OIS BLAD FEUILLETON. BUITENLAND. Bureau: HOF 6, ALK1AAR. - Telefoon Brieven uit Frankrijk. docl ZING> DE VIOOL. Wo 3ly DONDERDAG 27 CTOBER 1921 NOORD-KOLLANDBCH DAGBLAD Me JAAKUA1YU SI Abonnementsprijs Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad f 2.— f 2 85 0 60 f hooger. HET CONGRES VAN „DE GOEDE PEES". Dgn-en van opgewekt Katholiek leven liggen achter ons, het 27e congres van de goede Pers", (lat door zoovelen uit geheel frankrijk met groote belangstel ling gevolgd, is geëindigd. Plet is niet mogelijk hier .uitvoerig verslag uit te brengen over de talrijko rapporten, ons medegedeeldover de zoo welsprekend gehouden redevoeringen; de van geest tintelende eauseriën, waarop nu en dan een niet minder geestige en steeds vriendschappelijke gedachten-wisseling volgde. In algamesne trekken wil ik trachten een indruk te gev'fen van den -arbeid die door deze zoo hoogst nutti ge instelling „de' goede pers" wordt verricht en waarvan de reeds bereikte resultaten op dit congre-, dat tevens tot steeds nieuwe propaganda aanspoort, zoo duidelijk bleken. Meer dan welk land heeft Frankrijk een Katholiek dagblad- noodig, om de huidige beginselen van ons geloof ie verdedigen, tegen een pers, die hetzij geheven-door financ-ieele over wegingen, hetzij gedreven door invloeden der nog altijd machtige vrijmetselarij, voortdurend het rijk van den Christus bestrijdt „La Croix" vervult haar taak sedert lange jaren ondanks tegenwer king uit het vijandelijk en helaas ook uit het eigen kamp, met immer groeiende heteekenis, met steeds vuriger ijver. Ilaar program ligt opgesloten in die enkele woorden op het titelblad „laat toekomen Uw Bijk" en geplaatst onder het crucifix, dat eveneens aan het hool'd van dit dagblad prijkt, en dagelijks dé wereld wordt ingedragen om duizenden op het doel van ons leven te wijzen. Geestelijken cu leeken, schrijvers van he teekenis a's Pierre l'Ermite, Franc Mgr. Dehout, Diiplessy, en mannen van we tenschap, doen hun stemmen er in weer klinken, telkens weer den strijd aan bindend logen de aanhangers van het ailll-o.'erieaó'-mr- en tpg< n ae -steentj pers in het algemeen. Doch niet met dit dagblad alleen stelt zich de.e vcrceniging tc vredeaj zij geeft periodieken uit als „le Peterin", „la Matsou', „la Croix de Dimauche", verzorgt ta'loore brochures op propagan distisch gebied én bevordert ook dat tegenover eon litteratuur van ongeioavi- ge selirijveis werken worden ges'e'd van Katholieke liltcrato.cn, waard gele. en te worden om hun v-orm en hun inhoud. Organisaties zijn in "c loven geroepen om in geheel Frankrijk de goode pers te bevorderen en de slechte te bestrij den. - Noemen wij slechts „la ligué de l'Ave Maria", die len doel heeft haar leden le doen bidden voor de katholieke pers; van hen vordert een daadwerkelijke actie, sen getuigen, door geen bladen, strijdig net de Katholieke beginselen, te lezen en zeker niet in het openbaar, zoo men om bepaalde redenen verplicht is ervan kennis te nemen. Het zijn „de schild knapen van Christus" en „de ridders van hot kruis" gelijk zij zich noemen, die de zwaro taak op zich hebben geno men, de verbreiding van de goode pers: dag-, week- en maandbladen, de geïl lustreerde met buiten gesloten, krach tig te bevorderen. Op dit congres nu kwamen zij verslag uitbrengen van hun fceilzamen arbeid in het afge.oopen jaar. De Kardinaal Aarts- Bisschop van Parijs, Mgr. Dubois, was persoonlijk pp eon dor zittingen aan wezig om van zijn innige belangstelling voor dit werk te getuigen. Hij sprak woorden van dank tot allen, die hun