Alkmaar's Meessi binnenland] SPEL """«l „ONS BLAD" pi— „ONS BLAD Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: Bneven uit Rome. feuilleton. BUITENLAND. J. R. &RUSS - ALKMAAR DE VIOOL. VRIJDAG 21 OCTOBER 1921 74e JAARGANG Efetjerf 2 y. "d. i3raakr.; 1 de Graaf, 2 Raag. NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Pf 8 j Advertentieprijs: Abonnementsprijs Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met Geïilustreerd Zondagsblad f 2.— f 2 85 0 60 f hooger. ADMINISTRATIE No. 433 REDACTIE No. 633 Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elkerege! meer f 0 25; Reclames per regéif 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor uitbetaling pe: plaatvng f 0.60. Aan alle "abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200,—, f 100,—, f 60,—, f 35,—, f 15, - Romeinsch Leven. Met de Oktobermaand beeft ook tc Rome de herfst zijn intrede gedaan cn verblijdt zich menigeen, dat de warme zomermaanden achter den rug ziin Nergens is dit misschien aange namer dan in Italië en r de Eeuwige Stad waardenatuurgedt re Jedegroo- te hitte stil stond, de velden en tui nen verdord en verbrand onder de alles verzengende zon neerlagen*en nu weer op leven, met nieuwe rozen en bloemen het tweede voorjaar inlei den. Volgens oud gebruik, gaan de echte Romeinen, na den zomer door gebracht te'hebben in hunne groote, t .„en zonnewarmte en te overvloedig zonnelicht, gebouwde paleizen, in de Octobcrmaand naar hunne villa's te Frascati en andere Romeinsche kastee- Vcn genieten van de heerlijke najaars zon, van de heerlijke vruchten en den druivenoogst, die nu volop in gang is. In de prachtige villa's en tuinen ron dom Rome, in de bekende buiten plaatsen der Romeinsche kasteelen, hebben de stortregens, dié de zomer ons tot afscheid zond, de aarde afge meld en doen ontwaken. De verschroei de boomen-, planten en bloemen, heb- aen een nieuw leven ontvangen. Kar ren volgeladen met de vruchten van den wijngaard gaan naar de wijnpersen en reeds aan talrijke herbergen hangt de vlag uit als teeken dat de nieuwe wijn gemaakt is en op de liefhebbers wacht. Het reizen, gedurende de laat ste maanden wegens de hitte bijna on mogelijk geworden, is weder hervat, en gaan de Romeinen naar buiten van andere plaatsen komen talrijke Italia nen naar Rome om de schoonheid dei- Eeuwige Stad Cnder den blauwen he mel en de praclnige Octobermaandzon te aanscho. e n October neemt ook het vreemde.ingeiiverkeer langzamer hand toe. Rome wordt weer de cosmo- politische stad ,waar men alle talen boort spreken in de Villa Borghese, op ten PitiQio bij de-vermaarde monu menten der oudheid en groote voort brengselen der kunst. Dit jaar heeft dè regeering een prijs vermindering van zestig procent toe gestaan gedurende de Octobennaand, voor de reizigers naar Rome van alle plaatsen van Italië, ter gelegenheid van het congres voor het vreemdelin genverkeer, en een zeer groot aantal Italianen maakt daar gebruik van. Het grootste gedeelte dier zestig procent- reizigers begeeft zich naar het Vati- kaan en verlangt den Paus tc zien. De gewone audiënties die de H. Vader dag aan dag geeft zijn steeds druk bezocht, en de bureaux van Mgr. Maestro di Camera, waar men zich moet vervoegen met een aanbeveling van Bisschop, pastoor of andere be kende persoonlijkheid om een kaart voor zulk een audiëntie te bekomen, zijn den ganschen ochtend vol men- sclien, die, na een paar dagen wachten zulk een vurigbegeerde