ERK Doel" IIKTE IJF. „OKS BLAD" h* HZZZ:i VOOR lx I0R HET BUITENLAND. BINNENLAND clatne gsten 12 18 5ENOOT aak. Benoo- ...f2— Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon REDACTÏSRNo.E633 PARIEMEMTRIRE KRONIEK. FEUILLETON. De 0pper=S51ezische kwestie. DE VIOOL. ËEM. BUIÏEKL BERICHTEN. DINSDAG 18 OCTOBER 1921 14e JAARGANG ft. 9 30 cent 23 15 24 18 20 4 2^ 16 iulaas; m Ski, n i> rt '2 aureau van het OK NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD =- Advertentieprijs: Abonnementsprijs Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad f 2 85 0 60 f hooger. Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elke regel meer f 0 25; Reclames per regel f 0 75; Rubriek „Vraag en aanboa" bij voor uitbetaling pe: plaat-» ig f 0.60. Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,-, f 400,-, f 200,-, f 100, f 60, f 35, f 15, Het Indische regeerings-reglement. Een incident. Een Uitgestelde regeling. Wanneer iets biude behandeling ever de liid'isdhe bestuur.sihcrvorming door minis ter De Graaff in de Tweede Kamer voel baar was, dan was het wel liet gemis aan Indische specialiteiten, wat niet wegneemt, *dat er overvloed van cri'tiek los kwam. Een zeer beslist afwijzend standpunt werd ingenomen door de woordvoerders der \Tijzinniig-democralien, der socialisten 'en der communisten, respectievelijk de he eren Van BeresUfyn, Albarda en Wijn koop. Hiertegenover betuigden de sprekers der rechterzijde, de heeren Gerretson, Van Ryckevorsel en Schemer zonder noemens waardig voorbehoud bun instemming met het ontwerp, terwijl jhr. De Muralt de woord-voerder der liberalen, zich inliet al gemeen met de strekking van bet voorstel zeer wel kom vereenigen, al bevat het enkele voorschriften, die door middel van, het reeds door den sipr. en mir. Dresseihuys 'voorgestelde amendementz. i. verbeterd kunnen worden. De heer Van Eeresteyn .begon met de vraag te stelten, öf- bet nu wel het juiste momeflt was, ocru de voorstellen van den Minister te beihandeJen, nu binnenkort bij de grondwetsherziening, misschien ingrij pende wijzigingen in zake de desbetref fende artikelen voor onze koloniêo zul len worden aangebracht. Hij beantwoord de dezé vraag ontkennend en diende een motie in om de beraadslagingen over dit onderwerp tot na de grondwetsherziening te verdagen. Deze motie, door den socialist Albarda krachtig "ondersteund, kon echter alleen de stemmen der vrijzinnig-democra ten, sociaal-democraten en communisten op zich vereenigen; met 47 legen 18 slem- men werd ze verworpen. Wanneer we de bezwaren der tegenstan ders van het wetsontwerp samenvatten, dan komen we tot de bevinding, dat zij in hoofdzaak bestonden in de decentrali satie van het ambtelijk gezag en in de h.i. slechts schijnbare verruiming der autono mie, welke den heer Albarda liet ontwerp reactionair en „een fopspeen" voor 'het In dische volk deden noemen en door den iieer Van Beresteyn werden gekêiisehéTst als een „uitbreiding van het ambtelijk ge. lag, die des te gevaarlijker is, nu ze zich terugtrekt in, ver van bet centraal gezag verwijderde, ambtelijke regeeri ngsbu - ♦eaux". Natuurlijk "Vri de juistheid dezer be zwaren door den Minister van Koloniën betwist. Hij kwalificeerde hel als een fun- damenleele dwaling ten aanzien van hel Indische Staatsrecht als men meent, dat alle verhoudingen bij de wet geregeld kun- icn worden. Het bleek, dat de Minister ditmaal van zijn eigenaardige, niet aan bevelenswaardige gewoonte, 0111 zijn dik wijls gedeeltelijk vooraf gestelde rede voor te lezen, was afgeweken. Hij sprak dit maal voor de vuist en beantwoordde uit voerig alle gemaakte