schouders hebben gezet onder dit hij J het incident als geëindigd te be: uitstek vruchtbare werk, in het bijzon- en -te verwachten dat de Tsjecho •dei- tot den onvermoeiden president Paul Teron-vran, den 1 'redacteur Jean O. uirand èn de vaste medewerkers, wier namen ik reeds boven heb genoemd. Hij spreekt den wemscJi en ook liet ver trouwen uit, dat „het Kruis" liet symbool der katholieke pers „het teeken van ver lossing" moge zijn en God m-o"" brengen aan Frankrijk en Frankrijk tot God." Vol enthousiasme voor de taak, d'e hij reeds sedert 30 jaren vervalt, spreekt ons de talentvolle „Pierre ï'Ermite" over den invloed van de Pers en wijst hij er op hóe-velen nog schuchter achter blijven oni dit krachtige wapen van ongeloof- hestrijding ter liamd le nemen. Ziet in de kiosken, de stapels neutrale dagbladen die dagelijks van hand tot hand gaan, roept hij uit, en enkele exemplaren slechts van ons -dagblad „la Grojx" wor den er verkocht. In de treinen, in de huiskamer, overal wordt liet niet-kallio- lieke orgaan gelezen en treft men maar al te zelden <ï-e goedé pers aan. Waar om vraagt hij, waarom gaat er van dat vijandelijke' kamp-op dit gebied een groo- tere bekoring uit, waarom grijpen zij naar die lectuur, verderfelijk Voor hun geestelijk leven? Omdat de niet-Kalliolie- ke pers slechts rekening heeft te hou den niet wat het publiek verlangt, sensa- tiebertchten, en verhalen die welen le boeien, terwijl een katholiek orgaan bo ven alles moet vragen „wat eisclS-en de beginselen". Niet minder krachtig heeft Jean Gurrand gesproken over den strijd van de katholieke pers, de tegenwerking, de finaJicieele moeilijkheden, en i'orsch als zijn geheelc figuur, klonk zijn taal in de dicht bezette congres-zaal. En na iedere zitting, als de arbeid ten einde was, luide bijvalsbetuigingen de algcm. instemming met het gesprokene bewezen, wérd in de kapel naast de vergaderzaal gelegen, de zegen met bet Allerheiligste gegeven. Wel bijzonder treffend wasbet'oog-enblik dat Mgr. Dubois zelf eenige gehedénuit sprak voor de stichters van het „oeuvre, de la bonnè preste" dde reeds lang zijn heengegaan; voor de tegenwoordige lei ders en medewerkers en ten slotte voor heni die de geestelijke bestuurder is van i IM.- roeriger uitwijden over de uitingen van echt katholieken geest en vurige propa ganda, die ik in de afgeloopen dagen mocht meemaken, maar mijn ruim-le is beperkt. Zoo beet veel is er gezegd dat ook voor Je katholieken van Holland kan gelden, -al mogen wij zeggen dat de Ned-erlandsche pers in het algemeen verre uitblinkt boven de Fransohé. Ook in Ne derland 'zijn er nog zoovelen die lmü eigen orgaan achterstellen bij dat-van ben die hun katholieke beginselen bestrijden, die huiverig zijn in het openhaar een Roomsch blad te ontvouwen. Een jaar- lijksc.be propaganda-da-g voor de goede pers; een „iigue d'Ave Maria" zou ook in ons vaderland nog rijke vruchten af werp?--. Besluit iik met de woorden van Pierre l'Ermite, geschreven in een voor rede voor een brochure over „de katho lieken en de pers" en die ook voor de Hollanders van kracht mogen zijn: „Mo ge de Christus opnieuw zijn wonder ver richten, de blinden le do-en zien en aan de katholieken duidelijk le maken, wat de gelicele wereld zi-et, behalve helaas, zoovelen hunner zelf." Mr. P. v. S. Parijs, 19 October 1921. HET AVONTUUR VAN KONING KAREL. Een ultimatum aan Hongarije. Uil Berlijn wordt aan -het „Hhld." gé- meld ]>e gevangenneming van ex-ked-zer Karl heelt, zooals uit Praag wordt gemeld, een weinig lol ontspanning van den toestand