kaart thuis ge- tonden krijgen. De Basiliek van Sint Pieter is het voorwerp van een allerdrukst bezoek. Van den vroegen morgen tot het vallen van den avond, als de kerk bij het luiden van de Ave-Maria of Angelus wordt gesloten, is het een onophoude lijk verkeer van vreemden en een roe zemoezen van allerlei Italiaansche dialecten. m0La+l8Zame,rhancl k°men ook te Ro- terug de studenten-seminaristen van de verschillende Romeinsche colleges, die, hetzij, in 't vaderland hetzij in landelijke of bergstreken ver toefden om .de vacantiemaanden door te brengen. In liet begin van Novem ber beginnen weder de"leergangen aan de Hoogescholeit van de Gregoriana van de Apoilinaris, van het Collegio Angclico en andere hooger onderwijs-' inrichtingen, en nu reeds ziet men tc Rome, na- eenige maaiden afwezig heid, de verschillende „camerate" of groepjes van acht of-tien seminaristen, die in hun verschillende kleeding, al naar gelang het college waartoe ze' behooren, hun dagelijksche wandeling hervatten op de Pincio of in de Villa Borghese. Als het echter tegen het ein de van October gaat, verdwijnen ze weer, daar bijna in alle colleges de acht of tiendaagsclie geestelijke afzondering begint alvorens opnieuw aan de studie en het collegeloopen te gaan. De Romeinsche kleine burgerij en de werklieden .blijven, steeds getrouw aan het aloud gebruik der „Ottobrate," of het vieren van dén nieuwen wijn oogst, die dit jaar onder de groote hitte en de langdurige droogte best kt mag heeten. De wijnherbergen iu oen omtrek en buiten de pooitei der stad zijn dan druk hezet met een vroolijke menigte Romeinen die li ter op liter van het druivennat verzwel gen, eten en drinken en vroolijk zijn volgens oude Romeinsche gewoonte. De hooge prijzen van den wijn, die vroeger eenige stuivers de liter kostte en waarvoor men nu vier a vijf.lire betaalt schrikken hen niet af, even min als de twintig of dertig lire die ze nu voor een gebraden kip moeten geven, die ze vroeger met twee of drie betaalden. De loonen of salarissen zijn immers geklommen in evenredigheid van de levensmiddelen, of liever deze laatste zijn verhoogd naarmate te loo.nen stegen. En onder alle dcugdei ci. n.e.i den Romeinen moettoeken ontircekt de spaarzaamheid, üecL- rende het geheele jaar en bizonder gedurende de Octobermaand kunnen ze niet zonder wijn en een gebraden kippetje, bioscoop en..theater. Het oude „Panem et Circenses," brood en spelen schijnt hen nog in 't bl'oed te zitten. Straks als de winter komt, die echter niet zoo boos is als bij ons n 't vaderland, brengen ze eenvoudig dé gouden kettingen, horloges, ringen en andere voorwerpen',die ze ten tijde van hooge verdienste gekocht hebben, na. r de Monte di Piëta, letterlijk de Berg van Bar, hartigheid, en zoo zijn deze voorwerpen'steeds een-redmiddel in ben-arde tijden. Voor tal van werk lieden, vooral in het noorden- van Italië, zijn die benarde tijden reeds aangebroken, en niet alleen voor de werklieden, maar ook voor de indu: trieelen wegens de algemeene crisis in de nijverheid. Liever dan de loonen te zien verminderen, wenschen de werklieden leeg te loopen,- ofschoon ze overtuigd zijn, en de industrieelen de den het hen inzien, dat verder wer ken op de oude voorwaarden een onmo gelijkheid geworden was. Die werk loosheid strekt_ zich langzamerhand ook tot Rome uit waar echter de crisis niet zoo hevig zal zijn. Immers het gioote getal Romeinen behoort onder de standpn van bedienden, ambtena