opmerkingen. Bij.de verdere behandeling van het ont werp verkreeg de anti-rev. heer Scheurer de overneming van zijn amendement, 0111 uitdrukkelijk voor te schrijven dat niet' de Begeering maar de Provinciale Raden zelf /ullenuitmaken, wanneer zij rijp zijn voor de aanwijzing van een college van Gede puteerden. En niet.heel veel steun van de heeren Scheurer en van Rijckevorsel had de lieer Dresselhuijs noodjg om te bewer ken, dat ook zijn amendement, bedoelen de het hooren van den yolksraad, over de verordeningen lot uitvoering dezer wet van facultatief imperatief te maken, werd -overgenomen. Het amendemenl-Aibarda, om 'ook ten aanzien van de instructies voor de Gou verneurs, het hooren van den Volksraad oor te spreken, wedervoer een inindea gunstig lol. Dat taste de reqhten van de uitvoerende macht aan en werd verwor pen met 47 tegen 35 stemmen. Nog kwam in behandeling een amende- menPDresselhuijs om te bepalen dat wan neer de Volksraad niet zou instemmen met eenige verordening, deze slechts bij- de wet, dus in het moederland, zou kun nen worden vastgesteld. Toen dit amen dement onaannemelijk werd verklaard, omdat het veel tijdverlies zou kunnen veroorzaken en vooral liet gevaar ople verde voor chanlage van de zijde fan den Volksraad, die deze verordening onmoge- lijK zou kunnen maken door cr bezwa ren legen te maken, trok de heer Dres- Dresselhuys het in. De S D. A. P nam liet direct over, maar 'hel kelderde met 55 tegen 26 stemmen. Het onlwe-J zelf kwam er met !i? te gen 24 stemmen. Tegen waren de socia listen de communis! m en de Vrijz. Demo craten. Men zal zich herinneren, dat op 10 Sept. 1919, de Kamer met groote meerderheid een molie-Duys aannam, waarin een volle dige herziening van de Invaliditeitswet en Ouderdomswet werd gevraagd. Na twee jaar was thans een zeer gedeeltelijke her ziening aan de orde, die feitelijk niet meer beteekent dan een aanpassing der loon grenzen aan het verhoogde peil waarop de loonen thans staan. Over dit geringe resul taat van twee jaar werken waren enkele leden de heer Duys vóór-op - ontevre den. De minister lichtte de oorzaken toe. Hij was onmiddellijk begonnen aan de groote 'herziening, maar die vorderde zoo veel tijd, dat hij ten slotte besloot het meest dringende ervan reeds in te dienen. Wan neer nu die volledige herziening komt, kon de Minister niet precies zeggen.' hij deed z"n best, maar het aantal moeilijkheden dat daarbij valt op te lossen is zeer groot. Over de algemeene beginselen van de In validiteitsverzekering werd een weinig ge debatteerd, waarbij de heer Weitkamp het voor de verdrukte boeren opnam. De heeren Duys, de onvermijdelijke heer Van de Laar, die blij was weer eens re clame te kunnen maken voor zijn eigen zonderlinge denkbeeld en de heer Teenslra gingen daarop geweldig te keer. Het felst natuurlijk eerstgenoemde, die bij een klaar blijkelijke vergising van den 'heer Weit kamp uitriep: lliij liegt! Ook de heer Troel- slra mengde zich in 't geval, waarvan de sop eigenlijk de kool niet waard was. De heer Weitkamp, die vreesde zijn' trein te kullen missen, had inmiddels midden in de meer dan warme discussie de vergadering verlaten. dat de regeling der rechtspositie van de ambtenaren van de agenda is afgevoerd en in plaats daarvan de Grondwetsherziening er op is gebracht. Nieuwe moeilijkheden. Hel Geneefsclie advies is officieus mee gedeeld aan de geinlroduceerde commissie te Oppeln, die reeds thans de te nemen maatregelen kon bestudeeren. De ambassadeursconferentie zou Maan dag (gisteren dus) de verschillende bijzon derheden van de toepassing van het advies bespreken. De regeling