aar's Roem BUITENLAND. Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: Een gevaarlijk verwijt. de vio PRIMA GEURIGE PIJPTABAK J. R. KEUSS - ALKMAAR VRIJDAG 28 OCTOBER 1921 f&uille ton. gelabnceerd door de Tabaks£at>riek Meemt proef met deze prima kwaliteiten in fraaie verpakking. Vraagt ze Uwen winkelier GEhI. buitenl berichten» No. 320 14c JAARGANG Abonnernidntsprijs Per kwartaal voor Alkmaar •«••■••f 2. Voor buiten Alkmaar.«f2 85 Met Geïllustreerd Zondagsblad .060 4 hoóger. ADMINISTRATIE No. 433 REDACTIE No. 633 Advertentieprijs: Van 1 5 regels 125; elkcregel meer f025; Reclames per rege! f 0.75; Ru-riek „Vraag en aanbot." bij voor uitbetaling pe: plaat; ng f 0.60 Met ueiiiusireeiu ^uiiuagjuiau o w "wgn. -r i 1 Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,f 400,f 200,f 100,—, f 60, f 35, f 15, Hel anarchistische Kamerlid Kolthek Jteefi gisteren in de Tweede Kamer een be schuldiging geuit, welke, omdat de volg orde der sprekers bij de repliek op de-in- terpellatie-Drion reeds was vastgesteld, niet gemakkelijk weersproken kon worden en die toch niet onweersproken mag blijven. De heer Kolthek verklaarde nooit iets voor de Arbeidswet te hebben gevoeld, in November 1918 den „achturenmarsch" niet te hc-bben meegezongen en dat hij uil voile overtuiging tegen de wet heeft gestemd. Deze wet had, n.m. naar zijn meening. niet ten doet den arbeiders" den achturen lag te geven, maar. om de directe actie der arbeiders voor den arbeidsdag te bre ken, En hij vervolgde: Nog altijd worden de voornaamste industrieën in de gelegen heid gesteld van den achturendag at te wijken. Dat hebben wij zien aankomen. Eu dat proces zal voortduren zoolang de. afleiders zich voor debehartiging hunner economische belangen niet aaneen weien te siuilen zonder te letten op versctu len tusschen godsdienst en politiek. Hel -'et- bond van Eabrikanten-Vcreeuigingen do't jiie: aan politiek. Het heeft hier reeds zijn afgevaardigden. Maar doordat het met aan polilick doet, kunnen katholieken, libera len, joden en protestanten in dat verbond gezamenlijk Iiun belangen behartigen. La ten de arbeiders hieruit leeren, dat zij in 'een enkel opzicht hebben te vertrouwen op de wet of do wetgevers, maar alleen op hun eigen macht, zooals zij deze lieb- Dei! te formeeren op het voetspoor hunner uitbuiters." Ziehier een voorstelling van zaken, die abscduut in strijd met de waarheid is, maar die er ook in andere dan socialistische kringen nog maar al te gereed ingaat. Daar hebben mannen als het Kamerlid van Dijk, vao Aken, enz. jaren gezwoegd om een L-K. patroonsv'éreehïgiïig tot'stand te bren gen en hel .is hun eindelijk gelukt er een Srachligcn bond van te maken. De oude, betreurenswaardige toestand, dat de'Katho lieke werkgevers naar buiten niet van hun lilierale collega's te onderkennen waren, is gelukkig uit. En niet enkel in naam; ook metterdaad leidt de R.-K. Werkgevcrsver- eeniging een eigen sociaal leven. En daar wordt van het spreekgestoelte der Tweede Kamer zoo maar weer zonder meer ver kondigd: alie werkgevers, joden, ongetoo- vigen en katholieken spannen samen tegen den arbeidersstand; mei de-conclusie: dus, ^n-beiders, vormt ook gij één bond tegen at kapitaal! Nu zou de. heer Kolthek wél met een spitsvondigheid kunnen zeggen, dat de fa-. bnkapjenvereenigiagen toch federatief sa menwerken. Maar daarmee blijft zijn voor stelling van zak»n toch misleidend. Immers, fecaratieve samenwerking in bepaalde ge vallen komt in heel het organisatieleren 'oor Om op dien grond het bestaan der f -K. VVerkgeversverèeniging te negeeren, is toch ai Ie dol. futuSschen, de aanvat van dezen vrij-so- crahsl op de principieele yakvereeniginq moge voor .onze R.