Aikstiaar^s Roem ONS BLAD BUITENLAMP, Bureau: HOP 6, ALKMAAR. - Telefoon: pmimmimi kroniek. Ears zeldzame benoeming' PRIMA GEURIGE PIJPTABAK gcfafos-iceerd door de Tabaksfabriek X SL KEÜSS - ALKMAAR Neemt proef mei ctese prima kwalaieitess ka fraaie ves'pakkmg. Vraagt se Uwesi winkelier 1EIL BUITENL BEi30HTiH. 22$ VRIJDAG 4 NOVEMBER 1921 NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD 14e JAARGANG 33 Abonnementsprijs Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Allernaar Met Geïllustreerd Zondagsblad ...f2.— f 2 85 0 60 f hooger. ADMINISTRATIE No. 433 REDACTIE No. 633 Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; eikeregel meer f 0 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanboo bij voor uitbetaling pe: plaat', ig f 0.60. Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—. f 400,—. f 200,—, f 103,—, f 60,—, f 35,—, f 15,—, De Grondwetsherziening. Het grondge bied van het Kontiikrijk. Man en vrouw. Et zijn exp het oogenbtik, dat wij dit schrijven, reeds 75 amendement-en op de Grondwetsherziening ingediend, een getal dat nog vermeerderd dreigt ie worden. En waar -de Kaïner zicli bijna 3 uren eertijd aangaat, de motie van mevr. Groeneweg over moederschap szorg zou kernen te vcrvaMen, eniz., enz. De heer Be turner had nog meer voorbeelden I Zijn verdienstelijk beloog maakte den indruk, dat hij eens lastbaar wilde aan- .loonen, dat man en vrouw psysi-sdhe en psychische versehiMen bezitten, diie niet weggecijferd kunnen worden door een giond'wetsartsikel. En daarin is hij voilko- imen geslaagd. Natuurlijk zijn gevolgen, als door den heer Beunier opgesomd, niet heeft bez-ig gehouden met 2 amendenien- door mej. Weslerman bedoeld, docili ge- ten op het eerste artikel der Grondwet, is het zoo goed als zeker, dat de behan deling deT herziening lagen lang zal duren Artikel 1 der bestaande Grondwet luidt: „Het Koninkrijk der Nederlanden om- ral het grondgebied in Europa, benevens de koloniën en bezittingen in andere werelddeden." De Regeering walde daaTvan maken: „Het Koninkrijk der Nederlanden om vat het grondgebied van Nederland, Nc- derland-sch-IndiSuriname en Curasao. Waar in de Grondwet van de koloniën Wordt .gesproken, worden daaronder ver staan: Nedelandscih-Indië, Suriname en Curasao." Behalve vervanging van de oude g an •koningrijk door een meer moderne k cn een opsomming der koloniën, dus het ver vallen vfyi het woord „bezittingen", dat trouwens niet meer past op Indiië, dat een zelfstandige rechtspersoon is. Er waren evenwel twee amendementen. De heer Marcihant stélde voor: „Het Koningrijk der Nederlanden om vat het Rijk in Europa, Nederiandscfli- Indië, Suriname en Curacao." Dit ten deele „reaclkranaire" amende ment (-de g werd weer in eerè hersteld!) beoogde vooral, bet woord „koüoniën" eveneens uit de Grondwet te doen ver dwijnen. ix\ tweede amendement was van den heer Van Ravesteyn en wilde artikel 1 lezen als volgt: „Het Rijk der Nederlanden omvat het grondgebied in Europa, en dat van Indo nesië, Suriname en Curacao." Herdooping dus van NederJandsch- Xndië in hel Nederland niet noemende ui dus losser Indonesië en verdwijning ran het woord „Koninkrijk". 