voor de toepassing is in beginsel met algemeene stemmen aan genomen, maar Frankrijk en Engeland verschillen van meening over de mate, waarin het advies behoort te worden op gelegd aan de betrokken landen. Engeland n.l. is van meening, dat de grenslijn en het economisch stelsel een onafscheidelijk ge heel vormen, terwijl Frankrijk op 't stand punt staat, dat liet- vredesverdrag alleen aan de beide betrokken landen de territoriale verdeeling van O. S. oplegt, maar niet toelaat, dat Poten gedwongen wordt tot aanvaarding van een economische conven tie. Frankrijk is van oordeel, dat de grens bepaling de kracht van een (verder on aantastbaar) besluit behoort te hebben, ter wijl een voorloopig regime slechts behoort te worden aanbevolen, terwijl men beiden staten de verantwoordelijkheid laat van de gevolgen'van een eventueele weigering het stelsel Ie aanvaarden. Frankrijk stelt derhalve voor, dat de am- bassadeursconferen'tie dé vaststelling van de grenslijn der betrokken landen (zonder meer) zal meedeelen, en vervolgens bedden regeeringen zal verzoeken gevolmachtig den te benoemen 0111 te onderhandelen over verdragen Ier waarborging van - het leven der industrie in O-S. en gedelegeer den te benoemen in een gemengde be stuurscommissie, waarvan de -Volkenbond dan onverwijld een neutralen voorzitter zal benoemen. De Parijsclie correspondent van het „Hbld." meldt over de thans weer gerezen moeilijkheden onder meer nog: Het spreekt vanzelf, dat hei verschil die per gaat dan deze oppervlakkig en nogal kinderachtig schijnende kwestie van het oogenblik, waarop een beslissing officieel zal worden bekend gemaakt, die ten slotte de heele wereld reeds kent. Die diepere reden is natuurlijk, dat voor Frankrijk hoofdzaak is, de toewijzing van een zeker deel van Opper-Silezië aan Polen, terwijl Engeland vooral erop bedacht is de eco nomische eenheid in het industriegebied te bewaren. Ih de beslissing van den Volken bond waardeert elk van beide landen een ander orfderdeel: Frankrijk de grensbepa ling, die gunstiger is voor Polen dan wat Briand tegenover Lloyd Geórge had kun nen bedingen. Engeland de' aanbeveling, die de economische eenheid van li$t bek ken moet handhaven,. En het is te begrij pen, dat van beide zijden wordt getracht het een of ander meer naar voren te doen komen. Over het algemeen uit de pers do mee ning, dat men hier sléchts met een ge ring uitstel heeft te doen en dat men liet gauw genoeg geheel eens-zal zijn. Alleen in socialistische kringen is men wat pessi mistischer. Zoo schrijft de „Humanilé", dat liet eeuwige debat tusschên Ejpgelaiid en Frankrijk thans, opnieuw begint. Wat er achter zit, is, dat Duitschland niet wil, dat de districten, die het overhoudt, hun contact met de correspondeerendc Pool- sohe streken zullen verliezen. De Britsche financiers zijn in dezen met hun Duitsche collega's solidair. Polen daarentegen is be vreesd voor hel behoud van het contact, want het is overtuigd van zijn technische inferioriteit en vreest de voogdij van de Duitsche ingenieurs op zijn gebied. Met hen zijn de Fraiische kapitalisten van bet „co mité des forgés" het weer eens. Een eco nomische overeenkomst kan niet met ge weld aan Polen en Dóitsohers worden op gedrongen en Berlijn noch' Warschau schijnt tot -onderhandeling erg geneigd. Toch is het absoluut noodzakelijk, dat rp i 1;HGU ia '114:1 auavlU'Ul MUUU/xttt iij'iv, r"_,10S vermeld worden,r -Tccqirqnrisxshe oveFe-ortkomM Tot &lan.