ren van ministeries en groote besturen gelijk post, telegraaf en spoorwegen, en voor deze is geen werkloosheid te duchten. Eerder vreest ?Ie regeering dat deze ambtenaren vrijwillig het werk neerleggen of een nieuwe actie voor salarisyerhooging op touw zet ten, waaraan onvermijdelijk moet toe gegeven wordem Hier, waar zooveel bezuinigd moest wórden, kan van eene bezuiniging op het personeel geen sprake zijn. Kon men zich tenminste verheugen in den goeden en geregelden dienst der administraties waar het mbliek zooveel belang bij heeft, ue- ijk post. telegraaf enz. Maar als men een brief post, of een telegram ver zendt, moet men steeds beducht zijn, dat de brief of het telegram niet of té. liat aankomen,, en tegen: deze nala- tig^en ongeregeldheden staat het pu bliek, dat hoogè porten en telegram- kosten betaalt, gewoon onmachtig. Indienen helpt 'gewoonlijk niet en gaat met zooveel formalitéiten gepaard dat men er spoedig van.afziet. Men wordt daar trouwens aan gewoon, in geen administratie of publiekén dienst is het anders, of zal hét, naar onze be scheiden meening, ooit anders worden. C1VIS ROMANUS Opper-Silezsë. De volledige tekst, van de beslissing van den Volkenbond omtrent Opper-Silezië is gisteren meegedeeld aan de Duitsche en Poolsche regcermgen door den Raad van Ambassadeurs. In een begeleidende no.'a wordt met nadruk verklaard, dat de groöle mogendheden het volkomen eens zijn -over deze beslissing en wenschen dal hun be sluiten geëerbiedigd worden door beide partijen. De communication, die gisteren tot beide landen is gericht, -bestaat uat twee dealen: primo de tekst van de beslissing der allies en de uiteenzetting van de procedure, uit gedacht oin die u-il te voeren; on sccimdo een begeleidend schrijven. In dit laatste, dat een uitvoerige geschiedenis van de gevallen beslissing geeft; is vooral belangrijk de verzekering, dat de groote mogend-heden het volkomen eens zijn om de beslissing in alle deelen tc willen zien uitgevoerd en dat zij van plan zijn gezamenlijke dwang maatregelen Ie nemen, indien een van bei de partijen mocht weigeren deze beslissing ih alle onderdeden te aanvaarden. Het eigenlijke document beval vervolgens een uitvoerige opsomming zoowel van de grens als van de economische maal regelen, die de voorloopige economische oenheid van het politiek gescheiden industriegebied moeten handhaven. Bovendien schrijft Hel aan Polen en Duilschland voor, binnen 8 dagen gevolmachtigden te benoemen om de onderhandelingen omtrent de economi sche overeenkomsten ie beginnen. Ook moeten beide landen reeds dadelijk hun afgevaardigden in de gemengde-commissie benoemen, die de toepassing der gevallen .beslissing-"vergemakkelijken moet. Inlusschon wordt begonnen met het mi nutieus e werk van afbakening der nieuwe grens op het terrein. Is dit geschied, dan eerst komt de officieelc notificatie van de beslissing met de uitnoodiging aan beide landen om te voorzien de'administratie van het hun toegekende gebied, een maand later gevolgd door hel vertrek der'geallieer de bezettingstroepen. Hieronder volgen, naar llavas seint, de voornaamste economische maatregelen, die cle Raad van den Volkenbond voorstelde cn de geallieerde mogendheden hebben aange nomen ter verzekering van de voortduring van het economische en sociale leven van 'Opper-Siiezië: beperking lot een minimum van de on gemakken gedurende de periode van over gang; een speciaal regiem voor de spoorwegen, die