ONS BLAD" 1 BUITENLAND Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: 433 DE VIOOL. WOENSDAG 26 OCTOBER 192ï Fjsj3irriïriiöiiir Be Staatsgreep van Karei van Habsbmg. De toestand in Ierland. FEUILLETON. Opper-Silezië. SEM, BUITENU BERICHTEN. lfe JAARGANG NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Abonnementsprijs: Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad f2.- f 2 85 0 60 f hooger. Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elke regel meer f 0 25; Reclames per regelt 0.75; Rubriek „Vraag en aanboa" bij voor uitbetaling pe: plaatvng f 0.60. abonné's wordt op aanvrage gratis eenpolis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag vanf 500, f 4QQ, f 200, f 100, f 6 O, f 35, f 15. De interpellatie over de pasvisa. De interpellatie steun aan Rusland. De toe passing der Arbeidswet. Ofschoon, naar onze meening, wel wat rijkelijk gebruik wordit gemaakt van het interpellatie-recht door do Kamerleden, zoo waren ioch de interpellaties, die de vorige week zijn gehouden, belangrijk in zich. Zij brachten opklaring, opheldering over zaken, waarover menigeen zijn ge- daohlen heeft laten gaan. Donderdag dan heeft in de avondver gadering. dc communist en ex-dominé Kruyt zijn interpellatie gehouden over de slappen, die de Regeering "gedaan heeft of voornemens is le doen, in zake de afschaf fing der visa of paspoorten. De inlerpellamt had zijn onderwerp in ■en viertal vragen^geforrnuleerd, die luid den: 1. Op grond van welke overwegingen is je Regeering overgegaan lot opheffing jer verplichting voor het Lebben van pas poorten in het wederzijdsch verkeer tus- schen Nederland en België? 2. Welke pogingen zijn door de Regee ring gedaan om te gemoet le komen aan jen al gemeen en wensch om te geraken lot opheffing der verplichting tol visa op paspoorten in het verkeer met andere Staten? 3. Heeft de Regeering eenig initia tief genomen, ten ein le bij internationale regeling, bijv. door bemiddeling van den Volkenbond of in overleg met de Regee ringen, die in den Volkenbond dominee- ren, lot een zoover mogelijke afschaffing der verplichte visa le geraken? Acht de Regeering uit een oogpunt van binnenland'sche veiligheid en nood- ta kei ijk toezicht op vreemdelingen de handhaving der verplichte visa voor vreemdelingen nog verder noodig? Nu zal niemand dio geen vreemdeling is in de verhoudingen van ons interna tionaal verkeer, ontkennen, dat de zaak dér visa op de paspoorten tot veel ge harrewar, en onaangenaamheden aanlei ding gee't. De vraag is echter: is die visa nog steeds ooodÊg? En uit het antwoord daarop door de ministers van Buitenlandscke Zaken, en van Justitie gegeven, moeten wij - besluitenhelaas, ja Het antwoord '"dezer bewindslieden kwam o.a. hierop neer, dat de. Regee- ï'ing zelf naar vermindering der meest klemmende bepalingen streeft. Waar mogelijk zijn de gehate voor schriften afgeschaft of is men er over doende. Maar vooral de oostgrens de meest geliefde, zooals begrijpelijk is, bij de vrienden van den interpellant, 'kan nog niet zonder meer opengesteld wor den. Controle op vreemdelingen is on- nisbaar; 'n overslrooming van vreemde arbeiders en niet-arbeiders zon anders allerminst uitgesleten zijn. Wij zouden geen werk voor hen hebben en geen woningen, de moeilijkheden ten onzent zouden in ernstige mate toenemen en ten slotte zouden de beeren en dames, die hier onbeperkte gastvrijheid zouden genieten, ons daarvoor betonnen door pro paganda tegen onze Staatsorde. Logisch en duidelijk, dunkt ons voor iedereen, behalve voor den heer ivruijt en consorten. Deze heer en zijn vrien den wijzen