8Soms blad BINNENLAND. BUITENLAND. Abonnementsprijs Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon REDAc'fiERNo!E633' 433 Advertentieprijs: Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 2QO,—f 100,—f 6Q,—f 35, f 15, KfAimRTfiHK KRONIEK. feuilleton. DE VIOOL. e"' DONDERDAG 3 NOVEMBER 1921 14e JAARGANG JL^V^IN %JO ii V I^JTïlJL(l\ \sux NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD U! 99 Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad f 2.— f 2 85 0 60 f hooger. Van 1—5 regels f 1.25; elke regel meer f O 25; Reclames per regel f 0 75; Ru "riek „Vraag en aanbot," bij voor uitbetaling pe: plaat; ag f 0.60 De GrondwetsherzieningDe rede van den heer Kolkman. Het zon de moeite weina# loonen, over het behandelde op Donderdag en Vrijdag j.l. in de Tweede Kamer te schrijven, wanneer bij afwezigheid van den voor zitter der Katholieke Kamerfractie Dr. Nolens, de heer Kolkman, als diens plaatsvervanger, niet uitvoerig gesproken had over het processie-verbod en over., nog wat. De woordvoerder der Katholieken zette' zij® rede in met de verklaring, (tot hij niet veel geestdrift voor deze grondwets herziening voelde. Als hij en de zijnen er ten slotte voor zullen s'emmen. dan zal - di't geschieden „met eenige droefheid in liet hart". .Spre.ke.ri en met hem zijn ge- heele fractie, had zóó gehoopt, dat ein delijk de geheele bepaling omtrent het houden van godsdienstoefeningen buiten gebouwen, het process'egebod. zou wor den opgeheven. „Welk een verschil riep de heer Kolkman uit met de eerste Grondwels- J herziening die ik bier meemaakte, die in Ï887. Toen was er leven in de brouwe rij. In het heele land heerschte er een opgewekte geest In alle rangen der be volking heston*! een ernstige wil naar ernstige hervormingen. De Grondwets herziening was toen op ieders lippen en m de hoogste klassen der scholen zaten er zelfs jongens, die voor cn jongens die tegen de Grondwetsherziening waren. Nu 5s het net of ieder er genoeg van heeft. De ware drang is er niet InderdaadI De reden voor deze onver schilligheid zocht de Katholieke afge vaardigde, die nu weer eens flink de puntjes op de i zette, Én het feit, dat er in ons volk meer belangstelling is voor de economische dan voor de politieke dingen. De tijdsomstandigheden houden ieders aandacht va-st. In het algemeen ka® de regeer big van den steun der Ka tholieke fractie bij deze revisie verzekerd zijn. Alleen moet een uitzondering wor den gemaakt voor één punt: de samen stelling der Eerste Kamer. Daarover zal nader gesproken worden. Ook zullen de Katholieken vermoedelijk een voorstel in dienen om in de regeling der troonopvol ging een kleine wijziging te bréngen. De heer Kolkman, komend tol het pro- cessieverbod, noemde dit „zeer hatelijk en a na chronisch." Opheffing van 'dit ver bod, zooals de Regeering oorspronkelijk had voorgesteld, zon geen gunst voor ons Katholieken geweest zijn, maar her stel van onrecht". Het doet ons leed, dat de regeering op haar voorstel is teruggekomen. De re- jjeering heeft haar voorstel teruggenomen op grond van finaneieele overwegingen. De afgevaardigde verklaarde echter het verband tusschen het tractement van deii pastoor en zijn vrijheid van processie niet te begrijpen. Wij hadden gehoopt, dat de volledige vrijheid van godsdienst, waar aan wij zeer hechten; thans dooi ons zou zijn verkregen. De regeering had voor welke relletjes dan ook, nief uit den weg mogen gaan en had aan haar Ka-, tholieke landgenoolen recht moeten -doen. Men ziet het, de Katholieke spreker, spaarde in dit ééne punt de Regeering zijn