gedurende 15 jaar zullen blijven funo- tioneeren als een geheel; de Duitsche mark zal gedurende een tijd perk, niet langer durend dan 15 jaar, gel den als de eenige gek!oenheid in het plc- bisciel- gebied; gedurende dezelfde periode zullen post-, telefoon- en telegruafbelastingen in de Poolsche zóne worden vastgesteld in Duitsch geld; een douaneslelsel zal "worden ingesteld aan de nieuwe politieke grens; halffabrikaten uit één der beide zones, e"n bestemd om in de andere zóne ie wor den afgewerkt, zullen zijn vrijgesteld van rechten gedurende 15 jaar, indien zij weer worden ingevoerd in het lajid van her komst;' Polen zal gedurende 15 jaar gemach tigd zijn tot uitvoer naar Duilschland van mineralen uit de Poolsche zóne: Duilschland zal machtiging worden ver leend voor den uitvoer van zijn mineralen naar Polen op. dezelfde voorwaarden naar den wisselkoers van vóór den oorlog; de beide regeeringen zullen voor den duur van 15 jaar de werkgevers- en arbei- dersycreenjgingen in de plebisciet-zóne er kennen; gedurende; 15 jaren zul-het verkeer, voor de bewoners*in de plebisciet-zóne aan bei dé zijden der grens vrij zijn; de particuliere eigendom, concessies en privilegiën zullen worden gewaarborgd; liet Duitsche stelsel van sociale staats verzekering zal worden gehandhaafd in het aan Poicn toegewezen deel van Opper- Silézië. De toestand in Ierland. De lcrsche conferentie. Héden,, Vrijdag, om elf uur zal er op nieuw een bijeenkomst plaats hebben van de lérsche conferentie. De vrijwilligers van Ulster. De correspondent van de „Daily Tele graph"' tc Belfast meldt, dat het besluit om do y'rijwilligcrsmacht te Ulster als verdedi gingsmaatregel weer in cere te herstellen, geen officieel besluit is: de regeering van Noofd-Térland is in de zaak niét gekend, zy. Het ook dat. de Unionisten als geheel den jnyaatregcltoejuichen. De beweging gaagüit van de vrijwilligers zei ven en vindt haa^. inspiratie in de eerste plaats in de om.s|nndigheid," dat de regeering er niet in geslaagd is,de röbelicnkampementen, die zich door het geheele land berinden, en waar de Sinn Fëiners worden afgericht, tc supprimceren. De agressieve houding der Sinn Feancrs •heeft er het zijné toe bijgedragen om de nieuwe beweging leven in te blazen. In de laatste paar weken zijn D.1, véle loyalisten tc Belfast door Sinn Femers gedood. De correspondent erkent, dat er ook aan den anderen kant verliezen zijn geleden, doel» in hoofdzaak zijn de strubbelingen veroor zaak! door Sinn Feincrs, de'heffing van schattingen om het lerseh republikeinsch leger tc ondersteunen en de intensiteit van den boycot. CONTROLE AAN DE DUITSCHE GRENS. Een d-c-r correspondenten van 't „Hbild." schrijft: Hek dalen van den markkoers heeft ten gevolge gehad, dat het verkeer bij dé grens-55(iér levendig is geworden. Do win kels in de grensplaatsen worden leegge- Icooht,' zood.at de prijzen daar geweldig stijgen, tot gróót, misnoegen van de Duit sche consumenten. In vele grensplaatsen is er gebrek gekomen aan de meest -dringen- de msbehoeften. De regeering wil, bij wettelijke maatregel, daartegen optreden, door schérpe controle en beperking van het vreemdelingenverkeer. Het ergst te lij den heeft onder dezen wantoestand Baden. En voor dit gebied is het passceren van de grens op Zaterdag cn Zondag reeds vér boden zonder uitdrukkelijk, verlof van de grensbeambten. Op andere dagen zal de reden van het passeeren der grens nauw keurig onderzocht worden. Ook