<lJfoflKan JReii xricte de rechten, -van -Ulster komt. De „Humanité" onderstelt daarom, dat Engeland wel eens niet zou kunnen goedvinden, dat de territoriale scheiding werkt zonder door liet economisch accoord verzacht te zijn. - Deze pessimistische meening staat echter vrijwel alleen en men verwacht algemeen, dat men deze laatste moeilijkheid nu in den gezuntenraad ook nog wel zal weten op te lossen en dat de beslissing omtrent Opper-Silezië eindelijk definitief zal kun nen worden bekend gemaakt en uitgevoerd. De wensch daartoe spreekt trouwens ook uit een uitvoerig telegram, onlangs uit Lon den verzonden, waarin de voorzichtige po litiek der Engelsche regeering wordt ver dedigd en oplossingen voor de hangende moeilijkheid worden aan de hand gedaan, waarbij gemengde en eventueel door een vertegenwoordiger van den *Volkenbond ge presideerde commissies een groote rol spelen. De Duitsche Rijksdag. Het Senorenconvenit van den Duit sch en Rijksdag kwam gisterenmorgen om tien uur bijeen en heeft, na korte beraadslagin gen, besloten, de leden van den Rijksdag tegen Donderdag bijeen le roepen. De interfractioneele commissie uiit den Rijksdag zou gisterenmiddag vergaderen en men achtte het onmogelijk, dal dan be slist zou worden over het lot van de regee- ring. De Conferentie te Washington. De correspondent van de „Times" te Tokio meldt, <fat- in verband met het be sluit van Lloyd George om naar Washing ton te gaan, Japan wijziging zijner delega tie overweegt. De 'Daily 'Express" verneemt, dat po gingen in het werk worden gesteld om te verkrijgen, dat de „Aquitania" 3 Novem ber in. plaats van 5 November naar Ame^ rika vertrekt, ten eiaide Lloyd George en zijn. eebtgenoote in de gelegenheid te stel len op^lijd aan te komen. De „Daily. Express" •verneemt, dat de Britst» D oiniin ie 11-f egeer iargen overeen- kwaineii dat, duiid'ten de conferentie ie Washington niet tot overeenstemming leiddej in zaike de Zuid'zee-prcQ>lemen, 'liet noodzakelijk zou zijn een nieuwe sterke Brilsclfe-Vlóol in iliet Verre Oosten le ves tigen ittet als basis Singapore. pE QUAESTIE-SJANTOBNG. Uit ,j.Washington wordt aan de Daily Mail" 'f gemeld, dat baron Sjïdchara, de Japaudbhe gèzan't daar ter slede, aan den heer Hughês, den staatssecretaris van bui- tenlonasclie zaken der Veneenigde Staten, formeel 'beeft verzocht, in de quaeslie- Sjanloèng tussdhen Japan en China zijn ibemidijeling le willen verleenen. Zooals men zich herinnert, heeft China dezer dagen het aanbod van Japan om Kiaochao aan China terug te geven, afge slagen, omdat Japan bepaalde privilegiën, o. a. het gemeenschappelijk toezicht op de spoorwegen, Wenschte te behouden. De „Chicago Tribune" verneemt, dat hoezeer de heer Hughes ook den wenseh koestelt, dat China en Japan in de onder havige quaestie lot overeenstemming komen alvorens de Ontwapeningseonj^rcn- tie bijeenkomt, hij er afkeerig van is, dat de Vereenigde Staten zich in het geschil mengen. De toestand in Ierland. Schadevergoedingen. ÏXe weduwen van twee In Ierland ge- doöde hoofdofficieren hebben onderschei denlijk 10.000 en 9000 pond schadeloos stelling ontvangen. Lord Casltemaiime ont ving als schadevergoeding voor de ver woesting van zijn buitenplaats in leiiland 101.359 pond. Ulster. Graag heeft Zondag te Belfast het woord voerend gezegd, dat het land vrede be hoefde en dat deze komen moest. Sommi-, geit meenden, dat het eenige mididel voor vrede toegeven door Ulster was, want, zoo redeneert men, Ulster is als de kaas, waar aan de muizen knabbelen, maar, zeide Graag,.,Ulster" is niet als een kaas, maar els een giiajiietrots, waarop de tarnden braken dengenen, Stimn-Feiners of anderen, die eriin wilden bijten. Roman.door MYRTLE REED. /ertaald uit het Engelsch door Hen. riëtte v. d. Waarden, 27.» 