en enz. ER K L, AAS. rastrut „ONS BLAD'5 I Az, II. BES5L BUITENLAND. BINNENLAND del betreft. 229, Tel. 108 ITERS. Tel. 435. ar uiglantaarns, jES, onder- cent p. pond, ling I Alkmaar. *2- Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: Sïï^433 FEUILLETON. DE VIOOL. 4- en Varkens of Gekookte eschwaren. per ons. eesch t 0.40 0.35 orst 0.35 spek 0.25 ïworst 0.20 amwovst 0.20 0.20 per 5 ons. rst f 1 00 rorst 0.75 SCHE LEVER, wordt, 50 cent jrw. Zusters. oifeerdcr. ZEN. DONDERDAG 20 OCTOBER 1921 14e JAARGANG les, Jongens- en LA.GES. iteiten. ET EN SPEK. ür Spek 10.85 Spek f 0.05 alen Spek f 0.65 Varks.vet 0.80 Koevet 0.60 ph rauw Koe- (nfervet) 1.—- tden.reuzel 0.50 \illes bij 5 pnd.5 ct. minder. TELEF. 571 75 cent (met ons cent 20 cent (met 4 |t (met 4 Groote's Groote's reepen 80 cent (met 4 pond 27 cent. NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Abonnementsprijs: Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad f 2 85 0 60 f hooger. Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elkeregel meer f 0 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanboa" bij voor uitbetaling pe: plaat i ng f 0.60. Aan a!l° abönné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200,—, f 100,—, f 6Q,—f 35,—, f 15,-^ 1 Rood bewind. Zondag hebben in Berlijn de gemeente raadsverkiezingen plaats gehad. Naar luid van de eerste berichten zou de socialisti sche meerderheid verslagen zijn; zouden do burgerlijke partijen de meerderheid heb reu behaald. Bij de heftige verkiezings campagne is over dat socialistisch bewind het een en ander uitgekomen, wat bet onthouden wel waard is. Voorop zij er aan herinnerd, dat de so cialistische meerderheid, welke Berlijn re geerde, niet op een meerderheid in de be volking steunde. Bij de vorige verkiezingen bleef meer dan 35 pet. der kiezers thuis; de socialisten kregen van de ruim 64 pet. die opkwam er 39 en hadden zoodoende de meerderheid. En daar maakten zij gebruik 7ii nl Bij het einde van oorlog bedroegen de schulden van Berlijn ruim 745 millioen Mark. Dank zij hel roode wanbeheer zijn zij Ihans gestegen lot 5 milliard Mark! En de begrooting over 1920 sloot op papier met een ongedekt tekort van 400 millioen, dat in werkelijkheid nog 100 millioen groo- e$ bleek te zijnl Hoe men dat zoo klaar lieef4 gespeeld? Ziehier, wat de Beriijnsche correspondent van het „Hbld." ervan vertelt: De socialisten hebben het in de bijna an derhalf jaar van hun bewind wèl bont ge- maaktl Hun onverantwoordelijke politiek en opzichte van de eischen tot loonsver- hooging van het gemeentepersoneel, een politiek, die daarin bestond, dat alle eischen werden ingewilligd, zonder tege lijkertijd voor dekking van de daaruit voortvloeiende nieuwe uilgaven (170 mil /ioen per jaar) le zorgen, heeft niet alleen de gemeentefinanciën in een desolaten toe- .sland gebracht, maar zelfs het krediet van de gemeente Berlijn ernstig geschokt. Alle belangrijke en bezoldigde! posten, zijn door parlijgenootcn bezet, terwijl men de dienstdoende functionarissen eenvoudig oensioeneerde, zoodat de gemeente thans de dubbele kosten moet dragenl Prachtige staaltjes van deze socialisti sche „Fu-tterkrippe"-poUtiek werden dezer dagen in een democratische verkiezingsver gadering verteld. Zoodra de roode heeren le macht in handen hadden, vertelde de spreker, begonnen zij te „rcorganiseeren", van de 18 bezoldigde ambten in den ma gistraat (een soort van college van B. en Al. voor de eenheidsgemeente Groot-Bcr- lijn) palmden zij er 14 voor zichzelf in. De :ier burgerlijke wethouders