exitiek niet en met deze critiek "vertolkte hij o.i. het gevoelen van de overgroote meerderheid zijner galootosye- nooton in -t land. „Ik begrijp niet zoo zeide de heer Kolkman verder hoe de regeering tot de intrekking van het oorspronke lijke voorstel is gekomen - Dicht rren wer kelijk dat do Roomsehen zoo dom zoh- tien zijn geweest, om overal processies t© gaan houden? Het verzet tegen het regeeringsvoorstel was een relle'je. Niels finders dan Don-Quiehotterij. Zelfs in sommige overwagenl-Rcom/che itreven zullen er ook voortaan geen processies Inogen plaats hebben. Ik besluit zeide de spreker dit woord van pijnlijk protest met de hoop uit te spreken, dat later, wanneer een staatscommissie Aver de herziening van het 6e hoofdstuk verslag za» hebben uitgebracht, aan ons het verzuim zal worden goedgemaakt. Het moge voor verdediging vatbaar zijn, dat de Regeoring door intrekking van het oorspronkelijke voorstel in zake do opheffing van het processie-verbod, blijk heeft gegeven van voorzichtig be leid en inzicht in de werkelijke ver houdingen, dit neemt niet weg, dat o.i. de heer Kolkman oen vord'enkel jk werk verrichtte door deze onaangename zaak to belichten, op do wijzs- zooals hij deed. De kans, dat de opheffing van het proccssm-verbod slechts een kwestie van zeer afzienbaren tijd zal wezen, is door 's hceren Kollcmans onverbloemde uitla tingen o.i. aanmerkelijk verhoogd. De toestand in Ierland. De Icrsche onderhandelingen. De Londensehe bladen leveren uitvoerige beschouwingen over den kritieken toesfand der Icrsche onderhandelingen. Zij verkla ren algemeen, dat het lot der katholieke be volking van Fermanagh en Tyrone de eeni ge groote hinderpaal is. De „Daily News" zegt, dat Lloyd George liever zal aftreden indien de conferentie door dezen hinderpaal mislukt dan het land hiervoor in oorlog te brengen. De „Daily Express" becijfert, dat de on derdrukking en het verzet van Sinn Fein in Ierland in dat geval 250 millioen pond benevens 2ÖÖ.OQO man zou eiselien. In tusschen zegt de correspondent van de „Morning Post" te Belfast, dat "Ulster zich resoluut tegen verdere opofferingen zal verzetten. Het blad slelii biertegenover wat bet be schouwt als de wérkelijke feiten, aldus in hel licht stellend, dat de premier de zaak van den vrede een belangrijken dienst be wees door een groot deel van zijn rede te basccren op de feiten en een vrijwel juis te uitlegging te geven van zekere phases in den Ierschen toestand. Nochtans was de rede niet vrij van oude verkeerde voorstel lingen, met name ten aanzien der veilig heid van bet Britsche rijk. Hel blad stelt hiertegenover de werkelij ke leiten, aldus in 'het licht stellend, dat de veiligheid van het Britsche rijk door een onafhankelijk Ierland niet bedreigd kan worden.-Het hecht echter niet veel belang aan deze phrases in de speech van den premier, daar ze onvermijdelijk zijn bij zulk een gelegenheid. Het blad verzet ziet» tegen eon onderwerpen van een eventucele regeling der Britsch-Icrsche lewestie aan behandeling door alle phases van het Brit sche parlement, daar zij aldus de speelbal wordt gemaakt van de Britsche partijpoli tiek. Het „Bulletin" sluit zich tenslotte aan bij Ll'ovd George's weiisch en verlangen in zake een vriend sol» appel ijk verbond tus schen Engeland en Ierland. verneemt „Central News", zeker oen- alge- meene verkiezing 'komen. In weerwil van zij li overweldigende meerderheid in het La gerhuis is Lloyd George van mècning, dat, alvorens een hervatting der vijandelijkhe den in Ierland zou worden toegelaten, de kiezers liununeening dienen