bijgedragen, doch hei zou voorbarig zijn, sche mobilisatie zal wórden Door de gevangenneming van Ka: interneering is slechts aan één liet ultimatum, dat met drie dage en dat aan de Hongaarsche reg overhandigd, voldaan. Het éischt ten eerste, dat Karl van door de Hongaarsche regeerin: rinUief over zijn lot zal zijn ADMINISTRATIE No. 433 REDACTIE No. 633 Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; eikeregel meer f O 25; Reclames per regel f 0.75; Ru'triek „Vraag en aanboo" bij voor uitbetaling pc. plaat3 ng f 0.60- Aan alie abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekertegen ongevallen tot een bedrag van f 500,f 4Q0, f 200, f 100,—, f 6Q, f ^5,—t f 15,—, touwen JVvaak- oepèn. en zijn lit van afloopt ring is dmatum tisburg dat de- [ifst, zal worden geïnterneerd2e. dat dejongaar- scihc regeering officieel, van hel Jtsiel der Habsburgers op den troon zal ajen.' Een Hongaarsche wet zal moeten bejilcn, dat nooit meer een Habsburger denjlongaar- sohen troon mag bestijgen. Dczevet moet even ondubbelzinnig zijn als dieLvelke 11a de Fransche revolutie, de Bourboi voor al- Lijd van den troon -uitsloot, 'jn derde moet. liet Hongaarsche leger oiliiddellijk op de 'sterkte worden teruggemolit,- die het vredesverdrag van Trianon sclit. 4e. De Hongaarsche regeering moet len strijd aanbinden legen de bonden in tej Bur- genland en or voor zorgen, dat Wdt-Hon- garije aan Oostenrijk wordt oyerrleverd, zooals in het vredesverdrag is heppld..5c. Dl uitvoering van al deze ma.atrcgeln moet geschieden onder controle van daKteine Entente. Dit ultimatum geeft de leening wéér van de geh-eele kleine Enten!. Roe menië en Italië hebben officieel jedege- docid, dat zij in dezen met de klere En lente- solidair zijn. De Italiaanschs regee- riiig deelt volkomen in het slamdpuit van de Tsjecho-Stowaa-ksche republic! cn is evenzeer als deze besloten met krAht te gen Hongarije op le treden. Het Mi (i dus, dat de kring 0111 Hongarije vast gesiiiën is. Zooals iii-t Belgrado wordt gemelis de Seivische regeening er van in ken lis ge steld, dat de Engelschie minister v n bui t-en land sche zaken verklaard heeft, lat En geland tegen een gemeenschappeli t mili tair optreden der kleKte Entente wijderiifg van Karl uit Hongarije ni.-ts zou hebben in te brengen. De Poolscbe gezant Df. Wirth, opnieuw belast met de vorming van het Duitsche Kabinet. verscheen gisteren bij den Serviscl(en mi-, nistér-president cn verklaarde, dat Polen alle maatregelen der .kleine Entente: tegen Hongarije, goedkeurt. Nu de onderneming van Karl misljikt is, zijn -de Hongaarsche benden, die ziph bij hem hadden aangesloten, naar het plsbis- ciet-gebied teruggekeerd en hebben reeds -w"l' - - Bij Bruck aan dfe Leitha w-erden ïii t?_n- gevocht verscheidene manschappen van de D ui I sell -O o s ten r ij k soh e weermacht gedood. Een kapitein en eenige manschappen der benden werden gevangen genomen. De toestand In Ierland. De lersche conferentie. De geheimzinnigheid der lersche confe rentie -is sedert De Valera's telegram aan zienlijk vergroot. De aankomst van Milroy, den vertegenwoordiger van Tyrone, met een bundel kaarten, leidde tot de conclu sie dat de kleine commissie, bestaande uit Lloyd George, Chamberlain, Griffith en Collins, de kwestie der aanhankelijkheid aan de Brilsche kroon had opgegeven en daarvogr in de plaals had gesteld de een- lfeid van Ierland. Definitieve inlichtingen zijn echter niet verkrijgbaar. Eén gelukki ge factor is dat do-Ieren blijkbaar het af breken der besprekingen ten sterkste wil len