't Was dus een communistisch amende ment, dat bij niemand, ook niet bij de socialisten steun vond. De heer Albarda noemde het een „leeg spel van woorden". Het werd dan ook met 80 tegen 2 stem men, die van den voorsteller en zijn par tijgenoot Wijnkoop verworpen. De heer Marcfliant was' gelukkiger. Tegen schrapping van het woord „kolonie" 3'it omze Grondwet had eigenlijk niemand, noch mr. Dressedhuys, nodh mr. Van Rijckevorsel, noch dr. Sdhoikking, noch dr. Sciheurer, nodh minister Ruys de Beeren- brouck overwegend bezwaar. Maar de motieven, die de heeren ont wikkelden, waren alle verschillend. De Minister schrapte uit het Regeeringsarbike 1 den tweeden zin, zoodat er oveitbleef: „Het Koninkrijk der Nederlanden omvat het grondgebied van Nederland, Neder- landsoh-Indaë, Suriname en Curacao." Waarop de heer Marchsnt rrijn wiiri&ings- voordel Seiieri tie giondiwe tsherziening van 1887, luidt art. 5 der Grondwet: „Ieder Nederlander is tot elke lands bediening benoembaar. Geen vreemdeling is hiertoe benoem baar, dan volgens de bepalingen der wet". Mr. Ma reliant c.s. heeft een amendement oogediend, om na het eerste lid van dit artikel een nieuw lid lui'7™ in te voegen. - louw kan neet door wettelijke •voorschriften van de bcnoemlbaarlhea'd tot «■enig ambt worden uitgesloten." Mr. Rink c.s. weraschte vierder te gaan len een nieuw artikel (6 bis) in de Grond- iwef m te voegen, dat ails volgt .zou luiden: ..De wet erkent lie volledige siaalsrecb teliike burgcrretótitelijke en economÈsdhè gctoksteHing van man en vrouw." De heer Marcliant lichtte zijn amen- ctemenl (oe als een cojnpleleering van de in de laatste jaren sterk gewijzigde staalkundige positie der vrouw, terwijl het amendement-Rink c.s. door mej. Wester man in den breede is verdedigd als een •ginsel, dat deel uitmaakt van een wereldbeschouwing, waarbij meer Heolo- gtsehc dan matericele zaken aan de orde ïa<i meiuffrou'w Wester- dle haar maiden-speedii hield m daarbij een goed spreekster Heek te «jn De anii-revohuionnaire heer Beumcr loch takelde onbarmhartig haar rede af Waartoe komen wij, aldus deze spreker lm voorbeeldten noemde van de gevolgen, verbonden aan het amendement-Rink De heer Beurner, die onverdeeld het oor'der lamer had, toonde onweerlegbaar aan lat bij aanneming van het amendement- Hink, ari. 10 van. de Arbeidswet, die af zonderlijke werktijden voor man en vrouw ooi schrijft, zou moeten vervallen; het ferbod van nachtarbeid- voor vrouwen zou Aoeten vervallen, het huwelijksrecht zou «oh eet van kracht ontdaan worden: de wan zou niet meer het hoofd der ccht- Ve^oZ^n' wet^e kinderen zou- vin°i naam van de moeder moeten •ii'frl moel ^al worden m het e ^cs'acht, vroeg de heer Beu nier), lenedsn X d',',; V°°'' m"n" p i i aomtien en voor een vrouw pwJ611 zeshen jaar zou voor beide moeien gelijk gemaakt worden wal noemde gevolgen heeft bet amendemenl- R'iuk wiel degelijk. Tegenover den lieer Merchant, maakte de heer Beumer de opmerking, dat het schijnt, dat de heer Marchant de vrouw wel lot alle ambten 'bevoegd acht, maar dat 'het mogelijk blijft den man uiit te sluiten. In z-ooverre vereenigde rich >de soeaalis- Visdhe juffrouw Groenewag met het be toog van den heer Beumer-, waar deize de onhoudbare con sequentie van het amen dement-Rink c.s. had aangetoond, hel/weftk zelfs zij dan oc-k als onaannemelijk ver wierp. De heeT Van Schalk, die tot de katho lieke voorstanders der rechten van de vrouw gerekend mag worden, verfklaarde rich «eveneens tégen beide amendementen. Hij waardeerde natuurlijk de goede be doelingen van, omdat hij als regel be noembaarheid der vrouw tot openbare be dieningen wensdht. Maar met het oog op de lichamelijke constructie der vrouw, haar anderen geestelijken aanleg, de zede lijke gevaren welke sommige beroepen voor de vrouw meebrengen en de