-K. IVerkgevehs eer. i nieuwe prikkel zijn 0:11 vast naneengeslo.lén hu., eigen weg te gaan. De interpellatie van den lieer Drion in de Tweede Kamer-met daarop gevolgde uitvoerige debat, heeft wel bewezen, hoe in liberale kringen nog lie-U is ge'ccrd; hoe daar nog steeds de oude theorie wordt gehuldigd, dat de overheid ïiiei regelend heeft op te treden in de maatschappelijke verhoudingen. Juist op liet punt van aanval legen Minister Aal- berse, waar het hier om ging, n.m. het verwijt aan den Minister gedaan over den drang van boven af, dat bij overwerk werk gevers en werknemers het over de voor waarden met elkaar moeten eens worden juist daaruit bleek de echt liberale geest van de zaken maar te laten waaien en al les aan de omstandigheden over te laten, ongeacht (Ie nadoelen, welke dc eeono- miseh-zwakkere daarvan ondervindt. Die geest leeft niet in de R.-K, Werkgc- versvereeniglng, welke haar lijd begrijpt en die, ouder krachtige leiding streeft naar de christelijke solidariteit. En daarom te het zoo gevaarlijk de Roomsche patroons é'.eeniging te laten wegdoezelen in een neutraal verbond, zooals het Kamerlid Kolthek meende te mogen doen, Roman door MYRTLE REED, Vertaald uit het Engelsch door Hen- nerie v- d- Waarden 3-3 -.Je denkt, dat je alles nemen kunt, en iiie.s goven? Het is nisl zoo. Zes a De toestand Sn Ierland. Hé't „Irish Bulletin" verklaart officieel- in veribaiikf met d-e.klachten betreffende de- gedwongen financieels heffing-en voor hei rèpu-blikeïosch leger, dat zulke heffingen, niet veroorloofd zijn en gestaakt moeien; worden. Waar inzamelingen moodiig zijn len. einde het plaatselijk fbesluur uit te oefenen, moeten de inschrijivingen zuiver vrijwiü-liig zijn. De pauze in de Iersche onderhandelin gen vvoi'dit officieel verklaard uit de -drin gende bezigheden van anderen aard van den premier, zooals het vertrclk van den prins van Wales, la Ier het voorzitten van •den kabinetsraad, welke zich hoofdzake lijk beizig hield met de plannen voor Was hington. De quaesiie betreffende de trouw aan de kroon is de rots, waarop de n&sirpislen de onderhandelingen ziien stranden. D# Iersche gedelegeerden wil len de quaesiie uitgesteld zien -t-ol die- Ulslerquaestie is geregeld. Er beslaat ech ter vrees, dat de premier oordeel-I, dat De Valera het vraagstuk vrijwiMg opwierp en dat hij mi niet geneigd is het voorloo.pig ter zijde te ^Hellen. De „jvlaiichester Guardian" meldt dat Sinn Fein absoluut ontkent dat de voort gang* 'der "Lomdensohe conferentie waeht op êen bericht uit Dublin. De Lobden-sche correspondent van het zelfde blad zegt. dat de conferentie over de moeilijkheden, welke zijn ontstaan door De Valera's telegram aan den Paus heen is, en vestigt er de aandacht op hoe de conferentie tot onderhandelingen tus schen twee verlegemvoordigers van beide, zijden gekrompen is, die de Ulsterquaesbic als grootste moeilijkheid te behanlcMien hébben. Een iersche bijeenkomst. Ter gelegenheid van de herdenking van Mc Swiney's sterfdag had Woensdagavond in de Alberfchall een bijeenkomsl van Ieren plaats, waarin de Iersche on'dcriliain del aars door de duizenden aanwezigen geestdrif tig gehuldigd werden. Collins werd in het bijzonder toegejuicht. De deputatie der repub 1 ikeiiische Egyptenaren v is eveneens aanwezig Ier huldiging van den held Mc Swlney. Griffith voerde het woord en hoopte den dag te zien aanbreken, waarin alle Ieren, van den voorspoed en de vrij- lieird van liün land zouden kirnnen ge