er bij iedere gelegenheid op, dat de regoeringsmaatregelen tóch geen doel treffen. Io 'h interpelleeren zij telkens en er is haast geen ander on derwerp, waarvoor zij zoo dikwerf en compleet in de Kamer verschijnen. De verklaring van deze schijnbare tegen strijdigheid zal wel hierin liggen, dat de overheidsmaatregelen verre van feil loos zijn hoe zou het anders kun nen maar dat zo toch een zeer on aangename belemmering vormen voor wie ze poogt te ontduiken. Tot de gewone voorstelling bij de com munisten behoort- ook deze, dat do be palingen in ons land het ergst zijn. De Minister van Buitenlandsche Zaken ontkende dit ten stelligste en bet zou ons niet verwonderen, wanneer de re- volutionnairen in elk Parlement met de zelfde bewering kwamen. Het was een tegenvaller voor den in terpellant en do zijnen, dat de S. D. A. P. bij zijn interpellatie door af- vfezigheid schitterde, met bet gevolg, dat zij de communisten geen hand en spandiensten verleenden. Het spreekt van zelf, dat de heer Kruijt niet tevreden was, over de reeds "verkregen en ia overweging zijnde ver ruiming van het internationale verkeer, die de Minister van Buitenlandsche Za ken in uitzicht stelde. Met een motie kwam men echter van communistische zijde niet op de proppen. Aardig was het, dat de heer van Rave&teijn de opheffing van de con trole op het grensverkeer op één lijn stelde met de bestrijding van het pro tectionisme, met den strijd voor den vrijen handel, waarvan zoovelen herstel van meer normale (d.z. „kapitalistische") economist ho verhoudingen verwachten. Het was juist zoo aardig, omdat de heer van Ravesteijn het in vollen ernst betoogde. De interpellatié-Wijnkcop: het verlee- nen van regeering,ssteun aan de honge rende boeren en arbeiders in Sovjet- Rusland, een interpellatie, die hij samen vatte in een motie, welke motie met 45 tegen 26 stemmen werd verworpen, biedt enkele punten aan vcor interessante be schouwing. Bij die gelegenheid zeide de heer Wijnkcop o.m.: „Ik weet, dat reeds thans, op dit oogenblik, menschen bij dui zenden van honger omkomen, maar in do genoemde gebieden dreigen in do naaste maanden millioenen om te komen." Daarna deed hij een poging, om de schuld van dit treurspel geheel te wijten aan de omstandigheid, dat de boeren niet hebben geleerd, den grond volgens de eischen der moderne landbouwwetenschap te bewerken. Reeds 20 jaar geleden was dan ook de ramp, die Rusland thans getroffen heeft, voorspeld door den jour nalist Barfasz. Deze heeft gewezen op het periodiek terngfeeeren van mieoogsten.- En inderdaad, zco ongeveer om do vier jaren was er in Rusland'een Slechte oogst. Maair niemand heeft ooit vernomen van zulk een ellende als thans over Rus land gekomen is. Terecht wees Minister van Karnebeek er op, dat de thans keerschende ellende in Sovjet-Rusland nog aan geheel andere oorzaken valt toe te schrijven. De uit muntend gedocumenteerde rede van den Minister ten overstaan van Wijnkoop's interpellatie, kwam hierop neer, dat de hongersnood en de ontredderds toestand in Sovjet-Rusland in hoofdzaak te wij ten zijn aan het jammerlijk fiasco van* het communistisch economisch stelsel. Des heeren Drion's interpellatie over de uitvoering der Arbeidswet met betrekking tot het verleenen van vergunning voor overwerk, heeft den minister van Arheid gelegenheid gegeven, ten aanzien van de campagne, welke tegen die wet wordt gevoerd, de puntjes op de i te 'zetten. De woedo der vrijzinnige pers daarover is vermakelijk. Zco maakt .het „Vad." den voorzitter Kooien er oen verwijt van, dat hij, Minister Aalberse niet verzocht zich tot zijn