BUITENLAND. BINNENLAND Bureau: HOF 0, ALKMAAR. - Telefoon: an wsq de schuld 5@ Staatsgreep vm ex-ksntssg Karei. mi. iiiiTEii. m&mim DE VIOOL. No. 317 i4e JAARGANC Abonnementsprijs |per kwartaal voor Alkmaar |Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad 0 60 f 2.— f 285 f hooger. ADMINISTRATIE No. 433 REDACTIE No. 633 Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elkerege! meer f 0 25; Reclames per regei f 0.75; Rubriek „Vraag en aanboü" bij voor. uitbetaling pet plaatr ng f 0.60. iftan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 2Q0,—f 100,—, f 60,—, f 35,—, f 15,- pc wijze, -waarop Minister Aalberse j.l. Vri'dag in de Tw-eede^amcr van zich heeft afgebeten bij gelegenheid van de interpel- latie-Drion, wordt in de liberale pers ge hekeld, als ware er een halsmisdaad be gaan. Hel betrof, zeo heette het, hier slechts «en enkele vraag, een inlichting-zoeken van een Kamerlid betreffende de manier, waarop de Arbeidswet op één bepaald punt wordt toegepast. En daar vermeet zich de Minister de heele geschiedenis van het ontstaan der Arbeidswet op te halen; stelt de sprekers en schrijvers "ail Now... her 1918, die om wettelijke bcpa.'ir.gen ter verkorting van den arbeidstijd riepen, met zich zelf in tegenspraak, nu zij de Arbeids wet maar weer zoo gauw mogelij.c willen zien afgeschaft. En de Minister doet dat zóó, dat die tegenspraak de betrokkenen voor heel het land openlijk belachelijk maakt. Dat heet een schandaal, dat is meer dan onbehoorlijk! Immers, daarvoor was geen enkele reden, nu een Kamerlid in par lementairen vorm niets anders deel dan een vraag stellen! de Nieuwe Rotlcrdamsclie Courant gaat zelfs zóóver, aan het hoofd van haar Za terdagavondnummer het voor te stellen, alsof zij door Minister Aalberse op sma delijke wijze is beleedigd. „Minister Aalberse zoo heet het daar hooghartig heeft het gistereh oirbaar ge acht ons blad in het Kamerdebat te betrek ken." Let wel: „oirbaarl" En dan wordt heel plechlig verklaard, dat de redactie niet kan aannemen, dat de Minister de woorden gesproken heeft, welke de alle met elkaar toch vrij wel overeenstemmende dagbladverslagen hebben vastgelegd. De redactie zal daarom het stenografisch ver- slag^afwachten. En mooht waarlijk blijken, dat de Minister het liberale grootblad al dus in het Kamerdebat heeft betrekken, dan, wee heml - "Welke is nu Minister Aalberse's mis daad? Wij nemen aan, dat hij alles en meer gezegd heeft, dan de uitvoerige Ka merverslagen ons te lezen hebben gegeven; dan kunnen wij daarin toch geen enkel on behoorlijk woord vinden. Waf is gebeurd? Reeds weken lang is in de liberale groot-pers een heftige cam pagne tegen de Arbeidswet gevoerd. Vóór aan in de rij stond de Nieuwe Rotterdam- sche Courant. Deze campagne was ver klaarbaar; wij willen zelfs toegeven, dat ze het goed recht dier bladen was. We be hoeven nog niet eens te bedenken, dat zij de spreekhuizen zijn van de groot-werk gevers; dat het meeraideel van hen, die ie nadeelen der arbeidswet ondervinden, met hun klachten en'grieven de redacties van bedoelde bladen overstelpen. Laat ons aannemen, dat de campagne gevoerd wordt in de overtuiging, dat de Arbeidswet voor tic Nederlandsche industrie een debacle be- teekent. Maar een campagne is het toch in ieder geval geweest en tot welke inconse quenties men daarbij in de felheid van den strijd verviel, toonden wij nog onlangs aan tn.