nieten. Dan zou Ierland zijn eenigen vijand verloren hebben: Engeland zou zijn vriend zijn. Opper-Siïezië. Poïens aanvaarding der regeling. De Pcolsche Landdag heeft mei een parigheid van stemmen de Opper-S'iilézi- sche regeling goedgekeurd. DE WASHINGTONSC-HE CONFERENTIE. Lord Lee. de eerste lord der Engeüsch-e Admiraliteit, die Woensdag met het eerste deel der Britsc/he delegatie aan boortd van de „Olympia" naar Washington is vertrok ken, verklaarde in -een in terview, da t li Ij naar de conferentie ging met liet kalm vertrouwen, dat zij bevredigende resulta ten zou opleveren. De vraagstukken die aan de orde kwamen wanen van zóó groot levensbelang voor de geheele wereld-, zoo voegde hij hieraantoe, dal hij niet aan een mislukking wilde denken. Hij verklaarde voorts, dat Lloyd George het vaste voornemen had naar de confe rentie te gaan, tenzij de Iersche quaestic hel hem onmogelijk zou maiken, Londen te v-eTlaten In dit velband -meldt de „Dal"*/ Telegraph" en andere bladen heden dat •hét wegens den kritieken toestand, waarin de'onderhandelingen o-ver Ierland verkee. len, zeer twijfelachtig is, óf de prémier .in staat zal zijn naar Washington ie gaan, in ieder geval lot liet bijwonen van dc openinig^byeen kom sten: liet is zoo goed als zeker, dat hij de volgende week jadest met de „Aquilania" zal vertrekken. Woensdag is ook dir. Wellington Koo, •de Cbineesche. gezant té Londen, één. vah China?s vertegenwoordigers ter .Washiiig- lortsche conferentie, afgereisd. Hij ver klaarde aaii een persvertegenwoordiger., dat hij geloofde dat -het vraagstuk van dc beperking van bewapeningen bijna geheel a filing van de verzoening der onderling tegenstrijdige belangen in het Verre Oos ten Clhida gitng, zeid-e: hij, met hoop ter. conferentie, doch ook met hel besef,, dat de toestand ingewikkeld en moeilijk is. De Ghineesche delegatie zou 'geen moeite sparen- om, door de uiterste welwillend heid, ertoe mede te werken dal de con ferentie slaagt en wel, door een rondbor stige bespreking en oprechte behandeling 'van alle problemen, die ter -tafel komen. DE AGIITURENiDAG IN DEN LAND BOUW. Na-d'at dc eerste iadernatio halte atrbeids- c-ouferenitie le Washington zich onledig heeft gehouden met den arbeid in de ir.d'uslrie-; «de tweede, te Genève, met dien in -het koopvaardij wezen, zal de dierde -bijeenkomst, .we'Iikc thans te Genève zit, oJm, de kwestie van dien ach turen dag in dén landbouw aandacht wijden. In d-eee aangelegenheid neemt Frank- rijk eeti beslist afwijzende houdkig aah en krachtige pogingen zijn dan ook van 'officie-dié zijde gedaan om dit pumt- van de agendia le doen afvoeren. Nuï dit blijkens de berichten uit Gen-èyö niet is gelukt, iis het wellicht niet,, ongé- wen-sch't ffieri nog even dUT sland.piunt toe te lichten. Naar verzekerd v-ordt.zal het intns ■s-chen^ te Genève niet cro-m gaan den fi- urendag zender meer bij de wet le doen invoeren. Men schijnt :-:lah"nicer vóov te stellen, cóllèctieve cónt'éhliês lc doen aannemen door de betrokkenen, landbou wers en landarbeiders zelf, welke ten slotte lot eenzelfde resultaat zouden lel den.. In den loop van de besprekingen ln Fi-ansche 1 andbouw:kringeii', welke sinds eenige maanden duren, is in tusschen ook die meening tot uiting gekomen, dat Frankrijk, door zich o-p hef standpunt le stellen van zich buiten de ^heele ge schiedenis le willen houden, zich nog meer zou isoleer-en van de andere landen. Vooral Noibl-etmaire heeft erop gewezen, dat Frankrijk zich niet lot „cavalier seul" in deze aangelegenheid behoorde t-c ma ken. Ein hij w-irp de vraag o«p, of het