BINNENLAND. MAANDAG 24 OCTOBER 192i „ONS BLAD" 14e JAARGANG Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: *■- Trustvorming. Brieven uit Polen. BUITENLAND. Een nietiwe staatsgreep vaü Karei van Mshsirg, No. 4U> NOORD Abonnementsprijs Per kwartaal voor Alkmaarf 2. Voor builen Alkmaarf 2 85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0 60 f hooger. DAGBLAD REDACTIE No. 633 Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elkeregel meer f 0 25; Reclames per regeif 0 75; Ru iriek „Vraag en aanboo" bij voor uitbetaling pe: plaat; ng f 0.60. Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een poiis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200,—f 100,—, f 60,—f 35,—, f 15,—, TRUSTVORMING. jbesluit, dezer dagen in den Amster damsen Gemeenteraad genomen, om door bemiddeling van de gemeente huis- brandkolen beschikbaar te stellen tegen aanmerkelijk lager prijzen dan de nolee- pjng van den kleinhandel, geeft te denken. Over hel algemeen voelen wij heel weinig voor zulke overheidsbemoeiing en speciaal wat te Amsterdam op dit terrein is ge schied, lijkt weinig aanbevelenswaardig. Maar met deze brandstoffen voorziening is 't tooh 'n bijzonder geval. Het gemeentebe stuur meende dat het publiek het slacht offer kon worden van een trust en vond een kolenmaalschappij bereid om legen belangrijk lagere prijzen dan de op dat oogenblik geiden-de- te leveren. In Rotter dam en I>en Haag begon aanstonds een zelfde actie, wat, gezien de voordeelen, welke de Amslerdamsche bevolking bij bet breken van de trust kon behalen, zeer verklaarbaar was. Nu zullen wij het geval van de koler.Ie- vering niet gaan uitpluizen, maar. wel in bet algemeen de vraag stellen, of bet in dezen tijd voor de Overheid niet een voor name taak moet worden geacht, meer dan tot dusver, op trust en kartels toe te zien. Bij de hecrschende malaise en speciaal door de groole concurrentie, welke ons land in het buitenland ondervindt, zullen handel en industrie hoe langer hoe meer op samengaan van belangen bedacht^ zijn. Reeds vó6r den oorlog was dit streven waarneembaar; de sterke stijging van loo- nen en andere onkosten zullen daartoe nog meer aanzetten. Zool&ng nu samenwerking van belangen groepen er slechts op uit is om bedrijfson- k os ten te verminderen en den prijs van het product laag te houden, kan trustvorming een maatschappelijk, voordeel worden ge acht. Staat echter alleen en uitsluitend het winslmaken door uitsluiting van concur rentie voorop, dan zal het publiek spoedig het slachtoffer worden van een uitbui- <ingssysteem en kan ook de tussehenhan- del dupe worden van afgedwongen afspra ken. Nu lazen wij dezer dagen, dat een Ko ninklijke Commissie voor het onderzoek jaar trusts en kartels in Noorwegen inge- Ueld, thans een rapport heeft gepubliceerd. Waarschijnlijk zal een wetsontwerp, waar in het advies der Commissie neergelegd is, bij het nieuwe Storthing ingediend worden. He Commissie constateert, dat kartels, ge woonlijk in den vorm van prijsovereen- komsten, in meer dan 30 branches in de levensmiddelen-, kleeding-, hou*-, papier- iucifers- en cellulose-, bouw-, staal-, en Üzer_' go u d s m i d s we r ken -electrochemische- oiie- en verfstoffenindustrieën etc. bestaan, terwijl ook in het drukkersbedrijf, den boekhandel, het bank-, verzekerings- en zee transportwezen kartels voorkomen; trusts bestaan eveneens en zijn nog in ont wikkeling. Maar de Commissie is van oor deel, dat een totale opheffing der kartels. m trusts niet doorvoerbaar zou zijn. Het doel van ffèn staat moet alleen zijn het pu bliek te beschermen. In de eerste plaats kan dit geschieden door liet voorschrijven van publiciteit, door een systeem van re gistratie en rapporten aan een raad van vijf Jeden, die door