-t twee citaten uit twee artikelen van het Handelsblad cn de N. Rott. Crt., die op den zelfden avond over eenzelfde veel omstre den punt der Arbeidswet precies tot ge- hecl tegenovergestelde conclusie kwamen. Nu deze campagne op haar hoogtepunt s geraakt,^onl[ de ]lecr Drion me[ 2jjn J erpe latie. js j,e[ wonger, dal Minister rse deze gelegenheid benut, om zich tbgen de felle aanvallen van den laatsten t-jd te verdedigen? \Vaarom wordt hem dit kwalijk genomen? Wij begrijpen, dal de manier, .waarop Minister Aalberse van zich afsloeg, de ge- slagenen niet beviel. Het is niet aangenaam voor de liberale politici, noch voor bla den als de A'. Rott. Crt., er aan herinnerd te worden, hoe zij als 'l ware den Minister van Arbeid hebben voortgestuwd, toen in November 1918 de revolutie voor de deur stond en de „democratische volksgeest" om daden vroeg. Thans, nu die daden offers vragen, misschien te groote offers, is liet niet eerlijk-zijn verleden te verloochenen. En dat althans heeft Minister Aalberse vóór op zijn bestrijders: hij blijft conse quent en aanvaardt de gevolgen van zijn vroegere daden. Wij ;zijn er al —ug niet blind voor -ja- viun, c_. een 45-urige werkweek waar op z'n best in 'i buitenland een 48- t'.rige werkweek wérd ingevoerd onze Industrie c:n zwaren strijd zou te voeren hebben. Men kan zich afvragen, of dc- buiienlandsche concir—-"lie hij den tegen- woordigen valuta-stand niet tot herzien der Arbeidswet noopt, juist en voorat liet belang van de 'Nederlandsche werk nemers, die hoe langer hoe meer slacht offer der werkloosheid dreigen te worden. Mét dit al behoeft men echter de schuld van de malaise niet op den Minister te schuiven, de malaise, die trouwens slechts vbor ©en heel kléin deel oorzaak vindt in de bepalingen van de Arbeidswet. Het par lement heeft in 1919 bijna unaniem de Arbeidswet toegejuicht cn aangenomen. De heer Drion verklaarde zelf Vrijdag in de Kamer, dat er voor afschaffing der wet geen meerderheid te vinden zou zijn. Hij had duidelijker kunnen zeggen: Staande vóór de groote verkiezingen, durft nie mand daarom te vragen. Welnu, als al deze feiten juist zijn, dan spele men niet den verontwaardigde te gen een Minister, wanneer hij hel waagt de geschiedenis te herlezen. Dat is politiek van de kleinste soort. Men beginne mét de verantwoordelijkheid van zijn eigen aandeel, hetwelk men in 1919 aanvaard heeft, te erkennen en slreve dan, desgcwenschl, naar inkrimping en ver andering. Wie anders doel en met de veranderde tijdsomstandigheden meedeint, wie zijn jas verandert naar de mode van den dag, loopt gevaa.r, dat hij aan zijn oude plunje wordt herinnerd! lijk echtpaar kwam begroeten en hel naar Oedenburg begelèidde. De vefkénningstrein, die voor Karl's trein reed, kwam na vele onderbrekingen om één uur 's-nachts in Boedaoers (een v-oorslad van Boedapest). Hier waren de rails opgebroken. De troepen van het rijksbestuur Hortihy namen de krachtigste maatregelen, waarop de verkeiuiingslrein op de vlucht ging Een gevecht. Zondag werd uit Budapest gemeld: Se dert den vroegen morgen is in de 'buurt van Budapest een slag aan den gang. Van tijd tot tijd hoort men dof kanongebulder. Men zegt, dat er bij Bocdaoers gevochten wordt. Het Hongaarsche Korr. Bur. melde n-i-et- pver drie divisies, terwijl hij drie divisies