onderwerp te bepalen. De .Nieuwe Courant" beweert; dat dit ge deelte (het dcor ons- bedoelde van puntjes op de i voorzjenle gedeelte) in de rede van den Minister volstrekt niets te ma ken bad met de interpellatie van den lieer Drion. De N. Rott. Crt." spande do kroon door „du bant de sa grandeur", te verklaren, dat de Minister het „oir- baar" heeft geacht haar in het Kamer debat te betrekken. Hoe durfde Minister Aalberse ook zoo oneerbiedig en vermetel ie zijn! De Re dactie van hol liberale opgaan, belooft dan ook met den Minister af te rekenen, zoo dra" het stenografisch verslag zijner reco verschenen is. Wij hebben gisteren in ons hoofdartikel de belachelijk-aanmatigende houding van het blad, aan de kaak ge steld I Wat had de Minister dan voor kwaad gedaan? Hij had, waartoe hij volkomen ln zijn recht was, de beteekenis der liberale campagne tegen de Arbeidswet in 't licht, gesteld, die dian toch in haar huldigen vorm door alle Kamerleden van den Vrij heidsbond werd goedgekeurd. En goed gekeurd niet alleen! Minister Aalberse, dte nu zoo fel wordt aangevallen, herinnerde er aan, lioe bladen als de >,N. R. Ct." zoowel als de leider der Vrij-liberaien ln de Kamer, mr. Dresselhuys, in die dagen herhaalde malen bij de Regeering hebben aangedrongen, om toch niet te talmen en onverwijld te komen met "ri wettelijke re geling van den arbeidsduur, welke, naar loen van liberale zijde werd beweerd, ge rust op 8 uur voor de industrie-arbeiders en op 6 uur voor de mijnwerkers mocht worden gesteld. Met instemming niet alleen, maar lot groote vroolijkheid van het niet tot den reactionnairen Vrijheidsbond beboerende deel der Kamer reconstrueerde de Minis ter dus de atmosfeer :n de Kamer en daarbuiten, waaronder de Arbeidswet tot stand kwam. Hun die, naar de Minister zich uitdrukte, niets geleerd en alles ver geten hadden sinds 1918 (Z.Exc. bedoelde de tegenwoordige Vrijhei,isbon.ders) riep hij in hot geheugen terug den onïtuimigen aandrang, waarmede de Vrijzinnigen toen de meest ingrijpende sociale hervormin gen eischten. En wat de overwerkver-;uniring aangaat, bij d,e totstandkoming der Arbeidswet be stond geen verschil van opvatting omtrent de beteekenis dier vergunning. En het kostte den Minister niet die minste moeite liet aan te tooneft de tegenwoordige toepassing klopt volkomen op die opvat ting. i Met hoe groole uchthairtigheid de inter pellatie was opgezet bleek uit die verkla ring des Ministers, dal de aangevochten voorwaarde van aansluiting bij een or ganisatie.nooit werd opgelegd; even min als diie van overleg met de arbeiders organisaties (dit overleg werd alleen aan geraden*. alx..,de arbeiders weigerden .over werk te verrichten). De Minister mocht dian ook de mee ging hebben, dat de actie van de Drion,s niet zoozeer legen de toepassing der wet als wel tegen de wet zelf is gericht. Nog vernamen we dat overwerkvergun- ning -wch'db verleend met het oog op sei- zoendrukle, buitenlandsche concurrentie, lijdelijke opeenhooping van werk, onder- produotie, bedrijfsstoomissen. Voor maatregelen Ier bespoediging van beslissingen o,p aanvrage om overwerk, verwees de Minister naar het aanhangige wijzigangsontwerp. Inderdaad, het was een doorwrochte en rijk gedocumenteerde rede, waarmee de Minister de campagne tegen zijn Arbeids wet bestreed. Trouwens, van een man als deze Minister was niet anders te verwach ten. Onomwonden verklaarde hij niet 1e zullen toegeven aan pogingen, die hem zouden willen doen lerugkceren op den ingeslagen weg. Voor noodzakelijke wijzigingen heeft hij oog dit bewijst het bekende voor-ont werp en met de