de Pruisische regeering is van plan scherper toezicht uit Ie oefenen op liet ver keer aan de Pruisiseh-Nederlandsohe grens. DE NIEUWE BERLIJNSCHE RAAD. Volgens de laatste officieelc lelling zal de nieuwe Berlijnschc gemeenteraad er al dus uitzien: sociaal-democraten 47 (tot mi 39) onafhankelijke socialisten 43 63) communisten 21 „23) democraten 17 16) economische partij 11 „10) 8) 39) 27) 0) zetels 11. centrum 8 nationaal liberalen 35 conservatieven 41 Duilsch socialen 1 :ia)islisch-communistisehe dus tegen 113 -burgerlijke. DE POSITIE VAN DR. WJRTH. Gisle.ren vergaderden de rijksdagfraclics van hel centman en de Duitsche Volks partij. Volgens de ..Vorwarls" heeft de Duitsche volkspartij geweigerd deel uit Ie maken van een te re organise eren kabinet- Wirlh. In journalistenkringen wordt be weerd, dat dc onderhandelingen van het centrum over een aanblijven van Wirth zeer gunstig zijn afgcloopen voor Wirth. HET PROCES TEGEN DE KAPPISTEN. In hel proces legen de voornaamste hel pers van Kapp is verandering gekomen, doordat de voortvluchtige beklaagden kolonel Bauer, de kapitein ter zee Ehnhardt, majoor von Patbst en de schrij- PRIMA GEURIGE PIJPTABAK gefabriceerd door de Tabaksfabriek Neemt proef met deze prima kwaliteiten in fraaie verpakking. Vraagt ze Uwen winkelier ver Scflrnitler zich bereid Snebben ver klaard voor den rechter te verschijnen, mils zij, legen borgstelling, verschoond blijven van voorarrest. .Het RijiksgéricHl •heeft Kun dit toegestaan onder bepaalde voorwaarden. 'Hierdoor zal het mogelijk zijn het proces te voeren legen Hel groot ste deel van de beklaagden tegelijkertijd, de heeren von Jagow, Wangeniheim en Sohicle inbegrepen, 'wier proces reeds op .'den 25slen Oct.'bepaald, nu uitgesteld zal word'en. DE DREIGENDE SPOOiRWEGSTAK.ING. Volgens dén correspondent der „Daily Telegraph" te New-York hébben zoowel de spoorweghesturen als de vakvereéni- gingsleiders bet compromis, dat de leden van den Spoorweganbeidsraaddüe bet publiek vertegenwoordigen, Hebben voor- gestéld, afgewezen. Men verwacht nu alle heil van hel optreden van president Har ding, die, zooals men weel, de spoorweg directies en aTheid'ersleiders Bieeft. uitge- nooddgd, in oonferentie saonen te komen. De correspondent stelt vast, dat de vak- veroenigingen over een sterk argument beschikken, nJ. dat de spoorwegen, of schoon zij sedert Juli de loonen met twaalf percent hébben verlaagd, de vracht tarieven met geen cent hebben verminderd en thans een vérdere loonsverlaging trachten door 4e zetten ten einde tegemoet te komen aan den eisoh van het publiek om billijke tarieven zonder daarvoor in 'hun eigen zak te tasten. Dit argument wordt versterkt door Biet feit, dót egn rapport, samengesteld ovey de maanden Augustus en September, dus na de loons verlaging, aantoont, dat dc -iictto-iniko-ih- slen der maatschappijen gestegen zijn. Dé vak vereen igihgen '1>eweren verder, dat de •maatschappijen er naar streven, den arbei ders niet alleen alle loonsverhoogiugen te ontnemen, doch ook de nationale overeen komsten,. die de arbeidsvoorwaarden be; heerschen, waarvoor zij sedert de laatste twintig jaren gestreden hebben. De corresuMindent verklaart verder, dat de houding der spoorwegdirecties eenigs- zins agressief.is en grond geeft aan de be wering der arbeiders, dat de maatschap pijen naar slaking haken; doch dc opmer kingen der vaikvereenigingsleiders daaren tegen bevestigen de beweringen der direc ties, dat