r—s,ONS BLAD53 p® BUITENLAND ss sr HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon tsssts^4 Brieven uit België. Geen belangenstrijd. DE ViOOL. - *£XOü AA» MAANDAG 7 NOVEMBER 1921 He JAARGANG NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD P 1 —I—f Advertentieprijs: Abonnementsprijs Per kwartaal voor Alkmaar2.— Voor buiten Alkmaar T Met Geïllustreerd Zondagsblad 0 60 f hooge Z^nmT^bonné's17ordt op aanvrage gratis een Advertentieprijs: Van 1 5 regels f 1.25; elke regel meer f 0 25; Reclames per regel f 0 75; Ru iriek „Vraag en aanboo" uïj voor- uitbetaling pe: piaat; ng f 0.60. polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van t 500,-, f 400,-, f 2Q0,-, f 100, f 60, f 35, f 15, (Van onzen correspondent). Brussel, 3 Nov.. DE NIEUWE BURGEMEESTER VAN ANTWERPEN. De benoeming van Mr. Dr. van Cauwe- faei-i, den leider der Vlaamsche Beweging, dié door zijn talrijke voordrachten in de vergaderingen van ..Gelo f en Wetenschap in Holland een zeer gekende persoonlijk heid is, lot burgemeester van Antwerpen, is ■wellicht de grootste overwinning, die de Vlamingen de laatste 50 jaar hebben be- jaaid. De groote beteekenis van deze benoeming is dan ook niet zoozeer gelegen in den per soon van Van Cauwclaert, maar wel in de gedachte, die duizenden in Vlaanderen dier baar is en in Van Cauwclaert wordt beli chaamd. Die gedachte is op de eerste plaats een katholieke gedachte en op de tweede plaats een Vlaamsche gedachte. Wie zou het kunnen gelooven, dat Ant werpen, de oude citadel van het geestes- doodende, zelfzuchtige liberalisme een ka Mioliek burgemeester kreeg? En dit door de schuld van de liberalen elft Luister naar de voorgeschiedenis. De drie voornaamste partijen, die in Int werpen iets in de pap te brokken heb ben, zijn: de katholieken, de liberalen en de socialisten. De liberalen waren tot hier toe steeds meester van de stad, eensdeels door hun financieele kracht, anderdeels smdat zc aansluiting zochten of kartel slo ten met de socialisten. Bij de gemeente raadsverkiezingen van dit jaar nu pakte die aansluiting niet meer. Noch bij de so cialisten, noch bij de Katholieken; zoodat 'edere partij voor eigen rekening opkwam. Het lag nu voor de hand, dat, wanneer deze drie partijen ongeveer even sterk uit de stembus te voorschijn kwamen, de stad zou bestuurd worden door een drieledig jchepen-' of wethoudcrscollege. De katho lieken, bestaande uit verschillende fracties, zooals daar zijn conservatieven, werklie den, middenstanders en Vlamingen, waren vóór en ook direct na de kieziug voorstan ders van een drieledig college. Toen de airslag der verkiezing echter uitwees, dat de drie partijen ongeveer even sterk ston den, begon het gekonkclfoes. De liberalen wilden onder geen voorwaarde naast de socialisten in oen drieledig college zitten en zochten aansluiting bij de katholieken. Een deel der katholieken had daar wel ooren naar. Wat gebeurde er? Aangezien de katholieke partij uit ver schillende fracties bestond en de leiding daarvan was toevertrouwd aan een comi té, waarin al deze fracties vertegenwoor digd waren, was het niet anders dan bil lijk dal dit comiteit werd samengeroepen om het voorstel der liberalen om een twee ledig college te vormen, te onderzoeken. Doch het comité kreeg daartoe de gele genheid niet. De fractie der conservatieven besloot op eigen hand, buiten weten der andere fracties om, dat zij het voorstel der liberalen aannam. Doch de andere katholieken, de zooge naamde katholieke democraten, waren daarmede niet accoord. Zij wilden niets hooren van aansluiting met liberalen, die jarenlang blijk gegeven hadden van het