de Kroon benoemd moet Worden. Unfaire concurrentie zal verboden worden, b.v. de boycot, exclusieve over eenkomslen, en het bestrijden van concur renten door verkoop beneden kostprijs. Indien deze maatregelen niet voldoende zijn, zal de Commissie de macht hebben de prijzen le regelen, en zal zij zelfs de ach tergehouden goederen in beslag kunnen nemen. In uilersie gevallen zullen mono pol.slische organisaties zelfs ontbonden kunnen worden. Ziedaar een advies, dat er nog al ver standig uitziet Bij ons le lande is men op dat gebied ehcel werkloos gebleven, maar regeeringsmaatregelen bestaap loeh niet. Aan bet initiatief van gemeente raden moet le veel worden overgelaten. Wij zagen dezer dagen in een blad be rekend, dal bet Nederkndsche publiek voor zijn huisbrand 15 milliaen le veel zou beialen aan de kolenlrust. En dat geeft toch Ie denkenl rak Ier, tegelijkertijd verheveh en geweldig, I wij het middelpunt aller belangstelling. wel niet afdoende V. Het Poolschc patriottisme. Una. lie congresmenigte. ,cde "an M. Ilrifant. broederlijke ontvangst JT.VV?0 onlroerend als de ijver »an hef Poolsche patriotisms -iaer dat Pairipjlisme schuilt een ka- wat zijn verklaring vindt in de voortdu rende worsteling van Polen tegen zijn tal rijke overweldigers. In een kapel van de kathedraal van Kvakau wordt dit aan1 sehouwelijk voorgesteld door een prach tig monument: de Poolsche adelaar, die uit zijn graf verrijst. De uitbeelding is ven- "re!ijk en herinnert aan de voor spel,; van een prins-bisschop van Kra- kau, die meer dan 100 jaar geleden ver kondigde, dat Polen zijn vrijheid herkrij gen zou. De Poolsche adelaar is averal. Hij staat gebeeldhouwd op de fronlespices der standbeelden, hij verheft zich fier in alle kerken"zweeft oip alle banieren en blinkt voor talrijke ramen Toen de gedelegeerden van de Poolsche prbvlncies, nog gescheiden van-het moe derland, de groote Congres-hall binnentra den, verhieven zich alle congressisten van hun zetels en stormachtig, waren de toe juichingen. Hierop verscheen ep de tribune een nog jeugdig bisschop, met een zeer zacht en goedig uiterlijk, een slanke en tengere fi guur. Men noemt 'rem hier den bisschop- martelaar, want hij werd wreedelijk mis handeld dor de bolsjewieken, en langen tijd gevangen gehouden, alvorens liij uit zijn bisschopsstad verbannen werd. Ziehier de priester, die de zeer talrijke delegatie van Wilna begeleidt. Hij roept zijn niet-te-overzien auditorium toe, dat Wilna niet afgescheiden wil worden van Polen, dat "Wilna in (je lasten en lusten van Polen wil deelen. Vervolgens heft hij de beeltenis van de H. Maagd-, Koningin van Polen; in de hoogte, en richt zich tot de 800 afgevaardigden van Wilna, die om hun banier geschaard staan: „Wilt gij het toewijden aan de H. Maagd?En ziet, van onderen af stegen onbeschrijflijke kroten op; alle banden werden opgeheven; aller oögen waren vol tranen en een siddering scheen door de rijen te varen: „Wij zwo ren hel." Om met ware kennis van zaken de nut tige uiiwerking van een 'congres te kun nen waardeeren, is bet noodig, dat men de acties gevolgd heeft. Helaas, de Pool sclie taal is voor ons onverslaanbaar. Het is onmogelijk er een stam in te ontdek ken, aic ook mnar -wTMjzckic ónze Wes- i lersche* talen benadert. Wij merkten op, dat iedereen zich uitdrukte met een woordenrijkdom en een \lotheid. die allen vreemdelingen opviel. .Bijken en armen, hoeren en werklieden, allen spraken de zelfde taal en ze spraken haar correct. De dagorder bevatte natuurlijk inleidin gen betreffende alle vraagstukken, welke lieL herlevende Polen moet oplossen: het organiseeren van werken op het gebied van den godsdienst, van de liefdadigheid, van de standsorganisatie, van de opvoe ding, van de pers, van de