inoe- dersdhapspll'ieh'ten, wenschte hij voor den wetgever de mogelijkheid van het maken van uitzonderingen mogelijk te maken. En wat speciaal het fanfare-amende ment van den Vrijheklshornl betreft, ook de heer Van Schalk kon natuurlijk niet nalaten, de aandadht te vestigen op het 1)ombarie-achtige, liet hersenschimmige er van. Terecht noemde hij het alleen ge schikt om mee te dragen in een optocht. Nadat de Vrijheidsbond met zijn amen. dement-Rink dus geheetl aBeen stond, had de Minister van Binnenlandscfhe Zaken er niet veel moeite mee. De Minister be hoefde slechts te oöderstreepen, wat de tegenstanders van diverse pluimage er tegen aangevoerd hadden. Het amende ment werd verworpen met alleen -de stem men der Vrijheidsbonders voot. De heer Van Zadelhoff vroeg verlof, om de Regeering te in'terpeflleeren over de be handeling van de dienstweigeraars, in hét bijzonder vim den dienstweigeraar Groe- nendaal. Dit venzoek kan niet anders wor den beschouwd, dan als een verwijt tegen dr. Van Ravesteyn, dat deze met zijn in- terpel la lie-Gxoenéndaal blijkbaar geen haast heeft. geiden wij tenslotte nog dat de heer Suring, als opvolger van baron De Wijker- slootth, zijn intrede in de Kamer deed. Keil onzer Nederlandsche dagbladen, „de Maasbode" verscheen gistermor gen mei op de voorpagina een groot portret en kolommen vol bijzonder heden over.een nieuw benoemden burgemees Ier in Antwerpen. Dat moge op liet eerste gezicht wat overdreven lijken; toch wordt hier niet aan sen satiezucht geofferd. Want de benoe- liberalen zuurdeesem doortrokken zijn, conferentie als hun standpunt zullen verde- is het vaak hopeloos te zien, die T,a,iw oude liberale woekerplant de beste sappen uit het sociale leven wegtrekt. Daarom is het een verheugend ver schijnsel, dat de publieke opinie ge zegevierd heeft over de stille krachten, die steeds maar weer het versleten liberalisme op gewichtige posten op de been Ijielp. M,aar behalve een politieke zege en meer dan dat zal de benoeming van Van Cauwelaert als een triumph voor de Vlaamschc idee gevierd worden. En een Vlaamsche overwinning is het inderdaad en als zoodanig moet zij ook ons, Nederlanders, tot verheuge nis slemmen. In België verwijt men ons den*laat- sten tijd groote onverschilligheid voor den Vlaamschea taalstrijd, terwijl daar voor vroeger zulk een hartelijke en daadwerkelijke belangstelling bestond. Nu ziju daarvoor natuurlijk redenen; de nationale gevoeligheden hebben een tijdlang dë vroegere sympathieën over- lieerscht. Maar het behoud en de bloei van de Vlaamsche taal, de voorspoed, van den Nederlandschen stam in de zuidelijke gewesten, is voor de Groot- Nederlandsche cultuur van te groot belang, dan dat zulk een onverschillig heid lang zou mogen voortduren. Daarom, willen ook wij de benoe ming van een zóó overtuigden Vla ming als Van Cauwelaert lot burge meester van de tweede stad van Bel gië als een heugelijk feit vermelden. Deze Vlaamsche victorie houdt een voorspelling in: dat n.m. de Vlamin gen eindelijk op den goeden weg zijn om hun heilige rechten le verkrij gen, -volledig en geheel, rechten.waar- voor zij zoo manmoedig cn geestdrif tig gestreden hebben. En die overwinning zal den vrede van het eigen land en de verstand houding met de noorder buren zeker ten goede komen. ming van mr. dr. Frans van Cauwe laert lot burgemeester van Antwer pen is inderdaad een feit van be- teekenis, dat ook buiten de Belgische grenzen de volle aaadaeht mag trek ken. In Antwerpen is nu een