3 Iris hieId h^ar !ange wacht bij tante eace maar haar smart was te groot zoor haar ondermijnd lichaam. Bij het geluid van een val snelde Dokter Brin kerhoff naar boven. Margaret was er bijna tegelijkertijd. Iris was flauw ge vallen. 5 Samen droegen ze haar naar haar eigen kamer, waar ze na langen tijd tot zichzelf kwam. „Wat is er gebeurd vroeg ze zwak. Ben ik gevallen „Stil lieveling; zei Margaret; blijf kalm liggen. Ik kom direct bij je zitten. Ze ging naar de hall om' met den dokter te spreken maar, hij was er niet. ™j intuïtie wist ze waar hem te vinden g'ng naar de voorkamer. Hij stond ?Jn rug naar de deur, en zag neer dat marmeren gelaat. Margaret rinü v, n.?ist ^ern' voor Hij haar nade- haü bemerkt, en toen hij zich naar oewendde was hij niet op zijn hoe de, en ze las zijn gehhim als uit een open boek "?e Hee't het nooit geweten zei hij Kort, bij wijze van uitleg ik'durfde het haar nooit te zeggen. Soms zijn wij bang een wanklank te veroorzaken God weet hoe dat komt. „Ja, antwoordde Margaret onvast, wij brengen dikwijls een wanklank te- weeg, maar als wij het bemerken is het altijd te laat. „Toch had God zelf een slagboom tusschen ons opgericht. Ze stond on eindig boven mij. Ik moest haar slaaf zijn ik kon haars gelijke niet wezen maar het dorstige hart verlangt naar het water, dat beneden zijn bereik is. „Ze weet het nu, zei "Margaret." „Ja, ze weet het nu, en ze vergeeft mijn aanmatiging. Ik kan het op haar gezicht lezen, nu ik hier sta. Margaret smoorde een snik. „Ga mee zei ze, met haar hand op zijn arm, ga mee tot morgen. VrTot1morge:t herhaalde hij zacht." Hij sloot ce deur voorzichtig, alsof hij bevreesd was, dat het geluid haar slaap zou storen. Iris rustte, en Margaret ging op haar teenen de ontvangkamer binnen, waar de Dokter zatlnet zijn grijze hoofd op zijn handen geleund. „Nu weet ze het, zei hij weer, en ze toeeigende zou dit niet den vrede brengen. De vrees, dat de Sinn Fedners de prote- staihlsolie bevolking van Ulster zouden aanvallen, voor bet geval de vredesconfe rentie mislukte, jheéft eenige onrust ver oorzaakt, doch Graig en zijn raadslieden hadden voor de mogelijkheid alle maat regelen gen omen - Gemeenteraadsverkiezingen in Berlijn. Zondag hebben in Berlijn de •verkiezin gen voor den nieuwen Gemeenteraad plaats gehad. Het officieele resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen zal niet voor lieden gepubliceerd worden. Uit dé voor- loopige lijsten blijkt, dat uitgebrachtzijn 842.000 burgerlijke en 815.000 socialisli- sehe stemmen. De oude raad bestond uil 125 socialisten en communisten* en 110 burgerlijken. Verwacht- wordt dat in den nieuwen raad zitting zullen hebben '110 socialisten en communisten en 115 bur gerlijken. De zwaarste verliezen hebben geleden de nalionaal-Iiberalen. onafhan kelijke socialisten en communisten. Verondersteld- inag worden, dat in den nieuwen raad de socialistische-communls- tische coalitie vervangen zal worden door een coalitie van de nationaal-Iiberalen 1ot en met de sociaal-democraten. Van de kiezers is ongeveer 35 pro cent thuisgebleven. ENGELAND EN AMERIKA. De „Sulgrave Institution for Greal-Bri- tain and the United Stales'" heeft onder het 'motto, dat de sleutel tot den wereld vrede een goede verslandhouding tusschen Engeland en Amerika is, eên oproep ge publiceerd om 50.000 pond bijeen te bren gen ter bevordering van haar doel. In den oproep wordt in herinnering gebracht, wat de „Sulgrave Institution", waarbij de Anglo-American Society is aangesloten, in de tien jaar van tiaar bestaan heeft ge daan. Zoo lieéft zij Sulgrave Manor in Norlhampshire, het