geweldigste anti-papisme, dat maar denk baar is en die in Antwerpen jaren lang de katholieken op do gemeenste en genie- pigste wijze vervolgd hadden. Nu gingen de poppen voor goed aan het dansen. De ka tholieke democraten hielden zich vast aan hun princiep van een drieledig college, de socialisten eveneens. Daardoor ontstond er een zekere toenadering tot de katholieke democraten en de socialisten, die absolute gelijkstelling der scholen beloofden. Op de eerste gemeenteraadszitting kwam het tot botsing. De meerderheid van den raad, katholieke democraten en socialisten, spra ken zich uit voor een drieledig college. De liberalen en de katholieke conservatieven, verklaarden er zich tegen en verlieten de raadszaal. Bij de wethoudersverkiezing, die toen plaats had, werden er twee zetels ter beschikking van de liberalen opengehou den. Ook thans staan die zetels nog open. Aangezien van de twee partijen, die nu op 't stadhuis zaten, de katholieken het sterkst uit de slembus gekomen waren, gin gen de socialisten ermede aceoord, dat de burgemeester onder dc katholieken zóu be noemd worden. Van Cauwclaert, de leider der katholieke democratische fractie, werd candidaat-burgcmeester uitgeroepen. Toen begonnen de kuiperijen in de lioo- gerc kringen. Ecu storm van modder en drek brak los boven het hoofd van Van Cauwclaert. De liberale en franskiljonsche pers was als razend. Nooit werd er walge lijker schouwspel vertoond. De intrigues in dc ministeries en aan het hof hielden de benoeming van Van Cau wclaert langer dan drie maanden tegen. Zelfs toen de Vlaamsche Kamergroep, be staande uit pl.m. 49 Kamerleden, zich ten voordeeie van deze benoeming uitsprak, en minister Vandevijvere met ontslag dreigde, wanneer deze benoeming niet plaats had, kwam er geen oplossing. Eerst toen minis ter Vandevijvere oen tweede maal dreigde, na het aftreden der 4 socialistische minis ters en men geen andere oplossing meer zag. kwam het gewenschte gevolg. den de machtigste is, op de spits gedreven en tot onnatuurlijke afmetingen opgezweept wordt. Voor enkele jaren waren het meer dere producenten, welke de natuurlijke verstoring, door achterhouden van waren enz. nog verscherpten, thans zijn liet ver bruikers, welke door hel opschorten van orders in afwachting van eventueel lagere prijzen, de crisis aanwakkeren. „Dergelijke kortzichtige beïnvloeding wreekt zich spoedig; reeds nn wordt me nig verbruiker zich bewust, uit verminder de dividenden, waardevermindering, dat hij niet alteen verbruiker was, doch tevens eer. gelijkwaardig belang had bij de pro ductie; binnenkort, als tal van bedrijven misschien zullen zijn stop gezet, als wer keloosheid hand over hand toeneemt, de Staat door groote offers den nood moet lenigen, dc belastingen daardoor noodza kelijk nog veel drukkender zullen worden, dan zal menigeen beseffen, dat er geen be- Daarmee bezit Antwerpen dus een ka- iangenslrijd bestaat tusschen producenten tholiek burgemeester en kunnen de Ant-verbru;kcrSi doch s,ech,s sprake kan werpsche katholieken eindelijk na zooveel lange jaren eens herademen. Want Van Cauwclaert is een katholiek van de daad. Heel zijn leven is een heer lijk opstijgen geweest naar het cliristelijk- katlioliek ideaal. Tnsschen zijn leven als mensch en zijn leven als katholieke voor man, werd de harmonie der christelijke ge dachte ongeschonden gehouden. God gave dat alle Belgische katholieken- waren als bijl Over de tweede gedachte, die hij beli chaamt, behoeven we niet breedvoerig uit te weiden. Alles wat de katholieke partij in Vlaan deren aan levende krachten telt, staat ach ter hem. Levende krachten, die den