zijn alle vak mannen, onder de 14 socialistische daaren tegen zijn 10 leekenl Die natuurlijk volkol men ongeschikt voor -het wethouderschap zijn. Maar dat was te verhelpenl Aan ieder van de 10 leeke-wethouders ^werd een deskundige toegevoegd, die den élel „Fachdirektor" kreeg en het werk noot doen, zoodat de socialistische wethou ders alleen maar hun salaris hebben op te Strijken En zoo ging het niet alleen in den ma gistraat van Groot-Bcrlijn, maar ook in de gemeenten, die tezamen de eenheidsgo- meente Groot-Berliin vormen. (Schöneberg, liarlottenburg etc.) en in de voorsteden. De vroegere bekwame wethouders, die zonder meer aan den dijk werden gezet krijgen natuurlijk bun salaris verder uitbe taald. Per jaar tezamen 473.000 Mark. De nieuwe weihouders, die voor het meeren- dcel niet zelfstandig kunnen werken, strij ken ruim 950.000 Mark per jaar op. En dan moeten de 10 „Fachdirektoren," die het werk voor de socialistische wethouders doen, óók nog betaald worden.... Drievoudige koslcn dusl Telt men de bedragen op, die de uit hun ambt gezelle burgerlijke wethouders in Groot-Berlijn en de bijbehoorende ge meenten jaarlijks aan pensioen betrekken, dan komt men tot een totaal van bijna 3 millioen Markl En dat alleen om een paar „Genossen" een goed baantje te bezorgen, En dal zijn nu de liceren, die sleeds om recht en gerechtigheid schreeuwen, zoolang" zij de minderheid vormen: die gelijkheid voor allen willen en om een socialistisch bewind roepen len bate van het algemeen belartg. Is het wonder, dat de Berlijnors vrijer adem balen, nu die zegeningen een einde gaan nemen? De Opper-SMezische kwestie. De aanbas sa-de m\wonf eren tie is het eens gewerden over de methode van notificatie aan de hetro'k.ken regeeriiiigen van de he-' sluiten der geallieerden betreffende Op- per-Silezië. 0 Gisterenmiddag zou de conferentie de re dactie beëindigen van de mede doc ling, be stemd voor de- regeerijgen te Warschau en te Berlijn. De Washingtonsche Conferentie. Reuter verneemt, dat de Japansche dele gatie naar dé Washinglonsehe Conferentie 17 dezei' onder groole geestdrift uit Tokio is vertrokken. Lloyd George beeft Dinsdag in, het La gerhuis, op een vraag van Asquitb, mee gedeeld, dat de leden van de delegatie van het Brilsehe rijk haar de conferentie te Washington zouden zijn Balfour, Lórd Lee of Fareham en hijzelf. Hij voegde erbij, dat hij' zelf hoopte te gaan, z-oodra het parle ment en de algemeene toestand dit moge lijk maakten. De Britsohe ambassadeur in de V. S. zou bij ontstentenis van hem of een der andere gedelegeerden, als zoodanig optreden. Overeengekomen was, dat de Britsohe delegatie het lieele rijk te Was hington zou vertegenwoordigen, maar met het oog op het belang der le hespreken onderwerpen, werd liet zeer gewenscht ge acht, dat de dominions zouden worden ver tegenwoordigd door hun premiers of an dere door hen aangewezen personen. Geen der premiers' van de dominions kon aan wezig zijn en daarom waren -anderen be noemd, „wier namen wij reeds hebben mee gedeeld. HET VREDESVERDRAG TUSSCHEN DE VER. STATEN EN DE GENTRALEN. De Amerikaansche Senaat beeft het vre desverdrag met Duilschland en Oostenrijk en Hongarije geratificeerd. Voordat de eindstemming over de vre desverdragen met Duitsohland en Oosten rijk plaats bad, deden de democraten het voorstel ooi voor het Duitseh verdrag het verdrag van Versailles met Lodge's twaalf reserves in de plaats le stellen; doch dit werd verworpen en de door de commissie van buitenlandsohe zaken voorgestelde re serves, welke Amerika