niet gcwensciht is, dat Frankrijk, zc *1. het reeds meermalen lol het d'oon v-an con cessies bereid was terwille van handhaving^ van bondig-enooischappan, ook op dit ge bied zich erAel-e dier concessies zal ge troosten, teneinde zijn als in liet in ter- na li on aio concert te behouden. Hét „Journal d'es Debafs". dat deze kw-es-He uityoerig bespreekt, beantwoordt deze waag besli-st onlkennend, met -de loc voeiging,' dat, iinditen Frankrijk terwille van de handhaving van dat interna lionxaT-e con cert concessies moest- .doen, dit concert geen wei-daad, man:, cm knellende'slaver- hij; zooi zijn. En dan wijst bet blad erop, dal de land arbeiders zelf in Frankrijk o>:r. irsclhlkg zijn gebleven tegenover de geheele kwes tie en met de boeren en grondbezitters zelf hard zijn blijven werken, zonder zich t-c sloren aan de werkuren. Paul Mercier heeft het vorige jaar bij de Kamer een rapport ingediiend over dc kwestie van dén achturendag in den landbouw, waaruil duidelijk de bijzonde re posfltie Aan'FranlLrijik terzake blijikï. FrankTijk n.l, hééft een groot' #tokort aan landbouwarbcidérsmedé als geVolg vah den oorlog: dé akkers komen armen le kort. En dé arbeidskrachten dié op het land wenken, patroons zoowel ais: loon- l rokken dén. sloren 'zich niet in hét minst a-ah regélingen vah dién arbeidsduur, ter wijl er oo'k van het land geen klachten komen. Dat zijn de red-enen waarom Frank rijk, het landbouwende Frankrijk in het bijzonder, afwijzend slaaf tegenover d'd •punt va-n de 'Géneefsche agenda-. - DE ZAAK LANDRU. Landru heeft een verzoekschrift gericht tot dén president - van het Hof te Versail les-, om-dé behandeling va;n zjjn zaak uit te stellen tot de- volgende sessie van het Hof; omdat hij niet voldoende gekgen- lïéich gehad heeft de zevenduizend stuk ken, van zijn dossier ;te besludeenien, die hem pa s kort geleden - meegedeeld zijn. Zijn oog-en zijn 'sk-fht, zoo dat hij maar drie uur per dog lezen mag-, Iiij vraagt dus uitstel, hetgeen zou neerkomen op verdaging Jol December. Men .acht het uie waarschijnlijk, dat hem dit ve&eêndr zal 'worden «en 'de.löejberéid- selén Voor d«e inrichting van de zaal wor den dan ook voortgezet. Er zal eclhtcr wellicht een'ge moeite zijn de jury sa men te stellen, aangezien velen die op de lijst staanzich oim a-lteried redenen heb'- beni geëxcuseerd. WAAK BLIJVEN DE KAPPISTEN? Onlangs is meegedeeld-dat de vier slceids lifet te vinden „Kapp'sten", Bauer, Ehrhardt, Pabst en Schnilzler zich ge meld hadden bij den proc-iireur-g-eneraal van dehHo ogen Raad te Leipzig, die hier o-p liet hangende proces tegen Von Ja- gow en Wangier.theim heeft uitgesteld, om de, zes he eren tegelijkertijd voor den rech- lei-sto-el te kunnen dagen. - Nu blijkt, dat de wier heeren reeds ge- raini.en. lij^. geleden zich beschikbaar had den gestéld. De-pa*ocureur-gcneraal deelde dat toen niet mee, omdat Iirj weigerde In le gaan op de voorwaarde," dat zij niet in voorarrest genomen zouden worden. Ejndélijk heeft hij- hiertoe besloten. Maar de vier heeren, die ..in het bui tenband, vertoeven, niéts "van zich hooren. en waaj*schijnlijik zullen in November Jar go\v cn Wang-erihéini toch alleen iÖoelen vootrkomen, DE ALGEMEENE VERKIEZINGEN IN NOORWEGEN. Maandag, beblhén. d-e aJgemoene v-c: -le zingen voor het Storthing plaats aehad. Over het alg-emoen its er zeer druk ge stemd. In de sleden is tachtig procent der kiezers opgekomen. Definitieve resul taten zijn nog niet bekend, doch de cij fers wij-zen uit dat tte cónser va lieven ee- nige winst hebben behaald, vooral in d-e groole sleden, en dat de