nood van den tijd en van hun volk als grondslag leggen van hun arbeid, die geen tweespalt voelen tusschen hun Vlaamsch zijn en hun katholiciteit, omdat beide begrippen tot een heerlijk geheel zijn opgegroeid. Dat deze benoeming van den Vlaamschen voorman lot burgemeester van Antwerpen ontzaglijke gevolgen zal hebben voor de Vlaamsche Beweging, behoeft geen betoog. Het is als het ware de officieele erkenning van de Vlaamsche Beweging door het hoogste gezag in het land. En voor de a.s. Kamerverkiezingen is het een geweldig wapen in 1 randen der katho lieke Vlamingen. Zonder twijfel zal deze benoeming zijn weerslag hébben in het gehcele land. Van den Directeur eener Geldersche meubelfabriek ontvingen wij ter plaatsing een artikel, dat wij om meerdere redenen niet onverkort en zonder commentaar kun nen opnemen, maar dat toch eenige opmer kingen bevat, welke wel waard zijn onder ieders aandacht te komen. „De felle crisis," aldus luide.de aanhef van bedoeld schrijven, „welke thans heerscht en met ontzelting doet vragen, hoe ver en hoe lang nog deze vernietigende invloed zal doorwerken, hoeveel bedrijven aan haar ten offer zullen vallen, aleer baar sloopend werk uit verzadigdheid een eind zal nemen, en óf deze ramp wel uit zich zelve tot stilstand zal komen; deze econo mische verlamming is evenzeer een gevolg van de sterke verstoring in de normale ver houding tusschen vraag .en aanbod, als de „gunstige" conjunctuur van enkele jaren geleden dat was. „Een dergelijke verstoring geeft aanlei ding tol een strijd tusschen productie en verbruik, doch ontaardt daarbij in een strijd, tusschen producenten en verbruikers, waarbij de verstoring door die groep, wel ke op dat oogenblik door de omstandighe- zijn van aanpassing van productie en ver bruik aan elkaar, waarbij de mensch in plaats van verscherpend, regelend moet optreden. „Degenen, die in hun partieele functie van verbruikers, door onnoodig opschor ten van orders aan de crisis voedsel geven en daardoor de productie bemoeilijken, zul len als gevolg van deze handelwijze, de be drijven gedecimeerd nit de slachting te voor schijn zien komen en daardoor de kiem leggen^voor later beperkter productie', te gering aanbod en hernieuwde verstoring van het evenwicht tusschen vraag en aan bod, maar nu naar den anderen kant. „De kortzichtige verbruiker zal alles zien inzinken, behalve dc staatszorg en de be lastingen, „Een middel om de crisis tegen le gaan, bestaal in het zooveel mogelijk op gang houden der bedrijven, door die werk zaamheden, welke rijp zijn Ier uitvoering, die oroers, welke kunnen worden uitge geven, nu ook inderdaad op te dragen, nu, dal de bedrijven daaraan behoefte hebben, om te kunnen blijven bestaan. De crisis dient tegemoet getreden te worden, wil ze niet doorwoekeren tot er niets meer te ver nielen valt." Om aan bovenstaande meening krach! bij te zetten, levert de schrijver verder een zeer optimistisch beloog over hel tijdperk van materieele welvaart, hetwelk wij zijns inziens te gemoet gaan. Hij beroept zich daarvoor op den rijkdom aan schecps- ruimte, welke ondanks den oorlog grooter is dan ooi! ie voren; op de uitbrei ding en verbetering van het fabriekswezen; op dc vervaardiging van kunstmest uit de lucht, machinale landbewerking enz. Wij wachten slechts op organisatie, op het ein- delijke inzicht der noodzakelijkheid van eenheid van belangen tusschen producenten en consumenten, om 'n beteren tijd ingang te doen vinden. De huidige crisis, aldus besluit de schrijver, bestaat slechts voor 10 procent uit werkelijk ingetreden eco nomische ontwrichting; voor het overige is zij een denkbeeldig