTENSTRAAT BekeeiilBiiakang lik&ta* ilag@Pi»ll6B*eeniging. IJ, spifmEü, Nieuwenweg 36, AMSTERDAM (Watergraafsmeer)' ELECTRA - Lindenlaan 117 - ALKMAAR. in alle lichtsterkten. m öader garantie. Vraagt prijs. a 50 cent, JAN DE VfclES, Hoe hoog er de post Reclame Hoe hooger de Ontvangsten 12 18 20 i 1® kwaliteit B©tes*»Spe©ulaas §0 cent de 5 ons. Honing-Y aal-T aai f 60 cent de 5 ons. GEVft&AGD: voor uitbreiding technische zaak. Benoo- digd circa 15 mille. Iel, 572 - ALKMAAR - Tel. 572 No. 311 FEUILLE de vioc Roman.door MYRTL Z fit mg naar de deur ®tond naast b^eren gela; Geboren: MARIA CATHAR1NA, dochter van JOHS. STOOP en CORN. STOOP—STET. Alkmaar, 16 October, 1921. In plaats van kaarjpn. Geboren: JACOBUS JOSEPHUS, zoon van D. VAN DIS PEN en G. M. C. VAN DIEPEN— PASSAGE. Alkmaar, 14 October 1921. Baansingel In plaats van kaarten Geboren: JOSEPHUS FRARCISCUS zoon van H. A. JANSEN en M. M. F. VINCK. Anna-Paulowna, 14 October 1921. Op den 4en Novembera.s. hopen onze geachte Broeder en Zuster J. P. KUIJS en MAARTJE v. d. VELDEN te Limmen hunne 25-jarige Echt- vereeniging te herdenken. Namens de Familie y.D. VELDEN October 1921. Nel Meisje. Er biedt zich aan voor halve dagen, een net Meisje. Brieven onder No. 18972, aan het Bureau van dit Blad. Net Meisje. Een net Meisie zag zich gaarne geplaatst op Winkel of Kantoor, leettijd 20 jaar. Brieven onder No. 18974, aan het Bureau van dit Blad. liet Bestuur van de Berger- meer maakt bekend, dat do van de Bergermeer vanaf No 2 tot en met No. 16 van den tijd van vijf achtereenvolgende jarc-n met vijf optie jaren bij inschrij ving zullen worden verpacht. liischnjvingsbiljetten moeten worden ingeleverd op een zegel van 50 cent inet vermelding van twee soliede borgen, uiterlijk 2 November 1921 bij den Secre taris van de Bergerineer, hij wien de voorwaarden vanaf heden ter inzage liggen. Dijkgraaf en Heemraden v.d. Bergermeer, S. JONKER, Dijkgraaf. C. MEIJER Sr., Secretaris Bergen N.-H., October 1921. tfotai'is KRUIMEL ie Medemblik, zal op Woensdag 26 October 1921, des avonds 6 uur, in bet calé „De Ruiter", van den heer C. SGHOUTËN ie Onderdijk, publiek verkoopen Eenige perceelen uitstekend gelegen aan de Ariestogt aldaar, te zamen ongeveer 4 H.A. Te veilen in verschillende com binaties. Aanvaarding vrij van huur. Eigendom der Erlg«namen van den beer TEUNIS SCHOUTEN Cz Breeder bij billetlen omschreven. Flink Meisje. Zoo spoedig mogelijk gevraagd een flink meisje R.K., als hulp in de Huishouding, bij D. VAN DUIN Dz., Castrieum. Flink Meisje. Gevraagd een flink Meisje R.K. als hulp in de huishouding. Brieven ond. No. 18265, bur. Noord-Hol!. Dagblad BAKKERSKNECHT. Gevraagd een Bakkersknecht of gevorderd Leerling, bij H. KONIJN, 't Zand. Dienstbode. Gevraagd tegen 1 Dec. a s. een flinke R. K. Dienstbode bij L. BOLTE, filiaal GEBR. BISCHOFF, Sehagen. Flinke Werkster gevraagd bij S. VAN ZILT, Bakker, Castricm. Een zwartkoralen Armband met gouden slot te 't Zand. Tegen