die - trouw bleven aan de regeering en on der bevel staan van generaal Nagy, tegen over zfcli zou hebben. Een proclamatie van Horthg. De ISijksbesluurder admiraal Ven Hor- tby Uëéft een proclamatie uitgevaardigd., waarin bij zegt, dal .het nationale leger gehoorzamen moet aan zijn. bevelen. De wettig gekozen rijksbestuurder zou die» be voegdheid hebben om dé macht over te dragen' dan koning Kart, .maar dlat zou, onder de gegeven, omstandiigheden, dé on dergang- van het land beteekenen. Horthg naar het front. De Rijksbestuurder begaf zioli naar de troepen, die Osl-enburg tegengehouden Ex-Koning Karl van Hongarije met zijn gezin. De berichten over den toestand, door liet voor de 'tweede maal plotseling ver schijnen van ex-koning Karl in Hqngarije, verwekt, zijn nog niet geheel heidér. Er zullen nog wel eenige dagen overheen gaan, voordat blijkt, of Karl's raadgevers, die hem voor den tweeden keer naar Budapest lokten, een jüislen kijk hebben gehad op de kans van welslagen. «Hoe de reis on dernomen werd, schijnt nu wel vast te staan. Hoe Kart in Hongarije kwam. Verzekerd wordt, dat twee Hongaarsche officieren-vliegers eenige dagen geleden een Hongaarschen koerier in Zwitserland vergezelden en zich naar het vliegpark té Budendorf begaven, waar de koning en de koningin per automobiel aankwamen. De vjiegmacliine, waarmede zij uit Zwit serland vertrokken,.vloog via Beieren langs den Donau tot in de nabijheid van Wée- nen en vervolgens in de richting van Wie ner Neustadt onr te landen te Denefa, in Burgenland, in de nabijheid van het kas teel van graaf Sigray, waar graaf Julius Andrassy reeds aanwezig was. Onmiddel lijk werd bericht gezonden aan den com- Zj-IHUETON. I bv-tvauvu Willi ucu tuin- mandant van Ostenburg, die h-et kon ink- officieel: Toen de regeeringslroepen lot den aanval overgingen, versoheen véldmaar- schak Hagadüs hij de regeering, om onder handelingen te beginnen. Deze leverden ech ter geen resultaten op, daar de regeering bleef bij haar oorspronkelijk standpunt. Hagadüs keerde daarop terug tot koning Karl. - Nader wordt gemeld: Zondagmorgen'ver scheen géneraal Hagadüs, in opdracht van den gewezen koning Karl bjj graaf Beth- len, den premier van Hongarije. Hagadüs onderhandelde met de. Hongaarsche regee ring in tegenwoordigheid vart- den Brit- schen gezant Holst. Hagadüs is naar Boe dapest -teruggekeerd. De door de Hongaarsche regeering naar Raab gezonden minister van ©eredienst Vass, die vergezeld door verschillende hee- ren, den 'koning in kennis zou stellen van dé nola door de Enlente aan de Hongaar sche regeering overhandigd, werd door den koning niet ontvangen. Rakovsky nam de medcdeeling aan. De verklaring moet ech ter op koning Karl en zijn geleiders geen indruk hebben gemaakt. De troepen des konings werden, nadat de rails weer in orde vroren gebracht, in zeven treinen getransporteerd in de rich ting Budapest. W apenstilsiand. De schermutseling bij Bocdaoers tusschen de beide partijen duurde lot twaalf uur 's-middags, waarop een wapenstilstand in trad. Aan beide zijden vielen dooden en gewonden. De ministerraad in Budapest duurde tot halfdrie. Over het resultaat loo- pen nog niet bevestigde berichten, volgens wélke het kabinet Bethlen zou zijn afgetre den. Tijdens de onderhandelingen over den wapenstilstand zou Ostenburg tien kilome ter zijn teruggetrokken. Intusschcn