te zeggen over de. regeeripgspoliliek door middel van de stembus. Mochten de onderhandelingen worden afgebroken, dan, zoo wordt verder ge meld, zou de Brifschè regeering niet hel initiatief nemen tot het beëindigen van den wapenstilstand. Het 5s de ernstige wensch der regecring, dat gedurende het beroep op hei land de wapenstilstand in Ierland ge handhaafd wordt. Natuurlijk zal, als Si Yin Fein liet initiatief neemt, de regeering ge noopt zijn handelend op te treden. De Si nil Fein -g edelegecrd-en hebben aan Lloyd G-eorge hun definitief standpunt mee gedeeld .oyer de kwesties, die behandeld zijn door de sub-commissie inzake trouw aan de kroon en Ulster. De Washingtonsehe Conferentie. De positie der Dominions. llil Pretoria wordt gemeld, dal Smtófs aan" een feestmaal ran het aldaar gehou den handelscongros een uiteenzetting gaf ■van zijn 'Itogrip vau gen Dominion-status. Hij vergecek de positie der Dominions ter vredcsconferertlóe te Parijs met die op <lc aanslaande conferentie te Was hington. In het eerste gevat hadden de Dominions alle voordeelen eener erken de individueele positie, waardoor de in ternationale positie der Dominions ge vestigd werd. lm Washington daarentegen zal hel rijk niet mei zijn gansehe gezag vertegenwoordigd zijn. Smuts wilde geen wanklank laten hooren ten opzichte der a.s. gebeurtenissen in Washington, maar de Amerikaasascihe regecrimg moei den Dominion stains begrijpen en erkennen, zaoals Ie Parijs is geschied. Smuts be sloot met de vurigste wen when voor hel welslagen de,r conferentie. liet vcrlrclt der Britsche delegatie. Balfour, Earl Gavan, luchlmaarschulk Higgins en de andere Brilsche gedelegeer den zijn via Liverpool naar Washington vertrokken. De Amcrikoansiihe cn Japan sche gezanten deden het gezelschap uit geleide. Balfour zcidc dat hij den- gchoeten duur der conferentie te Was', iugton zal blij ven. Hij heeft het volste - vertrouwen in den uitslag er van. Uit de rede,, welke de premier Maandag in liet Lagerhuis heeft gehouden over de lersche onderhandelingen viel wel de con clusie te trekken, waartoe de „Daily News" gekomen is, n.l. dal de iheer Lloyd George liever zou aftreden dan een oorlog tegen Ierland te beginnen. De premier zeide namelijk o.a.: Als deze conferentie afgebroken wordt en diUz^j, zou kunnen zijn dan vraag ik niet aan hot Lagerhuis iets Ie aanvaarden, dat iemand-op deze plaats niet wellicht bin nen enkele dagen aan hel Lagerhuis zou vragen om te aanvaarden. Uit deze woor den „iemand op deze plaats" leidt bijv. ook de „Times" af, dat, ais Ulster onver zoenlijk blijft cn den laatsten hinderpaal zou vormen voor een regeling, de premier zou weigeren om, gebonden door de ver plichtingen van hemzelf cn de regcering tegenover Ulster een gedwongen wijziging der polilioke positie van Ulster te aanvaar den, doel» dat hij ook zou weigeren de lang durige en kostbare militaire maatregelen, nootiig om Sinn Fein te overweldigen, op zich te nemen cn dat hij zou aftreden. Wanneet de onderhandelingen mislukken. Volgens de „Evening Standard" heeft een verlcgenwoordiger der regecring zich giste ren aldus uitgelaten, dat er alle uitzicht is op een mislukking der onderhandelingen. Als dit het resultaat is, dan zal er, zoo DE ZWARTE TROEPEN. Dc „Frankf. Ztg." icant lerug op Lloyd George's antwoord op de interpellatie aangaande hel gebruik door den Fran- Kcüven bondgenoot van zwarte troepen itt Rijnland. Als de E-ngelsche premier be- wcerl, zegt hel Frankforier blad, dat zul ke beschuldigingen in het algemeen sterk overdreven zijn en hij zich daartoe be roept