eerstgeno-emdén er naar streven het regeeringstoezioht weer te .herstellen. De meerderheid der pers sluit zich aan bij de 'bewering der spoorwegdirecties, dat de dreigende staking tegen de regeering is gericht. De Wasliingtonsche Conferentie. De „Daily Telegraph" verneemt uit di plomatieke kringen, dat liet feit. dat de Japansche delegatie reeds naar Washing ton is vertrokken', niet uitsluit, dat de Ja pansche regeering nog nieuwe onderhan delingen met China zal aankiioopen, ten einde alsnog een afzonderlijke en vriend schappelijke overeenkomst Ie verkrijgen ten aanzien van Shantoeng. Zooals men weet heeft China <1q laatste voorstellen van Japan, afgewezen, omdat zij niet de onbetwiste zeggenschap dn Shantoeng yoor China inhielden. Engelschc bladen melden Jat Asquilli de oud-,prémier, cn de romanschrijver Wiells niet-officieel naar Washington gaai: met het oog op de Ontwapeningsconferen tie. LEGERBEPERKING IN RUSLAND. De „Times" verneemt uit Helsingfors uil bolsjewistische bron, dat het roode leger zal wofden gereorganiseerd lot 450.000 mau. verminder^ s Roman door MYRTLE REED m hel) ik altijd SC(i,lan J i iwoordde hu met een eetoreeer(g lach. Als u den weg toont, zal ik hem trachten te bewandelen. Ik zal den moed met 'laten zinken en mijn best doen. Als bet ergste gebeurt, kan ik altijd nog een orkest spelen. Dat niet ie nooit! Och", zuchtte weten; uur. iep Margaret uit, diat hoef -yrau, dal kun je niet ond'eriusscbeai is t' bijna twaalf K"ctiuitt^Kci!.iK,neM oer jeuga ynn, roodra zijn hoofid het kussen aan- j t la?r mel geopende oogen !h,Tin!? e:' te slaren. bewegingloos en ®dpeIoc», ondea den invloed van de ver- <1* volgt .15 me, i, slaat ka.; De drie brieven onder Si brachKn haar verlidt- drtster"l> <0. haar WU er. één. dfc [«k, onder- steunde, begreepdie haar lief haft, eii zich lev re dén stelde met te wachteö. Margaret was ongerust, omdat Lynn niet in zich zelf geloofde. In deze nieuwe phase was zijn zonnig zelfvertrouwen op <'c_ vlucht gedreven. 1 oen bedacht zij, dat ze 'allen een tijd van spanning achter déti rug haddén, dat i.ynn dat ondanks zijn sterkte en zelfver trouwen ook gevoeld moest hehbén, en, boven<i:en -zijn artistenmatuuT op zichzélf \va» geneigd om in uitersten over te gaam voor zijn toekomst was zij nooit een moment bang geweest. Het was haar harieweiisch, dal Lyorn arfcist zou worden. Aits ze terugblikte op haar leven en op al les wa.t ae geleden had, wist ze deze ééne v- ooiying, als eene rijke vergelding ai .r !ca volIe toekwam. vlrrih biC'Ul halir bloC<I. dil vlcesch vln haar vleesoh. d.n lauwerkrans van d. srooln a,,. <lt«r„. zij tevre. dan zou ze den prijs die ze cr voor bitoM ha.l niel belJnren U glimlachte ironisch hij dé gedachte dal aan vclan credi», v.-or<„ Sal^T" had vooruit la Hel konil er ook niel op aan, mijmerde zu, we moeten immers allen betalen, en ik kan er gerust op zijn, dat er niel ^eer gevergd za30 worden. Met deze gedaohte sliep zij in, en in haar droom sloixl ze voor een toonbank te midden van een groote menigte du wende en dringende ïnenschen. Achter die toonbank syAid iemanid1, die een engel in menschengedaanle leek.