radicalen, tie tegenwoordige regcerimgspaTtijeen niet onaanzienlijk verlies hebb-en geledén. Het grootste deel van de zetels, die de rad*- calen verliezen, zal in handen vallen van de nieuwe partij, dér boeren, de meesten van welker canididaten vroeger lot de ra dicalen behoorden. WERKVERSCHAFFING AAN LONDEN- 'SGÏIE WERKLOOZEN. De Eugelsch-e régeering is -bezig met de uilweriking van een uitgebreid plan tot werkverschaffing nan dé Londénsehé werkl-oözen, dat, indien bet zal worden verweizenllijkt, lal van 'arbeiders gedureiv de véle -maanden aan werft helpen zal. liet plan voo-rzaei in den aanleg van groo- t-c straatwegen en de verbreeding van be slaande wegen door het gehcel-e land. Dc k est en worden, geschat o,p 2.230.000 pc. si., waarvan d-e helft aan looiien zal wor den uitbetaald. De Londen County Coun cil zal «een kwart der kosten betalen, mits deze 500.000 -pd. st. niet overschrijden. Een combinatie van o r.derg ro nd-sche spoorwegen, waaronder de busmaatschap pij is begrepen, heeft een plan ingediend «betreffende een uitbreiding van den dienst en nieuwe aansluitingen tot een bedrag van negen mdllioen ponid. De uitvoering der plannen zou 20.000 wcrkloozen twee jaar wenk verschaffen. De combinatie vraagt een regeeringsborg tot het vormen van een kapitaal. De plaiinen zijn reêdis in vcirgevorderden staat van vooTberèiding doch de -busmaatschappij vraagt redelijke waarborgen legen concurrentie gèdurinidié tien jaar, hetgeen nioeüjjküiedon ka. op- lowren, <laa r de inwilliging een monopo lie'zou scheppen in het Londensehe bus- verkeer. J - 1 DE ONSDBRHANDiBLINGEN MilT ÈN-. GEDANiD. De correspondent"- van die „Times" té Cairo verneemt liit" gezajghebbende' -bron idïit de grondsïag. van het accoord met Adly Pasha als volgt i.s; t.en eerste: de Britsche troepen zuilen voorlaan alleen Port Said en de Ooste lijke zone van het S'uezkamaal bezetten. ten tweede: voor dte o.peulbare sciiuld zal een Biritsch conlroleurworden be- noemid'; ten derde: Egypte zal bet recht hebben, zich im hel buitenland poliitieii te doen vertegenwoordigen), maar Engeland zal bij alle" verdragen, uitgezonderd ba-ndelsveir- draigen, geraadpleegd moeien worden; ten vierde: Alexandria zal een Britsehe marinelbasis worden met een iffleroalio- nafe politiemacht; ten vijfde: de Bngelsch-Bgyptisehe Soe dan zal zijn: tegeniwoordigen status behou den; de voorziening met Egyptisch Water (tien behoeve van de irrigatie) wordt ge- waadborgid. DE DUITS0HE PEES OVER WIBTH'3 VlvRKliARINt 'Het nieuwe kabinet-Wirth. en de re- geeringsvorklaring worden door de pers in het algemeen met vreugde begroet. De Kaden van de beidé coalitie-partijen, de „Gerniania" en de „Vorwarts" zijn zeer tevreden. De „Qerm'aaiia" spréékt van een energieke - regeèring, "die niet alleen de juist thans onontbeerlijke lei ding geeft, maar ook voor zichzelf en voor het Duitsclie volk een gceie hoiïva t is, zooals men op een critiek oogenblik moet hebben. De .„Vorwiirts" juicht in de eerste plaats toe, dat het aantal loden der so ciaal-democratische partij in het nieu we kabinet van drie tot vier is geste gen, en is met do regeeringsverklaring zeer ingenomen. liet orgaanvan de on afhankelijke sociaal-democraten ziet in deze regeering vtór aTes eon bewijs van de onbekwaamheid en erbarmelijkheid ven de burger]ijke fractieleiders en hun par tijen. Het blad ziet met genoegen, dat dr. Wirfh de noodzakelijkheid van een politiek van vervulling van wederop bouw en van opheffing van het. wan trouwen opnieuw heeft geproc'-ameerd. a Ook de democratische pers schrijft op een vriendelijken toon