vermijden, terwijl ook de Britten geen moeite sparen om de onderhandelingen op gang te houden. De unionistische Lagerhuisleden slaag den er in twaalf namen toe te "voegen aan de tegen de conferentie gerichte motie. Dc Lord Chancellor heeft in een rede te Londen verklaard dat de conferentie nii-ei zou worden opgegeven, tenzij en totdat aan beide zijden mocht-worden beseft, dat ver dere voortgang onmogelijk is. Een boycot In liet Lagerhuis heeft Lloyd George verklaard, vernomen te hebben, dat er nog steeds pogingen worden gedaan om be paalde soorten Britsebc goederen in Zuid- Ieilanid te boycotten. Dit is een afwijken van den geest, zoo niet van de letter van den wapenslilstan-d en de premier meende dat, indien een dergelijke beweging in En geland tegen lersche göederenop louw ge zet wordt, de Ieren haar ais een schending van. den wapenstilstand /ouder- 'beschou wen. Elke inbreuk op de wet, welke in verhand met deze boycot wordt gepleegd, zal worden gestraft. De hertog van Northumber land en Ierland. Dé hertog van Northumberland zal Za terdag een redevoering houden en anéde- decteh dat -hij zijn verderen steun nan de coalitieregeering opzegt, omdat hij de ler sche conferentie afkeurt. Hij schijnt de leider te zullen worden van dc z.g. „Die Hards" onder de unionisten, die van geen onderhandelen willen weten, en wordt reeds zegt de ,Even. Stand." genoemd als eerste minister, als een eventueele stembus zich tegen toegeven aan lersche Weasehen mocht verklaren. Nieuwe wandaden. I11 de katholieke kerk le Sixmilebridge (graafschap Clare) trof men Dinsdag een doodkist aan, welke was geplaatst in den "vleugel rec-ht tegenover liet altaar. Op de kist bevond zich een plaatje, waarop de naam van den doode vernield slo'nd: de eonstabel Murphy van dc Roya-I Irish Con stables, die einde Maart van dit jaar in een hinderlaag was gelokt toen hij brieven tusseïien Broadford 'en Sixmilebridgc ver voerde. Sinsdien werd er nimmer meer iels vail hem vernomen. - Intusschen duurt de hongerstaking, die Vrijdagavond in de militaire, gevangenis te Cork als protest tegen -de behandeling is be gonnen en ongeveer 50 gevangenen omvat nor voort. DE GEALLIEERDEN EN GRIEKENLAND. Reuter vernoemt dat Go-enaris gisteren uit Parijs naar Londen is vertrokken. Het jongste gesprek met BtwmhI was hoofd zakelijk gewijd aan de kwestie van den afstand van Konstaritiju. Goéharis wees op liet groote aantal Grieken in Klein-Azië, die verzoeken dat Frankrijk' den koning zal erkennen. Briand scheen zeer onder den indruk van Goenaris' argumenten. Het Britscihe standpunt ten aanzien van een bemiddeling lussohen de Grieken en de Turk sche nationalisten is dat de Grie ken of Turken met voorstellen moeten komen, daar de Brilsche regeeriing zulks tweemaal zonder succes heeft gedaan. Van Britschen kant is geen bezwaar legen een erkenning van Kous I anti jn, voorop gés-leid dat het Griekscli-Tur.kseh geschil Bev redi gend kan geregeld worden. Een eenheid van actie bij dc geallieerden is echter noodzakelijk. DE RiEliS VA-N DEN PRINS VAN WALES. In het Hooigerhuis had Dinsdagavond een lang debat plaats naar aanleiding van het vertrek van den Prins van Wales naar Inidië en Japan, dat gisteren heeft plaats gehad.. Lord Sydenham gaf een so-mber beeld van den toestand in In-dië, waar het Britsche prestige verwoest, is ten gevolge van de Britsche politiek. Curzon ant woordde krachtig en protesteerde tegen de_ discussie aan den vooravond van js prinsen vertrek. Hij noemde haar on gelegen en onverstandig en -dc-cd een be roep op het H-uis om