emigratie cn van de verdediging legen het bolsjewisme. De voltallige zittingen van den 2en en 3eu dag trokken meer publiek dan die van den len dag. Het was de groote me nigte, die reeds arriveerde, om deel te nemen aan bet défilé, dal het congres zou besluiten. De groole zaal was nu propvol. Graaf Michael Sobnnsky, een bloedver want van den Poolschen gezant te Brus sel, hield een langdurige redevoering over. het Katholicisme en den zedelijken weder opbouw van Poten. Te oordeelen. naar hel applaus, dat elk oogenblik losbarstte, moet ze zeer mooi geweest zijn. Den derden dag werden wij voorgesteld «fi'an den Weleérw. Zeergel, Pater Woro-, niecky O. P., professor aan de Universi teit van Lublin. Ook zagen wij ten con- gresse de zuster -van den vroegeren kar dinaal Sedoehowsky, een kleine dame met wille baren, die bij het spreken zeer rhythmiseb haar woorden naar voren bracht. Zij was hier - voor die menigte evenzeer op haar gemalt, alsof zij zich thuis bevond. Mr. Brifant, die uilgenoodigd was, het woord te voeren, sprak zoo'n enthousiaste rede uil, dat de Pelen daverend applaudis seerden. Als wij ons niet vergissen, schreven wij reeds eerder, dat hier allen, die min of meer aanspraak maken op het praedicaat „intellectueel", Fransch' kennen. Wij hebben een oogenblik gemeend, dat onze reisgenoot, één der kloekmoedigste oorlogsvliegeniers, gebruik ging maken van bel vliegtuig, dat men in één der boeken van de hall geplaatst had. om vlugger op de sprekerstribune le komen. Den volgenden dag waren wij aanwezig op een groot feest van de „Sokol", vcr- eeniging van gymnasium rectoren, waar men de toekomstige soldaten vormt, wel ke vereeniging zich over geheel Polep vertakt heeft. 's Middags: gastmaal van de volksregce- ring. In den loop hiérvan hield generaal Halter, de meest beminde overste van het Poolsche leger, een vurige rede. In Polen behooren bij een belangrijk congres nu eenmaal diners. Zoo waren wij tegenwoordig bij een di ner-, aangeboden door graaf Sobansky, bi] een diner, aangeboden door de rEscaille"; bij een dinér, aangeboden door den Kar dinaal-Aartsbisschop; bi; een diner, aange boden door graaf Tiszkiewicz; enz. Voor de smulgragc luidjes, die-deze- re gelen- lezen, diene: dat ze daarginds een nuttige hludie zouden kunnen maken in de vergelijkende kookkunst! Men gaat niet aan tafeft; zonder een bit tertje genomen te hebben. Na ,bct diner Is 't beslist noodig een „digestif" een mid deltje lot bevordering der spijsvertering te nemen. Men verzekerde ons, dat de li keurtjes hier minder -aVobol-sierk zijn dan hij ons. Toch geloof ik," dat onze Pool sche vrienden zich betreffende deze be wering wel eens wat te veel inbeelden. Een ielwnt minder gebruik van vo-dka" zou aan het economisch herstel van hel land geen kwaad doen! Ex-koning Karl van Hongarije schijnt een nieuwe poging Ie wagen om zich van den Hongaarschen troon meester te maken. Een telegram van het Woenseh corres pondentic-bureau meldt n.m.. dat ex-ko- ning Karei van Hongarije te Tedenburg is aangekomen per vliegtuig. Volgens infor maties, door liet ZwHsèrsoh telegraaf- agentschap ingewonnen te Drokenstein in het kanton Luzern, zou de ex-koning Don derdag vertrokken zijn om den tienden ver jaardag van ziin buwetiik in kalmte -ergens, men weet niet waar, te gaan doorbrengen. De berichten over het vertrek en net verblijf van Karei van Habsburg zijn nog verward. Een officieel telegram uit Boeda'pest be vestigt, dat de koning Vrijdag te Oeden- buTg is aangekomen. De regeering is van meening, dat, gezien de huidige gebeurte nissen cn volgens art. 1 van de wet van 1920 de koning de soevereiniteit in Honga rije niet mag uitoefenen en bet Hongaar- sclie gebied moet verlaten. De regeering neemt de noodige