op. hei oordeel van Engel splie offi cieren, dan is hij daarbij zeker tcredit gekomen bij zeer wéinig-critisch aange legde officieren, dié alles wal hun Fran- sohé kameraden liun verletten, zonder meer doorgeven. Hel blad verzekert dan, voortdurend lal rijke berichlen over dergelijke gevallen te onivangen en publiceert er weer lwee. aarvan de betrouwbaarheid is onder zocht. Maar levens haalt het blad aan hetgeen een Engelsch journalist, Wilson, in de „Sunday Express" schrijft na een verblijf van eenige weken in hel Rijn land. Wilson schildert in zijn artikel van 29 Oct. de d,;iepe verbittering, welke in alle lagen der bevolking heerschl over het'gebrüik der zwarte troepen. De Duit- s-chc doktoren zijn in wanhoop over dé toeneming van het a aai lal geslachtsziek ten, Hun lallooze klachten, cn waarschu wingen worden door de bezellingsaulorl- teilen sléchts beantwoord met een schou derophalen cn de woorden: „c'esl Ia guerre!" Tenslotte trekt de Engelsche journalist een vergelijking tusschen de ontevreden heid onder de bevolking in de Fransche zone en de goede verhouding tusschen bevolking en bezettingstroepen in het Em- gelsche gebied, en spreekt als zijn mee ning uit. dal 't Frasclie publiek niet vol doende op dé hoogte is van de feitelijke Hoe standen. Frankrijk moei zijn verkeer de politiek oipgeven, betoogt hij; Frank rijk kan den Rijn bewaken ook zonder gekleurde (roepen cn zoodoende aan zeer gerechtvaardigde bezwaren van.de Dult- schers tegemoet komen. HiEX PROCES TEGEN DE GEBROEDERS ALI. De agitators, de gebroeders Ali en dr. Kite blew zijn tot twee jaa.r gevangenis straf yer-oordeeld wegens liet steunen eener resolutie, aangenomen op de Kha- Rfaat-confeDenüe in Juli, waarbij het. als onwettig werd verklaard, dal Muselman- <r»cn tot het Brilsche leger loetreden oT er in blijven. DUITSGIILAN>D EN AMEMKiA: De Nbrddeutschp Lloyd noemt in hel begin van het voilgen-d jaar de redht streek- sdhe hél rekkingen' met Amerika weer op, meldt het „,H(bI" Met Nieuwjaar zal in New-Yoxik een Llpydto yerl-egen^wdCKrdagi'ng ■optreden. 'De dienst BremenNew-York zal Februari, a.s. niet ejgen paasagiersSroo- ton worden hervat. De Duif sche zaakgelastigde te Washing ton zou. Maandag reeds naar do, Ver. Stalen vertrokken, en had reeds voor zich en zijn omgeving de no odige plaat son voor den ovcrloclh-t gereserveerdMen verwachtte met spanning de aangekon digde ovéithand/gmjg wan de rattfucatte- ocrkond'e, dne op eergisteren was vastge steld. Op het laatste oogenffcdiik ontstond er echter vertraging, doordat de tóist van de liota niet in het bezit van-het ministerie van hujtolandsche zaken .was gökomen. Men verwacht, da t -de Anierik aai» sclfe zaakgelasti'tgde Diesel nog in den loop van deze week in het boz.it van den tekst der nota zal zijn. Vast slaat, dal de Ameri- kaanscilie con,suis in Du'ttischlan'd hun werkzaamheden Spopdcg zullen aanvangen en dat de Duilscilie consuls, die naar Ame rika worden gezonden, spoedig daadhoen zullen TerlreJlükerii, wa a r sdhijnlijk rwde met den- voorI'OOf])igen D-uitschen zaalcge- la-stigdé.