zou de toestand voor de régeeringstroepen slech ter geworden zijn. De aankomst van koning Karl wordt ieder oogenblik verwacht. Het gerucht loopt, dat tusschen de Tsjcoho- Slovakisehe republiek en Hongarije" de krijgstoestand is uitgebroken. Op de Donau kruisen Fransche monitors. Budapest ziet er verder rustig uit. Later werd echter int Londen gemeld: De Hongaarsche premier deelde den Britsclien gezant mede, dat de toestand steeds beter wórdt. De Karlisten zijn reeds een belangrijk stuk teruggejaagd. Onophou delijk komen nieuwe troepen: De troepensterkte van Karl's leger. Men vernam Zondag om acht uur des avonds te Weenen, dat het garnizoen van de stad Oedenburg vertrokken zou zijn om de troepen van koning Karl te versterken. Voor Budapest zou koning Kar) beschikken hebben teneinde zich van de getroffen maatregelen op de hoogte te stellen. Het garnizoen van Boedapest. De „Neue Freie Presse" deelt mede dat uit Beedépest hij dé Italiaanse!)© legatie een bericht binnenkwam volgens het welk oen deel dier troepen van Boedapest zich" voor koning Karl vèrklaardé. Ilegas tegen Karl Naar verluidt rukken uit Raab troepen waarvan men de sterkte niét weet onder aanvoering - van dén gewezen luitenant Heyag/op en vallen dé troepen vair Osten burg in den rug aan. Het garnizoen van Raab werd ér door- overrompeling toe ge bracht idlen eed van trouw aan dien koning af te leggen. Het Raaber huzarenregiment bleef echter trouw aan de regeering. Standrecht in Boedapest. Do Hongaarsche regeering 'heeft het standrecht afgekondigd over Boedapest en omgeving. De houding der groote en kleine Entente. De verliegenwoordigiers van dé voor naamste geallieerde landen hebben (Te Hongaarsche regeering een nota overhan digd, waarin, ouder verwijzing naar de démarche van den 3en April van dit jaar, herinnerd wordlt aan het besluit van dien Raad van Ambassadeurs van 4 Februari 1920, volgens welk het herstel vaal een Habsburger den vrede i,n gevaar zou bren gen. Van dé Hongaarsche re,geering wordt daarom opnieuw, geëischt onmiddellijk maatregelen te nemen ta! het verwijderen van dien Koning. De minister van bmtémlandsche' zaken Bamffy bracht ter kennis van deze ver tegenwoordigers dat de Hongaarsche re geering in een hedénmorgen gehouden mi nisterraad besloten heeft aan het stand punt vast te hou-dén, da de Koning )n Hongarije thans niet de souvereine rech ten in handen kan nemen en daarom on verwijld het land moet verlaten. De Hon gaarsche regeering heeft om dit doel te bereiken maatregelen genomen. De minister van bui,teiilahdischc zaken heeft deze verklaring afgelegd tegenover de vertegen woordigers vain Roemenië, Joc- go-Slavië en Tsjecho Slowakije, die hem daarna bezochten. De gevol-maohtgde dier anilitaórc enten te-commandanten droeg den minister van builenlamdsohé zaken Otp afde middelen aan te wenden om aan het regeeringsbe- sluit uitvoering te geven, dat Karei de souvereine rechten niet mag ui'!oefenen. Hongarije moet zulke avonturen, met ei gen krachten afweren. Anders zou Hon garije een treurig lolt tegemoet gaan. Uit Parijs wordt gemeld De Raad van Ambassadeurs gaf aan dé geallieerde ver tegenwoordigers té Béedapést opdracht décHoiigaarsche regeering, aan te maliën, ue afzetting van Karlte p Hclameerén, hem te arresteeren en het land' uit 1e zetten. In het tegenovergestelde geval wij zen