moeilijkheden der va- ■derlandsche industrie en hare rechtmatige belangen wenscht hij wel degelijk reke ning le houden. Maar dit is iets anders, dan belgeen men aan de overzijde," met name dn de oud- liberale en daaraan gelijke kringen, van hem verlangt. Hij wil van de arbeidswetgeving geen ondirageHijk dwangbuis maken noch toege ven aan het drijven der uiterste linker zijde, dat geen acht slaat op de eischen der werkelijkheid. Maar bij wil ook allerminst reactie. Dit laatsle heeft hij ondubbelzinnig en nadrukkelijk uitgesproken. En wordit daarmede eenerzijds aange toond, hoezeer hij pal slaat legenover den aandrang van liberalen en andere conser vatieven, anderzijds blijkt ook bet bod'em- looze en ongerijmde van de bij herhaling gegeven voorstelling in de socialistische pers, als ware dé minister bezig zijn draai te nemen eh zijn. Arbeidswet prijs te geven De Minister heeft weer blijk gegeven, dat de uitvoering der Arbeidswet, niet liet minst wegens zijn onkreukbare eer lijkheid en nauwgezet plichtsbesef, bij hem in veilige handen is. Het avontuur mislukt. Het schijnt nu wel vast te staan, dat de poging van den ex-koning Karei van Hon- graije voor de tweede maal en daar mee wel voor goed mislukt is. Gisteren werd namelijk uit Londen ge seind: Volgens de opvatting in gezaghebbende kringen is het avontuur van koning Karl geëindigd. Alleeen moeten de geallieerden nog beslissen naaf welke plaats Karl ge zonden zal worden. Er is geen formeel pjotest ingediend bij de Zwitsersche regeering. Alleen zijn er niet offjcieelc inlichtingen gevraagd. Uit Budapest wondt geseind, dat de Idon- gaarsohe regeering met de vertegenwoordi gers der groote en kleine entente thans beraadslaagt over de toekomst van den gewezeil koning. Onderdak in Nederland gevraagd? Uit Berlijn seinde gisteren het Ned. Tel. Agentschap: „Een vertrouweling van den ex-koning Karl, graaf BerchtoM, kwam uit Zwitser land in. Münohen aan. Hij zal heden ver der reizen naar Nederland. Hét doel is on bekend." Dat „onbekende doel" laat zich wel ge makkelijk raden! De Conferentie. Het Maandagavond uitgegeven offïpieele communiqué zegt, dat de lersche conferen tie tot gisteren is verdaagd. De moeilijkheden zijn nog niet ten vqJIe overwonnen, dopli. de toestond is hoopvol ler dan Maandagavond. Het antwoord aan De Valera op de door hem tot den eerste-minister gerichte me- dedeeimg, werd, volgens de „Daily Tele graph" Maandagmiddag overhandigd en door de ministers vóór de aankomst der lersche gedelegeerden onderzocht. Het blad zegt, dat de conferentie den toestand in het algemeen besprak. Het standpunt van Siinn .Fein werd der conferentie voorgelegd en de wensch der lersche gedelegeerden om de onderhandelingen voort te zeiten, werd mei kracht bevestigd. De eerste-minister legde opnieuw den nadruk op het punt, dat de trouw aan de kroon moet worden aanvaard, daar anders de conferentie niel kan voortgaan. Er werden eenige plannen geopperd en het resultaat was de benoe ming van een commissie van vier gedele geerden, twee van iedere zijde. Toen dit kleine comité vergaderde, trokken de an dere gedelegeerden zich terug, doch de vol ledige conferentie kwam twee uur later bijeen en beraadslaagde verder drie kwar tier. De zeelieden te Belfast. Uit Dublin meldt men aan de „Westm. Gaz.", dat zich te Belfast een aanmerkelijk aantal zeelieden heeft afgescheiden van den zcehedenhonl, die onder Havelock Wilson staat, en zich gevoegd heeft bij den bond van lersche transport- en gemeentewerk lieden. Deze hond beweert thans de meeste zeelieden van Belfast te omvatten; de meeste groote zeeschepen, die