- - JiE ERKENNING DER RUSSIS-GH-E SCHULDEN. S|- pha.ne Laüzahne sein.1 uit Wariiing toi' n de „Matin", dat- de mhirater van biiflteniandsehe-' zaken- Hughes drie voor- wn arden zal stellen alver en-sin T-e gaan op eenige conferentie met de Russfscfie regeering, waarom deze in haar nota be treffende de erkenning der schulden (die Washington nog niét bereikt' heeft), ge vraagd heeft. Diie voorwaarden zijn: lo. het opgeven 'door de sovjehs van het stelsel van ge weld, van terreur en van égilalae 'in het hun tenia nel, to-t dusver door hen toegepast; 2o. vestiging in Rusland van een normaal poli leek en economisch stel sol v -waamiede het mogelijk is te onderhandelen en han del te drijven; 3o. waarborgen, dat dit stelsel stabiel zal kijn en d-an persoon- Sijken eigendonl zal eerbeelden. Lanzanne wijst op het merkwaard"' J feit, dat de schuld van het Russische Tsarenrijk tegenover Amerika niüul is, maar dal de schuld, door de Russische republiek in 1917 legen over Amerika aan gegaan, 187 niilkoen dollars bedraagt. Dat is volgens den huhlgen koers van den roebeil tusschen de zesttg en honderd mil liard. DE GEMEENTERAAiDSVERKIEZINGEN IN ENGELAND. Dinsdag had de stemming plaats voor de gemeenteraadsverkiez^ngen in meer dan driehonderd: gemeenten in Engeland Wales. Blijkens de tot middernacht bekende uitslagen won de Labour-parlij 78 zetel-s en verloor zij er 42, de c-onscr- vafcierven wonnen "23 zetejs en verloren er 50, de liberalen wonnen er 16 en verloren er 60, de onafhankelijker» wonnen 46 en verloren 50 zetels. Er werden meer dan 350 Labour-candi- deten -verslagen. Birmingham en Barnsiley leverden voor de Labour-par tij hot meeste succes op. In beide gevallen won zij zos zetels terwijl zij ei' in Norwich vijf won. Te Manchester wonnen de conservatieven negen zetels, n.]. vijf op de liberalen en vier op de Laboiir-partij. i Te Reading versloeg de Laibour-candd- daat den mayor. Te Croydon werd geen der vijf candiidaten, -gesteld door de orga- niLsa<lors der we rk'l oozenhewegingge kozen. EEN CONFLICT MET DE ENTE1NTE- CONTRO LIOCO MM I S Si E. De Entente-conitrolccommiiussie heeft gegeven de fabriek Wolfgang hij Hanau een onderdeel van de „ileulsche Wcrke'', te sloopen. De arbeiders zijn daartegen in verzet gekomen. In de door den hedrijfsraad aangeno men motie, welke aan de directie van de .^Deutsche Werke" zaÜ worden gezonden, wordt er nadrukkelijk op gewezen, dat de aTberders al'le kraditen inspannen om dc folbsek te' maken tot e»en „Statie der Ar- h-edt", waar niet, zooals vroeger, produc ten worden vervaardigd tot vernietiging van niéhsdientevens en cultuurwaarden, doch waar in het belang van het geheele volk eh in dat van de geheelê werel'deoo- nomke pimtoiclen worden afgeleverd, be- stem.d voor de dagelijksche hchooflen van de DuRsohe industrie en den handel. Op grond daarvan worden de dircctte en het Duits-che vakverbond gesommeerd ail. het mogelijke te doen om sluiting der fabrie ken te voorkomen; zoo noodig moet het Duitsdhe vakverbond een beroep dWn op de solidariteit der arbeiders van de ge heele we el d. Omtrent den inhoud van de Duiiccfoe nota inzake de „DeutscCie Werke" worctt uit parlementaire kringen geméld, dal de Durtsohe regecring dn haar schrijven niet alleen protost zal aaniteekenen tegen het optreden der Ent-enle. in - deze aangelegen heid, maar waarschijnlijk ook zal verkla ren, dat de elsch der 'Enten-te in strijd is met hel verding van Vereniül-cs, en boven dien zal zij nog wijiren o-p de onitizéVbertde schade, die het vervullen van dezen eSseh aan econ-otm-ko!» Ie van in Duitscliland zóu loebrengen. SEÜI. BlilïiiL ÜRlgiSTiH. HOOG WATER. Hooge sorlngvlosden en tformwinrleaj heljbon gjsteren ia Lenden Loogen water- Btand veroorzaakt. Pakhuizen z'jn onder- ge'.ooien eii een gedeelte van den spoor weg. aan de kust van. Bssex is »veg- gesp.eeld, waardoor de treindienst ge stoord werd. De Thecinsoevers stonden in Londen op verscheidene plaatsen blank. Des middags omstreeks vijf uur zakte het water snel. Het Lagerhuis'il Sir Evan .Tones, die als coalitie-liberaal