element, namelijk de vrees voor uitbreiding der malaise. Dit laatste zijn wij niet met "hem eens. De economische ontwrichting der geheele we reld is zoo groot, dat spoedig herstel niet te wachten lijkt. Ook weten wij niet, of wij inderdaad al op het hoogtepunt der crisis gekomen zijn en een langzaam verbeteren de toestand gaat intreden. Maar in dal opzicht heeft de schrijver ge lijk, dal een krachtig middel' om dc ma laise in eigen land zooveel mogelijk tegen te gaan is, de. binnenlaudsche nijverheid zoo krachtig mogelijk' le steunen, in het groot en in liet klein. Er wordt zoo vaak geroepen om be scherming der eigen Nedcrlandsohe in dustrie. Nooit is dc verleiding zoo groot ge weest om met zijn bestellingen naar het buitenland le gaan als thans, bij den lagen stand der buitenlandsobe valuta's. En toch hecfl de schrijver van bovenstaande gelijk; men bedriegt zichzelf, zoowel door op prijsverlaging te wachten, die misschien nooit komt als door te profiteeren van den lagen slamd van mark of franc, 't Js dc economie van hem, die kans ziet een rijk ameublement legen een lagen prijs te koo- pen en nu ter wille van dien inboedel een veel'grooter huis neemt. Het voordeeltje van die meubels heeft hij maar éénmaal maar de meerdere kosten van zijn huis blij ven jaren lang op zijn budget drukken. Dat doen ook zij, die lie! leven in eigen land duur maken, oin oen vermeend oogen b'iktelifk voordeel. In dezen tijd van malaise mocht daar aan wel eens worden gedacht! Idioewcl cijfers in het algemeen niet bevorderlijk zijn voor de lezing van een ar tikel, méenen wij toch ter illustratie enkele getallen te moeten noemen, waaruit de ont zaglijke! toename blijkt van de uitkeeringen welke (Je werkeloosheid veroorzaakt. Dc onderstaande bedragen omvatten uit keeringen aan de wcrkloozen, welke uit keeringen echter slechts een klein deel van het gewone loon inmaken. 1910; f 593.000.— 1917; 779.000.— 1918: 1.204.000. 1919; f 1.822.000.— 1920; f 14,522.000.— De ConfereiUie te Washington. Prins Tokoegawa, ihoofcï der Japansche delegatie, heeft aan dert correspondent der „Matin" gezegd: Japan heeft maar één ge dachte, namelijk te werken aan de verste viging van den vrede. De openbare mec- ning bij ons verlangt beperking van bewa pening. Die zouden we ter conferentie eerst willen behandelen, daarom zijn we bereid van de Engelsche alLiantie af te zien. Als blijkt dat thans de vrede in de Stille Zuid zee beter door een entente van vier dan door een alliantie van twee Is verzekerd, willen we deze door gene vervangen. Wat China aangaat, staken de Japanners alle mededinging en doen ze niets zonder zich met de anderen te verslaan. Met China willen ze eindeloos geduld hebben. llil Washington wordt gemeld, da-t de voorbereidingen voltooid zijn voor de ope ning van den kabel van Yap naar Guam tij dens de conferentie. De overeenkomst zal worden geleekend door de Ver. Staten en Japan, en goedgekeurddoor Engeland, Frankrijk en Italië, waarschijnlijk deze week. HET VOORZITTERSCHAP VAN DEN RAAD VAN DEN VOLKENBOND. Wellingion Koo, waarnemend voorzitter van den raad van den Volkenbond, die zich als afgevaardigde van China naar de Was- hinglonsche conferentie begeeft, heelt aan den heer Hyinans verzocht, de functie van president van den raad van den Volken bond op zich te nemen. De raad had destijds besloten, dat het voorzitterschap beurtelings zal worden uit geoefend door ieder van zijn leden in al fabetische volgorde van de namen der lan den. In die rangorde komt België het eerst. Hyjnans heeft de functie van presi dent reeds aangenomen. FE.UILLETOM. Na den staatsgreep van Karei van