voorvaderlijk huis der Washinglons, aangekocht en gedeeltelijk gerestaureerd, -de herdenking der pelgrhn- vaders georganiseerd en den eersten leer stoel in Amerikaan sclhe geschiedenis in "Groot-Britannië gesticht. Dc bedoeling is nu een internationalen Sulgrave-raad le slichten, waarvoor in Amerika op den vapenslilstandsdag in November 1921 een o.proep zal worden gericht voor twee milïioen dollar. Als voorlooper van dien oproep wordt fhans de huidige oproep in GrooliBritannië ge publiceerd, die o.m. ten doel heeft de re stauratie van Sulgrave Manor te voltooien beurzen te slichten in Amerika voor En- de huidige oproep in Groot-Brittannië ge- Amerikaansche jongens, en om van het. aan het instituut geschonken Manor Hou se in Worcestershire, een centrum te ma ken voer Engelsch-Amcri'kaansdhc confe renties. studie en onderzoek en een rust huis voor Amerikanen, die Engeland be zoeken. SPOORWEGSTAKING IN AMERIKA Uit Chicago wordt gemeld: 500 af- déelingsvoorzitters van vier conducteurs- en baanwachters-organisaties hebben van hunne' hoofdbesturen opdracht gekregen, him mannen geleidelijk tot een algemeene staking op te roepen, welke 30 October zal beginnen. De spoorwegen zijn in verband hier mede. door de slakers in 4 groepen ver deeld. Den beambten van 17 lijhen is aan gezegd, den arbeid op 30 October neer te leggen, terwijl de staking, op de andere drie groepen telkens met tusschenpoozen van 24 unr zal worden afgekondigd. Pres, Harding heeft de leden der arbeids commissie voor de spoorwegen, die het publiek vertegenwoordigen, bij zich ont boden, waarschijnlijk om hen te raad plegen, in verband met dc dreigende spoorwegstaking. Na een korte bespreking vergezelde de president de leden naar - het Commerce Building, w^ar een conferentie werd ge houden. In een naderhand door liet Witte Huis uitgegeven communiqué werd verklaard, <J,at de werkgevers-leden der sj»oorweg- comihïssie niet tot de bespr'ekingien wa ren tfitgenoodigd, omdJt zij uit den aard der zaak in arbeidsgeschillen een stand punt innemen, dat tegengesteld is aan dat van publiek en arbeiders. De leden, die het publiek vertegenwoor digen, moesten daarom de- hoogste auto riteit zijn in' loonsaangelegenhédën en om dezereden werden zij uitgenoodigd, met dc staatscommissie van liandeisaangeie- genhedien,Welke veel gezag heeft in aan gelegenheden, betreffende spoorwegta rieven. Het communiqué gaf voorts uitdruk king aan de hoop, dat de oplossing van het spoorwegvraagstuk zal worden ge vonden in den terugkeer tot normale in- duslriëele omstandigheden. Tenslotte be noemden de commissieleden een sub commissie, welke de besprekingen in den loop der volgende week znl voortzetten. RELLETJES IN WEENEN. WEENEN, 15 Oct, Naar de bladen melden, zijn gisteren naar aanleiding van die prijsstijging, in het bijzonder van brood, tamelijk ernstige ordeverstoringen voorgekomen op de marklen, vooral in de arbeiderswijken, waar de onlusten twee uren duurden. Eenige marktkramen wer den geplunderd waarop dc winkeliers in de omliggende stralen hun zaken sloten. Dc politic herstelde ten slotte de orde. ONJ-USTEN IN IERLAND. MADRID, 13 Oct. (Officieel com muniqué). Nabij Molilla hebben kleine schermutselingen plaats gehad. Generaal Beringure zal hedennacht naar Teloean vertrekken. Bij den strijd om Zeloean werd slechts één Spanjaard gedood en zes gewond. DE nc NOVEMBER. Ook dit jaar zal men in Engeland den wapenslilsland plechtig berdenken. Het kabinet heeft goedgekeurd dal detache menten van leger, vloot, 'luchtverdediging en oud-slrijders-vereeiiigi riffen in den ochtend van dien dag carré zuilen vor men om het