verbieden liet lid maatschap te aanvaarden van de geallieer de commissie van herstel, of eenigerlei andere internationale commissie, zonder toestemming van het Congres, aan genomen. Een amendement, ingediend door Reed, verklarend dat Amerika zich onthe ven acht van alle verplichtingen, welke het verdrag van Versailles oplegt, werd ver worpen met 71 tegen 7 stemmen. De Senaat ratificeerde de verdragen met- Duitschland en Oostenrijk met 66 tegen 20 stemmen, of 8 moer dan noodig was ter verkrijging van een meerderheid van twee derde; het verdrag met Hongarije met 66 legen 17 stemmen. De ratificatie voltooide het éer'slè vredesprogram der regeering en brengt den vólledigen staat van vrede met de Europeesche centrale mogendheden. Slechls de formeele ratificaties resten nog. MINISTERCRISIS IN BELGIE. Tijdens de Belgische Kabinelszitting gis terenmorgen, waaraan Vanderveldc, An- seele en Destrée deelnamen, dienden de so cialistische ministers hun ontslag in. Ook de Kamer-president, de sop. afge vaardigde. Brunet, besloot zijn ontslag te nemen uit solidariteit met de soc. minis ters. De toestand in Ierland. De fersche con/erenfie. De Paus heeft dezer dogen bij oen toe spraak tot honderd pelgrims, van Engol- sche katholieke vereenigingen, die zich thans te Rome beviiiden "onder leiding van den bisschop van Leeds, ook OipIerland gezinspeeld. Langen tijd, zóo zeide Z. H-, had hij gebeden voor den vrode in Ierland en hij hoopte ernstig, dat de onderhain- delingien. te. Londen zoudten slagen en zoo wel aan Engeland ais aan Ierland voor deel zouden brengen. lederen morgen Ibad hij voor hel eind van dezen strijd. In zijn rede als voorzitter van de Dioce sane Synode heelt de Prolestanilsohe aartsbisschop- van Dublin, dr. Gregg, zich zeer 'pessimistisch uitgelaten over de thans gehouden Ierse!ie conferentie. Hij vroeg voor- de Rrilsche minderheid in Zuid- Ierlaïwi een stem in het 'kapittel en bij een evehtueéie regeling een „fair chanoe". Al had hij dan geen vertrouwen in de rege ling, welke in Downinigstreet in elkaar werd gezet, loc/h zou hij deze loyaal aan vaarden en het zou hem vedheugen alk de Iersohe quaestie erdoor werd opgelosl. De aartsbisschop keurde het af, dat geen enkele- vertegenwoordiger der min derheid van Z'iiiid-Ieifcnd (300.000 a 400.000 Britsche burgea's) èen plaats bad gekregen aan de .coinferenitièla.fel. - Voor die minderheid vroeg hij waarborgen, om, op godsdienstig gebied.- De Mountjoy-gevangenis. De correspondent der ,Morn. Post" te Dublin doet die volgende merkwaardige mededeeMhg. Hij zegt dat hij voor de waarheid niet lean in slaan, doch aange zien hif.het nieuws heeft uil een bron, die altijd ten volle 'betrouwbaar bleek, aarzelt 'hij niet het mede te deeden. Een vraag in het Lagerhuis kan misschien licht ver- spreddien. Hij schrijft: ..I)e Mounljoy-gevangenis is overgenomen door het Iersche republi- keirasche leger. Daar lag in 'garnizoen de R compagnie van de Koninklijk Iersclhe politie. Ongeveer een week geleden mar cheerde een ropufclikeinsoh corps naar de gevangenis en nam er hel bevel over. De R compagnie vroeg leen instructies hoe te handelen en kreeg bevel niot-s te doen. De Iersche republikeinen begonnen toen de plaats te gebruiken als oefenings-'kam,p. De politiemannen vroegen overplaatsing, maar kregen bevel te blijven waar zij waren en verkeeren in levensgevaar, daar ze geheel zijn overgeleverd aan hun vijanden." FRANKRIJK EN GRIEKENLAND. NaaT aanleiding van de a.