Habsburg. De onitroningswet. Gelijk reeds gemeld, heeft de Hongaar- sclit Nationale Vergadering'het wetsont werp in behandeling g«nomen, waarbij koning Karet en de leden van het huis Habsburg van den troon var. Hongarije ver vallen worden verklaard. Nadat de afge vaardigde Rubinac de aanneming van het wetsontwerp verdedigd had, verklaarde graaf Bethlen, de minister-president, dat ■het wetsontwerp niet de consecpuentie was van de ontwikkeling van het normale con- slitntioneeie leven, maar een gevolg van de gebeurtenissen van de laatste twee weken. Bij deze gelegenheid moes? hij, zoowel na mens de Hongaarsohc regeering, als na mens de Hongaarsche nalie plechlig verzet aantcekenen tegen elke builenlandschc in menging (levendige toejuichingen)De Hongaarsche regeering had alles wat zij gedaan heeft, uit eigen aandrift gedaan. Er moet ook plechlig tegen geprotesteerd wor den dat er cischen gesteld zijn, die veel verder gaan dan en in strijd zijn me! hei verdrag van Trianon. Betreffende de eischen, wier gevolg hel omerhavige wetsontwerp is, zeide dc mi nister-president, dat het Hongaarsche volk een vreedzamen weg moest bewandelen. Dc vei klaring is daarin te zoeken, dat Hon garije nog steeds zijn aantrekkingskracht heeft behouden voor dc in het bekken van de Karpathen wonende volken. Ten slolle leg! hij er den nadruk op, dat Hongarije blijft bij het vredesverdrag. Daarna sprak graaf Apponyi. Hij pro testeerde tegen de schending van het vre desverdrag van Trianon door bedreiging met een gewapend ingrijpen en de eisebcii van de kleine entente nopens haar deel nemen aan de ontwapening van Hongarije. Bij de besprekiog van den eisch d*»r kleine entente tot onttroning var de Habsburgcrs, zeide spreker, dat de I-we-lie van der staativorm een binnenlnrdseh Hongaarsche kwestie is. Toen de regeering den terugkeer van den koning met geweld Van wapenen had verhinderd, hadden de buurtstatcn hieivun met bevrediging moeten kennis ne men. Zij stelden zich daarmede echter niet tevreden. Zaterdag heeft de Nationale Vergadering het wetsontwerp in eerste en tweede le zing aangenomen. Naar verluidt, zal de rcge'cring, na de afwikkeling van den toestand, aftreden. Het lot van Karei. Karei en Zita zijn Vrijdagochtend met een bijzonderen trein uit Orsova vertrok ken, Zij zouden des avonds te Galatz aan komen en onmiddellijk aan boord worden gebracht van het Engelsche schip Cardiff, dat door een vice-admiraal wordt gecom mandeerd. Wegens den lagen waterstand van den Donau kon het Engelsche schip niet lol Galatz opvaren. Karei wordt bewaakt door Engelsche po litie en de Cardiff zal worden begeleid door 4 Roemeenschc hooien. Dt kinderen van den gewezen koning Karei zullen voorloopig mei hertogin Ma ria Theresia hun intrek nemen in hel kaslocl Warlegg bij Rorschach, waar het gewezen keizerlijke gezin, vóór hel naar Zwitserland ging, eerst vertoefde. IERLAND. Ulster. Craig, dc woordvoerder voor Ulster, heeft vandaag met Lloyd George en Cham berlain beraadslaagd. Tot een verlegenwoorduger van de pers ie Belfast, zeide Craig, dat hij schikkingen 'had gemaakt, waardoor Ulster op de con ferentie zal worden vertegenwoordigd, a'is en wanneer de belangen -van Uister er bij betrokken zijn, en -ook, dat er niets zal worden -gedaan achter den rug van Ulster. Plunderingen. Vrijdagavond as de poli tóe-kazerne te Kcsh (Ierland) geplunderd loor gewapen de mannen. De vier politiemannen, die binnen waren, werden in- bedwang gehou den. De plunderaars zamelden alle wape nen en munitie bijeen en namen die mede. De politiemannen zijn ongedeerd, en er is geen schade aangericht. Roman door MYRTLE REED. Vertaald uit het Engelsch door Hen- nette v. d. Waarden. 