gedenkteeken in Whitehall te LoodenwEvcn voor elf uur zuilen ver tegenwoordigers van-den koning, van dén eersten minister en vaiw.de vertegen woordigers der Dominions kransen leg gen aan den voet vaal het gedenkteeken. Precies om elf uur zullen schoten gelost worden van de verschillende politicbu- reaux te Londen en dit zal het tceken zijn om twee minuten lang het verkeer en al len arbeid te staken en in plechtige stilte de gevallenen in dén oorlog te herdenken. Het eenige verschil met het vorig jaar zal wezen dat gedurende die twee minuten het verkeer op de spoorwegen en te water niet zal worden slop gezet. DE OMVANG VAN DE ONDER STEUNING DOOR DE OVERHEID. In een -rede ter jaarlijteche algemeene vergadering van de „North-East Coast Institution of Engineers and' Shipbuil ders" te New Castle, heeft de voorzitter, Sir William Noble, gewezen op iiet ge vaar, dat ieÜier er eerder aan dacht hoe veel hij van de gemeenschap kon krijgen dan hoeveel hij aan de gemeenschap kon geven. In 1919 kregen 28 milïioen Op een bevolking vam ongeveer 48 milïioen openbaren steun tot een bedrag yan 6 p. st. per hoofd der bevolking. Het totale bedrag uit 'belastingen en heffingen voor openharen steun was met sprongen in de •hoogte gegaan, tot het nu een duizeling- wtekkend cijfer had 'bereikt. Uit dé vol gende cijfers blijkt die groei: 1891: 25.000.000 pond sterling; 1911: 69 mil ïioen pond' sterling; 1919: 173 milïioen pond sterling; 1020: 332 milïioen pond sterling. In de ziekte, van den op zijn H011- gaarscli, landgoed vèrloeveiicfen gewezen konin-g van Beieren, Ludwig, is een ern stige wending gekomen. Zijn lijfarts en bloedverwanten zijn ontboden. "Het aantal volleldig werkioozen in Engeland was op 7 October ongeveer 30 duizend gedaald', vergeleken bij de voor afgaande week, toen liet 1.404.681 was. De Eiigelsche gezant heeft de Oos- tenrijfcische overheid verzocht om de verr spreiders van. de ongegronde berichten over Cunningham te vervolgen. RAAK GEZEGD. Professor Bolland heeft met het hem eigen zelfbewustzijn en daarop-steunende even eigen vrijmoedigheid hoozc dingen over de Joden gezegd, d'ic wij niet zullen goetdkeuren. Daarop is gevolgd veel geschrijf in de Pers. Het „Handelsblad" lcrecg massa's ingezonden stukken. „Het Vaderland" waschte den professor de ooren en mr, Asscher daagde hem uit tot een openlijk debat - om waar fc maken, wat hij had beweert! Terloops stelde hij 'hem de compromilteerendc vraag: „gij zijl toch geen anti-semiet?" 'En de Professor heeft in een tweede vergadering, waarin hij zijn beschuldigingen nog eens onderlijnde, •zorgvuldig gezegd-, dat hij geen anti-se miet was. „Dat schijnt, merkt hel „Ov. Dgbld." dp, het ergst wal in onze maatschappij bestaal: anti-semiet le zijn. Men kan, zonder gebrandvkkt le wonden, anti- Duitsch, -anti-Engeisch en anti-Fransch zijn, men imag vooral heel gerust anti-ka tholiek zijn -en desnoods het katholieke beschimpen en bestrijden met de vulgari teit van Kieerekoper, het is alles zoo heel erg niet. Lig alleen is te zijn anti-semiet." DE LANDARBEIDERSWET. De A.-Ri „Rotterdammer" schrijft: Het Door Minister Aal'berse ingediende voor-oniwerp van Landarbcidcrswel, heeft heel wat beroering gewekt. vergeeft mij, ik voel het in mijn hart. „Als ze het eerder geweten had, zou alles zoo anders geweest zijn, zei Mar garet, maar ze wist dat wat ze zei on waar was. „Neen, antwoordde hij, zijn hoofd schuddend, de slagboom was er. U kunt niet weten, wat dat is, als er geen slagboom geweest is tusschen dengene, dien ge lief had. Er was ér een, zei ze heesch, en haar oogen ontmoetten de zijne. „U ook, vroeg