samen te werken opdat de reis kon aanvangen zonder wan klank. Hij merkte op dat tot dc reis is besloten na raadpleging van den onder koning, die waarborgde dat alle noodige éoi-zorgen genomen zullen worden. De bladen melden dat dc Prins van Wales o.a. zal bezoeken liet land van dc Beguui- van Bh-opal, het eenige Moihamime- ■d'aanscHie rijk van Britsoh-Iaidië door een vrouw geregeerd. Bij -zijn aankomst aldaar zal hij worden opgewacht door oen stoet van 313 groen- en rood geschilderde olifan ten. Dc Beguur wordt beschreven als cen hoogst ontwikkelde vrauiw, die goed En gel sell spreekt, musiceert en schildert, en een paar merkwaardige boeken heeft ge schreven over haar bedevaart naar Mekka. Bij die gelegenheid werd zij door een roovefbendc overvallen, dioch zij stelde zich aan Ihel lioofd van haar karavaan en versloeg de aanvallers. Den prins zal dan ook een feestmaal worden aangebo den, waarbij dé Beguur zelve echter niet zal aaajzitteu, aangezien zij in hel publick geen voedsel mag gebruiken. DE ELLENDE ONDER DE DUJTSGHlE STUDENTEN. Volgens mededeelingen van dc arbeids beurs voor BerlijnscJie studenten moeten 80<)0 vgii de 12000 stadenden door werk buiten de studie om, geld verdienen. Het zou echter verkeerd zijn té Veronderstel len; dat deze 400Ó zond-ei' dit werk kun nen leven. Een groot gedc-elle kan geen werk krijgen. Vail de 8000 beschouwen 3000 dit work als hoofdberoep, 5000 alls bijberoep. Dit wil zeggen do SOOO hebben zich vast verbonden bij een werkgever en zijn him acht uur per dag in touw. Tijdens de groole vacantie zijn er 2000 werkzaam geweet op het land. SEi, EgtflTEHl. 1ERB0MTE6S, AAN EEN GROOT GEVAAR ONTKOMEN. Dezer Hagen maakten de telegraaf- 'agentschappen melding van een brand in liét Parijscisé' fori van Aubervillters. 'Dit fort, gelegen bij A-u-bervilliers, en de N. O. wijken van de- hoofdstad, diende lot fabriek, van projectielen en giftige gas sen. Sinds Jaren is van-verschillende zij den, o.a. door „l'Oeuvrc", aangedrongen 0111 een einde tc. maken aan. deze. hoogst In Oct. '17 schreef de militaire mede werker van het bla-d een scherp artikel, 0111 de aandacht op dit gevaar te vestigen. De censuur verbood die publicatie. Hó zond het artikel aan dc bevoegde' autori teiten. 'Die liet- naast zich. meer legden; Sinds jaren wordt telkens vam dc zij de der militaire autoritei lep verzekerd, dat men een begin zal maken met dc ont ruiming vam het font. Niels gebeurde. Tot dc brand van Zondag den knoop doorhakte en tot gevolg had, dat de ont ruiming, waarop zooveel jaar gewacht was, in twee uur plaats had. Waardoor de bevolking van Ahbervihiers en de N. O.-wij'ken van Parijs voor een geweldige catastrofe gered werden. Indien dc brand enkele uren later was ontslaan, dan zou liet reddingswerk in den nacht vertraagd zijn, duizenden projectielen zouden ont ploft en. de geheelc streek zou bedekt zijn met giftige gassen. GODSDIENSTIGE, BEWEGING IN RUSLAND. Sir Bernard Pares, die in Kings' Colle ge te Londen lezingen geeft over Russi sche geschiedenis, heeft in een interview met de „Westen. Gaz." verklaard dat er een sterke godsdienstige opleving in Rusland is Waar le némen." Dc Katholie ken meen-en dat de - tijd rijp is voor een vcrceirighig van dle Grieksche kerk met die vau Rome en -doen daarvoor alle moeite. De Slundist-en overeenkomen de met de Britsche Noncorformisten leiden ook een krachlige protestamische beweging en ook. in Joodsche kringen is eên krachtige opleving merkbaar. Het zelfde kan gezegd worden vain de ortho doxe kérk. Een oud-Russisch gezegde