over het nieuwe kabinet. Th. Wolf zegt in 'iet „Berl. Tagebl.": „In de rede, die de rijkskan selier .gisteren gehouden heeft, is niet; dat niet ook de democraten én de Deut sche Yolkscariij hadden ku.'nêh onder schrijven en niets wat degenen zouden moeten afkeuren, die inzake de Opper- SUezische qua .s "e een politie": van niet- nakoming nr- olijk achten. De rechts t pers, zoowel de bladen van de Duiig-G.ie Volkspartij als die der Duitseh-nationalcn, 'zijn natuurlijk ver ontwaardigd, dat Wiirth niet; van het politiek tooneeï verdwenen is en zijn eenstemmig in hun oordeel, dat het met hèt' nieuwe kabinet niets gedaan 'is. -''f GROOT.E STORM. 'r Eén storm, welke Florida teisterde, ver oorzaakte onberékeii'bare schade. De grootste schade werd aangericht ten Tam pa, dat door een overslrpoming werd ge troffen; zij wordt gesdhat op twee mil- lioen dollar. Véle 'huizen werden ver- vvoest; vijf personen "gedood.' Ook St. Pe tersburg en andere -steden werden zwaar getroffen. De sinaasappeloogst wend zwaar- beschadigd. DE WONINGNOOD IN ENGELAND, De woningnood in alle deeletl van En geland is og steeds stijgende en men maakt melding van gevallen, waarin ledtem van een gezin, de ouders, volwassen zoons en dochters in een klein kamertje huizen bij gebrek aan plaats. Terwijl eenigen tijd' geleden werd' vastgesteld dat er 100.000 ihuizen per j-aar nocdig zouden zijn om de vraag naar woningen te kunnen beant.-' woorden, bedraagt het aantal huizen, dat thans nog ïioodig is, 500.000. Er wordt goede voortgang gemaakt met die. uitwerking van het door dé regeering opgestelde schema, en ongeveer 7000 wo ningen komen maandelijks gereed, dbcih zelfs indien dit peil gehandhaafd: blijft, zal het, regeeringsprogram, niet vóór 1923 uitgevoerd zijn. In hel geheel - zijn er thans 80.000 huizen voltooid'.terwijl het aantal, dat, thans doof plaatselijke, autofi- teiten, openbare- vereenigiugen en particu liere bouwondernemingen wordt gebouwdi met 'behulp van den staat, 100.000 bei •draagt. Ihtusschen zijn de ,'prijzert dezer huizen eenigermate gedaald, tengevolgevan de loonsverlaging, dc verminderde kosten van het' materiaal, de betere transport- voorwaarden, en de geneigdheid der cötm tractanteii om mindier winst te erlangén. Zij bedrageh thans ongeveer' 200 pd. st. DE. DUITSCHE WINKELS VERKOÖ- PEN NIET MEER AAN BUITEN LANDERS. Uit Mainz wordt gemeld, dat tengevol ge van den lagen stand der Mark de buN lenlanders de winkels dermate overslroo- ii'.en en allerlei goederen koopen, dat een aantal magazijnen1 reeds tengevolge yan gebrek aan goederen gesloten moestér» worden. In verband hiermede heeft de Rijnlandcommissie besloten, zioh niet "te verzötten legen dé Duitsclie verordening, om van 26 October tót 5 November den verkoop van goederen aan aUe, iiiel in ffief Rijnland wonende buitenlanders, Jever bieden. Te Qvbridge hebben de leden der Cambridge Union"Society een vergadering gehouden, waarin de lieer A. S. Frère Reeves danig le keer ging legen de „straaLmohsters". meer in het bijzonder ■de motor-rijwielen, en een motie voorstél- ■d'e, waarin uitgesprokêh werd dat de stu deerenden aan dc universiteit gedurende de maanden, die aan studie zijn gewijd, geen motor-voertuig zullen mogen bezit ten - of berijden. De „Wcstm. Gaz.", die met de verga dering, waarin de lieer Reeves zioh aan veel overdrijving- schuldig maakte, den. draak steekt, deelt mede dat de motie met 170 tegen 113 stemmen werd ver worpen. ac.it jaar slapeer je nu viool. Je leert (j,e toonschalen, de techniek, de goedéstreek dat is alles. Ik teer je wat ik kiln maa[ het moet uil je zeif komen, niet uit mii Ik kan je slechts lcüden, ie je zeggen je slebhls als je een fout maakt. Waarvoor diént dn kunst? Is ze voor •et aantal niensciien, dut de hooge toe- galosprijzen kan betalen? Kijk, zeggen ze, wat speelt deze- jonge man goed, wat een buiging, wat een mooie streek! Wat gemak kei ijk speelt hij zijn WJ.