maatregelen. Volgens le Budapest loopende geruchten zou ex-keizer Karei Oedenburg hebben ver laten, doch de grens, in het verdrag van Trianon vastgesteld, nog niet hebben over schreden. Het bericht over de gebeurtenissen ont ving de regeering van den militairen com mandant van Stein am Anger, terwijl een onmiddellijk daarop ontvangen brief van kolonel Lchar het bericht bevestigde. Een indrukwekkend défilé vormde het inde van het "üongres, een défilé, dat meer dan een uur duurde en zoo lang was als de. dreef, welke de geheele stad doorsnijdt. Op sommige ogoenblikken tel den wij rijen van 25 personen, - en er werd in zeer gesloten gelederen gemar cheerd. Toen het défilé de kathedraal verliet, werd door allen een gevoelvol „Te Deum" gezongen. Is het, na een en ander, nog noodig te sorklaren. dat wij, sedert onze aankomst te en ons vertrek uit Warschau, omringd werden met alle mogelijke en denkbare atlenties? A e zijn de gasten geweest van graaf Adam Zamorysky, een afstammtling van eén der aanzienlijkste Poolsche families. Onze twee reisgenooten wai'e.i gelogeerd bij zijn broer, graaf Jan Zamorysky. De twee broeders wedijverden met elkaar in vriendelijkheid en voorkomendheid. Reeds op den avond van onze aankomst werden wij In één der grootste clubs van de hoofdstad geïntroduceerd. Steeds waren Uit Berlijn wordt over de vlucht van Karei nog gemeld: Drie onbekende lieden hadden Donder dag een vliegtuig besteld voor een vlucht van Duebendorf naar Genèvé en terug. Even voor liet opstijgen kwamen twee ver momde personen aan per automobiel, die met dé drie anderen in het vliegtuig stap ten, dat dadelijk opsteeg en de richting van Genève koos, waar liet'echter niet is aan gekomen. Een vertegenwoordiger van ex-keizer Karei bij den Zwitserschen bondspresident dee.lde mede, dat de ex-keizer en ex-kei zerin vertrokken waren. Ken oflicieele mededecling van den Zwitserschen Bondsraad. Zaterdag 22 October deelde koning Ka- rel van Hongarije aan den bondsraad me de, dat zijn Hongaarsche partijgangers, on der liet inroepen van de ernstigste redenen en met een beroep op de gezworen trouw, er bij hem op aangedrongen hebben zich zonder verwijl naar Hongarije te begeven niet de koningin. De koning en de koningin hebben Zwit serland 20 October verlaten. Zij zijn ver trokken uit Duebendorf in het kanton Zu rich, per vliegtuig, teg-en twaalf uur des middags in gezelschap van drie andere personen. Bij deze gelegenheid wijst de bondsraad er opnieuw op, dat de koning 18 Mei te Hertenstein de besliste voorwaarde aan nam, dat hij zich zou onthouden van elke politieke actie en het politieke departement tenminste-drie dagen te voren in kennis te stellen met elk plan van vertrek. Naar aanleiding van stappen, die bij hem gedaan werden, liet de koning op 5 October nog door een speeialen afgezant aan -het politieke departement bevestigen, dat hij zich nog steeds volstrekt gebonden achtte aan de voorwaarden, die men hem 18 Mei te Hertenstein had doen kennen en die .hij aangenomen had. De bondsraad ziet zich lot zijn diep leed wezen genoodzaakt vast te stellen, dat de koning door zijn wijze van handelen mis bruik gemaakt heeft van het asiel, dat Zwitserland hem verleend had en dat hij tevens zijn woord gebroken heeft. De Hongaarsche regeering afgezet. Volgens een bericht uit Budapest is het kabinet Beth ten ten val gebracht en is er een Karlistische regeering gevormd met Rokowskv en Julius And-rassy aan het hoofd, De houding der Entente. Reuter meldt uit.Londen:. liet ministe rie vné. imit-a'ntahdsche zaken treeft» een telegram ontvangen van den Engelschen gezant te Wcenen, dal KareTs' komst le Oldenburg bevestigt en meedeelt, dal de militairen aldaar zich Ier zijner beschik king stelden cn hem uitriepen tol koning