«. kornet van den Griekse,hen premier le Parijs, waar hij door Brianid zal worden ontvangen, waar schuwt Gauvain in 't „Journal des Dé- bats na onlangs de Kemalisten le heibhen uitgemaakt voor condottieri, om zich niet door mooie praatjes van Goenaris om dien tuin te laten leiden. Diens eenige doel toch met zijn bezoeken aan Parijs, 1,ou den en Rome iis te trachten de eigen, zeer verbleekte aureool weer wat op te poet sen. De Grieksdhe premier is naar Gauvain oordeelt, een verloren man, (hij, zoowel als zijn vorst Komslantijn. De meerderheid, die hij Zaterdag in liet parlemen t .hcèft gok regenwaarbij de Vendzel'i sten zich Ontlhieldten, is alleen het gevolg van het feit, dat niemand in de gegewen omstandigheden de leiding wensohl over te nemen en iedereen de huidige règeering de volle verantwoorde lijkheid wil laten voor haar mislukte poli tiek. De drachme is geducht gedaald in waarde, het leven is driemaal zoo duur als vroeger, de schatkist is leeg. De mo bilisatie van twaalf lichtingen ontrooft het land den adbeid van zijn sterkste mannen, liet échec van het offensief tegen Angora kwetst de eigenliefde van het vólk enz. De koning is bij zijn terugkeer uit .Smyrna met ijzige koelte ontvangen; met nadruk wordt aangedrongen op troons afstand ten gunste van den diadoohus. Niet dus naar het. stemmencijfer in de Kamer door Goenaris verkregen, moeten de geallieerde mogendheden zich richten bij de bespreking dier Öostersche zaken mei Goenaris. Zij moeien hun houding laten bepalen door den werkelijken toe-, stand van Griekenland.Beter ware ge weest hem niet te ontvangen maar nu dat wel geschiedt, is het zaak hem niet in twijfel te laten. Voor Frankrijk, zoo be stuit Gauvain komt het er op aan zijn particuliere belangen in Griekenland te waarborgen en alile ten opzichte van Frankrijk aangegane verplichtingen le doen eerbiedigen. Verder de regeling ver gemakkelijken van het Ooslcrsche vraag stuk ien het herstel van den va-ede in over eenstemming met de eischen van de be schaving in het algemeen en met de leehten der christelijke bevolking. Andere bladen schrijven in denzelfdlen geest. LUDWIG VAN BEIEREN, f Volgens een V. D.-bericht is de gewezen koning van Beieren, Ludwig van wiens ernstige ziekte wij reeds melding hebben gemaakt Dinsdagmiddag overleden op zijn landgoed in Hongarije. Ludwig III is 76 jaar geworden. Hij was de zoon van den bekenden prins-re- genit Luilipóld die den krankzinnigen koning verving. Ludwig is van December 1912, loen zijn vader stierf, lot November 1913 .regent geweest. Daarna werd hij tol koning geproclameerd welke functie hij bckleS". heeft tot de November-revolutie van 1918. Ludwig heeft tijdens den oorlog geen rol van eenige beteekenis vervuld. De ou de man had al-Duilsche allures, die men echler niet zeer au sérieux nam omdat hij nog wel eens zijn mond voorbij praat te. Zoo beeft hij die één hobhy had Munchen te maken lot een belangrijke ha venplaats, eens de monding van den Rijn gezocht inBelgië. Een brave man. die van politiek niet meer besef had dan van geografie. Een Wolff-telegram meldt, dat de ko ning overleed aan een maagbloeding. Het lijk werd gebalsemd en zal binnen enkele dagen naar Munchen worden overgebracht Hierheen zuilen zich ook de familieleden en het gevolg begeven. DE KRANTENSTAKING IN BERLIJN.' De Beriijnsche krantenuitgevers zullen hel verzoek richten tot rijks- en slaats- regeering te bepalen, dal kranten voor laan, evenals gasfabrieken, eleclricileits- werken- en waterleidingen, beschouwd moeten worden als bedrijven, onontbeer lijk voor hot dagelijksch leven, en waar bij dus niet gestaakt mag worden. Het