33 Maar ik begrijp hel wel, zei ze fel. TT ,Dal ,ku"t u als u vader niet hebt liefgehad. Hf ik hield van een ander, zei Margaret met moeite; maar ze wilde niet sis oppervlakkig veroordeeld worden. Lynn keek haar scherp aan. En is dat nog zoo? Margaret boog het hoofd. Ja, fluisterde zij, het is nog zoo! Moeder! riep hij uit. In een oogwenk karen zijn armen om haar heen en snik le Zlj tegen zijn schouder: Moeder, deide hij,, "rcrgeef me! Te denken dat ik het nooit geweten heb! T°en hadden ze een lang gesprek, in- kensi e"iant''crs verborgenheden opzoe- k"ben er^s'1Cdapp®r Slagen, hÜ- verm„Ai Tan' da' niemand het ooit '"tot. De Meester zei me on- fcven rrr -n'e' ',aa= m<>csl zijn voor het dikwijls zoo gebeurt. Wij kennen het ge luk slechts door contrast. 'Geluk en ellende, Jicht en duisternis, zonneschijn en storm, leven en dood, peinsde Lynn. Geluk: een positieve ver vulling, of negatief afwezigheid van zorg? Ja, het is door contrast, maar zooals de Meester zegt, de weegschaal is zuiver. Ik wou, dat u hem kende, moeder; hij heeft mij geholpen. Ik heb mijn vader nooit ge kend, dus is het niet verkeerd van mij te zeggen, dat ik wilde, dat hij mijn vader was geweest. Margaret werd zoo koud als ijs, en haar zintuigen werden bedwelmd, toen ging het als een vuurstroom door haar lichaam. Kom, zei ze, haar eigen woorden niet hoorend, het ls laat. In de eenzaamheid van haar kamer, ZÜ de kostbare gedachte uit haar schuilplaats, en vond het edelste goud. Het was alsof al de bitterheid in haar hart Een vcitbinddiigs-officier uit Belfast van het Iersche reputóikeinsche leger zegt dat de plundering niet door het leger h uitgevoerd. Desmond Fitzgerald de minister -van Sinn Fein, heeft gezegd, naar aanleiding van de verklaring van Craig, -dat deze waarsdhijlijik bedoelt, dat, aangezien de Engelsche regeering verantwoordelijk is oor den toestand, «fre geschapen is door de verdeciingarwet, zij besprekingen wdl houden met Graag en zijn collega's, betref fende middelen, om dezen misslag to her stellen. Hij voegde er aan toe: de con- feren'tie is natuurlijk beperkt tot het ac- crediteeren van de ver.tegenwoordiïgers van het Engelsche en van het Iersche volk. MIJNWERKERSSTAKl-NG IN DE V-E&. STATEN. Daar de Amerikaansche mijn-directies hadden begoten om niet voort ie gaan met hei gebruik, ten behoeve van <le mijn- wérkersvakbonden de door de leden dier bonden verschutdsgde wekeiijksche vak- bondcontritmtie, van liet loon af le hou den (om het aan den vakbond af 1c dragen) hebben de vakbondtbesturen beslo ten, dat er gestaakt zal worden. Het begin van de staking is bepaaüd op 7 'November te middernacht. Hei gebruik van het afhouden der con- i ibulies door de xnijndireetiés ten be hoeve van de vakbonden was onlangs bij rechterlijke besflising verboden verklaard'. De vakbonden aija nu van die uitspraak in -booger beroep gegaan. DE BEGRAFENIS VAN DEN EX-KONING VAIN EEI'ERE'N. Uit Mtmchen werd Zaterdag aan de Rhednkch WestfaKsche Zlg. gemeld: Van nacht zijn de lijkkisten van den laatster Beiersdhen koning en diienö gemalin, slechts door een eerewadht begeleid, naai de LudrwigskiixJhe overgebracht, waar ge durende den nacht nonnen de dooden- wake hebben gehouden. Vanochtend is hel weer wal beter en voor dag en dauw ziel men de menschen al eeng oedpll a a Isje zoeken dm' den stoat te kunnen zien. Om zeven uur 's ochtends is in het centrum der stad het verkeer geheel an de war. De LudvvigslkircCie is eenvoudig met dennegroen versierd. Op de 17 pijlers dei* kerk liggen talloozen kransen, o.w. een van den gewezen