van Hongarije. Hit bataljon van kolonel Ösztenbü'irg heeft opdracht gekregen den koning per trein naar Boedapest le verge zellen. Generaal Hegedues zou liet batal jon vergezellen en heeft .C,egeallieerde commissie verzocht |e Oedenburg te blij ven ten einde de veiligheid der. stad te verzekeren. Een bataljon van het Hon gaarsche nationale leger is vaii de grens teruggeroepenter vervanging van liet ba taljon vijn .Osztenburg. Het vraagstuk van de ovePé.racbt vanlïet Burgenland aan Oostenrijk zal worden beslist door de nieuwe regeering, welke zoo juist ouder Rakavsky is gevormd. Het feit. dat de Zwii'sersciic regeering •heeft toegelaten, <la.de ex-keizer liet-land verliet, heeft in oflicieele kringen in En- geiand diepe verbazing, gevvekl. De vertegenwoordigers der .Entente te Budapest h-ebben zich elk voor zich tot de regeering gewend cn verzet aangeteekend tegen: den terugkeer van ex-keizer Karei. In den loop van den dag zuilen zij ge meenschappelijk een soortgelijk verzet aan teekenen. De stemming te Wecnen. Volgens een officieel telegram uit Wee- nen van Zaterdagmiddag'-1 uur was het le- VVc-enen rustig, doch was "alle telegrafi-. sche en telefonische gemeenschap, alsme de het spoorweg verkeer met" Hongarijcl verbroken. Naar mcil officieel te Praag mec-dcelde. stelt dé Tempering van Oostenrijk zien op liet standpunt, dat zij zich richten moet naar de beschikkingen van de groote en de kleine entente. Dit is bet laalsle .oog-enbii.K .voor Ifarel onr kdns. öp succes le hebben, daar reeds binnen vier weken het Hongaarsche leger moet zijn ontwapend. Thans echter is liet nog goed toegerust. Het détachemenl van Karei telt tweeduizend man, maar men moet rckcéi n op liet loeslrpomen van op- siandyTiófen en van de bevolking van het [-'.■TI!.re zich bii de bewe ging aansluit. De houding der Entente. Zondag hebben te Praag groole socia listische beloogingen plaats gehad tegen den terugkeer van.-keizer Kart. Dé Tsjc- ciio-S-Iowtiksche minister-president heeft ■de commissies van huitenlandscho zaken tegen heden, Maandag, bije.engeroc.pen. De regeeringen van Belgrado en Praag heb ben besloten gemeenschappelijk tegen de restauratie van de Habsburgers in Hon garije op te komen. De Tsjechische gezant te Boedapest heeft tezamen me! den Ita- li.'l'an schel), Roemeenschen en Zuid-Sla vi se h-en gezant verzet bij d.e regcering aan geteekend. (Zie verder te leer am mes). Opper-Süezië, Het "kabinet Wirth treedt af. den politiekon en ecoriomischen- toestand, van Europa mogelijk kan maken, is liet er toch. volkomen over eens, dat de gren zen van Duilschland s draagkracht door het bevelschrift inzake Oppér-Silerië aan zienlijk zijn ingekromnen en dat dienten gevolge voor de politiek des rijks een nieu we toestand is geschapen. •Dieniengevoige besloot lhc,t kabinet de opdracht tol regeeren wéder ia de handen van dan rijkspresident ,le stellen en. zoo iicb i,k de ec-r, mijnheer de rijkspresident, Uhet oalslag van 'het kabinet mede le deelen (vv.g.) dr. Warth, rijkskanselier. Na het overhandigen van den ontslag brief had een uitvoerig gesprek over den 'politiekcn toestand' plaats, waarin de rijiks- president den rijkskanselier verzocht met de andere .ministers, voorlpopig de rpgee- rimgszaiken le blijven afhandelen. Hiermee stemde de rijkskanselier in. 'De rijks.preskl.eivt zou Zondagochtend- den voorzittc-r vasi den Rijksdag en de voorzitters van de rijksdaggroepen van de vroegere ooaiKtie-partij-en ontvangen om besprekingen imet hen te voeren;* He houding van den rijksdag. De inlerfraetioneetc oommissie van den rijksdag heeft zio'i .Zaterdagmiddag bezig ge!tonden met liet vraagstuk van de kabi- nelsvorming. Ill den loop van den ochtend hadden fractjgs afzonderlijk vergaderd. De democraten hohhei. zich volgens het Ber liner Tivgebtalt eenstemmig verklaard voor het afwijzen van de beslissing over O-pper- Silezië, ingeval uitdrukkelijk .het aanvaar den daarvan verlangd auoclit worden. In zake de kabinelsvorming stelde de fractie zich algemeen op het standpunt, dat drin gende redenen van 'buitenlandsclhe politiek li£t aftreden ,vau 't kabinet Wirth eischten. 