belooning terug te bezor gen bij Th. TJiSSELAAR, 't Zand. Versielnaaisier. Verstelnaaister vraagt eenige nette Naaihuizen. Brieven onder No. 18982, bureau van dit blad. Winteraardappelen- Te koop: puike blauwe aardap pelen a f 3.40 per zak, bij JACOB BLOKKER te Warmenhjuizen. Betaling rembours. Vracht voor kooper. BLADRIET. To koop een partij BLAD RIET bij TH. DRUIJVEN te Zijdewind. VOERBIETEN. Te koop 55000 Kilo Voerbie- ten, gelegen aan Spoor en Vaar water, bij P. DEEN, Obdam. MARIE KOENEN (gediplo meerd leerares) heelt hare lessen 16 OCTOBER hervat Adres Koepoortsweg 6, Hoorn. v.h. G. H. KöSTERS, Huig brouwerstraat 8, - Alkmaa Specialiteit in: Naaisters- en Kleermakers fournituren. Zijden en patentfluweelen kragen- ZEER BILLIJK. beide te Heiioo. Notaris C. L. VAN DEN BERGH te SCHAGEN, zal op Woensdag 9 November 1921 des middags 12 uur in do Vlas- en Korenbeurs te ANNA PAULOW- NA ten verzoeke van den Heer K. DAVIDS publiek verkoopen met SCHUUR, ERF, TUIN, WEI- en BOUWLAND aan den Ver lengde Meerweg te ANNA- PAULOWNA ter grootte van on geveer 7.25.00 H.A. Aanvaarding de Landerijen op 25 December 1921 en de Gebou wen met hunne Erven op 1 Mei 1922. Lasten vanaf 1 Januari '22. Betaling der kooppenningen op 21 December 1921. 2/3 der koopsom kan voor 5 jaren vast tegen 5 pCt. rente per jaar als eerste Hypotheek op elk perceel gevestigd blijven. V i in 8soorten. :r=53 ZIJ MUNTEN UIT DOOS UITERSTE VAKKUNDIGE FINESSES, - WAAROM DST MERK STEEDS NEDERLANDSCH QROOpïEM OMZET BEHOUDT VerArii0'b&&r_opa/iep!at&fce;3, hij'on&f'hanxelyke w,r2kelier-.s. te Sint Pancras in het Café van de Weduwe BLOKKER bij de Spoorweghalte op Donderdag 20 October 1921 des avonds 5 uur ten overstaan van P. J. C van Toornenburgh, Notaris te Alkmaar, van ERF en grooten TUIN te Sint Pancras aan den Benedenweg, zoomede diverse Akkers bij de Staalsloot, aan en bij den Huiswaarderdijk, bij de Glazen kassen en aan de Molcnsloot, zoomede aan den Bovenweg en aan den Achterweg te Sint Pan cras, ze<-i geschikt voor Bouw terrein, alles in de gemeente Koedijk en te zamen gr. 5 Hect aren 42 Aren 20 Centiaren. In Averse .ceelen waarvan kaartjes intijds verkrijgbaar zijn bij den Notaris. Aanvaarding Huis en Erf na betaling, Land met Kerstmis '21. Eig ndom van den Heer W. Bus, vroeger te Sint Pancras, nu te Alkmaar. MPPHPTP iTilu't'tinepn dp Afd. Alkmaar. op Vrijdag 29 October as., 8 uur, in Café „Central" van dan heer K. WILl.IG. Agenda: 1. Bespr. Huish. reglernen! v. d. Aldeeiing. 2. Benoeming 3 leden tol het nazien van de rek. der aldeeiing. 