keizer, een van den koning van Spanje en verder van ai&e vor stelijke families diie mot het huis Wiltels- badh vermaagschapt zijn. Verder vek kransen van vereeüig-ingen. Uit de vesting Lansberg is ook een krans gekomen, mi. van graaf Arco, Eis ner's moordenaar. De grafkelder zelf blijft onversierd. Om achit uur 's ochtends begint de plechtigheid die geheel volgens het pro gram verloopt. Langs de straten slaan dichte rijen men schen en voor alle vensters ziel men tal rijke belang stellenden. Uit Berlijn werd Zaterdag nog aan de N. (Rt. Ct. gemeld: Hedenochtend om 8 uur begonnen van alle iorens in de stad Münster de klokken te luiden en ond^r IromgeroTel zette de stoet aan de Hof.gartenipoorl zich in be weging naar de Ludwigskerk, waar inlus- schen de kop van den stoel zich reeds had opgesteld. De bonte uniformen, dc wui vende vederbossen, dc breede 3'inlen, de shako's en de bebnen, ert daar'uusscfien bel eigenaardig wit van de ridders van S-t. Joris vormden 'n kleurrijke tegënsteling tot de ambtenaren in het zwart, die aan de overzijde waren opgesteld. Onder de buiten!andscihe vorstelijke personen, die de rouwplechlighei'd (hebben bijgewoond, merkte men op: de gewezen koningen van Buügarije en van Saksen, den hertog en de hertogin van Brunswijk, den groother tog van Luxemburg, en den prins en de prinses van Saksen. Beide kisten, eerst die van den koning en daarna die van de koningin, werden op den trap van de Ludwigskerk neergezet en toen trad uit de kerk de geestelijkheid met de leden van het koninklijk huis door de jaren naar boven was gegToeid en dezen dag ontloken was tot een vol maakte roos. VXIII, Lynn vmdt zichzelf. Op het postkantoor lag een brief voor mevrouw Irving. Lynn nam hem op met een brok sn zijn keel. ofschoon hij haar schrift nooit gezien had, wist hij door een zesde antuig, dat hij van Iris was. Waar schijnlijk was het een korte, me-dedeeling, want de enveloppe bevatte slechts een' enkel vel. De regelmatige, schuine letters van het adres deden ouder we tsch aan. Hei was geheel verschillend van de moderne, hoekige hand, die een heele lijn voor twee of drie woorden noodig heeft. Het was alsof deze brief haar dichter bij hom bracht, en in de schaduw van den ahorn, Vlak bij bet huis, kliste liij het a dies voor hij den brief in 'zijn porte feuille stak. Hij wachtte gespannen terwijl zijn moe. der hem las. Het was niet veel meer dan een mededeeiing, dat zij was geïnstalleerd in een groote zit- en slaapkamer van een pension en dat ze bet gebruik had van de piano in de ontvangkamer, dat ze twee maal in de week les nam. en dat ze veel studeerde. Ze noemde den naam van haar leeraar, zeide, dat ze het goed maakte, en gaf vriendelijke groeten voor allen, die naar haar zouden informeeren. Met de intuïtie eener vrouw las Mar garet verdriet tusschen- de regels. Ze wist, dat de brief kort was omdat Iris zich zelf niet vertrouwde meer le schrijven. Ze noemde Lynn niet, maar hel was niet, omdat zc hem vergeten had. Margaret gaf den brief aan Lynn, en wendde zich toen af, opdat ze zijn gezicht niet zou zien. - Ik schrijf hnar dezen namiddag, zei ze zal ik ook een boodschap van jou over brengen. Neen antwoordde Lynn, met een korten bi tie ren lach, ik heb geen bood schap te zendén. Ze voelde haar har! samenkrimpen in sympathie, want ze mat de -diepte van zijn leed aan haar eigen smart. Ze wist, dat de veerkracht der jeugd hier falen zou dat Lynn niet hoorde bij degenen, die ver gaten. Mijn zoon, zei ze teeder, ik wou dal ik het voor jou dragen kon. Dat zou ik ndet dulden, moeder, al kom u het. U hebt uw deel gehad. Herr Kaufmanm zegt, dat u mij