- Zijn gelaat was rustig en kalm, hij scheen niets gemeen te Hebben met <lie 'hartstochten; die de menigte beroerden. Hij leidde de zaak zonder overhaasting of wrevel, en al het gedrang baatte niets. Zijn stem was hei dér en hoog en er klonk groote beslist heid in. Niemand durfde heim vragen stel len. ofschoon velen mopperend heen gin gen. s Komt gij om rijkdom te koopen? vroeg hij. Het is te koop, maar de prijs is uwe gemoedsrust. Voor wetenschap vra gen we u afstand tc doen van mensche- Üjke genegenhedenals gij er vee] van neemt, verliest ge dc gave u met uwe me- demenschen te kunnen samen voélen. Als gij schoonheid zoekt, moet^gij het recht van liefhebben opgeven en de risico be- loopen een onedele hartstocht zijn p'laals le zien innemen. Als ge roem wilt vergaderen, moet gij den prijs der eeuwige eenzaamheid beta len. Voor liefde imoet gij u zelve ten onder geven en de pijn, die hét veroorzaakt zonder morren dragenVoor gezondheid betaalt ge mé zelfverloochening en' streng leven. Ja, ge kunt nemen wat ge wilt," en de reker.\ug zal later opgemaakt worden, maar er beslaat geen uitwisseling, en er moet iets gekoclrt worden'. Neem zoovéél tijd als gewilt om le kiezen, maar ge moet koopen en gij moet betalen. Margaret ontwaakte met zijn stem, bruisend i haar.ooren Gij moet koopen en gij moet betalen! De droom was buitengewon heidér, en het scheen haar toe dat iemand hém niet haar moest decflen. Plet viel haar moeilijk te denken, dat het slechts een droom was geweest. ik heb gekocht, zei ze lot zichzelf, en ik heb bcLaald. Nu heb ik nog slechts Lynn's Irionjf te wachten. Plij hoeft niet te betalen zijn moeder lieefl het voor hém gedaan. Aan het ontbijt was Iris vueer meer zichzelf, cn Lynn was opgewekt. lik heb den geheelen nacht gedroomd, zed hij vroólijk, en één droom liet mc maar niet los. Ik had ergens iets gekocht, en weigerde er voor le betalen en er ont stond een twist over'. Ik .bleef volhouden, dat er voor betaald was ik weet niet wal het was* maar het was iets, dal ik noodig li ad. We betalen altijd, zei Iris treurig; maar- ik kan niet helpen dat ik me af vraag, warvoor ik nu betaal. Misschien, veronderstelde Margaret, betaal je vooruit. Iris v rooi ijkte op en op haar gezicht yeFlióond.'c. zich' dc schaduw van een glim lach. - Dal is wc] mogelijk abt woord-de zij. GEM. BUITENL. BERICHTEN. DE TOESTAND DER ENGELSCHE NIJVERHEID. Verscheidene Schotsdhe linnenweverijen] zullen de volgende week weder gedurende den vollen lijd aan het wenk gaan wegens de toenemende vraag naar alle soorten linnen goederen. De regeering heeft eeni .pakhuis te Reval gekocht teneinde de vladevering te bespoedigen. De staalfabrieken Hebben aangekoqk digd, dat zij gedwongen zouden zijn té «luiten tenzij de steenkool goedikooiper. werd. 'Naar Reuter uit Lissabon meldt, •heeft in Portugal weer een® een crisis plaats gehad, waarbij dé militaire macht is opgetreden zonder dat het cclrter tot bloedvergieten kwam. Een nieuwe regee-i ring zal optreden, waarschijnlijk niet den! cx-revolutionair Maria OéHie als premier. Ten gevolge van oneenigheid met den bedrijfsraad zijn de geneesiheeren van! een hospitaal te Weenen in staking ge gaan. Een oud-strijder uit den wereldoord log heeft aan de „Daily Chron." vertelf, dat hij in Jund 1916 werd ingelijfd hij;het 13c Lond/ensche regiment. Hij werd' op 13 Juli d.a.v. uitgerust en landde op d'en- zeifden. datum .van.hel volgend jaar te Salonika, dat Hij op 13 .Augustus verliet. Op 13 Augustus 1919 verliet hij Egypte om thuis gedemobiliseerd te worden en den 13e vair 'de maan^ d'aa.rna ontving hij zijn. öorlogsteékenen. Zijn voornaam en haam Hevatlëp samen 13 letters. De bond van machinisten en stokers op de Engelsche spoorwegen Heeft voqr 10.000. pnd .sterling, de