3. Candidaal stelling voor een lid v. h. Hooldbestuur. De Secretaris, H, C. STOUTJESDIJK. Notaris C. L. VAN DEN BERGH te SCHAGEN, zal op Dinsdag IS October 1921 in het Café van den Heer J. SCHER- MERHORN te Sint Maarten, des namiddags ongeveer 2 uur, onmiddellijk na afloop der Vei ling aldaar door hejp te houden voor den Hoer P. HENNEMAN ten verzoeke van den Heer N. G. VERDUIN publiek verkoopen nabij den West Frieschpn dijk, tusschen Eenigenburg en Sint Maarten, onder laatstgemelde ge meente ter grootte van 53.50 A. Afkomstig van de Veiling G. VISSER en tot 25 December 1921 in huur bij den Heer A. FILMER. Betaling dor kooppenningen op 29 November 1921. Lasten vanaf 1 Januari 1922. (e op Woensdag 19 October 1921 n.m. 6 uur in het Cafe van den I Heer S. HOPMAN ardaar ten 1 overstaan van te BERGEN, van: voor 4 Koeien, berging voor Hooi en Dorschvloer, Erf en Tuin cn een stuk uitmuntenden gelegen te Wimmenum nabij den Heercnweg, groot 71 Aren 80 Centiaren. Eigendom van den Heer P. J. Hopman eu to aanvaarden het Land Kerstmis a.s. en de gebou wen en het Erf 1 Mei 1922. per 500 v per 100 vel. Notaris C. L. van den Bergh te Sehagen zal op Dinsdagen 18 October 1921 bij inzet en 25 Oc tober daaraanvolgende bij toe slag, telkens des middags 12 uur in het Café van den Heer J. SCHERMERHORN te Sint Maar ten, ten verzoeke van den Heer P. HENNEMAN te Sehagen pu bliek verkoopen: (zeer geschikt om te scheuren) aan den West Friesehen dijk on der d- gemeente Sint Maarten, kadaster Sectie C nummers 6, 7, 8 en 54 te zamen gr. 7.34.00 H.A. Thans in gebruik bij den lieer NIC. KOSSEN te Warmenhuizen tend Bouwland, te Valkoog gemeente Sint Maar ten, kad-.~ter Sectie A nummer 220 groot 1.02.60 H.A. Thans in gebruik bij den Heer Jb. MANTEL te Valkoog Aanvaarding op 25 December 1921. Lasten vanaf 1 Janu ari 1922. Betaling der kooppenningen op 6 December 1921. TE KOOP bij gebrek aan opvolger een best beklante te LIMMEN, t. o. R. K. Kerk cn Gesticht, naast den nieuwen weg met Bouwterrein met flinke Be huizing, ruime Werkplaatsen en 25.70 A. Grond. Tevens een Flinke aan den Rijksstraatweg te LIM MEN op mooie stand. De helft dor Koopsom kan er op. geves tigd blijven. Adres: M, ütJ^IST, LIMMEN. 0 De leden der Alkrn. Slagers Vereen, maken hunne geachte clientèle bekend, dat zij met het oog op de Vrije Woeiisthtguiiddag voor la et perso neel, Woensdags raa 1 mir geen bestellingen meer bezorgen en verzoeken beleefd hiervan goede nota te nemen. U met deze bekend te maken dat onze zaak al 14 Jaren met groot succes gewerkt heeft om deze vreeseljjke ziekte te be kampen onverschillig waar ook de T B.C. woekert: zij wordt door onze kruiden genezen Wacht niet tot het te laat is. Vele getuigschriften voorhanden. Vraag Brochure en Ziekenbiljet. Hoogachtend, Directrice Mevr. OOMS DE VRIES, Cons. Gen. Heer Dr. P. P. E PRIJN. AANBEVELEND, SLUIT OR ZONDAG, KAAÖMARKT 72-7L Directe levering uit voorraad van bij eiken soliden winkelier verkrijgbaar. Een beslist afdoend middel tegen levend hoofdonrein, TELEF. No 324, MELKBROOD WATERBROOD I 8 ons 6 4 8 6 4 30 cent 23 15 24 18 n 2hj 16 KROPBROOD (half om half) KRENTENBROOD KRENTENBROODJES KADETJES-. Prima BESCHUIT, per rol (10 stuks) V '2 Brieven onder No. 18984 aan het bureau van het Noord Hollandsch Dagblad. BENZ JAC. II - Auto FORD-TRUCK Per kwartaal voor Voor buiten Aikrr Met Geïllustreerd Aan alle