'Het Berliner Tageblatt verzekerde, dat imen ook in tiet centrum rekende op het aftre den van het 'kabinet Wirth. Volgens de Deutsche Zeitung zou tiet vormen van een zuiver niei-sooiaiistasche regeering waar schijnlijk zijn. Aangezien de entente tiet onani-ddcMijk begin der Duilsclh-fóolsclhe onderhande lingen ei-scht, is in toonaangevende parle mentaire kringen, aldus het 8 Utir Albend- blatt, het plan geopperd een on-politick zakenkabinet aan het herwind te brengen. Dit kabinet zou met den voorioopigeu steun van aite partijen in dé eerste plaats de onderhandelingen met de. Poolsohe re-, geerinig in ielcltm, 'Hd'crdoor zou men lijd Nvinmeiï oin rustig lol >het sani-cn^l-eiilen. van 'liét nieuwe jkafbioret ie kunnen overgaan, Dc toestand in Opper-Silezië. He - geallieerde commissie in .Opper-Si'Ie. zië iheeft aan ale siaatsamihil-enaren -en be- aaniblen verboden bun posten le verlaten en dreigt hen voor geval zij ihte «toclh doen niet bet in beslag nemen van hun vermo gen, De D uitsche rij'ksregeering Heeft in de Zaterdag gehouden kabinet szi Hing op voorslol van rijkskanselier dr. Wirth be sloten den rijkspresident haar verzo-ek om onfsl&g in le düenen. De redenen voor het affred-en van het kabiriiieL zijn den rijkspresident per brief meegedeeld, welke brief als volgt luidf: Mijnheer de rijkspresident. op een ern- stig oogenblik heeft het huidige kabinet besloten de verantwoordelijkheid voor hei Ivoeren van bet ultimatum o,p zich le nemen. Vijf maanden lang volgde het een politiek, welke gestuwd werd door" den wensch om de 'positie var? het Duitsohc rijk len aanzien van de geallieerden te regelen en dloor den ernstagen wil om de verplichtingen, bij verdrag op zich geno men, na te komen lot aan de grens van zijn draagkracht, en om mëe tewerk en om Euro.pa weer op kracht e doen -komen.Het kwam de buitengewoon zware.verplichtin- gen, welke bet Duilsche volk opgelegd zijn, en met name de betaling van het ge weldige bedrag van een miljard marken baar voor 31 Augustus, na. De geallieer den erkenden het nakomen, van de Duil sche verplichlingen en vooral het uitvoe ren van de ontwapening, welke onder groole moeilijkheden werd tot stand ge bracht. Men mocht verwachten, dal,gezien Duilschland's inspanningen en zijn ernstig pogen om zijn verdragsplichten getrouw le blijven, de bezet lim* van de Roerha vens len volle zou worden opgeheven en dat er ten aanzien van Opper-Silezië een oplossing fcou worden gevonden, welke met het rechtsgevoel van het Duilsche volk en de Opper-Silezdërs eh met aan slaande vredelievende betrekkingen tus- schen de Europeesche vo-lken in overeen stemming zou zijn. In plaats daarvan is er een bevelschrift gevolgd, volgens welk wij niet alleen een groot deel van het land van Opper-Süezië moeten afstaan, maar ook bloeiende Duit sche s te eten, het verre weg overwegende deel van alle schallen van den bodem, aan Duitsehland onlrukt wondlen. Een groot deel van de aan Po len komende bevolking is van Duitschen stam en spreekt Duilsch en zal in strijd met het zelfbeschikkingsrecht en met den duideiijken uitslag van de volksstemming onder vreemde heerschappij komen. Nooit zal het Duilsche volk de smart van dit verlies, hetwelk Volgens berichten uiiifc Beulhen ana aki de zelfweer toebereidsel-en 'lot een actie in bet westelijk -deel van hel volksslemmingsge- bied. Acht gepantserde treinen