den laat- slen tijd Belfast verlieten, waren door leden van dien bond bemand. Dit toenemen in kracht der nieuwe ver- oeniging is niet zonder politieke beteeke nis. In de „.Arbeid-stem" schreef een der leiders, James Connally, dal, als men de textiel-arbeiders te Belfast, zelfs de spin ners alleen, tot staking kon bewegen tot hel tijdstip dat Ulster zich met Zuid-Ier- lan-d zou vcreenigen, de schade aan de in dustrie te Belfast toegebracht van dien aard zou zijn, dol het leger van Carson wel tot rede zou worden gebracht. De nieuwe zeeliedenbond poogt de tcxtjel-arbeiders over te halen lot dat doel samen te werken. DE WASHINGTONSCHE CONEB- RENTIE. Een draadloos telegram van het stoom schip, dat de Japansehe gedelegeerden naar Washington vervoert, deelt mede, dat de grondslag van Japan's program ter Washingferasche conferentie zal zijn: het verlangen om een defensieve vloot te handhaven, groot genoeg om af te re kenen met elke vlootmacht, die welke natie ook naar: het Verre Oosten zou kunnen zenden. De indruk werd ge vestigd, dat Japan niet zal voorstellen de Amerikaansche verdedigingswerken in den Stillen Oceaan te ontmantelen. Ja pan gelcoft blijkbaar niet, dat Amerika zijn gebeele vloot naar het Verre Oosten zou kunnen zenden vanwege den afstand en bet gebrek aan voldoend groots vloot- bases, maar indien de Amerikaansche bases vergroot werden en Brittannië's bases uitgebreid, zou Japans minimum daarmede in overeenstemming moct n worden gebracht. De vermindering der vloten. DO correspondent van de Times'' te Washington ontleent aan de Amorikoan- sche pers onderstaande, naar hij gelooft •op offioieele documenten steunende, cijfers betreffende de steirikle van de drie groole maritieme mogienidheden, n'J.f Groot-Britamnië: oogenlbliikkelijke. sterk te 533 schepen' met een inhoud van 1.866.480 (on; in aanbouw 17 schepen met een inhoud van 169.380 ton. Vereen. Staten: oogeniMilttkeilijlke—sterkte 464 schepen met een inbond van 1,286.463 ton. in aanbouw 69 schepen mei een1 in houd van 734.928 ton. Japan: oogienMikkelijike sterkte 09 schc- ipen met een1 inhoud van 528.689 Ion; in aanbouw 85 schepen met een inhoud van 805.188 ton. Zoo dra de bouw,programs afgewerkt zullen zijn, is de sterkte der vloten aldus; Grool-iBritannië: 550 schepen, inhiyuil 2.059.860 ton. Vereenig.de'Staten: 533' schepen, inhoud 2.024.391 ten. Japan; 184 schepen; inlhibud 1.333.877 Ion. De correspondent leekcnt hierbij aan, dat het zonder ontleding niel mogelijk is" een vergieüjibing te treffen wat aangaat de slagvaardigheid der vloten. Hiermede zal de conferentie zich bezig houden en daar bij het slagschip als grondslag voor de ge- veehtsiwaarde der vloot nemén. Hetligt ook in de bedoeling van Amerika, <lif be-; ginsel in een eventueel te treffen overeen komst met Groot-Britannic en Japan vast te leggen. Volgens den correspondent stellen de Amerikaansche marine-officieren zich op het standpunt, dat Amerika een gelijke vloolsterkte dient te hebben als Grool-iBri- tannië, waartegen geen bezwaar van dc zijde van Britannië schijnt te bestaan. Er bestaat echter niet de minste aanwijzing, welke positie Japan in een drievoudige overeenkomst betreffende de vloot zou moeten innemen. Erkend wordt, dal dit een van de groote moeilijkheden der Con ferentie zal blijken, ofschoon men er op vertrouwt dat een oplossing zal worden gevonden. Het ligt in de bedoeling van het de,parlement van marine zoowel in krimping ais beperking voor te stellen: inkrimping van de totaal sterkte, welke het resultaat zou zijn van de voltooiing van het onderhavige program, hetgeen lot