Katho liek benoemd, die tevens een der kop stukken der Vlaamsche' beweging is. Wie de hedendnagsche geschiedenis van onze zulder buren ook maar op pervlakkig volgt, zal bij eenig naden ken de betoekenis daarvan valten. Er is in Antwerpen bij de laatste raads verkiezingen 'n zeldzaam vinnige strijd gestreden, waaruit de katholieken met 15, de socialisten met 14, de libera len met 13 en de frontpartij met 3 man te voorschijn kwamen. Aan het hoofd der katholiek demo cratische groep had zich Frans van Cauwelaert gesteld. Het bleek na de verkiezingen niet mogelijk een college van Burgemeester en Schepenen (Wet houders) samen te stellen, waarin de drie grootste partijen vertegenwoor digd waren. De liberalen waren niet voor een accoord te vinden, zoodat er een dagelijkscli bestuur uit katho lieken en sociaal-democraten werd sa mengesteld. De benoeming van Van Cauwelaert gis burgemeester lag dus voor de hand. En niettemin aarzelde de Regeering tot groote verbittering der Vlamingen, die alles op haren en snaren zetten. Minister van de Vijvere heeft naar het heet gisteren nog met ontslagname gedreigd, als niet on middellijk tot de benoeming besloten werd. Voor ons, Nederlanders, is het niet zoo- onbegrijpelijk, dat. de macht van tiet liberalisme, ook wanneer de massa van de kiezers het in den steek laat nog zóó groot blijft, dat de oude in vloed zich nog bij benoemingen af spiegelt. Vooral in België, waar he laas ook lal van katholieken met den De toestand in Ierland. De Iersche onderhandelingen. Volgens de Engelsche bladen vaji giste ren staat hetIersche weerglas iets heler. Na de ingekomen mededeelingen van de Sinn-Fein-gedelegeerden, is de toestand ver helderd. De onderhandelaars zijn thans be zig voorstellen te forimuleeren voor de een heid van Ierland, welke door beide partijen zullen worden overwogen, teneinde een ha- sis voor verdere onderhandeling te vormen. De quintessens van deze voorstellen is vol gens de bladen de „dominion status" met een lersohen raad, waarin Sinn Fein het aandeel -heeft, dat er aan toekomt. De „Daily News" meldt, dat het kabinet een brief schreef aan Craig, waarin diens regeering wordt uiLgenoodigd toe te stem men in een plebisciet in Tyrone en Ferma nagh. Tot het zenden van den brief zou eenstemmig door liet kabinet zijn besloten. De premier van Ulster, Craig, heeft de uitnoo-diging van het kabinet aanvaard om den toestand in Ierland te bespreken. Hij worek Zaterdag te Londen verwacht. DE RAAD VAN AMBASSADEURS EN DE KLEINE ENTENTE. Naar gemeld wordt, heeft de raad van ambassadeurs nota genomen van het voor nemen van de Hongaarsche regeering om het geheeïe huis Habsburg uit le sluiten van den troon en heeft hij, met de mededeeling van dit voornemen van Hongarije aan de regeeringen der Kleine Entente, deze uit- genoodigd te demobiliseeren. digen: een vrij willige, associatie der naties met een Internationaal Hof van Justitie als middel ,om een vermindering van de uit gaven van leger en vloot mogelijk te ma ft eb. DE VERBODEN ORGANISATIES IN* SAKSEN. In den Saksisohen Landdag constateerde de minister van bkmenflandsehc zaken, Li- pinski, dat de leiding der door het rijks ministerie verboden orgai^talies in Saksen is overgegaan op de gebroeders vion Ste'n. Geldsdhicters voor deOrgescth en ide Gdbr. v. Stein zijn de financieele commissies der Saksische industrie. Tal van wapenvoor- raden zijn reeds in beslag genomen. Bij on derzoek is gebleken, dat de brigade Ehr- hardl cn de Orgesch als „Gebr. v. Stóm" samenwerken en een aaneengesloten orga nisatie vormen. De politie te Leipzig heeft opdracht de ontbinding der vereeniging te bewerkstelligen. Zoodra het onderzoek is a^getoópen zullen de bei rokkenen worden gestraft. Naar .aanleiding van de organisatie van de „gebroeders von Stein" meldt de Bsr- lijhsche' correspondent van het „Hbld." nog: Uit huiszoekingen in Leipzig is gebleken, dat het le Miinchen gevormde nationale leger (de brigade Ehrhardt) over het ge heeïe Duitsche rijk verlakt is. Doel van de organisatie is, in geval van een Putsch van links de massa's in bedwang te houden en de instelling van een nationale regeering tot stand te brengen. Een soort veemgericht heeft opdracht, personen, 'die liet met dit streven niet eens zijn, te straffen en even- tpodf* te vermoorden. Er bestaat verbinding mat de Orgesch in Miinchen, en verder staaf ook vast, dat d-e ais moordenaar van Erabèrger genoemde student Tillesen met Leipzig in relatie heeft gestaan en dat in hot begin van dit jaar kapitein Ehrhardt in Leipzig is geweest. Van Leipzig uit heeft men ook getracht, de door het Retchsge- riebt veroordeelde zeeofficieren Boldt cn Ditóïann té bevrijden. EEN VOLKSSTEMMING IN EIKiS- LOTHABINGEN. Léon Daudet brengt de lozers van de „Action Eranjaise" op de liopgte van het feit, dat op _het oogenblik in Elzas- Lotharingeii e&n biljet wordt versprei,-! mc+. ihet opsahri.t: „VclksabAinamung in Elzass-Lotharingen". De geheel -in bet. Duitsch opgestelde tekst meldt, dat stem gerechtigd zijn die mannelijke en vrou welijke ingezetenen van Elzas-Lotharin- gon, wier grootvaders en vaders Elza ;- sera of Lotharingers waren. De vol gende vier vragen moeien bevestigend of ontkennend b:antwcord worden lo. Aansluiting bij Frankrijk P 2e. Zelfstandige staat als Zwitserland, België, Nederland 3o. Autonomie gelijk bij het Engels die wereldrijk, wat een groot afzetgebied voor onze producten zal scheppen 4o. Scheiding van kerk cn staat? Den invuller wordt verzocht deze cn- derteekende verklaring te zenden aan den secretaris-generaal van den Volken bond te Genève. Dit vindt Daudet liét ergste van het geval. Want deze stem ming, die, zegt hij, de uiting i3 van Duitsche propaganda, zal natuurlijk met instemming van den secretaris-generaal van den Volkenbond op touw gezet zijn. Want de ontwerpers van het plan zul len niet riskeeren, dat de biljetten zul len worden teruggezonden. En de Fran- sche regeering, die van dit biljet op de hoogte is, laat de stemming toe. Met een reeks krasse verwijten asn Rriand en Bonneyay eindigt Daudet zijn aan- al. De Washingtonscïie Conferentie. De aankomst der Japansche delegatie. De voornaamste leden der Japansohe de legatie ter Washingtonsche conferentie zijn per cxlra-!rein aangekomen en door den staatssecretaris Hughes aan het station ont vangen. Amerikanen en Ieren. De vier Amerikaansehe gedelegeerden ter WaShimgtonsche conferentie zijn, naar men weet, tot den rang van „amfiassador" ver heven. Dit was noodig, zegt de „Times"- corresponden/t te Washington, om hen op gelijke lijn te stellen met de gedelegeerden der andere mogendheden. Zoo zal de heer Hughes zelfs niet als staatssecretaris doch als gedelegeerde der Ver. Stoten en hoofd der delegatie optreden. intussohen volgt men. in Washington met belangstelling de Iersche onderhandelingen en de Association for the Recognation of the Irish Republic is voornemens haar zetel van Chicago naar Washington over te brengen teneinde de werkzaamheden