**! Als er. fortissinio staat,, zie, •oe luj fo'riissiino speelt! Wat een bedre- semieid' Is kiiniSt danrvoor? Neen., e is voor ieder tor wereld, die de smart opgebeurd- en sterk gemaakt te c seven 11'iets om de middelen, von- T' 'le' 'i°e'. hebben geen oog En 'i„ 1 ^0et' Inii'd'Kg- de fijne streek. -J ffloel je de techniek meester zijn, .anders kun je d.e boodschap niet over - brengen. Iecêr^ die hoort kent zijn eigen smart. Voor niemand is dé smart ie!s nieuws, ze is 1 oor ieder een. oude bekende, en toch niet zóó groot, dat ze naet te dragen i:s. Daar moet jij nu voor zorgen, jij moet het gewonde hart-, d'e oproerige ziel redden, opdat je 'troosten kunt, opheffen, en ver edelen met je kunsl. En jij jij bent ter-neer gedruild,. waar je blij moest zijn. M'i.ss Iris iieefl je ni-et iief, verder zie je niets. Verbeeld je, dat je' voor duizend mensohen stond, die allen iemand lief hadden, die niets oan 'hen gaf. Zou jê het hun gemakkelijker kunnen maken, als je er zelf niets van wist? Luister. Op een heuvel in Italië stond eens een boom. In het begin was. het slechts een zaadje, dat je zoo iussdhen je vingertoppen kon houdlen. Het werd in .den grond begraven en bedekt met aarde, als iels dat gestorven wa,s. Denik je döt het zaadje dat prettig vond? Maar is het bang als zijn hart zwelt? Neen! Het breekt in gróole pijn. Nog is hel omringd door aarde, nog is liet In graven, maar bet ademt toch.-Dan kom "'het.aan d'e oppervlakte van de aarde, en nog eens breekt het door roet pijn. ^aar de zon schijnt warm stra lend' en het zaadje groeit. ZorgcJooze voe ten trappen er op, dat veroorzaakt weer pijn, maar het wordt sterker, wacht den geheelen macht o.p de gezegende zon, tot het zoo lioog is geworden als een struiik. Steeds groeit hei één krachtig streven naar boven. De schors komt er omheen en de boom wordt dikker. Iemand ka,pt alle lage lakken af, en de boom bloedt, maar blijft slaande. Andere takken komen er voor in de plaats; db strijd blijft v'Oórt- «liircn, maar door het dichte gebladerte blijft de boom groeien, altijd opwaarts. Met zijn top in die zon, de dialite scha duw ontworsteld kan hij lachen om de pijn en die doornen, nuaar hij vergeet zc niet. En zoo streeft hij naar boven, im mer hoöger, tot hij uitstee!:t boven alle, die hom omringen. Vogels komen op zijn takken zingen, koimen ot zich nestelen, hunne jongen voeden, en er treuren als er een klein vogeltje uil hot iiesi valt en dood op den grond, ligt. De zon schijnt fel en hij sterft bij na in de verzengende hilite. De storm steekt op, en de boom sterft bijna van koude. De ruwe wind schudt hem, rukt zijn takken af. verwondt hiem ot bloedens loe er moet altijd pijn zijn. De donder rolt boven zijn hoofd, de bliksem treft lieim, toch blijft zijn hart voortleven. De regen klelilort er op neer als een water val, en de boom groeit voort, De jaren gaan voorbij, en ieder jaar brengt nieuwe smart, maar de boom is hard en sterk geworden. Eems komt een man naar hém kijken, zieit d'e kolossale lengle, den fijnen gladden stam. Hij is prachtig, zegt hij, en houwt hem met zijn bijl. Denk je dat ihet den boom geen pijn veroorzaakt, na al die jaren van strijd, zoo neergeveld le worden? Daar valt hij,; met oen herig gekraak van al