gevolg zou hebben, dat een bepaald aantal schepen, die thans in aanbouw 'zijn, met zou worden afgemaakt; en beperking van de vloolsterkte van elke mogendheid tot een aantal schepen, in dc eerste plaals uit te drukken in de hoeveelheid kapitale schepen en waarvan geen enkele mogend heid mag afwijken. Op grond van dit plan zouden daarom alleen verouderde schepen mogen worden vervangen. De correspondent verzekert dal er geen reden is om er aan te twijfelen dal boven staande beginselen in 'het algemeen liet plan vormen, dat de Amerikaansche ma rine-deskundigen zuilen ondersteunen. Zij meenen dat dit de eenige pracliscihc op lossing is. Verder, zegt hij, bestaat er een ander plan, dat eveneens sterken steun onder vindt, n.1. de aanneming van een finan- cieele formule, volgens welke de groote mogendheden er in zouden toestemmen, 'hun jaarlijfcsehe vlootirilgav-en te beperken tot een bepaalde som, terwijl elk dezer mogendheden de vrijheid zou hebben, deze som' naar eigen goeddunken te be steden. Als één van de argumenten, die voor laatstgenoemd plan pleiten, w'ordt naar voren geschoven, dat wanneer de vlootuitgaven willekeurig worden beperkt, elke regeering noodzakelijkerwijze eerder, het oog zou gericht houden op verdedi- gings- dan op aanvalsimaatrcgelen, doch daartegenover staat de on'bereddwiUigheid, of onbekwaamheid, om te zeggen, waar verdediging eindigt en aanval 1 .'nt. Heit is niet mogelijk te zeggen, lot welk" der beide plannen de Amerikaamsche re geering ten slotte zal overhellen, doch hef is, zcgl de correspondent, zeker, dat prési dent Hairddng en zijn adviseurs van meer ning zijn, dat een belangrijke maatregel lot beperking van vlootbewaping kan en zal worden genomen. i, Poolsche ontevredenheid. Een P. T. A.-telegram uit Warschau maakt melding van verschillende Pool sche persstemmen, die ontevredenheid be tuigen met de beslissing van Opper-, Silezië, al zijn er die meenen, dat Po len nog geen grondgebied beeft toe gewezen gekregen, in hoofdzaak gaat bet tegen de economische regeling eon wordt verlangt, dat bet toegewezen deel van Opper-Silezië nu ook onvoorwaar delijk aan Polen wordt gegeven. ij DE HERLEVING DER ENGiÉLSCHE KOLENTNDUSTRIE. Met het oog op den emstigen loesland in de kolenindiustrie heeft de Eng el se lie mijniwerkersfedieralie de regeering ceiï nieuw plan voorgelegd voor de herleving dé-ziea' industrie. Het plan stelt voor dien maximum, prijs dér .mdUiSlriekolen op 30 shilling per ton hrulo vast te stellen, ter wijl dc regeering aan de betrokken mijn eigenaren en spoorwegmaatschappijen het verschaf vergoedt. De regeering zal zoo mogelijk acht tot tien miilioén pond süb- shüeeireB. AMERIKA EN DE, SGHUJJ) DER GEAL- LIEERDEN. Het Representantenhuis te Washington verwierp een amendement op dc Foreign Debt Refunding 'Bill, bepalende dat de rente, door dfe, geallieerden aan Amerika te' keüaierii,' gemiddeld vijf procent zou zijn. REQUI.SITHEBEPALINGEN IN RUSLAND Het Russische persbureau maakt be kend) aldus seint dc correspondent van de „Daily Telegraph'' uit Reval dat de Raad van. VioRiscommlssarissen heeft vast gesteld, dalt die requisitie ran goederen alleen mag plaats hebben op last vain dan Arbeids- en Verdedigingsraad, en alleen dn exccplioneele gevallen. De districtscom missie zal de schadeloosstelling bepalen volgens het gemiddelde der marktprijzen. Dc volksrechters hebben echter het. recht goederen te comfiiskeeren op grond van e«n vonnis; uitgesproken door de revolu tionaire- reeibtbauiken. de buitengewone commissies en, in bepaalde gevallen, doer die regeering'sauit.orjteiten, doch geen