Rijksministerie van Arbeid heeft in- lussclien besprekingen gevoerd met beide partijen. Mocht de slaking lang duren, dan zal er een noodkrant uitgegeven worden, om te verhoeden, dat de socialistische bla den alle profijt trekken van deze uitslui ting. De „Vorwarts", profiteerend van liet feit. dal er thans te' Berlijn geen burger lijke bladen verschijnen, behalve enkele ultra-conservatieve, heeft, zoolang de uit sluiting duurt, de advertentieprijzen vcr- i lioogdl HOOGERE LOONEISCHEN. Uit het Ru'hngebied wordt aan liet Hbld. geschreven: De algemeene duurte in verband met het dalen van den markkoers, is het sein geworden voor een nieuwen loonstrijd ln de R ijnsch-Wesf faal sell e industrie. Nadat kort geleden de metaalbewerkers reeds het tariefverdrag tegen 1 November had den opgezegd, hebben nu ook de mijn werkers tegen 1 November het verdrag met de mijneigenaars opgezegd. De ver schillende organisaties zijn er nu mee be zig de nieuwe ldoneisclien te formuleerèn. Hierbij worden toeslagen geëischt. die neerkomen op loonsverhooging lot 50 pet. Zooals tihans de stand van zaken is, zul len de werkgevers deze eischen moeten inwilligen, al zal het dan ook wellicht mo gelijk zijn iels af te dingen. Het gevolg zal zijn een slerke stijging van de kolen- prijzen. Hierop hebben de mijneigenaars in den rijkskolenraad reeds vroeger gewe sten, toen zij de aandacht vestigden op de steeds stijgende productiekosten. De re- geeiring heeft toen de beslissing over het al dan niet verfioogen van de kolenprij- zen verdaagd tot 1 November. Hoe het met de looneischen in de me taalindustrie zal gaan, kan moeilijk voor speld worden. In arbeiderskringen hoopt men echter, dat het zonder staking zal afloo.pen. Groot is de slakingslust in geen geval. GEM. BUITENL BERICHTEN. RUSSISCH GOUD. De „Mom. Post" verneemt uit Stock holm dat gedurende het loopende en ver leden jaar 47 ton bolsjewistisch goud, ge schat op een waarde van 31 millioen dol lars, in Zweden versmolten is. In den laatsten tijd is het smelten van goud ge slaakt, doch nog komen groote hoeveel heden binnen; dfezie worden grootendeels verkocht aan Amerikaansche bankiers daar ter plaatse. De Emgeïsche regeering meldt of ficieel. dat het aantal ambtenaren in de ministerieele departementen op I Sep tember j.l. bedroeg 364.994 of 4032 min der dan op 1 Augustus. Alle dtepartenien- ten tocmen een vermindering - van ambte naren, behalve dat der posterijen, waar bij "het aantal ambtenaren sedert 1 Augus tus met 106 vermeerderd werd' en nu 209.589 bedraagt. De grootste verminde ring had plaats aan bet ministerie van arbeid', waar zij 3195 personen bedroeg. Aan de verschillende departementen waren oj) X September 148.167 oud-strij ders werkzaam op een mannelijken totaal staf van 262.483. „Hij zat in de club", schrijft de ...Westm. Gaz.", „als een toonbeeld van neerslachtigheid en maakte allerlei wan hopige opmerkingen over de slapte in za ken en over het weêr, en voorspelde dat wij allen naar het bankroet en den on dergang op weg waren. Hij was zóó droefgeestig, dat ik hem vroeg wat het weder toch met al die ellende te maken had. Toen zeide hij parapluie-fabrikant te zijn. I'k begreep toen zijn toestand. Honderd en zestig dagen achtereen mooi weêr verklaarde alles genoeg". Bij het houden cencr 'lijkschouwing in Westminster heeft de lijkschouwer naar aanleiding van het geval, dat een wielrijder in Grosvenor-road (Pimlico) door een auto was overreden en gedood, de opmerking gemaakt, dat ongevallen van dezen aard in de straten van Londen zeer