zitting heeft voor Punbrukshire, beeft te kennen gegeven bij de algemeene verkiezingen geen nieuwe eandidafuur te zullen aanvaar den. Men beeft nu als candidaat ge steld de beer GwjJ.ym Lloyd George, een dér zoons van den premier, die de candidatuur aanvaard heelt. De afdeeling c-nlerwijs te Aeton - voorstad van Londen heeft bepaald dat vrouwen, die als onderwijzeres ko men collieiteeren, voortaan haar hoeden moeten afzetten, De maatregel is geno men omdat vele vrouwen kwamen met zulke groote boeden, dat bun gelaatna genoeg onzichtbaar was. „Wat heeft bet gezicht oonor vrouw te maken met baar bekwaamheid»" vroeg een der dames, en een lid der commis sie antwoordde: „Het gelaat i3 do spie gel der bekwaamheid", en de maat regel blijft van kracht. De „Westm. Gaz." deelt mede dat een oude dame in haar onderhoud voor ziet, dtfór, zooals baar vader en moeder: vóór diaar gedaan hebben, eiken dag uit verschillende deelcn van Londen met chronometers naar Greenwich te reizen en die daar aan het observatorium te regelen volgens den officieelen Green- wieh-tijd. Daarna -brengt zij die tijd meters terug bij baar klanten, meeren- deels horlogemakers, die door haar beter bediend worden, dan door de tijdver meldingen per telefoon. DUBBEL VERWIJT. In een te Utrecht gehouden vergade ring'van het Ned. Verbond van Vakver- eenigingen, is hevig van leer getrokken tegen het voor-ontwerp tot wijziging der Arbeidswet en een ui vojrig ver.l g daar omtrent geeft het volgende te le^en De inleider, de heer Kapers, zei in zijn beantwoording der verse hi lende spre kers, dat in het debat wel dé naam van minister Aalborse is genoemd, doch dat dit niet -die beteékenis mag hebben, dat hij de eenige schuldige is. Spr.'s indruk is, dat de heer Aalborse moor „gescho ven" wordt-, da.n dat hij zelf „schuift," dit in verband met de r t onaive stem ming in het kabinet en m den Dindp. Minister Aalberse laat zich dus „schui ven" en in het Kabinet is een „reoction- nairé'. sJemmiig. Wie kan nu tooh aan zal ito bewerin- "geh wa'arde hechten na de jongste rede voeringen van den. minster van Arbeid in de Tweeda Kamer, vraagt het „Centr. terecht. „De roode heeren z'jn eenerzijd s al even lichtvaardig en onbekookt met hun ne grieven en verwijten als dé conser vatie» en en reactionnairen anderzijds. Bj beide partijen staat de minister van Arbeid „schuldig," al is hij clan niet, zooals in het N. V. V. goe1èrtieren werd toegegeven „de eenige schuldige." Het zal lie-m niét beletten de geioiid demoeratisdie pallen te blijven bewan delen, c i ook in do sxdale wetgeving do <?o:de- sottdnrlléj't>geduelte tot. uiting to doen komen. Wat het aangewezen werk is, om den socio?en vrelè to bevoixl ren, .ond mks hot drijven naar reavtie en. revolutie, EET 'JUISTE WOORD. Het besluit van den Motaalbonl iofc loonsverlaging, g-rt ?mon toider' Vöaraf gaand óverleg mot de vakorprani -aties drr werknemers, m^et warden b't*e i'rd. Zei s door hen, die nieenen, dat hét op zich zelve juist is cn noodzakelijk. Er h een fout begaan d>e zrli al tijd meet Y/reken, hoe do zaak ook loop't, schrijft" de „Standaard"» „De vrees is niet ongeweiiigd, dal men zi h door aRerki krachtsve»tmn zee heeft vastgelegd, dat het mooittj'k za' vatten den juis'teh weg te vindén. Tad zal niemand kunnen gantoonén, hoe ei door feilen et-ij 1 i't» gewonnon kan worden. - Een staking zal hot bedrijf ten zeerste séhaden en voor geen van beide partijen voordeel:g kunnen zijn. Stel, dat de werknemers den strijd wen-nen cn het bleek later dat de harde feitcöi een 1 :on'sverlaging toclr wet'.igden, welke