huis houdelijke - goederen, gereedschappen, of vocidingsmiidldelenmogen voor den ditui- vaat zcss maanden worden gerequireerd. PANIEK IN E.EN CONCERTZAAL- Terwijl Zaterdagavond j.'l. ongeveer _500 men-ScLen in der' Temperance Hall -te Walsall in Engeland, luisterdennaar een concert, stortte opeens, dus seint men aan de „Daily C'hron.", 'het dak dei- zaal in. Een' der komieke zangers zong juist het lied" „Where shall w'e be ina hundred years! You shall not be here and we shall .not be here", toen het on geluk plaats had. Met het dak stortte een deel dier galerijen van de zaal in en alles werd iin duisternis gehuld. Er ontstond Roman .door MYRTLE REEO, Vertaald uit het Engelsch door He» riqtte v. d. Waarden. i ~t 33. dal Ik vind, zei ze na een poosje, «k weg moet^ uit.Oost-Lancaster. Zoo? En waarom? iris fronste de wenkbrauwen. Ziet u legde ze uit, ik heb' hier geen recht. Het huis is van Mevrouw Irving w daarna komt het aan Lyuu. Tante •4-eace heeft gezegd, dat ik, zoolang ik ectde, liet als mijn thuis moest be- mJt°UWen' ",laar dat zci ze- omdat zc mij ron iWfS w'k',e slitren. Ze wa-s lé goed ï'.1doen; maar ik hoor daar niet. Ivcrhm.t I;Ccn' Irv'»g, vroeg de Meester Ne' I''" WCg' fiaat? Êel ni„i Cn', ",een! Jfep Iris "it, begrijp eeed 7 vc.rl r^- hebben niets ge- Jl,, w™ allerliefst voor me geweest ivoei er niels aan doen, dat ik Le Meester knikte. if»j „mein* !?cl' Misschien wil je. zuster en mij kpmep vvppen. et oude huis heeft behoefte aan jonge g^chtem en- het geluid van jonge voeten. ie'm s' z<" h" met rustige voonba- 'raBhevd, „is zeer groot". Zelfs in kaar verwarring verwonderde Iris ach over het feit, dat dc eigenaar van het Weme vogelen-huis op de helling van dteb berg t altijd als zeer groot 'beschouw- •de. Direct las hij haar lachte - Ik weet wat je denkt, ging i,ij voort; Je denkt dat mijn huis klein is. Drie ka mers boven en drie kamers beneden Fre- dcri'ka zou in mijn kamer kunnen slapen én ik zou d,e binnenkamer achter mijn werkplaats kunnen nemen, en het hout voor dc violen bij Herr Doctor laten be waren. Boven kon i ij een slaap- en zitka-' mer hebben; Frederi'ka cn ik zouden al teen boven kómen om te eten. Herr Kaufman®, riep Iris uit, terwijl een warm gevoel haar hart doorstroom de, het is mooi van u, 'maar dat kan ik niet doen. Begrijpt u niet als ik ergens zijn kan, ik blijven moet waar ik ben? Wat ze zei was niet erg duidelijk, maai hij begreep, wat zc bedoelde. Ja, dat 'zie ik 'wel in, maar als ik zeg, dat mijn huis groot is, dan dénk ik niet aan deze zes kamers. Heb je niet gelezen in den Bijbel, dat in Het huis mijins vaders veie woningen- zijn? Zoo? Nu, in deze woningen leef ik. Ik heb mijn smart terzijde gezet, en ik wacht tot het den goedien God behaagt mij. naar. huis le voenen. - i.- Ons naar huis voeren, zei Iris na denkend. Misschien was tante Peace ver-- moeid. Ja, antwoordde de Meester. Ze was moe. Anders" had ze mogen blijven. Je hebt niet aan haar gedacht, maar aan je zelf. Misschien 'hebt u gelijk, gaf ze toe. Als je "wpggaat, ging hij voort, is het beter, dat je gaat studeeren. Je hebt een mooie stem, en met verdriet in je hart 'kun je er veel van maken. Zij, d'ie groot zijn geworden, hebben eerst geleiden. Iris keek hem vlak aan. Meent u dat? vroeg ze dringend. Natuurlijk antwoordde hij kalm; .vóór je hen, die 'Jijden helpen kunt, moet je zelf geleden hebben. Zoo slaat het ge schreven. Iris zuchtte zwaar. Ik moet, weg, zei zc loom. Nog niet, wacht even. 1 J Hij ging naar zijn slaapkamer, en kwam terug met een vioolkist. Hij open de haar voorzichtig en deed' dc zijden om windsels