talrijk werden. Wielrijders zouden, meende 'hijverstandig doen door niet meer door. de straten van Londen te rij den. Voor het Rijiksgericht te Leipzig zal den 27en October het proces beginnen tegen de heeren Von Jagow en Von Wan- genheim, wegens hoogverraad. Beidie hee ren hebben actief deelgenomen aan de voorbereiding en de doorvoering van den Kapp-Pulsch. Sedert 'het begin van 1921 zijn, blij kens opgave in de „Labour Gazette", de vveekloonen van bijna 6.600.000 arbeiders in Engeland met ruim 3.800.000 p. st. verlaagd en zijn die van 150.000 arbeiders met meer dan 25,000 p. st. verhoogd. Een Reuler-telegram uit Moskou meldt, dat de lieer Frankiewicz, secretaris der Poolsche repatniatie-commissie, dezer dagen le Moskou is vermoord. Het kanton Genève heeft een voor stel tot bet invoeren van het vrouwen- stemrecht verworpen met I3-700 tegen 6400 stemmen. NEMEN EN GEVEN. Criticaster in de „Resb.", hoorde dezer dagen van 't geval, dat een spoortrein bij Dordt 's avonds een paar uur vertraging had. Hoewel het geval overkwam aan den. sneltrein LimburgDen Haag, en er te Rotterdam dus honderden menschen nog verder moesten, bleef de trein gemoede reerd te Rotterdam staan en moesten de menschen daar weer een paar uur wachten op een volgenden trein. Waarom? We], volgens zeggen hadden de conducteurs, die te Rotterdam woonder^ cr.hun uurtjes al op zitten en geen lust meer nog eens hel traject Rotterdam-Den Haag vice - versa af 1e leggen Wat van zoo iets te zeggen? Zeker niet, dat ze den achturendag in discrediet brengen, die immers volgens de wet 111 zulke buitengewone gevallen ver lengd kan worden. Maar wel dient er ge waarschuwd, opdat op die manier door, enikele de antipathie van een deel van ons volk niet gevoed wordt. Waarom treft in zulk geval de directie der sporen geen maatregelen, dat ófwel de menschen ver plicht zijn, bij onvoorziene vertragingen •langer te werken, ófwel gezorgd wordt voor invallend personeel. Het is niet te dulden, dat het pulbliek de dupe wordt. Hel publiek is er niet voor de beambten, maaT de beambten zijn ex'voor bet publiek. Moet er op die manier over en weer wal genomen en gegeven worden, dat is waar lijk niet te verwonderen. Vooral niet in een overgangstijdperk als waarin we leven. Voer een abeddswet 'in welke ge wilt en wat voor een werd nu 'ingevoerd 1 1 steeds zullen er de eerste jaren haken en dogen gevonden woi'den. Maar op den duur past de maatschappij zich wel aan, mót;, de wet niet onredelijk zij. GEWEIGERD DEBAT. - Uit verschillende plaatsen des lands komen berichten, .dat de anti-papen het niet willen laten bij de oprichting van een partij te 's-Gravenhage, maar dat ook elders wordt getracht de anti-paapsche elementen te organiseeren en met het oog op de a.s. verkiezingen stemming tegen de Katholie ken te maken bij de protestantsche bevol king van ons land. Nauwelijks is ds. Poot in de Amsterdam- sche Muiderkerk losgetrokken tegen „de Maria-prediking", of alle Protestanten wor den in de hoofdstad opgeroepen „tot bij woning van samenkomsten tegen de Roorn- sohe propaganda" in de N.Z. Kapel. Bepaal den deze samenkomsten zich tot een eenvoudige uiteenzetting van de protestant sche leer, men zou er vrede xnee kunnen hebben. Maar de ervaring heeft geleerd, dat dergelijke vergaderingen, in tegenstel ling met de bekende katholieke cursussen, waar simpel de geloofsleer der R.