winst zou dan zijn verkregen? Of neem aan dat de werkgevers na harden en langen strijd de zege wegdroegen, hoe zouden zij de schade, die dan geleden werd, ooit kunnen inhalen De ónt etfcande moeil-jkhe o waarv: ons bedrijf staat, doet e}aen loonatrijd een uiter.t gewaagde oniernemiugr zijp. Er is intu^chen to midden van het groot 'gedruisch van scher pe u tiigm 'n woord vernoThen dat den eenig j ai'ton weg aangeeft om uit de gerezen moei lijkheden te geraken. En dan is het woord: ©verleg. Wié liet goed meent met ong volk moet zijn best- doen dit woord niette doei» ondergaan in het geweld van dreigement over en weer. Men had met overleg moeten begin nen. Maar de gelegenheid daartoe staat nog alle dag open". Roman door MYRTLE REED. XVII. Hij heeft haar nog lief Toen Dakier Brinkenhoff Wocnsda»- «vonds 'kwam, was hij zocr verwonderd te »iooren, dat Iris weg was. Hel was wel plotseling, is 't niet? vroeg hij. ',a> dal vonden wij ook antwoordde Margaret We wisten van niets vóór den morgen van haar vertrek. Waarschijnlijk ze al lang er over nagedacht, of- KH>n ze ons niet in haar vertrouwen n<™ vó6r het iaafcsle oogenblik. t. -nn zat met zijn gezicht van zijn moe afgewend. Had u er een idéé van dat gaan wilde? vroeg de Dokter Lynn op tipn man af. \onr 1a.'Pe^e Aon ondeelbaar oogenblik j,., '"J. sPrak. Ze vertelde, hel ons aan ken-,0" antwoordde hij. Iris zit vol -"«rasstngen. ^aar v"^r dien tijd, ging de Dokter voort, hebt u heol geen adhteidocht ge had? Lynn lachte kort. waarom zou ik ach tertocht hebben pareerde hij: ik weet niet ■hoe vrouwen zijn. Vrouwen, meukte de Dokter op, met het air van een kenner, vrouwen zijn on doorgrondelijk. Ik kan er bijvoorbeeld niet bij waarom Miss Ins geen afscheid bi.i mij is komen nemen. Ik ben haar pleegvader, het zou niet meer dan natuur lijk zijn geweet. Vaarwel zeggen is pijnlijk, merkte Margaret op. Wij I>uitsobers zeggen geen vaarwel, wij zeggen slechts auf wiedersehen; mis schien zien wij haar terug, misschien niet, daar kan niemand pijl op trekken. Fraulein Frdderika ®6gt niet auf vviodersehen, viel Lynn hij, verlangend hei gesprek^ een andere wending te geven. Neen, antwoordde de Dokter glim- aohend. Zij zegt: komt u eens gauw terug, Ja a.' ,zou hecI vriendelijk van u zijn. 'j imiteerde iiaar loon en manuaal zoo sprekend, dat Lynn in een lach schoot, maar het was een holle lach, zonder vroo- lijkheid. U moet me niet verkeerd begrij pen, zei de Dokter haastig; ik wilde Frau lein niet belachelijk maken. Ze is een zeer achtenswaardige vrouw. Kent u haar mis schien, vroeg hij aan Margarci. Ik heb liet genoegen niet, antwoordde zij. Toen ik hier kwam, was ./.ij er niet, ging de Dokfcr voort, maar Hcrr Kauf- mann liet haar spoedig komen. Ze hou'dien van eikaar, en toch zijn ze zoo uiteen loopend U zou gelachen hebben als u Frahz had zien huishouden voor zij •kwain. Ren schaduw gleed over Margaret's ge zicht. Ik heh mij dikwijls afgevraagd, zei ze, een brok wegslikkend, waarom men man. nen niet evengoed icert huishouden als vrouwen. Men stolt voorop, dat ze steeds een vrouw tot hulp zullen hebben, cn todh moeten zoovelen het zonder haar doen. Men leert oen vrouw de huishoudelijke aangelegenheden tot in de kleinste bijzon- derhodlen, ook al ligt het voor de hand, dat zij steeds dienstboden zal hebben om die voor haar te verrichten. Waarom leert men ze een man dan niet? Dat is een idee, Moeder, merkte Lynn op. Morgen neem ik mijn eerste huishoudelijke les. Jij? zei ze mei groote leedejhedd; jij? Maar Lynn! Jij zult in ieder geval mij al tijd hebben om