vroegere -woning van den bekenden anusictis Sir Thomas Beecbam gekocht, gelegen in ArikwrighL Road le Hampslead in Londen, waaroor de bond' zijn zetel zal hebben. Dit huis had mei dc inrichting ervan destijds 40.000 pond sterling gekost. DE ROOMSCH-KATHOL1EKEN EN DE BEZETTING DEP RECHTSCOLLEGES. Dezer dagen maakte de Tweede Kamer eene nominatie, op ter vervulling van een 'katholieke vacature in don Hoogen Raad. Met een goed cijfer kwam uil de bus Mr. N. C.M. A. van den Dries, wiens be kwaamheid vooral op het gebied van fis caal recht bekend is. en die dus den hem in "het hoogste rechtscollege wachtenden tak uitnemend zal weten le vervullen, zoo zegt v. S. in „Opgang", en liij vervolgt: „Het feil, dat men er in is geslaagd, de onlangs opengevallen twéé katholieke zetels op gelukkige wijze te bezetten, gé.eft ons te gemakkelijker aanleiding, te wijzen op hel zichtbaar, gebrek aan over vloed van katholieke juristen in de ma' gistra-tuur en in de balie. Het is ©en pu bliek gëheiim, dat de Hooge Raad met prij zenswaardige nauwgezetheid er naar heeft gestreefd, dc vacatures-Nelissen en -van Meeuwen, opnieuw door geloofsge- nooten dier overledenen te doen innemen. De keuze was echter zóó beperkt, en on der hen, die gepolst worden, dc liefheb- Iris, vroeg Lynn," ga je mee uit vanmiddag? Je bent in zoo laaig niel bui ten geweest. Och, nee, antwoordde ze loom; het is heel aardig van je, maar ik ben nu niet erg sterk. We zullen langzaam loopen, stelde Lymn haar gerust, 'cn het zal je gocxl doen. Zou je niel mee willen gaan om mij een p'leizier le doen? Zijn stem was heel tecder en Iris zuchtte: Ik zal wel eens zien. 'I kan me niet schelen wat ik doe. Om drie uur *dan, zei Lyrin. Tegen dien lijd ben ik klaar met sludeeren en dan zal ik op je wachten. Op het afgesproken uur vertrokken zij, en Margaret wuifde hen loc, toen ze Het pad afliepen. Iris was zoo mager en teer, dat het scheen alsof de geringste windstoot haar op zon nemen. Lynn was zeer zorgzaam en attent. Waar wil jg graag heen? vroeg hij. Dat is me precies hetzelfde; alleen wil ik liever niet klimmen. Heel goed. Welken kant zullen we dan uilgaan? Iris voelde den stijven rand .van den brief in haar japon verborgen. Laten we de rivier volgen, zei ze. Ik ben daar nog nooit geweest. Dus volgden zij den Ioo.p *van den stroom en dc frissche lucht bracht een zwakke kleur op haaf gezicht. Zooals een eik zijp. kracht uit moeder-aarde put, zoo leefde Iris op in den zonneschijn. De 'lange lij.ij van binnen zijn eischle reactie. - - Het is verrukkelijk, zei ze. Hel doet me góed, weer beweging tc nemen. Ik zal je iedcrën dag meenemen, antwoordde Lynn, als je maar "wilt. Ik moet je weer gelukkig zien. Ik zal nooit meer zoo gélukkig zijn als' vroeger zuchtte zij. Niemand blijft hetzelfde 11a een smart als de mijne. Dat geloof ik ook, antwoordde Lynn. Wij veranderen altijd. Niemand kan dep dag van heden beginnen en hetzelfde zijn als hij gisteren was. Ik dénk zoo dikwijls aan dien ouden Griekschen philosoof, die zeide, dat liet eenige wal alles dat leeft gemeen heeft, verandering is. Wie was hij? Ik geloof Heraclilus. Tn ieder geval was hij een knappe oude eend. Iris lachte.. Ik heb wel eens gedacht dal eenden phi- lisofen waren, zei ze, maar het is nooit bij me opgekomen, het zaakje om le draaien'. Lynn lachte hartelijk en hij wejischlë zichzelf gélHk, dal Iris zóóveel beter, scheen. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1