der conferentie in het oog te houden. Tot wel ke actie de leden dier vereeniging zullen overgaan, wanneer de conferentie te Lon den mislukt, is moeilijk te zeggen. Doch men herinnert zich hoe Iersche betoogers destijds het Witte Huis en de Britsohe le gatie hebben omsingeld en men ziet met 'bezorgdheid een hernieuwing dezer daden tegemoet. Lloyd George voorloopig,-niet naar Washington. Lloyd George heeft, naar de „Evening Standard" meldt, thans definitief zijn reis met de „Aquitania" naar New-York op Za terdag a.s. opgegeven. Hij hoopt later haar Washington te gaan. Het standpunt der Amerikanen. De „New-York Herald" weet "te vertellen, 'lat de gedelegeerden der Ver. Stalen ter EEN WETSONTWEBE INZAKE STA KINGEN EN UITSLUITING EN. Het Engelsche parlementslid der na tionale democratische partij Jesson heeft een „Industrial Armistice Bili" inge diend, ten doel hebbend voor een tijd perk van vijf jaar stakingen en uitslui tingen te voorkomen. Het ontwerp bepaalt, dat gedurende vijf jaar alle geschillen in de industrie automatisch zullen worden verwezen naar daartoe speciaal ingestelde hoven, met een hof van beroep als hoogste instan tie. Mocht niettemin een van beide par tijen een geschil voortzetten, dat aan onschuldigen verlies of leed veroorzaakt, dan zal, volgens het ontwerp, den be trokkene de bescherming der wet in zake de arbeidsgeschillen („Trades Dis putes Act") worden onthouden. HET WEB KLOO SHE IDS V B A AGST D K IN ENGELAND. Het Lagerhuis heeft het wetsontwerp inzake het, verleenen van steun aan ge zinnen van werkloozén in derde lezing aangenomen. De regeering heeft bij de behandeling nog ve.r.soliillende conces sies gedaan naar aanleiding van eeni- ge ingediende amendementen. Zoo zal, .waar de vrouw kostwinster is en de man geheel of grootendeels afhankelijk van haar is, eveneens een uitkeering van 5 shilling per week worden ge geven. De maximum-grens van vier voorliet aantal kinderen, dat recht heeft op steun, is uit het ontwerp geschrapt en de leeftijdsgrens voor de kinderen is verhoogd tot 16 jaar, mits zij volledig dagonderwijs genieten. Eon amendement van den coalitie-unio nist Hendersoa om de wekelijkse tie uit keering van een kind .van 1 op 2 shil ling te brengen, en dat door verschil- lêndè partijgenooten van den voorstel ler alsmede leden van andere partijen werd gesteund', werd door den minis ter van arbeid en den kanselier der schatkist bestreden met het oog op de kosten. Lord Robert Oecil meende, dat een dergeüjko lage uitkeering als dqgr de regeering voorgesteld schier als een beleediging zou worden beschouwd eneïn gevoel van verbittering tégen den staat zou veroorzaken en haar uitwerking zou hebben op de daden der burgers, die zich beleedigd gevoelden. Met een meerderheid van slechts 33 stemmen (145 tegen 112) werd het amen dement verworpen, een uit lag, die met toejuichingen cn gercep van „aftreden" op de Labour-banken werd begroet. EEN VERSTANDIG WOORD. In het Britsche Hoogerhuis heeft Dinsdag Lord Parmoor de regeering ge vraagd of het mogelijk was te bewerken; dat alle betalingen door Duitsehland ge daan ingevolge het verdrag van Versail les zonden worden gebezigd, preferent vóór alle andore eischen tot het herstel der verwoeste gebieden in Frankrijk en elders. Hij was van meening, dat zoo lang da verwoeste gebieden van Frank rijk niet hersteld .waren, er geen v oor uitzicht was op vriendschap tussehen Frankrijk en Duitsehland en zonder die vriendschap was het moeilijk in te zien hoe