-K. Kerk wordt verklaard, ontaarden in aanvallen op Rome, valsche voorstellingen over ojize leerstelling, protesten en scheldpartijen. In het „Hbld." vonden wij dezer dagen het volgend lijstje aangekondigd: „Woensdag 19 October: „De tegenwoor dige stand der Roomsche actie". Lezing van ds. N. van Schouwenburg. Woensdag 16 November: „Het Kloosterleven". Lezing van dr. P. A. Klap. Woensdag 21 December: „De beelden -en reliquienvcrcering". Met vrije discussie. Inleider: dr. F. J. Los. Woensdag 18 Januari: „De mis". Lezing van dr. G. Oorthuys. Vrijdag 17 Februari: „De biecht". Met vrije discussie voor R.-K. Inleider: dr. J. Buenk. Woensdag 15 Maart: Roman door MYRTLE REED. Vertaald uit het Engelsch door Hen' riëtte v. d'. Waarden, 29. meren beeld, ze t^deT<S-" den uren als iels. waarvan men gTn seconde ontsnapt, blindelings hopend da^ er rust op volgen zou. »0P*wl, dat Alles, zei Margaret na pauze, was zoo mooi als het kon. maakt zou hebben, als 2e het nog had Kunnen weten. antwoordde Margaret vrienlde- 'teel fijn vau u gedacht. Het nllJ n'- Pgekomen zijn, en ik «eet, dat zij h{., hebben. geapprecieerd zou voor, antwoordde Iris naar zijn Dokter Brinjcerhoff begreep onmiddel lijk wat zij bedoelde; ,r i? Jh zuchtte hij, en ik ben ér blij om geloof dat ze het zoo gewenscht zou lebben, en ik weet zeker dat ze me dank- K' omdat ik haar heb behoed voor meuwsgkrjge blikken tot het einde geko- was- Zijn gezich t vertrok zenuw- 'micM '°en '"'j zci' maar hij was -Lu, gedaan had. Ieidieren '?l.ij<ier om dczen Matsten tn bciiw. zelf mlgëdacb.t had, f! eep hoe verheugd het haar go den jsrlnis? zei de ■dokier °p vra®en- HeUonge meisje wendde rich tot 'hem. voor jcNvd 'Te het hebbriTof je voorlezen? «e Lees bet maar dof. m Het is in den vorm van een brief Ze schreef hem eens tegen het einde van haar ziekte en gaf hem mij, om 51a haar dood te openen. Te midden cencr diepe stilte, nam hij een enveloppe uit (zijn zak, en verbrak bet zegel. Mijn besle dokter Brinkenhoff, be gon hij, en kuchlte even, ik voel, dat ik niet meer beter wordt en daarom heb ik nagedacht, terwijl ik bier nederiig, en, breng ik. mijne zaken hx orde. Ik heb al les aan Iris gezegd, maar uit vrees dat zij het vergelen zal, scbrijf ik het u. Alle Haar belreffende papieren zijn in een ijve ren doos in een koffer op de vliering. Ze weet waar ze te vinden is. Aan haar, als aan eenige dochter schenk ik mijne kleine gedachtenissen h S?e3^ ne!. smaragd, mijn stukjes echt kant, mijn waaier en de zilveren ges pen. Ze zal de liefde, waarmede ik haar •dit schenk gevoelen, en- ze zal zich geheel vrij voelen er van le nemen wat ze gaar ne heeft. Plet huis is voor Margaret, en daarna voor Lynn, maar het zal Iris' te huis blijven zooals het altijd geweest is. Gediurende haar leven zal zij iederen eer sten dier maand verzegeld haar inkomen krijgen, zooals 't beschreven staat in mijn testament, dat bij den advocaat berust, en dat hij te zijner tijd za'l voorlezen. Zeg mijn klein meisje, dat ofschoon ik dood hen, ik haar nog lief heb; dat zij mij meer geweest is, dan i'k ooit voor haar heb kunnen zijn, en dat zij mijn dapper neisje zijn moet, en niet treuren mag. Zeg haar, dat ik baar gelukkig wil zien. U zend ik mijn afscheidsgroeten. Ik heb uw vriendschap (gewaardeerd) en uw wetenschap Met de verzekering van mijn diepe persoonlijke achting, -• /- .