is: „Na dc Russische revolutie zulten wij krijgen een Russische reformatie". Zal die uitspraak werkelijkheid worden? EEN ZONDERLINGE UITWIJ- 1 Een correspondent va.11 de „Daily Tel." meldt, dat d'e heer Wagner, de vertegen woordiger vat! een belangrijke combinatie* in het Zuid-Oosten van Duitschland', die dezer dagen te Moskou was aangeko men ter bespreking van verscheidene ont- •we-rpen tot hervatting van den handel l'Usscnen Duitschland en Rusland, uit Rus land is uitgewezen. Tsiitsierin en andere volkscommissarissen ontvingen Wagner met groole onderscheiding en gaven hem. alle aanleiding voor dc hoop, dat de on derhandelingen. met de Sovjet-regeering een gjtnslig resultaat zouden opleveren. Plotseling ver-scheen Wagner niet meer, op de bureaux van de Duilsche delegatie, waar bij regelmatig placht le komen. Verscheidene dagen kon men niet uitvin-; den, waar hij zich bevond. Ten slotte vernam de heer Hilger, de vertegenwoors 'dfiger van Duit-scMaud. dat Wagner doon dc Tsjeka (dc buitengewone commissie le -bestrijding van den conlra-revoiutie) was gearresteerd en dat.hij in eenzaam heid was opgesloten. Er werden geen re denen voor de arrestatie opgegeven. Na twioi'tig dagen opsluiting zette de Tsjeka Wagner over de grens zonder "de redfet ,nen daarvoor bekend- te maken en zons der hem toe te staan, zich 111 verbinding tc stellen met de Duitsdie delegatie tc Moskou. De correspondent zegt, dat de tsjeka er een soort ecoi Jmisch-e spionnage len aanzien van vreemdelingen op na^ houdt, waardoor zij gemakkelijk beschuldigingen kan ill elkaar' zetten tegen onschuldigen, en verzekert, dat naar macht nog even groot is als vroeger. Toen ICrassin den laatstei keer le Moskou was zouden agen ten der Tsjeka zijn persoonlijk toebehoo-i ren en zijn papieren hebben doorzocht, zich. er niet in liet minst aan storend, dat hij Volkscommissaris en hoofd van de delegatie in Engeland is. 1 EEN OUDE PLECHTIGHEID. i Een oudé plechtigheid heeft' gisteren plaats gehad in het gerechtsgebouw int Fteetstr-eef, Ci'ly of London, toen de CD V - - rten vorm van hoefijzers en takkebossen. Konings Remembrancer d.i. de vertegenwoordiger des konings in de' City voor parlementaire aangelegenheden zat 'op' den 'voorz'ilterstoel en onder, licm,- voor zijn zetel, zaien.de vertegen woordiger-s der Cit-y. Een hunner hield twee kleine pakjes lakkebos, vastgebon den met rood lint, tie andere had een zak met 'hoefijzers. De Remenbraüiccr, Sir T. Willes Chit- ty, verklaarde deze plechtigheid', die van 700 jaren her dateert. I11 den ouden lijd werd huur betaald in levensmiddelen, hout enz. of door 'het verrichten van diensten Zeven eeuwen geleden was de plek, waar nu het gerechlsgebouw staat, een stuk land waarop de Tempelridders hun tour-. ncoien hielden. Bij een dier lournooieit werd de wapenrusting van een der rid-: tiers door een smid hersteld. Dc koning was zoo tevreden over de wijze, waarop dit was verricht, dat 'hij den smid toe stond op het veld een smidse te bouwen, waarvoor hij als landhuur elk jaar zou hebben le betalen zes hoefijzers en 6l hoefnagels, tien voor elk ijzer en een- daarboven. De hoefijzers waren groot, want in dien lijd vochten dc paarden der ridders mode niet bun beenen.