Midden-Europa op een éconörtischen grondslag kon worden gevestigd. Er was geen grooter fout denkbaar, aldus Lord Barmoor verder, dan ten aanzien van het economisch en industrieel bestaan vafi Engeland te meenen, dat dit lahd 'iets' anders kan doen dan lijden door do kunstmatige armoede in Midden-Europa geschapen. Op den duur was er, m&onde hij, geen land dat zooveel belang had bij de handhaving van den iiitei-naüo- nalen handel als Engeland; geen land had daarom grooter rechtst.eeksch belang bij de buitenlanilsche markten, waarvan het vóór den oorlog voordeel genoot en zoolang die markten niet hersteld wa ren, zag hij geenerlei reden om te den ken, dat men het groote vraagstuk der werkloosheid in Engeland afdoende, het lioofd kon bieden. Alleen reeds de leve ring op grond der schadevergoeding van steenkool had den mijnwerkers in En geland vermoedelijk 20 millioen ton kool' gekost. En die moeilijkheid zou blijven bestaan zoolang niet een herziening werd overwogen van ds bepalingen van het Vredesverdrag. Het zou een van de flink ste stappen zijn te erkennen, dat dit ver drag was opgesteld onder een wanbe grip van de economische positie der, Euiopeeschc industrielanden cn te trach ten dis bepalingen te verbeteren, welke onvereenigbaar waren met het econo misch herstel van Europa. Lord Nowton. verklaarde, dat de be treurenswaardige economische toost m.d in. Midden-Europa ongetwijfeld te wijten was aan de vredesvoorwaarden met Oos tenrijk en Hongarije. Zoolang de grooto mogendheden niet do noodlottige fout beseffen en erkennen in die verdragen gemaakt, zou de economische welvaart njrnmcr in dat deel der wereld temg- keeren. De Asitwerpsehe Burgemeesters- bestoeMing. Von Cauwelaert benoemd. De lzoning van België heeft gisteren middag <le benoeming van Van Cauwe laert lot burgemeester van Antwerpen ouderlcckend. Hel Koninklijk Besluit ver schijnt treden in het Staatsblad. licl bekende Kath. Vlaamsche blad de Brusselsctie „Standaard" xvijdt zijn voorpagina aan den niéuwen burgemees ter. In liet hoofdartikel le/en wij: Met fierheid en vreugde zal heel Vlaanderen deze tijding- vernemen. Want nooit zoo zeer als ditmaal weid aan een benoeming in dit land zoo'n betoekenis gegeven, nooit werd het geduld van de katholieke Vlamingen op zoo'n lange proef gesteld. Het ging niet alleen om den persoon van Frans van Cauwelaert, het ging om een gedachte, die duizenden in ons land dieir- baar is en waarvan Frans van Cauwe laert meer dan ooit in deze laatste' lij den de drager is geweest: in de Vlaam sche stad Antwerpen een Vlramsche bur gemeester, een burgemeester, bij wien de volksgezindheid en de Vlaamsehgezind- lieid tot één vast geheel zijn geworden, die dit dubbele ideaal heeft hooggehou den le midden eener campagne, welke aan gemeenheid en verwoedheid alles héert overtroffen, wat in de annalen Van den vcrkicziiiiRsslrird békend was. Wij willen hieraan terloops herinneren, want zooveel onwaardigheid verdient niet, dal men cv bij stilbtijvc. Bij die men- schen was de liefde voor katholieke be ginselvastheid kleiner dan persoonlijke haat. Niet alleen een Vlaamsche burgemees ter mag heden te Antwerpen worden begroet, wij Katholieken, iuiclien ook om de heuglijke gebeurtenis, dat in deze oude citadel van het gesstcbectende, zelfzuchtige liberalisme het stadsbeheer aan een katholiek van het gehalte van Frans van Cauwelaert in handen kwam. Deze tweede heteekenis van van Oauwe- laerts burgemeesterschap kan niet bij de eersta op het