de geallieerden alle verantwoordelijk heid voor de gevolgen af. De houding van Tsjecho- Slowakge. De ministerraad van Tsj. Slowakye hield Zondagmorgen een biuitengeiwone zitting om den toestand, ontstaan door de nieuwe poging tot herstel van Kar] op den Hongaarschen troon, in oogcnschouiw te nemen. De president van den minister raad gaf ©en overzicht van den staat van zaken en van de Zaterdag getroffen maat regelen. Vastgesteld werd, dat datgene wat noodiig is om de belangen van de republiek te verdedrfiien, zonder verwijl was geschied. De overeenstemming tus schen de leden van de Kleine Entente js Volkomen; al'te noodige maatregelen zijn gemeenschappelijk genomen, zélfs een vol strekt gemeenschappelijke gediragslijn is. gewaarborgd, voor geval een verder optre den noodigi is. De Zaterdag gedane diplo matieke slippen zullen door andere maat regelen worden voltooid, in 't bijzonder militaire en veiligheidsmaatregelen. De mi nisterraad besloot alle noodige toebereid selen te treffen voor een partieel© mobili satie; de betrokken ministers taalbon reeds de noodige stappen ie dien einde gedaan. De Tsjecho-S'lo'waaksohe regeering en 'de andere regeeri-ngen van de Kleine Entente kunnen niet langer een herhaling van soortgelijke gebeurtenissen dulden. De Tsjeellio-Siowaaksdhe regeering .heeft besloten alles te doen, opdat het vraag- stiuk-Habsbuirg dezen keer definitief cn eens voor al geregeld wordt. De regee ring heeft eveneens besloten, om samen met ha ar bondg-enoolen al hel n o o dige te Vleien ten behoove van een definitieve en onverwijlde toepassing van het vredesver drag. De regeering. heeft haar standpoint aan alle geallieerde regeeringen, die Zater dag reeds met- de grooLslie kracht te Boe dapest protest hébben aangeteekienld, doen weten. Zuid-Slavië neemt maatregelen. Zooidra de terugkeer van koning Karl in Hongarije bekend werd, kwam de ministerraad te Belgrado met spoed bijoen en besloot ijlings maatregelen te nemén ■ter. bescherming van de nationale belan gen van Zuid-S'lavië. Italië zal Servië steunen. D© Italiaan-sohe regeering heeft de Joegoslavische regeering medegedeeld dat ze de stappen der Joegoslavische regee ring legen de onderneming van ex-keizer Karl zal ondersteunen. De toestand in Ierland. De Londenscha conferentie. Een telegram aan de „Sunday- Evening 'Express meldt dat Coffins, het hoofd van het Xersch-republikeinséh leger en ©en der Icrsche gedelegeerden, ter Londensche conferentie Zondagmorgen te Dublin is eengekohien met een boodschap van Lloyd George aan Sinn Fei-n, dat in we zen een ultimatum is, daar Lloyd George oen duidelijke verklaring eischt of de Sin li Feiners al dan niet zul len weigeren' een verdrag Ie* sluiten, dat trouw aan de Britse he Kroon vervat houdt. Men verwachtte, dal Collins Maandag tijdig te Londen zou tenigkeeren om De Valera's inzichten aan de Icrsche gedele geerden mede té dealen voordat de con ferentie in de middaguren wordt hervat. In de Vrijdag gehouden conferentie deden 'de lersclie gedelegeerden geen poging De Valera te rechtvaardigen (in. verband met zijn antwoord aan den Paus Red.), doch ook verloochenden zij hem niet, ter wijl er n-ocb een offioieele bevestiging, noch een ontkenning liestaat van het ver melde ultimatum. Men beschouwt den toestand ais ern-st-g. De Conferentie te Washington. 