alles voor je te doen. Dat, antwoordde de Dokter triom fantelijk, is ,in tegenspraak met uw. theo rie, als n meeDl wat u zegt, moet u mor gen beginnen Mijnheer Irving te onder wijzen. Margaret bloosde toen ze zag hoe, in consequent ze was. Ik zou wel kunmen helpen, ging hij voort; in de harde school der ondervin ding heb ik veel geleerd. Ik ben dikwijls trotseh er op geweest, als ik met inette steken een gat in mijn kleeren had ge stopt, en de handigheid, die ik er bij op deed heeft me geholpen bij mijn operatics. Alles in deze wereld past als een leg kaart in elkaar. Hoe gelukkig, als dat waar is; mijn leven is hopeloos door elkaar geschopt, Toch, zooals Fraulein Frederïka zou zeggen, de goede God heeft alles beschikt. Het leven is als de stukken van een leg- laart. De verschillende stukken schijnen niets met elkander le maken te li-ebben, en iooh kan men ze tot een volmaakt geheet in elkamder voegen. Scans maken we in het begin een fout en werpen stukken weg, die we denken niet te kunnen gebrui ken. Op het einde zien we pas, dat we een fout gemaakt hebben, en stukken hebben weggeworpen,' die van veel belang waren, maar het is altijd te laat om terug te gaan antwoordde zij. In mijn eigen leven heb ik er een vertonen maar hot was de sluitsteen -von bet pdheel. Toen ik oU Duilschiand kwam bad iik introductiebrieven van voor name families mee moei/en brengen, die k zoo gemakkelijk had kunnen krijgen, ik had mij daarmee direct in Oost-LancasteT moeien vertoonen, ik zou dan ook den misslag niet hebben begaan mij eerst op den heuvel le vestigen. Dan de dokter hield eensklaps op en zuchüe. Dit land wordt als zeer democratisch beschouwd, zei Lymn, voornamelijk oni dat hij niet wist wat te zeggen. Ja, antwoordde de dokter, liet heel, dat alle mensohen vrij en gelijken zijn, maar het is niet zoo. Vanouds heeft de beschaving de mensohen in standen ver deeld en zoo is- het'hier ook gesteld. In het begiin toen allés nog een chaos was, scheen alles gelijk, maar de tijd heeft alles geordend. Wat worden we ernstig, zei Margaret. Het is een zeer belangwekkend on derwerp, antwoordde de dokter met waar digheid. -- Ik heb liet zeer dikwijls met mijn vr 'nd Herr Kaufmann besproken, hel is buitengewoon hom tot vriend te hebben. -—Ja, zei Lynn, dat is waar. Ik heb hem eerst kort geleden lecren waardeeren. Men kan hem slechts langzaam loe ren begrijpen, peinsde de dokter. In het begin begreep ik hem niet. Ik vond hem ruw, vreemd en sarcastisch. Later zag ik in, dat zijn spot slechts een masker was de bast om zoo te zeggen. Daaronder verbergt hij een gouden hart. De menschcn, begon Margaret, ver mijdend hierop door Ie gaan, zoeken altijd hun eigen oppervlakte, evenals water. Zoo ontstaat liet verschil in rang en stand. Soms duurt het lang voor men zijn evenwicht vindt, wierp de dokter tegen. Miss Iris bijvoorbeeld. Haar familie was van zeer geringe afkomst, en de menschcn waar zij later bij terecht kwam, waren nog erger. Zijdoor den onbewusten eerbied in zijn slem, wisten zij wie hij bedoelde, zij heeft haar de beschaving en verfij- Jikig aangebracht, die zij bezit, en die niet gering is. Hier spréékt de opvoeding lui der dan de erfelijkheid. Lynn verliet bruusk de kamer, hij was niet in slaat over Iris te hooren spreken. Ik zou gaarne willen, zei de dolkter na een tijdje, dat u Herr Kaulmann kendet. Zou u liet prettig vinden al.s ik hem eens meebracht? Neent riep Margaret uit. Het is le gauw voegde ze er wanhopig hij. T< spoedig J.1 De dokte knikte (Wordt vervolgd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1