achterplan worden go- schoven en het is een onvergeeflijke begripsverwarring geweest v_n sommige elementen onzer partij, dit uit het oog te verliezen. Niemand meer dan Van Cauwelaert zelf heeft gedurende heel dit bewogen tijdperk, dat thans verloopen i'>, g;toond, hoe standvastigheid tegenover belagers uit de eigen omgeving gepaard ging met onwankelbare zelfstandigheid op het terrein der katholieke princiepen. Heel zijn leven trouwens is een heerlijk opstijgen geweest naar het christelijk ka tholiek ideaal. Tussehen zijn leven als mensch en zijn leven als katholiek voor man werd de harmonie der christelijke gedachte ongeschonden gehouden. Wij ontleenen nog aan een korte le vensschets: Frans van Cauwelaert werd geboren 10 Januari 1880 te Onze Lieve Vrouwe Lombeek, een mooi dorpje in het Zuidwesten van Brabant. In October 1890 ging hij naar Leuven en studeerde er bij Mgr. Mércier. Zijn betrekkingen uit die dagen met den beroemden pre laat zijn genoegzaam bekend. Na te Leip zig een jaar bij Wundt te hebben gestu deerd, werd hij benoemd tot hoogleeraar in de wijsbegeerte aan de universiteit van Freiburg. Maar zekere omstandighe den en vooral zijn vurige liefde voor het Vlaamsche volk en den Vlaamschen ge boortegrond deden hem, otechoon te Frei burg hoog gewaardeerd, na verloop van betrekkelijk korten tijd naar België tc- rugkeeren. Op ongeveer 30 jarigen leef tijd wem hij lid der Kamer gekozen EEN ORKAAN. Een nieuwe orkaan heeft in 4en nadil van i op 2 No'vem«bcr in 't Noorden vaJi Scandinavië groote verwoestingen aange richt. Door een stormvloed wend de om geving van Kopenhagen door een zware overslrooming getroffen. Een Deenséh zeilschip, dat bij het eiland Fals tér voor anker lag, is afgedreven en gezonken. De bemanning is gered gewor den. In H-eïsingfors wend van d»en nieuwen ha vend am 400 M. weggeslagen. Een aan tal schépen in Scandinavische havens heeft schade 'bekomen. EEN ZONDERLING EEDSFOR MULIER. Er zijn twee nieuwe Deemsfer-rechters voor hel eiland Maai benoemd. De „Mom, Post" herinnert er aan, dat' zij alvorens hu ambt te aanvaarden, den volgenden eed zullen moeien afleggen: „lp dit Boek en den Heiligen inhoud daarvan, eti bij 'ie schitterende werken, die God 200 won derbaarlijk hééft geschapen in den hemel hierboven en in de aarde daaronder in zes dagen cn zeven' nachten* zweer ik, •dat ik (volgt naam) de wetten van dit eiland rechtvaardig zal handhaven tus sehen. onzen Souverein, den Koning, en zijit onderdanen Op dit eiland, en tussehen partij en partij, even-standvastig als bij de haring de ruggegraat ligt in het midden van die visch". Tc Londen hebben zes mannen en een vrouw terecht gestaan, die beschul digd werden van liet stelen van een aan tal houten blokken behoorend aan l\et gemeeiniobestuur van Poplar. Een menigte van meer dan duizend personen, waaronder een groot aantal kinderen, ?'3d de Upper-Northslreet in Poplar opgebroken en ongeveer 24.000 houten blokken gestolen. De menig Le was gewapend met beitels, hamers en allerlei ander gereedschap; hel doel was blijkbaar aan brandhout te komen. Toen een po litieagent verscheen, sloof de menigte in alle richtingen uileen. met de blokken in zakken geborgen. Namens, de gemeente Poplar werd gezegd, dat geen vervolging gewenscht werd, doch de politic-rechter dacht er anders over en veroordeelde de beklaagden elk tol een geldboete van 20 shilling on de belofte dat zij bet niét weer zou 1..1 doen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1