- Hte land kwam later ui hel bezit der City. De takkebossen waren de huur, te betalen voor een stuk grond, genaamd „The Moors". Toen. nu gisteren de plechtigheid plaats liad legde een der City-afgevaardigden een bosje op liet houtblok en verbrak den rooden band met een sikkelmes, de twee de bundel werd sterk gehakt met een bijl. De stukjes hout vlogen door de zaal dc jaarlijkse he huur was betaald'! Roman door MYRTLE REED. Vertaald uit het Engelsch door Hen riëtte v. d. Waarden, 34* XVI Angst voor het leven. Zij hield woord. Tegen Mevrouw Ir ving zei ze, dat ze reeds te lang van bun gastvrijheid had gebruik gemaakt, en dat ze het nu het beste vond heen te gaan. Ze had er met Herr Kaufmann over gesproken, en hij had haar aange- iaden naar de stad ie gaan om haar 6 cm te ontwikkelen. Ja, zo zou schrijven, en ze zou altijd met vriendschap' aan ben donken. Lynn, die zijn cersiou slapeloozen nacht oorworsteld had, zou haar naar den rem brengen; zo spraken slechts weinig. >'is,was boe', waardig en vreeselijb uit t 7°°Ste. Rr was eeu-, onmetelijken af- 1 tu&schen hen, en een tenminste '/n f6?1 1D00'te dien te verminderen. J ehoefden slechte enkele minuten I Iris, zei hij onvast, als je me I ooit noodig mocht hebben, wil je me 1* "'vcuto U11UU 't n a'" if"! en i11'3* toen de trein geacht 1 'HUW heaa, ki 1 J 1)0011 ao Ire"* in „f2!; ^wam, boog Lyxrn zich over beloven, het me dan te laten weten? Ja, zei ze, met een ongeloovig lachje, als ik je ooit noodig heb, zal ik het je laten weten. l> zal naar j6 toekomen, zei Lynn, zich^ met de grootste moeite goed hou- denu, zelfs van het einde van de we- r®. me slschls het eene woord: „Kom iin laat me je nu bedanken vooi het geluk, dat je me gegeven hebt, en voor de herinnering aan je, die al tijd m mijn hart zal hlijV6u voortleven. Ga je gang, zei ze ijskoud. jij maar het geraas vau den trein over donderde barmhartig haar woorden. De zon ging voort te sohijnen, de vo gels hielden niet op te zingen. Uiterlijk was er niels veranderd, de wereld was even schoon, maar Iris was weg! Lynn liep zonder iets te zien, hij was niet langer verdoofd, hij leed onbeschrijflijk. Uit den smeltkroes der Eeuwigheid haalt de Tijd, de Toovenaar, de dagen te voorschijn. Sommige zijn van ecï weerga'.oo.e schoonheid, vervuld van z:n- ncschijn en rollende schaduw. Sommige van wazige droomen, met den geur van rozen, die de schemering welriekend ma ken. Sommige van wilde, onrustbarende duisternis, slechts door een enkele ster verlicht. Andere van splijtende bliksem schichten en verweergalmende dondersla gen, terwijl het tot b,arsteng-toe-gevulde. hart te pletter loopt in de wereldzee van Pijn. Het scheen alsof Lynn's hart in hem rees met eón poging om te ontsnappen. Ik moet het er onder houden, dacht hij. Het was als een gevangen vogel, ge wond, gekneusd, bloedende, opvliegend te gen muren van vleescli. En toch hield een hand het tegen, en de ijzeren vin gers klauwden onbarmhartig. Iris was weg, en de droom was ten einde. Iris was weg, hem tot het laat ste toe lioonend, zijn liefde een belee- diging noemend. „Machine domkop kwakzalver", de hittere woorden klon ken aanhoudend door zijn bewustzijn. Het kon wel waar zijn, gedeeltelijk ten minste. Ilerr Kaufmann had hem meer dan eens gezegd, dat hij als een machine speelde. Domkop? Mogelijk. Kwakzalver? Dat kon ook wel zoo zijn. Trucs mei de viool, trucs met woor den? Misschien. Maar iemand, een ding, zonder hartp^Lynn lachte hitter en leg de zijn hand tegen zijn borst om het bonzen te stillen. Niemand wist het, niemand mocht het ooit te weten komen. Iris zou hem niet verraden, daar was hij zeker van, maar hii moest oppassen, dat hij zichzelf niet verraden zou. Hij moest het verbergen, voortleven en trachten dezelfde te schij nen. Zijn moeder's scherpe blik mocht niets bemerken. Gelukkig kon hij veel alleen zijn buiten, als hij studeerde, en 