abonn PARLEMENTAIR liet Indische regeerings-. incident. Een iiitge Waaneer iels biyde l)o Indische 'bestuursfiorvori fer De Graaff in de T\v l>aar was, dan was het i Indische specialiteiten, w -dat er overvloed van cr Ben zeer beslist af. werd ingenomen door der vrijzinnig-democratie 'en der communisten, herren Van BcresUfyn, koop. Hiertegenover beti der rechterzijde, de lieer Ryckevorsel en Soheurer waardig voorbehoud hui het ontwerp, terwijl jl woordvoerder der liberal gemeen met de strekking zeer wel kon vereen enikelc voorschriften, die het reeds door den spr. e voorgestelde amendemen kunnen worden. De heer Van Berestej vraag te stelten, bf- het momertt was, can de vo Minister Ie behandelen, i de grondwetsherziening, pende wijzigingen in z lende artikelen voor or len worden aangebracht, de deze vraag on tikennei motie in om de beraads onderwerp tot na de gr< te verdagen. D«ze motie, - Alharda krachtig 'onderst alleen de stemmen der vi ten, sociaal-democraten op zich vereenigen; met men werd ze verworpen. Wanneer we de bezwaï ders van het welsontw. dan komen we tot de 1 In hoofdzaak bestonden satie van liet ambtelijk g< slechts scliijnbare verruin tnie, welke den heer Alha ■reactionair en ..een fopspe disolie volk deden noem neer Van Reresteyn wei- als een „uitbreiding van zag, die des te gevaarlijk ■terugtrekt in, ver van Jk verwijderde, .ambtelijke -•ca ux". Natuurlijk »VKi de jui «waren door den AJTinisl. betwist. Hij kwalificeerde damenteele dwaling ten ndische Staatsrecht als alle verhoudingen bij de v icn worden. Het bleek, ■ditmaal van zijn eigenaa beyelenswaardige gewoont wijis gedeeltelijk vooraf g( 'e lezen, was afgeweken, naai voor de vuist eu lx voerig alle gemaakte op Bijde verdere behandeli Werp verkreeg de anti-rc\ dc overneming van zijn i uitdrukkelijk voor te scbr: Regeering maar de Provin /ullenuifinaken, wannc-er de aanwijzing van een co puteerden. En niet.heel vc neeren Scheurer cn van de lieer Dresselliuijs „0od ken dat ook zijn amende de het hooren van den de verordeningen tot uitvc van facultatief imperatief overmen om-en. Het amendement-Aibard aanzien van de instructie- ■verneurs, hel hooren van' 'oor te spreken, wedervc gunstig lot. Dat taste de uitvoerende macht aan en pen met 47 tegen 35 stem, Nog kwam i„ behandel,' 1 ment-Dressel'huijs om te 1)( neer de Volksraad niet met eenige verordening, d hertaald uit het Engelse nette v. d. Waa 27» 3 Ins hieId haar lange w eace maar haar smart foor haar ondermijnd iicl geluid van een val snelcje kerhoff naar boven. Mar bijna tegelijkertijd. Iris v vallen. Samen droegen ze hai "'gen kamer, waar ze m 'Ot zichzelf kwam. „Wat is er gebeurd v Den ik gevallen „Stil lieveling, zei Ma kalm liggen. Ik kom direc d„w glng naar de hall aokter te spreken maar, h H'J mtuïtie wist ze waar h g'"g naar de voorkam ring hariafst he,m. voor h haar tol n?erkt' en toeii toewendde was hij nit

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 4