bevinden zich ie Ratihor. De toestand in Ierland, Het telegram van De Valera aan den Paus. Do Eugelsche Binden van Zaterdag adh- len don toestand, geschapen -door do Vale. ra's telegram aan den Paus, ernstig en vrcezen een mogelijke afbreking van de lersche onderhandelingen. De bladen «pre ken van t*en mogelijke ontbinding van het parlement, gevolgd door algemeene verkio. xingen over de lersche kwestie. De Daily Gbronide zegt dal liet letle- gram den premier kan beletten naar Was. hing ion ie gaan. Het Wad" gelooft dat de premier van m-eening is, d-ai, indien de iniziohlen door de Valera verkondigd, door de Iersohe gedelegeerden gedeeld worden, een voortzetting van de conferentie O Ui 110- elijk is. In verband met dit onguslig .pers commentaar is geruststellend de re con-* ferentie tegen Maandag bijeenKeroepen is. Het Irish Bulletin dat de Valera's tele gram bespreekt, verklaart dal sedert den aanvang van de onderhandelingen de firil- sche TCgeering in redevoeringen, brieven en pervoonJijke mededcelingen een ave- rechlscho voorstelling van de Icrsdie zaak lieeft gegeven. Het blad is van meeniiig dat zij die 's Konifigs antwoord aan den Paus opslelden, wisten dat de uitdrukking „onlusten in Ierland." een onoprechte om schrijving van den Britschen oorlog legen de lersche vrijheden was. Deze zin deed vermoeden, dat de onlusten in Ierland 011- iusten onder hel lersche volk zelf waren. Deze voorsluiting is omjuisl. De Engelsch- lersche oorlog is een builenianrisehe oor log, welks bcs.lalin alleen een gevolf is van het feit, dat de Brilselic heerschers ■Irachften aan Ierland hun wil oip le drin- gcii door brute 'kracht en het lersche vo.ik te berooven van de vrijheid, welke zijn natuurlijk recht en erfdeel is. HET INTERNATIONAAL ARBEIDSBU REAU EX DE A'OHTUR'l'GE WERKDAG. De raad van beheer van het internatio naal artbeid.sburea.il heeft .een motie aange nomen, waarbij de directeur van liet bu reau uilgenoodigd wordt zicili in verbin ding te stellen met de régeeringen der lan den, die moeilijkheden ondervonden bij de toepassing van de conventie van Washing ton inzake den achturige;! werkdag, ten einde een oplossing der moeilijkheden le zoeken en een rapport uit le brengen. ROEMENIë EN HONGARIJE. Men meldt uit Boekarest, dat de 'grens met Hongarije thans definitief ten voor 1 De gezantenraad heeft kennis genomen van de memorie van Take Jor.escu en Iveej'teenstemming de Hongaarsche aan spraken afgewezen. DE VOLKENBOND EN RUSLAND. De hygiënc-eommissie van den Volken bond heeft, 11a de gedelegeerd cn van de epidemieën-commissie gehoord te hebben, liesloien, dat de hygiëne-organisati. van den Volkenbond: zich op de hoogte zou houden van den gezondheidstoestand in Rusland. DE GHIEKSOH-TURKSCHE OORLOG. Het Griek sell xlaliberich t zegt; Kalmte op het front van Dorvloe. Op het front van Afioeu-dfaxaihissar zijn vijandelijke nfdee- 1 ti.gen eerst over den Meander gekomen ten Zuiden van Tsjiorat, maar zijin ei daarna weder over teruggedreven met ern- stigp verliezen. In den nacht -van 19 op 20 Oclpber zijn 200 huizen le Afioen-iKa- raliissar door een brahd vernield. 6EM. BUiTEkL. ËERiSBTEH. D|P BtJtLGAAiRSOHE MINISTER" VAN OORLOG VERMQORIX- De Btileaarsche minister van oorlog Dimitrciff, <iic zich per automobiel naai Keestahdel begaf, is Zaterdagochtend met geweersclioien vermoord. L>e chauffeur en twéc andere personen, die in de "auto zaten, zijn ook vermoord. De moorde naars zijn onbekend gebleven. Hét So- ■braiije heeft ten teeken van rouw zijn vergadering opgeheven. Men denikl, d,at het een politieke moord. is. De Berlijnêche kelincrsslaking schijnt ten einde te loopen. Sinds een drietal dagen worden er besprekingen gevoerd cn sinds dien tijd zijn cr vrijwel geen incidenten meer