's nachts. Hij was bang voor den wit ten nacht, dien liij dooigekom'en was, en hij vroeg zich af hoe lang de reeks zou zijn, die hem volgen zou. Eensklaps herinnerde hij zich, dat het zijn lesdag was en hij was niet voor bereid. De burgerlijke, beleefdheid vor derde, dat hij naai* Herr Kaufmann toe ging om hem te zeggen, dat Jiij' geen les kon nemen dat hij: hoofdpijn had of zoo iets, misschien, dat hij zijn pols bezeerd had. Hij hoopte dat Frauleïn Erederika open zou doen, en dat hij aan haar zijn bood schap af zou -kunnen geven; maar Herr Kaufmann kwam zelf. Zoo, zei de Meester, je bent weer te laat vandaag. Neen, antwoordde Lynn, en bij vermeed het den Meester aan te zien, ik kom u alleen maar zeggen, dat ik vandaag geen les kan nemen. Ik ge loof, stamelde hij, dat ik nooit geen les meer kan nemen. Eg waarom vroeg de Meester. Kom er in. Voor hij 't zelf wist, was hij in de ontvangkamer met haar schreeuwende kleuren. Eén blik op Lynn's gezicht was den Meester voldoende geweest om te zien, dat er iets niet in orde was, en, voor den eersten keer, voelde hij zich aangetrokken tot zijn leerling'. Zoo, zei de Meester, „mein" zoon scheelt er iets aan? Lynn wendde zich af om de aandoe ning op zijn gezicht te verbergen. Och neen, weerde hij zacht af. Miss Iris, zei de Meester, is ze ker al weg Het was alsof er een wond openge- r(Jeiï word. Ja, antwoordde Lynn, bijna fluis terend, ze is vanmorgen vertrokken. E11 ben je bedroefd, omdat ze weg is? Ik heb er ook spijt v#n. Miss Iris is een kleine lady. Ja, antwoordde Lynn, met zijn handen stijf ineeügedrukt, dat is zij. Iets in de oogen van den jongen wek te een oude herinnering óp, en het hart van den Meester werd heel week. „Mein" zoon, zei hij heel tceder, als je ergens verdriet over hebt, zal het je een verliehting zijn, het mij te ver tellen. Gisteren nog was Mis3 Iris hier. Toen ze kwam was ze zeen' treurig, maar toen ze wegging, was haar hart iets lichter, geloof ik. Onmiddellijk vattend, dat Ilerr Kauf mann vermoedde waar de schoen wrong, en meer hunkerend naar sympathie da.11 hij zelf wel wist, deod Lynn een onsa menhangende ontboezeming, op het e.n- de bleef zijn stem in zijn tranen smo ren. Toen irad er een lange stilte in, waarin de Meester vijf en twintig jaar terugging. Waren Lynn's oogen, die een wereld van smart inhielden niet de zelfde als van haar, lang geleden? Het bazuingeschal van den donder weerkaatste opnieuw do.u' het boscli.waw de toppen der hoornen zich welfden als het schip van een kathedraal, en dorre bladeren stoven verschrikt uiteen voor de nadering van den opstekenden wind; Dat is alles, zei de jongen, met blecke lippen. Het is niet veel, maar voor mij is het ontzettend. Zoo, zei de Meestor wrevelig, moet jij een artist worden, en dan bang voor liet leven zijn! Je bent uitverkoren bij de grooten aan te zitten, en je schrikt voor de uitnoodiging stopt jc ooien dicht om 't trompetgeschal niet te hoo- ren! Zóó aanvaard je het, als je op jé knieën moest liggen onr den goeden God te danken,* dat Hij je -eindelijk de smart geleerd heeft' Lynn's geziehfc was erbarmelijk, maar hij luisterde gretig. Er is geen middenweg, zei do Meester; a's je aanvaard moot je be talen. Niets in deze wereld is tolvrij als de zon en de frissche lucht. Onder dak, voedsel, kleercn, moet je koopen met het werk van je handen en jo hersens. Als iemand anders hetjo geeft, dan' is het niet T n je zelf dan lien je een jiai-asict. Je moet al les zelf verdiener. (Wordt vervolgd.).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1