van dc Cremona af. Kijk, zei hij, met een glans van vreugde op zijn gelaat, is zij jiiet schitle-' I-end. Als je treurig bent, herinner jc dan, dat je „tnein" Cremona gezien hebt. Dank" u, antwoordde Iris,- met een vreemde mengeling van lachen en iranen in haar slem, ik zal er aan denken. Toen ze naar huis ging keek de Mees ter haar eenige oogenblikken na, toen' wendde hij zich van het raam af, om zijn oogen af te wisschen. Zijn temperament werd aangetrokken lot ieder, die verdriet had, en hij had al jaren lang veel van Iris gehouden. Dien avond zat zij alleen in die biblio theek, ingesloten door het intieme duis ter. Margaret zat in haar eigen kamer te lezen en Lyinji .was uit. Duidelijker dan oöit zag Iris in, dat ze hier weg moest. Zc had nooit geen bepaald plan, maar Herr Kaufmann had 'n mieuw gezichtspunt voor haar geopend. Toen Lynfi thuis kwam, stak zij in de ontvangkamer de kaarsen aan. Iris hoop te dat hij naar boven zou gaan zonder in de bibliotheek te komen, maar dat was zijn plan niet. Ze trok zich icrug in haar stoel, opdat hij haar niet zo-u opmerken, maar met een onfeilbaar instinct ging bij regelrecht op baar af. Liefste, fluisterde hij, ben je Jiier. Ik ben 'hier, zei Iris, maar zoo heet ik niet. 'Het trillend stemmetje vervulde hem met 'n groote lecderheid en hij greep haar hand. Iris, lieveling, ging hij voort waar om ontwijk je me? Ik ben ellendig geweest sinds hel oogenblik dat ik je zei de brieven geschre ven le hebben. - Het was verkeerd, dal je zc schreef, zei ze. <r Y lyt 1 1 Waarom Iris? j t Daarom. Vond je 'liet niet prettig? Neen! Ik dacht dat je er niet boos om was. Hij was le ridderlijk om haar te 'herin neren aan dien maan-lichten avond. Het was heel verkeerd herhaalde ze koppig. Vergeef mé dan. Ze zijn niets voor me, antwoordde ze onbewogen. Ik 'hoopte dat ze wel iets voor jc zouden zijn, zei Lynn zacht. Ik ging al tijd maar dc naburige stad om ze le pos ten, ik wist dat jé mijn schrift niet ken de, en ik was er zeker van dat jc mij niel verdenken zou. Het is mooi een meisje zoo te be handelen, vind jc niet? vroeg Iris driftig. Ze stond op en wilde naar dc deur gaan, maar Lvnn hield haar tegen. In het ster renlicht zag 'hij haar bleek bedroefd ge zicht. Liefste, zei hij, luister. Eén oogen blik maar, lieveling, dat is toch niet le veel gevraagd? Als ik er verkeerd aan ge daan heb, je die brieven te schrijven, ver geef mij dan, maar ieder woord was waar. Ik 'houdt200 van ie, kindje, O, ik heb je zoo lief. Iris. Met je heéle tart, herhaalde ze hoo- nend. Je tobt geen hart.' Iris, zei hij onvast, wat bedoel jc? Dit, riep ze harls.tochtHijk uit; je hebt niet meer gevoel dan dc grond on der je voeten! Heb ik het niet gezien, heb ik het niet geweten? Tante Peace stierf, en het kon-jou niet schcleh je vond tot -alleen onaangenaam. Jc speelt- als een ma chine, een kwakzalver. Handigheid met de viool, handigheid met WoordenEn jij durft-toch zeggen, dat jc me liefheb l Iris! -Lieveling! r' Lynn, tót in zijn diepste roerselen gfcoftd,-" zeg dat nie t- - Eerst wil ik het zeggen. Morgen ga ik voor altijd uit je huis weg. Ik heb 'hiér geen recbl,. geen plaats. Ik ben een. in dringster, maar ik ga heen, je zult me nooit terug zien, nooit, z-oolang je leeft. Jij, een machine, een domkop, een bedrie ger, iemand zonder hart, jij zult me niet meer beleedigem Wit tot.de lippen rukte Iris zich be vend als een espenblad los, en vloog naar haar kamer. Dynn slaakte een.' pijnlijke, sidderende zucht.. O, God! fluisterde hij, zijn handen wring-end, „O, God!" (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1