hij ongeloovig, maar zij kon niet spreken. Ze knikte slechts toestemmend. Toen greep zijn hand de hare in volkomen begrijpen. Ook tus schen hen bestond de slagboom, maar in één punt waren ze tenminste gelijk. „Ik wilde wel, zei de dokter na een poosje, dat we haar voor morgen kon den verbergen." De menschen waar, ze zich haar heele leven van teruggehou den heeft, zullen nu komen om haar te zien, nu ze hulpeloos is. Dat is de ironie van het lot antwoord de Margaret. Ik heb gebeden degene, die ik haatte te overleven, zoodat ze niet kon komen om mij te zien, als ik dood was. „Hebt u ze overleefd „Ja, antwoordde Margaret moeilijk. „Haatte u iemand, die de wanklank veroorzaakte „Ja." „En is die persoon gestorven - „Ja." „Dan, zei de dokter heel zacht, za' de wanklank uitgewischt zijn als u verge ven hebt. 'Het kan zijn dat degene, dien gij verloren hebt, voor immer buiten uw bereik is, maar de slagboom is gevallen. De gedachte dat zij vergeven moest, was nieuw voor haar. Ze dacht er lang over na, toen het huis zoo rustig was als zijn slapende meesteres, en de sterren verbleekten, toen de dageraad het luchtdomein heroverde. Toen kwam den derden dag, het ein de van dien pijnlijken tijd, waarin we v/achten en ondanks alles hopen, dat het wonder der opstanding zich herha len zal, en den steen van onzen doode af zal wentelen. Dokter Brinkerhoff had de kist geslo ten voor de vreemden kwamen, en hij vertelde het aan Margaret. „Ze zou er dankbaar voor zijn, ver zekerde Margaret hem, en zijn oogen werden vochtig. „Ja, antwoordde hij schor, ik geloof het ook. Zij zaten allen samen in de boven hal!, uit het gezicht, maar zóó, dat ze alles hooren konden." Lynn was nog steeds verward en huiverig van al het treurige, dat hem omringde. Zijn moeder's hand was in de zijne en met haar linkerarm ondersteun de ze Iris, die zwaar tegen haar schou der leunde. Dokter Brinkerhoff was aan de andere zijde van Iris, streng en in zichzelf gekeerd. Van beneden klonken de verheven woorden van den begrafenisdienst Ik ben de opstanding en het leven. Hij, die in mij gelooft, zal leven in eeuwigheid, ofschoon hij gestorven is. Hierna volgde een gevoelvolle rede op tante Peace, - op de tallooze goede daden van' haar vijf-en-zevehtig jaren. Toen- trad er een stilte in, gebroken door de gedempte klank van een snaar, die gespannen werd, om met de piano te stemmen. Onmiddellijk na dit harmonisch ge luid, verhief zich de stem van een vi ool, sterk, helder en bovenaardsch schoon in een Ave Maria. Margaret sprong op. Wat is dat fluisterde ze heesch. Moeder, zei Lynn op zachten toon, wees toch stil. Het is slechts Herr Kaufmann. We verzochten hem te spelen. De Cremona mompelde zij. De Cremona hier vandaag. Ze leunde terug in haar stoel met gesloten oogen en bevenden mond. Lynn hield haar hand stevig vas en Iris haalde zwaar adem. Dokter Brinkerhoff luisterde intens, zijn hart was vervüld van vreugde over zooveel schoonheid, omdSt het voor hftar te. voorschijn werd geroepen. Diepe, rijke tonen jubelden een overwinning over den Dood. De mu ziek beeldde een onderwerping, een* berusting uit in iets, waar de mensch hulpeloos tegenover staat en onbe paalde maar algeheele schadeloos stelling, als de tijden vervuld zoüden zijn. Hiernaast verzonk, persoonlijk ver driet in 't niet het was de wereld smart, die om vergoeding riep. Iets grootsch en verhevens nam de plaats in'van aardsche hartstochten, die bevrediging zoeken en in het alles overweldigende gevoel, vergaf Mar garet met een edelmoedig hart haat doode moeder. ^Vordt vervolgd). 4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1