1 Zal Daitscliland uitgc- noodigd worden? De New-Yorkscfhc correspondent van de 1 „Daily Express" deelt mede, dat Was hington overweegt een uitnoodiging aan -Duitsohiand te zenden ter hijwoning, van de o n tv a p eni rigsco uferen ticten einde ©en bevredigende overeenkomst té" verkrijgien, welke de geatireéi'd'Sn veroorlooft de troepen van den Rijn terug tè nemen. Washinglon is niet voornemens de zaak te foroeeren, maar besloten de bewape ning te land bij <le bespreking bijna even belangrijk te maken als de bewapening ter zee. Washington overweegt welke sancties mogelijk zijn teneinde IXritsch- land's gehoorzaamheid in zake bet ver drag van Versailles te waarborgen voor iiet geval de geallieerden het bezette ge bied) ontruimen. de dreigende spoorwegstaking IN de V. S. De spoonwegielegrafisten hebben vóór slaking gestemd o.p 30 October. De fede ratie. van vakvereenigingen van werik- plaatsper.s-oneel, die aangesloten zijn, bij de Aimerikaaneclie Federatie van den Arbeid én ongeveer 600.000 leden tellen, beeft geweigerd een sympalihiestaking ten be- I óeve van ide spoorwegarbeiders af 1e kondigen. Be president van de federatie, welke een vierde van de Ameritkaansche spoorwegarbeiders omvat, zeide, dat de aangesloten vereeniigingen de beslissing van den Arbeidsraad willen afwachten. Het bestuur van den Arbeidsraad kwapi bijeen naar aanSeiding van de ontvangst van bet bericht, dat de treinmanmen der „International Great Northern Railroad", van Texas, te twaalf uur het watak hadden neergelegd. Deze staking werd op touw gezet door dezelfde leiders, dlle die algemeene staking voor 30 October héb ben afgekondigd. Ofschoon deze staking wat het aantal stakers dal er bij betrok ken is, van weinig beteéken'is is, is zij loch van bijzonder belang wegens de negatie, die er uit blijkt van de schik- kdngspogingen van den Arbeidsraad. EEN TEGENREVOLUTIE IN PORTU GAL. De -„Echo de Paris" meldt, dat volgens een telegram van Vigo aan de Madrid- sehe „Imparcial" een aigetrodon repn- blikeinech minister, die uit Lissabon kwam, verklaard heefti dat de revolu tionaire beweging een zuiver bolsjewis-^j tisch karakter heeft. De divisie-commandant te Opporto, ge neraal Souza Posa, is aan het hoofd Van zijn troepen naar de hoofdstad op marsch om de nieuwe regeering omver te werpen, brand in een port. 'p Naar Havas uit Parijs meldt, is eon hevige hrand ontstaan in het fort van Aubersvilliers. Talrijke granaten ont ploften. Elk gevaar voor varderen brand in het fort Aubervilliers is geweken.- De brand is uitgebroken in de werkplaats voor gasmakërs. Er zijn geen menschen bij omgekomen. De eerste teekenen van dsn winter hebben zich getoend in Schotland, waar Zaterdag in het westen sneeuw gevallen is. Ook te Glasgow vielen dikke vlok ken, die echter dadelijk weer wegsmol ten. RAAK GEZEGD. Prof. mr. Paul Schol ten -schrijft *in ,Onz>e Eeüw" „De niéuwe -vormen'van het maat schappelijk leven zien wij nog niet, daarvóór is er nog te veel woeling, daarvoor zijn "wellicht ook de menschen inog niet rijp. Zoolang dal zoo blijft moeten we met het oude doen wat on ze hand te doen vindt, we moeten vooral open oogen hebben voor nieuwe mogelijkheden en't voornaamste, we •moeten innerlijk sterk zijn om die nieu we mogelijkheden, die even zoo vele moeilijkheden zullen zijm, aan te dur- en waarvoor? ongeveer dezelfde Roman door MYRTLE REED. Vertaald