zijn takken ligt hij oip den grond. Tot. het einde toe moet er pijn zijn. Dan wordt er nog meer gekapt, meer wonden, meer warmte, meer kou. Fijne werktu'gen stalen messen, die de vezels splijten en vaneen scheuren. Denk je dat dat geen pijn dSrel? Moer zón, meer koude, nog meer snijden, en rijten en wegwerpen. Ein delijk is het werk voleindigd, mijn Cre mona is klaar al die kracht,- al de schoonheid, al de smart, al d'e strijd vert' eenigidi in mijn vlooi I Maar hel einde is er nog niet. Gou werkt met mijn instrument zoowel als niet mij en de mijnen. Ik weet nog niet dat zij voor mij is zij komt tot mij door smart. Een oude heer die voor zijn pleiz'er ln Italië gaat reizen, ontdekt haar in de han den van een onwetenden dronkaard, en hij koopt haar voor oen kleinigheid. Hij brengt haair mee naar huis. maar hij. kari niét spelen, hij kienit de waarde niet; hij naga haar alleen omdat zij hem beviel. Lange jaren staat zo op een vlicrirg, be dekt mei slof en spinnewebben, getrapt door onverschillige voeten. Ondertusschen leor. ik een beminne lijke jonge dame. kénfiem Ik ontmoet haar toevallig en wij houden zeer veel Van elkaar. Franz, zegt ze tegen me, je woont op een berg in We,sl-.Lanóaster. en mijn moeder zal nooit toestaan dat ik met je omga, diiis moeten wij elkaar soms. heel toevallig ergens anders zien. Als! hel mooi weer is, ga ik'dikwijls in heLbcxch wan delen. Mijin moeder 'vindthet .prettig als ik uil bent Dus Ontmoeten wij elkan der dikwijls en wij praten samen over on ze intiemste gedachten. lederen dag groeit onze liefde, en in'al dien tijd bemerkt haar moeder ilia's. Wij spreken af sa-men hc-en te gaan, en- nie mand iets te laten weten voor. we ge trouwd zijn, maar ik moei eerst werk hebben. Frauz, zegt ze op zekeren dag tot mij, op de vliering'"s'.aai een oude viool, ik dienk dal zij groo!c Waarde heeft. Mijn moeder is vandaag uit met een vriendin, er is niemand buis. Wil je e-ens er naar komen kijken?- Wij gaan samen kijk-cn. Let huis is geheel verla-en. Er is nbnignd. We sluipen als twee dieven naar da vliering en zijn uiigelalen alsóf we weer kinderen zijn. Zoo. gauw ik d-c viool in handen krijg, zie ik dal liet een -CreniO-na is. koel oud, heel kostbaar, maar vorder snaren.- I; span er eenige snaren op, <jie ik in mijn zak licb, maar er is geen stinkstok én ik Ikan slechts pizzlcamio spelen. Ik hoel maar- '11 oogenblik den toon te liporen dnr le welén wat 'ik.'ia' mijn handen .houdV Hel is iets bu'tengewoons, zeg ik, en. daar gaal de deur op-en en een zeer booze •claim® s'aat voor ons. Zij zegt mij dat ik haar huis'rjoóit meer betreden mèg, dal ik onmiddellijk heen moet gaan, dat ik geen hoe noem je het geen maal schappelijke positie bdklecd, en dnt ik neet met haar dochter sf leen. mag. Tot haar zegt zij: Met jou zal ik aanstonds een hartig woord-je spie ken. Wij sluipen samen naar beneden en. mijn geliefde fluistert: lederen dag om wier uur op dezelfde plaats totdat ik komt Ik begrijp haar en 'ga heen, maar mijn hart is \ol droefheid. Large $agen wacht ik. en tedere» dag om vier uur ben ik op de afgespro ken plaals in liet bosoh, maar er kom', niemand, en i:k Ur" ..en boodtedhap, geen- w£crd. Al dien tijd voel ik me zooals^ jij nu, omda.l Miss Iris weggos-tan is, en nieh o-;n j-e'geeft. Ik wacht éi waeht, maar ak j.oor niets, en ik d::r." niet naar haar huis te gaan, omdat ik mijn geltehl misschien- verdriet zal berokkcfeéi'. "li mij 8° zegd heeft wat ik doen i lederen eia-p ben ik daar, ook als hel regent, en waaht \\'prdt vervolgd) 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1