altijd beschermd hebt, en dat het verkeerd is geweest. Was het verkeerd geweest? Margaret verdiepte er zich in toen Lynn weg was. Ze had hem beschermd dat was waar. Hij had nooit door harde ervaring ge leerd als zij er die macht loe had, had zij hem altijd gespaard. Als zijn vader geleefd had. Voor den eersten keer dacht Margaret aan haar vrijheid als een twijfelachligen zegen. Toen nam ze nogeens de kostbare gedachle uit den diepsten schuilhoek van haar har!. Daar was ze aanwezig als een juweel van het zuiverste water daar was ze stralend in haar eigen, onuitspre kelijke schoonheid. Lynn ging naar hel postkantoor den brief posten. Dokter Brinkerhoff was aa,n 't praten met den postdirecteur, maar toen hij Lynn zag aankomen, kwam hij haastig naar hem foe. x Miss Iris, begon hij gretig, hebt u misschien iels van haar gehoord? Ja, antwoordde Lynn loom, terwijl hij den brief tusschen zijn vingers' liet glij'dén. Maakt ze het goed? Kort vertelde Lynn hem, wat Iris ge schreven had. - Het is lief van haar, d-e vriendelijke groeien !e doen aan allen, die naar haar vragen zullen, peinsde de Dokter; zoo is mijn pleegdochter; ze denkl altijd aan an deren. Ze wist dat ik de eerste zijn zou, die naar haar vragen zou. Als u mij het adres wilt geven, zal het een genoegen voor mij zijn, haar te schrijven. Ze moei zich wel eenzaam voelen. Lynn gaf hem het adres. Haar brief was thuis, maar ieder woord, lot het pro zaïsche adres toe, stond mei vurige letters in zijn brein gegrift. Dank u, zei de Dokter, toen hij het genoteerd had; vanavond schrijf ik. Zal ik een boodschap van u overbrengen? Neen! riep Lynn uit. O, lachte de Dokter, ik begrijp het, u schrijft zelf. Ik zal naar vast zeggen, dat er oen brief van u op komst is. Goeden middag! Hij ging zijns weegs en liet Lynn achter. Rood van het hoofd tot de voelen. Hij was geneigd den Dokter terug le roepen, hem le zeggen zijn naam niet tegen Iris le noemen, toen bedacht hij, dal een uit leg noodig zou zijn. Iris zou het in ieder geval wel begrijpen. Ze zou weten, dat hij niet van plan was te schrijven dat hij geen boodschap gezonden had. 'Maar het stond geschreven, dat Iris drie dagen later zou béven op hel gezicht van Lynn's naam in een brief uit Oost-Lan caster, Ik denk, dat hij gauw zal schrijven, had dokter Brinkerhoff geschreven. Mijn heer Irving is een zeer fijn man, en ik adit hem heel hoog. Mij schrijven!! herhaalde Iris. Hij zou niet durven! War om zou hij mij schrijven? Ze legde den brief terzijde, en herlas de .drie anonieme brieven van Lynn en tracht te ze tevergeefs met zijn persoonlijkheid overeen te brengen. Ondertusclien leerde Lynn het lijden kennen. Hij sliep sJeöhLs onrustig, en wend altijd wakker met het gevoel of hij slikken zou, en of zijn hart werd uitgerukt. Overal zag hij Iris. Er was geen kamer in hél huis, behalve zijn eigen, die niet door trokken was van den zaohien geur, die bij haar scheen le hooren. Soms achtervolg den hem zijn droombeelden, tot hij niet meer verdragen kon. Margaret zag hem dikwijls het boek, dat hij aan het lezen was, wegwerpen en naar builen vluchten. Uren lang had hij er voor gezeten zonder een bladzijde om le sftan, het bock was maar een voorwendsel. Sinds hei vertrek van Iris had hij zijn viool niet meer aangeraakt. Meer dan al het andere sprak de viool van haar. „Be drieger niet de viool", scheen er op ge schreven voor de geheele wereld te le zen. Vaag begreep hij, dat werk de eenige panacee was voor harleleed, maar liij kon zich niet er toe zetten voorl te «aan me{ zijn machinale studie. ((Wordt vevvoigd.J

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1