uit het Engeisch door Hen riëtte v. d. Waarden. f Beneden speelde Lynn onafgehroknv Vier uren daags, dacht Iris. Een Ucsie van zijn leven Lynn stelde zich. Vraag. Waarvoor? Zijn eerzucht was groot fin Hcrr Kaufmann's woorden hadden kem diep getroffen. Ik wit een artist wor sen, ze ihij hartstochtelijk lot zichzelf: ït wilt Hij werkte kooïlsig aan-zijn con certstuk, maar zijn -gedachten waren er «kt bij. Hij dacht aan Iris, en aan den •nbewuslen wrevel, die hij op haar ge zicht bemerkt had, toen ze ontdekte, dat de schrijver van de brieven was. Hij legde zijn viool lor zijde, en dacht fin, zooals zoovele mannen voor hem in ék zelfde kamer, over het probleem van bel eeuwig vrouwelijke. Iris was onbe- Stapetijk. If ij wist dal de dc brieven -haar "kt mishaagt had-den; dat ze integendeel ^"fiewoon gelukkig was geweest toen ze kwamen. Hij dacht ook aan den maan lichten avond, toen hij, veilig veriborgen achter de heg, gezien had hoe ze de bloem op1 liet tuinmuurtje 'legde, en liaar even gauw weer wegnam. Hij had haar om de ze spontane daad te meer Hef gehad, en de herinnering er aan veilig in zijn hart geborgen, terwijl hij gijn tijd af wachtte. Iris, vroeg hij aan de lunch, ga je van middag met me wandelen? Neen, antwoordde zij kprt. Waarom niet. Vind je het te voch tig? Ik ga liever alleen. Lymi kreeg een kleur en zei niets meer. Toen hij 's middags aan het werk was, zag hij haar sierlijk het tuinpad aflrippc- len, haar rokken opnemend voor dc plas sen, die <le zomerbui had achtergelaten. Hij keek haar na, tot ze uit het gezicht verdwenen was, toen ging hij terug naar zijn viool. Iris had geen bepaalde boodschap, be halve naar het postkantoor, waar, zooals gewoonlijk, niets was, maar liet kalmeer de haar huilen Ie zijn. Het is de nooit-fa- lende bekoorlijkheid der natuur, dal ze op iedere stemming inwerkt en ten laatste er in slaagl haar ierug le brengen op kalme berusting. Ze leunde over de brug-en kec-k in hel water, waar haar eigen gezicht in weer kaatst wend. Ze zag zichzelf treurig, en oud, een rijpe vrouw, oud gemaakt door verdriet. Wat was er over gebleven van het ge lukkige meisje van ctirige maanden gele den? De gedachte aan Lynn kwam aanhou dend bij haar terug en altijd met afkeer. Wat moest ze doen? Ze kon hem jaar in jaar uit niet licelemaal negeeren, en in hetzelfde huis met hem wanen. Het werd ijd dat'hij wegging, en haar met rust liet. Iris snakte plotseling naar adem, want 'iet was Lynn's huis van hem en zijn moeder. Zij wervi' er slechts geduld, een gast? Neen, geen gast, een indring ster In deze nieuwe zorg, d'acht ze aan Herr Kaufmann, altijd zacht, altijd ver standig. Bij Iris volgde de daad altijd onmididéllijik op de gedachte en ze ging vlug d'en -berg op. Fraulein Frcdcrika was uil, maar de Meester was in de werk plaats, ze ging onmiddellijk haar hem toe. Zoo, zei hij vriendelijk, één -kleine iady komt den ouden man opzoeken. Het is' ecu heele lijd geleden. Ik' heb verdriet gehad, hokte Iris. - Ja. antwoordde de Meester, dat weet ik. Mijn hart is zeer bedroefd óm jc ge weest. -- Het was zoo goed van u, ging ze voort, een ©nik inslikkend, te komen spe len. Wij waardeerden hel Mevrouw Irving en ik Dokter B-ninkerhoff en Lynn, voegde ze er wrevelig bij. Heeft Herr Irving mijn spel ge waardeerd? vroeg dé Meester belangstel lend. Natuurlijk -wij allen'. Mijn