voorgekomen, De officiële onderhandelingen zullen ver moedelijk lieden, Maandag, ^beginnen. Het conflict bij die Beriijnsche bla den is bijgelegd. De vereenigde daghlad- uilgevcrs van Groot-Berlijn wijzen er op, dat de bladen vandaag weer verschijnen ei> dat -men er, dank zij d<5 tussehenkomst van d.en rijksminister van adbeid en de vakverecnlgingen, in geslaagd is het con flict 'bij te 'leggen de uit liet collectief contract voortvloeiende rechten onvoor waardelijk te handhaven. Om de nog steds voorkomende aan slagen op de treinen en de beróovkigen op stations-emplacementen van reizigers e'n" personeel tegen le gaan, heeft dc mi nister van verkeerswezen de. spooreveg- basluren gemachtigd, belooriingen uit', le loven voor 'liet ontdekken van dc daders. Déze betoogiiig.en zullen ten minste 3000 en bij enisligc gevallen 5POO Mk. bedragen, met een maximum van 10.000 Mk. In het Frankische woud is een groote ader zwarte marmer gevonden, die zoo belangrijk moet zijn, dat het Belgi- stbe monopolie van Zwart marmer er door verbroken wordt. De brandstichtingen hl Thuringen en Saksen duren voort. Het groote land goed Creypau bij Merehurg is geheel in den asch gelegd. Commundstischc guerillatroepen liéb- hen bij Ippolitowka een JapansChen pant- sertrein in de luch.t laten vliegen. Er zijn gcèn -slachtoffers te .betreuren. De Japan- sclie militaire overheid kondigt krachtige maatregelen aan ter bestraffing van de daad. in December zullen 250 locomotieven die door Soviet-Ruslanri in Duitsehland besteld- zijn afgeleverd worden. Rusland heeft zich in dezen met Letland verstaan. De iocomoliCven zulten in dc h.aven van Windau wilgeladen worden en vandaar naar Rusland doorgezonden worden. Gezien hel te Berlijn 'heersc'hendc ge brek aan aardappels, beeft hel gemeente bestuur besloten, voor'loopi-g bet brood rantsoen roet 150 gram te verhoogen.- Op het internationaal vrijmettelaars- congres le Genève is besloten, dat cr een internationale vrijmetselaars,-vereeniging ivormcl zal worden met zetel le Genève. Maarschalk Eoch- is gisteren uit Ba- ijs naar Havre gegaan, 0111 zich naar de Vcreeni-gdt Stalen in te schepen. In een (kolenmijn hij Charleroi heeft en inzakking plaats gehad. Ze.s mijnwer kers zijn e-r onder bedolven. Een lijk is lot nu loc ontdekt. e wlift ute smal 1 v.tn s het weerloos ondergaan' <icele vau RwmE"'c vastgesteld blijft in s kabinet moet, vergeten." Ofschoon het steeds overtuigd blijft, dat alleen liet op rechte pogen 0111 zijn verdragsplichten in alle deelen na te komen, een herstel van overeen .stemming met het verdrag van Trianon. Roemenië beihoudt den spoorweg •Salumare, Caregmare, Oradeamare, Palon- tamare. VOORGEWEND OPTIMISME. „Ikt Yo'.khooft zich weer eens ver galoppeerd. Dezer dagen heeft een Amslerdamsch blad een bericht gepubliceerd met enkele namen van personen, die als gedelegeer den van Nederland vermoedelijk naar de ohtvvapêningseonferehlie te vVashingion zullen gaan. Er was geen sociaal-demoeraai l)ij. Zon der op eén offieieele (bevestiging van het bericht te wachten, deed „Het Volk" een uitval tegen de regeering, die toch moest weten, dat de .voci-aal-democraten het mo nopolie der ontwapeningsactie voor zich opeischen. Inderdaad, de hakende vukverssnigings- 1 eider Gomp' s heeft, namens tie American Federation of Labour die, zooals men weet, met hare meer dan vier miitioen le den uit het 1. V. V. is getreden ccn brief geschreven aan dc vakcentrales der landen, die aan de conferentie deelnemen, 0111 er bij hun regeeringen op aan te dringen, dat in de delegaties naar de con- {'irefrtie ook arbeiders-gedelegeerden uit dc vakbeweging zullen worden opgenomen. De heer «Fimmen heeft thans aan „liet

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1