- Uw vriendin, PEACE FIELD. Iris verloor haar zelfbeheer,selling en verliet de kamer,bitter schreiend. Margaret volgde haar, maar het meis je idiuwde haar terzijde. Neen, fluisterde zij, ga terug. Voor mij is het beier alleen te zijn. ..H?t spijt me zoo, zei de dokter, de pijnlijke stilte brekende, i'k had er mis- taiite Peace niet buiten is geweest, schjen mee moeten wachten; het spijt m». I Dan moet jii haaT meenemen'. zoo miss Iris onnoodige pijn veroorzaakt te hebben. Het is hetzelfde of u het haar nu of wanneer ook voorgelezen had, verzeker de Margaret hem, maar mij-n liart bloedt om haar. De 'klok op het bordes sloeg tien en Margaret verontschuldigde zich een oogenblik. Ze kwam terug met de Royal Worces ter schaal opgeslapeld met koekjes en een karaf port. Ik heb ze gebakken, zei ze, met zwakke stem; ze v.roeg mij U het recept te geven. Ze dacht altijd aan anderen, ant woordde de diokter gesmoord. Hij vulde zijn glasen uit de macht der.gewoonte hief hij het öp tot een onziclttbaren vriend. Op uw toen hield hij zich in. Aan hare nagedachtenis, snikte Mar garet, en stootte haar glas tegen het zijne. Ze- dronken hun toost zwijgend, toen stond de dokter onvast op. Ifc kan niet meer verdragen, zei hij, wij zijn in gemeenschap met de doode. Lyrtn, zei Margaret, loen de gast vertrokken was, ik maak mij bezorgd over Iris, Ze treurt zich dood', en bet is onnatuurlijk voor jonge menschen, zoo lang hevig te lijden. Weet jij niets om daar verandering in te brengen? Neen, antwoordde Lynn, op zijn beurt ongerust, ze moet er wel eens uit. Ik geloof, dat ze sinds de begrafenis van Zou ze met me mee willen gaan? Ik weet het niet, vent, maar probeer het probeer bet morgen. Neem baar mee op een lange wandeling, en maak haar zoo moe, dat ze slapen kan. Niets kalmeert den geest zoozeer als lichamelij ke vermoeidheid. Na een poosjè zei Lynn: Moeder blijven we altijd in Oost- Lancaster? Daar heb ik nog heel 'niet over ge dacht. Lynn. Wordt ie ontevreden hier? Neen ik was alleen in Ide voor zorg. Dit is ons tehuis. Tante Peace heeft het ons gegeven. Het kwam ons toch toe, is 't niet? Eigenlijk wel, maar je grootvader liet .het tante Peace na. Als hij niet plot seling gestorven was, zou bij zijn testa ment veranderd-hebben. Moeder zei, dat hij .het van plan was, maar hij stelde het steeds uit. Wilt u dat ik doorga met vioolstu- dceren Margaret keek verrast op, maar Lynn ijsbeerde op en neer, met zijn handen op den rug en zijn hoofd omlaag. Waarom niet, jongen? vroeg ze heel zacht. Och, zuchtte hij, ik geloof niet, dat ik er ooit iets van maken zal. Natuurlijk kan ik spelen. Herr Kaufmann zegt, dat als het mij bevredigt de muziek te spe len zooals ze geschreven staat, hij mc le veel kan lecren, maar hij heeft overigens t geen erg hoogen dunk van mii. Tk zou liever een eerste-rang timmerman zijn, dan een tweede rang violist, en ik ben drie-enlwin'tig het wordt lijd dat ik kies. Margaret's hart zonk in de schoenen, maar ze sprak moedig: -Lynn, kijk me aan. Hij wendde zich tol haar en zijn oogen zagen eeriij'k en onbeschroomd in de hare. Zeg me de waarheid wil je artist worden? Moeder, ik wil liever arlist zijn, dan wal ook ter wereld.. Dan, jongen, houd je er aan v^t, en wordt niet ontmoedigd. Iemand zeide eens, dat de eenige reden van mislukking is, dat de begeerte te slagen niet sterk ge noeg is. Lynn lachte somber. Als dat waar is, zei hij norsoh, zal ik niet mislukken. Neen, antwoordde zij, jij zult niet mislukken. Ik zal je niet laten mislukken, voegde ze intmtsie.f er bij. Ik ken je en ik geloof je.. Het ergste - van allés, ging Lynn voort, zou zijn u 1e leur te stellen. Margaret trok zijn grooten kop naar zich toe, en streelde met haar wang le gen de zijne. Je kunt me niet le leur stellen, zei ze kalm, want wat ik van je vraag is je best te doen. Doe idat, en ik ben tevreden, (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1