leerling maakt vorderingen, merkte hij nadrukkelijk op. Was het, begon ïris„ riaar ze wei-, felde.over de woorden was het de Cre mona? De .Meester keek haar scherp aan. Ja, waarom niet? Men geeft het beste wat mein heeft aan den Dood-, D-e Dood vraagt het, en neemt' het, zei het meisje. Wij moeten het geven. Ze sprak bitter en Hcrr Kaufmann leg de de viool, waar hij mee bezig - was, neer. Zijn -hart ging naar Iris uit. Ze was wit tot in de wild-gloeiende oog'en, waar onder zich blauw-violette halvemanen groefden. Hij zag dal haar handen beef den, en zijn stoel nader bijschuivend, nam hij ze beide in de zijne. Kleine lady, zei.hij, hel doc me pijn, je zoo in droefheid te zien. Als zij kon gedeeld' worden, zou ik mijn deel hemen, want mijn breede schouders zijn gewend 'n zwarenlast tc dragen, een klein beetje meer* komt er niet op aan, maar men moet het leeren, al is liet kruis ook zwaar, liet tc dragen. Het is zeer moeilijk en loch zul je't eens inzien. Je hoeft maar een jaar lang uit je raam te kijken om alles te 'begrij pen» Eerst is het Winter en er ligt een dikke laag sneeuw op den grond. Alle bloemen zijn dood en er zijm geen vogels. De maan Jc!lijnt koud en het stormt dikwijls. Maar zoo langzaam, dat je het niet 'bemerkt, konit er verandering. Langzaam keeren dé kale lakken zich om in hun slaap en worden wakker, mét bladeren bedekt. De vogels komen terug .en de lieele aarde juicht. Kleine I-ady, begrijp je dat niet? Br moet altijd Winter zijn, er moet altijd' f nachil en wind en koude zijm. De bloe men rusten dan. Ze kunnen niet altijd bloeien. Ergens in de wijdte wereld schijnt de zon altijd en, zoo zeker als je leeft, zal ze jou beschijnen. De lieve God heeft het zoo ingericht. Er is''zon.'en cr is'storm, van beide krijgen wij ons deel. Nu is 'het Winter in je 'hart. maar hel zal spoedig Lente zijn. Je 'hebt slechts'één lïngen zo mer g-ekeisd. Jaar hoort iels tusschen. Al le schepselen, die' God gemaakt heeft zijn gelijk. We slaan allen onder één wet, zoo-' als Herr Doctor je zeggen zal. Hij is zoo -t- Maar tanle Paace. snikl-e het meisje, knap cn heeft mij ook helpen begrijpen, j Tante Peace as dood. en moeder ook! Ik ben geheel alteen! Kleine ladv, zei de Meesier heel fee der, je moet nooit z.eggen, dat je alleen bent. Omdat ie veel 'liefde bèzétèn hebt, zul je dan één kind' zijn, als ze weggeno men world'? Is zé zoo weihig voor je geweets, dat ze niets achterlaat? Zoo-sterk ■en schoon, als ze geweest is, zóóveel kracht en schoonheid zal zij achterlaten. Er zijn er zoovélen op deze wereld, 'die zoo gaarne van plaats met je zonden rui len willen. De dooden te betreuren, ging hij -bitter voort, dat is nietsvergeleken bij een'le vend graf! Het is 'verreweg het gemakke lijkste verlies! Hij ging voor het venster slaan en bleef daar een langen lijd met den rug naar haar toe gekeeld. Toen 'bemerkte ris, 'dat ze slechts aan zicli' zelf gedacht had ze sloop zachtjes naar hém toe en haar koud handje gleed in de zijne. Ik begrijp u, zei zé zaclit, u hegt ook verdriet gehad. De Meester glimlachje, inaar ze zag, dat zijn oogen vochtig waran. Ja, zuchtte hij, i'c ken „mcin" ver driet. Wij zijn. oude vrienden. Toen huk te hij. zich en kuste haar heel leeder op het voorhoofd. Het was als een zegening. .n-.. s .CWordt vervolgd1.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1